Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Granskningsrapporten har behandlats i revisorskollegiet Granskningen visar på delar i kommunens bolagsstyrning som bör förtydligas. Dit hör bland annat bolagsstämmornas form och tillsättning av sakkunniga i styrelserna. Av särskilt intresse för vidare utveckling är formerna för dialog mellan bolagen och dess revisorer, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Vi emotser ett sammanträffande med kommunstyrelsen i frågan. Kommunrevisionen Rune I Wiebe Ordförande Henry Lundberg Revisionschef Bilaga: Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun, Kommunrevisionen KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx). Fax

2 Tom baksida Sid 2 (2)

3 GRANSKNINGSRAPPORT Revisorskollegiet Sid 1 (10) Dnr Handläggare Henry Lundberg Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Syfte och metod Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Framställningen av resultatet följer kapitelindelningen i Svensk kod för bolagsstyrning. Innan den närmare granskningen görs, presenteras problemställningen kring det som med en engelsk term kallas corporate governance och som utgör startskottet till diskussionen i Sverige om bolagsstyrning. Gävle kommuns bolagsstyrning formuleras i Företagspolicy för Gävle kommun, Finanspolicy Gävle Kommunkoncern, Ägardirektiv till Gävle Stadshus AB, Gävle Stadshus AB operativ beslutsordning i koncernen samt bolagsordningar. 0. Inledning Begreppet Corporate governance Corporate governance är det regelverk som samhället sätter upp för bolagens förvaltning. Den engelska termen har på svenska kommit att översättas med bolagsstyrning, ibland också ägarstyrning. Här finns det nyansskillnader som riskerar gå förlorade i översättningarna. Governance är inte riktigt detsamma som styrning. Ägarens roll är inte att styra. Den uppgiften har ägaren har lagt på bolagsstyrelsen. Corporate governance är inte heller ett ägarperspektiv utan ett samhällsperspektiv där ägaren är en aktör bland andra. KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (dir). Fax Mobil

4 Sid 2 (10) Svensk kod för bolagsstyrning Efter ett antal uppmärksammade bolagsskandaler har ett starkt internationellt intresse växt fram för att stärka förtroendet för att finans- och aktiemarknadens funktion. Codes of conduct skapades i flera länder. I Sverige ledde det fram till att Svensk kod för bolagsstyrning (i fortsättningen kallad koden ) utgavs i december 2004 som ett regelverk för börsnoterade bolag, men också med vidare vyer än så (sid. 8): Även om koden främst riktar sig till aktiemarknadsbolagen kommer en utvecklad bolagsstyrning i dessa bolag att tjäna som exempel och förebild även för andra kategorier av företag. Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag En allt större del av den kommunala verksamheten har kommit att bedrivas i bolagsform. Sveriges Kommuner och Landsting har under flera år bedrivit ett arbete för att utveckla kommunernas och landstingens hantering av sina bolag. För att anpassa den svenska koden för bolagsstyrning till kommunala förhållanden engagerade förbundet en arbetsgrupp. Resultatet blev en skrift (2006) med titeln Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (i fortsättningen kallad principer ). Skillnaderna i förutsättningar mellan börsnoterade bolag och kommunägda är flera, men en bärande tanke i båda fallen har varit att: o stärka ägarnas inflytande och o skapa tydligare roller mellan de olika bolagsorganen: ägare (egentligen bolagsstämman), styrelse, bolagsledning, revisorer och lekmannarevisorer. Kodens bolagsbild och det kommunala bolaget Det kommunala bolaget skiljer sig på avgörande punkten från kodens bolagsbild, vilket är väsentligt att hålla i minnet för att kunna ta till sig det som är användbart för en fortsatt diskussion om spelreglerna för de bolagen i den samlade kommunala organisationen. Aktiebolagslagen och därmed också koden har en bild av bolaget som innebär o Varje bolag betraktas för sig själv, fristående från andra bolag o Många ägare som är anonyma och inte har någon kontakt med varandra annat än på bolagsstämman där var och en agerar självständigt o Fungerande marknad för aktierna De mer eller mindre outtalade förutsättningar som aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning bygger på rubbas av följande faktorer:

5 Sid 3 (10) Institutionellt ägande Aktiebolagslagens perspektiv är att varje ägare är suverän och självständig. Ägarna är inte ett bolagsorgan, utan bolagsorganet är bolagsstämman, dvs. de på bolagsstämman församlade ägarna. När en ägare är en institution, som på bolagsstämman representeras av ett ombud med visst mandat, uppstår ett behov av ett överordnat forum för samråd mellan ägarna. Det är t.ex. förhållandet i Gävle Containerterminal AB. Koden har ingenting att säga om detta. Ett bolag en ägare Koden är blind för denna situation och har ingenting att säga om detta. Flera bolag en ägare Koden betraktar liksom aktiebolagslagen varje bolag som suveränt och självständigt. Om en ägare äger flera bolag så har koden ingenting att säga om det. Kodens värld slutar vid varje enskilt bolags bolagsstämma. I den här frågan, som är kritisk för ägaren, sviker koden eller också kan man säga att dess budskap är tydligt: varje bolag ska hanteras utifrån sina egna förutsättningar och all samverkan med andra bolag sker på marknadsmässiga villkor. Å andra sidan kan sägas att i den äkta koncernen ligger hela koncernledningsproblematiken i händerna på moderbolaget och dess styrelse som en helt och hållet intern angelägenhet. I de fall där bolag med vitt skilda verksamheter ägs av ett holdingbolag, så som situationen är i Gävle kommun, ställs problematiken på sin spets. Dotterbolagens verksamheter utgör inte delar av moderbolagets verksamhet, utan den enda kopplingen dem emellan är rättsligt och finansiellt genom moderbolagets ägande av dotterbolagen. Hur fördelas då ägarfunktionerna, på fullmäktige, kommunstyrelsen, GSAB eller dotterbolagens stämma? Samverkan mellan ägarna Kodens idealbild är de många anonyma ägarna, som var och en agerar på egen hand. När ägarna är få och med uttalat intresse av samverkan förändras bolagsstämman form från ett röstningsmaskineri till arbetsgrupp med ett fåtal medlemmar. Andra syften Kommunala företag med sitt kommunala ändamål komplicerar kodens bolagsbild.

6 Sid 4 (10) En särskild komplikation för tillämpning av koden utgör Brynäs Byggnads AB där ägaren också är den dominerande kunden. Offentlighetslagstiftningen Offentlighetslagstiftningen är ytterligare en tillkommande förutsättning för det kommunala bolagets funktionssätt. 1. Bolagsstämma Ägaren utövar sin makt genom bolagsstämman. Eftersom koden syftar till att stärka ägarnas inflytande börjar koden med regler för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt deltagande på bolagsstämman. Det gäller kallelsen, möjligheterna att delta på distans, styrelsens, ledningens och revisorernas närvaro och om stämmans genomförande. Inte mycket av detta är tillämpbart för det kommunala bolaget. Grunderna är dock desamma. Enligt aktiebolagslagen utövas aktieägares inflytande i bolaget vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Det är således endast genom beslut på bolagsstämman, som bolagets aktieägare kan ge bindande direktiv till bolaget. I principer konstateras att i det kommunala bolaget, som bara har en ägare, kan bolagsstämman genomföras antingen som ett öppet stämmosammanträde eller som en stämma per capsulam, skrivbordsstämma. Kommunfullmäktige ska besluta om på vilket sätt bolagsstämman skall genomföras. I båda fallen företräds ägaren/kommunen av ett ombud. Kommunen måste därför också besluta om hur ombud utses och hur ombudsinstruktioner utfärdas. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utfärdar ombudsinstruktion i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I Gävle kommun ägs de affärsdrivande kommunala bolagen av ett holdingbolag, Gävle Stadshus AB, vilket komplicerar bilden. Ytterligare en ägare träder in i bilden. Bolagsstämmor Formerna för hur bolagsstämmorna skall genomföras är i huvudsak oreglerat. I bolagens bolagsordningar står dock att Kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även massmedia har rätt att närvara, om inte stämman för visst tillfälle beslutat annat.

7 Sid 5 (10) Företagspolicyn talar om ett informationssammanträde. Gävle Stadshus AB åläggs att före sin egen årsstämma inbjuda ledamöterna i kommunfullmäktige och allmänhet till ett informationssammanträde (sid. 5): Vid mötet ska styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorer för moder- och dotterbolag närvara för föredragning av respektive bolags verksamhet. I praktiken genomförs årsstämmorna som stämmosammanträden med ett mycket litet fåtal deltagare. Därutöver genomförs bolagsstämmorna vanligen som skrivbordsstämmor. Ombud Kommunens företagspolicy (sid. 4) anges följande ordning för att utse ombud på bolagsstämman: Fullmäktige utser ombud till bolagsstämman i Gävle Stadshus AB Gävle Stadshus AB styrelse utser ombud till bolagsstämmorna i dotterbolagen Dotterbolags styrelse utser ombud till bolagsstämmorna i egna dotterbolag Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämmorna i bolag som ägs direkt av kommunen Ombudsinstruktioner Det sägs inte uttryckligen, men det måste vara underförstått, att den som utser ombud också har rätt att utförda ombudsinstruktion. Som ett slags generell instruktion anges (sid 4) att: Ägarrepresentanter ska på bolagsstämma särskilt bevaka ägardirektiven vad beträffar: o verksamhetens måluppfyllelse o ekonomiska mål o helhetssyn och samordning inom kommunkoncernen Kommunallagens krav på att fullmäktige skall ta beslut i frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt, som återges i företagspolicyn, innebär en begränsning av rätten att utfärda ombudsinstruktioner. Reflexioner En bolagsstämma i ett bolag med endast en ägare blir naturligtvis starkt förenklad. Om ägaren dessutom är en institution, som låter sig representeras av ett ombud, blir bolagsstämman en ren formalitet för att juridiskt lägga fast och meddela ett beslut som tidigare fattats i kommunen och som bara framförs av ombudet på stämman. Den verkliga bolagsstämman hålls på annat ställe och på annat sätt.

8 Sid 6 (10) Oavsett om ett holdingbolag skjutits in mellan kommunen och de kommunala bolagen ska alla frågor av principiell art eller annars av större vikt i bolagen avgöras av fullmäktige. Därutöver framgår beslutsordningen i stora drag av kommunens företagspolicy, ägardirektiv och finanspolicy. Årsstämmans frågor om godkännande av årsredovisningen och ansvarsfrihet för bolagets styrelse och VD hanteras inte i kommunen som en fråga av principiell art utan beslutas av GSAB styrelse eller kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutade om instruktionen till ombudet på årsstämman i GSAB med endast en kommunstyrelseparagraf som underlag, förutom vad som framgår i den sammanställda redovisningen i kommunens årsredovisning och som behandlades vid samma sammanträde. Årsstämmornas huvudfrågor borde hanteras av fullmäktige på ett sätt som motsvarar behandlingen av ansvarsfrågan för kommunens nämnder. 2. Tillsättning av styrelse och revisor Valberedning (2.1) Nästa punkt i koden tar upp beredningen av stämmans kanske viktigaste beslut, tillsättning av styrelse och revisor. För att säkra kvalitén och öppenheten i tillsättningen skall bolagsstämman utse en valberedning som representerar bolagets ägare. Dess sammansättning och arbetssätt beskrivs utförligt i koden, men berörs inte alls i principer för de kommunala bolagen. Valberedning är en välkänd företeelse i kommunerna. I eftertexten till principer (sidan 23) kommenteras tillsättningen av styrelseledamöter med hänvisning till att detta sker på samma sätt som val av ledamöter i en nämnd. De politiska partierna nominerar och ärendet bereds i fullmäktiges valberedning. Koden lägger stor vikt vid att valberedningens förslag tydligt motiveras och att de föreslagna ledamöterna utförligt presenteras. Koden tar också upp regler som syftar till större medvetenhet och tydlighet i valberedningens förslag till revisor. I kommunen har revisorskollegiet uppgiften att bereda fullmäktiges beslut om revisorer i bolagen. Flera punkter i koden är värda att ta fasta på för att öka kvaliteten i beredning och beslut.

9 Sid 7 (10) 3. Styrelse Storlek och sammansättning (3.2) Koden för bolagsstyrning tar upp flera faktorer som har att göra med styrelsens storlek och sammansättning, t.ex. antalet ledamöter i punkt 3.2.2: Styrelsen skall inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Suppleanter till stämmovalda ledamöter skall inte utses. Andra punkter handlar om att säkerställa styrelsens relativa oberoende av bolagets ägare och bolagsledningen. Principerna tar inte alls upp problematiken. Ändå är det en central frågeställning som borde behandlas med stor öppenhet. Men någonting borde kunna sägas om grunderna för styrelsernas sammansättning, särskilt vad gäller lämpligheten av att sitta i flera olika styrelser, t.ex. lämpligheten av att samtidigt sitta i kommunstyrelsen och i GSAB styrelse? I bolagsstyrelserna sitter i dag så kallade sakkunniga, i flera fall är dessa kommunala tjänstemän. Koden förordar inte utskott i styrelsen generellt sett, men nämner revisionsutskott och ersättningsutskott som 2 möjliga utskott. Uppgifter och arbetsformer (3.1, ) Koden tar upp flera punkter av intresse och för det kommunala bolaget. I kompletteras lagen om att styrelsens arbetsordning ska fastställas årligen med att samtliga instruktioner skall hållas uppdaterade: Lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för VD samt rapportinstruktion skall vara anpassade, tydliga, utförliga och konkreta. Samtliga skall minst en gång per år prövas avseende relevans och aktualitet. Även principer tar också upp den saken, men behandlar inte ytterligare moment i koden som preciserar styrelsens arbete och som bör vara av intresse också för ett kommunalt bolag: Styrelsen ska fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning. (3.1.1) Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år skall styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från bolagsledningen skall närvara. (3.5.3) Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. (3.1.2, 3.4.4)

10 Sid 8 (10) Intern kontroll (3.7) Ett särskilt syfte med koden är att säkerställa bolagens arbete med redovisnings- och revisionsfrågor (3.8), finansiella rapportering (3.6) och intern kontroll (3.7). Begreppet intern kontroll finns inte i aktiebolagslagen, som i stället (8 kap 4 ) talar om att: Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Bolagets ska ha en god intern kontroll och det är styrelsens ansvar att följa upp att den fungerar. I koden preciseras kraven på uppföljningen och ställer frågan på sin spets i punkt 3.7.3: I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande. Direkt motsvarighet saknas i principerna, men där sägs (3.7) att: Styrelsen skall för varje år upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. Här kan man se en intressant skillnad i traditioner. Kodens perspektiv är redovisning av och styrelsens ställningstagande till vad som verkligen görs. I principerna talas om att styrelsen skall upprätta en plan. Redovisnings- och revisionsfrågor (3.8) I koden och i principer anges som ett ytterligare ansvar för styrelsen att upprätthålla ändamålsenliga relationer till bolagets revisorer och (i principer ) lekmannarevisorer. Styrelsen ska dokumentera det sätt på vilket styrelsen kommunicerar med bolagets revisor. (3.8.1). Styrelsen skall minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören träffa bolagets revisor. (3.8.4) I principer har skall bytts ut till skall överväga att utan att det motiveras. I koden tas ytterligare steg som inte omnämns i principer. Punkt talar om möjligheterna av att inrätta ett revisionsutskott i styrelsen med uppgift att bland annat: o Fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,

11 Sid 9 (10) o fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, o utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen, samt o biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Även om inte ett utskott inrättas så är punkternas innehåll värda att ta fasta på för ett kommunalt bolag med justering för att lekmannarevisor tillkommer och att valberedningen utgörs av Kommunrevisionen. 4. Bolagsledning Det är väl värd att observera att huvudrubriken i koden för bolagsstyrning är bolagsledningen och att VD behandlas i underrubriker. Här läggs således vikt vid att styrelsen inte bara ser VD isolerad utan tar ansvar för de direkt underställda VD bolagsledningen. Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. (4.2.2) Principerna för kommunala bolag beaktar inte alls bolagsledningen utan behandlar enbart bolagets VD när man skriver i punkt 4.3 att: Fullmäktige skall fastställa principer för ersättning till verkställande direktör i de kommunala bolagen och att dessa kan omfatta: o Fast resp. rörlig ersättning o Pension o Uppsägningstid o Avgångsvederlag o Övriga förmåner I principer punkt 4.2 slås fast att: Styrelsen skall utse och entlediga verkställande direktör efter samråd med kommunen eller landstinget. Frågan inställer sig vem som i detta fall representerar kommunen. Koden behandlar inte alls tillsättning av VD.

12 Sid 10 (10) 5. Information om bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport (5.1) och Rapport om intern kontroll (5.2) Ett av de mera uppmärksammade inslagen i koden för bolagsstyrning är kravet på en rapport om hur koden för bolagsstyrning har hanterats och som skall lämnas till stämman i samband med årsredovisningen (5.1.1): Till bolagets årsredovisning skall bifogas en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Av rapporten skall framgå om den är granskad av bolagets revisor. Koden lägger särskild vikt vid säkringen av bolagets ekonomiska hantering och rapportering. Därför skall detta särskilt rapporteras, punkt 5.2.1: Till bolagets årsredovisning skall fogas rapport om den interna kontrollen samt revisorns granskningsberättelse över denna rapport enligt I står att rapporten kan granskas av bolagets revisor. Se också avsnittet om intern kontroll ovan. Bolagsstyrningsrapport behandlas i principer avsnitt 6.1. Kommunfullmäktige ska besluta om bolagsstyrningsrapporten ska bifogas årsredovisningen eller om uppgifterna ska ingå i årsredovisningen. Principer är mera allmänt hållna och inte lika tydliga. Här anses att det räcker med att ange den genomsnittliga närvaron för styrelsen, medan koden kräver en redovisning av varje styrelseledamots närvaro vid sammanträdena. Dessutom krävs inte en särskild rapport om den interna kontrollen i likhet med koden. I stället ingår en punkt 4 som är mycket omfattande och krävande (6.1.4): Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret. Henry Lundberg Revisionschef Underlag: 1. Företagspolicy för Gävle kommun 2. Finanspolicy Gävle Kommunkoncern 3. Ägardirektiv till Gävle Stadshus AB 4. Gävle Stadshus AB operativ beslutsordning i koncernen 5. Svensk kod för bolagsstyrning, Kodgruppen Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014 Inledning Almi Företagspartner AB (Bolaget) är ett svenskt aktiebolag som ägs av svenska staten. Utöver vad som följer av lag, författning eller bolagsordning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 64 HALDEX 2008 Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning, nedan kallad koden, samt upprättar en bolagsstyrningsrapport i enlighet med koden. en är inte granskad av bolagets revisorer.

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY 1 (5) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft 2014-01-01 Ersätter - Gäller för

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra

Läs mer

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia

Lekmannarevision The Capit al o al f Sca ca dinavia Lekmannarevision The Capital of Scandinavia Lekmannarevisor Lekmannarevisor är ett bolagsorgan, reglerat i Aktiebolagslagen 10 kap. Lekmannarevisorer är obligatoriska i helägda kommunala bolag enligt Kommunallagen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-08-20 Ks/2013:96 116 Projekt Ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer