Förfrågningsunderlag Anbudsinbjudan Orientering om föremålet för upphandlingen Botkyrka kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och /eller terapeutisk inrktning samt social färdighetsträning Zina Norin 2010:73 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år och äldre.område: 2A Boende med HVB tillstånd: Behandlingshem med kognitiv och /eller terapeutisk inriktning samt social färdighetsträning 1.1. Anbudsinbjudan Orientering om föremålet för upphandlingen Upphandlande myndighet Serviceförvaltningen Upphandlingsenheten Botkyrka kommun Tumba Upphandlingsenheten genomför på uppdrag av Socialförvaltningen denna upphandling Inledning Botkyrka kommun bjuder in till anbudsgivning avseende behandlingsinsatser för personer med missbruk från 21 år och äldre. Inom socialtjänsten i Botkyrka är det vuxenenheten som arbetar med missbruk och behandling när det gäller alkohol, droger, spel och kriminell livsstil. En ganska stor del av Vuxenenhetens målgrupp består av personer med komplexa vårdbehov. Vuxenenheten är organiserad i två sektioner en myndighetsdel, utredningssektionen och en öppenvårdssektion. Utföraren ska åta sig att utföra insatser som följer av utredningssektionens biståndsbeslut och uppdragsbeskrivning. De placeringar som upphandlingen avser sker enligt Socialtjänstlagen. I Botkyrka bor det drygt personer och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Många Botkyrkabor har sina rötter i andra länder. Drygt 50 procent är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar Utskrivet: :06 Sida 1 av 17

2 födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen Uppdragets omfattning Behovet av insatser för vuxna med missbruk varierar över tiden. Volymerna på den här upphandlingen utgår ifrån de placeringar som sker idag. Köpvolymen ligger på ca.2,7 miljoner kronor/år. Den köpvolym som anges ska endast ses som en information om tidigare behov och några garantier eller utfästelser om volym kan därför inte göras: Upphandlingen är indelad som 11 separata upphandlingar i 11 områden med olika målgrupper avseende vård och boende för att tillgodose olika behov av insatser och behandlingsmetoder. Anbud kan lämnas på ett eller flera områden och en eller flera målgrupper: - 1A Boende med HVB tillstånd - 1B omvårdnadsboende - 1C stödboende utan HVB tillstånd - 2 Behandlingshem med HVB tillstånd: - 2A Behandlingshem med kognitiv och / eller terapeutisk inriktning - 2B Behandlingshem med 12-stegsbehandling - Behandlingshem inriktade på personer med komplexa vårdbehov (psykisk problematik/funktionshinder i kombination med missbruk/beroende - 3 familjevårdsorganisationer: - 3A Familjevård med behandlingsinsatser - 3B Familjehemsvård med stödboende - 4 Dygnetrunt verksamheter som drivs av ideella organisationer och brukarorganisationer - 5 Extern öppenvård: - 5A Strukturerad öppenvård - 5B Kvalificerad kontaktperson Läs mer om varje område och målgrupp i respektive förfrågningsunderlag. Denna upphandling gäller område 2A. Ange nedan vilka/vilken område som ni har lämnat anbud på utöver den här upphandlingen. Vi har även lämnat anbud på område 1A: Stödboende med HVB tillstånd (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 1B: omvårdnadsboende (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 1C : Stödboende utan HVB tillstånd (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 2B : Behandlingshem med 12-stegsbehandling (Fritextsvar) Utskrivet: :06 Sida 2 av 17

3 Vi har även lämnat anbud på: Behandlingshem inriktade på personer med komplexa vårdbehov (psykisk problematik/funktionshinder i kombination med missbruk/beroende (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 3A: Familjevård med behandlingsinsatser (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 3B: Familjehemsvård med stödboende (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 4: Arbetskooperativ/boende (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på område 5A:Strukturerad öppenvård (Fritextsvar) Vi har även lämnat anbud på 5B: Kvalificerad kontaktperson (Fritextsvar) Antal utförare och avrop Stor hänsyn kommer att tas till den enskildes bedömda behov av behandling/boende och delaktighet till hur verksamheten ska bedrivas. Botkyrka kommuns avsikt är att teckna avtal med det antal Utförare som motsvarar kommunens behov av platser och efter den enskildes behov och önskan samt enligt upphandlingens utfall. För att tillgodose kommunens behov avseende urval av insats och efter den enskildes behov, kan antalet Utförare komma att utökas inom varje område. Om det även uppstår en situation att inkomna anbud inom något område och/eller målgrupp är likvärdiga kan antalet Utförare komma att utökas inom varje område och målgrupp Avtalstid Avtalet kommer att ha en avtalstid på 2 år, med möjlighet för kommunen att därefter förlänga avtalet med ytterligare 2 år med oförändrade villkor. Eventuell förlängning skall ske skriftligt och påkallas av kommunen senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Förlängningen skall undertecknas av båda parter och gälla med oförändrade villkor. Accepteras krav på avtalsperiod? (/ svar) Utskrivet: :06 Sida 3 av 17

4 Råd till anbudsgivare Att upprätta och lämna in anbud För att säkerställa att ni som anbudsgivare inte missar viktiga krav i upphandlingen är det viktigt att ta del av den här informationen först: För att effektivisera inköpen av varor och tjänster använder Botkyrka kommun sig av ett elektroniskt anbudsförfarande, upphandlingsverktyget, TendSign. Aktuella förfrågningsunderlag kan hämtas direkt via eller via Botkyrka kommuns hemsida. Registrera dig som ny leverantör och följ därefter anvisningarna som systemet ger. Vid problem vid registrering eller anbudsgivning kontakta TendSign support, tfn eller maila Börja med att granska och läsa igenom hela förfrågningsunderlaget. Vilka krav är det som krävs för en kvalificering för dig som leverantör och vilka obligatoriska krav ställs på varan/ tjänsten eller leverantören. Det är viktigt att du som leverantör följer utformningen av anbudet och utgår bara från den uppställning som finns i förfrågningsunderlaget. Möjligheter att komplettera eller förtydliga anbudet är ytterst begränsade. Därför är det viktigt att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter redan vid anbudstillfället. Har anbudsgivaren frågor avseende förfrågningsunderlaget eller om något är oklart ska frågorna ställas under anbudstiden. Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för upphandlande myndighet att diskutera förfrågningsunderlaget. Frågor och svar samt eventuella kompletterande uppgifter publiceras löpande under anbudstiden. Anbudsgivaren ansvarar själv för att kontrollera om nya uppgifter meddelats innan tiden för sista anbudsdag går ut. När du är klar att lämna in ditt anbud via systemet: Kontrollera att systemet skickat en bekräftelse i form av e-post att anbudet är mottaget och att eventuella bilagor finns med Upphandlingsföreskrifter Upplysningar under upphandlingen Upplysningar Om det finns frågor som har betydelse för anbudsinlämnande ska dessa frågor ställas skriftligen via upphandlingsverktyget Tend & Sign senast 7 mars 2011 för att vi ska kunna garantera ett svar. Svar på inkomna frågor kommer att besvaras av upphandlande myndighet via upphandlingsverktyget Tend & Sign senast 14 mars Utskrivet: :06 Sida 4 av 17

5 Förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckningen nedan erhållits: Förfrågningsunderlag (denna handling) Ramavtals villkor Bilaga 1 Placeringsavtal med tillhörande bilagor Bilaga 2 Samarbete med Skatteverket Bilaga 3 Krav på kollektivavtal Bilaga 4 Antidiskrimineringsklausul Upphandlingsform Detta är ett förenklat förfarande enligt 15 kap. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Vid en sådan upphandling kan anbud komma att antas utan föregående förhandling Kvalificering och anbudsprövning Anbudsprövningens olika moment Kraven i förfrågningsunderlaget är indelade i olika moment: - Formella krav på anbudet - Vissa grunder som kan leda till uteslutning av Utförare - Kontroll av Utförarens lämplighet avseende leverantörens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet - Utvärdering av anbudet Formella krav på anbudet Inledningsvis kontrolleras att anbudet uppfyller de formella kraven avseende: - Anbudets form och innehåll - Anbudslämnande - Reservationer och tillägg Vissa grunder som kan leda till uteslutning Upphandlande myndighet genomför en kontroll av leverantörens ekonomiska ställning som visar att föreskrivna skatter, sociala avgifter betalas och att det inte finns omständigheter där exempelvis leverantören är försatt i konkurs eller att leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Se vidare under punkten , lagenliga skyldigheter avseende skatter och avgifter Kontroll av leverantörens lämplighet Utskrivet: :06 Sida 5 av 17

6 En kontroll sker av leverantörens lämplighet utifrån kvalifikationskrav avseende ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet Utvärdering Utvärderingen sker efter principen "lägsta pris". Botkyrka kommuns avsikt är att teckna avtal med det antal Utförare inom varje område som behövs för att tillgodose kommunens behov av platser och det individuella brukarperspektivet i varje enskilt fall. Om inkomna anbud inom området är likvärdiga och/eller för att tillgodose kommunens behov kan antalet Utförare komma att utökas. Se punkt ,Antal Utförare och avrop. De Utförare som lämnat de lägsta priserna enligt angiven anbudssumma och dessutom accepterat de särskilda kontraktsvillkoren som uppställts enligt bilaga 3 och bilaga 4 kommer att antas. En s.k. nollställning av priset kommer att göras om anbudsgivarna är både offentliga och privata. De offentliga Utförarna lämnar alltid pris exklusive mervärdeskatt och de privata Utförarna har alltid sin mervärdeskatt inkluderad i priset eftersom deras verksamhet inte är momspliktig. De privata Utförarnas pris kommer i detta fall att reduceras med 6 % för att anbuden ska vara jämförbara Formella krav på anbud Anbudets form och innehåll Anbud skall vara skrivet på svenska språket och skickas via upphandlingsverktyget Tend & Sign. Anbudet skall vara bindade till och med Uppfylls kravet på anbudets form och innehåll? (/ svar) Anbudsinlämnade Botkyrka kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och provar därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget Tend&Sign ( Det är helt gratis att registrera upp till fem (5) gratiskonton per organisationsnummer. Med ett gratiskonto får anbudsgivare möjligheter att hämta underlag och lämna anbud elektroniskt. Anbudsgivaren får kostnadsfritt stöd i anbudsgivningen och kontroll av att anbudet är komplett vid avlämnandet. Eventuella intyg samt tillstånd och tillsynsrapporter som ska bifogas anbudet, ska av anbudsgivaren scannas in och skickas med som en fil i upphandlingsverktyget Tend & Sign. Uppstår eventuella problem med att bifoga filer kan du som anbudsgivare vända dig direkt till Tend & Sign support för att få hjälp, tfn: eller e-post: Undantagsvis kan skriftligt anbud skickas per post eller lämnas med bud. Detta förutsätter att anbudsgivaren först varit i kontakt med ansvarig upphandlare på upphandlingsenheten i god tid innan sista anbudsdag. Svar på frågor i systemet ska besvaras i anslutning till respektive fråga och inte som bilaga. OBS! För närvarande kan vi inte ta emot filer i Office 2007-format. Vi ber er därför att spara filerna i Office 2003-format eller i pdf-format. Utskrivet: :06 Sida 6 av 17

7 Ett anbud som kommer in efter sista anbudsdag kommer inte att tas upp till prövning. Anbudet skall vara inkommet senast: Uppfylls kravet på anbudsinlämnade? (/ svar) Tendsign Avtalsprocess Kommunen använder sig av det elektroniska verktyget TendSign vid upphandlingar. I systemet finns Tendsign Avtalsprocess ur vilken avtal skapas. I den avtalsprocessen söker och hämtar systemet upp all leverantörsinformation, då anbudsgivaren registrerar sig första gången för att lämna anbud på aktuell upphandling och kopplar ihop det sedan till avtalet. Det är därför av vikt att viktiga nyckelfakta såsom bolagsnamn, organisationsnummer, behörig företrädare att underteckna avtalet, leverantörens kontaktperson osv. under avtalsperioden redovisas nedan. Utföraren anger bolagsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, tfn (Fritextsvar) Ange namn på behörig företrädare som har rätt att underteckna upphandlingskontrakt. (Fritextsvar) Om inte behörig företrädare ska underteckna upphandlingskontrakt, skall namn på person som genom fullmakt har rätt att underteckna upphandlingskontraktet anges samt en fullmakt bifogas som bilaga. (Fritextsvar) Ange namn och tfn. på kontaktperson under avtalsperiod, för det fall Utföraren erhåller upphandlingskontrakt (Fritextsvar) Krav som kan medföra uteslutning Lagenliga skyldigheter avseende skatter och avgifter Kommunen kommer att kontrollera att vårdgivarna betalar föreskrivna skatter och avgifter genom att begära in blanketten SKV 4820 från Skatteverket. Genom SKV 4820 kontrolleras att: - Registrering i aktiebolagsregister, handelsregister eller annat register föreligger - Föreskrivna skatter och avgifter är erlagda För utländska Utförare ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: - Lagen om offentlig upphandling 10 kap. 2 ej föreligger - Registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger - Föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda Enligt LOU 10 kap. 2 får en leverantör uteslutas om leverantören: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Botkyrka kommun kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. in något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Utskrivet: :06 Sida 7 av 17

8 Är vårdgivaren en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldigt till sådant fel som avses i första stycket 4. Punkten gäller inte Utförare med offentliga huvudmän som lämnar anbud. Uppfylls kraven enligt 10 kap 2 Lagen om offentlig upphandling (LOU)? (/ svar) Utföraren har offentliga huvudmän som lämnar anbud? (Fritextsvar) Gemensamt bud Om flera Utförare väljer att gå samman och lämna anbud skall Utförarna vid avtalstecknandet utgöra en juridisk person. Kommunen kommer att kontrollera att Utförarna betalar föreskrivna skatter och avgifter genom att begära in blanketten SKV 4820 från Skatteverket. Ange Utförarnas namn och deras organisationsnummer: (Fritextsvar) Kommer flera Utförare att gå samman och lämna anbud? (Fritextsvar) Underleverantör Om antagen Utförare avser att anlita underleverantörer för hela eller delar av det offererade uppdraget, skall det framgå redan vid anbudstillfället. Antagen Utförare svarar för underleverantörers arbete såsom för eget arbete. Det skall framgå vilken Utförare som avses samt vilken del/delar av arbetet som samarbetet avser. Kommunen kommer att kontrollera underleverantörens ekonomiska ställning genom blanketten SKV 4820 från Skatteverket. Om Utföraren avser att anlita underleverantör skall följande uppgifter redovisas i bilaga till anbudet: - Underleverantörs namn och organisationsnummer - Aktuell del/delar som samarbetet avser Kommer underleverantörer att anlitas? (Fritextsvar) Om underleverantör anlitas: Ange namn på de underleverantörerna och deras organisationsnummer samt vilka delar av uppdraget som samarbetet avser. (Fritextsvar) Kontroll av leverantörens lämplighet Ekonomisk ställning Botkyrka kommun kommer att göra en ekonomisk kontroll av utförarens ekonomiska ställning med hjälp av Creditsafes företagsupplysning. I de fall utföraren uppfyller nivå kreditvärdig eller bättre anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Utskrivet: :06 Sida 8 av 17

9 Utförare som har ett nystartat företag eller företag under bildande skall visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa t.ex. aktiekapital, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet i form exempelvis bankgaranti eller koncerngaranti samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. Om anbud lämnas av grupp Utförare skall redovisning ske av på vilket sätt man kommer att uppfylla krav på ekonomisk stabilitet. Leverantörer som har annan företagsform som exempelvis stiftelser/ ideell/ekonomisk förening osv., skall visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran tillhandahålla referens till bank eller annan finansiär, då den typen av företagsform inte kan erhålla rating vid en ekonomisk kontroll genom Creditsafe. Punkten gäller inte Utförare med offentliga huvudmän som lämnar anbud. Ratingskala enligt Creditsafes företagsupplysning: Ratingskala enligt Creditsafes företagsupplysning Mycket god kreditvärdighet poäng God kreditvärdighet poäng Kreditvärdig poäng Kredit mot säkerhet poäng Kredit avrådes 0-14 poäng Uppfyller Utföraren ratingskala kreditvärdig eller motsvarande? (/ svar) Besvaras endast av Utförare vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Vårt företag är nystartat, är under bildande eller kommer inte att uppnå ställda krav enligt ovan. Vi kan på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet i form exempelvis intyg från bank om lämnad bankgaranti eller koncerngaranti samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär? (Fritextsvar) Besvaras endast av Utförare vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Den ekonomiska stabiliteten garanteras av moderbolag eller annan finansiell säkerhet i form av exempelvis bankgaranti. Intyg om detta har bifogats anbudet och är undertecknat av behörig företrädare för det moderbolaget eller den som har garanterat den finansiella säkerheten? (Fritextsvar) Är ni en grupp Utförare som lämnar anbud? Redovisning av hur kravet kommer att uppfyllas har bifogats anbudet (Fritextsvar) Besvaras endast av Utförare vars ekonomiska stabilitet uppfylls på annat sätt: Vår företagsform är stiftelse/ ideell förening eller annat, och kommer att visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning som bifogas anbudet. (Fritextsvar) Utskrivet: :06 Sida 9 av 17

10 Tillstånden för verksamheten Den 1 januari 2010 fördes ansvaret för tillståndsgivning till enskilda verksamheter enligt SoL till Socialstyrelsen. Detta innebär att Länsstyrelsernas tillståndsgivning till enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) hanteras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska föra ett centralt register över verksamheter som fått tillstånd och verksamheter som anmäls till myndigheten. Med anledning av dessa förändringar uppmanas därför att Utförare som omfattas av tillståndsplikten, innan anbud skickas in, ta kontakt med tillståndsgivande myndighet. För verksamheter som kräver tillstånd: Om tillstånd krävs för att få bedriva för den verksamhet och målgrupp som anbudet avser, skall kopia på tillstånd som utfärdats av tillståndsgivande myndighet, scannas in och bifogas anbudet. Utförare som lämnar anbud och bedrivs av offentligt styrd verksamhet och som driver verksamhet enligt SoL som skulle krävt tillstånd om den istället drivits i enskild regi, måste anmäla verksamhet till Socialstyrelsen. Företag/förenings/stiftelse samt utförare under bildande som saknar erforderligt tillstånd vid anbudstillfället, skall till anbudet inge kopia av sin ansökan inom det område som anbudet avser till tillståndsgivande myndighet i sin helhet. Kopian ska vara ankomststämplad av behörig tillståndsgivande myndighet För det fall att Utföraren kvalificerar sig vidare men har pågående ärende avseende Utförarens tillstånd eller kritik som ska åtgärdas hos tillståndsgivande myndighet kommer inga placeringar att ske förrän tillstånd erhållits och insänts till kommunen. Blir det avslag på tillståndet eller allvarlig kritik kommer anbudet att förkastas. Utföraren skall under anbudstiden omedelbart meddela kommunen om eventuell kritik eller annat från tillståndsgivande myndighet eller om tillståndsgivande myndighet påbörjat diskussioner om att dra in Utförarens tillstånd eller tillståndet faktiskt dras in. Om det förekommer något missförhållande så får tillståndsgivande myndighet förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande skall innehålla uppgifter om de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet skall kunna avhjälpas. Om verksamheten inte uppfyller vårdvillkoren eller att verksamheten får allvarlig kritik kommer anbudet att förkastas. Krävs det tillstånd för den verksamhet som ni bedriver? (Fritextsvar) Om tillstånd krävs: har kopia avseende aktuellt tillstånd bifogats anbudet (Fritextsvar) Om verksamheten omfattas av tillstånd men erforderligt tillstånd saknas vid anbudstillfället. Har kopia på en ansökan som lämnats till tillståndsgivande myndighet bifogats i detta anbud? (Fritextsvar) Krav på verksamheten Utföraren skall lämna en beskrivning som visar deras förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalité anpassat för personer med missbruk. Kvalitetskontrollen kan bestå i att Utföraren arbetar efter system i form av ledningssytem för kvalitet i verksamhet SOSFS 2006:11 eller motsvarande eller efter ett eget dokumenterat system. Om Utföraren arbetar efter ett certifierat system eller ett eget dokumenterat system skall följande framgå av beskrivningen: Redogör för vilka rutiner verksamheten har för Utskrivet: :06 Sida 10 av 17

11 1. Handläggning och dokumentation m.m av ärenden som rör enskilda: Redogör för vilka rutiner som finns för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats 2. Fel och brister Redogör för vilka rutiner som finns för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder skall följas upp. 3. Klagomålshantering: Rutiner som beskriver vart den enskilde vänder sig vid klagomål. Uppfyller Utföraren ställda krav avseende kvalitetsäkring av uppdraget? (/ svar) Besvaras av Utföraren som arbetar efter ett certifierat system: Vi arbetar efter ett certifierat system och har bifogat kopia på certifikat med anbudet. (Fritextsvar) Besvaras av Utföraren som arbetar efter ett eget system: Vi arbetar efter ett eget dokumenterat system och lämnar beskrivning i enlighet med ställda frågor nedan. (Fritextsvar) Om Utföraren arbetar utifrån ett eget upprättat system skall följande rutiner beskrivas: Handläggning och dokumentation m.m av ärenden som rör enskilda: Redogör för vilka rutiner verksamheten har för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats (Fritextsvar) Om Utföraren arbetar utifrån ett eget upprättat system skall följande rutiner beskrivas: Redogör för vilka rutiner som finns för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder skall följas upp. (Fritextsvar) Om Utföraren arbetar utifrån ett eget upprättat system skall följande rutiner beskrivas. Rutiner kring klagomålshantering: Beskriv era rutiner som visar vart den enskilde vänder sig vid klagomål (Fritextsvar) Person som förestår verksamheten Den person som förestår verksamheten ska ha erfarenhet av liknande verksamhet och adekvat utbildning. Personen som förestår verksamheten och som är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. ansvara för att : - arbetet organiseras och bemannas så att den enskilde tillförsäkras boende, vård, omsorg och/eller behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Uppfyller och accepterar Utföraren detta krav? (/ svar) Utskrivet: :06 Sida 11 av 17

12 Upphandlingskontrakt Meddelande om beslut av valt anbud, tilldelningsbeslut Efter det att beslut om val av Utförare, så kallat tilldelningsbeslut har fattats, kommer samtliga som lämnat anbud att skriftligen meddelas innan upphandlingskontrakt tecknas Tecknande av kontrakt Kontraktet börjar gälla tidigast 10 dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats ut.tidpunkten kan påverkas om upphandlingen blir föremål för domstolsprövning samt att anbudsgivaren kan uppvisa kopia på aktuellt tillstånd för den offererade verksamheten vid avtalstecknandet Kommersiell sekretess Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter att ett beslut om en upphandling fattats, eller att upphandlingen är avslutad och har offentliggjorts. För det fall att Utföraren anser att det finns uppgifter som avser affärs- eller driftsförhållanden och som av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs, skall Utföraren framställa skriftlig begäran om kommersiell sekretess vid lämnande av anbud. I den skriftliga begäran skall en precisering ske över: vilka uppgifter som kan bli aktuella ange vilken skada Utföraren kan lida om uppgiften skulle röjas. Kommer kommersiell sekretess att åberopas? (Fritextsvar) Om kommersiell sekretess åberopas: Vilka uppgifter i anbudet kan bli aktuella? (Fritextsvar) Om kommersiell sekretess åberopas: Vilken skada kan Utföraren drabbas av om uppgiften skulle röjas? (Fritextsvar) 1.3. Kravspecifikation : Område 2A: Uppdragets genomförande Allmänt Behandlingshem avser vård/behandling på institution med HVB tillstånd. Behandlingen ska vara idébaserad och ska kunna beskrivas både teoretiskt och praktiskt. Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet ska ligga till grund för de olika behandlingsprogrammen. Behov finns av en mångfald av behandlingsmetoder och behandlingshem som kan erbjuda platser anpassade för olika målgrupper. Verksamheten ska vara väl organiserad och med en tydlig struktur. Individuella insatser ska utformas i enlighet med genomförandeplanen. Utförare ska kunna informera om förväntat resultat av en enskild placering. Insatsen bedrivs dygnet runt och i de flesta fall även 365 dagar om året. Om institutionen stängs under viss tid ska detta anges. En tydlig drogpolicy ska finnas. Handledning ska finnas för personalen Om uppdraget 2A behandlingshem med kognitiv och/eller terapeutisk inriktning samt social färdighetsträning Utskrivet: :06 Sida 12 av 17

13 Avser behandlingshem med en fastlagd vårdmodell/strukturerat program som använder sig utav andra evidensbaserade metoder än 12-stegsbehandling, med syfte att personer med missbruk/beroendeproblematik ska kunna erhålla rehabilitering och därmed ha verktyg för att varaktigt kunna avstå missbruk och därmed återta kontrollen över sitt liv. Insatsen syftar till att den enskilde får möjlighet till insikt om sitt missbruk/beroende och hittar en strategi för att kunna leva drogfri, och så självständigt som möjligt. Friskvård och motion ska vara ett naturligt inslag i verksamheten. Målgrupp: -Vuxna män och kvinnor -Enbart kvinnor från 21 år -Enbart unga vuxna (övre åldersgräns 35 år) -För personer i substitutionsbehandling -Utsluss Utföraren skall besvara nedan efterfrågade uppgifter. Ange verksamhetens namn och adress (Fritextsvar) Beskriv den inriktning, målgrupp och arbetssätt som ni har för er verksamhet (Fritextsvar) Tar ni emot personer med substitutionsbehandling? (Fritextsvar) Tar ni emot personer som medicinerar mot ADHD/ADD problematik? (Fritextsvar) Socialnämndens mål Socialnämnden har följande nedanstående förväntningar på så väl extern köpt verksamhet som den egna verksamheten. I denna upphandling är det därför viktigt att utföraren bedriver vården utifrån socialnämndens mål och intentioner: Förväntningar avseende service och tillgänglighet Verksamheten är lätt att finna och komma i kontakt för brukare och andra som söker den Lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Servicen är god till dem som kommer i kontakt med verksamheten Allmänheten känner till verksamheterna som socialnämnden bedriver Förväntningar avseende bemötande och delaktighet Brukaren får ett gott bemötande. Både barn och vuxna kommer till tals och får möjlighet att vara delaktig i frågor som gäller honom/henne själv Brukaren får personkontinuitet i kontakten med socialförvaltningen Förväntningar avseende förhållningssätt till brukaren Brukaren; män och kvinnor, flickor och pojkar, har samma rättigheter till skydd och stöd, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning. religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck Brukarens rätt till självbestämmande beaktas och brukarens rätt till integritet respekteras. Brukarens behov beaktas utifrån en helhetssyn. Brukaren förstår innebörden av beslut som socialtjänsten fattar och känner till sin rätt att överklaga beslut. Socialförvaltningen följer upp den beslutade insatsen och resultatet för den Utskrivet: :06 Sida 13 av 17

14 Beslutsfattare och de som genomför insatsen fattar beslut om, och bedriver verksamheten, med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. Det sker på ett sådant sätt att beslutet/genomförandet av insatsen leder till en ökad självständighet. Utföraren har läst och förstått Socialnämndens mål? (/ svar) Bistånd Beslut om bistånd, utredning, behovsbedömning och beslut om insats utförs av kommunens handläggare och meddelas utföraren inför varje placering. Utföraren skall utgå och följa det biståndsbeslut med tillhörande uppdrag som utförs av kommunens handläggare i varje enskilt fall vid placering. Accepteras detta krav? (/ svar) Gäller alla målgrupper Varje person skall kunna erbjudas eget rum/eller del i dubbelrum. Utföraren skall kunna erbjuda schemalagt behandlingsinnehåll. Accepterar Utföraren detta krav? (/ svar) Genomförandeplan Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar, önskemål och behov enligt en individuell genomförandeplan. Utföraren skall utifrån beslutat biståndsbeslut och uppdrag från kommunens handläggare tillsammans uprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska skrivas under av bägge parter inom 30 dagar från det att placering har skett. Av genomförandeplanen skall det klart framgå mål och delmål för planerad insats. Utföraren skall skicka skrifliga rapporter gällande den enskilda utifrån genomförandeplan och enligt överenskommelse med kommunens handläggare i varje enskilt fall. Accepteras detta krav (/ svar) Skriftliga rapporter Utföraren skall på anmodan av beställaren ge skriftliga rapporter avseende enskilda placeringar. Accepteras detta krav? (/ svar) Dokumentation och arkivering Utskrivet: :06 Sida 14 av 17

15 Utföraren förbinder sig att för de handlingar och journaler som upprättas och inkommit angående den placerade, skall hanteras och förvara enligt gällande lagstiftning. Utföraren skall även följa data- och person uppgiftslagens bestämmelser. Accepteras detta krav? (/ svar) Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård är ej den placerade kommunens ansvar vid placering. Om den placerade inte kan ta ansvar för egna läkemedel får ej personal hos utföraren ta över något moment i läkemedelshanteringen utan skriftlig delegering av legitimerad sjuksköterska. Den enskilde ska om behov uppstår erbjudas stöd av utföraren för att hitta adekvat hälso- och sjukvård. Accepteras detta krav? (/ svar) Uppföljning och samverkan Återkoppling: Utföraren åtar sig att aktivt samarbeta med socialtjänsten på ett aktivt sätt så att beställaren får tillgång till den information som beställaren behöver för uppföljning och dokumentation. Oförutsedda händelser: Utföraren skall omedelbart meddela beställaren om den enskilde avviker. Accepteras detta krav? (/ svar) Drogkontroller och drogpolicy Drogpolicy: En skriftlig drogpolicy skall finnas som är väl förankrad med både personal och boende. Av drogpolicyn skall även följande framgå: Återfall: rutiner för återfall Drogkontroller: Utföraren skall utföra drogkontroller i den omfattning som krävs, så att syftet med insatsen uppnås. Accepteras detta krav? (/ svar) Utskrivet: :06 Sida 15 av 17

16 Sekretess och anmälningsplikt Utföraren skall se till att samtlig personal är införstådd och följer gällande lagstiftning avseende 15 kap 1 Socialtjänstlagen samt 26 kap 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Accepteras detta krav? (/ svar) Bemanning Utföraren skall ha nattpersonal alternativt joursystem för personal över natten. Accepteras detta krav? (/ svar) Personal Utföraren skall endast ha personal med adekvat utbildning samt kompetens och erfarenhet som är anpassad för de olika målgrupper som efterfrågas inom detta område. Personalen skall erhålla regelbunden handledning och fortbildning. Uppfylls detta krav? (/ svar) Privata medel Utföraren skall ha rutinbeskrivning för det fall att hantering av privata medel ingår. Av beskrivningen skall följande framgå: - Skriftlig överenskommelse med boende eller dennes ställföreträdare - Förvaring av medel i låst utrymme - Rutiner för intern kontroll - Separat redovisning och förvaring av medel för varje person Accepteras detta krav? (/ svar) Egenavgifter I de fall beslut om egenavgifter skall tas ut enligt kap.8 1 SoL, skall den enskildes egenavgift tas upp av utföraren. Egenavgiften erläggs som en del av det avtalade priset. Om den enskilde vistas på sjukhus under den avtalde placeringstiden ska denne inte erlägga beslutad egenavgift. Accepteras detta krav? (/ svar) Utskrivet: :06 Sida 16 av 17

17 Geografisk placering Utföraren skall lämna en beskrivning över var verksamheten är placerad samt hur lång restiden är med allmänna kommunikationsmedel från Stockholm Central Beskriv den geografiska placeringen samt resväg (Fritextsvar) Kost Utföraren skall kunna erbjuda tre mål mat om dagen. Hantering av livsmedel och kost ska ske utifrån gällande lagar och föreskrifter inom området. Utföraren ska tillhandahålla varierad och näringsriktig kost och hänsyn ska tas till individens önskemål samt behov av specialkost. Accepteras detta krav (/ svar) Pris Anbudspris Utföraren skall nedan ange anbudspris per inskriven och dygn. Kost och boende inkluderas i offererat pris.denna summa kommer att ligga till grund för utvärdering av anbudet. Vid dygnetrunt vård utgår ingen ersättning för den överenskomna utskrivningsdagen. Ange anbudspris per inskriven och vårddygn (Prisruta) 100,00 % Kommersiella villkor Kommersiella villkor Kommersiella villkor för denna upphandling framgår av Botkyrka kommuns kommersiella villkor. Avtalsutkastet skall accepteras i sin helhet. Utföraren har läst och förstått avtalsvillkoren och accepterar dessa? (/ svar) Särskilda kontraktsvillkor Särskilda kontraktsvillkor Särskilda kontraktsvillkor enligt bilaga 3 och 4 kommer att ingå i det kontrakt som tecknas Accepteras krav på särskilda kontraktsvillkor? (Fritextsvar) Utskrivet: :06 Sida 17 av 17

1. Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år och äldre.område: 1B Omvårdnadsboende

1. Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år och äldre.område: 1B Omvårdnadsboende Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- område 1B Omvårdnadsboende Zina Norin 2010:73 Sista anbudsdag: 2011-03-17 Symbolförklaring:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-08 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin - Stödboende Gunnar nson 2.11.3-579/2014

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd 3.2.1-2016-41264 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

2013-01-17. Ja Värme Aktiebolag. Fastighetsunderhåll Rör ramavtal. Ja ab. Vvs Botkyrka Kommun (13/1) Ja Aktiebolag. Fastighetsunderhåll Rör (13/6)

2013-01-17. Ja Värme Aktiebolag. Fastighetsunderhåll Rör ramavtal. Ja ab. Vvs Botkyrka Kommun (13/1) Ja Aktiebolag. Fastighetsunderhåll Rör (13/6) Utvärderingsrapport 2013-01-17 Upphandlingsansvarig Botkyrka kommun Upphandling Fastighetsunderhåll Rör ramavtal Gunnar Fondelius 12/273 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Förfrågningsunderlag 2015-12-11 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Tomas Swenson 2.11.3-804/2015

Läs mer

Järfälla kommun. 1.0 Krav som kan medföra uteslutning. Krav 1.1. Krav 1.2. Skakrav LOV Boendestöd (Son 2011/487) Diarie Son 2011/487.

Järfälla kommun. 1.0 Krav som kan medföra uteslutning. Krav 1.1. Krav 1.2. Skakrav LOV Boendestöd (Son 2011/487) Diarie Son 2011/487. Järfälla kommun Skakrav Diarie Son 2011/487 Namn LOV Boendestöd Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 09 17 Anbudets giltighet: 2010 01 17 2009-08-27 Förfrågningsunderlag Dnr LiU-2009-01123 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet, LiU service, LiU Tryck genomför en förenklad upphandling avseende hyra av en högvolyms nätverksskrivare/kopiator

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1. Upphandlingsformalia

1. Upphandlingsformalia Förfrågningsunderlag 2014-04-01 Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Växthusvägens förlängning Hans Löthman Ten 2012/628 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-05-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Profil- och presentartiklar Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Sista anbudsdag: 2013-06-26

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan

1. Ansökningsinbjudan Inbjudan - Upphandlarversion 2015-10-26 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Digitala enheter och kringutrustning för stadens pedagogiska verksamheter Therese

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer