Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin - Stödboende Gunnar nson /2014 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning. 2. Inbjudan. 3. Allmän orientering. 4. Administrativa föreskrifter. 5. Stödboende. 6. Krav på sökanden. 7. Krav på tjänsten. 8. Kommersiella villkor. 9. Undertecknande av ansökan. 2 Inbjudan Stockholms stad upphandlar utförare av insatsen stödboende enligt lag om valfrihetssystem, LOV. I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande, verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign, Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för stödboende! 3 Allmän orientering 3.1 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna utförare samt förvalta och följa upp kontrakten. Utskrivet: :46 Sida 1 av 31

2 Avropare är Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa. Nämnderna ansvarar för bland annat omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter och om stadens övriga LOV-upphandlingar besök Valfrihetssystemet Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns i valfrihetssystemet som utförare av insatsen: kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter, som ansöker och godkänns i systemet. Syftet med upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde brukaren. 3.3 Ickevalsalternativ Valfrihetssystem som upphandlas enligt LOV ska ha ett ickevalsalternativ för de personer som av olika skäl inte kan eller vill välja utförare. Stockholms stads ickevalsalternativ inom socialpsykiatrin är det boende, boendestöd eller sysselsättning som ligger närmast den enskilde brukarens nuvarande bostad och som stämmer överens med den enskilde brukarens behov samt har en ledig plats, oavsett driftsform. 3.4 Ersättning Kommunfullmäktige i Stockholm fastställer ersättningen till godkända utförare i valfrihetssystemet i samband med fastställande av budget. I ersättningen ingår samtliga kostnader för insatsens utförande såsom personalkostnader, kostnader för resor, administration, IT-kostnader, lokal, materialkostnad med mera. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen. 3.5 Information om utförare Alla godkända utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, Informationen om godkänd utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är av väsentlig betydelse för staden att informationen om utföraren på Jämför Service är korrekt och aktuell. 3.6 Meddelande om upphandlingen och ansökningshandlingar Meddelande om upphandlingen och dess förfrågningsunderlag med bilagor finns publicerad på Tendsign, Stockholms stads hemsida, under rubriken Aktuella upphandlingar, samt på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem med en länk till stockholm.se varifrån det är möjligt att gå vidare till Tendsign, Definitioner Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget. Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget. Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt SoL och eller LSS. Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område. Utskrivet: :46 Sida 2 av 31

3 Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden. Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser. Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande. Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Kontrakt är det skriftliga avtal som sluts mellan Stockholms stad och godkänd Utförare. Båda begreppen används synonymt i förfrågningsunderlaget. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens författningssamling 2011:9. LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de personer som omfattas av lagen har rätt till. SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453). Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Kommunens egna verksamheter och entreprenader är direktkvalificerade i valfrihetssystemet. Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats. Med verksamhet menas en verksamhet med dess personal, lokal, inriktning och enhetschef. 4 Administrativa föreskrifter 4.1 Elektronisk ansökan Ansökan lämnas elektroniskt i det webb-baserade upphandlingssystemet Tendsign, För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Tendsigns support på tfn vardagar kl E-postadress: Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har Utskrivet: :46 Sida 3 av 31

4 registrerat konto i Tendsign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter med mera. Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in. I Tendsign får sökande förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. Systemet kontrollerar att frågorna i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan. Hela ansökan med efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i Tendsign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas. Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för. Frågan besvaras av samtliga. Registrerade uppgifter för ansökan stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter? (/ svar) 4.2 Ansökans utformning En ansökan lämnas per verksamhet. Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska. Ansökan inklusive intyg och bilagor ska vara på svenska och vara utformad i enlighet med förfrågningsunderlaget. Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat framgår i förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte. Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa. Exempel. För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas. Exempel. För vissa krav ska sökanden markera -svar som bekräftelse på att kravet accepteras och uppfylls under avtalstiden. Exempel. Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan. LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen bifoga efterfrågade bilagor med undantag för kopia på erforderligt tillstånd. 4.3 Handläggning och prövning av ansökan Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad. Prövningen är en kontroll av att 1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, ändringar eller reservationer, 2. sökande uppfyller samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget gällande ekonomisk och teknisk möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och insatsens innehåll, samt att 3. samtliga krav har accepterats. Utskrivet: :46 Sida 4 av 31

5 Som en del av handläggning kan staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska sökande ha och presentera ett fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd samt med tillhörande rutiner. Handläggningen tar ca en månad och kan vid behov förlängas. För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda. En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle. 4.4 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande. 4.5 Frågor och svar Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion. Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas. 4.6 Ansökningstillfällen Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Om den 15e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller istället närmast följande vardag. 4.7 Ansökans giltighet Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag. 4.8 Beslut om godkännande Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad. Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i Tendsign. 4.9 Kontrakt Mellan Stockholms stad och godkänd utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare. Stockholms stad tecknar kontrakt endast med utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren förbinder sig att följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter till exempel att betala skatt och sociala avgifter, att ha erforderligt tillstånd för verksamheten under avtalstiden om sådan skyldighet finns med mera. Förutsatt att ansökan är komplett och godkänd är avtalsstart: för ansökan senast inkommen 15 februari, den 1 april, för ansökan senast inkommen 15 maj, den 1 juli, för ansökan senast inkommen 15 augusti, den 1 oktober och för ansökan senast inkommen 15 november, den 1 januari Utförarens ändringar under kontraktstiden En utförare kan utan en ny ansökan öka och eller minska antalet uppdrag, geografiskt Utskrivet: :46 Sida 5 av 31

6 verksamhetsområde med mera genom att anmäla ändringen till Jurist- och upphandlingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad, e-post: Är verksamheten tillståndspliktig kan ett avtal ändras i enlighet med tillståndet utan en ny ansökan Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till utförarna, kvalitetskrav med mera. Ny lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen. Staden förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten och eller krav på utföraren. Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till Utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre (3) veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat förändringen Begäran om sekretess Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga. Av 31 kap 16 OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten. Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara och precisera i textfältet till höger vilka uppgifter sekretess begärs och en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Annars svara. (/ svar) 5 Stödboende 5.1 Stödboende Ett stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning består av ett antal lägenheter integrerat i ett bostadsområde. I nära anslutning till stödboendet ska finnas tillgång till gemensamhetslokal. Principen med stödboende är att den enskilde bor själv i en lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler vilket underlättar social kontakt med andra. Insatsen ska stödja den enskilde så att han/hon kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag. Individuellt stöd ges efter den enskildes behov vardagar och helger, årets alla dagar. För personer som tillfälligtvis mår sämre ska utföraren kunna ge personen stöd kväll och natt. Stödboende kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende och ett boende med särskild service. I denna insats ansvarar landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser. Utskrivet: :46 Sida 6 av 31

7 Om den enskilde ska betala en avgift för till exempel hyra och kost är det Stockholms stad som tar in avgiften från den enskilde. Många inom målgruppen har sitt ursprung i andra kulturer än den svenska. Verksamheten ska ha kompetens att arbeta med enskilda personer från andra kulturer. Krav på stödboende uppfylls. (/ svar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av verksamhetens kompetens avseende utförande av stödboende för personer från andra kulturer. (Fritextsvar) 5.2 Målgrupp Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för stödboende. Även personer över 64 år kan ingå i upphandlingens målgrupp. En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Inom målgruppen ryms även enskilda brukare med samsjuklighet i form av exempelvis psykisk funktionsnedsättning och missbruk eller fysisk ohälsa. Även personer över 64 år kan ingå i upphandlingens målgrupp. Det gäller personer i boenden som omfattas av kvarboendeprincipen under förutsättning att den enskildes behov kan tillgodoses inom denna boendeform. 5.3 Skyldighet att ta emot uppdrag En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för stödboende som omfattas av utförarens avtal och som valt utföraren i mån av plats. Förbindelse att utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt kontraktet. (/ svar) 5.4 Byte av utförare Den enskilde har rätt att byta till en annan utförare. Biståndshandläggaren meddelar utföraren bytet av utförare. Uppsägningstiden är fyra (4) dagar och ersättning utgår under uppsägningstiden. Därefter utgår tomgångsersättning under sju (7) dagar till den lägsta ersättningsnivån. För mer information se bilaga Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin, KF 2011 bilaga Krav på sökanden 6.1 Uppgifter om sökanden Fyll i nedanstående uppgifter! Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Företagets adress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) Utskrivet: :46 Sida 7 av 31

8 E-post: (Fritextsvar) Hemsida: (Fritextsvar) Namn på verksamheten som ansökan avser: (Fritextsvar) Verksamhetens adress: (Fritextsvar) Enhetschefens/enhetschefernas namn: (Fritextsvar) Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar) Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening: (Fritextsvar) 6.2 Omständigheter som medför uteslutning Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5. Sökanden ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till bolaget. Som allvarligt fel i yrkesutövningen betraktas om en utförare har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande myndighet eller en tidigare koncession, och detta har medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder. Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (/ svar) Förbindelse att på stadens begäran redovisa samtliga ägare till bolaget. (/ svar) 6.3 Registrering Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på ansökningsdagen. Utskrivet: :46 Sida 8 av 31

9 Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska emellertid bifoga stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är firmatecknare. Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat. Om sådan skyldighet finns ska Utföraren vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller motsvarande register under hela avtalstiden. Krav på registrering uppfylls. (/ svar) Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare till ansökan. Annars svara. (/ svar) Vid -svar bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument) 6.4 Skatter och avgifter Sökande ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där sökande verkar, ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. En utförare förbinder sig vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden. Upphandlande myndighet kontrollerar löpande hos Skatteverket att utföraren har betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket. Krav på skatter och avgifter uppfylls. (/ svar) Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara. Annars svara. (/ svar) Vid -svar, sökanden registrerad i ett annat land ska bifoga intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyg får inte vara äldre än fyra (4) månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument) 6.5 Ekonomisk och finansiell kapacitet Sökande ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela kontraktstiden och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget under kontraktstiden. Utföraren ska vara beredd att på Stockholms stads begäran visa att kravet är uppfyllt under kontraktstiden. Vid sökandens ansökningstillfälle ska sökanden ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta hos UC AB. Utskrivet: :46 Sida 9 av 31

10 En sökande som inte har riskklass 3 hos UC AB kan bifoga en av nedan nämnda bevis till ansökan som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt. 1. Lånelöfte från bank på lägst kr som gäller minst två månader från avtalsstart, eller 2. UC Objektiv som inte är äldre än en månad från sista ansökningsdag, eller 3. intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för sökandens förpliktelser från avtalsstart och minst två månader framåt. I intyget ska stå "[Namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer] ansvarar fullt ut för [namnet på sökanden och organisationsnummer] förpliktelser från avtalsstart och minst två månader för utförande av stödboende i enlighet med sitt kontrakt och till avtalade villkor med Stockholms stad. Härmed försäkras på heder och samvete att [fyll i namnet på moderbolaget eller garanten och dess organisationsnummer] inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. Vidare försäkras på heder och samvete att de personer som, genom sitt delägarskap och eller anställning i företaget har väsentligt inflytande i företaget och har att fatta beslut som berör företagets verksamhet, inte är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende yrkesutövningen, inte har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande." Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare. Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv. Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten. Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara och bifoga ett av bevisen i punkt 1-3. Annars svara. (/ svar) Vid -svar bifoga dokument till något av alternativen 1-3. (Bifogat dokument) 6.6 Ansvarig för den dagliga driften Varje verksamhet ska ha en "enhetschef", en person som utför, fördelar och leder det dagliga arbetet i verksamheten och som har god kännedom om de enskilda och deras behov. Denna person ska ha 1. adekvat högskoleutbildning för verksamhetsområdet, lägst fil.kand.-examen, 2. ingående kunskaper om tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänna råd för SoL-verksamhet, 3. minst två års sammanhållen yrkeserfarenhet av målgruppen, heltid, förvärvad efter år 2000, samt 4. erfarenhet av arbetsledning under minst två år, förvärvad efter år En enhetschef får ansvara för flera verksamheter. Sökanden ska redovisa % av en heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan. Enhetschefen kan ha budget-, kvalitets-, personal- och arbetsmiljöansvar men det är inget krav. Om enhetschefen har en/flera biträdande enhetschefer ska sökanden ange detta i sin Utskrivet: :46 Sida 10 av 31

11 ansökan samt lämna en kortfattad beskrivning på den biträdande enhetschefens kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Enhetschefen ska ha vitsordad personlig lämplighet från någon som har professionell erfarenhet av hans/hennes arbete med målgruppen. För enhetschefen ska två av varandra oberoende referenter verksamma i skilda organisationer anges med namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post. Referenterna ska kunna vitsorda att namngiven person har varit delaktig i och eller ansvarat för att uppdrag inom verksamhetsområdet, pågående eller avslutat inom de senaste tre (3) åren, utförts enligt uppdragets mål och delmål med ett fullgott resultat och avtalade villkor. Referenterna ska inte ingå i det företag/den organisation som lämnar ansökan. Staden kan komma att kontakta referenterna. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätt att utöver angivna referenser inhämta uppgifter från nämnderna i Stockholms stad och Inspektion för vård och omsorg. Om utföraren byter enhetschef under kontraktstiden förbinder sig utföraren att omgående informera Socialförvaltningen i Stockholms stad detta, inkomma med ifylld CV för den nye enhetschefen för godkännande samt kontaktuppgifter till två av varandra oberoende referenter som har professionell erfarenhet av hans/hennes arbete med målgruppen. Krav på den ansvarige för den dagliga driften uppfylls. (/ svar) Frågan besvaras av samtliga. Om enhetschefen ansvarar för flera verksamheter svara. Annars svara. (/ svar) Ange i % del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan. en är 30 %. Om den är lägre lämna en förklaring i kommentarsfältet. (Linjär skala) 0,00-100,00 % : 30,00 Hur många personal och brukare ansvarar enhetschefen för? (Fritextsvar) Fyll i och bifoga bilagan Meritförteckning - Enhetschef. (Bifogat dokument) Kontaktuppgifter till referent 1 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar) Kontaktuppgifter till referent 2 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar) Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara och skriv i textfältet till höger denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara. (/ svar) 6.7 Personal All personal ska ha personlig lämplighet. Minst 80 % av personalen ska ha adekvat utbildning. Med adekvat utbildning avses vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning Socialstyrelsen bedömt lämplig i allmänna råden Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2). Utskrivet: :46 Sida 11 av 31

12 Alternativet till utbildningskravet är att personal har motsvarande utbildning genom äldre gymnasieutbildning som kan prövas lika eller har reell kompetens som har bekräftats genom validering, se Socialstyrelsens allmänna råd. Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. All personal ska ha kunskaper om olika funktionsnedsättningar och fördjupade kunskaper om den enskildes speciella funktionsnedsättningar. All personal ska kunna uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift. Kunskaperna i svenska ska motsvara det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd. Utföraren är arbetsgivare. Anställer utföraren en anhörig eller närstående till den enskilde för att utföra uppdraget gäller samma ansvar för anställning av anhörig eller närstående som för andra anställningar. För anställning av anhörig eller närstående ska utföraren inhämta beställarens godkännande innan uppdraget utförs. Kraven på personalen gäller oavsett anställningsform. Utföraren svarar för att företagets personal och verksamhetsledning efterlever den tystnadsplikt som anges i 15 kap 1 socialtjänstlagen. Tystnadsplikten är att jämställa med den sekretess som råder för kommunal bedriven socialtjänst. Personalen ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Utföraren ska genom tystnadsförbindelsen för personal och i förekommande fall underleverantör tillse att tystnadsplikten vidmakthålls. Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och utomstående. Krav på personal uppfylls. (/ svar) Ange i % andel av personalen som har adekvat utbildning. (Linjär skala) 0,00-100,00 % Ange i % andel av personalen som har fem års sammanhållen dokumenterad yrkeserfarenhet av personer med psykisk funktionsnedsättning förvärvad efter år 2000 istället för adekvat utbildning. (Linjär skala) 0,00-100,00 % Fyll i och bifoga bilagan - Personalförteckning. (Bifogat dokument) Ange schemalagd tid utan brukare för dokumentation, resor, personalmöten, utbildning och handledning uttryckt i timmar per månad (i snitt) i textfältet till höger. (Fritextsvar) 6.8 Bemanning Det ska finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler 365 dagar per år. Ersättningen till utföraren består av en fast dagersättning i tre nivåer för utfört stöd till stödboenden med möjlighet att få timersättning vid ett individuellt tillfälligt behov kväll och natt. Utföraren ska ha tillräckligt med personal så att samtliga uppdrag utförs enligt beställning under avtalstiden. Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller den enskildes säkerhet och trygghet. Utföraren ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den avtalade omsorgen vid personalens Utskrivet: :46 Sida 12 av 31

13 frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc. Sökanden ska fylla i bilaga Bemanningsschema där sökanden redovisar för hur omvårdnadspersonal i tjänst fördelar sig fram till klockan under vardagar samt fram till kl helger. Ange grundbemanning av omvårdnadspersonal (vid full beläggning) och eventuell tillgång till jourpersonal. Notera att uppgifterna avser den bemanning som inte kan underskridas. Kravet på bemanning dygnet runt, årets alla dagar, accepteras och uppfylls. (/ svar) Fyll i och bifoga bilagan - Bemanningsschema. (Bifogat dokument) 6.9 Kompetensutvecklingsplan Personalen ska få kompetensutveckling under kontraktstiden. En godkänd utförare ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap. Krav på kompetensutvecklingsplan uppfylls. (/ svar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur kravet på kompetensutvecklingsplan för personalen uppfylls under kontraktstiden. (Fritextsvar) 6.10 Tillstånd Det stödboende som kommer att avropas har inte ett betydande vårdinslag vilket medför att en enskilt driven verksamhet kan driva en verksamhet utan tillstånd. Det är emellertid sökandens ansvar att kontrollera eventuell tillståndsplikt hos behörig myndighet. Om verksamheten som omfattas av ansökan är tillståndspliktig enligt behörig myndighet, ska det aktuella tillståndet bifogas till ansökan. (Bifogat dokument) 6.11 Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten och ta hand om och utreda klagomål, avvikelser och synpunkter, samt göra förbättringar. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och vara beredd att överlämna denna vid förfrågan till Stockholms stad. Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras. Utskrivet: :46 Sida 13 av 31

14 Krav på ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten uppfylls. (/ svar) På begäran överlämnas verksamhetens årliga kvalitetsberättelse till Stockholms stad. (/ svar) 6.12 Underleverantör Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det. Staden ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete. Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter med mera. Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att underleverantören uppfyller de ställda kraven på utföraren. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden. En underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften. Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren anlitar underleverantör för del/delar av uppdraget svara och skriv i textfältet till höger namn och organisationsnummer på underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till utförarens uppdrag. Annars svara. (/ svar) Vid -svar ska utföraren bifoga avtalet med underleverantören till ansökan. (Bifogat dokument) Förbindelse att utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (/ svar) 7 Krav på tjänsten 7.1 Biståndsbeslut och start för utförande av insats Stockholms stad fattar biståndsbeslut med insats och omfattning av insats som den enskilde är beviljad. Ett nytt biståndsbeslut krävs för att utföraren ska få påbörja en insats på nytt om den enskildes biståndsbeslut har löpt ut. När den enskilde har valt utförare skickar beställaren en beställning till vald utförare där insats och mål framgår samt beräknad omfattning för uppdraget. Beställningen kan skickas elektroniskt genom Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, förutsatt att utföraren väljer att använda detta system. Annars kommer beställare och utförare överens om hur information ska överföras. Beslut om bistånd i form av stödboende måste ha fattats av en handläggare på en beställande nämnd för att insatsen ska få påbörjas. Avropad insats ska påbörjas inom en (1) vecka efter erhållen beställning alternativt den dag Utskrivet: :46 Sida 14 av 31

15 som angivits i beställningen. Om beställningen inte kan utföras inom två (2) veckor efter erhållandet, alternativt angiven dag i beställningen, ska kontakt tas med beställaren. Utföraren ska utan dröjsmål meddela beställaren om beställningen godkänns eller inte. Krav på biståndsbeslut och start för utförande av insats uppfylls. (/ svar) 7.2 Geografiskt område Verksamheten ska drivas inom Stockholms län. Krav på geografiskt område uppfylls. (/ svar) 7.3 Allmänna krav på verksamheten Insatsen ska utföras utifrån vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar. Verksamheten ska: ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som leder framåt för den enskilde så att mål och delmål i beställningen uppnås. vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet. vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ges möjlighet att leva som alla andra och så självständigt som möjligt. stödja den enskilde till att utnyttja sin kognitiva och sociala förmåga, se bilaga Preliminära anvisningar för resursmätningar m.m. främja den enskildes delaktighet i samhället. ge stöd årets alla dagar. ha anpassad personaltäthet för verksamheten. 7.4 Verksamheten och dess innehåll Utföraren förbinder sig att ge individuellt stöd utifrån den enskildes behov, vardagar och helger, årets alla dagar. Stöd ska vid behov kunna ges kvällar eller nätter. Särskild ersättning utgår vid dessa tillfällen. Olika personer har olika förutsättningar att ta emot och delta i det stöd som ges. Hänsyn ska i varje enskilt fall tas till rådande förutsättningar. Det stöd som ges ska vara i linje med Stockholms stads Bemötandeguide ningen/bemotandeguiden. Stödet till den enskilde ska utformas så att det vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenheter ska sammanvägas vid insatsernas utförande och val av arbetsmetod. Sökanden ska kortfattat redogöra för de metoder och arbetssätt som används i verksamheten. En eller flera kontaktperson(er) ska utses till den enskilde. Kontaktpersonen ska ha kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes anhöriga eller förordnade ställföreträdare samt beställaren så att dessa får möjlighet att ge synpunkter på stödet som ges. Den enskilde ska ha möjlighet att byta kontaktperson. Utskrivet: :46 Sida 15 av 31

16 Krav på verksamheten och dess innehåll uppfylls. (/ svar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av vilka arbetsmetoder utföraren använder sig av för att stödja den enskilde. I beskrivningen ska även framgå innehåll och kvalitativa mål för verksamheten, förhållningssätt samt metoder och dess teoretiska grund. (Fritextsvar) Kravet att kontaktperson(er) ska utses uppfylls. (/ svar) 7.5 Rutiner Utföraren ska ha skriftliga rutiner för: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som inkluderar en beskrivning hur negativ miljöpåverkan så långt som möjligt elimineras. Sekretess och tystnadsplikt. Dokumentation enligt SoL. Delegering (sjuksköterskenivå). Återkoppling till beställaren vid avvikelser. Uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Synpunkts- och klagomålshantering. Lex Maria. Bemanning och vikarieanskaffning, hur denna anpassas utifrån förändringar i målgruppens behov. Att fastställa och uppnå den enskilde brukarens behov av kontinuitet och eventuell minimering av antalet personal. Hur ny brukare presenteras för personalen. Nyckelhantering. Hot och våld, hur konflikter, övergrepp ska förhindras, upptäckas och hanteras i verksamheten. När dödsfall inträffar. Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 SoL. Att barnperspektivet beaktas vid utförande av insatsen när så behövs. Hygien och MRSA. Utrymning och brandövning. Om utföraren hanterar den enskildes privata medel ska rutinerna omfatta skriftlig överenskommelse med den enskilde och eller förordnad ställföreträdare, separat redovisning och separat förvaring av medel för varje enskild brukare, förvaring av medel och värdesaker i låst utrymme, intern kontroll samt redovisning av vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om oegentligheter. Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal. Utföraren ska till ansökan bifoga sin rutin för hur utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid. Krav på skriftliga rutiner uppfylls. (/ svar) Utskrivet: :46 Sida 16 av 31

17 Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur ansvarig enhetschef utvecklar kvalitetsarbetet på ett systematiskt och resultatbaserat sätt på individ- och verksamhetsnivå, samt driver metodutveckling i verksamheten. (Fritextsvar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur personalen informeras om rutinerna vid nyanställning och löpande. (Fritextsvar) På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (/ svar) Bifoga utförarens rutin för hur utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid. (Bifogat dokument) 7.6 Lex Sarah All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah. Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida, S/ Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder. Krav på Lex Sarah uppfylls. (/ svar) Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads blankett för information om Lex Sarah. (/ svar) 7.7 Muta - gåva Enligt 10 kap 5 a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för att utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente. Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor Utskrivet: :46 Sida 17 av 31

18 eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud. Krav på skriftlig rutin för muta - gåva uppfylls. (/ svar) 7.8 Anhörigstöd Stockholms stad har tagit fram ett program för stöd till anhöriga. I programmet listas följande fyra (4) mål: 1. Anhöriga känner sig bemötta med respekt och som en kompetens samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med. 2. Anhöriga har stöd för egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och psykiska belastningen. 3. Anhöriga har kunskaper om sina rättigheter. 4. Anhöriga har kunskaper om den närståendes rättigheter. Utföraren ska arbeta på ett sådant sätt att målen i stadens program för stöd till anhöriga uppnås. Utföraren ska ha: 1. skriftlig rutin för hur samverkan sker med anhöriga till exempel kring informationsutbyte och delaktighet. 2. skriftlig rutin för hur man uppmärksammar att anhöriga själv behöver stöd. Krav på skriftlig rutin för anhörigstöd uppfylls. (/ svar) 7.9 Lokal Lokalerna ska vara tillgängliga och ändamålsenliga för verksamheten. Boendet ska uppfylla Boverkets ställda krav på fullvärdiga lägenheter. Lägenheterna ska vara geografiskt samlade med tillgång till samvaro i gemensamhetslokal eller träffpunkt. Kravet på fullvärdiga lägenheter enligt Boverkets byggregler uppfylls. (/ svar) Kravet på tillgång till gemensamhetslokal eller träffpunkt uppfylls. (/ svar) Antal lägenheter i stödboendet: (Fritextsvar) 7.10 Beskrivning av boendet med mera Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av boendet, hur lokalerna disponeras och lägenheternas utformning samt hur gemensamma utrymmen är utformade såsom samlingsrum, kök, tvättstuga med mera och hur dessa nås från boendet. Ansökan ska vidare innehålla en kortfattad beskrivning av den fysiska tillgängligheten och den närmaste omgivningen (till exempel närhet till T-bana/buss, antal våningar som huset har, närliggande grönområden med mera). Om verksamheten har många lägenheter (över 15) eller om lägenheterna är spridda i bostadsområdet ska det i beskrivningen särskilt framgå hur god kvalitet säkerställs. Utskrivet: :46 Sida 18 av 31

19 Lägenheterna ska vara ändamålsenliga för verksamheten och vara i gott skick. Gemensamhetslokal eller träffpunkt ska städas och vårdas så att god hygienisk standard och trivsel upprätthålls. Frågan om flyttstädning regleras i hyresavtalet i annat fall svarar utföraren för detta. Kraven på boendet uppfylls. (/ svar) Lämna en kort beskrivning av boendet, hur det disponeras, lägenheternas utformning och hur utrymmen såsom tvättstuga med mera nås. (Fritextsvar) Lämna en kort beskrivning av närmiljön, allmänna kommunikationer med mera. (Fritextsvar) Frågan besvaras av samtliga. Om antalet lägenheter överstiger 15 st, eller om lägenheterna är utspridda i bostadsområdet, svara och skriv i textfältet till höger hur god kvalitet säkerställs. Annars svara. (/ svar) 7.11 Brandskyddsarbete Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, är det fastighetsägare och nyttjanderättshavare som är ansvarig för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. Det är därför viktigt att ansvarsförhållandena gällande brandskyddet tydliggörs. Utföraren ska ha ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete som bland annat innehåller brandskyddsregler, kontroll och uppföljning samt utbildning av personal. Kravet på brandskyddsarbetet accepteras och uppfylls. (/ svar) 7.12 Anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet En godkänd utförare kan ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Anslutningen till systemet medger bland annat att beställning och genomförandeplan accepteras och skickas elektroniskt i systemet mellan beställare och utförare och att en dokumentation förs som möjliggör en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling. Väljer utföraren att ansluta sig förbinder denne sig att uppfylla stadens krav på anslutningen under avtalstiden. Anslutningen är förenad med en tertialavgift: 165 kr per person och debiteringstillfälle (år 2013). Då debiteringen måste följa stadens faktiska kostnader kan tertialavgiften komma att ändras från år till år. Om utföraren inte vill ansluta sig till Paraplysystemet ska utföraren använda Stockholms stads mall för genomförandeplan. Mer information om Stockholms stads villkor för anslutning, tekniska krav och avgifter. Bilaga - Extern åtkomst till Sociala system. Bilaga - Utdebitering av IT-kostnader. Bilaga - Utförare Sociala system. Utskrivet: :46 Sida 19 av 31

20 Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren vill ansluta sig till Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, svara. Genom att svara på frågan förbinder sig utföraren att uppfylla kraven på en anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem Paraplysystemet under avtalstiden. Annars svara. (/ svar) 7.13 Beställning och genomförandeplan Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning. Beställningen ska vara skriftlig och tidsbestämd. Beställaren preciserar vad den enskilde ska få stöd med samt önskade uppnådda mål och delmål så att utföraren får en tydlig bild av vad stödet ska leda till. Om den enskilde tillfälligtvis mår sämre och beställt stöd tar längre tid att utföra ska utföraren kunna ge stöd upp till ersättningsnivåns tak. Med utgångspunkt i beställningen upprättar utföraren en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och eventuellt förordnad ställföreträdare. Utföraren ska tillsammans med den enskilde bland annat svara på frågorna hur (arbetssätt) insatsen ska genomföras och när den ska genomföras och hur mål och delmål ska uppnås. Arbetssättet (hur) ska vara beskrivet på ett sätt att det går att följa upp. Det ska även framgå på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande i planeringen, att den enskilde har informerats om verksamhetens klagomålshantering samt när och hur genomförandeplanen ska följas upp. Utföraren ska se till att genomförandeplanen godkänns av den enskilde främst genom underskrift. Genomförandeplanen ska vara beställande nämnd tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats. Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet, tillåter beställaren och utföraren att skicka och acceptera beställning och genomförandeplan elektroniskt i systemet. Beställarens mall för genomförandeplan ska användas. Utföraren ska löpande följa upp arbetssätten för att uppnå överenskomna mål och delmål i genomförandeplanen. Utifrån den enskildes förändrade behov eller i övrigt förändrade förutsättningar ska utföraren i samråd med beställaren anpassa och revidera genomförandeplanen. Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om insatserna för den enskilde innebär så stora förändringar att beställningen och eller genomförandeplanen måste revideras. Den ska följas upp löpande och revideras samt förvaras i brandsäkert arkivskåp. Beställaren får säga upp en beställning. Beställning och genomförandeplan är en del av den lagstadgade dokumentationen. Vid uppföljning av insats ska beställning och genomförandeplan utvärderas. Utföraren ska följa upp det arbetssätt som valts för att nå den enskildes mål och delmål. Utföraren ska bifoga ifylld bilaga Genomförandeplan - Stödboende till sin ansökan som exempel på hur uppdraget kommer att genomföras som visar att sökanden har kunskap och erfarenhet av att utföra stödboende. Krav på beställning och genomförandeplan uppfylls. (/ svar) Utskrivet: :46 Sida 20 av 31

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Förfrågningsunderlag 2015-12-11 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Tomas Swenson 2.11.3-804/2015

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Förfrågningsunderlag Dagverksamhet

Förfrågningsunderlag Dagverksamhet Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Dagverksamhet inom Stockholms Stads valfrihetssystem Nima Andacheh 121-77/2010

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-15 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Hemtjänst LOV Michelle Väänänen 2014:212 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service

LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling inom socialpsykiatrin - Bostad med särskild service Isabelle Vas 2.11.3-883/2013

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-02-03 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Vård-och omsorgsboende LOV Michelle Väänänen 2014:211 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

LOV - Upphandling av Daglig verksamhet enligt LSS

LOV - Upphandling av Daglig verksamhet enligt LSS Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-12-22 Upphandlande organisation Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling LOV upphandling av Daglig verksamhet enligt LSS Gunnar nson 2.11.3-541/2014

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

LOV - Upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

LOV - Upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-12-22 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Gunnar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

LOV - Upphandling av Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS

LOV - Upphandling av Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-12-22 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning LOV Förfrågningsunderlag 2016-03-04 Upphandlande organisation Upphandling Varbergs kommun Upphandling av familjerådgivning i Varbergs kommun enligt lagen om valfrihetssystem Kersti Arvidsson 15/30 Symbolförklaring:

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Anvisningar för inlämnande av ansökan

Anvisningar för inlämnande av ansökan Anvisningar för inlämnande av ansökan 2.1 Ansökningshandlingar 2.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75

2016-04-14. Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-04-14 Upphandlande organisation Upphandling Täby kommun Hemtjänst enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Ida Pasquariello 184/2011-75 Symbolförklaring:

Läs mer

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling

Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling 1 (17) Auktorisationsvillkor SOCN 2015/24 Villkor för att vara godkänd anordnare inom kundvalet för familjebehandling Innehåll ALLMÄN ORIENTERING... 2 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM... 2 KUNDVALSSYSTEM I NACKA...

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Järfälla kommun. 1.0 Krav som kan medföra uteslutning. Krav 1.1. Krav 1.2. Skakrav LOV Boendestöd (Son 2011/487) Diarie Son 2011/487.

Järfälla kommun. 1.0 Krav som kan medföra uteslutning. Krav 1.1. Krav 1.2. Skakrav LOV Boendestöd (Son 2011/487) Diarie Son 2011/487. Järfälla kommun Skakrav Diarie Son 2011/487 Namn LOV Boendestöd Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-06-26 Upphandlande organisation Upphandling Sollentuna kommun Valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre Micael Svanström Dnr 2011/234 VON 713

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer