LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Tomas Swenson /2015 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning. 2. Inbjudan. 3. Allmän orientering. 4. Administrativa förutsättningar. 5. Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS. 6. Krav på sökanden. 7. Krav på tjänsten. 8. Kommersiella villkor. 9. Undertecknande av ansökan. 2 Inbjudan Stockholms stad upphandlar utförare av insatserna ledsagarservice och avlösarservice enligt lag om valfrihetssystem, LOV. I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande, verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign, Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS! 3 Allmän orientering 3.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna utförare samt förvalta och följa upp kontrakten. Utskrivet: :03 Sida 1 av 34

2 Avropare är Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa. Nämnderna ansvarar för bland annat omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter och om stadens övriga LOV-upphandlingar besök Valfrihetssystemet Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns i valfrihetssystemet som utförare av insatsen: kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter som ansöker och godkänns i systemet. Syftet med upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde brukaren. 3.3 Ickevalsalternativ Valfrihetssystem som upphandlas enligt LOV ska ha ett ickevalsalternativ för de personer som av olika skäl inte kan eller vill välja utförare. I detta valfrihetssystem utgör respektive stadsdelsnämnds entreprenad/egen regi ickevalsalternativet. För de nämnder som varken har entreprenad eller egen regi avseende ledsagarservice/ avlösarservice utgör socialnämndens entreprenad ickevalsalternativet. Om ickevalsalternativet inte kan förmedla ledsagarservice/ avlösarservice som överensstämmer med den enskildes behov ska placerande nämnd genom biståndsbedömaren välja den av övriga utförare inom valfrihetssystemet som denne anser bäst svarar upp mot behovet. 3.4 Ersättning Kommunfullmäktige i Stockholm fastställer ersättningen till godkända utförare i valfrihetssystemet i samband med fastställande av budget. I ersättningen ingår samtliga kostnader för insatsens utförande såsom personalkostnader, kostnader för resor, administration, IT-kostnader, lokal med mera. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen. Av bifogad bilaga framgår ersättningsnivåerna för år Utföraren av ledsagarservice får därutöver en schablonersättning på 6 SEK per timme biståndsbeslutad och utförd ledsagarservice som ska täcka omkostnader för ledsagarens aktiviteter såsom att gå på bio och café etcetera. Utföraren ansvarar för att ersätta dessa omkostnader och ska ha rutiner för att kunna särskilja och redovisa omkostnaderna. Om den enskilde planerar att genomföra en aktivitet som medför en högre kostnad för ledsagaren än 300 SEK per tillfälle kan den enskilde ansöka hos sin stadsdelsnämnd om att få omkostnaden ersatt av beställaren. I de fall ansökan beviljas står stadsdelsnämnden för hela omkostnaden. Minsta ersättning per tillfälle utförd ledsagarservice respektive avlösarservice är den ersättning som utgår för en timme ledsagarservice respektive en timme avlösarservice. Sent avbokad ledsagarservice/avlösarservice, det vill säga av brukaren avbokad senare än klockan 12:00 dagen före uppdraget är planerat att utföras, ska emellertid också ersättas av beställande nämnd som om uppdraget utförts. Dock ska denna ersättning utgå enligt ersättningsnivån för "Dag". Den sent avbokade tiden ska då anses vara förbrukad om annat inte framgår av biståndsbeslutet. 3.5 Information om utförare Alla godkända utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Utskrivet: :03 Sida 2 av 34

3 Informationen om godkänd utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är av väsentlig betydelse för staden att informationen om utföraren på Jämför Service är korrekt och aktuell. 3.6 Meddelande om upphandlingen och ansökningshandlingar Meddelande om upphandlingen och dess förfrågningsunderlag med bilagor finns publicerad på Tendsign, Stockholms stads hemsida, under rubriken Aktuella upphandlingar, samt på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem med en länk till stockholm.se varifrån det är möjligt att gå vidare till Tendsign, Definitioner Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget. Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget. Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt SoL och eller LSS. Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område. Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden. Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser. Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Kontrakt är det skriftliga avtal som sluts mellan Stockholms stad och godkänd Utförare. Båda begreppen används synonymt i förfrågningsunderlaget. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens författningssamling 2011:9. LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de personer som omfattas av lagen har rätt till. SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453). Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Kommunens egna verksamheter och entreprenader är direktkvalificerade i valfrihetssystemet. Utskrivet: :03 Sida 3 av 34

4 Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats. Med verksamhet menas en verksamhet med dess personal, lokal, inriktning och enhetschef. 4 Administrativa förutsättningar 4.1 Elektronisk ansökan Ansökan lämnas elektroniskt i det webb-baserade upphandlingssystemet TendSign, För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på tfn vardagar kl E-postadress: Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i TendSign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter med mera. Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in. I TendSign får sökande förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. Systemet kontrollerar att frågorna i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan. Hela ansökan med efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i TendSign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas. Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för. Frågan besvaras av samtliga. Registrerade uppgifter för ansökan stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter? (/ svar) 4.2 Ansökans utformning En ansökan lämnas per verksamhet. Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska. Ansökan inklusive intyg och bilagor ska vara på svenska och vara utformad i enlighet med förfrågningsunderlaget. Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat framgår i förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte. Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa. Exempel: För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas. Exempel: För vissa krav ska sökanden markera -svar som bekräftelse på att kravet Utskrivet: :03 Sida 4 av 34

5 accepteras och uppfylls under avtalstiden. Exempel: Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan. LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen bifoga efterfrågade bilagor med undantag för kopia på erforderligt tillstånd. 4.3 Handläggning och prövning av ansökan Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad. Prövningen är en kontroll av att 1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, ändringar eller reservationer, 2. sökande uppfyller samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget gällande ekonomisk och teknisk möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och insatsens innehåll, samt att 3. samtliga krav har accepterats. Som en del av handläggning kan staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska sökande ha och presentera ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd samt med tillhörande rutiner. Handläggningen tar cirka en månad och kan vid behov förlängas. För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda. En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle. 4.4 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande. 4.5 Frågor och svar Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion. Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas. 4.6 Ansökningstillfällen Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. 4.7 Ansökans giltighet Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag. 4.8 Beslut om godkännande Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad. Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden Utskrivet: :03 Sida 5 av 34

6 har angett vid registrering i Tendsign. 4.9 Kontrakt Mellan Stockholms stad och godkänd utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare. Stockholms stad tecknar kontrakt endast med utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren förbinder sig att följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter till exempel att betala skatt och sociala avgifter, att ha erforderligt tillstånd för verksamheten under avtalstiden om sådan skyldighet finns med mera. Förutsatt att ansökan är komplett och godkänd är avtalsstart: för ansökan senast inkommen 15 februari, den 1 april, för ansökan senast inkommen 15 maj, den 1 juli, för ansökan senast inkommen 15 augusti, den 1 oktober och för ansökan senast inkommen 15 november, den 1 januari Insatser/insatser ansökan avser Ansökan kan lämnas för antingen ledsagarservice eller för avlösarservice eller för båda två insatstyperna samtidigt. Ange här om denna ansökan avser ledsagarservice eller avlösarservice eller både ledsagarservice och avlösarservice. (Fritextsvar) 4.11 Kapacitetstak Sökanden har möjlighet att ange ett tak för vad utföraren kan åta sig. På så sätt kan utföraren skydda sig mot att allt för snabbt få för omfattande uppdrag. Eventuellt kapacitetstak anges i form av biståndsbedömda timmar per månad. Om kapacitetstak inte är aktuellt anges i stället detta. Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren har kapacitetstak svara och skriv i textfältet till höger utförarens kapacitetstak uttryckt i maximalt antal timmar per månad, annars svara. (Fritextsvar) 4.12 Geografiskt etableringsområde Verksamheten ska bedrivas i Stockholms stad. En sökande kan avgränsa sitt geografiska verksamhetsområde till ett eller flera stadsdelsnämndsområden. Sökanden ska då i kommentarsfältet skriva namnet på den eller de stadsdelsnämnder som är Utförarens geografiska verksamhetsområde. Det finns 14 stadsdelsnämnder i Stockholms stad: Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm. Det är av stor vikt att sökanden tänker igenom vilket geografiska område som är bäst för utföraren utifrån möjligheten att erbjuda tjänster med hög kvalitet och ekonomisk bärkraft. Svarar sökanden på frågan om utföraren har begränsat sitt verksamhetsområde tolkas detta svar som att utförarens verksamhetsområde är hela Stockholms stad det vill säga samtliga stadsdelsnämndsområden. Frågan besvaras av samtliga. En utförare får begränsa sitt verksamhetsområde till en eller flera stadsdelsnämndsområden. Svara då och skriv i textfältet till höger den eller de stadsdelsnämnder utföraren avser att vara verksam inom. (Fritextsvar) Utskrivet: :03 Sida 6 av 34

7 4.13 Utförarens ändringar under kontraktstiden En utförare kan utan en ny ansökan öka och eller minska antalet uppdrag, geografiskt verksamhetsområde med mera genom att anmäla ändringen till Jurist- och upphandlingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad, e-post: En utökning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid senast vid första månadsskifte 30 dagar efter anmälan. En minskning av kapaciteten och eller det geografiska området träder i kraft vid första månadsskifte 90 dagar efter anmälan. Vid en minskning av kapaciteten och eller det geografiska området ska utföraren genomföra de pågående beställda insatserna till dess annan godkänd lösning kan ordnas. Möjligheten att ändra kapacitetstak får inte användas till att ange kapacitetstak noll. Utföraren ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för den enskilde brukaren Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till utförarna, kvalitetskrav med mera. Ny lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen. Staden förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten och eller krav på utföraren. Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till Utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre (3) veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat förändringen Begäran om sekretess Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga. Av 31 kap 16 OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten. Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara och precisera i textfältet till höger vilka uppgifter sekretess begärs och en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Annars svara. (/ svar) 5 Ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Utskrivet: :03 Sida 7 av 34

8 5.1 Målgrupp Personer som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice enligt SoL och LSS. 5.2 Ledsagarservice Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök. Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service. För anställning av anhörig eller närstående ska utföraren inhämta Beställarens godkännande innan rekrytering påbörjas. Några generella ramar om högsta antal timmar per månad finns inte. Det individuella behovet avgör när insatsen ska ges samt hur omfattande den ska vara. I utredningsfasen är det viktigt att skaffa sig en bild av behovet av ledsagarservice. Givetvis varierar behovet av ledsagarservice utifrån personens intressen och aktiviteter. Önskemål vad gäller val av ledsagare, ska i möjligaste mån tillgodoses. Ledsagarservice ska kunna ges av utföraren under årets alla dagar. Insatsen ska utformas på sådant sätt att den är lättillgänglig och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Vid behov inkluderar ledsagarservice hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid toalettbesök, samt måltidssituationer. Ledsagarservice är en social tjänst och några medicinska insatser med sjukvårdsutbildad personal tillhandahålls inte. Avser ledsagarservicen barn och ungdomar med funktionsnedsättning utgör det behov som går utöver vad som är normalt för ett barn i ifrågavarande ålder grunden för bedömningen av rätten till ledsagning. Till exempel kan det anses ingå i ett normalt föräldraansvar att följa med på en nioårings biobesök medan ledsagare för ett biobesök för äldre ungdomar beviljas om behov och rätt till insatsen föreligger. I bedömningen tas hänsyn till att barnet/den unge ofta har behov att göra erfarenheter tillsammans med någon annan vuxen än sina föräldrar. Enskilda som har behov av ledsagarservice kan ha omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Det kan handla om synskador, fysisk- och/eller psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning/autism och kombinationer av funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt att det bland personalen hos utföraren finns god kunskap om hur olika funktionsnedsättningar yttrar sig och vilka svårigheter den enskilde kan möta. Vidare är kunskap om tillgänglighet för rullstolsburna i staden av stort värde liksom personer som kan teckenspråk och andra språk än svenska. För ungdomar är det vanligt med ansökan om ledsagning för olika fritids- och träningsaktiviteter. Det är värdefullt om det i personalen finns personer med olika intressen och av olika ålder och kön. Om den sökande har personlig assistans enligt LSS/LASS/assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken ingår insatsen ledsagarservice i insatsen personlig assistans och omfattas inte av denna upphandling. Om den enskilde omfattas av LSS fattas beslut om ledsagarservice enligt 9 p 3 LSS. Om den enskilde inte omfattas av LSS men är i behov av insatsen fattas beslut enligt 4 kap. 1 SoL. Utskrivet: :03 Sida 8 av 34

9 Äldre från 65 år Enligt stadens riktlinjer avseende SoL och LSS för äldre är möjligheten till utevistelse en rättighet för alla. Att kunna komma ut från sin bostad är enligt riktlinjerna för många oerhört betydelsefullt. Promenader är också en viktig förebyggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Den som inte klarar att själv komma ut, kan få hjälp med promenader i form av hemtjänst. Ledsagning i form av hemtjänst kan beviljas i de fall den enskilde inte själv klarar att ta sig till t.ex. läkare eller för t.ex. bankbesök. Utöver ovanstående kan ledsagning också beviljas för särskilda ändamål, t.ex. besök på teater, konsert, kyrkogård etc. För denna form av ledsagning kan särskilt beslut fattas om den enskilde önskar en annan utförare av insatsen än ordinarie hemtjänstpersonal. Ledsagning kan även beviljas inom ramen för hemtjänstbeslut. Denna typ av ledsagning utförs av hemtjänstutförare och inkluderas inte i detta valfrihetssystem. Exempel på insats som exkluderas i detta valfrihetssystem men som kan ingå i ledsagning inom ramen för hemtjänst är den enskildes inköp av dagligvaror. 5.3 Avlösarservice Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet det vill säga att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Det är ofta av stor vikt att avlösarservice kan ges med kort varsel. Avlösarservice ska kunna ges av utföraren årets alla dagar under alla tider på dygnet. Insatsen beviljas huvudsakligen till barn och unga men även till vuxna eller äldre. Bedömningen görs utifrån individuella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlastning. En vanlig omfattning är en halv dag. Insatsen ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål. Önskemål vad gäller val av avlösare ska i möjligaste mån tillgodoses. För anställning av anhörig eller närstående ska utföraren inhämta Beställarens godkännande innan rekrytering påbörjas. Föräldrar och syskon till barn med funktionsnedsättning behöver ofta avlösarservice för att kunna genomföra egna aktiviteter, t.ex. studier, fritid, kultur. Avlösarservice kan även vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon. Familjehemsföräldrar har också rätt till avlösarservice. Ibland är det angeläget att föräldrarna får vila upp sig utan arbete med omvårdnad av barn. En bedömning görs av hela familjens behov och kompletterande beslut för syskon till barn med funktionsnedsättning kan tas i enlighet med SoL (4 kap. 1 SoL). I 5 kap. 10 SoL anges att "socialnämnden ska underlätta för dem som vårdar anhöriga genom att ge dem stöd och avlösning". Den som vårdar en anhörig under större delen av dygnet, har i staden rätt till fyra timmar avlösning per vecka för att få möjlighet till avkoppling och att få komma hemifrån för egna personliga angelägenheter Vad som är lämplig utbildning för avlösare kan variera. Kunskaper om skilda funktionsnedsättningar är viktig. Den vanligaste kategorin är barnskötare men även vårdbiträde, förskolelärare m.m. kan vara lämpligt. Avgörande är att insatsen utformas individuellt efter de berördas behov och önskemål. Eftersom man arbetar i den enskildes hem är lyhördhet för familjens önskemål nödvändigt. Vidare är det viktigt med god kontinuitet så att familjen inte behöver lära känna och instruera olika avlösare. I insatsen avlösarservice enligt LSS ingår omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med dagliga behov som den själv inte klarar. Omvårdnaden Utskrivet: :03 Sida 9 av 34

10 ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och den ska vara flexibel utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Nedan ges några exempel på vad omvårdnad konkret kan innebära: Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp med att planera framåt 5.4 Skyldighet att ta emot uppdrag En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för ledsagarservice och/eller avlösarservice och som omfattas av utförarens avtal och som valt utföraren. Utförare som har avgränsat geografiskt område eller kapacitetstak tar emot nya uppdrag i mån av plats. Förbindelse att utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt kontraktet. (/ svar) 5.5 Byte av utförare Den enskilde har rätt att byta till en annan utförare. Biståndshandläggaren meddelar utföraren bytet av utförare. 6 Krav på sökanden 6.1 Uppgifter om sökanden Fyll i nedanstående uppgifter! Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Företagets adress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-post: (Fritextsvar) Hemsida: (Fritextsvar) Namn på verksamheten som ansökan avser: (Fritextsvar) Verksamhetens adress: (Fritextsvar) Namnge här enhetschef/enhetschefer: (Fritextsvar) Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar) Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening: (Fritextsvar) 6.2 Omständigheter som medför uteslutning Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller Utskrivet: :03 Sida 10 av 34

11 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5. Sökanden ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till bolaget. Som allvarligt fel i yrkesutövningen betraktas om en utförare har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande myndighet eller en tidigare koncession, och detta har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder. Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (/ svar) Förbindelse att på stadens begäran redovisa samtliga ägare till bolaget. (/ svar) 6.3 Registrering Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på ansökningsdagen. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska emellertid bifoga stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är firmatecknare. Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat. Om sådan skyldighet finns ska Utföraren vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller motsvarande register under hela avtalstiden. Krav på registrering uppfylls. (/ svar) Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare till ansökan. Annars svara. (/ svar) Vid -svar bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument) Utskrivet: :03 Sida 11 av 34

12 6.4 Skatter och avgifter Sökande ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där sökande verkar, ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. En utförare förbinder sig vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden. Upphandlande myndighet kontrollerar löpande hos Skatteverket att utföraren har betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket. Krav på skatter och avgifter uppfylls. (/ svar) Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara. Annars svara. (/ svar) Vid -svar, sökanden registrerad i ett annat land ska bifoga intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyg får inte vara äldre än fyra (4) månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument) 6.5 Ekonomisk och finansiell kapacitet Utföraren ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela avtalsperioden och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget. Utföraren ska vara beredd att på stadens begäran visa att kravet är uppfyllt. Vid prövning av anbudet ska anbudsgivaren ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta själv hos UC AB. En anbudsgivare som inte har minst riskklass 3 eller inte kan erhålla en riskklassificering (se exempel på organisationer nedan) hos UC AB ska bifoga ett av nedan fyra nämnda bevis till anbudet som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt. 1. Lånelöfte från bank på lägst kr som gäller minst två månader från första leveranstid, eller 2. Intyg från bank där banken intygar anbudsgivarens ekonomiska stabilitet, eller 3. UC Objektiv (beställs av anbudsgivaren genom UC AB) som inte är äldre än fyra månader från sista ansökningsdag, eller 4. Intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för anbudsgivarens förpliktelser under minst två månader från första leveranstid. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare. Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv. Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten. Observera att följande typer av företag/organisationer inte kan erhålla kreditrating från UC AB, d.v.s. vid den upphandlande myndighetens kontroll hos UC AB lämnar UC AB ingen rating för: -Företag som drivs i kommission -Ideella och ekonomiska föreningar Utskrivet: :03 Sida 12 av 34

13 -Stiftelser -Kommuner Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara och bifoga ett av bevisen i punkt 1-4. Annars svara. (/ svar) Bifoga dokument till något av alternativen 1-4. (Bifogat dokument) Uppfylls kravet? (/ svar) 6.6 Enhetschef med ansvar för den dagliga driften Varje verksamhet ska ha en "enhetschef", en person som utför, fördelar och leder det dagliga arbetet i verksamheten och som har god kännedom om de enskilda och deras behov. Ansvarsområden Enhetschefen som ansvarar för den dagliga driften och ledningen ska ansvara bland annat för att: - arbetet organiseras så att den enskilde individen erhåller biståndsbeslutad ledsagarservice/avlösarservice - verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande - personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras - personalens behov av handledning tillgodoses - personalens behov av kompetensutveckling bevakas och tillgodoses - en god arbetsmiljö upprättas både på kontoret och i fält för ledsagarservice/avlösarservice - rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter - verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas - verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, ny forskning och resultat från tillsyn/uppföljning Enhetschefen ska dagligen vara tillgänglig för ledsagare och/eller avlösare för handledning och stöd. Om enhetschefen har en/flera biträdande enhetschefer ska sökanden ange detta i sin ansökan samt lämna en kortfattad beskrivning på den biträdande enhetschefens kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Om utföraren byter enhetschef under kontraktstiden förbinder sig utföraren att omgående informera socialförvaltningen i Stockholms stad detta, inkomma med CV och verifikat som styrker att den nya enhetschefen uppfyller ställda krav på utbildning och tid i verksamheten. I de fall utföraren har mer än en kontorslokal med verksamhet inom detta valfrihetssystem med en eller flera enhetschefer eller biträdande enhetschefer ansvariga för den dagliga driften ska det här trovärdig beskrivas hur arbetet organiseras så att ovan angivet krav avseende enhetschefens tillgänglighet för ledsagare och avlösare uppfylls. Krav på den ansvarige för den dagliga driften uppfylls. (/ svar) Utskrivet: :03 Sida 13 av 34

14 Frågan besvaras av samtliga. Om enhetschefen ansvarar för flera verksamheter svara. Annars svara. (/ svar) I de fall utföraren har mer än en kontorslokal inom Stockholms stad med en eller flera enhetschefer ansvariga för den dagliga driften kopplad till ledsagarservice/avlösarservice enligt SoL och LSS ska det här trovärdigt beskrivas hur arbetet organiseras så att ovan angivet krav avseende enhetschefens tillgänglighet för ledsagare och avlösare uppfylls. (Fritextsvar) Fyll i och bifoga bilagan CV - Enhetschef. (Bifogat dokument) Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara och skriv i textfältet till höger denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara. (/ svar) Uppfylls kraven? (/ svar) 6.7 Enhetschef Av sökande namngiven enhetschef/enhetschefer ska ha dokumenterad adekvat högskoleutbildning, motsvarande sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller högskoleutbildning till paramedicinare. Namngiven enhetschef/enhetschefer ska vidare var för sig under de senaste tio åren ha erfarenhet av motsvarande minst 36 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom verksamhetsområdet med stöd och service för personer med funktionsnedsättning som vårdare, personlig assistent, paramedicinare, biståndshandläggare eller som arbetsledare/chef. Med yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet menas här erfarenhet från verksamheter som ger stöd och service till målgruppen, till exempel LSS-verksamheterna bostad med särskild service, korttidshem, daglig verksamhet, läger- och kolloverksamhet. Det kan också vara erfarenhet som personlig assistent eller erfarenhet från SoL-insatserna bostad med särskild service eller dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Staden kommer enbart godkänna kunskap och tid i verksamheten som bedöms relevant för uppdraget och som är styrkt genom exempelvis intyg, betyg eller underskrivna av referenter. Namngiven enhetschef/enhetschefer ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt behärska svenska språket i tal och skrift vilket ska bekräftas i ansökan. Namngiven enhetschef eller namngivna enhetschefer som utövar den dagliga driften och ledningen ska var för sig ha efterfrågad kompetens. Enhetschef som tidigare godkänts av förvaltningen som chef inom detta valfrihetssystem kan kvarstå som enhetschef för samma utförare även om ovan angivna kompetenskrav inte uppfylls. Utskrivet: :03 Sida 14 av 34

15 Som bevis på att ovan angivet krav på erfarenhet uppfylls ska CV med datum per anställning bifogas ansökan. Till CV ska bifogas anställningsbevis, och/eller intyg avseende erfarenhet av verksamhetsområdet stöd och service för personer med funktionsnedsättning med arbetsgivare/verksamhet, anställningstid, anställningens omfattning (sysselsättningsgrad) samt noga specificerar arbetets innehåll. (Bifogat dokument) Som bevis på att ovan angivet krav på högskoleutbildning uppfylls ska intyg/betyg bifogas ansökan. (Bifogat dokument) Uppfylls kravet (/ svar) 6.8 Personal Utföraren ska tillhandahålla den personal som är nödvändig för att bedriva verksamheten enligt förfrågningsunderlaget. Utföraren ska kunna erbjuda personal med adekvat utbildning, det vill säga gymnasie- eller YH-utbildning för de brukare som har behov av det. Personalen ska behärska svenska språket i tal och skrift. Staden ska ha rätt att ta del av utdrag ur brottsregister rörande utförarens personal om staden anser detta motiverat i den utsträckning som följer av lag. Utföraren ska under avtalstiden ha ett strukturerat system för introduktion av nyanställda som ska inkludera utbildning i funktionsnedsättningar, ledsagning med rullstol, lyft- och förflyttningsteknik, första hjälpen samt hjärt- och lungräddning under minst motsvarande två heldagar. Kravet på personalen uppfylls. (/ svar) 6.9 Bemanning Utföraren ska ha tillräckligt med personal så att samtliga uppdrag utförs enligt beställning under avtalstiden. Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller den enskildes säkerhet och trygghet. Utföraren ska säkerställa kvaliteten i utförandet av beställningen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc. Krav på bemanning uppfylls. (/ svar) 6.10 Kompetensutvecklingsplan Utföraren ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap. Krav på kompetensutvecklingsplan uppfylls. (/ svar) 6.11 Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. Ledningssystemet ska Utskrivet: :03 Sida 15 av 34

16 användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten. Klagomål, avvikelser och synpunkter ska utredas och åtgärdas kontinuerligt. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och överlämna denna till Stockholms stad. Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras. Krav på ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten uppfylls. (/ svar) På begäran överlämnas verksamhetens årliga kvalitetsberättelse till Stockholms stad. (/ svar) 6.12 Underleverantör Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det. Staden ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete. Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter med mera. Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att underleverantören uppfyller de ställda kraven på utföraren. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden. En underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften. Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren anlitar underleverantör för del/delar av uppdraget svara och skriv i textfältet till höger namn och organisationsnummer på underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till utförarens uppdrag. Annars svara. (/ svar) Om utföraren anlitar underleverantör ska utföraren bifoga avtalet med underleverantören till ansökan. (Bifogat dokument) Förbindelse att utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (/ svar) 6.13 Kontorslokal Utföraren ska under avtalstiden ha minst en kontorslokal inom Stockholms stad tillgänglig för enskild med funktionsnedsättning. Adressen/adresserna ska anges i ansökan. Utskrivet: :03 Sida 16 av 34

17 Uppfylls kravet? (/ svar) Ange här adressen för er kontorslokal, gatuadress med postadress. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på kontorslokal i Stockholm? (/ svar) 7 Krav på tjänsten 7.1 Biståndsbeslut och start för utförande av insats Stockholms stad fattar biståndsbeslut med insats och omfattning av insats som den enskilde är beviljad. Ett nytt biståndsbeslut krävs för att utföraren ska få påbörja en insats på nytt om den enskildes biståndsbeslut har löpt ut. När den enskilde har valt utförare skickar beställaren en beställning till vald utförare där insats och mål framgår samt beräknad tid för uppdraget. Beställningen skickas elektroniskt genom Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Beslut om bistånd måste ha fattats av en handläggare på en beställande nämnd för att insatsen ska få påbörjas. Utföraren ska utan dröjsmål meddela beställaren om beställningen godkänns eller inte i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Vid behov kontakta beställaren direkt. Krav på biståndsbeslut och start för utförande av insats uppfylls. (/ svar) 7.2 Allmänna krav på verksamheten Varje avsnitt nedan innehåller ett eller flera krav på insatsen. Det krävs här ingen redogörelse för att bli godkänd om annat inte anges. I stället ska sökanden om annat inte anges med ett ja-svar bekräfta att denne förbinder sig att uppfylla detta krav/kraven under hela avtalstiden. Sökanden ska åta sig att arbeta så att SoL och LSS kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende ledsagarservice och/eller avlösarservice. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kraven är de samma för båda insatserna ledsagarservice och avlösarservice om annat inte anges i förfrågningsunderlaget. Vad som kännetecknar god kvalitet varierar från person till person. Insatsen till den enskilde ska utgå från de aspekter som lyfts fram i förfrågningsunderlaget. Insatsen ska utföras utifrån vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar. Verksamheten ska: ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som leder framåt för den enskilde så att mål och delmål i beställningen uppnås. vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet. vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ges möjlighet att leva som andra och Utskrivet: :03 Sida 17 av 34

18 så självständigt som möjligt. stödja den enskilde till att utnyttja sin kognitiva och sociala förmåga. främja den enskildes delaktighet i samhället. Kravet uppfylls (/ svar) 7.3 Trygghet och kontinuitet Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och med de tjänster som utförs. Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är att service utförs med hög kvalitet och kontinuitet. Insatserna ska därför ges med hög personal- och tidskontinuitet. Krav på verksamheten och dess innehåll uppfylls. (/ svar) 7.4 Rutiner Utföraren ska ha de rutiner som krävs för att verksamheten ska var säker och välfungerande. Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal, till exempel rutin för att barnperspektivet beaktas vid utförande av insatser och rutin för anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 SoL. Utförarens rutiner ska vara tillgängliga vid stadens uppföljning. Krav på skriftliga rutiner uppfylls. (/ svar) På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (/ svar) 7.5 Lex Sarah Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida, S/ Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som Utskrivet: :03 Sida 18 av 34

19 framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder. Krav på Lex Sarah uppfylls. (/ svar) Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads blankett för information om Lex Sarah. (/ svar) Efterfrågade rutiner ska bifogas ansökan. (Bifogat dokument) Kravet uppfylls? (/ svar) 7.6 Muta - gåva Enligt 10 kap 5 a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente. Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud. Krav på skriftlig rutin för muta - gåva uppfylls. (/ svar) 7.7 Anhörigstöd Stockholms stad har tagit fram ett program för stöd till anhöriga. I programmet listas följande fyra (4) mål: 1. Anhöriga känner sig bemötta med respekt och som en kompetent samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med. 2. Anhöriga har stöd för egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och psykiska belastningen. 3. Anhöriga har kunskaper om sina rättigheter. 4. Anhöriga har kunskaper om den närståendes rättigheter. Utföraren ska arbeta på ett sådant sätt att målen i stadens program för stöd till anhöriga uppnås. Utföraren ska ha: 1. skriftlig rutin för hur samverkan sker med anhöriga till exempel kring informationsutbyte och delaktighet. 2. skriftlig rutin för hur man uppmärksammar att anhöriga själv behöver stöd. Krav på skriftlig rutin för anhörigstöd uppfylls. (/ svar) 7.8 Anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet Staden har ett IT-system för hantering av ärenden och avgifter, Sociala system. Sociala system har utvecklats för att bl.a. underlätta arbetsuppgifter som dokumentation, kvalitetssäkring, samverkan mellan olika yrkeskategorier och informationsöverföring. Sociala Utskrivet: :03 Sida 19 av 34

20 system består av flera delar, bland annat Paraplysystemet och ParaSoL. Utföraren ska vara uppkopplad till Sociala system. Utföraren ska i Sociala system acceptera, aktivera och avsluta beställningar. Systemet ska även användas för att upprätta genomförandeplaner, rapportera utförd tid och och föra löpande social dokumentation. Lösningen för åtkomst till Sociala system ska vara någon av de tekniska lösningar som är godkända av staden utifrån tekniska standarder och krav på IT-säkerhet. Det innebär att lösningarna kan komma att bytas ut under kontraktstiden. Förändrade krav kan föranleda nya kostnader eller förändrade avgifter. Utföraren förbinder sig att uppfylla Stadens krav på anslutningen under avtalstiden. Anslutningen är förenad med en tertialavgift: 165 SEK per person och debiteringstillfälle (2013). Då debiteringen måste följa Stadens faktiska kostnader kan tertialavgiften komma att ändras från år till år. Mer information om Stockholms stads villkor för anslutning, tekniska krav och avgifter. Se bilagan "Extern åtkomst till Sociala system". Krav på anslutning till Stockholms stads verksamhetssystem, Sociala system, uppfylls. (/ svar) Förbindelse att utföraren ska rapportera genomförandeplan i ParaSoL och utförandet av utförd tid till beställaren via Paraplysystemet. (/ svar) 7.9 Beställning Stockholms stad fattar biståndsbeslut om insats och omfattning som den enskilde är beviljad. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. Beställningen ska vara skriftlig och ska skickas elektroniskt. Beställningen tas emot av utföraren via ParaSoL. Beställningen ska vara tidsbestämd. Beställaren preciserar vad den enskilde ska få stöd med samt önskade uppnådda mål och delmål så att utföraren får en tydlig bild av vad stödet ska leda till. Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om beställningen av någon anledning behöver revideras. När den enskilde fått ett biståndsbeslut och valt utförare, kontaktar den ansvarige biståndshandläggaren den utförare som den enskilde valt och gör en formell beställning (avrop) och en precisering av beställningen. Beställningen ska vara så utformad att det klart och tydligt framgår vilka insatser som ska utföras och vilka mål och delmål som gäller. Utföraren ska utan dröjsmål acceptera beställningen via ParaSoL och ska kunna utföra uppdraget med början senast inom sju dygn efter brukarens bokning. Beställaren får säga upp en beställning. Krav på bekräftelse om beställning. (/ svar) 7.10 Dokumentation och gallring Utföraren är skyldig enligt lag att dokumentera utförandet av insatsen. Dokumentation förs löpande i Stockholms stads verksamhetssystem, ParaSoL. Utföraren ska ha rutiner för att bara behörig personal kan och får ta del av dokumentationen om den enskilde och för att Utskrivet: :03 Sida 20 av 34

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-08 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin - Stödboende Gunnar nson 2.11.3-579/2014

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Tomas

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Dagverksamhet

Förfrågningsunderlag Dagverksamhet Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Dagverksamhet inom Stockholms Stads valfrihetssystem Nima Andacheh 121-77/2010

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö.

Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö. Namn på enheten (går inte att redigera): AB Jessys Assistans Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Socialnämnden/Älvsjö sdn Verksamhetschef: Jacqueline Manriquez

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-15 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Hemtjänst LOV Michelle Väänänen 2014:212 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-04-14 Upphandlande organisation Upphandling Täby kommun Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Symbolförklaring:

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-02-03 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Vård-och omsorgsboende LOV Michelle Väänänen 2014:211 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV Förfrågningsunderlag 2016-03-04 Upphandlande organisation Upphandling Varbergs kommun Upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem Kersti Arvidsson 15/30 Symbolförklaring:

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer