Förfrågningsunderlag Dagverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Dagverksamhet"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Äldreförvaltningen Dagverksamhet inom Stockholms Stads valfrihetssystem Nima Andacheh /2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag Dagverksamhet 1 INBJUDAN OCH SAMMANFATTNING 1.1 Inbjudan och sammanfattning av uppdraget Stockholms stad har ett valfrihetssystem avseende dagverksamhet för personer som är 65 år och äldre. Systemet innebär att den enskilde, som genom biståndsbeslut beviljats dagverksamhet, själv väljer vilken dagverksamhet som han/hon önskar delta i. Det krävs ett deltagande i denna upphandling och erhållande av avtal för att kunna bli en av de privata utförare som den enskilde kan välja. Upphandlingen genomförs enlig Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). De utförare som staden tecknar avtal med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med utförare i kommunal regi, entreprenader samt andra privata utförare som staden tecknat eller kommer att teckna avtal med om dagverksamhet. Sökande kan ansöka om att bli utförare av: - Kategori A: Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom - Kategori B: Social dagverksamhet Dagverksamheten ska vara belägen inom det geografiska området Stockholms stad. Dagverksamhet ska vara öppen vardagar om minst sex timmar per dag. Möjlighet finns att ange ett kapacitetstak. Möjlighet finns att erbjuda tilläggstjänster. Ickevalsalternativet utgörs av närhetsprincipen, d.v.s. den dagverksamhet som ligger närmast den enskildes ordinära boende, motsvarar den enskildes behov och som vid det aktuella tillfället har en ledig plats. Ingen volymgaranti finns då det är den enskilde som själv väljer dagverksamhet. Välkommen att inkomma med ansökan. Utskrivet: :33 Sida 1 av 24

2 2 ORIENTERING OCH OMFATTNING 2.1 Upphandlande myndighet Upphandlingen genomförs av Stockholms stad, organisationsnummer , genom dess äldrenämnd. 2.2 Stockholms stads organisation Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. På nivån under kommunfullmäktige finns 14 stadsdelsnämnder, 15 facknämnder och 16 bolagsstyrelser. Stadsdelsnämnderna ansvarar för äldreomsorg och fattar biståndsbeslut för de personer som bor i stadsdelsnämndens geografiska område. Mer information om Stockholms stads organisation och verksamhet finns på Valfrihet - bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslöt den 29 september 2008 att införa ett valfrihetssystem för biståndsbedömda dagverksamheter fr.o.m. 1 juli Målet med valfrihetssystemet är att: - valfriheten för den enskilde ska öka, - mångfalden ska öka det ska finnas många aktörer att välja bland och med olika inriktningar, - kvaliteten ska öka genom att den enskilde kan välja dagverksamhet som har en god kvalitet, - det ska vara lättare för små och nya företag att komma in och etablera sig på marknaden, t.ex. personalövertagande på marknadsmässiga villkor - kostnaderna för verksamheten ska inte öka på grund av systemet. 2.4 Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar köp av plats i biståndsbedömd dagverksamhet för personer 65 år och äldre avseende följande kategorier: Kategori A: Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom Kategori B: Social dagverksamhet. Dagverksamheten ska vara belägen inom det geografiska området Stockholms stad. 2.5 Verksamhetens omfattning idag Statistik över antal personer med beslut om dagverksamhet fördelat per stadsdel och kategori, se Prognos av antalet äldre inom dagverksamhet Befolkningsstrukturen i Stockholms stad avviker i flera avseenden från övriga landet. Swecos befolkningsprognos år 2014 visar att under perioden förväntas en Utskrivet: :33 Sida 2 av 24

3 snabbare ökning av antalet åringar jämfört med övriga riket medan ökningen av antalet personer 80 år och äldre sker i en betydligt långsammare takt. 2.7 Begreppsdefinition Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlag - är detta dokument i dess helhet, vilket är den upphandlade myndighetens underlag för ansökan. Det avser att ge information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget. Upphandlande myndighet - är den som genomför upphandlingen, d.v.s. staden i detta fall. Staden - avser Stockholms stad. Sökande - avser den som lämnar ansökan. Ansökan - avser sökandes svar på förfrågningsunderlaget. Utförare - avser sökande som erhåller avtal och uppdrag att utföra beställda insatser. Den enskilde, gäst - avser den person som blivit beviljad dagverksamhet. Biståndshandläggare, biståndsbedömning, biståndsbeslut - är en av kommunen anställd tjänsteman (biståndshandläggare) som utreder, bedömer (biståndsbedömning) och fattar beslut (biståndsbeslut) utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Beställning - är det avrop som biståndshandläggaren gör till utföraren utifrån biståndsbeslutet. Genomförandeplan - är en plan som utföraren upprättar tillsammans med den enskilde och som beskriver hur dagverksamheten ska genomföras. 3 ADMINISTRATIVA VILLKOR 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). 3.2 Handläggningstid Handläggningstid för inkomna ansökningar är enligt följande: Ansökan senast inkommit till staden 15 augusti Avtal fr.o.m. 1 oktober Ansökan senast inkommit till staden 15 november Avtal fr.o.m. 1 januari Ansökan senast inkommit till staden 15 februari Avtal fr.o.m. 1 april Ansökan senast inkommit till staden 15 maj Avtal fr.o.m. 1 juli Utskrivet: :33 Sida 3 av 24

4 Ansökan senast inkommit till staden 15 augusti Avtal fr.o.m. 1 oktober Ansökan senast inkommit till staden 15 november Avtal fr.o.m. 1 januari Om datumet den 15:e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, gäller istället närmast följande vardag. Tidsplanen gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Sökande underrättas, under förutsättning att ansökan är komplett, om beslut senast inom en månad utifrån de datum som finns angivna i tidsplanen för när ansökan senast ska ha inkommit till staden. 3.3 Elektronisk ansökan Staden använder i denna upphandling elektronisk ansökan via upphandlingssystemet OPIC tendsign. Sökande som vill delta ska lämna in elektronisk ansökan via system OPIC tendsign. Sökande får genom OPIC tendsign: Tillkommande information. Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet En tydlig information om inte alla krav är uppfyllda. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet och att lämna ansökan. Efter genomförd registrering får sökande omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta OPIC tendsigns support på vardagar kl Ansökans utformning Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska och ansökan ska lämnas elektroniskt via OPIC tendsign. Undertecknade intyg och handlingar som begärs in av staden ska skannas in och bifogas ansökan som inskannade filer i pdf-format. Om sökande inte själv förfogar över en scanner, finns flera företag som kan vara behjälpliga med denna tjänst. Staden förbehåller sig rätten att vid behov begära att dessa handlingar även lämnas i form av papperskopia av original. Ansökan ska utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte. 3.5 Ansökans giltighet Sökande är bunden av sin ansökan till dess att staden fattat beslut om godkännande och avtal tecknats. Sökande ska bekräfta ansökans giltighet. Sökande ska bekräfta ansökans giltighet. (Ja/ svar) Utskrivet: :33 Sida 4 av 24

5 Kravgräns Ja 3.6 Upplysningar, frågor och svar Frågor, med anledning av förfrågningsunderlaget, ska ställas via frågor och svarsfunktionen i OPIC tendsign. Staden besvarar frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under Frågor och svar. De som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i upphandlingen. Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydlig i något avseende är det viktigt att staden kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av staden är bindande för staden. 3.7 Bedömning av ansökan Bedömning av ansökan görs av en arbetsgrupp sammansatt av tjänstemän. I bedömningen ingår kontroll av att ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, att sökande uppfyller de krav som anges i förfrågningsunderlaget samt att samtliga villkor har accepterats. 3.8 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering Staden kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Staden kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. 3.9 Begäran om sekretess Staden omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna sekretessbeläggas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Inkommen ansökan är i huvudregel offentlig. Av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör sökandens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att sökanden lider skada om uppgiften röjs. Anser sökande att vissa uppgifter i inlämnad ansökan omfattas av sekretess ska sökande precisera vilka uppgifter detta gäller och skälen härför. Det är dock staden, i egenskap av offentlig myndighet, som beslutar om en uppgift kan sekretessbeläggas. Beslutet kan överklagas till kammarrätten. Begär sökande sekretess på delar av ansökan? Om Ja, ska sökande precisera de uppgifter som begäran omfattar, i fritextfältet till höger. (Fasta svarsalternativ) Ja 3.10 Underrättelse om beslut och avtal För att tilldelas avtal krävs att samtliga villkor uppfylls. Beslut med anledning av denna upphandling fattas av direktören för äldreförvaltningen på uppdrag av äldrenämnden. Snarast efter det att beslut fattats kommer sökande att skriftligen underrättas om beslutet. Underrättelse om beslut sker via OPIC tendsign. Utskrivet: :33 Sida 5 av 24

6 Utförare ska efter underrättelse av beslut meddelats vara beredd att underteckna avtal. Äldrenämnden tecknar, genom direktören för äldreförvaltningen, ramavtal med respektive organisation. 4 KVALIFICERING 4.1 Omständigheter som medför uteslutning av sökande Staden tecknar endast avtal med organisationer/juridiska personer som följer gällande lagar m.m. och som fullgör sina skyldigheter, bl.a. skyldigheten att betala skatt och sociala avgifter. Sökande måste därför uppfylla de i Sverige eller i hemlandet ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Sökande kommer att uteslutas om staden får kännedom om att någon av förutsättningarna i 7 kap 1 i lag (2008:962) om valfrihetssystem föreligger. 1 Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller Registrering Sökande ska vara registrerad i aktiebolags-, handelsbolags eller föreningsregister, om sådan skyldighet föreligger. Staden kommer att kontrollera detta genom Business Check. Till ansökan som lämnas av stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska bifogas stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är firmatecknare. Ansökan kan lämnas av aktiebolag under bildande. Aktiebolaget ska vara bildat senast i samband med avtalstecknande. Till ansökan ska bifogas stiftelseurkund. Lämnas ansökan av stiftelse, ekonomisk eller ideell förening. Om Ja ska stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som igår i styrelsen och vem/vilka som är firmatecknare, bifogas ansökan. (Fasta svarsalternativ) Ja Lämnas ansökan av aktiebolag under bildande. Om Ja ska stiftelseurkund bifogas till ansökan. (Fasta svarsalternativ) Utskrivet: :33 Sida 6 av 24

7 Ja Sökande uppfyller kravet avseende registrering. (Ja/ svar) Kravgräns Ja 4.3 Skatter och avgifter m.m. Staden kommer via Business Check och Skatteverket kontrollera att sökande inte har skulder avseende skatter och sociala avgifter. Staden kommer även att kontrollera att sökande har F-skattsedel. Staden kommer via Skatteverket dessutom kontrollera att sökande betalar skatter och sociala avgifter i rätt tid och med rätt belopp. Har sökande under det senaste året varit försenad med inbetalning av skatter och sociala avgifter vid tre tillfällen eller fler kommer staden att begära att det finns en godtagbar förklaring till detta och att åtgärder vidtagits för att detta inte ska inträffa igen. Detsamma gäller om skatter och sociala avgifter betalats in med fel belopp vid tre tillfällen eller fler. Inkommer inte sökande med godtagbar förklaring eller att åtgärder inte vidtagits för att detta inte ska inträffa igen kommer ansökan att uteslutas. Överenskommelse mellan Stockholms stad och Skatteverket Stockholms stad har träffat en överenskommelse med Skatteverket, avseende seriositetskontroll av leverantörer. Detta förebyggande samarbete omfattar alla som utför arbete åt staden samtliga inkommande leverantörer och underentreprenörer. Stockholms stad har som ambition att enbart göra affärer med seriösa organisationer, i alla led och under hela avtalets löptid. Konkurrensen ska ske på lika villkor. Syftet med samarbetet är därför att samtliga organisationer som levererar varor och/eller tjänster till Stockholms stad är seriösa organisationer som sköter sina skatteredovisningar och sina skatteinbetalningar. Skatteverket bistår staden med information om alla berörda organisationer, inför upphandlingar och även med regelbundenhet under avtalstiden. Om er organisation deltar i Stockholms stads upphandlingar eller redan har träffat avtal med Stockholms stad omfattas er organisation av samarbetet. Detta innebär att organisationen även ska försäkra sig om att eventuella underentreprenörer sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar. Skatteverket hjälper er snabbt med den information er organisation behöver. Förfrågan om era underentreprenörer kan göras via e-post: Blankett 4820 för att göra förfrågan om organisationens underentreprenörer hos Skatteverket kan hämtas på Skatteverkets hemsida Samarbetet innebär också att skatteinformation kan lämnas direkt till er organisation. Det kan till exempel gälla traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms. Ni kan också fråga om alla sorters skattefrågor så att er organisation inte oavsiktligt gör några fel i skatteredovisningen. Sökande uppfyller kravet avseende skatter och avgifter. (Ja/ svar) Kravgräns Ja Utskrivet: :33 Sida 7 av 24

8 4.4 Tidigare avtalsbrott Om ett tidigare avtal inte förlängts med utföraren eller hävts efter det att utföraren brutit mot avtalet ska sökande visa att åtgärder vidtagits för att detta inte ska inträffa igen. Inkommer inte sökande med godtagbara åtgärder kommer ansökan att uteslutas. 5 VILLKOR UTFÖRARE 5.1 Ekonomisk och finansiell ställning Det är av stor betydelse att de utförare som staden tecknar avtal med har en stabil ekonomisk/finansiell bas och därigenom ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget under den tid som avtalet och det enskilda uppdraget gäller. Sökandes finansiella och ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Business Check har rating 5 eller högre. För bolag och enskild firma kommer staden att kontrollera rating via Business Check. För ansökan som lämnas av stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska sökandes ekonomiska och finansiella ställning styrkas genom att sökande till ansökan ska bifoga den senaste årsredovisningen. Om sökande inte lever upp till kravet om rating 5 eller högre, exempelvis för att organisationen är nystartad, kan sökandes ekonomiska och finansiella ställning godkännas om denna kan styrkas på annat sätt. Sökande ska inge de eventuella dokument och intyg gällande ekonomisk och finansiell ställning som framgår för respektive organisationsform och situation. (Fasta svarsalternativ) Ja Uppfylls kravet avseende ekonomisk och finansiell ställning. (Ja/ svar) Kravgräns Ja 5.2 Tillstånd Enligt 7 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL) krävs tillstånd för enskilt bedriven dagverksamhet. Sådana tillstånd har från och med 2010 utfärdats av Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen). Från och med den 1 juli 2013 utfärdar istället Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dessa tillstånd. Utföraren ska under avtalstiden inkomma med eventuella nya tillstånd som föranletts av förändringar, såsom byte av ansvarig för den dagliga ledningen. Sökande ska till ansökan bifoga aktuellt tillstånd från Länsstyrelsen eller Socialstyrelsen för respektive dagverksamhet. (Ja/ svar) Kravgräns Ja 5.3 Ansvarig för den dagliga ledningen Den som är ansvarig för den dagliga ledningen ska vara den person som står på tillståndet och därmed är godkänd av Länsstyrelsen/Socialstyrelsen/IVO. Utskrivet: :33 Sida 8 av 24

9 5.4 Kompetens och erfarenhet för personal m.m. Utföraren ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som krävs. Det innebär att det ska finnas det antal personal och med den utbildning som: krävs för att uppfylla kraven på god vård och omsorg, krävs för att upprätthålla god säkerhet för den enskilde, krävs för att kunna utföra genomförandeplanens innehåll, möjliggör dokumentation, planeringsarbete, kompetensutveckling, reflektion och diskussion om förhållningssätt och metoder. Personalen ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Utföraren svarar för att personalen kontinuerligt ges nödvändig kompetensutveckling för att vid varje tillfälle vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter. Praktikanter, elever och studenter En stor utmaning inom äldreomsorgen de kommande åren är att behålla och rekrytera den personal som behövs och att dessa har rätt kompetens. Att ta emot praktikanter, elever och studenter är ett sätt att arbeta för att främja den framtida personalförsörjningen. Utföraren ska ha en positiv och generös inställning till att ta emot praktikanter, elever och studenter samt aktivt och engagerat arbeta med detta. Lex Sarah Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 SoL. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5 och 2013:16, ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Informationen ska ske på av staden anvisad blankett. Blanketten finns att hämta på stadens hemsida rah. Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO dels kopia av den utredning som gjorts med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder. Identifikation De utförare som staden träffar avtal med svarar för att dess anställda, och eventuella underleverantörer, alltid bär namnbricka på ett sådant sätt att den är synlig för den enskilde. Av namnbrickan ska det framgå personalens namn och vilket företag eller organisation han/hon är anställd av. Tystnadsplikt Utföraren svarar för att personalen efterlever lagstiftningen gällande tystnadsplikt. Utskrivet: :33 Sida 9 av 24

10 5.5 Underleverantörer Underleverantörer kan anlitas för att utföra vissa uppgifter. För att underleverantörer ska kunna anlitas under avtalsperioden krävs att staden på förhand godkänner och får en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantören. I samband med avtalstecknande ska sökande inkomma med kopia av avtal för eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller de relevanta krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Utföraren ansvarar också för att underleverantör uppfyller krav om inbetalning av skatter och sociala avgifter samt att de i övrigt lever upp till legala administrativa krav och exempelvis lämnar in årsredovisning i tid etc. Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden ankommer det på utförare att informera alla berörda, inklusive de enskilda, om den nye underleverantören. 5.6 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska utföraren ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska vara anpassat till utförarens verksamhet. 6 VILLKOR VERKSAMHET 6.1 Lagar m.m. Utföraren ansvarar för att uppdrag utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 6.2 Utgångspunkter för genomförande av uppdrag Valfrihet Stockholms stads valfrihetssystem innebär att den enskilde som genom biståndsbeslut blir beviljad dagverksamhet själv får välja utförare. Valet gäller alla dagverksamheter som ingår i valfrihetssytemet, dvs. stadens egna dagverksamheter, entreprenader och privata dagverksamheter som staden efter upphandling har tecknat avtal med. Den enskilde har också möjlighet att ställa sig i kö till önskad dagverksamhet i väntan på ledig plats. Ett av målen med stadens valfrihetssystem är att mångfalden ska öka. Det ska finnas många aktörer att välja bland och med olika inriktningar. Utifrån detta mål värdesätter staden olika inriktningar som kan vara av intresse för den enskilde. Det kan exempelvis gälla inriktningar utifrån språk, kultur och religion eller olika typer av intresseområden. Ingen volymgaranti finns då det är den enskilde som själv väljer dagverksamhet. Ickevalsalternativ För de personer som inte kan eller inte vill välja finns ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativ för dagverksamhet utgörs av närhetsprincipen, dvs den dagverksamhet som ligger närmast den enskildes ordinära boende, motsvarar den enskildes behov och som vid det aktuella tillfället har en ledig plats. I de fall den enskilde inte kan eller vill välja kommer denne således att hänvisas till den närmsta dagverksamheten som vid aktuellt tillfälle har ledig plats. Mål för dagverksamhet Dagverksamhet är ett viktigt komplement till hemtjänsten och/eller för anhöriga som vårdar närstående. Genom social stimulans och aktivering ska dagverksamhet bidra till att bryta ensamhet och isolering och vid behov bidra till regelbundna måltider. Dagverksamheten ska också bidra till att hjälpa den enskilde att bibehålla psykiska och fysiska funktioner. Utskrivet: :33 Sida 10 av 24

11 Dagverksamheten ska ha sin utgångspunkt i att den enskildes funktioner i den dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering motverkas. Utföraren ska arbeta utifrån följande kvalitetsaspekter: Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs. Den enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är kontinuitet i den service, vård och omsorg som ges. Insatserna ska ges med hög personal-, tids- och omsorgskontinuitet. En annan viktig förutsättning för att den enskilde ska känna trygghet är personalens tillgänglighet. Gott bemötande, respekt och integritet Service, vård och omsorg ska genomsyras av gott bemötande. Gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Varje människa är en unik individ med egna förutsättningar och behov. Den enskildes integritet får inte kränkas. Insatserna ska utföras enligt den enskildes önskemål. Inflytande och självbestämmande Den enskilde ska ges inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges. Service, vård och omsorg ska utformas tillsammans med den enskilde så att han eller hon har möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Ett reellt inflytande över service, vård och omsorg är en förutsättning för självbestämmande. 6.3 Kategorier av dagverksamhet Följande kategorier av dagverksamhet omfattas av upphandlingen: Kategori A: Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom Äldre personer som beviljas dagverksamhet har ofta en demenssjukdom. Insatsen beviljas för att skapa trygghet, ge social samvaro, regelbundna måltider och för att få hjälp att bibehålla funktioner eller hjälpa den enskilde att t.ex. vända rätt på dygnet. Kategori B: Social dagverksamhet Social dagverksamhet vänder sig mot en målgrupp av äldre som ofta har fysiska och/eller andra hinder som t.ex. hög ålder, hörsel- och synnedsättningar som gör att de har svårt att delta i öppna icke biståndsbedömda dagverksamheter. För denna målgrupp kan det vara viktigt att få möjlighet till social samvaro för att exempelvis kunna bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Sökande kan lämna ansökan för en eller båda kategorierna. Sökande ska ange kategori för respektive dagverksamhet (exempelvis Blåsippan kategori A, Vitsippan kategori B) (Fritextsvar) Sökande har angett kategori för dagverksamhet? (Ja/ svar) Kravgräns Ja 6.4 Kapacitetstak Utföraren har möjlighet att ange ett tak för hur många gäster som utföraren kan åta sig från Stockholms stad per dag. Kapacitetstaket anges för respektive dagverksamhet per kategori. Utskrivet: :33 Sida 11 av 24

12 Om en utförare som angivit visst kapacitetstak senare under avtalstiden vill höja eller sänka taket kan detta ske genom att utföraren via e-post anmäler nytt kapacitetstak till staden. Vid utökning och minskning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft så fort utföraren fått detta bekräftat av staden, dock senast inom 14 dagar. Vid minskning av kapacitetstak ska de gäster på dagverksamheten som är från Stockholms stad kunna gå kvar. Den individuella beställningen gäller så länge avropet består. Villkoren i ramavtalet gäller. Sökande ska ange eventuellt kapacitetstak i form av antal gäster för respektive dagverksamhet och kategori (exempelvis Blåsippan: kategori A - 5 gäster, Blåsippan: kategori B - 3 gäster, Vitsippan: kategori B - inget kapacitetstak). (Fritextsvar) Sökande har angett kapacitetstak. (Ja/ svar) Kravgräns Ja 6.5 Biståndsbeslut och val av utförare Stockholms stad, genom dess stadsdelsnämnder, är såsom huvudman för äldreomsorgen i staden ytterst ansvarig och beslutar i alla frågor som innefattar myndighetsutövning. Det är biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar biståndsbeslut om dagverksamhet utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Av biståndsbeslutet framgår vilken kategori av dagverksamhet som den enskilde är i behov av. Biståndsbeslut är en förutsättning för beställning/avrop. När den enskilde valt dagverksamhet så registrerar biståndshandläggaren detta i stadens köhanteringssystem. 6.6 Köhanteringssystem För att möjliggöra valfrihet av dagverksamhet har staden ett köhanteringssystem där alla dagverksamheter, oavsett regiform, inom valfrihetssystemet ingår. Stadens system för köhantering är integrerad med stadens verksamhetssystem, Paraplysystemet. När den enskilde valt dagverksamhet registrerar biståndshandläggaren detta i köhanteringssystemet. Den enskilde får stå i kö till maximalt tre olika dagverksamheter samtidigt. Det finns inte någon begränsning i köhanteringssystemet när det gäller antalet personer som kan stå i kö till en och samma dagverksamhet. Förmedling av lediga platser sker efter kötid, dvs. den som står först i kön ska erbjudas uppkommen ledig plats. Om den enskilde inledningsvis enbart kan erbjudas del av beslutet - och tackar ja till detta - står han/hon kvar överst i kön till hela beslutet har kunnat verkställas. Om den enskilde redan går på dagverksamhet och får beslut om utökad dagverksamhet med ytterligare dag/dagar placeras han/hon sist i kön. När en ledig plats erbjuds till den som står först i kön, har denne tre dagar på sig att tacka ja till platsen. I de fall den som står först i kön tackar nej, ska den lediga platsen erbjudas till den som står på plats nummer två i kön. Den som tackar nej till erbjuden plats, förlorar sin plats i den aktuella kön men står kvar i eventuella andra köer. Om det inte genast finns en ledig plats på någon av de dagverksamheter som den enskilde har valt, ska den enskilde alltid erbjudas plats på en alternativt likvärdig dagverksamhet. Även om den enskilde accepterar plats på den alternativa dagverksamheten som erbjuds kan han/hon välja att stå kvar i kö till vald dagverksamhet. Om plats på önskad dagverksamhet inte har kunnat erbjudas inom två månader, ska den enskilde återigen Utskrivet: :33 Sida 12 av 24

13 erbjudas plats på likvärdig dagverksamhet. Den enskilde eller dennes företrädare ska årligen, i en skriftlig förfrågan från stadsdelsförvaltningen aktualisera sin plats i kön/köerna. De privata utförarna har i dagsläget inte tillgång till Paraplysystemet. Köerna till dagverksamheterna hanteras av stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för köhanteringen till ett antal privata dagverksamheter var. Ansvariga för köhanteringen i respektive stadsdelsförvaltning ska kontinuerligt förse de privata utförarna med information om kön. Utföraren ska även kunna få kontaktuppgifter till de tre personer som står först i kön för att kunna ta kontakt med den enskilde och/eller dennes närstående. Utföraren ansvarar för att meddela berörd köansvarig när ledig plats uppkommer. Uppföljning av köhanteringssystemet och utredning om privata utförares tillgång till paraplysystemet pågår. Det kan innebär att det kan bli förändringar framöver. 6.7 Skyldighet att ta emot uppdrag Utförare får inte, inom ramen för avtalad kategori och angivet kapacitetstak, tacka nej till nya uppdrag. 6.8 Beställning och påbörja uppdraget När den enskilde tackat ja till erbjuden plats om dagverksamhet gör biståndshandläggaren en beställning till utföraren. Från det att den enskilde tackat ja till erbjudandet om plats ska uppdraget påbörjas snarast möjligt dock inom 7 dagar. Den dag som den enskilde tackar ja räknas som dag 1. Infaller dag 7 på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller närmast följande vardag. 6.9 Resor till och från dagverksamheten Stadsdelsförvaltningarna står för resekostnader till och från dagverksamheten. Varje stadsdelsförvaltning beslutar om hur beställning och samordning av resor på bästa sätt ska organiseras. Det kan innebära att beställande stadsdelsförvaltning ger utföraren i uppdrag att samordna resorna till och från dagverksamheten. I dessa fall ska de transportörer som staden har avtal med användas och utföraren ska verka för att gästerna samåker Lokaler Lokaler och utrustning ska vara tillgängliga och anpassade för verksamheten samt godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter Välkomstsamtal Vid välkomstsamtalet på dagverksamheten ska den enskilde, närstående och eventuell företrädare informeras om den enskildes rättigheter och de verksamhetsmål som finns för dagverksamheten Kontaktmannaskap Utföraren ska utse en kontaktman för den enskilde. Kontaktmannen ska genom regelbundna kontakter med den enskilde, närstående och eventuell företrädare skaffa sig goda kunskaper om den enskildes vardagsliv och behov. Om den enskilde inte är nöjd med sin kontaktman ska han/hon ha rätt att byta kontaktman Genomförandeplan Utföraren ska inom 15 dagar efter det att den enskilde börjat på dagverksamheten skicka en genomförandeplan till biståndshandläggaren om hur uppdraget kommer att genomföras. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde samt om den enskilde så önskar Utskrivet: :33 Sida 13 av 24

14 närstående eller företrädare Aktiv och meningsfull dag Utifrån behov, förmåga, intresse och önskemål ska dagverksamheten kunna erbjuda den enskilde en aktiv och meningsfull dag. Allt ifrån möjlighet att delta i sysslor som förekommer på dagverksamheten till underhållning, sysselsättning och aktiviteter av olika slag både inom och utanför dagverksamheten. Staden ser gärna att utföraren arbetar flexibelt med grupper, innehåll samt dagar och tider för öppethållande. Exempelvis att vissa dagar och/eller tider ha grupper för yngre personer med demenssjukdom som är mellan 65 och 75 år, grupper för enbart män och/eller kvinnor, möjlighet att komma till dagverksamheten senare på förmiddagen och i stället vara kvar längre på eftermiddagen. Dagverksamheten ska vara öppen vardagar om minst 6 timmar per dag. Som ett komplement till utförarens egen verksamhet ska samarbete med frivilliga organisationer eftersträvas i syfte att tillgodose den enskildes sociala, kulturella, andliga och mentala behov. Alla aktiviteter som erbjuds ska vara kostnadsfria för den enskilde. Dagverksamheten ska erbjuda aktiviteter under hela öppettiden Mat och måltider Beroende på dagverksamhetens öppethållande ska under dagen serveras frukost, lunch eller kvällsmål och eftermiddagsfika/mellanmål. Måltiderna ska serveras jämnt fördelade över dagen. Det ska finnas tillgång till dryck vid sidan om ordinarie måltider. Måltiden ska utgöra en lustfylld upplevelse i en trivsam måltidsmiljö. Utföraren ska säkerställa en näringsriktig och livsmedelshygieniskt säker kost av hög kvalitet till den enskilde. Den enskildes individuella behov och önskemål ska uppmärksammas och tillgodoses. Maten ska följa de nordiska näringsrekommendationerna, NNR och ESSgruppens rekommendationer. Specialkost och konsistensanpassning ska erbjudas när behov föreligger. Kosten ska i möjligaste mån anpassas efter den enskildes önskemål utifrån kulturell, etnisk, religiös eller etisk bakgrund. Även högtidsdagar ska lyftas fram. Utföraren ska ha en särskild utsedd person som är ansvarig för mat och måltider i verksamheten och som regelbundet följer upp matens kvalitet och upprätthåller en dialog med både gästerna och i förekommande fall med matleverantör. Det är av stor vikt att utföraren och dennes personal kontinuerligt observerar om den enskilde inte verkar tillgodogöra sig maten. Det ska finnas rutiner för hur personalen ska agera vid sådana observationer. Ett tydligt kvalitets- och servicetänkande ger förutsättningar för en hög och jämn kvalitet på mat och måltider. Detta förutsätter ett system för egenkontroll med bland annat fastlagda rutiner, regelbunden uppföljning och utvärdering, samt en tydlig ansvarsfördelning för mat och måltider inom hela organisationen. För detta fordras att ledning och personal utbildas kontinuerligt med hänsyn till ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter och lagstadgade krav. Utföraren ska följa aktuella rekommendationer om mat för äldre som utfärdas av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Livsmedelsverkets Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg är ett bra hjälpmedel. De regelverk som är bindande för alla som hanterar livsmedel ska följas, så även för eventuell underleverantör. Information om livsmedelslagstiftning finns på Livsmedelsverkets hemsida På miljöförvaltningens hemsida finns information om gällande lagstiftning för livsmedelsverksamhet Utskrivet: :33 Sida 14 av 24

15 Stockholms stad har en kostpolicy som finns på stadens hemsida ider/. Till kostpolicyn finns även en handbok "Mat för äldre med råd och rekommendationer" Dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen Utföraren ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 "Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Härvid erinras särskilt om vad som anges i 7 kap 3 SoL beträffande dokumentation i enskild verksamhet. All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande sätt. Beträffande utlämnande av handling hänvisas till 7 kap 4 SoL. Vid överlämnande av dokumentation till staden ansvarar utföraren för inhämtande av den enskildes medgivande. Brister i dokumentationen kan komma att betraktas som ett sådant väsentligt avtalsbrott som medför rätt till hävning Hälso- och sjukvård Utförarens åtagande ifråga om hälso- och sjukvård är att erbjuda dem som vistas i dagverksamhet god hälso- och sjukvård. Utföraren ska utföra den hälso- och sjukvård som anges i d hälso- och sjukvårdslagen (HSL) beträffande dagverksamhet och därvid uppfylla tillämplig lagstiftning och föreskrifter. Det ska finnas tillgång till en sjuksköterska under den tid som dagverksamheten är öppen. Inställelsetiden får inte överstiga 30 minuter. I sjuksköterskans arbetsuppgift ingår bl.a. att delegera, utföra och följa upp ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser och bedöma när den enskilde har behov av läkarkontakt. Förutom detta har sjuksköterskan en viktig handledarfunktion i hälso- och sjukvårdsarbetet. Kraven på en god vårdhygienisk standard ska uppfyllas och smittspridning ska förhindras. För att förebygga smittspridning och på så sätt medverka till att vårdrelaterade infektioner blir så få som möjligt ska vårdhygien i Stockholm läns utarbetade hygienrutiner tillämpas i verksamheten. Utföraren svarar för att personalen har erforderlig utbildning i hygien och att fortbildning sker kontinuerligt. Vid konstaterad smitta ska regionalt framtagna handlingsprogram alternativt Smittskydd Stockholms, Stockholms läns landsting, framtagna handlingsprogram följas (ex. för MRSA, ESBL och VRE). Dokumenten kan laddas ner från I övrigt hänvisas även till Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOFS 2007:19 inklusive ändringsförfattning SOSFS 2014:11). Utföraren ska samverka med primärvården. Utföraren ska tillse att erforderliga rutiner för hälso- och sjukvård inom dagverksamheten finns upprättade och efterlevs. Utföraren är skyldig att se till att personalen har ingående kunskaper om skyldigheten att rapportera avvikelser av betydelse för den enskildes säkerhet till den som hos utföraren Utskrivet: :33 Sida 15 av 24

16 svarar för den lokala avvikelsehanteringen. Utföraren svarar för att förskrivning och utprovning av arbetstekniska hjälpmedel utförs av behörig personal. Utföraren ska tillhandahålla och bekosta arbetstekniska hjälpmedel. Utföraren svarar för att förskrivning och utprovning av medicintekniska produkter utförs av behörig personal i de fall detta inte åvilar landstinget. Lex Maria Utföraren svarar för att det i verksamheten finns en sjuksköterska som svarar för de uppgifter nämndens MAS har enligt 24 punkterna 1-3 HSL. Utföraren ska tillse att personalen har ingående kunskaper om skyldigheten att rapportera avvikelser av betydelse för den enskilde. Rutiner måste upprättas så att den person som av utföraren utsetts att svara för anmälningar enligt Lex Maria till Socialstyrelsen kan fullgöra anmälningsskyldigheten om den enskilde drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Dokumentation av hälso- och sjukvård Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården ska patientjournal föras. Utföraren ansvarar för att journaler upprättas i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård. Skyldighet att föra journal har bl.a. den som har legitimation för yrket eller person som genom delegering, biträder en legitimerad yrkesutövare med viss angiven arbetsuppgift. Sjuksköterskan ska vid inskrivning upprätta en patientjournal. Patientjournalen ska i enlighet med patientdatalagen och SOSFS 2008:14 innehålla uppgifter som behövs för en god och säker vård av den enskilde. Erforderlig dokumentation ska föras löpande. Efter avslutad vistelse ska hälso- och sjukvårdsinsatserna sammanfattas i en epikris. Om vistelsen avslutas med att den enskilde avlider ska även en epikris skrivas i form av en övergripande sammanfattning av vården. All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till den. Ur arkiveringssynpunkt ska dokumentationen också förvaras på ett sådant sätt att den skyddas mot förstörelse, skada och tillgrepp. Utföraren ansvarar för arkivering av journal efter avslutad vistelse. Läkemedelshantering Om den enskilde har med sig läkemedelsdos för intag under vistelsetiden på dagverksamheten och inte själv kan ansvara för dessa ska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 och ändringsförfattning SOSFS 2012:9) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården tillämpas. Med läkemedelshantering avses enligt föreskriften; bl.a. ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Utföraren ansvarar för att fastställa rutiner för administrering och förvaring av läkemedel på dagverksamheten följs. Delegering Delegering av en arbetsuppgift får endast ske om den är förenlig med god och säker hälso- och sjukvård. Delegering ska tillämpas restriktivt och ske skriftligt utifrån Socialstyrelsens Utskrivet: :33 Sida 16 av 24

17 föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Städning Utföraren ska se till att lokalerna regelbundet städas och vårdas så att god hygien och trivsel upprätthålls Brukarinflytande och information Utföraren svarar för information till den enskilde och dennes närstående eller företrädare angående dagverksamheten och ska sammankalla och samråda med eventuellt förtroenderåd/anhörigråd i frågor som rör verksamheten. Dagen ska utformas och anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål. Den enskilde och, om den enskilde så vill, närstående ska ha rätt att delta i alla beslut som rör den enskilde. Om detta inte är möjligt ska samråd med företrädare äga rum vid sådana beslut. Det är önskvärt att förtroenderåd och/eller anhörigråd finns. Om det inte finns, ska utföraren kontinuerligt efterfråga om det finns önskemål om att inrätta förtroenderåd och/eller anhörigråd Samverkan Utföraren ska samverka med hemtjänst, landstingets primärvård, anhöriga/närstående och andra, för den enskilde, viktiga personer och organisationer liksom med gode män och förvaltare när det är aktuellt. Utföraren ska samarbeta med primärvården i de fall den enskilde har insatser från primärvården som berör dagverksamheten. I uppdraget ingår även att vara den enskilde behjälplig med externa kontakter såsom t ex. färdtjänst, läkare eller dylikt Klagomålshantering och rapportering Den enskilde ska alltid veta vart han/hon ska vända sig med synpunkter och klagomål för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på utförarens verksamhet. Utföraren ska arbeta systematiskt med synpunkter och klagomål från den enskilde och dennes närstående. Det ska finnas rutiner för handläggning av anmälan av missförhållande i omsorgen. Utföraren ska ha ett system för klagomålshantering. Utföraren ska på begäran av staden när som helst under avtalstiden kunna redovisa vilka synpunkter och klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits Förändring av omvårdnadsbehov Om den enskildes omvårdnadsbehov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet kan behöva omprövas ska utföraren omgående kontakta ansvarig biståndshandläggare. Det ingår också i utförarens uppdrag att omgående meddela biståndshandläggaren om en person som får hjälp är inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit Den enskildes rätt att byta utförare Utskrivet: :33 Sida 17 av 24

18 Den enskilde har alltid rätt att byta till en annan utförare. Om den enskilde önskar välja en annan utförare ska han/hon eller dennes företrädare ta kontakt med biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren meddelar båda utförarna Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster Utöver de tjänster som omfattas av denna upphandling, d.v.s. de biståndsbeslutade insatserna, har utföraren rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till den enskilde. Tilläggstjänster betalas inte av staden. Utföraren har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda: Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan den enskilde välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet. Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för den enskilde för att denne ska kunna välja en utförare. Tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till den enskilde. Utföraren ska vara registrerad för moms. När tilläggstjänster erbjuds den enskilde ska det tydligt framgå att det är fråga om tilläggstjänster som erbjuds så att det blir en tydlig skillnad mellan vad som faktiskt ingår i biståndsbeslutet och vad som erbjuds därutöver och som den enskilde får betala utöver avgiften för dagverksamhet. Det ska också tydligt framgå för den enskilde att han eller hon inte har någon skyldighet att välja att utnyttja utförarens tilläggstjänster i de fall utföraren väljs för att utföra insatser enligt biståndsbeslut. Det är med hänsyn till relationen mellan utförare och den enskilde av synnerlig vikt att diskussion om eventuell tilläggstjänst förs så att det uppfyller gängse krav på bemötande. Brister i väsentligt hänseende vid hantering av tilläggstjänster betraktas som sådant avtalsbrott som medför hävningsrätt för staden Avgift till den enskilde Den enskildes avgift för dagverksamhet följer stadens fastställda taxa och uttages av staden. Utöraren får utöver denna avgift inte ta ut avgift av den enskilde för åtagande och skyldigheter som omfattas av denna upphandling Information och marknadsföring Utföraren har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Utformningen av marknadsföringen ska ske på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och på sätt som i övrigt är etiskt försvarbart. Staden informerar om utförarens verksamhet på staden hemsida under Jämför Service. Biståndshandläggarna i respektive stadsdel ska också informera om vilka utförare som finns att välja bland i samband med att den enskilde ska välja dagverksamhet. En förutsättning för att staden ska kunna informera om utförarens verksamhet är att utföraren beskriver verksamheten i Jämför service. Mer information om detta finns på Utföraren ansvarar för att under avtalstiden inkomma med eventuella förändringar till äldreförvaltningen så att informationen om utföraren på stadens hemsida vid behov kan uppdateras. Staden ansvarar inte för eventuella missförstånd som uppstår på grund av felaktig information om utföraren i Jämför Service. Utskrivet: :33 Sida 18 av 24

19 Sökande ska fylla i bilaga 2 för respektive dagverksamhet - Information om verksamheten. (Ja/ svar) Kravgräns Ja 6.27 Information mellan utförare och beställare Beställaren ska fortlöpande informera utföraren om de förhållanden som beställaren finner är av betydelse för utförarens verksamhet. Utföraren ska fortlöpande informera beställaren om förhållanden i sin verksamhet som är av betydelse för beställaren. 7 VILLKOR ERSÄTTNING 7.1 Ersättning Ersättning i stadens valfrihetssystem inom dagverksamhet beslutas av kommunfullmäktige i oktober/november varje år i samband med fastställande av budget för nästkommande år. Ersättningen utgörs av en fast ersättning utifrån kategori av dagverksamhet. I ersättning till privata utförare finns även ett påslag om 2,5 % för momskompensation för att täcka kommunala utförares möjlighet till momsavdrag avseende hyra, varor och tjänster. Utöver ersättningen utgår en schablon till privata utförare per biståndsbedömnd närvarodag för verksamhets- och lokalytor. Ersättning och schablon framgår av Utföraren får ersättning för varje beslutad närvarodag från och med den dag den enskilde, enligt skriftlig överenskommelse (beställning), planerat att påbörja verksamheten. Vidare utgår ersättning för tre dagar efter avslutad insats. Dubbel ersättning kan erhållas om någon ny person börjar på dagverksamheten tidigare än dessa dagar. 7.2 Fakturering och betalningsrutiner Förutsatt att fakturan är staden tillhanda senast dag sex i den månad som fakturan avser, och godkänts av stadsdelsnämnden, ska ersättningen vara utföraren tillhanda senast den 20:e i samma månad. Avstämning och rättning görs varje månad i samband med den faktura som skickas två månader efter den första. Detta gäller under de första 6 månaderna av avtalsperioden. Efter 6 månader förskjuts betalningstidpunkten bakåt med en vecka i taget varje månad under 4 månader, så att från och med månad 10 i avtalsperioden utgår betalningen den 20:e i månaden efter den månad som fakturan avser, förutsatt att fakturan kommer staden tillhanda senast den 6:e i samma månad. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster staden köper av utföraren omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, måste fakturor och eventuella fakturabilagor från utföraren kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det beslutsid som tas fram för varje beslutad insats i stadens sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: Fakturadatum Utskrivet: :33 Sida 19 av 24

20 Unikt fakturanummer Beställarens namn och fakturaadress Referens Ert namn och Er adress Ert organisationsnummer eller motsvarande Uppgift om F-skattebevis Vad tjänsten avser (beslutsid för respektive beslutad insats ev. specifikation i bilaga) När tjänsten levererades Betalningsvillkor, förfallodatum Bank- och/eller plusgiro Belopp Ert momsregistreringsnummer (om moms är aktuellt för tjänsten) Momssats (om moms är aktuellt för tjänsten) Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges (Social omsorg enligt 3 kap 4 momslagen) Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält Faktureringsavgift eller liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta ska utgå enligt räntelagen. Beställaren och utföraren ska tillsammans verka för en effektiv administrering vid betalning av utförda tjänster. Fakturaadress: Stadsdelsförvaltningens namn (exempelvis Norrmalms stadsdelsförvaltning) Referens (erhålls från beställaren) c/o BGC, STH XXX ( XXX är förvaltningskod som erhålls från beställaren) Stockholm 8 VILLKOR UPPFÖLJNING 8.1 Uppföljning Det är av väsentlig betydelse för staden att de utförare som staden tecknar avtal med fullgör sina åtagande utifrån avtalet. Härav genomför staden olika typer av uppföljningar och kontroller såsom uppföljningar på individnivå, verksamhetsuppföljningar, brukarundersökningar, administrativa och ekonomiska uppföljningar, uppföljningar av synpunkter och klagomål, olika stickprovskontroller och vid behov fördjupande uppföljningar. Resultaten av verksamhetsuppföljningarna sammanställs även i en rapport till kommunfullmäktige varje år. Resultat från brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar presenteras på stadens hemsida under Jämför Service. Företrädare för staden såsom äldreomsorgsinspektörer, revisorer och andra tjänstemän har rätt att under avtalstiden följa upp och kontrollera verksamheten. Utföraren förbinder sig att bereda staden tillträde och insyn i sådan utsträckning att staden kan genomföra sitt uppdrag. Staden kan även uppdra åt fristående konsult eller dylikt att utföra uppföljning och kontroll. Utföraren förbinder sig i sådant fall att även bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. I uppföljning ingår även att utföraren lämnar uppgifter som efterfrågas av exempelvis Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Länsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Utskrivet: :33 Sida 20 av 24

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-06-26 Upphandlande organisation Upphandling Sollentuna kommun Valfrihetssystem enligt LOV för dagverksamhet för äldre Micael Svanström Dnr 2011/234 VON 713

Läs mer

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende

Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin Stödboende Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-08 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Upphandling enligt LOV inom socialpsykiatrin - Stödboende Gunnar nson 2.11.3-579/2014

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS

LOV - upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Förfrågningsunderlag 2015-12-11 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV-upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS Tomas Swenson 2.11.3-804/2015

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år

Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år VK101S v1.0 060208, 2010-12- 16Förfrågningsunderlag.doc 1 (9) Förfrågningsunderlag Servicetjänster i Hemtjänsten enligt LoV Biståndsbedömda serviceinsatser och 8 Egna timmar för personer över 80 år Socialförvaltningen

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter

Valfrihetssystem inom hemtjänst. Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2015:189 Valfrihetssystem inom hemtjänst Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Fritt val - Hemtjänst

Fritt val - Hemtjänst Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-12-16 Upphandlande organisation Upphandling Sollentuna kommun Förfrågningsunderlag Fritt val - Hemtjänst i Sollentuna kommun Micael Svanström 2012/221 von

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter

1. Förfrågningsunderlag upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-11-14 Upphandlande organisation Upphandling Järfälla kommun LOV - Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Kerstin Svensson Son 2013/58 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom hemtjänsten 2015-01-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-01-15 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Hemtjänst LOV Michelle Väänänen 2014:212 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se 1 (2) 2009-10-12 Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03

Ansökningsformulär. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Fritt val inom vård- och omsorgsboende 2015-02-03 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-02-03 Upphandlande organisation Lidingö kommun Upphandling Vård-och omsorgsboende LOV Michelle Väänänen 2014:211 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV för Hemtjänst Hemservice Omvårdnad ww.sollentuna.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 UPPDRAGETS OMFATTNING...

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer