IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering"

Transkript

1 REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering (SOU 2007:47) Sammanfattning IT-standardiseringsutredningen har på ett pedagogiskt och överskådligt sätt redovisat svenska intressenters roll i det internationella standardiseringsarbetet på IT-området samt dessutom lämnat förslag till organisering och samordning av detta arbete. Verva koncentrerar sitt remissvar främst på de förslag som direkt berör myndighetens ansvarsområde. Utredningen föreslår bl.a. att Verva skall vara en central expert för interoperabilitet och IT-standardisering. Vidare föreslår utredningen ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte bl.a. bör en myndighet bidra till att utveckla tekniska specifikationer för elektronisk informationshantering, genom att delta i standardiseringsarbete vid ett erkänt standardiseringsorgan. Verva ska främja sådant standardiseringsarbete. Sammanfattningsvis tillstyrker Verva utredningens förslag om att: En central kanslifunktion bör inrättas vid myndigheten för att utveckla och förvalta förutsättningarna för interoperabilitet och standardisering. En särskild funktion med ansvar för samordning av myndigheternas kravspecifikationer för den offentliga IT upphandlingen bör inrättas vid Verva. Höja ambitionen av IT-standardiseringen på informationssäkerhetens område vid Verva. Postadress: Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon växel: E-post: Fax:

2 REMISSVAR 2 (9) Regeringen bör ge Nutek och ITPS i uppdrag att bevaka näringspolitiska aspekter på IT-standardisering samt förslaget att regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att fortlöpande bevaka näringspolitiska aspekter på IT standardisering när det gäller innovationer och forskning. Samtidigt konstaterar Verva bl.a. att: Utredningens beräknade kostnader för förslagen saknar finansiering. Ett etablerat och accepterat ramverk för interoperabilitet är en förutsättning för kanslifunktionen. Utredningens förslag berör främst myndigheter med externa kontakter. Förslagen till ändringar i Vervas instruktion samt ändringar i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte erfordrar vidare analys. Vervas övriga synpunkter på IT-standardiseringsutredningens betänkande framgår nedan. Vervas roll i utvecklingen av förvaltningen Verket för förvaltningsutveckling är central förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen statlig förvaltning. Verket ska främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning. Vidare får Verket meddela föreskrifter i fråga om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte för myndigheterna. Verva svarar dessutom för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom området informationsteknik, för att åstadkomma bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av informationsteknik inom offentlig förvaltning och tillse att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. Arbetet med att etablera en struktur för interoperabilitet pågår på såväl europeisk nivå inom ramen för IDABC-progammet som på nationell nivå i de olika medlemsstaterna. Verva har regeringens uppdrag att leda och samordna statsförvaltningens utvecklingsarbete med säker elektronisk kommunikation och dokumenthantering. I samband med detta upp-

3 REMISSVAR 3 (9) drag kommer grunden att läggas för det fortsatta förvaltningsgemensamma arkitekturarbetet fram till år Resultatet riktar sig i detta inledande skede i första hand till myndigheternas specialister på området, som får tolka och föra resultatet vidare utifrån sina förutsättningar. Synpunkter på betänkandet Utredningen pekar på att den nya utvecklingen av IT-strukturen talar för att organisera arbetet med IT-standarder i en organisation med centrala experter och central samordning för att utveckla en mer standardiserad uppbyggnad, särskilt av interoperabiliteten. Utredningen föreslår att den centrala expertkompetensen på IT-standardiserings- och interoperabilitetsområdet hos Verva bör förstärkas. Verva delar utredningens uppfattning om att dagens moderna ITarkitektur är komplex. Den innefattar verksamhetsprocesser såväl inom myndigheten som mot andra intressenter - och det ställs därför högre krav på gränssnitten mot användaren och mot andra system. Detta är en skillnad mot tidigare mer tekniska infrastruktur. Offentliga elektroniska tjänster involverar i högre utsträckning verksamhetssystem utanför myndigheten. Kraven ökar på att system ska fungera tillsammans i ett större nätverk för utbyte av information. Konturerna av en nätverksförvaltning blir tydligare. Detta ställer i sin tur krav på interoperabilitet mellan myndigheternas verksamhetssystem. Det är numera inte enbart viktigt att tekniken kan fungera tillsammans över myndighetsgränserna (den tekniska interoperabiliteten). Det är även viktigt att begrepp betyder samma sak inom olika organisationer (den semantiska interoperabiliteten) och att inte lagar och förordningar hindrar utbyte av information mellan myndigheterna (den legala interoperabiliteten). Dagens IT-arkitektur ställer, förutom krav på användning av globala ITstandarder, även krav på nationella anpassningar av standarder vilket i sin tur medför ett behov av ökad samordning och anpassning. Utformningen av tillämpningsstandarder som passar svensk förvaltning och svenska medborgare och företag blir mer resurskrävande. Detta sammantaget anser Verva utgör tillräcklig grund för att förstärka resurserna för arbetet med att skapa förutsättningar för interoperabilitet samt anpassa utformningen av standarder på IT-området för elektroniska tjänster. Samtidigt menar Verva att många myndigheter saknar verksamhetsmässigt samband till andra organisationers IT-system. Många myndigheter tillhandahåller inte heller tjänster direkt till allmänheten, och är följaktligen inte direkt berörda av utvecklingen mot nätverksförvaltningen. Verva vill betona att myndigheter som har ett frekvent utbyte av information sinsemellan, eller täta kontakter med allmänheten främst berörs av förslagen i utredningens betänkande och de har allt att vinna på ett systema-

4 REMISSVAR 4 (9) tiskt och långsiktigt arbete med att standardisera informationshanteringen och informationsutbytet. Detta gäller även kommunerna och landstingen. Verva tillstyrker utredningens förslag om att regeringen bör ge Nutek och ITPS i uppdrag att bevaka näringspolitiska aspekter på ITstandardisering samt att regeringen bör ge Vinnova i uppdrag att fortlöpande bevaka näringspolitiska aspekter på IT standardisering när det gäller innovationer och forskning. Förslag till ändring av förordningar Utredningen lämnar förslag om ändring av förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Utredningen föreslår i 2 att; en myndighet bör bidra till att utveckla tekniska specifikationer och liknande krav för elektronisk informationshantering och informationsutbyte som myndigheten behöver för sin verksamhet... Sist anges i 2 i ändring av förordningen (2003:770) att Verket för förvaltningsutveckling skall främja sådant standardiseringsarbete. Verva finner att förslaget till ändring av förordningen inte är tillräckligt underbyggt. Om förslagen genomfördes fullt ut skulle det innebära stora konsekvenser för myndigheterna. Förslagen skulle t.ex. innebära en omotiverat stor börda på de myndigheter som inte direkt är berörda av IT-standardiseringsarbetet. Dessutom skapar förslagen utrymme för tolkningar. Verva anser att det behövs vidare analys och bearbetning innan beslut kan fattas om ändring i sagda förordning. Verva vill särskilt kommentera förslaget om ändring i förordningen om att arbetet med att utveckla tekniska specifikationer etc. bör ske; genom att delta i standardiseringsarbete vid ett erkänt standardiseringsorgan. Verva delar inte denna uppfattning, utan anser att även andra standardiseringsorgans arbete bör kunna komma i fråga för myndigheterna att delta i, när så är lämpligt. Utredningen anger också i sitt förslag nr 12 att Sverige inom EU ska arbeta för att upphandlingar ska kunna referera till standarder likvärdiga de formella. Verva anser att detta är nödvändigt bl.a. för att inte utesluta relevanta leverantörer i upphandlingarna. Även det övriga IT-standardiseringsarbetet bör bedrivas i standardiseringsorganisationer likvärdiga de formella. Verva utvecklar detta nedan i avsnittet Var ska arbetet med tekniska specifikationer bedrivas? Om ändringen av förordningen genomförs, bör det i sammanhanget beslutas vilket mandat Verva har för att samordna och delta i arbetet.

5 REMISSVAR 5 (9) I förslag 2 a i ändring i förordningen (2003:770) anges att en myndighet skall utse en person som ansvarig för att främja elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen (informationsutbytesansvarig). Verva tolkar förslaget som att ansvaret även ska gälla myndigheternas elektroniska informationsutbyte med kommuner och landsting. Verva anser att ett sådant beslut bör tas i ljuset av en kartläggning av myndigheternas informationsutbyte med tillhörande informationsstrukturer och kommunikationslösningar. Resultatet av kartläggningen bör ge underlag för beslut om vilka myndigheter som är lämpliga att inneha funktionen. Uppdrag om kartläggningen bör lämpligen ges i myndigheternas regleringsbrev. Utredningen har även lämnat förslag till förordning om ändring av förordningen (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling i linje med ovanstående skrivning. Verva anser att en sådan ändring är överflödig, eftersom det skulle innebära en upprepning av ändringarna i förordningen (2003:770). En central kanslifunktion för samordning Utredningen föreslår att en central kanslifunktion ska inrättas vid Verva för att utveckla och förvalta förutsättningarna för interoperabilitet. Denna kanslifunktion ska enligt utredningen samordna, förankra, publicera och underhålla de förvaltningsgemensamma kravspecifikationerna samt ge metod- och expertstöd i IT-standardiseringsfrågor inom den offentliga förvaltningen, särskilt när det gäller begreppsstandarder. Vidare föreslår utredningen att som vägledning i arbetet bör en form (arkitektur) för att främja interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningen utvecklas och förvaltas. En öppen webbaserad katalogtjänst bör skapas för de gemensamma kravspecifikationerna föreslås dessutom av utredningen. Det är Vervas uppfattning att motivet för att inrätta en central kanslifunktion bör vara att det finns en etablerad och accepterad arkitektur för interoperabiliteten att förvalta. Resultatet av Vervas regeringsuppdrag att leda och samordna statsförvaltningens utvecklingsarbete med säker elektronisk kommunikation och dokumenthantering bör också leda fram till ett förvaltningsgemensamt ramverk för IT-arkitekturen. Detta ramverk bör främst myndigheterna, men även kommuner och landsting vara överens om, och vara villiga att tillämpa för att det skall få genomslag. Ramverket för IT-arkitekturen utgör således plattformen för sekretariatets arbete. Det är naturligt att Verva ansvarar för ett sådant sekretariat utifrån Vervas uppdrag och uppgifter.

6 REMISSVAR 6 (9) Verva välkomnar utredningens förslag om att skapa en öppen webbaserad katalogtjänst för de gemensamma kravspecifikationerna. En arkitektur för interoperabilitet måste - för att vara användbar - underhållas och uppdateras med jämna mellanrum. Därför bör den vara elektroniskt tillgänglig tillsammans med de gemensamma kravspecifikationer som redan existerar och som successivt tas fram. I detta arbete är det naturligt att sekretariatet samordnar och förankrar krav och önskemål från myndigheter, kommuner och landsting. I mån av resurser bör sekretariatet ge metod- och expertstöd i IT-standardiseringsfrågor för den offentliga förvaltningen, särskilt när det gäller begreppsstandarder. Var ska arbetet med tekniska specifikationer bedrivas? Utredningen föreslår att tekniska specifikationer och liknande krav för informationshantering och informationsutbyte ska utvecklas i ett forum som är öppet för alla parter, t.ex. SIS, när så är möjligt och lämpligt. Verva ska främja sådant arbete. I anslutning till förslaget för utredningen fram att den offentliga förvaltningens föreskrifter, standarder och specifikationer så långt som möjligt bör bygga på formella standarder eller globalt accepterade och öppna standarder. Utredningen betonar att Verva bör vända sig till en formell standardiseringsorganisation, t.ex. SIS med en intresseförfrågan när det är möjligt och lämpligt. Utredningen för även fram att myndigheterna kan välja att själva hantera IT-standardiseringsfrågor med relevans för sin sektor i särskilda grupper. I detta sammanhang menar Verva att effektiva och användaranpassade elektroniska tjänster bör bygga på öppet accepterade standarder. Specifikationerna för effektiva e-tjänster bör spegla mångfacetterade krav, t.ex. krav på läsbarhet, säkerhet, språk, etc. På lång sikt är det en självklar strävan att myndigheterna ska basera sin IT-arkitektur på öppna standarder. Men valet av standarder och specifikationer måste även ta hänsyn till verksamhetsnyttan och den totala kostnadsbilden för implementering, drift och underhåll. På kort sikt bör hänsyn tas till befintlig infrastruktur och valet faller därför inte självklart på en öppen standard som är beslutad av en formell standardiseringsorganisation. Ramverket för interoperabilitet bör ge tillräcklig flexibilitet för myndigheterna att dessutom själva välja en allmänt accepterad de-facto standard eller en standard från en informell standardiseringsorganisation när så är nödvändigt. Det innebär att standarder som utarbetats inom ramen för t.ex. IETF, OASIS, W3C, UN/CEFACT och andra liknande organ som utarbetar brett accepterade standarder ska kunna tillämpas.

7 REMISSVAR 7 (9) Verva betonar att det väsentliga är att arbetet med att ta fram specifikationerna bör - när så är lämpligt - bedrivas i ett forum som kan representera krav från olika intressenter givet att tillräckliga tidsramar erbjuds. I de fall som standarder eller specifikationer kommer att diskuteras och beslutas i internationella sammanhang bör en svensk ståndpunkt vara formulerad och förankrad inom förvaltningens olika nivåer. Svenska ståndpunkter bör i detta sammanhang bygga på en inriktning som är allmänt accepterad. Vidare anser Verva i likhet med utredningens rekommendationer - att myndigheterna i övriga fall självständigt bör hantera IT-standardiseringsfrågor av relevans för sin sektor. Verva vill särskilt kommentera utredningens förslag att använda SIS som öppet forum, när tekniska specifikationer och liknade krav för informationshantering och informationsutbyte ska utvecklas. Enligt Vervas uppfattning förutsätter det att arbetet inom SIS bedrivs under robusta och förtroendegivande former. Verva anser därför att SIS arbets- och mötesformer bör vara utformade så att långsiktig representativitet, insyn och genomlysning av arbetet garanteras i syfte att skapa väl förankrade och kvalitetssäkrade beslut. Sammanfattningsvis anser Verva att för att myndigheten ska kunna samordna arbetet med interoperabilitet samt verka i olika standardiseringsorgan, bör inriktningen och policyn i arbetet vara överenskommen, ramverket för interoperabilitet vara etablerad samt Vervas mandat och roll vara klarlagd. Detta bör också avspeglas i Vervas instruktion. IT-standarder i offentlig upphandling Utredningen förslår att en särskild funktion som är skild från Vervas arbete med ramavtalsupphandlingar med ansvar för samordning av den offentliga IT upphandlingen bör inrättas vid Verva. Denna funktion ska arbeta för en samordning mellan myndigheter när det gäller gemensamma upphandlingskravsspecifikationer som sedan kan användas i kommande förfrågningsunderlag inom IT-området. Även kommuner och landsting ska ha möjlighet att delta i detta arbete. Verva delar utredningens bedömning om ökad samordning mellan myndigheter när det gäller gemensamma upphandlingskravspecifikationer på IT-området. Detta är inte minst viktigt för att formulera effektiva förfrågningsunderlag och i sin tur användbara ramavtal. Verva delar även utredningens bedömning om att Verva bör svara för denna samordning

8 REMISSVAR 8 (9) och att funktionen lämpligen särskiljs från arbetet med ramavtalsupphandlingar. Verva välkomnar utredningens förslag om att ge myndigheten i uppdrag att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt branschintressen utarbeta ett handlingsprogram för standardisering inom den del av den elektroniska inköpsprocessen som gäller upphandling. Verva delar utredningens bedömning att myndigheter som deltar i upphandling av IT tjänster och IT-utrustning för e-förvaltningen bör definiera den egna organisationens säkerhetskrav kopplade till det som skall upphandlas och som följer av tillämpningen av ISO/IEC respektive ISO/IEC Verva delar utredningens bedömning om att myndigheten skulle kunna ha ansvar för information och spridning av kunskap om standarder på informationssäkerhetsområdet, samt att bidra till ökad tillämpning av Common Criteria (CC). I likhet med utredningens förslag till finansiering, bedömer Verva att ytterligare omkring en årsarbetskraft skulle behövas för detta ändamål. Verva tillstyrker utredningens förslag om att ge Sveriges Standardiseringsråd i uppdrag att bl.a. utreda tillgängligheten till SIS standarder särskilt på IT-området. Vidare anser Verva att utredningens förslag om uppdraget att ingående undersöka hur kostnadsaspekterna påverkar spridning och användning av standarder inom myndigheterna när det gäller informationssäkerhet inom e-förvaltningen, bör ingå i sagda uppdrag till Sveriges Standardiseringsråd. Finansiering Utredningen har beräknat att de totala kostnaderna för reformeringen av IT-standardiseringsarbetet uppgår till 8,45 miljoner kronor årligen. För att stärka Vervas samordning av IT-standardiseringsarbetet inom området e-förvaltning beräknas 5,85 miljoner kronor årligen. För Verva motsvarar reformen åtta årsarbetskrafter, varav fem årsarbetskrafter utgörs av den föreslagna centrala samordningsfunktionen, två årsarbetskrafter för samordning av kravspecifikationer inför offentlig upphandling samt en årsarbetskraft för höjning av ambitionen inom informationssäkerhetsområdet. Således beräknar utredningen att nivån för Vervas ramanslag bör höjas med 5,85 miljoner kronor. Därtill beräknar utredningen engångskostnader med 1,5 miljoner kronor för insatser för att främja öppen programvara samt en halv miljon kronor för insatser inom standardiseringen med anledning av upphandlingsdirektivet. Verva tillstyrker utredningens kostnadsberäkningar för myndigheten. Samtidigt konstaterar Verva att finansiering saknas. Förslag till finansiering är nödvändigt att

9 REMISSVAR 9 (9) finna i syfte att kunna genomföra en reformering av IT-standardiseringsarbetet. Verva konstaterar vidare att utredningen inte närmare har analyserat de kostnader som uppstår på respektive myndighet till följd av förslaget om ändring av förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Utredningens förslag om att stärka den centrala samordningen av IT-standardiseringen leder rimligtvis till att motsvarande insatser görs på myndigheterna. Utredningen pekar på vissa indirekta intäkter i sammanhanget, t.ex. att en gemensam arkitektur och gemensamma specifikationer kan leda till lägre kostnader för statliga myndigheter. Verva menar att denna analys inte tillräckligt tydligt motiverar en nödvändig reformering av ITstandardiseringen. I detta sammanhang skulle det vara värdefullt med analyser av andra länders eventuella vinster till följd av ökad samordning av IT-standardiseringen. Verva menar att en genomförd reformering av IT-standardiseringen noggrant bör följas upp och återrapporteras till regeringen med mått på resultat, kostnadsbesparingar och effekter på verksamheten i övrigt. Detta beslut har fattats av generaldirektör Lena Jönsson. Övriga närvarande var, Christina von Greyerz, Hans Sundström och Desirée Veschetti-Holmgren. Lena Jönsson Generaldirektör Utvecklingsstrateg

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande. PM 2007: RI (Dnr 317-2938/2007) Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 15 oktober 2007. Borgarrådsberedningen

Läs mer

Geodata utvecklar e-förvaltningen

Geodata utvecklar e-förvaltningen IT-standardiseringen har bäring på geodataområdet eller Geodata utvecklar e-förvaltningen Kartdagarna 2008 Torbjörn Cederholm, SIS 2008-07-04 1 Geodata ger draghjälp IT-standardiseringsutredningen Handlingsplan

Läs mer

Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47)

Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) 1 (6) 2007-10-15 Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47).SE lämnar följande synpunkter på

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011 Dnr 2008/50 1 (7) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas pågående och planerade åtgärder inom e-förvaltningsområdet under perioden 2008-2011 Generellt I samband med att regeringen tog beslutet om

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009

Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status. Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Svenskt Nationellt ramverk för interoperabilitet Sammanfattning och status Presentation för Semicolon i Oslo 17 sept 2009 Karl Wessbrandt IT Management Consultant Wessbrandt Management AB +46 708 303 464

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03

Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter. Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas kräver ISO 27001 och ISO 27002 av alla statliga myndigheter Maylis Karlsson, Utvecklingsstrateg Verva 08-04-03 Vervas regeringsuppdrag Utveckla säkert elektroniskt informationsutbyte Leda och samordna

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Stockholm den 19 september 2012

Stockholm den 19 september 2012 R-2012/1147 Stockholm den 19 september 2012 Till Socialdepartementet S2012/3890/VS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juni 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Gör

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1 (7) ERT ER BETECKNING 2015-03-24 S2015/1554/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Statskontoret tar ställning till förslag

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet

Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1057/2009) Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands, Ds 2009:12 Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS)

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Socialdepartement Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen,

Läs mer

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se

YTTRANDE Nils Fjelkegård Datum Dnr 010-574 91 56 2012-12-12 131-773215-12/112 nils.fjelkegard@elegnamnden.se 1(11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm E-legitimationsnämndens yttrande över regeringens Promemoria 2012/5484/ITP - Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering 1 BAKGRUND Området

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35

Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Betänkandet bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35 Allmänna synpunkter och förslag Famna

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. Dir. 2011:25. Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Kommittédirektiv Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning Dir. 2011:25 Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur patientens

Läs mer

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 Rapport för 2007 1 (10) Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 1 Överenskommelsen En förnyad överenskommelse träffades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden,

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) REMISSYTTRANDE 1 (7) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se servicecenterutredningen@social.ministry.se Yttrande om Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) Försäkringskassan har

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.18 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2007-05-28 73 2007-05-29 2007/237-008 E-24 BROMÖLLA STRATEGI e-24 Bromölla strategi Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF

Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer NQF Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (10) Datum: 2011-09-01

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70) 2011-03-23 Dnr 38454/2010 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning Elis Envall elis.envall@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2000-08-21 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommissionsförslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/0833/ITP Handelskammarens diarienummer 2016-0010 Stockholm den 13 maj 2016 Remissvar avseende betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft vägval

Läs mer

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Betänkandet SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Finansdepartementet 103 33 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jonas Paulsson 08-56308672 jonas.paulsson@hsv.se

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) YTTRANDE 1 (5) Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) (N2015/2421/IF) 1. Inledande synpunkter Hovrätten instämmer i utredningens bedömning att Patent- och registreringsverkets (PRV)

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium

Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv och e-diarium Visionen för information Det ska vara enkelt att återsöka, återanvända och arkivera information hos offentliga myndigheter oavsett var och

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Kommittédirektiv. Delegation för e-förvaltning. Dir. 2009:19. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Kommittédirektiv Delegation för e-förvaltning Dir. 2009:19 Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Sammanfattning av uppdraget Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Datum. Ert datum. Samverkansnämndens yttrande över utredningen "Helikoptern i samhällets tjänst"

Datum. Ert datum. Samverkansnämndens yttrande över utredningen Helikoptern i samhällets tjänst I ~ Landstinget l) DALARNA REMISSYTTRANDE Datum 2011-03-14 Ert datum Au 1I 03 il{ 13ilf33A Beteckning/diarienr LD10/03477 1 (5) Er beteckning Samverkansnämndens yttrande över utredningen "Helikoptern i

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22)

Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22) REMISSVAR 1 (19) 2008/89 ERT ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Stabsutredningens betänkande Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22) Verket för förvaltningsutveckling

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ) Socialdepartementet 103 33 Stockholm 130226 Stockholm den 15 augusti 2014 Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 83/05 2005-06-13 Kf 26 1. IT-säkerhetspolicy

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 83/05 2005-06-13 Kf 26 1. IT-säkerhetspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 83/05 20050613 Kf 26 1 ITsäkerhetspolicy Härjedalens kommuns ramverk för ITsäkerhetsarbete i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens Basnivå för ITSäkerhet

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkande från Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet (SOU 2008:10) Sammanfattning Försäkringskassan delar utredningens uppfattning

Läs mer

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet MSB-108.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2012-06-12 Er referens S2012/3890/FS Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Michael Lindstedt 010-240 52

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

Handlingsplan för standardisering slutrapport

Handlingsplan för standardisering slutrapport Datum 2014-10-31 Diarienummer 2014/0016 Handlingsplan för standardisering slutrapport Myndigheten för delaktighet, 2014 Titel: Handlingsplan för standardisering slutrapport Myndigheten för delaktighet:

Läs mer

eidas och Svensk e-legitimation

eidas och Svensk e-legitimation eidas och Svensk e-legitimation 2015-10-08 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se 15 oktober 2015 1 Vad händer 29 september 2018? Alla offentliga myndigheter blir tvingade att ta emot godkända e-legitimeringar

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverket Myndigheten for samhallsplanenng, byggande och boende Yttrande Datum 20IS-12-08 3.1.2 Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2638/20lS Ert diarienummer N20lSIS090/EF

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning.

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Bengt Landfeldt Internationella programkontoret Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Köpenhamnsprocessen - fördjupat

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:7 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4253/SAM S2015/04530/RS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 1bilaga Riksdagen

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Råd för att inventering av informationsresurser

Råd för att inventering av informationsresurser UTKAST Råd för att inventering av informationsresurser Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för att inventering av informationsresurser...

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Sfi-bas överenskommelse och betalningsmodell för sfi-bas och sfx

Sfi-bas överenskommelse och betalningsmodell för sfi-bas och sfx Dnr 333-1305/2014 Sida 1 (5) 2014-11-03 Sfi-bas överenskommelse och betalningsmodell för sfi-bas och sfx Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län Bakgrund Svenska för invandrare - bas (sfi-bas)

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Introduktion till rättsinformationssystemet

Introduktion till rättsinformationssystemet 1(10) Introduktion till rättsinformationssystemet För beslutsfattare och informationsansvariga Detta dokument förklarar vad rättsinformationssystemet är, dess relation till lagrummet.se och myndigheters

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 ande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Urban Widmark (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer