Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:"

Transkript

1 Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0) Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: e :27 I Krav på ekonomisk och finansiell ställning står följande text: Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att ramavtalet kan genomföras utan risk för störningar pga. ekonomiska problem. Upphandlingsbolaget inhämtar och bedömer Leverantörens ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe riskklassning. Leverantören ska för att kravet ska anses vara uppfyllt inneha en riskklassificering motsvarande minst 40, eller motsvarande. I de fall Leverantören har lägre riskklassificering/rating (eller inte kan visa detta hos angivet kreditupplyssningsföretag eller annat kreditupplysningsföretag) kan Leverantören ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att: a. Leverantörens moderbolag eller annan garant uppfyller kravet i första stycket denna punkt, lämnar moderbolagsgaranti undertecknat av moderbolagets firmatecknare eller likvärdig garanti, i vilken Leverantörens fullgörande av sina åtaganden enligt eventuellt ramavtal garanteras, eller; b. Leverantörens revisor lämnar en sådan förklaring att Upphandlingsbolaget kan anse att det är klarlagt att Leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. En Leverantör som är medveten om eller misstänker att kravet på ovan angiven riskklass inte är uppfyllt ska bifoga bevis enligt a-b ovan i sitt anbud. Intygen får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. Vilket ansvar ligger på revisorn om denne lämnar en förklaring enl punkt b? Kan revisorn ställas till svars och bli skadeståndsskyldig om denne lämnar en förklaring och vi sedan går i konkurs? Publikt svar :20 Revisorn intygar eller lovar inget utan lämnar en förklaring. Upphandlingsbolaget gör sedan en bedömning, utifrån förklaringen, om leverantören uppfyller kraven. Ansvaret för bedömningen ligger på Upphandlingsbolaget :45 Uppföljning fråga 23. För oss finns det en fritextruta där. Men vi tolkar ert svar som att den inte ska användas, utan att ett "ja" på frågan är tillräckligt. Publikt svar :43 Frågan ska besvaras med ja eller nej. Ni behöver inte använda den fritextrutan :58 Sida 1 av 9

2 Uppgifterna under punkterna Avgifter/den enskildes egna kostnader, Hyreskontrakt och Kvarboende - gäller de även för barnboende? Är det samma krav på fullvärdigt boende för både vuxna och barn? Publikt svar : Avgifter/den enskildes egna kostnader, Hyreskontrakt - Nej gäller inte för barnboende Kvarboende - gäller de även för barnboende - Ja, tills barnet flyttar till en bostad avsedd för vuxna. Är det samma krav på fullvärdigt boende för både vuxna och barn? - gäller endast vuxna :37 Fråga 1 Enligt vilken prisjusteringsklausul kommer priserna justeras? Och vid vilka tidpunkter? Fråga 2 Vi skulle vilja ha en utförligare beskrivning av er Modellkonstruktion. Vad innebär grundbeloppet? Ska det likställas med någon form av garantibelopp vid en viss beläggning? I vilken situation tillfaller 800tkr, 300tkr och 237tkr? Fråga 3 Innebär första nivån ett belopp på max 300tkr? Vad är isåfall minimibeloppet? Publikt svar :32 Fråga 1 I Ramavtalsvillkor står följande text Pris och Prisjusteringar Ersättningen som är baserad på Göteborgs behovsbedömningsmodell är i SEK. Ersättningen är fast från avtalsstart tom Prisjustering kan ske en gång per år med definitivt omsorgsprisindex (OPI). Prisjustering kan ske med definitivt OPI för Prisjustering kan ske med definitivt OPI för 2015 osv. Upphandlingsbolaget lägger i Winst information om definitivt OPI. Leverantören kan då justera sin ersättning enligt OPI. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader Fråga 2 Grundbeloppet ska inte likställas med någon garanti vid en viss beläggning. Resursfördelningsmodellen är konstruerad av en del - grundbelopp - per bostad/enhet och en del som beror på personernas behov av stöd i bostaden. Grundbeloppet på 800 tkr gäller för bostäder där det bor 3 eller fler personer. Grundbeloppet på 300 tkr gäller för enheter där antalet personer är färre än 3. Grundbeloppet på 237 tkr gäller i bostäder med särskild service för barn och unga. Detta belopp gäller per person utöver behovsbedömningarna och utöver det grundbelopp som gäller per enhet. Fråga 3 Första nivån beskriver ersättning för personer med behov upp till ca 1 poäng/person. Syftet med beskrivningen av nivåer är att ge en översiktlig bild över vad behovsbedömningarna genererar samt att ge ett underlag för ett första tillfälligt placeringsavtal. Det är vad behovsbedömningen har genererat i poäng för den enskilde som sedan ska ligga till grund för ett fortsatt placeringsavtal. Teoretiskt finns inge lägsta nivå. (En person som inte har behov av stöd/hjälp får 0 poäng) :53 Vi skulle behöva förtydligande kring behovsbedömningsmodellen. 1) Är det så att varje individ efter bedömning hamnar på som lägst nivå 1 i varje enskild "situation" och därmed Sida 2 av 9

3 får som minimum 10x1 poäng? 2) På nivå 1 står det "upp till ca 1 poäng". Vad innebär det? Kan man få 0,5 poäng eller 0 poäng? 3) Vi skulle vilja ha ett exempel på en tänkt brukare och hur dennes poäng summeras och beräknas. 4) I beskrivningen av modellen står följande: "Beräkningen är baserad på en bostad med 6 lägenheter". Detta står under rubriken "Beskrivning av nivåer". Vi förstår inte hur antalet lägenheter i boendet är kopplat till vilken nivå, i en specifik situation, som en brukare hamnar i. Vänligen förtydliga detta. 5) Den i upphandlingen aktuella behovsbedömningsmodellen är komplex. Hur planerar Göteborgs Stad att säkerställa att en brukares behov bedöms på samma sätt oavsett vilken stadsdel man hör till? Publikt svar :53 Fråga 1: Varje situation behovsbedöms i fem nivåer där den lägsta ger 0 och högsta ger 10 poäng. En person kan således som lägst få 0 poäng sammanlagt. Och då har han/hon igen behov av hjälp/stöd i någon av situationerna. Fråga 2: Nivå i detta sammanhang "upp till ca 1 poäng" under rubriken "Beskrivning av nivåer" syftar till att ge en övergripande förståelse för ersättningsbeloppen och en grund för ett inledande tillfälligt placeringsavtal. Grunden för ersättningsnivån därefter utgår från vad behovsbedömningen genererar för varje enskild person. Summa poäng per person kan variera mellan 0 och 10. Fråga 3: Se bifogad beräkning Fråga 4: Ersättningen ska grundas på behovsbedömningsmodellen vilken består dels av ett fast grundbelopp per bostad/enhet och ett belopp utifrån behovsbedömningspoäng. Det är behovsbedömningen som avgör nivån, men ersättningen grundas både på nivån och den fasta del per bostad/enhet. Fråga 5: Behovsbedömningar i bostäder med särskild service har används för resursfördelning inom Göteborg sedan Det är en samlad organisering där ett litet antal personer genomför samtliga bedömningar. För att säkra en likabedömning så lång möjligt har en grundmanual utarbetats och avstämningar kring tolkning mm sker fortlöpande. Det finns inga "fasta" bedömningsteam som gör bedömningar i respektive SDF. Samtliga behovsbedömningar görs av två personer. Samtliga "behovsbedömare" gör olika behovsbedömningar tillsammans med olika personer fördelat över hela staden. Exempel tänkt bukare.xlsx :45 1. Det angivna grundbeloppet på 800 Tkr är det per år eller per månad? 2. Får leverantören grundbeloppet plus det angivna ersättningarna beroende på vilken nivå kunden befinner sig i? 3. Får leverantören grundbeloppet oavsett beläggning? 4. Kan vi få en totalsumma på vad en enhet med 6 platser skulle generera i omsättning per år om 2 kunder befinner sig i nivå 2 (2 poäng/person), 3 kunder i nivå 3 (3 poäng per person) och 1 kund i nivå 4 (5 poäng per person) 5. I er beskrivning av nivåer anges det att om en kund befinner sig i nivå 1 med 1 poäng får leverantören ca 300 tkr, och i modellkonstruktionen står det att en poäng motsvara 173 Tkr. Vi skulle vilja ha förtydligande kring detta. Hur har ni räknat fram Nivå 1 ersättningen på ca 300 Tkr? Publikt svar :45 1.) Grundbeloppet per enhet på 800 Tkr är per år 2.) Ja ersättningen grundas på andelen av grundbeloppet per enhet + ersättning per poäng från behovsbedömningen. (Nivåerna i behovsbedömningarna som ska ligga till grund för det tillfälliga placeringsavtalet de inledande tre månaderna inkluderar både grundbelopp och belopp per poäng) 3.) Nej. leverantören får ersättning per köpt plats. 4.) 2 personer i nivå 2 poäng 2 x 2 poäng x 173 tkr...= personer i nivå 3 poäng 3 x 3 poäng x 173 tkr = person i nivå 5 poäng 1 x 5 poäng x 173 tkr...= 865 Grundbelopp per enhet...= 800 Totalt Sida 3 av 9

4 5.) Nivå 1 med 1 poäng: Beräknat på en enhet med 6 platser. Dvs grundbeloppet = 1/6 x 800 = 133 tkr. 1 poäng = 173 tkr. Ersättningen blir grundbelopp på 133 tkr + poängbelopp på 173 = 306 tkr (cirka 300 tkr) ( Observera att "nivåersättningen" gäller för tillfälligt placeringsavtal under inledande tre månader. Därefter görs en behovsbedömning och ersättningen ska grundas på personens behovsbedömda poäng och andel av grundbelopp.) :25 Punkt Kvalitetsledningssystem Här finns en fritextruta. Är det meningen att man ska beskriva något här? Publikt svar :57 Vad vi kan se finns det ingen fritextruta vid Punkt Kvalitetsledningssystem. Däremot finns en fritextruta i kravet ovanför Punkt Teknisk förmåga och kapacitet och i kravet nedanför Punkt Underleverantörer :11 Självdeklarationen av verksamheten, är det en nulägesbeskrivning eller är vi förbundna under avtalstiden att tillhandahålla allt som anges där oavsett hur brukarbehovet förändras? Publikt svar :06 I anbudet ska det anges vilket tillstånd (lagrum) som leverantören innehar, ansökt om eller kommer att ansöka om. Detta kan inte ändras efter sista anbudsdag. Övriga uppgifter, om de inte regleras av tillståndet, kan ändras under avtalstiden :37 Vi har en fråga ang punkt uppsägning av hyreskontrakt. Där står att "Uppsägning av hyreskontrakt får inte ske på andra skäl än vad hyreslagen reglerar." Vad innebär det för en situation där placeringsavtalet sägs upp men brukaren åberopar en rättighet att få bo kvar? Publikt svar :05 Kommunens personal går in och arbetar med den enskilde tills ett nytt placeringsavtal tecknats eller den enskilde flyttar :34 en fråga gällande Kvarboende "Om/ när ramavtal mellan leverantören och Göteborgs stads Upphandlings AB upphör ska leverantören åta sig att fortsätta lämna stöd och vård till de som SDF har placeringsavtal för när ramavtalet upphör. Det fortsatta stödet och vården ska vara på samma villkor som i ramavtalet." Innebär detta att när ramavtalet upphör och eventuellt fler och fler brukare flyttar ut, att vi har förbundit oss att fortsätta driva boendet även om det bara är tex en brukare kvar? Publikt svar :06 En leverantör har rätt att avveckla sin verksamhet/företag. Placeringsavtalet har 3 månaders ömsesidig uppsägning. Om hyresgästen kan sägas upp till avflyttning Sida 4 av 9

5 beror på hur hyresförhållandet är reglerat mellan hyresgästen och fastighetsägaren :04 Vi har en fråga kring behovsbedömningsmodellen. Där anges att de olika situationerna har olika inbördes viktning. Vi kan inte hitta hur situationens relativa vikt räknas ut. Var kan vi läsa detta? Publikt svar :33 Se bifogad bilaga Viktning behovsbedömningsmodellen.pdf :38 Enl 1,3,4,4,1 Ersättningen skall baseras på den behovsprövningsmodell som gäller för bostad med särskild service enligt LSS i Göteborg Jag kan inte hitta denna modell, eller om den bifogats. Var kan jag hitta den? Publikt svar :36 Beskrivningen är bifogad som en pdf-fil och heter "Bilaga 2 Beskrivning av behovsbedömningsmodell" :43 I ett svar från er hänvisar ni till en bilaga som klargör ansvaret vad det gäller hälso och sjukvård i LSS upphandlingen. Hänvisningen, (bilaga Hälso- och sjukvårdsansvaret publicerad ) finns inte på underlagssidan. Jag skulle uppskatta en webadress där det aktuella underlaget finns. Publikt svar :28 Bilagan finns bifogad i svaret på fråga :43 Följdfråga till svar på fråga 3; "Om de uppgifter och beskrivningar som ska lämnas i anbudet är samma för de olika verksamheterna kan ett anbud för samtliga verksamheter lämnas. Det ska lämnas en självdeklaration för varje verksamhet." Om uppgifter och beskrivningar är olika, hur gör vi smidigast då - en lösning som funkar både tekniskt i verktyget och så att ni får informationen på det sätt ni vill? Publikt svar :27 Det finns två sätt - ni lämnar ett anbud/verksamhet - ni lämnar ett anbud och där uppgifter och beskrivningar är olika kan ni bifoga filer där ni beskriver de olika verksamheterna. Det ska då tydligt framgå vilken fil som berör vilken verksamhet och vad den innehåller. Det är leverantörens ansvar att alla bilagor finns med vid anbudslämnandet : Avtalstid vid eventuell fördröjning, uppsägning samt förlängning Ramavtalet gäller från det att avtalet undertecknats av båda parter, dock tidigast vid den planerade Sida 5 av 9

6 avtalsstarten. För det fall ramavtal tecknas med flera leverantörer och samtliga avtal inte kunnat ingås innan den planerade avtalsstarten kan avtalstiden beträffande startpunkt komma att variera mellan olika leverantörer. Avtalet upphör dock att gälla för samtliga leverantörer, utan uppsägning, den sista dagen i den månad som infaller 24 månader efter den planerade avtalsstarten alternativt, om avtalsstarten blivit förskjuten pga. överprövning, efter att det första ramavtalets ikraftträdande. Eventuell förlängning av ramavtalet sker skriftligt enbart på initiativ av Upphandlingsbolaget. En förlängning av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst 24 månader och ske vid flera tillfällen. Maximal avtalstid är 4 år. Hur långt i förväg kommer Upphandlingsbolaget att meddela leverantörerna om att avtalet kommer att förlängas? En framförhållning på 6 månader är önskvärd. Publikt svar :27 Upphandlingsbolagets målsättning är att meddela leverantörerna 6 månader innan avtalet löper ut :30 1) Av vilken orsak skall vi momsregistrera företaget som lämnar in anbudet? 2) Definieras ett dotterbolag som en underleverantör? 3) Vilken form av miljöutbildning åsyftas under ? 4) Vilket är leverantörens ansvar vad det gäller sjukvård? I avsnitt står att leverantör skall erbjuda god hälso- och sjukvård. Men är inte detta landsting alternativt kommunens ansvar? Vi kan ju ombesörja transport till sjukvårdsinrättningar, provtagning och andra enklare insatser och givetvis MAS och PAS. Publikt svar :00 1. Under Krav på skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering står följande text: Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis, undantaget skattefria verksamheter. 2. Ja, om det är olika organisationsnummer 3. Dokumenterad information/utbildning till de anställda om verksamhetens miljöpåverkan och hur denna hanteras i verksamhetens miljöledningssystem. Dokumentation över att och hur de anställda informerats/utbildats skall kunna redovisas på begäran av den upphandlande myndigheten. 4. Åtagandet omfattar sådan hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller av personal på delegation av dessa. Se bilaga Hälso- och sjukvårdsansvaret publicerad : Avgränsning Upphandlingen omfattar endast de tjänster som faller under kommunens huvudmannaansvar, om inte särskild överenskommelse mellan kommunen och annan huvudman säger annat. De icke kommunala leverantörerna är tillståndspliktiga och är huvudmän för sin verksamhet. Vänligen förtydliga vad ni avser med kommunens huvudmannaansvar i förhållande till att leverantören är huvudman för sin verksamhet. Vänligen exemplifiera när det kan vara tillämpligt med en särskild överenskommelse mellan kommunen och annan huvudman. Publikt svar :05 Vi avser den överenskommelse som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Se bifogad bilaga Hälso- och sjukvårdsavtalet.pdf Sida 6 av 9

7 : Avtalstid vid eventuell fördröjning, uppsägning samt förlängning Eventuell förlängning av ramavtalet sker skriftligt enbart på initiativ av Upphandlingsbolaget. En förlängning av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst 24 månader och ske vid flera tillfällen. Maximal avtalstid är 4 år. Är det Upphandlingsbolaget som ensidigt beslutar om förlängning eller kan en leverantör välja att inte acceptera en förlängning? Publikt svar :38 Det är Upphandlingsbolaget som ensidigt beslutar om förlängning : Avtalstid vid eventuell fördröjning, uppsägning samt förlängning För det fall ramavtal tecknas med flera leverantörer och samtliga avtal inte kunnat ingås innan den planerade avtalsstarten kan avtalstiden beträffande startpunkt komma att variera mellan olika leverantörer. Avtalet upphör dock att gälla för samtliga leverantörer, utan uppsägning, den sista dagen i den månad som infaller 24 månader efter den planerade avtalsstarten alternativt, om avtalsstarten blivit förskjuten pga. överprövning, efter att det första ramavtalets ikraftträdande. Anser ni att det är möjligt att förlänga avtalstiden pga. av överprövning med hänsyn tagen till Kammarrätten i Stockholm dom i mål ? Publikt svar :09 I avgörandet från Kammarrätten i Stockholm fastslogs att det inte är möjligt att förlänga ramavtalsperioden utöver 4 år för det fall nästa upphandling blir föremål för överprövning. Upphandlingsbolagets klausul för avtalstid innebär inte att ramavtalet kommer att löpa längre än 4 år, utan att den faktiska avtalstiden blir högst 4 år oavsett när avtalstiden startar. Avtalstiden förlängs med andra ord inte genom bestämmelsen, den reglerar när avtalsstart är : Avgränsning Denna upphandling omfattar inte områden där Upphandlingsbolaget har andra ramavtal Finns det befintliga avtal för av upphandlingen berörda områden som gäller efter Om så är fallet vad är det för omfattning samt vad är det för avtalstid? Publikt svar :35 Nej :10 Det ska lämnas en självdeklaration för varje verksamhet. Jag hittar inget ställe att markera för SOL 7kap 2p. Skall det vara så? Publikt svar :13 I Självdeklarationen ska det stå SoL 7kap 1 2p. Att det i Självdeklarationen står SoL 7kap 1 3p är felaktigt. Bifogar ny Självdeklaration som ersätter tidigare bilaga. Använd "Bilaga 1 Självdeklaration, Sida 7 av 9

8 130604, version 2". Bilaga 1 Självdeklaration, , version 2.xlsx :04 En fråga gällande självdeklarationen, sidan två gällande personal. Om vi avser att lämna anbud för en nyetablerad verksamheter, ska vi då uppge hur den tilltänka arbetsgruppen ska se ut gällande utbildning och yrkeskategorier? Publikt svar :16 Ja :53 Vi noterar att ni planerar att inte svara på frågor under perioden 21/6-30/6. Vi antar att det beror på att ansvarig person är ledig under denna period. Vi noterar också att ni planerar att besvara frågor från denna period när tiden för att ställa frågor har gått ut. Det är vår erfarenhet att det är mycket vanligt att det ställs många frågor, från många olika anbudslämnare, precis i slutet av anbudstiden. Det är också vår erfarenhet att det inte är ovanligt att det dröjer en del med svaren, då vissa frågor kan vara svåra att besvara, samt att de svar som ges ibland behöver förtydligas genom följdfrågor. Detta omöjliggörs genom planerat förfarande och riskerar att få konsekvenser så som dåligt underbyggda anbud, vilket kan drabba både anbudslämnare och upphandlande enhet och skulle i slutändan kunna leda till tex ökad risk för överprövning. Vi vill därför anhålla om att ni förlänger anbudstiden så att detta undviks genom att det finns gott om tid för följdfrågor när svaren från denna period lämnats. Publikt svar :52 Frågan lämnas utan åtgärd. Upphandlingen är annonserad i 46 dagar vilket gör att anbudsgivarna har god tid att ställa frågor och lämna anbud. Om upphandlande myndighet bedömer att en sent inkommen fråga är så komplicerad att besvara finns möjlighet för den upphandlade myndigheten att förlänga tiden för frågor och/eller att förlänga anbudstiden :11 Om en leverantör avser att lämna in anbud för olika verksamheter inom samma område, ska vi skicka in ett anbud för respektive verksamhet då? Eller kan vi lämna in ett anbud för samtliga? Publikt svar :20 Om de uppgifter och beskrivningar som ska lämnas i anbudet är samma för de olika verksamheterna kan ett anbud för samtliga verksamheter lämnas. Det ska lämnas en självdeklaration för varje verksamhet :26 Kan de andra kommunerna som finns uppgivna i FFU avropa platser inom ramavtalet? Publikt svar :26 De kommuner som finns angivna i förfrågningsunderlaget kan inte avropa platser. Boendet ska vara placerad i någon av de angivna kommunerna Sida 8 av 9

9 :23 Det framgår i FFU att Upphandlingen omfattar endast avropare i Göteborg stad. Innebär det här att ingen annan kommun kan avropa platser i ramavtalet? Publikt svar :23 Svar: Ja Sida 9 av 9

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Äldreboendeplatser i Göteborg enligt 4 kap.1 SoL om särskilt boende som grund och hälso-

Frågor och svar. Beskrivning: Äldreboendeplatser i Göteborg enligt 4 kap.1 SoL om särskilt boende som grund och hälso- Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Äldreboendeplatser i Göteborg AB Handläggare: Marie Lindqvist Referensnr: 344/15 Telefon: +46 (0)31 334 37 14 Beskrivning:

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Namn: Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Handläggare: Kristina Fröjd Referensnr: 3.2.2-2015-1874 Telefon: 010-485 35 28 Beskrivning: Direktupphandling

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor

FÖRETAGARE. Bli leverantör till offentlig sektor FÖRETAGARE Bli leverantör till offentlig sektor Varje år upphandlar vi på Inköp Gävleborg varor och tjänster för ca 4 miljarder SEK till våra medlemskommuner och bolag. För dig som företagare innebär det

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo.

Frågor och svar. Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt - och Instant kaffe med tillbehör och service. emma.johansson@malmo. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Malmö stad Namn: Kaffeautomater med service Handläggare: Emma Johansson Referensnr: 2010-00063 Telefon: 040-341785 Beskrivning: Kaffeautomater att hyra, för Färskbryggt

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-20 Meddelad i Malmö Mål nr 2107-15 1 SÖKANDE BCA Entreprenad AB, 556411-0848 Bernstorpsvägen 7 232 91 Arlöv Ombud: advokaterna Nicklas Hansson och Emma Broddesson MAQS Law Firm Advokatbyrå

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8560-15 1 SÖKANDE Milso AB, 556701-3395 Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm SAKEN

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö

DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö DOM 2014-04-08 Meddelad i Malmö Mål nr 1805-14 1 SÖKANDE AB LM Transport, 556219-1626 Industrigatan 82 291 36 Kristianstad MOTPARTER 1. Östra Göinge kommun mål nr 1805-14 Storgatan 4 280 60 Broby 2. Osby

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras.

Frågor och svar. Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och helena.savefjard@boras. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Borås Stad Namn: Livsmedel Handläggare: Helena Sävefjärd Referensnr: 2011/IN0001 Telefon: +46 (0)33 35 71 69 Beskrivning: Livsmedel till Borås Stad, Bollebygds

Läs mer

DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm Enhet 17 DOM 2014-02-17 Meddelad i Stockholm Mål nr 669-14 1 SÖKANDE Education Group Örebro AB, 556924-3461 Almgatan 7 702 83 Örebro MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avrop med förnyad konkurrensutsättning från E- förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-02-01 Dnr/Ref. KS 2013/0148 STADSKONTORET Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt

ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt 1(9) Bilaga 1 Diarienummer 512-7640-2013 ANBUDSFORMULÄR Ramavtal för manuell röjning och avverkning i naturskyddade områden och andra naturvårdsobjekt Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Rimab Facility Service AB, 556345-6226 Bäckstensgatan 9 431 49 Mölndal Ombud: Advokaten Michael Gibbons Odevall Advokatbyrå AB Box 5052 402 22 Göteborg

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö

DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2013-04-16 Meddelad i Malmö Mål nr 2678-13 1 SÖKANDE Bäckaskog Media AB, 556169-1485 Sjölyckevägen 2 290 34 Fjälkinge Ombud: Advokat Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå AB Box 24 291

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-11 Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Wennergrens Hiss AB, 556401-0246 Svarvaregatan 11 523 90 Ulricehamn MOTPART 1. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, 556049-7611 Ombud: Stefan Jansson c/o AB

Läs mer

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-14 Meddelad i Göteborg 2012-05-14 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Paintab Sverige AB, 556563-6361 Kardanvägen 32 461 38 Trollhättan MOTPART 1. Trollhättans Stad Upphandlingsavdelningen 461 83 Trollhättan 2. Trollhättans

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

Uppföljning av städavtal redovisning av uppdrag

Uppföljning av städavtal redovisning av uppdrag ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (12) 2011-11-25 Handläggare: Richard Svahn Telefon: 08-508 14 021 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Uppföljning

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö

DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö DOM 2013-09-02 Meddelad i Malmö Mål nr 6921-13 1 SÖKANDE C. Ledel AB, 556302-4396 Västergård 141 311 69 Ugglarp MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer