Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28"

Transkript

1 Utfärdat Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier i bolaget. Detta beslutsunderlag med bilagor utgör svaret på kommunfullmäktiges beslut att ge Göteborg & Co Kommunintressent AB i uppdrag att påbörja en process avseende framtida samarbets- och samverkansformer inom besöksnäringen samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB För egen del besluta: 1. Förvärva de 35 % av aktierna i Göteborg & Co Träffpunkt AB som ägs av näringslivet på de villkor som framgår av bilagda aktieöverlåtelseavtal. 2. Inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till punkten Ge tf VD i uppdrag att underteckna aktieöverlåtelseavtalen, villkorade av kommunfullmäktiges godkännande, och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av överlåtelsen. 4. Inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att, för det fall överenskommelse med Göteborgsregionens Kommunalförbund kan nås, förvärva upp till 15 % av GRs aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt villkor som i huvudsak motsvarar villkoren i de övriga aktieöverlåtelseavtalen. Sammanfattning Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt) är ett till 50 % ägt dotterbolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent). Övriga delägare är besöksnäringen med 35 % ägande och Göteborgsregionens Kommunalförbund med 15 % ägande. Under lång tid har samverkan mellan Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, näringslivet och akademin varit en bärande framgångsfaktor i utvecklingen av besöksnäringen. Bland annat med bakgrund av förändrade juridiska förutsättningar har frågan väckts om former för framtida samverkan med besöksnäringen. Kommunintressent fick i december 2014 Kommunfullmäktiges uppdrag att finna former för samverkan med övriga delägare och återkomma med förslag till beslut. Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 1(8)

2 I februari 2015 fattade Kommunintressents styrelse beslut att teckna en avsiktsförklaring med övriga delägare i Träffpunkt avseende fortsatta samverkansformer och Stadens ambition att förvärva näringslivets aktier i syfte att göra Träffpunkt 100 % offentligt ägt. Förvärvet avser 35 % av aktierna i Träffpunkt. Säljare är sju delägare som ägt 5 % vardera (1 500 aktier). Med stöd av formuleringar i aktieägaravtal och bolagsordning samt efter överläggningar med säljarna har överenskommits att köpeskillingen ska uppgå till nominellt värde (100 kronor/ aktie). Total köpeskilling för samtliga näringslivets aktier (35 %) är kronor. Formerna för fortsatt samverkan med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är föremål för politisk beredning. Det är troligt att anta att Kommunintressent kommer att sälja hela eller delar av sitt innehav i Träffpunkt. Styrelsen förslås därför fatta beslut om att även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att, för i det fall överenskommelse med GR nås, förvärva upp till 15 % av aktierna till motsvarande villkor som överenskommits med näringslivet. Aktieöverlåtelseavtalen är villkorade kommunfullmäktiges ställningstagande. Avtalen förväntas, givet styrelsens beslut, vara påtecknade under april. Ekonomiska konsekvenser Förslagets bakgrund och syfte är främst att ge bolaget möjlighet att fortsatt framgångsrikt vara verksamt i enlighet med nu gällande lagstiftning. Förslaget innebär dock, givet andemeningen i både bolagets bolagsordning och det aktieägaravtal som träffats att det egna kapitalet i Göteborg & Co Kommunintressent AB förstärks med ca 5,8 Mkr. Olika perspektiv Barnperspektivet Det har inte identifierats några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Jämställdhetsperspektivet Det har inte identifierats några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Mångfaldsperspektivet Det har inte identifierats några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljöperspektivet Det har inte identifierats några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 2(8)

3 Omvärldsperspektivet En nära samverkan med näringslivet, akademin, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt regionala och nationella organisationer är en förutsättning för en framgångsrik utveckling av besöksnäringen i regionen och i Göteborg. I den ökade konkurrensen mellan destinationer är samverkan även fortsättningsvis en viktig framgångsfaktor. Under 2014, bland annat föranlett av förändrad lagstiftning, inleddes arbetet med att förnya samverkansformerna med näringslivet. Arbetet pågår och konkretiseras alltjämt genom bland annat inrättande av Besöksnäringens forum och beslutet att adjungera näringslivsrepresentanter till Göteborg & Co Kommunintressents styrelse. Förslaget är en del i utvecklingen med att skapa hållbara former för samverkan med näringslivet. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny organisationsstruktur för stadens bolag. Av beslutet framgår bland annat att Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) ska vara moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. Klustret ska enligt kommunfullmäktiges beslut bildas Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt). Koncernbildningen genomfördes som planerat genom att Kommunintressent förvärvade dotterbolagen till preliminärt substansvärde på 967,5 mnkr. Vidare beslöts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2013 att uppdra åt Göteborgs Stadshus AB att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att i nära samverkan med övriga delägareinitiera en organisationsöversyn av Träffpunkt. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den gavs Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att också beakta den fördjupade utredningen Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad Turism- Kultur och Evenemang - i sitt uppdrag, Under 2014 genomfördes en extern utredning som bland annat berörde Träffpunkts verksamhet och gränssnitt mot Kommunintressent samt vissa legala förutsättningar för Träffpunkts verksamhet. I september 2014 öppnade Konkurrensverket ett ärende avseende Göteborgs Stads finansiering av Träffpunkt och en eventuell överträdelse av bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta ärende pågår fortfarande. En bärande del i utredningens resultat blev frågan om lämpligheten för fortsatt externt delägande i Träffpunkt samt vikten av en tät samverkan mellan Göteborgs Stad, näringslivet och akademin för att även fortsättningsvis kunna driva en framgångsrik utveckling av Destinationen Göteborg och besöksnäringen. Den 11 december 2014 beslöt Kommunfullmäktige att fastställa Kommunintressents bolagsordning och ägardirektiv. Vidare gav kommunfullmäktige Kommunintressent i uppdrag att bland annat besluta om organisation, budget, ny firma (namn) och principer för Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 3(8)

4 omorganisering, Vad avsåg frågan om former för framtida samverkan med övriga delägare i Träffpunkt uppdrogs åt bolaget att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut. Efter intensiv samverkan med näringslivet fattade Kommunintressents styrelse den 19 februari 2015 beslut om att teckna bilagd avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB avseende a) fortsatta samverkansformer och b) Göteborgs Stads intention att under 2015 förvärva samtliga näringslivsägda aktier i syfte att göra Göteborg & Co Träffpunkt AB 100 % offentligt ägt. Vid samma tillfälle antecknade styrelsen för att återkomma till kommunfullmäktige enligt uppdraget när villkorat förvärvsavtal avseende näringslivets aktier ingåtts Parallellt med frågan om fortsatt samverkan med näringslivet har Kommunintressent inför styrelsens sammanträde den 19 februari värderat hur ägardirektivet för bolaget bäst implementeras. Bland annat med bakgrund av de föreslagna ägarförändringarna fattade styrelsen beslut att ge tf VD i uppdrag att inrikta det fortsatta arbetet med att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB samordnas Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt förslaget. Ärendet Samverkansformer Nuläge samverkansformer Besöksnäringen i Göteborgsregionen omsatte 2013 ca 22 miljarder kronor och sysselsatte ca helårsanställda. Göteborgs Stad står främst genom klustret Turism, Kultur och Evenemang direkt för en mindre del av omsättningen men är indirekt av stor betydelse för besöksnäringens positiva utveckling till gagn för såväl Staden, medborgarna som näringslivet. Under lång tid har samverkan mellan Göteborg Stad, Göteborgsregionen, näringslivet och akademin varit en bärande framgångsfaktor i att utveckla besöksnäringen i regionen. Vid bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB koncentrerades samverkan. Genom det privata delägandet och uppbyggandet av ett starkt näringslivsnätverk genom exempelvis Näringslivsgruppen och andra grupperingar har samverkan stärkts och utvecklats såväl på strategisk som taktisk och operativ nivå. För närvarande ägs Träffpunkt till 50 % av Göteborg & Co Kommunintressent AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund äger 15% och Svenska Mässan, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Stena Line, Göteborgs Restaurangförening, Köpmannakonsult AB och Västsvenska Handelskammaren vardera 5% (totalt 35%). Legala utgångspunkter I Bolagsutredningens förslag till framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad- Turism. Kultur och Evenemang (Diarienr 121/11) belystes legala frågor vad avser statsstöd och Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 4(8)

5 upphandling. Utredningen uppmärksammade att staden är förhindrad att köpa tjänster utan upphandling av ett icke helt offentligt ägt bolag. I den externa utredning som följde av kommunfullmäktiges beslut den 5 december 2013 gavs uppdraget att ytterligare belysa bolagets legala förutsättningar. Med bakgrund av förändringar i LOU 2013 och permanentandet av de så kallade Teckal-kriterierna (kontroll- och verksamhetskriterierna) rekommenderade utredningen att förändra ägandet så att bolaget uppfyller kontrollkriteriet genom att vara offentligägt till 100%. Verksamhetskriteriet innebär att huvuddelen av Träffpunktens verksamhet ska utföras tillsammans med den eller de kontrollerande myndigheterna, i detta fallet Göteborg & Co Kommunintressent AB. Bedömningen av huruvida verksamhetskriteriet i dagsläget är uppfyllt är inte helt okomplicerad. Oavsett organisationsform kommer det framöver att vara viktigt att kontinuerligt säkerställa att verksamhetskriteriet är uppfyllt genom att förhålla sig till befintlig praxis och anpassa finansieringsformer och verksamhet därefter. Förslag fortsatta samverkansformer Under hösten 2014 inleddes ett samtal med delägarna i Träffpunkt rörande deras fortsatta delägande i bolaget. Delägarna har sett sitt ägande som en utgångspunkt för sina möjligheter till insyn och inflytande och sett styrelsearbetet som en plattform för samverkan. Samtidigt har det bland delägarna tidigt funnits en förståelse för att verksamheten inte fortsatt kan drivas med en kontinuerlig risk för att upplägget strider mot gällande lagstiftning. Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att påbörja en process avseende framtida samarbets- och samverkansformer har bolaget väckt frågan om avveckling av näringslivets ägande. Samtliga delägare har i en skrivelse till Kommunintressent deklarerat att man är villig att sälja sina aktier i syfte att göra Träffpunkt 100 % offentligägt givet att näringslivets möjligheter till samverkan på strategisk, taktisk och operativ nivå säkerställs. Önskan till samverkan sammanfaller med Stadens förståelse för vikten av och vilja till samverkan mellan det offentliga, privata näringslivet och högskola/universitet för att få besöksnäringen att växa inom såväl turism, möten och evenemang. Grundläggande principer för fortsatta samverksformer har bolaget arbetat fram tillsammans med nuvarande delägare, representanter för Göteborgs Stadshus AB, klustrets VD-råd och övriga ledamöter i Träffpunkts styrelse. Principerna är tillsammans med väsentliga detaljer sammanfattade i en avsiktsförklaring (Letter of Intent). Vad gäller Stadens förvärv av näringslivets aktier innehåller avsiktsförklaringen följande skrivning, 2 Ägandet i Träffpunkt Delägarna och Västsvenska Handelskammaren är beredda att under 2015 sälja sina aktier i Träffpunkt i syfte att göra bolaget 100 % offentligägt. KI är berett att förvärva dessa aktier. Det antecknas i detta sammanhang att GR inte har något att invända mot att KI förvärvar Delägarnas och Västsvenska Handelskammarens aktier i Träffpunkt. Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 5(8)

6 Nominellt värde (anskaffningsvärdet) förutsätts vara priset för aktierna, med beaktande av parternas gemensamma avsikt om fortsatt samverkan enligt nedan. Det mellan parterna gällande aktieägaravtalet upphör att gälla samtidigt som aktierna överlåts. Aktierna överlåts i befintligt skick. Avsiktsförklaringen är tecknad av samtliga delägare i Träffpunkt och bifogas i sin helhet i bilaga 5B. Förutsättningar för förvärvet Avtalsförhållande Delägarna har tecknat ett aktieägaravtal som bland annat anger aktiekapitalets storlek ( kronor), antalet aktier (30 000) och nominellt belopp (100 kr). Bland aktieägaravtalets bestämmelser finns bland annat angivet att Substansuppbyggnad utöver för Bolaget normal konsolidering i form av för Bolaget obeskattade reserver skall inte ske vilket innebär att bolaget saknat vinstintresse och att det kan antas att delägarna inte förväntar sig någon substansvärdetillväxt, utdelning eller annan värdeökning på sina aktier. Aktieägaravtalet reviderades senast och är efter förlängning giltigt t.o.m I Bolagets bolagsordning antagen 20 mars 2006 finns bland annat hembudsregler som beskriver hur en inlösen av aktier från någon annan än befintlig aktieägare ska gå till. Där anges bland annat att lösenbeloppet ska utgöra aktiens nominella värde. Ovanstående dokument och antagande har legat till grund för formuleringen i den av samtliga accepterade avsiktsförklaringen att Nominellt värde (anskaffningsvärdet) förutsätts vara priset för aktierna vilket fullföljs i aktieöverlåtelseavtalen. Substansvärde Göteborg & Co Träffpunkt AB Bolagets hade vid bokslutet 31/ ett substansvärde på ca 19,6 Mkr med hänsyn tagen till latent skatt på obeskattade reserver. Det motsvarar ett substansvärde per aktie om ca 650 kronor. Det innebär att koncernens egna kapital netto förstärks med ca 5,8 Mkr efter det att förvärvet genomförts. Förkomna aktiebrev Två av aktieägarna (innehar sammanlagt tio procent av samtliga aktier) har anmält att deras aktiebrev förkommit. De har initierat en process hos Bolagsverket i syfte att döda aktiebreven. Denna process förväntas vara avslutad under första halvåret Att förvärva samtliga aktier inklusive de som är i process för att dödas ger en handlingsfrihet i fråga om hur Träffpunkts och Kommunintressents verksamhet kan samordnas. Vilket alternativ till samordning som i en sammanvägd bedömning anses vara mest fördelaktigt kommer att redovisas för styrelsen i ett senare skede. Kommunintressent har utrett riskerna med att förvärva även de aktier där aktiebreven är under ansökan om att dödas och kan konstatera att de praktiska riskerna i princip är obefintliga. Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 6(8)

7 Utöver det rent lagtekniska skyddet och det skydd som bolagsordningen ger förväntas säljaren i aktieöverlåtelseavtalet ge garantier för att Staden hålls skadeslös i det fall en utomstående part skulle kräva sin rätt som aktieägare. Likvid för aktierna kommer inte att betalas förrän aktiebreven kan överlämnas eller är dödade. Göteborgsregionens Kommunalförbund Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) och dess medlemskommuner är också viktiga framtida samverkansparter. GR äger idag 15 % av aktierna i Träffpunkt. Formerna för fortsatt samverkan, där ett delägande inte kan uteslutas, är föremål för en politisk beredning i både GR och Göteborgs Stad. Oavsett överenskommelsens slutgiltiga utformning är det, med bakgrund av inriktningsbeslutet att Träffpunkts verksamhet ska samordnas med Kommunintressents, troligt att GR kommer att sälja hela eller delar av sitt innehav i Träffpunkt varför styrelsen föreslås fatta beslut om att begära kommunfullmäktiges ställningstagande till att förvärva upp till 15 % av aktierna i Träffpunkt i det fall överenskommelse om fortsatt samverkan nås och enligt villkor motsvarande de som näringslivets aktier föreslås förvärvas till. Skulle väsentligt avvikande villor göras gällande för GRs aktier återkommer styrelsen till kommunfullmäktige för ett förnyat ställningstagande. Aktieförvärvet Förvärvet omfattar följande aktier och parter Säljare Antal Andel Belopp Not. Stena Line Scandinavia AB % Aktiebrev saknas Stiftelsen Svenska Mässans % Västsvenska Industri & Handelskammaren % Storhotellgruppen ek.för % Föreningen Göteborgshotellen % Göteborgs Restaurangförening GHR ek.för % AB Göteborgs Köpmannakonsult % Aktiebrev saknas Totalt: % (Göteborgsregionens Kommunalförbund % ) Förvärvet regleras i två standardiserade aktieöverlåtelseavtal där en typ avser överlåtelse där aktiebreven kan lämnas över (bilaga 5C) och en typ där aktiebreven är förkomna och under ansökan att dödas (bilaga 5D). Utöver ett i princip sedvanligt aktieöverlåtelseavtal har avtalats att Ett fullgörande av avtalen villkoras av kommunfullmäktiges ställningstagande. Säljaren av förkomna aktier garanterat att Göteborgs Stad ska hållas skadeslös för direkta skador i händelse av att någon utomstående part hävdar sin äganderätt i bolaget. Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 7(8)

8 Förvärvet föreslås primärt finansieras genom Kommunintressents egna medel. Bolaget kan eventuellt komma att återkomma till Göteborgs Stadshus AB för begäran om aktieägartillskott. Tidplan Efter det att Kommunintressent fattat beslut ska Göteborgs Stadshus AB och Kommunstyrelsen lämna sina yttranden innan Kommunfullmäktige kan lämna sitt ställningstagande. Med hänsyn tagen till beredningstid och sommarledigheter förväntas Kommunfullmäktige tidigast kunna fatta beslut på sitt sammanträde i september Sammanfattande förslag till beslut Styrelsen föreslås fullfölja sitt tidigare beslut och besluta förvärva samtliga näringslivets aktier inklusive de två aktieposter à 5 % där aktiebreven är förkomna. Vidare föreslås styrelsen, redan i det här skedet, förbereda för möjligheten att även GRs aktier till del eller i sin helhet kan förvärvas. Göteborg Camilla Nyman tf VD Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Kommunintressant AB, Styrelsehandling 8(8)

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion Bilaga G Styrelsen 215-11-2 1 Diarienummer: 31/14 Handläggare: Anna Liedholm Tel: 31-368 54 59 E-post: anna.liedholm@gshab.goteborg.se Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent

Läs mer

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer i besöksnäringsutveckling, mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår referens Louise Lagerlund Stadsjurist louise.lagerlund@malmo.se Tjänsteskrivelse Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Utlåtande 2007: RI+III (Dnr 023-3997/2007) Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av Huddinges kommuns

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2012 Övergripande kommentarer Högre Revisorsexamen Max poäng Genomsnittspoäng Antal tentander 75 100 77,0 (77,0 %) 28 (72 %) 28 tentander av 39 (72 %) har

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011)

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober

Läs mer

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21

Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information om Nya Visit Dalarna Dalarna 2016-01-21 Information till - Styrelserna i Visit Idre AB, Malung Sälen Turism AB, Siljan Turism AB, Visit Södra Dalarna AB, Siljan Turism Intressenter ek. för.,

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2008 Högre Revisorsexamen december 2008, del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 2 december 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Förslag

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Kommunfullmäktige Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2012 att

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB. Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Helalivet Omsorg AB Johan Rasmusson Magnus Källander Teodora Heim Malin Lundberg 18 december 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 3. Bakgrund...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB

Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB Utlåtande 2008:94 RI+V (Dnr 023-1085/2008) Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE 2010, 6 APRIL PRESSMEDDELANDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen s i, org. nr. 556291-2807, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning

GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Dnr: 15-65.013 Promemoria 2015-03-01 Helena Söderbäck Förbundsdirektör GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Föreliggande PM utgör

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042

Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 1/6 Datum: 2014-03-21 Förvaltning: Kommunstyrelsen Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-613 119 E-post: lena.fischer@lysekil.se Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Styrelsens arbete

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2015 tillämpats de

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB Bilaga E Styrelsen 2017-03-20 1 Diarienummer: 0031/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 klockan 16.00 i Kungsträdgården i Stockholm.

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Datum 2015-11-05 Dnr 1503268. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och. Musikteater AB och Skånes Dansteater AB.

Datum 2015-11-05 Dnr 1503268. Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och. Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. Regionstyrelsen Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1503268 1 (7) Regionstyrelsen Godkännande av förvärv av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041

21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (35) 2014-12-01 Ks 21. Villkorat aktieägartillskott Västervik Biogas AB Dnr 2014/577-041 Västervik Biogas ägs till 60 % av Västerviks kommun och till 40 % av Tekniska

Läs mer

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen Bilaga C Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0058/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer