Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ägardirektiven för Nykvarns Kommunkoncern AB samt att instruera kommunens stämmoombud att rösta för att ägardirektiven fastställs vid bolagstämman. TJÄNSTESKRIVELSE Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens styrdokument som berör kommunens majoritetsägda bolag. Förslaget till ägardirektiv innehåller bolaget inriktning och tillsynsfunktion samt dess roll i kommunkoncernen med ekonomiska förutsättningar. Styrelsen ska också upprätta arbetsordning och VD-instruktion för bolaget som närmare beskriver ansvarsfördelningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga Förslag till arbetsordning för styrelsen i Nykvarns kommunkoncern AB Bilaga Förslag till VD-instruktion Nykvarns kommunkoncern AB Ärendet Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens styrdokument som berör kommunens majoritetsägda bolag. Ägardirektivet för Nykvarns Kommunkoncern AB har omarbetats för att skapa enhetlighet och anpassning till övriga styrdokument. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

2 Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för de majoritetsägda kommunala bolagen. Nuvarande ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB fastställdes 2009 (KF 95) och reviderades 2011 (KF 54). Innehållet var då till stor del inriktat på att koncernorganisationen var ny och den framtida möjliga inriktningen av kommunens bolagsägande. Det nya förslaget till ägardirektiv innehåller bolaget inriktning och tillsynsfunktion samt dess roll i kommunkoncernen med ekonomiska förutsättningar. Tydliggörande av styrelsens, ordförandes och VD:s roller i bolaget framgår av den arbetsordning och VD-instruktion som bolaget ska fastställa och ompröva årligen. Förslag till arbetsordning och VD-instruktion finns som bilaga till detta ärende. Det är dock endast ägardirektiven som ska fastställas av kommunfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. TJÄNSTESKRIVELSE Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. Ola Edström Kommundirektör Thomas Jansson Kanslichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Nykvarns Kommunkoncern AB Kanslichef Ekonomichef Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 /JH 1 (2) Förslag till VD-instruktion Nykvarns kommunkoncern AB Denna instruktion gäller den verkställande direktören, nedan kallad VD, i Nykvarns kommunkoncern AB, NKK, nedan kallat aktiebolaget. Denna instruktion är fastställd av styrelsen i aktiebolaget XXXX-XX-XX Bakgrund Den verkställande direktören skall enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion begränsar inte VD:s ansvar för aktiebolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen. VD i aktiebolaget skall på grund av aktiebolagslagens regler, Nykvarns kommuns bolagspolicy och styrelsens beslut följa nedanstående riktlinjer och anvisningar. Därutöver skall VD även följa särskilda riktlinjer och anvisningar från styrelsen som meddelas för VD:s verksamhet eller ett speciellt ärende. Instruktion och riktlinjer: 1. VD sköter aktiebolagets löpande förvaltning, omfattande a) att leda aktiebolagets verksamhet b) att verkställa styrelsens beslut c) att ingå avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtaganden inte överstiger SEK eller är av större betydelse. d) att besluta om anställning, upphörande av anställning, löner och övriga frågor rörande personalen i enlighet med Nykvarns kommuns personalpolicy e) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL. f) att fullgöra aktiebolagets arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljö g) att förvalta aktiebolagets likvida i enlighet med Nykvarns kommuns finansieringspolicy. h) att då det är aktuellt avskriva fordringsbelopp understigande SEK i) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där aktiebolaget utgör part j) att pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten 2. VD skall besluta i förvaltningsfrågor som egentligen utgör styrelsens ansvar i fall där styrelsens beslut inte kan erhållas utan väsentlig olägenhet för aktiebolaget. Styrelsen skall snarast möjligt underrättas om åtgärden. 3. VD skall ansvara för att bolagets bokföring sköts i överensstämmelse med lagar och god redovisningssed. VD skall ansvara för att aktiebolagets medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt och i enlighet med Nykvarns kommuns finansieringspolicy.

4 /JH 2 (2) 4. VD skall med omedelbar verkan underrätta styrelsens ordförande när det finns anledning till att styrelsen måste ta ställning i en viss fråga eller ett visst ärende. 5. VD skall fortlöpande informera styrelsen om viktiga förhållanden och händelser som berör aktiebolaget. 6. VD skall i samarbete med styrelsens ordförande förbereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden. 7. VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast under december månad upprätta och inlämna ett förslag till affärsplan och årsbudget innehållande likviditetsbudget, resultatbudget och balansbudget till aktiebolagets styrelse. 9. VD får inte ta hand om ärenden som gäller avtal mellan honom och aktiebolaget. Detta gäller även avtal mellan närstående tredje man till VD och aktiebolaget. 10. VD ansvarar för att interna rutiner i den interna kontrollen följs. 11. VD skall närvara vid bolagsstämmor och styrelsemöten.

5 Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning, kommunens bolagspolicy och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för Nykvarns Kommunkoncern AB: 1. Grundläggande utgångspunkter 1.1 Förhållande till Nykvarns kommun Nykvarns Kommunkoncern AB (NKK) är ett organ för Nykvarns kommun och därmed underordnat kommunen. 1.2 Kommunkoncernperspektiv NKK ska tillsammans med dotterbolag bidra till kommunnyttan inom ramen för kommunens vision. Här ingår att bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden, god resurshushållning och god resultatutveckling. 1.3 Samverkan och demokrati NKK ska tillsammans med dotterbolag, genom aktiv samverkan med kommunen, vara en aktiv part i kommunens utveckling. NKKs arbetsätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del av verksamheten. 1.4 Kommunens övergripande inriktning gäller också NKK Den övergripande visionen och de övergripande mål och policys som kommunfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv Hållbar utveckling NKK ska i all sin verksamhet eftersträva och söka metoder och tillämpningar som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. 1.6 Medverkan i kommunens krisarbete NKK ska se till att dotterbolag i erforderlig omfattning medverkar i kommunens krishantering. 2. Verksamhetsinriktning 2.1 Effektivisering NKK ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och dotterbolags verksamhet med syfte att uppnå största möjliga nytta för kommunen som helhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten och dess organisation och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs. 2.2 Riskanalys NKK ska regelbundet göra analyser avseende bl a finansiella, operativa och legala risker.

6 2.3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning NKK ska utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av dotterbolag. Återrapportering ska ske regelbundet till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. I detta uppdrag ingår att anordna ägardialog med dotterbolag. 2.4 Ägardirektiv för dotterbolag NKK ska via ombud överlämna av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv för beslut i bolagsstämma i dotterbolag. NKK har rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolag i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning, t ex löpande uppföljning och rapportering. NKK ska rapportera sådana ägardirektiv till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige väljer ett stämmoombud ur NKKs styrelse att representera ägarna vid dotterbolags bolagsstämma. Stämmoombud utses för hel mandatperiod. 3. Ekonomiska direktiv 3.1 Ekonomisk inriktning NKK ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden, bl a risker som är förknippade med verksamheten i dotterbolag och ev dotterdotterbolag. NKK ska för sin egen del på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling. 3.2 Avkastningskrav NKK ska sträva efter en avkastning som medger utdelning enligt punkt 3.3 utan att minska det egna kapitalet enligt föregående års balansräkning. Avkastningskrav för dotterbolag bestäms årligen vid dotterbolags årsstämma utifrån ägardirektiv för dotterbolaget. 3.3 Utdelning NKK ska eftersträva att till ägaren (kommunen) årligen kunna utdela minst hälften av samtliga erhållna utdelningar. Kommunfullmäktige beslutar om instruktioner till stämmoombud om hantering av bolags resultat och utdelning mm. Utdelning från dotterbolag ska prövas av NKK varje år inom de ramar som bestäms av lagstiftning gällande aktiebolag och allmännyttiga bostadsföretag. 4. Insyns- och tillsynsfunktion Kommunstyrelsen utövar uppsikt över kommunkoncernen genom tillsyn av NKK och dess dotterbolag. Kommunstyrelsen ska kunna ge och få information till och från NKK och dess dotterbolag samt ta del av de handlingar som kommunstyrelsen begär. 5. Informationsskyldighet 5.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen NKK ska löpande hålla kommunstyrelsen väl informerad om kommunkoncernens verksamhet. Detta innebär att NKK snarast ska anmäla följande handlingar från koncernbolagen till kommunstyrelsen:

7 a) Protokoll från bolagsstämma b) Protokoll från styrelsesammanträde c) Bolagens delårsrapporter och årsredovisningar d) Revisionsberättelser e) Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunstyrelsen f) Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen 5.2 NKKs koncerntillsyn Bolaget ska hålla sig väl informerad om koncernbolagens verksamheter. NKK ska tillförsäkra sig rätt och möjlighet att representeras vid dotterbolags styrelsemöten när NKK anser att behov finns. NKKs representant saknar rösträtt i dotterbolags styrelse men har rätt att delta i diskussion inför beslut och få avvikande mening antecknad i protokoll. 6. Underställningsplikt och samråd Kommunfullmäktige ska av NKK beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande NKK och dotterbolag. Bland annat följande frågor är av större vikt i kommunkoncernen: a) större strategiska investeringar och dess finansiering b) åtgärder som innebär ny inriktning eller start och avveckling av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget c) större förvärv eller försäljning av fast egendom d) avveckling eller avyttring av betydande verksamhet e) fusion av företag f) förvärv eller avyttring av aktier i annat bolag g) bildande eller avveckling av dotterbolag NKK ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. NKK ska samråda med dotterbolag i övriga frågor av principiell betydelse. Detta gäller särskilt i de punkter som framgår av Nykvarns kommuns bolagspolicy. Inför tillsättande av VD ska samråd med NKK ske.

8 /JH 1(3) Förslag till Arbetsordning för styrelsen i Nykvarns kommunkoncern AB Arbetsordningen är beslutad i styrelsen i Nykvarns kommunkoncerns AB XXXX- XX-XX. 1) Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation om så erfordras, meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation skall samlas in och rapporteras till styrelsen utöva erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen årligen anta skriftlig VD-instruktion där VD:s uppgifter, ansvar och befogenheter framgår årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete 2) Ordförandens uppgifter Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den och se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag kontinuerligt - även mellan sammanträdena - i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker

9 /JH 2(3) i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet. 3) Tid för styrelsesammanträde Styrelsen skall sammanträda minst en gång per kvartal. 4) Kallelse till sammanträde Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöter och suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen skall fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokollet från föregående möte. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till att suppleant då kan närvara och träda in i frånvarande ledamots ställe. 5) Dagordning Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt punkt 4, skall i tillämpliga delar innehålla följande rubriker: Mötets öppnande Val av justeringsmän Fastställande av dagordning Protokoll från föregående möte Anmälningar/information Ekonomisk rapportering Rapporter från dotterbolag Övriga rapporter Beslutsärenden Övriga frågor Nästa sammanträde 6) Beredning av ärenden Ärendena bereds av ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges under punkt 4. I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs enligt punkt 4 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut. 7) Suppleanter Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med punkt 4, och erhåller kallelse och handlingar. Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

10 /JH 3(3) 8) Protokoll Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen. Protokollet skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet. Protokollen skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. 9) Ekonomisk rapportering Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation. 10) Återkommande ärenden Följande ärenden skall - om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan angivna sammanträden. Sammanträde i anslutning till årsstämma eller första sammanträde efter årssstämma: - fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion - genomgång av eventuella stämmodirektiv - beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget Sammanträde som föregår årsstämma - Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Förslag till årsredovisning skall tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet - Information från revisorerna om resultatet av deras granskning. 11) Offentlighet och sekretess Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Styrelsen skall fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att utbekomma allmänna handlingar.

11 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Arbetsordning för styrelsen 1 Gäller från den 15 mars 2011 den 15 mars a) Styrelsens uppgifter enligt (ABL) Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Omarbetas: Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter behövs för styrelsens bedömning, skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 1 b) Styrelsens uppgifter enligt bolagsordning/ägardirektiv/företagspolicy Styrelsen skall se till att samordning och ett optimalt resursutnyttjande sker inom Nykvarns Kommunkoncern AB. (Se bilaga 1) Ägardirektiv Nykvarns Kommunkoncern AB, Upprättat KF Fastställd av bolagsstämman Styrelseordförandes uppgifter Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbete bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Ordföranden skall se till att kalla till sammanträden om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag. Ordföranden skall kontinuerligt följaktligen även mellan sammanträdena i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktiga händelser. Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker. Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelsemedlemmar och ersättare introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

12 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Arbetsordning för styrelsen 2 3 Styrelseersättarens uppgifter Styrelseersättare skall erhålla kallelse och föredragningslista till styrelsemöten samt ärendehandlingar. Styrelseersättare tjänstgör när ordinarie ledamot inte är närvarande. 4 Verkställande direktörens uppgifter Styrelsen har utfärdat särskild instruktion (VD-instruktion). VD har att informera om det aktuella läget i bolaget samt om den löpande förvaltningen. 5 Ägardirektiv Styrelsen har att verka utifrån gällande ägardirektiv. (Se 1 b) 6 Styrelsesammanträden Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger per år. 7 Kallelse till sammanträden Kallelse till styrelsemöte skall normalt ske minst sju dagar i förväg. Kallelse sker genom ordförande och VD s försorg. Till kallelsen skall fogas dagordning och beslutsunderlag. 8 Dagordning Mötets öppnande Val av justerare Tid och plats för justering Fastställande av dagordning Protokoll från föregående möte Information från VD Ekonomisk rapportering Protokoll från sammanträden i dotterbolagen Beslutsärenden Anmälningar information rapporter Balanslista Övriga frågor Avslutning 9 Beredning av ärenden Ärendena bereds av VD och ordföranden samt vice ordförande i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlag hinner, färdigställas inom tid som anges i 7.

13 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Arbetsordning för styrelsen 3 I beslutsunderlaget som ledamöterna tillställs, enligt 7 skall ärendet redovisas. Det skall framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlings alternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut. 10 Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte skall utöver fattade beslut innehålla kort redogörelser för ärendenas behandling. Styrelsen skall utse en sekreterare som för protokoll. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot utsedd av styrelsen. Protokollet skall tillställas ledamöter och ersättare senast två veckor efter sammanträdet. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnummer för varje år. Protokollen skall genom VD s försorg förvaras brandsäkert. 11 Verkställande direktörens anställningsvillkor Styrelsens ordförande är inför styrelsen ansvarig för att fastställa och revidera VD s lön och övriga anställningsvillkor. Efter förändring av lön och eller villkor har ordföranden att redovisa detta inför styrelsen. 13 Budget och verksamhetsplaner Styrelsen har att årligen godkänna mål och budget för Nykvarns Kommunkoncern AB. 14 Offentlighet och sekretess Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap. 9 sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och ersättare om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

14 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Verkställande Direktör - instruktion Ikraftträdande Denna instruktion har beslutats av styrelsen Instruktionen gäller tills vidare. Verkställande direktörens uppgifter (utdrag ur ABL 8:e kap. 25) Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överstämmelse med lag och för att medelsförvaltning skall skötas på ett betryggande sätt. Ansvar, skyldigheter och befogenheter för verkställande direktören Löpande förvaltning VD har att handha den löpande förvaltningen i bolaget inom ramen för fastställd budget. VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolagskoncernen eller kommunen. Styrelsesammanträden VD skall förbereda, skicka kallelse och agenda, i samråd med ordförande till styrelsesammanträden, minst 7 dagar i förväg och medverka vid styrelsesammanträden enligt gällande allmänna ordning och de särskilda anvisningar som styrelsen kan komma att ge. Om styrelsens beslut eller styrelsens intentioner inte kan fullföljas enligt plan, skall VD utan dröjsmål informera styrelsen och om möjligt ange lämpliga åtgärder. Organisation Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. (utdrag ur ABL 8:e kap. 3).

15 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Verkställande Direktör - instruktion VD skall inom ramar som styrelsen kan ha beslutat tillse att bolagets verksamhet är organiserad så att den tillgodoser uppställda mål, krav på effektivitet och har en ändamålsenlig struktur. Ledarskap VD skall genom sitt ledarskap, arbetsformer och engagemang, stimulera och motivera personalen i koncernen till goda och utvecklande arbetsinsatser. Personal VD beslutar om anställningsvillkor och andra förmåner för berörd person inom antagen budget. Redovisning och rapportering Kommunkoncernens olika delar skall redovisas och rapporteras så att mätning och uppföljning av resultat mot budget och planer kan äga rum fortlöpande. VD skall tillse att koncernens verksamhet fortlöpande rapporteras till styrelsen enligt gällande policys och rapportinstruktioner. Rutinerna för redovisning, rapportering och intern kontroll skall utformas och tillämpas så att styrelsens krav på rapportering och information tillgodoses. Budget, planer VD skall tillse att budgetar och planer för bolagets verksamhet utarbetas enligt upprättad årsplan för rapportering för styrelsens ställningstagande och beslut. Fullmakt, attest VD ansvarar för att erforderliga kontrollsystem finns inom bolaget. Attestinstruktionen fastställs av VD inom ramen för av styrelsen träffat beslut. VD skall tillse att bolagets attestinstruktion är aktuell och tillämpas. För VD,s egna kostnader gäller vad som anges i attestinstruktionen. Delårsrapport Styrelsen har delegerat undertecknandet av delårsrapporten till VD

16 NYKVARNS KOMMUNKONCERN AB Verkställande Direktör - instruktion Övrigt Vid händelse och förhållanden som inte täcks av denna instruktion gäller att VD skall tillämpa följande principiella förhållningssätt: VD skall i frågor av principiell karaktär för bolaget aktivt initiera de åtgärder som krävs för att bolagets intressen tillgodoses på bästa sätt när beslut av styrelsen/styrelsens ordförande inte kan avvaktas. VD skall i sådana fall därefter snarast informera styrelsen. Styrelsen Nykvarns Kommunkoncern AB Ann Johansson Göran Nygren Barbro Eriksson Ordförande Vice ordförande Ledamot

17

18

19

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

1(6) VD instruktion. Styrdokument

1(6) VD instruktion. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av 2010-03-12, 24 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Löpande förvaltning...4 3 Brådskande

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument 1(5) Styrdokument 2(5) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Eda Bostads AB 2015-05-28 32 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(5) Innehållsförteckning...4 1. Bakgrund...4 2. Allmänna instruktioner...4

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 Som instruktion för verkställande direktören av Bolaget har styrelsen antagit denna instruktion i enlighet

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Ägardirektiv för Nykvarns. Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Ägardirektiv för Nykvarns. Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 010 01 ola.edstrom@nykvarn.se Kommunkoncern AB KS/2015:171 Ägardirektiv för Nykvarns Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport FastPartner är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrning inom FastPartner Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning KF 11:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:125-107 Juridik 2015-03-03 1/2 KF 11:2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2015:19 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2015 (Utl. 2015:95 ) (Ersätter Kfs 2015:09)

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer