December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun"

Transkript

1 December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla Utveckling AB 9 4. Uddevalla Event AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla Vatten AB Uddevalla Omnibus AB r, rekommendationer och slutsats 39 Bilaga 1 Enkätsvar per bolag 42

3 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund På uppdrag av Uddevalla kommuns lekmannarevisorer i de helägda kommunala bolagen har vi granskat styrelsens arbete. Uddevalla kommun har många bolag och det är viktigt att bolagens styrelser har ett väl fungerande arbetssätt. Syfte Vår granskning syftar till att granska Uddevalla kommuns bolagsstyrelser avseende deras kunskap om sin roll och sitt uppdrag, av styrelsens arbetssätt, informationsflöden, klimat och samarbete samt av rapportering och kommunikation med ägaren. Revisionsfråga Har Uddevalla kommuns bolagsstyrelser ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för styrelsearbetet? Svar på revisionsfrågan Vi anser att Uddevalla kommuns bolagsstyrelser har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för styrelsearbetet. Vi har dock identifierat ett antal förbättringsåtgärder vilka presenteras nedan. Utifrån genomförd enkät är det två områden som har fått sämst utfall. Det avser bolagens ägardirektiv och ägarens förväntningar samt styrelsens kommunikation med ägaren. För att kunna säkerställa en bra kommunikation mellan bolagen och ägaren rekommenderar vi ägaren att skapa ett bättre forum/kommunikationsväg för kommunikationen mellan bolagen och ägaren. I samband med att ägardirektivet ses över rekommenderar vi ägaren att tillse att ägardirektivet innefattar tydliga riktlinjer för bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar. Det är viktigt att ägardirektiven anpassas till respektive bolags verksamhet och förutsättningar. Deloitte har i sin granskning identifierat att styrelsen inte beslutar om vilka policyer bolagen skall arbeta efter. Då styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagens förvaltning rekommenderar vi att styrelsen beslutar vilka policyer bolagen skall arbeta efter. Beslut bör åtminstone tas avseende de mest väsentliga och kritiska policyerna. Dessa bör antas årligen. Avseende de policyer och riktlinjer som är framtagna för Uddevalla kommun behöver eventuellt anpassning ske till bolagens verksamhet innan dessa policyer och riktlinjer antas av styrelsen. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga 1

4 arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. För att kunna säkerställa att styrelsen följer arbetsordningen rekommenderar vi att det införs en formell avstämning där samtliga punkter i arbetsordningen för styrelsen gås igenom för att verifiera att den efterlevts. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon dokumenterad rutin avseende vilka underlag styrelsen vill erhålla i samband med ett beslutsärende. För att säkerställa att det finns tillräckliga underlag inför ett beslutsärende rekommenderar vi styrelsen att utarbeta rutiner som tydliggör vilken information/underlag som styrelsen vill erhålla inför ett beslut. Underlagen bör bland annat inkludera investeringskalkyl, riskbedömning samt alternativa förslag. Rutinen kan också innehålla beloppsgränser där styrelsen kräver olika underlag beaktat storleken och komplexiteten på investeringen/ändringen/beslutet. Verksamheten och styrelsen för bolagen genomför löpande en riskanalys av verksamheten. Dock finns det ingen formaliserad och dokumenterad riskanalys avseende den interna kontrollen i verksamheten, som är formellt beslutad av styrelsen. För att få en bättre sammanfattande överblick över riskerna i verksamheten rekommenderar vi att bolagen tillsammans med styrelsen dokumenterar en genomförd riskanalys. Riskerna i riskanalysen bör kategoriseras som strategiska, operationella, finansiella och efterlevnad. Riskanalys bör även upprättas per kritisk process. Det föreligger annars en risk att riskanalysarbetet blir för övergripande och svårt att bryta ned i faktiska risker och kontroller. Bolagen har vissa kontroller på plats som dock inte är formaliserade och dokumenterade i en internkontrollplan. Vi rekommenderar att bolagen utarbetar en internkontrollplan vilken skall vara kopplad till genomförd dokumenterad riskanalys. Av internkontrollplanen bör det vidare framgå vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp (kontroll av befintlig kontroll), vem ansvarar för att genomföra kontrollen, hur kontrollen skall genomföras och hur rapportering skall ske. En internkontrollplan kan vara ett bra instrument i styrelsens arbete för att kontrollera och följa upp den interna kontrollen i bolagen. I samband med att bolagen arbetar fram en uppdaterad internkontrollplan bör bolagen även tillse att det finns rutiner på plats för att säkerställa att kontroller regelbundet testas för att verifiera att de fungerar på avsett sätt. Bolagen bör även implementera en rutin för hur avvikelser som noteras i samband med den interna kontrollen skall följas upp, exempelvis med extra stickprov. Vidare bör det av rutinen framgå vad som ska kommuniceras till ledning och styrelse. 2

5 Detta för att identifiera om det finns ytterligare risker eller om justeringar i arbetet bör vidtagas. I vår granskning har vi noterat att verksamheten informerar styrelsen om den interna kontrollen i bolagen. Dock finns ingen formaliserad process för rapportering av internkontroll till styrelsen. Bolagen bör löpande rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen till styrelsen, vilket bör sammanfalla med styrelsens ordinarie verksamhetsuppföljning. I samband med att riskanalys och internkontroll upprättas bör ett avsnitt angående uppföljning av riskanalys och internkontrollplan inkluderas i ordinarie rapportering till styrelsen. För rekommendationer för respektive bolag se respektives kapitel. Göteborg 11 december 2014 DELOITTE AB Pernilla Lihnell Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Emelie Bjerke Revisor 3

6 1. Inledning Uppdrag och bakgrund På uppdrag av Uddevalla kommuns lekmannarevisorer i de helägda kommunala bolagen har vi granskat styrelsens arbete. Uddevalla kommun har många bolag och det är viktigt att bolagens styrelser har ett väl fungerande arbetssätt. Syfte Vår granskning syftar till att granska Uddevalla kommuns bolagsstyrelser avseende deras kunskap om sin roll och sitt uppdrag, av styrelsens arbetssätt, informationsflöden, klimat och samarbete samt av rapportering och kommunikation med ägaren. Revisionsfråga Har Uddevalla kommuns bolagsstyrelser ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för styrelsearbetet? Utöver ovan fråga så skall granskningen också besvara följande underliggande revisionsfrågor: Finns några riktlinjer för styrelsens arbete? Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Revisionskriterier Revisionskriterier mot vilka bedömningarna i granskningen ställs är: Riktlinjer för styrelsens arbete Aktiebolagslagen Kommunallagen Övriga relevanta styrdokument Avgränsning Granskningen har att avgränsats till Uddevalla kommuns helägda bolag. Dessa är: Uddevalla Utveckling AB Uddevalla Event AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Vatten AB Hur ser ansvarsfördelningen ut inom styrelsen? 4

7 Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med styrelsernas presidier samt verkställande direktör för respektive bolag samt granskning av underliggande dokument. Utöver detta har enkätfrågor skickats ut till övriga personer i respektive bolags styrelse. Granskningen har varit inriktad på framförallt följande områden: Genomläsning och utvärdering av riktlinjer för styrelsens arbete och tillhörande dokumentation. Kartläggning av styrelsens arbetssätt, kunskap om rollen som styrelseledamot, klimat och samarbete inom styrelsen, rapportering och kommunikation med ägaren. Genomgång av rutiner och riktlinjer avseende vilken information och vilka underlag styrelsen erhåller och efterfrågar inför större beslut. Granskning att det föreligger en god ansvarsfördelning inom styrelsen. Styrelsens arbete för att granska bolagets interna kontroll. I kapitel två har vi redogjort för det totala utfallet av enkätfrågorna för samtliga bolag. Utfallet för respektive bolag finns i bilaga 1. I kapitel 3 och framåt finns en redogörelse avseende genomförd granskning av respektive bolag. 5

8 2. Enkät styrelsens arbete Enligt aktiebolagslagen 8 kap 4 svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen har ett totalansvar för bolagets verksamhet och för att tillgodose de ändamål som motiverat att ägaren/ägarna skapat bolaget genom beslut i bolagsordning och vid bolagsstämma. Det är ingen skillnad i styrelsens ansvar om bolaget skapats för vinstsyfte eller för att tillgodose ett demokratiskt samhällsuppdrag. Den enskilde styrelseledamotens juridiska ansvar är däremot större i ett aktiebolag än i en nämnd/styrelse inrättade enligt kommunallagens bestämmelser. Av styrelseledamot kan utkrävas personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Förutsättningen för att styrelsen ska leva upp till lagens krav och driva bolaget enligt lag och ägarens direktiv bör därför vara ett stort engagemang, en god framförhållning och en god insikt och analys av händelser som kan störa möjligheten att uppnå bolagets ändamål. enkät upprättats. I enkäten har det ställts ett antal påståenden där samtliga styrelseledamöter inom Uddevalla kommuns helägda bolag har fått redogöra för deras uppfattning på en 5- gradig skala där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Bolag Svarsfrekvens i procent Genomsnittlig bedömning Uddevalla Utveckling AB 50 4,51 Uddevalla Event AB 67 4,73 Uddevalla Energi AB 43 4,56 Uddevalla Hamnterminal AB 43 4,58 Uddevalla Turisttrafik AB 40 3,60 Uddevalla Vatten AB 29 3,90 Uddevalla Omnibus AB 43 4,42 TOTALT 45 4,33 Svarsfrekvensen har varit något låg. Utifrån de som har svarat visar utfallet av enkäten att styrelseledamöterna anser överlag att arbetet fungerar väl i styrelsen. På nästa sida finns genomsnittligt utfall på respektive påstående som skickades till styrelseledamöterna. För att få en bild av hur samtliga ledamöter i Uddevalla kommuns kommunala bolag upplever styrelsearbetet har en 6

9 Nr Påstående Genomsnittlig bedömning 1 Samarbetat inom styrelsen fungerar väl. 4,50 2 Min kunskap om rollen som styrelseledamot är god. 4,60 3 Bolaget har tydliga direktiv och uttalade förväntningar från ägaren. 3,74 4 Styrelsen har en bra kommunikation till ägaren till bolaget. 3,86 5 Styrelsen erhåller tillräckligt detaljerade underlag för att kunna ta beslut i viktiga frågor/investeringar. 4,29 6 Styrelsen arbetar med bolagets strategier vid minst ett styrelsemöte per år. 4,67 7 Bolaget har tydliga mål för sin verksamhet och ekonomi på kort sikt. 4,45 8 Bolaget har tydliga mål för sin verksamhet och ekonomi på längre sikt (3-5 år). 3,90 9 Jag har en bra bild av utmaningar och risker bolaget står inför de närmsta åren; styrkor, svagheter, hot 4,50 och möjligheter. 10 Styrelsen är delaktig i diskussioner om utmaningar och risker. 4,38 11 Det är viktigt att styrelsen deltar i diskussion om utmaningar och risker. 4,81 12 Styrelsen har identifierat kontroller och uppföljningar som behövs för att få information om måluppfyllelsen. 3,95 13 Kontrollerna följs upp genom att måluppfyllelse och avvikelser redovisas för styrelsen årligen. 4,40 14 Jag har en tillräcklig bild av bolagets styrning och interna kontroll. 4,19 15 Styrelsen erhåller rapportering från VD avseende avvikelser i den interna kontrollen. 4,69 Ovan tabell visar samtliga bolagsstyrelsers genomsnittliga bedömning av styrelsens arbete per påstående. Utfallet indikerar att styrelserna i stora drag instämmer med de påståenden som har ställts och därmed anser att styrelsens arbete fungerar väl. Det påstående som styrelserna anses stämmer bäst är att det är viktigt att styrelsen deltar i diskussioner om utmaningar och risker. Utfallet indikerar dock på att styrelserna inte instämmer helt avseende att: bolaget har tydliga direktiv och uttalade förväntningar från ägarna styrelsen har en bra kommunikation till ägaren till bolaget tydliga mål för sin verksamhet på längre sikt styrelsen har identifierat kontroller och uppföljningar som behövs för att få information om måluppfyllelsen Utifrån genomförd enkät är det två områden som har fått sämst utfall. Det avser bolagens ägardirektiv och ägarens förväntningar samt styrelsens kommunikation med ägaren. För att kunna säkerställa en bra kommunikation mellan bolagen och ägaren rekommenderar vi ägaren att skapa ett 7

10 bättre forum/kommunikationsväg för kommunikationen mellan bolagen och ägaren. I samband med att ägardirektivet ses över rekommenderar vi ägaren att tillse att ägardirektivet innefattar tydliga riktlinjer för bolagets verksamhet samt ägarens förväntningar. Det är viktigt att ägardirektiven anpassas till respektive bolags verksamhet och förutsättningar. 8

11 3. Uddevalla Utveckling AB Styrelsens arbete Uddevalla Utveckling AB:s verksamhet består av att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet. Syftet är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för att optimalt resultatutnyttjande. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Finns det några riktlinjer för styrelsens arbete? Uddevalla Utveckling har en upprättad arbetsordning för styrelsen vilken senast reviderades vid styrelsens sammanträde den 13 december Arbetsordningen innehåller en tydlig bild av styrelsens arbetsuppgifter i punktform. Bolaget har instruktioner för verkställande direktör vilket bland annat inkluderar allmänna befogenheter, beslut om utlämnande av allmänna handlingar, inskränkningar samt attesträtt. Det framgår också tydligt att VD är skyldig att bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför löpande förvaltningsåtgärder och som ska handläggas eller beslutas av styrelsen. Även denna riktlinje är senast reviderad vid styrelsens sammanträde den 13 december Dessa riktlinjer antas årligen av styrelsen och ska revideras löpande. Riktlinjerna tydliggör att det finns en klar fördelning mellan vad styrelsen och verkställande direktör har för ansvar. Från vår intervju framkom dock att det inte finns någon formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. Under 2013 inleddes ett arbete avseende en översyn av ägardirektivet för bolagskoncernen i Uddevalla kommun. Nya ägardirektiv beräknas antas under våren Ägardirektiven ska då harmoniseras med ändringar i kommunallagen och upphandlingslagstiftningen. I samband med detta arbete kommer även en översyn av ägarstyrningen ske. Bolagsordning godkändes av kommunfullmäktige den 12 januari 1993 med senaste ändring 10 september I bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledarmötet. Utifrån vår intervju framkom att bolaget framförallt tillämpar bolagspolicyn, men enligt ägardirektivet ska även övriga styrdokument inom Uddevalla kommun följas av bolaget i tillämpliga delar. Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Styrelsen består av fem ordinarie styrelseledamöter och tre ersättare. 9

12 Styrelsen har ett antal fastställda möten under året, vilket minst ska uppgå till fyra stycken. Detta framgår av styrelsens arbetsordning. Enligt de intervjuade så planerar styrelsen att under 2014 ha fem styrelsemöten. Innan varje styrelsemöte hålls presidiemöten vilket är ett beredande möte inför styrelsemötena. Dessa möten dokumenteras när extern part närvarar. I presidiemötena deltar ordförande och vice ordförande i styrelsen samt verkställande direktör. Det finns fastslagna agendapunkter till varje styrelsemöte och varje styrelsesammanträff protokollförs. I samband med vår intervju med delar av styrelsen framkom att samarbetet inom styrelsen är god och att det är lätt att fatta beslut. Det framkom vidare vid intervjun att det hålls en gemensam utbildning på kommunen för styrelsen vid varje ny mandatperiod. Bolaget har under senaste tiden haft mycket fokus på reglerna i aktiebolagslagen (ABL) samt kommunallagen. Bolaget är också tydliga med att förmedla till alla i styrelsen vad uppdraget som styrelseledamot innebär och vad de har för ansvar. Om det kommer in en ledamot mellan två mandatperioder får denna styrelseledamot en skräddarsydd utbildning. Enligt ägardirektivet ska styrelsen löpande ge kommunstyrelsen information/tillsyn om bolaget. Kommunikationen häremellan sker på lite olika sett, ibland skriftlig och ibland muntlig rapportering. Vid större beslut hålls möten med kommunstyrelsen. Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Vid större beslut som till exempel investeringsbeslut lämnar VD underlag till styrelsen. Om styrelsen inte känner sig nöjd med underlagen ställer styrelsen krav på vad de vill ha innan beslut fattas. Utifrån underlagen ska det gå att göra en riskbedömning. Om en tillräcklig riskbedömning inte kan göras får VD komplettera med ytterligare underlag. Hur ser ansvarsfördelning ut inom styrelsen? Arbetsordningen för styrelsen innehåller en arbetsfördelning inom styrelsen där det framgår att samtliga styrelseledamöter svarar för styrelsens arbete i lika omfattning om inte styrelsen beslutar om något annat. Det är också definierat vad styrelsens ordförande har för uppgifter utöver de uppgifter som resterande styrelse har. Vid intervjun med delar ur styrelsen framgår det att fördelning enligt arbetsordningen för styrelsen är den som gäller. Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Beaktat att bolaget har en begränsad verksamhet vilket beskrivs i första stycket under rubriken Uddevalla Utveckling AB så finns det ingen internkontrollplan. Bolaget har dock en attestordning, vilket enligt den intervjuade styrelsen följs. Enligt de intervjuade får styrelsen löpande information om det skulle ha uppkommit några avvikelser avseende den interna kontrollen. Enligt de intervjuade är kommunikationen med ägaren bra. 10

13 r och rekommendationer Deloitte har i sin granskning gjort ett antal iakttagelser med efterföljande rekommendationer vilka framgår nedan. Deloitte har i sin granskning identifierat att styrelsen inte beslutar om vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Då styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets förvaltning rekommenderar vi att styrelsen beslutar vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Åtminstone bör beslut tas av de mest väsentliga och kritiska policyerna. Dessa bör antas årligen. Avseende de policyer och riktlinjer som är framtagna för Uddevalla kommun behöver eventuellt anpassning ske till bolagets verksamhet innan dessa policyer och riktlinjer antas av styrelsen. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. För att kunna säkerställa att styrelsen följer arbetsordningen rekommenderar vi att det införs en formell avstämning där samtliga punkter i arbetsordningen för styrelsen gås igenom för att verifiera att den efterlevts. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon dokumenterad rutin avseende vilka underlag styrelsen vill erhålla i samband med ett beslutsärende. För att säkerställa att det finns tillräckliga underlag inför ett beslutsärende rekommenderar vi styrelsen att utarbeta rutiner som tydliggör vilken information/underlag som styrelsen vill erhålla inför ett beslut. Underlagen bör bland annat inkludera investeringskalkyl, riskbedömning samt alternativa förslag. Rutinen kan också innehålla beloppsgränser där styrelsen kräver olika underlag beaktat storleken och komplexiteten på investeringen/ändringen/beslutet. Verksamheten och styrelsen för bolaget genomför löpande en riskanalys av verksamheten. Dock finns det ingen formaliserad och dokumenterad riskanalys avseende den interna kontrollen i verksamheten, som är formellt beslutad av styrelsen. För att få en bättre sammanfattande överblick över riskerna i verksamheten rekommenderar vi att bolaget tillsammans med styrelsen dokumenterar en genomförd riskanalys. Riskerna i riskanalysen bör kategoriseras som strategiska, operationella, finansiella och efterlevnad. Riskanalys bör även upprättas per kritisk process. Det föreligger annars en risk att riskanalysarbetet blir för övergripande och svårt att bryta ned i faktiska risker och kontroller. 11

14 Bolaget har vissa kontroller på plats som dock inte är formaliserade och dokumenterade i en internkontrollplan. Vi rekommenderar att bolaget utarbetar en internkontrollplan vilken skall vara kopplad till genomförd dokumenterad riskanalys. Av internkontrollplanen bör det vidare framgå vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp (kontroll av befintlig kontroll), vem ansvarar för att genomföra kontrollen, hur kontrollen skall genomföras och hur rapportering skall ske. En internkontrollplan kan vara ett bra instrument i styrelsens arbete för att kontrollera och följa upp den interna kontrollen i bolaget. I samband med att bolaget arbetar fram en uppdaterad internkontrollplan bör bolaget även tillse att det finns rutiner på plats för att säkerställa att kontroller regelbundet testas för att verifiera att de fungerar på avsett sätt. Bolaget bör även implementera en rutin för hur avvikelser som noteras i samband med den interna kontrollen skall följas upp, exempelvis med extra stickprov. Vidare bör det av rutinen framgå vad som ska kommuniceras till ledning och styrelse. Detta för att identifiera om det finns ytterligare risker eller om justeringar i arbetet bör vidtagas. I vår granskning har vi noterat att verksamheten informerar styrelsen om den interna kontrollen i bolaget. Dock finns ingen formaliserad process för rapportering av internkontroll till styrelsen. Bolaget bör löpande rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen till styrelsen, vilket bör sammanfalla med styrelsens ordinarie verksamhetsuppföljning. I samband med att riskanalys och internkontroll upprättas bör ett avsnitt angående uppföljning av riskanalys och internkontrollplan inkluderas i ordinarie rapportering till styrelsen. 12

15 4. Uddevalla Event AB Styrelsens arbete Uddevalla Event AB är ett vilande bolag och har inte haft någon verksamhet sedan kommunfullmäktige i februari 2009 beslutade att verksamheten skulle avvecklas till årsskiftet 2009/2010. Finns det några riktlinjer för styrelsens arbete? Uddevalla Utveckling har en upprättad arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen innehåller en tydlig bild av styrelsens arbetsuppgifter i punktform och fastställdes av styrelsesammanträde Bolaget har inga instruktioner för verkställande direktör då bolaget är vilande och inte har någon VD. Bolagets bolagsordning godkändes av kommunfullmäktige den 12 januari 1993 med senaste ändring 10 september I bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledarmötet. Ägardirektivet för bolaget antogs senast av kommunfullmäktige 11 januari Uppsiktmöten med moderbolaget genomförs årligen. När det gäller policyer som bolaget tillämpar så är det bland annat tillämpliga delar i bolagspolicyn och styrprinciper för Uddevalla kommun som används. Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Styrelsen består av tre ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen har ett antal fastställda möten under året vilket minst ska uppgå till två per år och vara jämt fördelade över året. Detta framgår av arbetsordningen. Det finns fastslagna agendapunkter till varje styrelsemöte och varje styrelsesammanträde protokollförs. Under intervju med delar av styrelsen framkom att samarbetet inom styrelsen är god. Enligt de intervjuade hålls en gemensam utbildning på kommunen för styrelsen vid varje ny mandatperiod. Enligt ägardirektivet ska styrelsen löpande ge kommunstyrelsen information/tillsyn om bolaget. Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Inga större beslut har fattats beaktat att bolaget är vilande sedan årsskiftet 2009/2010. Hur ser ansvarsfördelning ut inom styrelsen? Enligt de intervjuade så svarar samtliga styrelseledamöter för styrelsens arbete i lika omfattning om inte styrelsen genom 13

16 protokollfört beslut uppdragit åt en eller flera styrelseledamöter att vidta vissa åtgärder. Inga protokoll har förts gällande ansvarsfördelningen varmed samtliga i styrelsen svarar för styrelsens arbete i lika omfattning. Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Beaktat att bolaget är vilande blir denna fråga ej tillämpbar. r och rekommendationer Deloitte har inga iakttagelser eller rekommendationer beaktat att bolaget är vilande. 14

17 5. Uddevalla Energi AB Styrelsens arbete Uddevalla Energi AB:s verksamhet består av att direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera och sälja energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation. Syftet är att driva energiförsörjning, renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har också som syfte att främja tillgången till bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Finns det några riktlinjer för styrelsens arbete? Uddevalla Energi AB har en upprättad arbetsordning för styrelsen vilken senast antogs vid styrelsens sammanträde den 14 maj Arbetsordningen innehåller en tydlig bild av styrelsens arbetsuppgifter i punktform. Bolaget har instruktioner för verkställande direktör vilket bland annat inkluderar en generell del som beskriver att VD alltid ska främja bolagets intresse och har upplysningsplikt inför styrelsen. Den inkluderar också rapporteringsskyldighet till styrelsen, VD:s arbetsuppgifter inom förvaltningen samt delegation och attestregler. Även denna riktlinje antogs senast vid styrelsens sammanträde den 13 december Dessa riktlinjer antas årligen av styrelsen och förtydligar fördelning mellan vad styrelsen och verkställande direktör ansvarar över. Enligt de intervjuade finns ingen formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. Ägardirektivet fastställdes av kommunfullmäktige den 9 februari 199 med senaste ändringen den 11 januari Bolagsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 8 december 1992 med senaste ändringen den 10 september I bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av lägst sju ledamöter och fyra suppleanter. Uppsiktmöten med ägaren har hafts under året. När det gäller policyer som bolaget tillämpar så är det enligt de intervjuade framförallt bolagspolicyn som används. Enligt ägardirektivet ska även övriga styrdokument följas. Detta omfattar flera olika policyer som finns på Uddevalla kommuns hemsida. 15

18 Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Styrelsen består av sju ordinarie styrelseledamöter och fyra ersättare. Styrelsen har ett antal fastställda möten under året vilket minst uppgår till sex stycken. Detta framgår av arbetsordningen för styrelsen. Enligt de intervjuade så har bolaget planerat sex styrelsemöten under Bolaget har också två dagar utöver detta som avser intern utbildning där styrelsen får bolagsutbildning, vilket också innefattar genomgång av kommunallagen. Efter ordinarie årsstämma håller styrelsen ett konstituerande sammanträde. Det finns fastslagna agendapunkter till varje styrelsemöte och varje styrelsesammanträff protokollförs. På samtliga styrelsesammanträden ska den ekonomiska rapporten behandlas och följande punkter tas upp under året: Februari: Årsbokslut. Maj: Budgetuppföljning för första tertialet och arbetsordning för styrelsen. Juni: Fördjupning inom något område. Strategi- och utvecklingsfrågor. September: Delårsbokslut och förutsättningar för nästa års budget. November: Förslag till budget. December: Affärsplanen med kommande års budget och taxor. Under intervju med delar av styrelsen framkom att samarbetet inom styrelsen är god och att det är lätt att fatta beslut. Utöver den utbildning som beskrivits ovan hålls en gemensam utbildning på kommunen för styrelsen vid varje ny mandatperiod. Om det kommer in en styrelseledamot under mandatperioden är det, enligt de intervjuade, ordförande som har ansvaret att informera den nya styrelseledamoten om dess skyldigheter. Enligt ägardirektivet ska styrelsen löpande ge kommunstyrelsen information/tillsyn om bolaget. Kommunikationen häremellan sker, enligt de intervjuade, på lite olika sätt, ibland skriftlig och ibland muntlig rapportering. Vid större beslut hålls möten med kommunstyrelsen. Enligt de intervjuade är kommunikationen med ägaren bra och möte gällande uppsiktsplikt hålls en gång per år. Resterande kommunikation sker vid rapportering månadsvis. Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Vid större beslut ska styrelsen, enligt de intervjuade, erhålla tillräckliga underlag för att kunna fatta ett ändamålsenligt beslut. Enligt de intervjuade avser de flesta besluten i bolaget investeringsbeslut. Årligen antas en investeringsbudget av styrelsen. Till investeringar ska det, enligt de intervjuade, finnas investeringskalkyl och en upprättad riskanalys. Investeringsbudgeten ligger till grund för bolagets ramar och så fort en investering blir dyrare än investeringsbudgeten så 16

19 tas detta upp till styrelsen för ändring av investeringsbudgeten. Även vid ändringar av investeringsramen ska det finnas investeringskalkyler som styrelsen kan ta del av. Vid utökning av investeringsbudgeten ska det alltid ta ett nytt styrelsebeslut. Hur ser ansvarsfördelning ut inom styrelsen? Arbetsordningen för styrelsen innehåller styrelsens arbetsuppgifter. Alla styrelseledamöter har samma ansvar och uppgifter. Det är också förtydligat vad styrelsens ordförande har för uppgifter utöver de uppgifter som resterande styrelse har i arbetsordningen. Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Styrelsen har inte någon punkt på styrelsemötena där den interna kontrollen följs upp. Utifrån vår intervju framkom att bolaget har en internkontrollplan avseende den finansiella delen. Enligt de intervjuade följer styrelsen upp att det finns kontroll och uppföljning av bolagets projekt. Vid intervjun framkom att ingen risk- och väsentlighetsanalys av verksamhetsprocesserna dokumenteras. Dock finns det ett avsnitt i affärsplanen där risker utifrån ett lönsamhetsperspektiv dokumenteras. Enligt de intervjuade får styrelsen löpande information om det skulle ha uppkommit några avvikelser avseende den interna kontrollen. r och rekommendationer Deloitte har i sin granskning gjort ett antal iakttagelser med efterföljande rekommendationer vilka framgår nedan. Deloitte har i sin granskning identifierat att styrelsen inte beslutar om vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Då styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets förvaltning rekommenderar vi att styrelsen beslutar vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Åtminstone bör beslut tas av de mest väsentliga och kritiska policyerna. Dessa bör antas årligen. Avseende de policyer och riktlinjer som är framtagna för Uddevalla kommun behöver eventuellt anpassning ske till bolagets verksamhet innan dessa policyer och riktlinjer antas av styrelsen. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. För att kunna säkerställa att styrelsen följer arbetsordningen rekommenderar vi att det införs en formell avstämning där samtliga punkter i arbetsordningen för styrelsen gås igenom för att verifiera att den efterlevts. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon dokumenterad rutin avseende vilka underlag styrelsen vill erhålla i samband med ett beslutsärende. 17

20 För att säkerställa att det finns tillräckliga underlag inför ett beslutsärende rekommenderar vi styrelsen att utarbeta rutiner som tydliggör vilken information/underlag som styrelsen vill erhålla inför ett beslut. Underlagen bör bland annat inkludera investeringskalkyl, riskbedömning samt alternativa förslag. Rutinen kan också innehålla beloppsgränser där styrelsen kräver olika underlag beaktat storleken och komplexiteten på investeringen/ändringen/beslutet. Verksamheten och styrelsen för bolaget genomför löpande en riskanalys av verksamheten. Dock finns det ingen formaliserad och dokumenterad riskanalys avseende den interna kontrollen i verksamheten, som är formellt beslutad av styrelsen. För att få en bättre sammanfattande överblick över riskerna i verksamheten rekommenderar vi att bolaget tillsammans med styrelsen dokumenterar en genomförd riskanalys. Riskerna i riskanalysen bör kategoriseras som strategiska, operationella, finansiella och efterlevnad. Riskanalys bör även upprättas per kritisk process. Det föreligger annars en risk att riskanalysarbetet blir för övergripande och svårt att bryta ned i faktiska risker och kontroller. Vi rekommenderar att bolaget utarbetar en internkontrollplan vilken skall vara kopplad till genomförd dokumenterad riskanalys. Av internkontrollplanen bör det vidare framgå vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp (kontroll av befintlig kontroll), vem ansvarar för att genomföra kontrollen, hur kontrollen skall genomföras och hur rapportering skall ske. En internkontrollplan kan vara ett bra instrument i styrelsens arbete för att kontrollera och följa upp den interna kontrollen i bolaget. I samband med att bolaget arbetar fram en uppdaterad internkontrollplan bör bolaget även tillse att det finns rutiner på plats för att säkerställa att kontroller regelbundet testas för att verifiera att de fungerar på avsett sätt. Bolaget bör även implementera en rutin för hur avvikelser som noteras i samband med den interna kontrollen skall följas upp, exempelvis med extra stickprov. Vidare bör det av rutinen framgå vad som ska kommuniceras till ledning och styrelse. Detta för att identifiera om det finns ytterligare risker eller om justeringar i arbetet bör vidtagas. I vår granskning har vi noterat att verksamheten informerar styrelsen om den interna kontrollen i bolaget. Dock finns ingen formaliserad process för rapportering av internkontroll till styrelsen. Bolaget har vissa kontroller på plats som dock inte är formaliserade och dokumenterade i en internkontrollplan. 18

21 Bolaget bör löpande rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen till styrelsen, vilket bör sammanfalla med styrelsens ordinarie verksamhetsuppföljning. I samband med att riskanalys och internkontroll upprättas bör ett avsnitt angående uppföljning av riskanalys och internkontrollplan inkluderas i ordinarie rapportering till styrelsen. 19

22 6. Uddevalla Hamnterminal AB Styrelsens arbete Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhet består av att direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Syftet är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Finns det några riktlinjer för styrelsens arbete? Uddevalla Hamnterminal AB har en upprättad arbetsordning för styrelsen vilken senast antogs vid styrelsens sammanträde per den 25 mars Arbetsordningen innehåller en tydlig bild av styrelsens arbetsuppgifter i punktform. Bolaget har en instruktioner för verkställande direktör vilket bland annat inkluderar allmänna åligganden som bland annat innehåller att VD ska utveckla verksamheten inom bolaget samt leda och fördela arbetet. Den inkluderar också rapporteringsskyldighet till styrelsen samt Vd:ns arbetsuppgifter inom förvaltningen. Även denna riktlinje antogs senast vid styrelsens sammanträde per den 25 mars Dessa riktlinjer antas årligen av styrelsen och förtydligar fördelningen mellan vad styrelsen och verkställande direktör har för ansvar. Enligt de intervjuade finns ingen formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. Ägardirektivet fastställdes av kommunfullmäktige den 9 februari 1999 med senaste ändring den 11 januari Bolagsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 11 januari 2012 med senaste ändring den 10 september I bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av lägst sju ledamöter och två suppleanter. Uppsiktmöten med ägaren har hafts under året. Enligt de intervjuade så tillämpar bolaget bolagspolicyn, men även övriga styrdokument, regler och policyer som finns på Uddevalla kommuns hemsida. De mest väsentliga policyer och riktlinjer som bolaget använder är kvalitetspolicy, miljöpolicy, policy för AEO-certifiering, finanspolicy, jämställdhetspolicy, lönepolicy, it-policy, alkohol och drogpolicy, introduktion nyanställda, fotografering av skyddsobjekt och attest- och 20

23 inköpsregler. Styrelsen har inte antagit några av dessa policyer. Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Styrelsen består av sju ordinarie styrelseledamöter och två ersättare. Styrelsen har ett antal fastställda möten under året vilket enligt arbetsordningen för styrelsen i regel ska uppgå till fem stycken. Enligt de intervjuade har bolaget planerat att ha fem styrelsemöten under Innan varje styrelsemöte hålls presidiemöten, vilka dokumenteras vid viktiga punkter. Under våren träffas också VD och styrelsen för att diskutera strategifrågor. Varje vecka skickar VD ut ett veckobrev till ordförande och vice ordförande i styrelsen med information om vad som har hänt under veckan. Kvartalsvis är breven lite mer omfattande och går ut till samtliga i styrelsen. Det finns fastslagna agendapunkter till varje styrelsemöte och varje styrelsesammanträff protokollförs. På samtliga ordinarie styrelsemöten ska regelmässigt följande punkter avhandlas: Föregående mötesprotokoll Marknadsläget Resultat och ekonomisk ställning samt uppföljning av verkställda investeringar. Styrelseplanen för året ser ut enligt följande: Februari: preliminärt årsbokslut Mars: årsredovisning Maj: tertialrapport September: tertialrapport November: Budget och verksamhetsplan Under vår intervju framkom det att samarbetet inom styrelsen är god och att det är lätt att fatta beslut. Enligt de intervjuade varierar kunskapen om styrelseledamöternas ansvar mellan olika styrelseledamöter. Styrelsen erbjuds utbildning i samband med ny mandatperiod, men även andra interna kurser inom kommunen. Om det kommer in en ny ledamot mitt i mandatperioden får denna utbildning i samband med tillsättning. Enligt de intervjuade skulle det dock kunna införas ytterligare utbildning, exempelvis avseende styrelsens respektive VD:s ansvarsområden. VD för bolaget har fyra möten och fyra skriftliga redogörelser till moderbolaget om året. Enligt de intervjuade är kommunikationen med ägaren bra och möte gällande uppsiktsplikt hålls en gång per år. Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Enligt de intervjuade skall styrelsen vid större beslut erhålla tillräckliga underlag för att kunna fatta beslut. De flesta besluten avser investeringsbeslut. Årligen antas en 21

24 investeringsbudget av styrelsen. Till dessa investeringar ska det, enligt de intervjuade finnas kravspecifikation, investeringskalkyl, dokumentation för riskdelar samt information om avskrivningar. Från intervjuerna framkom att styrelsen även kräver att VD tar fram olika alternativ till investeringen, exempelvis att hyra istället för att investera. Investeringsbudgeten ligger till grund för bolagets ramar och så fort en investering blir dyrare än investeringsbudgeten eller om ny investering måste göras tas detta upp till styrelsen för beslut. Inför ett sådant beslut ska det alltid finnas investeringskalkyler som styrelsen kan ta del av. Vid varje nytt inköp som görs, även om det inte faller utanför investeringsbudgeten, så kommuniceras detta via Vd:ns veckobrev enligt de intervjuade. I arbetsordningen för styrelsen framgår att beslut ska tas av styrelsen vid köp av anläggningstillgångar som ej ingår i godkänd investeringsbudget. Varje enskilt inköp överstigande 1,5 mkr ska löpande redovisas till styrelsen och leasing jämställs med investering. Även försäljning av betydelsefulla och strategiska anläggningstillgångar ska styrelsen besluta om. Hur ser ansvarsfördelning ut inom styrelsen? Arbetsordningen för styrelsen innehåller styrelsens arbetsuppgifter. Alla styrelseledamöter har samma ansvar och uppgifter. Det är också förtydligat vad styrelsens ordförande har för uppgifter utöver de uppgifter som resterande styrelse har. Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Styrelsen har inte någon punkt på styrelsemötena där den interna kontrollen följs upp. Enligt de intervjuade får styrelsen löpande information om det finns några avvikelser avseende den interna kontrollen. Bolaget har inte någon internkontrollplan dokumenterad. r och rekommendationer Deloitte har i sin granskning gjort ett antal iakttagelser med efterföljande rekommendationer vilka framgår nedan. Deloitte har i sin granskning identifierat att styrelsen inte beslutar om vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Då styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets förvaltning rekommenderar vi att styrelsen beslutar vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Åtminstone bör beslut tas av de mest väsentliga och kritiska policyerna. Dessa bör antas årligen. Avseende de policyer och riktlinjer som är framtagna för Uddevalla kommun behöver eventuellt anpassning ske till bolagets verksamhet innan dessa policyer och riktlinjer antas av styrelsen. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. 22

25 För att kunna säkerställa att styrelsen följer arbetsordningen rekommenderar vi att det införs en formell avstämning där samtliga punkter i arbetsordningen för styrelsen gås igenom för att verifiera att den efterlevts. Deloitte har i sin granskning identifierat att det inte finns någon dokumenterad rutin avseende vilka underlag styrelsen vill erhålla i samband med ett beslutsärende. För att säkerställa att det finns tillräckliga underlag inför ett beslutsärende rekommenderar vi styrelsen att utarbeta rutiner som tydliggör vilken information/underlag som styrelsen vill erhålla inför ett beslut. Underlagen bör bland annat inkludera investeringskalkyl, riskbedömning samt alternativa förslag. Rutinen kan också innehålla beloppsgränser där styrelsen kräver olika underlag beaktat storleken och komplexiteten på investeringen/ändringen/beslutet. Verksamheten och styrelsen för bolaget genomför löpande en riskanalys av verksamheten. Dock finns det ingen formaliserad och dokumenterad riskanalys avseende den interna kontrollen i verksamheten, som är formellt beslutad av styrelsen. För att få en bättre sammanfattande överblick över riskerna i verksamheten rekommenderar vi att bolaget tillsammans med styrelsen dokumenterar en genomförd riskanalys. Riskerna i riskanalysen bör kategoriseras som strategiska, operationella, finansiella och efterlevnad. Riskanalys bör även upprättas per kritisk process. Det föreligger annars en risk att riskanalysarbetet blir för övergripande och svårt att bryta ned i faktiska risker och kontroller. Bolaget har vissa kontroller på plats som dock inte är formaliserade och dokumenterade i en internkontrollplan. Vi rekommenderar att bolaget utarbetar en internkontrollplan vilken skall vara kopplad till genomförd dokumenterad riskanalys. Av internkontrollplanen bör det vidare framgå vilka rutiner och kontrollmoment som skall följas upp (kontroll av befintlig kontroll), vem ansvarar för att genomföra kontrollen, hur kontrollen skall genomföras och hur rapportering skall ske. En internkontrollplan kan vara ett bra instrument i styrelsens arbete för att kontrollera och följa upp den interna kontrollen i bolaget. I samband med att bolaget arbetar fram en uppdaterad internkontrollplan bör bolaget även tillse att det finns rutiner på plats för att säkerställa att kontroller regelbundet testas för att verifiera att de fungerar på avsett sätt. Bolaget bör även implementera en rutin för hur avvikelser som noteras i samband med den interna kontrollen skall följas upp, exempelvis med extra stickprov. Vidare bör det av rutinen framgå vad som ska kommuniceras till ledning och styrelse. 23

26 Detta för att identifiera om det finns ytterligare risker eller om justeringar i arbetet bör vidtagas. I vår granskning har vi noterat att verksamheten informerar styrelsen om den interna kontrollen i bolaget. Dock finns ingen formaliserad process för rapportering av internkontroll till styrelsen. Bolaget bör löpande rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen till styrelsen, vilket bör sammanfalla med styrelsens ordinarie verksamhetsuppföljning. I samband med att riskanalys och internkontroll upprättas bör ett avsnitt angående uppföljning av riskanalys och internkontrollplan inkluderas i ordinarie rapportering till styrelsen. 24

27 7. Uddevalla Turisttrafik AB Styrelsens arbete Uddevalla Turisttrafik AB:s (Skärgårdsbåtarna) verksamhet består av att trafikera de tre fartyg som bolaget äger samt att driva ett gästhem och en gästhamn på en ö som bolaget hyr. Både skärgårdsbåtarna och ön Bassholmen är viktiga delar i varumärket Uddevalla. Finns det några riktlinjer för styrelsens arbete? Uddevalla Turisttrafik AB har en upprättad arbetsordning för styrelsen vilken senast antogs vid styrelsens sammanträde per den 12 december Arbetsordningen innehåller arbetsfördelning inom styrelsen samt information om vad styrelsesammanträdena skall innehålla dock framgår ej vad som är styrelsens ansvarsområden. Bolaget har instruktioner för verkställande direktör vilket bland annat inkluderar vilka beslut VD får göra. Även denna riktlinje antogs senast vid styrelsens sammanträde per den 12 december Enligt de intervjuade finns ingen formell avstämning som visar att styrelsen utför samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i arbetsordningen för styrelsen. Ägardirektivet och bolagsordningen fastställdes av kommunfullmäktige den 8 september 2004 med senaste ändring den 11 januari I bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst fem ledamöter samt högst fem suppleanter. Uppsiktmöten med ägaren har genomförts under året. Enligt de intervjuade så tillämpar bolaget policyer och riktlinjer från Uddevalla kommun, bl a kommunens inköpspolicy och jämställdhetspolicy. Inga policyer är beslutade av styrelsen. Hur ser styrelsens arbetssätt ut? Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Styrelsesammanträden ska äga rum vid minst fyra tillfällen per år och vara jämt fördelade över året. Enligt de intervjuade har bolaget haft en stor omsättning av styrelseledamöter under de senaste åren. Enligt de intervjuade finns fastslagna agendapunkter till varje styrelsemöte och varje styrelsemöte protokollförs. Under vår intervju framkom att samarbetet inom styrelsen är god och att det är lätt att fatta beslut. Dock har det varit dålig uppslutning vid styrelsemötena. Ibland har antalet styrelseledamöter på styrelsemötet varit så få att beslut inte har kunnat fattas. Enligt de intervjuade varierar kunskapen mellan olika styrelseledamöter. Styrelsen erbjuds utbildning i samband 25

28 med ny mandatperiod. För de som har kommit in under mandatperioden har ingen utbildning erbjudits. Beaktat att en stor del i styrelsen har bytts ut under mandatperioden och att dessa inte fått någon utbildning så riskerar kunskapsnivån bli lägre för dessa styrelseledamöter. Bolaget har inte haft så många presidiemöten under året, dock kommuniceras en del via e-post. De presidiemöten som har hållits har dock ej protokollförts. Enligt de intervjuade är kommunikationen med ägaren mycket viktig. De framförde vidare att de önskade ett bättre forum för att kunna kommunicera med moderbolaget, men även med övriga bolag i koncernen. Det som också framkom vid vår intervju var att bolaget önskade tydligare riktlinjer från ägarnas sida. Under vår intervju framkom att det saknas en strategi avseende Bassholmen. Bolaget håller dock på att utarbeta en verksamhetsplan, vilket kan anses vara en typ av strategiarbete. Vilken information och vilka underlag erhåller styrelsen inför större beslut? Enligt de intervjuade så tar styrelsen inte några beslut utan tillfredsställande underlag. Saknas det underlag så efterfrågar styrelsen ytterligare underlag innan beslut tas. Enligt VD har bolaget ej tagit några stora beslut utöver budgeten under året. Hur ser ansvarsfördelning ut inom styrelsen? Arbetsordningen för styrelsen innehåller styrelsens arbetsuppgifter, denna är dock relativt övergripande. I arbetsordningen framgår följande: Styrelsen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ansvarar för att sammanträde hålls i den omfattning som föreskrivs i arbetsordningen. Ordförande och vice ordförande ska upprätthålla en nära och fortlöpande kontakt med bolagets VD. Styrelsen kan i övrigt uppdra åt en eller flera ledamöter att vidta vissa åtgärder. Detta ska antecknas i styrelseprotokoll. Styrelsen ska ha en särskilt utsedd sekreterare. Hur arbetar styrelsen för att granska bolagets interna kontroll? Styrelsen har inte någon fast punkt på styrelsemötena där den interna kontrollen följs upp. Avseende styrdokument, policyer och riktlinjer så är dessa under uppbyggnad i bolaget. Bolaget har inte upprättat någon internkontrollplan. r och rekommendationer Deloitte har i sin granskning gjort ett antal iakttagelser med efterföljande rekommendationer vilka framgår nedan. Deloitte har i sin granskning identifierat att styrelsen inte beslutar om vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Då styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets förvaltning rekommenderar vi att styrelsen beslutar vilka policyer bolaget skall arbeta efter. Åtminstone bör beslut tas av de mest väsentliga och kritiska policyerna. Dessa bör antas 26

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer www.pwc.se Granskningsredogörelse Fler flygresenärer Skellefteå City Airport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Granskningspromemoria 2014 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 12, 2015 Dnr 3.1.2-13/2015 2015-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt

Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt Februari 2008 Lars Meyer *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 Som instruktion för verkställande direktören av Bolaget har styrelsen antagit denna instruktion i enlighet

Läs mer

Region Skåne. Uppföljningsgranskning av bolagsstyrning. November 2008

Region Skåne. Uppföljningsgranskning av bolagsstyrning. November 2008 Region Skåne Uppföljningsgranskning av bolagsstyrning. November 2008 Innehåll Innehåll 1. Sammanfattning... 1 1.2 Medverkande... 1 2. Inledning... 2 3. Granskningsansats, urval och avgränsningar... 3 3.1

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning

Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012. Huddinge kommun. Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Revisionsrapport 8 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna maj-augusti 2012 Huddinge kommun Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...3 2. Inledning...8

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer