SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret"

Transkript

1 KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB om ägande och drift av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta 1. Fullmäktige ger AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB följande ägardirektiv: AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB ska, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk med option på ett ytterligare verk. AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB ska, tillsammans med Sollentuna kommun, bilda ett enkelt bolag för ägande och drift av vindkraftverken. 2. Fullmäktige antar nya ägardirektiv för AB Sollentunahem i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Fullmäktige antar nya ägardirektiv för Sollentuna Energi AB i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, vid sammanträde , kommunledningskontoret i uppdrag att infordra anbud avseende investering i två vindkraftverk, med option på ytterligare ett verk. Fullmäktige beslutade bl.a. att Sollentuna kommun ska upphandla och förvärva vindkraftverk. Av fullmäktiges beslut ovan framgår dock inte att något ägardirektiv lämnas till de båda bolagen för deras medverkan i upphandlingen av vindkraft samt i ett framtida ägande av verken. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0399 KS-3 Sidan 2 av 3 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, vid sammanträde , kommunledningskontoret i uppdrag att infordra anbud avseende investering i två vindkraftverk, med option på ytterligare ett verk. Fullmäktige beslutade följande 1. Sollentuna kommun ska upphandla och förvärva vindkraftverk 2. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att upphandla och förvärva vindkraftverk enligt punkt 1 3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyresen att bilda ett enkelt bolag för fördelning av ägande och drift mellan kommunen och bolagen avseende förvärvade vindkraftverk enligt punkt 2 4. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att träffa erforderliga avtal för genomförande av punkterna 1-3. Av fullmäktiges beslut ovan framgår dock inte att något ägardirektiv lämnas till de båda bolagen för deras medverkan i upphandlingen av vindkraft samt i ett framtida ägande av verken. Kommunledningskontorets beredning Formalia kring upphandlingen Kommunledningskontoret har gett Sollentuna Energi i uppdrag att handha upphandlingen av vindkraftverken. Av upphandlingsunderlaget framgår att upphandlingen är gemensam mellan Sollentuna kommun, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB. Detta innebär att dessa tre juridiska personer behöver dels fatta likalydande tilldelningsbeslut, där vinnande anbud utses, samt dels skriva under avtalet med den juridiska person som vunnit upphandlingen. Ett alternativ, som administrativt är att föredra, är att AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB lämnar fullmakt till kommunen att vidta ovan nämnda åtgärder. Enkelt bolag Av tidigare beslut och handlingar i detta ärende framgår att kommunen och de båda bolagen ska bilda ett enkelt bolag för ägandet och driften av vindkraftverken. Kommunstyrelsen har delegerat uppgiften atl bilda bolaget, till kommunledningskontoret. Ett av syftena med det enkla bolaget, som rent tekniskt är ett avtal, är att åtnjuta skattefrihet för den egenproducerade elen i vindkraftverken. I ett nyligen avgjort mål i Skatterättsnämnden har slagits fast att bolagsmännens egenförbrukning av el från ett gemensamägt vindkraftverk inte utgör någon yrkesmässig leverans av el och därför är undantaget från skatteplikt. En förutsättning för att skattefrihet ska kunna åtnjutas är dock att ägarandelarna i det enkla bolaget utgår från respektive delägaren elförbrukning. Kommunledningskontoret anser därför att kontoret kan bilda bolaget

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0399 KS-3 Sidan 3 av 3 tillsammans med AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB utan att ytterligare beslut om detta behöver fattas i kommunstyrelsen eller fullmäktige. Ägardirektiv Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger AB Sollentunahem och Sollentuna Energi i ägardirektiv att, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk med option på ytterligare ett verk samt att bolagen, tillsammans med Sollentuna kommun, ska bilda ett enkelt bolag för ägande och drift av vindkraftverken. Därutöver föreslår kontoret atl AB Sollentunahem respektive Sollentuna Energi AB får följande ägardirektiv, som skrivs i de ordinarie direktiven: Ägardirektiv till AB Sollentunahem Bolaget ska, under de förutsättningar som kommunfullmäktige vindkraftverk och nyttja där producerad energi. anger, äga Ägardirektiv till Sollentuna Energi AB Bolaget ska, under de förutsättningar som kommun fullmäktige anger, äga vindkraftverk och nyttja där producerad energi. Bolaget, eller dess dotterbolag, får även sälja energi producerad i vindkraftverk. Kommundirektör Ingegärd Bornelind Bilagor: 1. Reviderade ägardirektiv till AB Sollentunahem 2. Reviderade ägardirektiv till Sollentuna Energi AB

4 FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige , 15 Reviderade av kommunfullmäktige , 42 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av kommunfullmäktige , 69 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av kommunfullmäktige , 152 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av kommunfullmäktige , 252 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av kommunfullmäktige , 121 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av kommunfullmäktige , 107 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av fullmäktige 2012-xx-xx, xx Fastställda av bolagsstämman 2012-xx-xx 1 Definitioner I dessa ägardirektiv och i kommunstyrelsens reglemente och övriga dokument som utfärdas rörande bolagen har nedanstående begrepp följande definitioner: Kommun Fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunkoncern - Kommunen och de bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande dvs direkt eller indirekt har rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna. Ägardirektiv - Av behörigt kommunalt organ utfärdat bindande direktiv rörande verksamheten i bolag. Med behörigt kommunalt organ avses i dessa ägardirektiv kommunfullmäktige. Vinstutdelning - Den del av avkastningen som enligt bolagsstyrelsen ställs till årsstämmans förfogande för utdelning till ägaren. I:\SFS\FÖRSLAG\Ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 2 2 Kommunen och dess bolag De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därför delar av den kommunala organisationen. 3 Kommunfullmäktige och bolagen Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. Enligt bestämmelserna i 3 kap kommunallagen har fullmäktige särskilda skyldigheter avseende bolagen. Kommunens hela styrningsfunktion över bolagen utgår från kommunfullmäktige. Denna styrning sker antingen genom direkta ägardirektiv från fullmäktige eller genom ägardirektiv från kommunstyrelsen som erhållit denna direktivrätt från fullmäktige genom delegation. Som framgår av det följande utövas viss ägarstyrning även av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ägardirektiv har dock alltid tolkningsföreträde före de övriga. 4 Kommunstyrelsen och bolagen Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 kommunallagen utöva fortlöpande uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i heloch delägda bolag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från bolagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för att kunna fullgöra sitt åliggande. Utöver uppsiktsplikten utövar kommunstyrelsen den styrning över bolagen som överförts från fullmäktige genom delegation. Detta är i förekommande fall reglerat i kommunstyrelsens reglemente. 5 Bolagets ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla bostäder i Sollentuna kommun. Vidare ska bolaget producera och förvalta de kommersiella lokaler och ytor som utgör goda och nödvändiga komplement till bostadsområdena samt övriga lokaler som är förknippade med kommunens verksamheter. Bolaget ska, under de förutsättningar som kommunfullmäktige anger, äga vindkraftverk och nyttja där producerad energi. För Sollentuna kommun är det väsentligt att kunna erbjuda kommunens invånare och företagare en god och väl utvecklad kommunal seivice. Bolaget ska på kommunens initiativ samverka med kommunen för att bidra till detta. Sollentunahem har en särskild uppgift som kommunens största hyresvärd att verka för att de boendemiljöer och den boendeservice som I:\SFS\FÖRSLAG\Ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

6 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 erbjuds är modern, miljövänlig_och håller sig i framkant i jämförelse med övrigt bostads- och förvaltningsutbud i Stor-Stockholmsområdet. Bolaget ska efter förhandling med kommunens berörda nämnder tillhandahålla det antal lägenheter som fullmäktige därefter bestämmer. Med lägenheter avses sådana bostäder som kommunen på grund av lagstiftning eller andra sociala skäl ska erbjuda. Kommunens och bolagets relationer med varandra ska i övrigt präglas av affärsmässighet. 6 Bolagets verksamhet och ledning Bolaget ska bedriva sin verksamhet på affärsmässig grund och med endast de inskränkningar i företagandets villkor i allmänhet som betingas av de kommunalrättsliga principerna för kommunal verksamhet i företagsform. Styrelsen i bolaget ska ha som främsta uppgift att tillgodose bolagets intressen sådana de kommer till uttryck i aktiebolagslagen och andra lagar som styr den typ av företag som bolaget tillhör. Bolagets styrelse ska följa ägardirektiven om inte föreskrifterna strider mot lag eller annan författning. 7 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sollentuna kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör bl.a: Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet Förvärv av företag, bildande eller avveckling av dotterbolag Förvärv eller försäljning av fastigheter samt andra investeringar av betydande omfattning 8 Kommunstyrelsens insyn och styrning Bolaget ska lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Ägardialog mellan bolaget och kommunen ska föras enligt följande: Fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott Årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma Årlig rapport till kommunfullmäktigen under tredje kvartalet I:\SFS\FÖRSLAG\Ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

7 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 9 De kommunala policydokumentens giltighet på bolaget Bolaget omfattas av de av kommunfullmäktige antagna policydokument och motsvarande dokument i den omfattning fullmäktige beslutat. 10 Samordnad revision Enligt 3 kap. 17 kommunallagen ska fullmäktige utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till lekmannarevisor ska utses någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 kommunallagen valts för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Enligt 9 kap. 9 kommunallagen ska kommunens revisorer årligen granska all den verksamhet som bedrivs av nämnderna och bolagen. Revisionen för de bolag som kommunen äger till mer än 50 % ska vara samordnad på så sätt att bolagen ska ha gemensam revisor, alternativt revisionsbolag. Upphandling av revisor/revisionsbolag ska göras i samråd med lekmannarevisorerna. 11 Riktlinjer för utdelning Bolaget ska drivas så att bolagets resultat tillåter såväl konsolidering av bolaget som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter ska bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut. 12 Centralkonto Kommunkoncernens kassaflöden ska samlas i ett centralkontosystem så att koncernens ut- och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. Koncernens gemensamma centralkontosystem ska användas av kommunen och de kommunala bolagen. Bolaget får ej utan kommunfullmäktiges medgivande ha några andra centralkonton. 13 De kommunala revisorernas insyn De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen såvitt gäller upplysningar till kommunens egna revisorer. I:\SFS\FÖRSLAG\Ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

8 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 14 Ombud vid årsstämma/bolagsstämma samt närvarorätt Ombud vid årsstämma/bolagsstämma i bolaget utses av kommunstyrelsen och förses med erforderlig fullmakt. 15 Suppleanter i bolagsstyrelsen Ordningen för inkallande av suppleanter i bolagets styrelse ska vara densamma som den vid varje tid gällande inkallelseordningen för kommunens nämnder. Suppleant har rätt närvara vid styrelsens sammanträden. 16 Arvode och andra ersättningar Kommunfullmäktige fastställer arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 17 Arkivreglemente Det av kommunfullmäktige antagna och gällande arkivreglementet gäller för bolagets dokumenthantering. 18 Fastställande av ägardirektiv Dessa direktiv fastställs på stämma i bolaget. I:\SFS\FÖRSLAG\Ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

9 FÖRFATTNINGSSAMLING 6 Bilaga 1 Kompletterande ägardirektiv fastställda i särskild ordning Bostadsrättsombildning KF , 107 Den inledda bostadsrättsombildningsprocessen i AB Sollentunahem ska fortsätta. En ombildning av hyresrätter till bostadsrätter ska prioriteras i Västra Tureberg och i Rotebro, inklusive Rotsunda, då det finns en hög koncentration av hyresrätter i dessa områden. Dessutom prioriteras de fastigheter där det finns goda förutsättningar för att ombildning till bostadsrätter ska komma till avslut/försäljning. AB Sollentunahem ska, när affärsmässiga villkor uppstår investera i upprustning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd samt nyproduktion där det är ekonomiskt försvarbart. Redovisning av byggande av särskilda typer av lägenheter KF , 107 AB Sollentunahem ska återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av om, och i så fall var, det är möjligt att - bygga enklare, billigare lägenheter bygga ägarlägenheter - bygga på ytterligare en eller flera våningar på befintliga bostadshus l:\sfs\förslag\ägardirektiv för AB Sollentunahem vindkr.doc

10 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige , 44 Fastställda av bolagsstämman att gälla från och med Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige , 107 Fastställda av bolagsstämman Reviderade av fullmäktige 2012-xx-xx, xx Fastställda av bolagsstämman 2012-xx-xx 1 Definitioner 1 dessa ägardirektiv och i kommunstyrelsens reglemente och övriga dokument som utfärdas rörande bolagen har nedanstående begrepp följande definitioner: Kommun - Fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunkoncern - Kommunen och de bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande dvs direkt eller indirekt har rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna. Ägardirektiv - Av behörigt kommunalt organ utfårdat bindande direktiv rörande verksamheten i bolag. Med behörigt kommunalt organ avses i dessa ägardirektiv kommunfullmäktige. Vinstutdelning - Den del av avkastningen som enligt bolagsstyrelsen ställs till årsstämmans förfogande för utdelning till ägaren. Koncernbidrag - Sådan överföring av vinst inom bolagskoncernen som kan ske utan att vinsten först beskattas. Utdelning - Vinstutdelning eller koncernbidrag. 2 Kommunen och dess bolag De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därför delar av den kommunala organisationen. 3 Kommunfullmäktige och bolagen Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens bolag. Enligt bestämmelserna i 3 kap kommunallagen har fullmäktige särskilda skyldigheter avseende bolagen. Kommunens hela styrningsfunktion över bolagen utgår från kommunfullmäktige. Denna styrning sker antingen genom direkta ägardirektiv från fullmäktige eller genom ägardirektiv från l:\sfs\förslag\ägardirektiv för Sollentuna Energi AB vindkr.doc

11 2 FÖRFATTNINGSSAMLING kommunstyrelsen som erhållit denna direktivrätt från fullmäktige genom delegation. Som framgår av det följande utövas viss ägarstyrning även av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ägardirektiv har dock alltid tolkningsföreträde före de övriga. 4 Kommunstyrelsen och bolagen Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap. 1 kommunallagen utöva fortlöpande uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i hel- och delägda bolag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från bolagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för att kunna fullgöra sitt åliggande. Utöver uppsiktsplikten utövar kommunstyrelsen den styrning över bolagen som överförts från fullmäktige genom delegation. Detta är i förekommande fall reglerat i kommunstyrelsens reglemente. 5 Bolagets ändamål För Sollentuna kommun är det väsentligt att kunna erbjuda kommunens invånare och företagare en god och väl utvecklad kommunal service. Sollentuna Energi har i detta sammanhang att erbjuda energiförsörjning samt andra ledningsbundna tjänster i första hand inom Sollentuna kommun. Bolaget får i mindre omfattning försälja el till kunder utanför Sollentuna kommun, företrädesvis till kunder i närliggande kommuner. Vidare är bolagets syfte att i förekommande fall med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Sollentuna kommun enligt renhållningslagen, främja vatten- och avloppsförsörjningen samt ombesörja transporttjänster åt kommunen. Bolaget ska, under de förutsättningar som kommunfullmäktige anger, äga vindkraftverk och nyttja där producerad energi. Bolaget, eller dess dotterbolag, får även sälja energi producerad i vindkraftverk. Bolaget har sju affärsområden och de tjänster som erbjuds avser: 1. Affärsområde elnät som svarar för eldistribution inom bolagets koncessionsområde. 2. Affärsområde fjärrvärme och ljärrkyla som svarar för produktion och distribution av fjärrvärme och fj ärrkyla. 3. Affärsområde stadsnät som svarar för kommunikationslösningar via optisk fiber för bredbandstjänster inom Sollentuna kommun. 4. Affärsområde elhandel som svarar för inköp och försäljning av el samt marknadsföring av bolagets övriga nyttigheter. 5. Affärsområde va-verksamhet som svarar för distribution vatten- och avloppsförsörjningen samt Sollentuna kommuns vattenvård. l:\sfs\förslag\ägardirektiv för Sollentuna Energi AB vindkr.doc

12 3 FÖRFATTNINGSSAMLING 6. Affärsområde renhållning som svarar för återvinningsinsatser, hämtning av avfall från hushållen och därmed jämförlig verksamhet samt destruktion av avfall. 7. Affärsområde transporter som ansvarar för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner, samt energibolagets egna fordon. Kommunens och bolagets relationer med varandra skall präglas av affärsmässighet. 6 Bolagets verksamhet och ledning Bolaget skall bedriva sin verksamhet på affärsmässig grund och med endast de inskränkningar i företagandets villkor i allmänhet som betingas av de kommunalrättsliga principerna för kommunal verksamhet i företagsform. Styrelsen i bolaget skall ha som främsta uppgift att tillgodose bolagets intressen sådana de kominer till uttryck i aktiebolagslagen och andra lagar som styr den typ av företag som bolaget tillhör. Bolagets styrelse skall följa ägardirektiven om inte föreskrifterna strider mot lag eller annan författning. 7 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sollentuna kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna kategori hör bl.a: Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet Förvärv av företag, bildande eller avveckling av dotterbolag Förvärv eller försäljning av fastigheter samt andra investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi eller medför risk för bolaget eller ägaren Med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta. Ej heller avses sådana nyinvesteringar som görs i syfte att erbjuda energiförsörjning och andra ledningsbundna tjänster till nya bostads- eller arbetsplatsområden i kommunen. 8 Antagande av taxor Kommunfullmäktige antar principer för taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa för Sollentuna kommun. Bolaget skall lämna förslag till ändring i ovanstående taxor. l:\sfs\förslag\ägardirektiv för Sollentuna Energi AB vindkr.doc

13 ÄT] SOLLENTUNA \# FÖRFATTNINGSSAMLING 4 9 Kommunstyrelsens insyn och styrning Bolaget ska lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Ägardialog mellan bolaget och kommunen ska föras enligt följande: Fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott Årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma Årlig rapport till kommunfullmäktigen under tredje kvartalet 10 De kommunala policydokumentens giltighet på bolaget Bolaget omfattas av de av kommunfullmäktige antagna policydokument och motsvarande dokument i den omfattning fullmäktige beslutat. 11 Samordnad revision Enligt 3 kap. 17 kommunallagen skall fullmäktige utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till lekmannarevisor skall utses någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 kommunallagen valts för granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Enligt 9 kap. 9 kommunallagen skall kommunens revisorer årligen granska all den verksamhet som bedrivs av nämnderna och bolagen. Revisionen för de bolag som kommunen äger till mer än 50 % ska vara samordnad på så sätt att bolagen ska ha gemensam revisor, alternativt revisionsbolag. Upphandling av revisor/revisionsbolag ska göras i samråd med lekmannarevisorerna. 12 Riktlinjer för utdelning Bolaget skall drivas så att bolagets resultat tillåter såväl konsolidering av bolaget som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut. 13 Centralkonto Kommunkoncernens kassaflöden skall samlas i ett centralkontosystem så att koncernens ut- och ingående betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. Koncernens gemensamma centralkontosystem skall användas av kommunen och de kommunala bolagen. Bolaget får ej utan kommunfullmäktiges medgivande ha några andra centralkonton. l:\sfs\förslag\ägardirektiv för Sollentuna Energi AB vindkr.doc

14 FÖRFATTNINGSSAMLING 14 Medelsförvaltning Bolaget får ej, utanför sin normala affärsmässiga verksamhet, placera medel eller ta upp lån i rent spekulativt syfte. 15 De kommunala revisorernas insyn De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen såvitt gäller upplysningar till kommunens egna revisorer. 16 Ombud vid årsstämma samt närvarorätt Ombud vid årsstämma i bolaget utses av kommunstyrelsen och förses med erforderlig fullmakt. 17 Suppleanter i bolagsstyrelsen Ordningen för inkallande av suppleanter i bolagets styrelse skall vara densamma som den vid varje tid gällande inkallelseordningen för kommunens nämnder. Suppleant har rätt närvara vid styrelsens sammanträden. 18 Arvode och andra ersättningar Kommunfullmäktige fastställer arvode och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 19 Arkivreglemente Det av kommunfullmäktige antagna och gällande arkivreglementet gäller för bolagets dokumenthantering. 20 Fastställande av ägardirektiv Dessa direktiv fastställs på stämma i bolaget. l:\sfs\f0rslag\agardirektiv för Sollentuna Energi AB vindkr.doc

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för AB SOLOM Antagna av fullmäktige 2013-05-29, 60, Dnr 2011/277 KS 024 Fastställda av bolagsstämman 2013-xx-xx Reviderade av fullmäktige 2013-11-13, 157, dnr 2013/0631 KS.000 Reviderade av

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Styrande dokument Senast ändrad 2010-12-14 Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Hyresbostäder i Växjö AB Dokumentnamn Bolagsordning för Hyresbostäder

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Ägardirektiv Kommunledningskontoret 2015-12-10 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr KS/2015:433 magnus.aberg@upplandsvasby.se Ägardirektiv för AB Väsbyhem Nivå: Kommungemensamt dokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Företagspolicy för Sollentuna kommuns bolagskoncern Antagen av fullmäktige 2016-12-15, 181, dnr 2016/0376.021 KS Fastställd på bolagsstämma 2016-12-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-08-20 Ks/2013:96 116 Projekt Ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen

Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen 1 (7) Arbetsmaterial Ett landstings organ och dess uppgifter enligt kommunallagen Allmänt Ett landsting är en juridisk person som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning KF 11:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:125-107 Juridik 2015-03-03 1/2 KF 11:2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 18 (36) 2016-01-25 Kf Ks 397 Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 Ärende 10 'l>..a,a. tl . 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring BOLAGSORDNING FÖR YPRO YTTERHOGDALS PRODUKTER AKTIEBOLAG 1 Bolagets firma

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Granskning av KS uppsikt

Granskning av KS uppsikt Svalövs kommun Revisorerna Granskning av KS uppsikt Granskningsrapport 1/2008 Maj 2008 Ernst & Young AB Carina Hart INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...4 1.1 Uppdrag, syfte och avgränsning...4

Läs mer