Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m."

Transkript

1 Dnr 33272/2014 1(13) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m. A Allmänt Problemet och dess lösning Sammanfattning Dödsorsaksregistret används för framställning av statistik, utvärdering av hälso- och sjukvården samt för forskning. Registret baseras dels på uppgifter från Skatteverket om inträffade dödsfall, dels på uppgifter om dödsorsaken som skickas direkt till Socialstyrelsen. För närvarande utfärdas dödsbevis och dödsorsaksintyg på pappersblanketter. Att hantera blanketterna är tidsödande, ibland är uppgifterna svårlästa, ofullständigt ifyllda och feltolkas av handläggande myndighet. Det finns också risk för att blanketter kan komma på avvägar. Socialstyrelsen avser att föreskriva att dödsbeviset respektive dödsorsaksintyget ska utfärdas och lämnas elektroniskt till Skatteverket respektive Socialstyrelsen. Polismyndigheten kommer inte kunna ta emot dödsbeviset på elektronisk väg. I de fall en polisanmälan görs kommer alltså dödsbevis utfärdas på pappersblankett även fortsättningsvis. Den vårdgivare som så önskar kommer dock att kunna utfärda och lämna dödsbevis och dödsorsaksintyg på pappersblanketter på samma sätt som tidigare. Dödsbevis och dödsorsaksintyg kommer att kunna utfärdas och lämnas på elektronisk väg genom webbformulär i en e-tjänst. Länk till tjänsten kan enkelt byggas in i vårdgivarens journalsystem. De vårdgivare som inte bygger in en länk till tjänsten i sitt journalsystem kan i stället gå in på Socialstyrelsens webbsida och fylla i och skicka webbformulär elektroniskt därifrån. En e-tjänst ger snabbare handläggning eftersom postgången elimineras och problemet med svårlästa blanketter försvinner. Det är säkrare då uppgifter skickas krypterade i systemet och inte kan komma på avvägar vid postbefordringen. Kvaliteten på dödsbevis och dödsorsaksintyg SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Bankgiro

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 2(13) kommer också att öka eftersom det i e-tjänsten inte är möjligt att hoppa över att fylla i uppgifter. Inga ökade kostnader beräknas heller uppstå för de vårdgivare som väljer att använda sig av e-tjänsten via Socialstyrelsens webbsida jämfört med dagens hantering. Kostnaderna för de vårdgivare som väljer att bygga in länk till tjänsten i journalsystemen är förhållandevis små (c:a kr per journalsystem). Socialstyrelsens kostnader för att utveckla e-tjänsten uppskattas till c:a 1 Mkr. De potentiella vinsterna uppskattas till 1,7 Mkr/år för Socialstyrelsen, 1,6 Mkr/år för Skatteverket och 10 Mkr/år för vårdgivarna i de fall 80 procent av alla dödsbevis och dödsorsaksintyg utfärdas och skickas elektroniskt. I de fall vårdgivaren väljer att inte bygga in länken i sitt journalsystem kommer som tidigare nämnts inga extra kostnader att uppstå jämfört med idag. Potentiella vinster för vårdgivaren som använder webbformulären på Socialstyrelsens webbsida för att utfärda och lämna dödsbevis och dödsorsaksintyg har inte beräknats. Webbformulär för dödsbevis och dödsorsaksintyg har tagits fram som ska användas i den elektroniska tjänsten. Nuvarande pappersblanketter för dödsbevis och dödsorsaksintyg, som ligger som bilaga till föreskrifterna, har också revideras. Föreskrifterna föreslås också revideras på så sätt att 10 kap. 6 tredje stycket tas bort. I föreskrifterna fastslås reda att vissa särskilda webbformulär eller blanketter ska användas. Det bedöms inte lämpligt eller nödvändigt att även föreskriva om att en intygsutfärdare ska ansvara för att intyg avges på en fastställd blankett. Socialstyrelsen avser slutligen att komplettera bestämmelsen i föreskrifterna om att intyg ska undertecknas av intygsutfärdaren, med en bestämmelse som anger att intyg som tillkommer i en e-tjänst ska undertecknas med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Rättslig reglering Enligt 4 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) ska vid dödsfall i Sverige bevis om dödsfallet (dödsbevis) och intyg om dödsorsaken utfärdas utan dröjsmål. Beviset och intyget ska utfärdas av läkare. Dödsbeviset ska utan dröjsmål lämnas in till Skatteverket om förhållandena inte är sådana att det finns skäl för en rättsmedicinsk

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 3(13) undersökning, dödsbeviset ska då i stället lämnas till polismyndigheten (4 kap. 3 och 4 begravningslagen). Dödsorsaksintyget ska sändas till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdats (16 begravningsförordningen [1990:1147]). Om dödsorsaksintyget inte inkommit till Socialstyrelsen inom tidsgränsen ska Skatteverket lämna de uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna uppmanna den som ska komma in med intyget att göra detta (17 begravningsförordningen). Bakgrund Dödsorsaksregistret används för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården samt för epidemiologisk forskning och andra undersökningar. Registret baseras dels på uppgifter från Skatteverket om inträffade dödsfall, dels på uppgifter om dödsorsaken som skickas direkt till Socialstyrelsen. För att dödsorsaksregistret ska kunna svara mot behovet av data för epidemiologisk forskning och uppföljning av hälso- och sjukvårdens insatser behövs fullständiga och korrekta uppgifter om både grundsjukdom, komplikationer och, vid dödsfall till följd av skada eller förgiftning, hur skadan uppkom och eventuellt uppsåt. Även för Skatteverket är det av yttersta vikt att dödsbeviset är korrekt och inkommer till folkbokföringen så fort som möjligt. Uppgifterna i folkbokföringen ligger till grund för underrättelser till andra myndigheter och institutioner om att en person avlidit. Begravning kan inte heller ske förrän Skatteverket mottagit och handlagt dödsbeviset. Nuläge För närvarande anmäls dödsfall genom att den läkare som konstaterat dödsfallet utfärdar ett dödsbevis på papper och skickar det till Skatteverket eller, om det verkar finnas skäl för rättsmedicinsk undersökning, lämnar det till polismyndigheten som sedan skickar det vidare till Skatteverket. Läkaren som utfärdat dödsbeviset ansvarar också för att ett intyg om dödsorsaken utfärdas och skickas till Socialstyrelsen, utom vid rättsmedicinska undersökningar då Rättsmedicinalverket utfärdar intyget och sänder det till Socialstyrelsen.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 4(13) Både dödsbevis och dödsorsaksintyg är emellanåt ofullständigt ifyllda, vilket fördröjer handläggningen eftersom myndigheten måste kontakta uppgiftslämnaren. Dödsbevisen registreras manuellt av en handläggare på Skatteverket. Dödsorsaksintygen skannas och innehållet registreras. Tolkningen av blanketterna försvåras av att många vårdgivare har utformat egna blanketter som mer eller mindre avviker från formuläret i Socialstyrelsens föreskrift. Ungefär hälften av blanketterna är ifyllda för hand, och handstil är ofta svår att tolka. Blanketter som helt eller delvis inte kan tolkas automatiskt får istället registreras manuellt, vilket medför avsevärda kostnader. Vissa handskrivna blanketter är dessutom svårlästa vilket medför risk för feltolkningar. Slutligen finns viss risk att dödsbevis och intyg om dödsorsaken kan komma på avvägar vid postbefordringen. Föreslagna föreskriftsändringar E-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg Många uppgiftslämnare har till Socialstyrelsen och Skatteverket framfört att de vill kunna utfärda och skicka dödsbevis och dödsorsaksintyg till Skatteverket respektive Socialstyrelsen på elektronisk väg. Socialstyrelsen vill därför, tillsammans med Skatteverket, införa en sammanhållen elektronisk hantering av dödsbevis och dödsorsaksintyg. En e-tjänst har utvecklats av Socialstyrelsen och Skatteverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Center för ehälsa i samverkan (CeHis) och Inera. Med webbformulär kan applikationen kontrollera att alla nödvändiga uppgifter fyllts i, vilket bör medföra betydligt mindre behov för både Socialstyrelsen och Skatteverket av att kontakta uppgiftslämnaren. Problem med svårläst handstil eller att vårdgivaren använder andra blanketter än de fastställda elimineras också, och behov av efterregistrering bör minska markant. Bättre kvalitet på indata och snabbare inläsning av data i Socialstyrelsens databas bör också leda till att dödsorsaksstatistiken kan produceras snabbare och publiceras tidigare. Vidare höjs säkerheten, dels genom att blanketter inte kommer på avvägar under postbefordringen, och genom att applikationen via SITHS-certifikat kontrollerar att den som utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg är behörig att göra det. Datasäkerheten ökar också eftersom data krypteras vid inrapportering via den elektroniska tjänsten. Med nuvarande rapportering via pappersblanketter finns alltid en risk att obehöriga kan få tillgång till sekretessbelagda uppgifter om hälsa och dödsorsak.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 5(13) Det förekommer felskrivningar när blanketten fylls i för hand. Denna felkälla försvinner när dödsbevis skickas in elektroniskt. Om en länk till e-tjänsten integreras i journalen kommer dessutom personnummer och andra personuppgifter att automatiskt hämtas från journalen, och därmed ytterligare minska risken för fel. Varje år förekommer det att ett antal personer felaktigt anmäls döda. Det är ofta felskrivningar när blanketten fylls i för hand som leder till felaktiga registreringar. Även om det bara gäller en handfull personer per år så kräver en felaktig registrering av ett dödsfall stora arbetsinsatser för att rätta felet. Dessutom innebär det en psykisk påfrestning för den som drabbas. Socialstyrelsen ser gärna att vården i första hand använder sig av e- tjänsten för att utfärda och rapportera in dödsfall och dödsorsaker i de flesta fall. Det finns dock fortfarande situationer där pappersblanketter måste användas. Polismyndigheten har inte för avsikt att ta emot dödsbevis elektroniskt, i det fall en polisanmälan görs ska dödsbeviset utfärdas på pappersblankett. Reviderade blanketter och framtagande av webbformulär De reviderade blanketterna innehåller i huvudsak samma uppgifter som tidigare dödsbevis och dödsorsaksintyg. Några ytterligare uppgifter har tillkommit med anledning av krav från EU, krav från föreskrifter samt med anledning av önskemål om förtydliganden. Pappersblanketterna har fått en reviderad layout för att förenkla för den som ska fylla i blanketterna, det går nu tydligare att se sambanden mellan de uppgifter som ska lämnas. Revideringen av layouten har haft som mål att eliminera behovet av hjälptexter och ifyllnadsansvisningar på blanketterna. Läkaren ska lämna samma uppgifter på pappersblanketterna som i webbformulären. Webbformulären kommer dock att få ett annat utseende än de blanketter som fastställs genom föreskriften. Fält har arrangerats om så att logik- och fullständighetskontroller underlättas. Anvisningar och hjälptexter finns kvar på webbformulären, men dessa har bearbetats för att anpassas till hur just webbformulären ska fyllas i. Av de ytterligare uppgifter som har tillkommit på dödsbeviset och dödsorsaksintyget återfinns bl.a. uppgiften hur läkare styrkt identiteten på den avlidne. Denna uppgift ska alltid lämnas på intyg från vården

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 6(13) enligt 10 kap. 6 SOSFS 2005:29. Det ska även framgå om blanketten eller webbformuläret som skickas in är nytt eller ersätter tidigare utfärdat intyg för att underlätta hanteringen och minimera risken för att det finns flera versioner av blanketterna i omlopp. Uppgifter om barn som avlidit senast 28 dygn efter födelsen har reviderats för att bättre motsvara de uppgifter som Skatteverket och Socialstyrelsen vill få in. Dödsdatum ska även kompletteras med datum när den avlidne påträffats död i de fall dödsdatumet ej är säkert. Några uppgifter som tidigare nämndes enbart i blankettanvisningarna har fått egna fält, t.ex. moderns personuppgifter på dödsbeviset vid perinatala dödsfall då barnet saknat personnummer. Det har även förtydligats på dödsbeviset när polisanmälan ska göras. Med nuvarande skrivning finns risk för att läkarna missförstår och missar att polisanmälan t.ex. också ska göras vid okänd identitet eller när missbruk eller felbehandling misstänks. De nya blanketterna innehåller en uppgift om Går ej att avgöra för kön. Detta alternativ behövs om dödsorsaksstatstiken som planerat ska omfatta även dödfödda och icke folkbokförda personer, eftersom kön kan vara svårt att fastställa vid allvarliga missbildningar eller om den döda kroppen är svårt skadad. Dödsorsaksintygets fält för uppgift om duration för de tillstånd som vållade döden har också förtydligats. En ruta har också lagts till för uppgift om land för den som inte är stadigvarande bosatt i Sverige med anledning av krav från EU att redovisa denna uppgift. Intygsutfärdarens ansvar för att fastställd blankett ska användas Stycket plockas bort dels för att det får anses vara självklart att en fastställd blankett ska användas i de fall en sådan finns, och dels för att det anses onödigt att Socialstyrelsen reglerar att det är just intygsutfärdaren som ska ansvara för att rätt blankett används. Vårdgivaren ska enligt 2 kap. 2 SOSFS 2005:29 ansvara för att det finns ändamålsenliga rutiner för intyg som utfärdas inom hälso- och sjukvården. Enligt 3 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är det vårdgivaren som ska ansvara för att det finns ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren får anses vara den som är bäst lämpad att avgöra vem som inom verksamheten ska ansvara för att rätt blankett används.

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 7(13) I de fall det är möjligt att också använda en e-tjänst, som vid utfärdandet av dödsbevis och dödsorsaksintyg, finns det också risk för att bestämmelsen missuppfattas. Elektronisk signatur En förutsättning för att det ska vara möjligt att elektroniskt utfärda och lämna in dödsbeviset och dödsorsaksintyget är att det går att underteckna intygen elektroniskt. Föreskrifterna kommer därför att revideras så att det framgår att det är möjligt att elektroniskt underteckna intyg inom hälso- och sjukvården samt vilken säkerhetsnivå som krävs för att signaturen ska godkännas. Av de intyg som Socialstyrelsen fastställt är det i nuläget enbart möjligt för läkarna att elektroniskt skriva under dödsbevis och dödsorsaksintyg. Däremot kan andra intyg undertecknas elektroniskt, såsom de elektroniska läkarintyg som i dagsläget utfärdas av läkare och elektroniskt lämnas till Försäkringskassan. Alternativa lösningar Effekter vid utebliven föreskriftsändring E-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg Några andra alternativ än en e-tjänst för dödsbevis och dödsorsaksintyg eller dagens pappersbundna rutin finns knappast. Inrapportering av dödsbevis och dödsorsaksintyg via telefon är inte förenlig med begravningslagen eller begravningsförordningen. Rapportering på pappersblankett har, som beskrivits i avsnittet Nuläge, svagheter beträffande både effektivitet och säkerhet. Med nuvarande rapportering via pappersblanketter finns risken att data kommer på avvägar vid postbefordringen. Den risken kvarstår om dödsfall och dödsorsaker inte kan rapporteras elektroniskt. Om nuvarande blanketter för dödsbevis och dödsorsaksintyg inte skulle revideras skulle det innebära att Skatteverket och Socialstyrelsen inte får in alla de uppgifter som respektive myndighet behöver. Det finns också en större risk för att blanketterna fylls i felaktigt och att vårdgivarna inte gör polisanmälan korrekt. Reviderade blanketter De uppgifter som ska lämnas på de reviderade blanketterna och i webbformulären överensstämmer i stort sett med de uppgifter som lämnas i dag på de nu gällande blanketterna. Den revidering som gjorts

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 8(13) grundar sig på regelkrav samt önskemål om att det ska förtydligas vilka uppgifter som ska lämnas. De reviderade blanketterna har också rensats på inaktuella uppgifter om lagar, förordningar och föreskrifter. Nuvarande blanketter är dessutom fyllda av information och ifyllnadsansvisningar som i vissa delar är inaktuell, och som kan anses krångliga och svårlästa. Om Socialstyrelsen inte valde att revidera blanketterna skulle dessa problem och felaktigheter kvarstå. Elektronisk signatur En förutsättning för att det ska vara möjligt att elektroniskt utfärda och lämna in dödsbevis och dödsorsaksintyg är som tidigare nämnts att det går att underteckna intygen elektroniskt. Redan idag undertecknas dessutom intyg elektroniskt, så är t.ex. fallet med de elektroniska läkarintygen. Det blir därför viktigt att Socialstyrelsen reglerar hur en elektronisk signatur ska lämnas och vilka säkerhetskrav detta ställer. Det har inte bedömts lämpligt att Socialstyrelsen på egen hand reglerar säkerhetsnivåer, stöd har istället sökts i bestämmelserna i lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. I detta sammanhang har en elektronisk signatur inte ansetts tillräckligt säker. Vad gäller kvalificerad elektronisk signatur finns i Sverige idag enbart ett fåtal sådana certifikat som bestämmelsen anger. En säkerhetsnivå som innebär att vårdgivarna skulle vara tvungna att använda sig av kvalificerade elektroniska signaturer skulle därmed göra hanteringen onödigt svår för vårdgivarna. SITHS-certifikatet som redan finns hos vårdgivarna är dock att anse som en avancerad elektronisk signatur enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Socialstyrelsen gör bedömningen att SITHS-certifikatet ger ett tillräckligt skydd och en adekvat säkerhetsnivå för undertecknande av intyg. Berörda Alla läkare som konstaterar ett dödsfall, i både offentlig och privat tjänst, berörs av föreskriften. Likaså berörs it-verksamheten vid Skatteverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och hos alla de vårdgivare som väljer att använda sig av möjligheten att integrera en länk till e-tjänsten i sitt journalsystem. Socialstyrelsens bemyndiganden Socialstyrelsens bemyndigande att föreskriva om dödsbevis och dödsorsaksintyg samt inlämningssätt av dessa återfinns i 19 begravningsförordningen (1990:1147):

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/2014 9(13) 19 Socialstyrelsen får efter samråd med Skatteverket, Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket 1. meddela föreskrifter om de undersökningar och den utredning i övrigt som dödsbevis och intyg om dödsorsaken skall grundas på, 2. meddela ytterligare föreskrifter om vad dödsbevis och intyg om dödsorsaken skall innehålla samt fastställa formulär för dessa handlingar, och 3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten inom hälso- och sjukvården av 4 kap. 2-5 begravningslagen (1990:1144) och denna förordning. Bemyndiganden att föreskriva om elektroniska underskrifter på intyg finns i 2 1 och 4 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och i 7 kap. 4 och 8 kap. 5 andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen E-tjänst För den vårdgivare som väljer att använda sig av en integrerad länk i journalsystemet till e-tjänsten innebär detta att vårdgivarens it-system behöver kompletteras med en länk till tjänsten. Arbetstiden för en person från vårdgivarens egen it-avdelning att ansluta journalsystemet till e-tjänsten uppskattas till c:a fyra timmar, och att testa länkarna bör ta ytterligare c:a fyra timmar i anspråk. De tekniska förutsättningarna för tjänsten finns redan hos merparten av landstingen och de privata vårdgivarna, eftersom de tekniska kraven är samma som för Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Pascal. Båda dessa system är redan i drift hos vårdgivarna. Därmed tillkommer inga extra kostnader för den tekniska plattformen. Information till vårdgivarens egen personal samt nödvändig kontakt med Socialstyrelsen beräknas till ett genomsnitt av 40 timmar för varje installation. Kostnaden för anslutning av ett journalsystem uppskattas till ca kr inklusive tid för information. Informationsinsatserna bör främst handla om att informera läkarna om var länken till systemet finns. En informationsfolder planeras också att tas fram. Vårdgivare som utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg mera sällan, t.ex. privatpratiserande läkare, kan nå webbformulären på

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/ (13) Socialstyrelsens webbsida och utfärda och skicka in intygen därifrån. Vårdgivarna behöver i dessa fall inte modifiera sina system. För de vårdgivare som väljer att inte integrera länken i sitt journalsystem uppstår inga nya kostnader jämfört med idag. Detsamma gäller för de vårdgivare som väljer att inte använda sig av e-tjänsten utan istället fortsätter att använda sig av papperblanketterna för dödsbevis och dödsorsaksintyg. Den PENG-analys (Prioritera Enligt NyttoGrunder, se som gjorts på e-tjänsten visar en vinst på c:a 10 Mkr/år för vården totalt, c:a 1,7 Mkr/år för Socialstyrelsen och c:a 1,6 Mkr/år för Skatteverket. Analysen bygger på antagandet att 80 procent av alla dödsbevis och dödsorsaksintyg utfärdas i e-tjänsten. De minskade kostnaderna hänförs till en mer effektiv hantering av dödsbevis respektive dödsorsakintyg. Vårdgivarna slipper dessutom den tidigare portokostnaden för att brevledes skicka blanketterna till Skatteverket och Socialstyrelsen. PENG-analysen är gjord 2010, men bedömningen är att den fortfarande är relevant men att vinsterna troligtvis skulle bli något högre om PENG-analysen gjorts idag. Elektronisk signatur Det bedöms inte att införandet av en bestämmelse om hur intyg som utfärdas i en e-tjänst ska undertecknas medför några extra kostnader. Inom vården är används generellt SITHS-certifikat. Dessa uppfyller kraven på en avancerad signatur. Regleringens överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen EU:s statistikmyndighet, Eurostat, begär uppgifter om dödsfall bland andra länders medborgare som avlidit i annat land än hemlandet. På det nya dödsorsaksintyget ska därför uppgift om land lämnas för den som inte varit stadigvarande bosatt i Sverige vid dödstillfället i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 av den 5 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om dödsorsaker.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/ (13) Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av speciella informationsinsatser Den nya föreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari Socialstyrelsen kommer att hålla informationsmöte för kontaktpersoner från landstingen och de privata vårdgivarna i takt med att e-tjänsten rullas ut. En informationsplan är framtagen, och enligt denna kommer informationsinsatser att påbörjas under hösten Socialstyrelsen kommer att samordna sin information med den information som ska ges av Skatteverket. B Företag Berörda företag Läkare inom hälso- och sjukvården är enligt begravningslagen skyldiga att rapportera in dödsfall till Skatteverket och uppgifter om dödsorsaker till Socialstyrelsen. Det betyder att samtliga landsting och samtliga privata vårdgivare kan beröras av föreskriften. Storleken på företagen varierar från små privata vårdgivare med någon eller några enstaka anställda upp till stora vårdgivare års inrapportering omfattar drygt 200 privata vårdgivare. Antalet privata vårdgivare är svårt att beräkna då det inte finns något tillförlitligt register över vilka vårdgivare som utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg. Tidsåtgång och konsekvenser för företagens administrativa kostnader Som tidigare nämnts kan en länk till e-tjänsten integreras i journalsystemen. Detta medför en snabbare hantering för vårdgivarna när dessa ska skicka in ett dödsbevis eller dödsorsaksintyg. Eftersom länken kommer från journalen, kommer webbformulären för dödsbevis och dödsorsaksintyget redan vara förifyllda till viss del. Uppgift om namn, personnummer och adress är till exempel redan ifyllt. Jämfört med dagens hantering bedöms tidsåtgången för att fylla i webbformulären när dessa är integrerade i journalsystemet att vara mindre än i dag.

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/ (13) De vårdgivare som istället använder sig av webbformulären på Socialstyrelsens webbsida kommer inte kunna få någon förifyllnad i blanketterna. Tidsåtgången för att fylla i blanketterna bör i dessa fall vara densamma som idag. När pappersblanketterna används blir tidsåtgången densamma som idag. Se även kapitel A Allmänt under avsnittet Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen. Andra kostnader och övriga konsekvenser för företagen Införandet av en e-tjänst för utfärdande och inlämnande av dödsbevis och dödsorsaksintyg innebär en säkrare och smidigare hantering av data och gör hantering och administration av pappersblanketter överflödig i de flesta fall. Denna möjlighet finns även för mindre företag som inte väljer att inte integrera länken till e-tjänsten i sina journalsystem. Dessa kan då i stället nå e-tjänsten via Socialstyrelsens webbsida. Se kapitel A Allmänt under avsnittet Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen. Regleringens påverkan på konkurrensförhållandena för företagen Läkare är enligt begravningslagen skyldiga att rapportera in dödsfall till Skatteverket och uppgifter om dödsorsaker till Socialstyrelsen. Därför bedöms inte den föreslagna regleringen påverka konkurrensförhållandena. C Tidigare samråd Förslag till föreskrift med reviderade blanketter för dödsbevis och dödsorsaksintyg samt konskevensutredning skickades för samråd till Skatteverket, Rättsmedicinalverket och Polisen den 3 juni Skriftliga synpunkter inkom till Socialstyrelsen den 20 juni. Polisen framförde inga synpunkter. Ett samrådsmöte har hållits med Skatteverket och Rättsmedicinalverket den 24 juni. Större delen av de synpunkter som lämnats av Skatteverket och Rättsmedicinalverket har beaktats och införts i förslaget inför extern remiss. Ett nytt

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr 33272/ (13) samrådsmöte planeras att hållas i september/oktober efter att synpunkter från den externa remissen har inkommit. Kontaktpersoner Lars Age Johansson Katarina Baatz Jenny Gaudio

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2014:19 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Datum 2016-05-26 Diarienummer OSN-2016-0151 Omsorgsnämnden Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap 2010-01-12 Dnr 2164/2010 1(5) Enheten för krisberedskap Joakim Beck-Friis Tel: 075-247 34 38 E-post: joakim.beck-friis@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna

Läs mer

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5)

Bakgrund. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå. Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Konsekvensutredning 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik

Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 2015-12-21 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-12824 Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Dödsorsaker 2014 HS0301

Dödsorsaker 2014 HS0301 S/ST1 2015-08-24 1(8) Dödsorsaker 2014 HS0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se

Utbildning ST del 2. Maria Funk. Landstinget i Östergötland. Landstingsjurist. tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Utbildning ST del 2 Maria Funk Landstingsjurist Landstinget i Östergötland tel: 010-103 17 40 epost: maria.funk@lio.se Tryckfrihetsförordningen Grundlag Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare?

Läkarintyg för sjöfolk. Hur gå vidare? LÄKARWEBB 1 (5) Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Johan Bagge, 011-19 13 86 Ert datum Er beteckning Läkare som är intresserade av systemet för digitalt läkarintyg Läkarintyg för sjöfolk.

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga PM Sida: 1 av 8 Dnr: Af-2015/006156 Datum: 2015-01-09 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 1. Inledning avser att meddela

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism REMISS 1(24) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Enligt sändlista Remiss av förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2016:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag 2014-11-10 FI Dnr 14-5565 BESLUTSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter. Personuppgiftsansvarig: (Vårdgivarens namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation

Sammanhållen vaccinationsinformation Sammanhållen vaccinationsinformation 10:e årliga Konferensen i Omvårdnadsinformatik 15 maj 2014 Lars Midbøe, leg sjuksköterska, handläggare/projektledare SKL Sjuksköterskors centrala roll motivera ge råd

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Identifiering, gömda flyktingar, 2016-03-01 papperslösa, ID-band Utfärdande

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Dödsbevis och dödsorsaksintyg 2015-07-08 14266 1 (5) Sammanfattning Riktlinjen utgår från gällande regelverk och beskriver ansvar och handläggning av dödbevis och dödsorsaksintyg på SÄS. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9

Pascal. Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD. Version 0.9 Pascal Tillämpningsanvisning Säkerhetsfunktioner i Pascal för NOD Version 0.9 Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation... 3 1.1 Revisionsinformation... 3 1.2 Syfte och omfattning... 3 1.3 Teckenförklaringar...

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Socialstyrelsen; SFS 2015:284 Utkom från trycket den 2 juni 2015 utfärdad den 21 maj 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Blankett Registrering av föreningsuppgifter

Blankett Registrering av föreningsuppgifter Blankett Registrering av föreningsuppgifter SID 1/5 SKICKAS TILL På denna blankett lämnas information om föreningen och dess styrelse, uppgifterna registreras därefter av fritidsförvaltningens personal.

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) 1 (7) Yttrande över remiss S2015/06250/FS Organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) Landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland,

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd

Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd VÄGLEDNING 2001:9 1 (18) Historik information om ändringar i vägledning 2001:9 Underhållsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Avseende år 2014 I handen håller du Solna SpecialistCenters patientsäkerhetsberättelse för år 2014. Här beskriver vi hur vi har arbetat för att

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1402-2012 Regionstyrelsen Region Skåne 291 89 Kristianstad Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:137

Regeringens proposition 2007/08:137 Regeringens proposition 2007/08:137 Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare Prop. 2007/08:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2008. Maud Olofsson

Läs mer

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak.

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak. Dnr: 581:2010/527450 Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden

Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden 2013-11-26 Dnr 5.4-36680/2011 1(12) Avdelningen för utvärdering och analys Dick Lindberg Kvalitetsindikatorer för skyddade boenden Socialstyrelsen definierar skyddat boende på följande sätt: (inom socialtjänsten)

Läs mer