Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Projekt Ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag för att finansiera försök med att erbjuda gymnasieskolans elever i åk 2 ett körkortspaket. Beslutsunderlag Skolnämndens beslut Tjänsteskrivelse Skolförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Skolförvaltningen har sett på möjligheterna att erbjuda gymnasieelever ett körkortspaket. Syftet är dels att underlätta för ungdomarna att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden, dels att attrahera fler elever att välja gymnasieutbildning i Kristinehamn. Förvaltningen föreslår att försöket pågår under ett år och att utvärdering sker i slutet av läsåret. Kostnaden för projektet är beräknat till ca kr/elev vilket gör en totalkostnad på tkr. Ekonomiavdelningens överväganden Diskussioner har under 2012 förts underhand mellan kommunledningsförvaltningen och skolförvaltningen i detta ärende. Vid dessa diskussioner har anslagsbehovet beräknats till 800 tkr. Ekonomiavdelningen anser att detta belopp får vara riktmärke för den ekonomiska nivå som kommunstyrelsen kan bifalla. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_96 - ansökan on extra anslag för körkortspaket för gymnasieelever - ver 1{fcfe-6d a9cf-000e-a101} (1).rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

42 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsens föreslås besluta att bevilja 800 tkr i tilläggsanslag för att finansiera ett försök att erbjuda körkortspaket. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag till förfogande med motsvarande belopp. Skickas till Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

43

44

45

46 Tjänsteskrivelse Sida 1(6) Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, Ansvarig handl. Anders Dahlén Datum Ks/2013: Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Ägardirektiv för de kommunala bolagen Sammanfattning remitterade arbetsutskottet förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen till de kommunala bolagen, Kristinehamnsbostäder AB och Kristinehamns Energi AB, samt till de politiska partierna representerade i fullmäktige. Bakgrunden är att ägardirektiven för Kristinehamnsbostäder AB och Kristinehamns Energi AB upphörde att gälla respektive Nya ägardirektiv har arbetats fram och kompletterats med ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter samt Riktlinjer för styrning som reglerar relationen mellan ägaren (kommunen) och bolagen. Arbetet har genomförts i dialog med bolagen. Remisstiden var satt till 3 månader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Remissvar från Kristinehamnsbostäder Remissvar från Kristinehamns Energi AB Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder, daterat Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter, daterat Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB, daterat Riktlnjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag, daterat Ärendet c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_11 - ägardirektiv för de kommunala bolagen - ver 1{fcfe-6cd b0f8-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

47 2 Ksau beslutade att remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen inom 3 månader. Av de utsedda remissinstanserna har svar inkommit; från Kristinehamnsbostäder AB och Kristinehamns Energi AB. 1) Kristinehamnsbostäder AB har lämnat följande remissvar 1.1 Synpunkter och kommentarer på dokumentet: Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Inledning I andra stycket finns följande skrivning: Bolagsverksamheten skall därefter samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt för att därigenom uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Kommentar från ansvarig handläggare Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Samordningen avser t.ex. användandet av PA-system, ekonomisystem m.m. I koncernen ska sådant samordnas där det är möjligt och lämpligt. Vi anser att den skrivningen skulle kunna äventyra styrelsens, i respektive bolag, möjligheter att skapa en för bolaget ändamålsenlig och effektiv organisation och på så sätt äventyra bolagets framtid till förmån övrig kommunal verksamhet. 3. Förutsättningar för styrning I den tredje punkten står: Skapa en gemensam kultur för den totala kommunala organisationen Samtliga bolag verkar, mer eller mindre, på en konkurrensutsatt marknad och måste därför ha handlingsfrihet precis på samma sätt som likvärdiga privata aktörer på marknaden har. Punkten bör därför tas bort i sin helhet Kommunfullmäktiges ställningstagande I första punkten står: Större strategiska investeringar Vi bedömer att det finns en överhängande risk att tex ROTrenovering av en fastighet blir en fullmäktigefråga vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Ägare och Ändringen är genomförd i dokumentet enligt förslag. Kommentar: Ursprungsmeningen är vagt formulerad och har ingen viktig betydelse. Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Ett resonemang genomförs mellan Kommunchef/Ekonomichef och VD för att fastställa vad en större strategisk investering är.

48 3 bolag bör därför sätta sig ner och tillsammans komma fram till vad som är en större strategisk investering. 5.1 Budget Första stycket inleds med Årsplanen inleds med att kommunstyrelsen tillställer bolagen budgetinstruktioner. Dessa baseras på kommunens övergripande mål samt specifika mål för bolagen. Här är viktigt att tydliggöra att det är styrelsen i respektive bolag, som enligt aktiebolagslagen, har ett personligt ansvar för hur bolaget sköts. Nuvarande skrivning kan tolkas som att det är Kommunstyrelsen som har ansvaret för budgeten i respektive bolag. Hela stycket bör därför strykas och ersättas med: Årsplanen inleds med att Kommunstyrelsen tillställer bolagen budgetinstruktioner i form av avkastnings- och utdelningskrav. Bolagen skall sedan, efter avslutat budgetprocess, tillställa Kommunstyrelsen antagen budget. 5.2 Rapportering och uppföljning under året I första stycket står Bolagen ska underrätta kommunstyrelsen så snart väsentliga avvikelser från planer och budgetar föreligger, varvid vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. Återigen är det styrelsen som har ansvaret för bolaget. Det här stycket bör därför formuleras om till: Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Årsplanen följer övriga kommunala verksamheters budgetprocess. Att Ks tillställer bolagen budgetinstruktioner innebär inte att Ks tar över det ekonomiska ansvaret i bolagen. Instruktionerna kommer inte vara i detalj styrande. Ändringen är genomförd i dokumentet med en mindre justering bestående av att det är KF och inte Ks som fastställer budgeten för bolagen. Dessutom ersätts orden avkastnings- och/eller utdelningskrav med de ekonomiska målen. Bolagen ska underrätta Kommunstyrelsen om man av någon anledning inte kan uppnå det avkastnings- och/eller utdelningskrav som Kommunstyrelsen tillställt bolaget, varvid negativa ekonomiska avvikelse ska redovisas samt vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. 9. Allmänna handlingar

49 4 Här bör framgå att bolagen i vissa fall kan komma att åberopa affärssekretess om man anser att uppgiften kan komma att skada tredje part. Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Texten är tänkt som en upplysningstext. Hanteringen av handlingar styrs av lagen och kan inte regleras i ägardirektiv. 1.2 Synpunkter och kommentarer på dokumentet: Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB I första stycket under huvudrubriken, Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB, står... och andra policydokument. Här bör det tydligt framgå vilka dokument som avses och vilka som kan appliceras på respektive bolag. Övrigt Här står Bolaget ska medverka till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag. Vi anser inte att koncernnytta är när ett bolag i koncernen medvetet skall ingå ekonomiskt ofördelaktigt avtal bara för att det är ekonomiskt fördelaktigt för ägaren eller andra bolag i koncernen. Kommentar från ansvarig handläggare Ursprungstexten vad avser policydokument ändras till: i tillämpliga fall andra policydokument. Ursprungstexten ändras till att Bolagen ska eftersträva att koncernnyttan kan upprätthållas... Ändringen avser ägardirektiven i samtliga bolag. Skrivningen bör därför kompletteras med så länge det kan ske på affärsmässiga villkor. Detta gäller även ägardirektivet för AB Kristinehamns Industrifastigheter.

50 5 1.3 Synpunkter och kommentarer på dokumentet: Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter Verksamhetens mål Här står: Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Kommentar från ansvarig handläggare Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Jämförelsetal finns, dock kan relevansen av nyckeltalen vara svåra att bedöma. Det är svårt, för att inte säga omöjligt att hitta jämförbara bolag, den skrivningen bör därför tas bort. 2) Kristinehamns Energi AB har lämnat följande remissvar 2.1 Synpunkter och kommentarer på dokumentet: Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB Verksamhetens inriktning Under Allmänt, 5 punkten ändras till: äga, förvalta och hyra ut fastigheter, anläggningar och utrustning. Ekonomiska och finansiella mål I andra stycket ändra till: Bolagets soliditet för energikoncernen, baserat på justerat eget kapital (dvs. bokfört synligt eget kapital och eget kapitaldelen av obeskattade reserver), ska vara lägst 25 %. I tredje stycket stryk ordet marknadsmässiga. I fjärde stycket stryk orden marknadsvärden och marknadsmässigt och årligen. Kommentar från ansvarig handläggare Ursprungstexten ändras till: äga, förvalta och hyra ut fastigheter, anläggningar och utrustning för i huvudsak distribution av energi. Ursprungstexten ändras inte. Kommentar: Det är möjligt att beräkna ett marknadsvärde för ett energibolag, dock är det inte lika naturligt som för t.ex. ett bostadsbolag. Avkastnings- och utdelningskravet ska fastställas årligen, inte vart fjärde år. Det ska givetvis, om inte förutsättningarna ändras, inte justeras mycket årligen. Avsluta fjärde stycket istället med: Avkastnings- och utdelningskravet fastställs ett marknadsvärde på 4 år. Ändra sjätte stycket till: Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta.

51 6 2.2 Synpunkter och kommentarer på dokumentet: Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag 3.2 Informella avstämningar Ändra rubriken till: 3.2 Avstämningar Kommentar från ansvarig handläggare Ändringen är genomförd i ursprungstexten. Stryk ordet informella i texten nedan i andra raden Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB, Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter och Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB samt Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Samtliga dokument daterade Skickas till Kommunchef Ekonomichef Kristinehamnsbostäder AB Kristinehamns Energi AB AB Kristinehamns Industrifastigheter Anders Dahlén Kommunchef

52 1 juli 2013 Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB För den verksamhet som bedrivs i Kristinehamnsbostäder AB, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och i tillämpliga fall andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013, och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller i förekommande fall även för Bolagets dotterbolag. Verksamhetens syfte Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta mål. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska på affärs- och miljömässiga principer: - uppföra, förvärva, äga och förvalta bostads-, affärs-, och förvaltningsfastigheter med tillhörande affärslokaler, - äga, förvalta, utveckla, producera, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till exempel för personer inom särskilt utsatta grupper, - aktivt bidra till utveckling av bostadsområden och stadsdelar, - arbeta för att en kommersiell och samhällelig service finns i bostadsområden och stadsdelar, - arbeta för att utveckla och förbättra kvaliteten i tillhandahållna tjänster, samt - verka för ett effektivt energiutnyttjande. Fastighetsbeståndet Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredsställande rörlighet på bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose efterfrågan, om det kan ske inom sunda företagsekonomiska principer. Hyresgästinflytande Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till ett reellt inflytande över boendet. Bolaget ska bidra till att utveckla formerna för de boendes inflytande. Socialt ansvar Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan

53 med berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten. Ekonomiska och finansiella mål Bolagets soliditet, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara i nivå med ett riksgenomsnitt för SABO-företag i Bolagets storleksordning, dock lägst 10 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolagets fastigheter ska årligen värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till Bolagets befintliga fastighetsbestånd och att Bolaget hyr ut till alla. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolaget ska årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse dels över tiden, dels med övriga liknande kommunala bostadsbolag. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex ekonomisystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Inom ramen för den löpande förvaltningen har Bolaget rätt att genomföra förvärv och försäljningar av fastigheter. För större förvärv eller försäljningar krävs kommunfullmäktiges ställningstagande. Bolaget ska eftersträva till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

54 11 januari 2013 Ägardirektiv för Kristinehamnsbostäder AB För den verksamhet som bedrivs i Kristinehamnsbostäder AB, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013, och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller i förekommande fall även för Bolagets dotterbolag. Verksamhetens syfte Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta mål. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska på affärs- och miljömässiga principer: - uppföra, förvärva, äga och förvalta bostads-, affärs-, och förvaltningsfastigheter med tillhörande affärslokaler, - äga, förvalta, utveckla, producera, förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till exempel för personer inom särskilt utsatta grupper, - aktivt bidra till utveckling av bostadsområden och stadsdelar, - arbeta för att en kommersiell och samhällelig service finns i bostadsområden och stadsdelar, - arbeta för att utveckla och förbättra kvaliteten i tillhandahållna tjänster, samt - verka för ett effektivt energiutnyttjande. Fastighetsbeståndet Bolagets lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredsställande rörlighet på bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att tillgodose efterfrågan, om det kan ske inom sunda företagsekonomiska principer. Hyresgästinflytande Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till ett reellt inflytande över boendet. Bolaget ska bidra till att utveckla formerna för de boendes inflytande. Socialt ansvar Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan

55 med berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten. Ekonomiska och finansiella mål Bolagets soliditet, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara i nivå med ett riksgenomsnitt för SABO-företag i Bolagets storleksordning, dock lägst 10 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolagets fastigheter ska årligen värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till Bolagets befintliga fastighetsbestånd och att Bolaget hyr ut till alla. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolaget ska årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse dels över tiden, dels med övriga liknande kommunala bostadsbolag. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex ekonomisystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Inom ramen för den löpande förvaltningen har Bolaget rätt att genomföra förvärv och försäljningar av fastigheter. För större förvärv eller försäljningar krävs kommunfullmäktiges ställningstagande. Bolaget ska medverka till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

56 1 juli 2013 Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter För den verksamhet som bedrivs i AB Kristinehamns Industrifastigheter, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och i tillämpliga fall andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013 och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller i förekommande fall även för Bolagets dotterbolag. Verksamhetens syfte Bolagets syfte är att främja utvecklingen av näringslivet i kommunen genom att bygga, köpa, förvalta, sälja och hyra ut fastigheter, anläggningar och lokaler. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta mål. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska - på affärs- och miljömässiga principer uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för industri, hantverk och administration m m. Fastighetsbeståndet Bolagets fastighetsbestånd ska bestå av industri- och tillhörande kontorslokaler i Kristinehamns kommun. Bolaget bör eftersträva en låg vakansnivå. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten. Ekonomiska och finansiella mål Bolagets soliditet, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara lägst 20 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolagets fastigheter ska årligen värderas baserat på marknadsmässiga antaganden.

57 Bolagets avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till Bolagets befintliga fastighetsbestånd. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolaget ska årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tiden. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex betalningssystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Bolaget ska eftersträva till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

58 11 januari 2013 Ägardirektiv för AB Kristinehamns Industrifastigheter För den verksamhet som bedrivs i AB Kristinehamns Industrifastigheter, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013 och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller i förekommande fall även för Bolagets dotterbolag. Verksamhetens syfte Bolagets syfte är att främja utvecklingen av näringslivet i kommunen genom att bygga, köpa, förvalta, sälja och hyra ut fastigheter, anläggningar och lokaler. Bolaget är kommunens verktyg för att uppnå detta mål. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska - på affärs- och miljömässiga principer uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för industri, hantverk och administration m m. Fastighetsbeståndet Bolagets fastighetsbestånd ska bestå av industri- och tillhörande kontorslokaler i Kristinehamns kommun. Bolaget bör eftersträva en låg vakansnivå. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten. Ekonomiska och finansiella mål Bolagets soliditet, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara lägst 20 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolagets fastigheter ska årligen värderas baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets avkastningskrav ska baseras på marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav med hänsyn tagen till Bolagets befintliga

59 fastighetsbestånd. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolaget ska årligen redovisa direktavkastningen på fastighetsinnehavet i jämförelse över tiden. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex betalningssystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Bolaget ska medverka till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

60 1 juli 2013 Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB För den verksamhet som bedrivs i Kristinehamns Energi AB, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och i tillämpliga fall andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013 och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller även för Bolagets dotterbolag. Bolaget bedriver elnätsverksamhet genom dotterbolaget Kristinehamns Elnät AB samt fjärrvärmeverksamhet genom dotterbolaget Kristinehamns Fjärrvärme AB. Dotterbolaget Kristinehamns Energi Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter som i huvudsak används i energikoncernens verksamhet. Verksamhetens syfte Kristinehamns kommun har behov av god infrastruktur inom el och värme till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekterna. Kristinehamns Energi AB och dess dotterbolag ska vara viktiga verktyg och resurser för kommunen inom dessa områden. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska: - anskaffa, distribuera och sälja fjärrvärme inom Kristinehamns kommun, - inom sitt nätkoncessionsområde bedriva elnätsverksamhet, - tillhandahålla tjänster inom områdena energi, klimat och miljö, - verka för strategisk utveckling av nya affärsområden inom energi, miljö och klimat och därmed förenliga tjänster och produkter, - äga, förvalta och hyra ut fastigheter, anläggningar och utrustning som i huvudsak används för distribution av energi, - för sin drift särskilt beakta speciallagstiftningen inom elnätsverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. Bolaget ska vidare, i samverkan med kommunen, utreda om verksamheten kan och bör utvecklas och utvidgas med bl a värme- och elkraftproduktion. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten.

61 Ekonomiska och finansiella mål Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder med långsiktiga ekonomiska mål och med beaktande av samhällsnyttan för medborgare och näringslivet. Bolagets soliditet för energikoncernen, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara lägst 25 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolaget ska värderas vid inledningen av respektive mandatperiod baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets avkastningskrav ska baseras på tillgångarnas marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex ekonomisystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Bolaget ska eftersträva till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

62 11 januari 2013 Ägardirektiv för Kristinehamns Energi AB För den verksamhet som bedrivs i Kristinehamns Energi AB, nedan kallat Bolaget, gäller förutom kommunens gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag och i tillämpliga fall andra policydokument även dessa särskilda ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige i Kristinehamn den 28 februari 2013 och fastställda av bolagsstämma i Bolaget den [dag månad år]. Dessa ägardirektiv gäller även för Bolagets dotterbolag. Bolaget bedriver elnätsverksamhet genom dotterbolaget Kristinehamns Elnät AB samt fjärrvärmeverksamhet genom dotterbolaget Kristinehamns Fjärrvärme AB. Dotterbolaget Kristinehamns Energi Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter som i huvudsak används i energikoncernens verksamhet. Verksamhetens syfte Kristinehamns kommun har behov av god infrastruktur inom el och värme till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekterna. Kristinehamns Energi AB och dess dotterbolag ska vara viktiga verktyg och resurser för kommunen inom dessa områden. Verksamhetens inriktning Allmänt Bolaget och dess dotterbolag ska: - anskaffa, distribuera och sälja fjärrvärme inom Kristinehamns kommun, - inom sitt nätkoncessionsområde bedriva elnätsverksamhet, - tillhandahålla tjänster inom områdena energi, klimat och miljö, - verka för strategisk utveckling av nya affärsområden inom energi, miljö och klimat och därmed förenliga tjänster och produkter, - äga, förvalta och hyra ut fastigheter och anläggningar och utrustning för distribution av energi, - för sin drift särskilt beakta speciallagstiftningen inom elnätsverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. Bolaget ska vidare, i samverkan med kommunen, utreda om verksamheten kan och bör utvecklas och utvidgas med bl a värme- och elkraftproduktion. Verksamhetens mål Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestation över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal. Bolaget ska med viss periodicitet mäta kundnöjdheten.

63 Ekonomiska och finansiella mål Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder med långsiktiga ekonomiska mål och med beaktande av samhällsnyttan för medborgare och näringslivet. Bolagets soliditet för energikoncernen, baserat på justerat eget kapital (d v s bokfört synligt eget kapital och eget kapital-delen av obeskattade reserver), ska vara lägst 25 %. Bolaget ska också redovisa sin soliditet baserat på ett marknadsvärde av tillgångarna. Bolaget ska värderas vid inledningen av respektive mandatperiod baserat på marknadsmässiga antaganden. Bolagets avkastningskrav ska baseras på tillgångarnas marknadsvärden och utgå från ett marknadsmässigt avkastningskrav. Avkastnings- och utdelningskravet fastställs årligen i samband med budgetprocessen. Bolagets resultat ska varje år disponeras så att den, i förekommande fall, fastställda värdeöverföringen (utdelningskrav) i form av utdelning till ägaren kan uppfyllas. I övrigt ska resultatdisponering ske i enlighet med vad som anges i Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Bolaget ska samverka med kommunens finansförvaltning för att uppnå koncernnytta vad gäller t ex ekonomisystem, likviditet och upplåning. Klimat- och miljömål Bolagets verksamhet ska vara klimat- och miljöanpassad. Bolaget ska upprätta mätbara mål som följs upp årligen. Övrigt Bolaget ska medverka till att koncernnytta kan upprätthållas genom att samverka med kommunens andra helägda bolag.

64 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Antal sidor: 9

65 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Innehåll 1. Inledning Syftet med riktlinjerna 1 2. Lagliga förutsättningar 1 3. Förutsättningar för styrning Styrdokument Bolagsordning Ägardirektiv Riktlinjer för styrning Informella avstämningar 3 4. Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bolagsorganen Kommunfullmäktiges roll Kommunfullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges godkännande Övriga frågor som ankommer på kommunfullmäktige Kommunstyrelsens roll Styrning Uppsiktsplikt Bolagsstämman Bolagsstyrelsen Styrelsens uppdrag Val av styrelse Bolagets revisorer Lekmannarevisorer 7 5. Modell för uppföljning Budgeten Rapportering och uppföljning under året Årsbokslut Resultatdispositioner 8 6. Årsredovisningen 9 7. Försäkringar 9 8. Kommunalrättsliga principer 9 9. Allmänna handlingar 9

66 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Inledning Kristinehamns kommun bedriver bl a energi- och bostads- och annan fastighetsverksamhet i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är samlade i bolagen. Den i bolag bedriva verksamheten skall tillsammans med övrig kommunal verksamhet, direkt eller indirekt skapa nytta för kommunen eller medborgarna och falla inom den kommunala kompetensen. Bolagsverksamheten skall därför samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt för att därigenom uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Styrning av bolagsverksamheten förutsätter en aktiv och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolagen. 1.1 Syftet med riktlinjerna Dessa riktlinjer ska tillsammans med övriga styrdokument vara ett verktyg för kommunens styrning av de majoritetsägda bolagen och ett sätt att stimulera till kommunikation mellan ägaren och bolagens ledningar. Riktlinjerna ska även tydliggöra rollfördelningen mellan kommunen, bolagsstämman, styrelsen, ledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna i respektive bolag. Därutöver anger riktlinjerna de lagliga förutsättningarna för att driva kommunal verksamhet i bolagsform. 2. Lagliga förutsättningar I 3 kap 16 kommunallagen anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelägenheter till ett aktiebolag. Bestämmelsen innebär att den verksamhet som överlämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen och att risken för kompetensöverskridande ska vara liten. (Se vidare avsnitt 8). Av 3 kap 17 kommunallagen följer särskilda krav när kommunen väljer att bedriva verksamhet i ett helägt aktiebolag. Bestämmelsen innebär att 1) det kommunala ändamålet med verksamheten ska anges i bolagsordningen (syfte och verksamhetsföremål), 2) fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor, 3) fullmäktige ska ges rätt att ta ställning innan bolaget fattar beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. När dessa riktlinjer upprättades hade kommunen inget bolag som ägdes tillsammans med någon annan (delägt bolag). Om kommunen i framtiden skulle bli delägare i ett bolag ska 1

67 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag enligt 3 kap 18 kraven i 17 tillämpas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till ägarförhållandena, aktieägaravtal och andra avtal, och verksamhetens inriktning och omfattning i övrigt. 3. Förutsättningar för styrning Kristinehamns kommun ska styra sina bolag dels formellt genom olika styrdokument och dels informellt genom kommunikation. Följande utgångspunkter gäller för att utveckla en aktiv ägarstyrning i samarbete med bolagen: - Verksamhetssamordning av den totala kommunala organisationen (nämnder/ bolag) - Metoder för styrning och ledning med bolags- och helhetsperspektiv - Fortlöpande utveckla nya och passande former för bolagsfrågor - Kristinehamns kommuns bolag ska bedriva sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och annan tillämplig speciallagstiftning och med iakttagande av de styrdokument enligt nedan som kommunfullmäktige utfärdar. 3.1 Styrdokument Bolagen inom Kristinehamns kommun drivs med hjälp av ett antal styrdokument. Dessa beskrivs i detalj nedan. För bolagen finns detta dokument, Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag. Dokumentet beskriver gemensamma regler och principer för styrningen av bolagen. För bolagen finns också en bolagsordning, vars innehåll är reglerat i lag, samt specifika ägardirektiv Bolagsordning Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad bolagsordningen ska innehålla är reglerat i lag. För kommunala bolag skall i bolagsordningen förutom föremålet för bolagets verksamhet även anges det kommunala ändamålet med verksamheten. Såväl föremål som ändamål ska fastställas med iakttagande av reglerna om kommunal kompetens. Bolagsordningen ska tillsammans med ägardirektivet ge underlag för att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för gällande lagstiftning. Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av bolagsstämman. 2

68 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Ägardirektiv I ägardirektiv avser ägaren dels att tydliggöra bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet och dels utveckla hur ändamålet med verksamheten ska uppnås. Det gäller både verksamhetens mål och ekonomiska mål. Där det är tillämpligt ska bolagen i övrigt följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från tid till annan beslutade mål, riktlinjer, direktiv och övriga styrdokument, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande lag eller annan författning. Gemensamt för alla bolagen gäller att de ska medverka till att utveckla kommunen som en attraktiv bostads- och näringslivsort. Bolagen förutsätts följa kommunens miljömål och energiplan. Beslut om avvikelse ska tas i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven utformas i samråd mellan respektive bolag och kommunstyrelsen. Ägardirektivet ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag Riktlinjer för styrning Utöver bolagsordning och ägardirektiv utfärdar kommunfullmäktige dessa gemensamma Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag, vilka i tillämpliga delar gäller för samtliga kommunens bolag. Riktlinjerna ska fastställas av bolagsstämman i respektive bolag och blir därefter juridiskt bindande för bolagen. 3.2 Avstämningar Utöver ovan nämnda formella styrdokument, samt de möten mellan kommunstyrelsen och respektive bolag enligt avsnitt 5.1 och 5.2, kan ägaren utöva en avstämning i form av samråd och kommunikation med bolagen. Ägaren representeras i detta avseende av kommunchefen och kommunens ekonomichef som ska ha återkommande kommunikation med respektive bolag. Vid sådan kommunikation kan behandlas frågor om och avstämning ske av bland annat bolagets mål, strategier, planer, samt uppföljning av verksamheten. 4. Rollfördelningen mellan kommunen, bolagen och de olika bolagsorganen Kommunfullmäktige avgör hur ägarfrågorna ska fördelas mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och fastställer denna fördelning i reglemente för kommunstyrelsen. 3

69 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Kommunfullmäktiges roll Kommunfullmäktige ska ha helhetsperspektiv på den totala kommunala organisationen. Fullmäktige ska klargöra de strategiska målen för och inriktningen av bolagens verksamhet genom verksamhetsmässiga och ekonomiska ägardirektiv. Fullmäktige ska ha en öppen kommunikation med bolagen genom att de ges möjlighet att redogöra för sina respektive verksamheter Kommunfullmäktiges ställningstagande Som framgår av avsnitt 2 ställer kommunallagen krav på att fullmäktige ska ges rätt att ta ställning innan bolagen fattar beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Hit hör: - Större strategiska investeringar - Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärseller verksamhetsområde för bolaget - Större förvärv eller försäljning av fastigheter Vad som omfattas av punkterna ovan ska bolagen bedöma i samråd med kommunstyrelsen. Eventuella övriga frågor som ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande anges i de särskilda ägardirektiven för respektive bolag Kommunfullmäktiges godkännande Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder beslutas: - Ändring av bolagsordningen - Ändring av aktiekapitalet - Bildande av bolag eller förvärv av aktier eller andelar i företag oavsett värde samt försäljning eller avveckling av aktier eller andelar i företag till betydande värde, om inte särskilt undantag lämnats i respektive bolags ägardirektiv - Deltagande i emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt till företag - Med affärstransaktioner av betydande värde enligt ovan avses sådana åtgärder som med hänsyn till arten och omfattningen av respektive bolags verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse. 4

70 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Vad som omfattas av punkterna ovan ska bolagen bedöma i samråd med kommunstyrelsen Övriga frågor som ankommer på kommunfullmäktige Det ankommer på kommunfullmäktige att - utfärda Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag - utfärda ägardirektiv för dotterbolagen - i förekommande fall godkänna aktieägaravtal i delägda bolag - välja styrelse och lekmannarevisorer i de helägda bolagen och i förekommande fall i delägda bolag - utse ägarens ombud samt en ersättare vid bolagsstämma i respektive bolag - besluta om kapitaltillskott - besluta om avkastnings- och utdelningskrav och soliditetsmål (i ägardirektiven) - fastställa grunder för arvode till styrelserepresentanter och lekmannarevisorer - ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet 4.2 Kommunstyrelsens roll Styrning Kommunstyrelsen utövar ägarrollen i kommunens bolag genom att utfärda instruktion för hur ombudet ska rösta på stämman i respektive bolag. Till de frågor som behandlas av stämman hör bland annat att fastställa de av kommunfullmäktige utfärdade ägardirektiven för bolaget Uppsiktsplikt Oavsett vem som utövar ägarrollen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över bolagen enligt 6 kap 1 2 st kommunallagen. Uppsikten gäller främst bolagens ekonomi och hur bolagen efterlever det kommunala ändamålet med verksamheten och ägardirektiven. Kommunstyrelsen har vidare rätt att inspektera bolagen och deras verksamheter. För ändamålet har kommunstyrelsen rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper. 5

71 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 4.3 Bolagsstämman Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är här ägaren utövar sitt i aktiebolagslagen lagstadgade inflytande. Bolagsstämman är även ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Stämman bör ses som ett led i kommunikationen mellan ägare och bolag. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernårsredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verksställande direktören, under förutsättning att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. Om så inte är fallet ska frågan om ansvarsfrihet avgöras av kommunfullmäktige. Årsstämman ska vidare vart fjärde år välja revisor i bolaget samt fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. Vid bolagsstämma företräds ägaren av ombud. Till justerare vid stämman ska utses någon som har rösträtt på stämman. Protokoll från bolagsstämma ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Bolagsstämma kan genomföras som stämmosammanträde eller som stämma per capsulam (skrivbordsstämma). Även i sistnämnt fall ska protokoll från stämman upprättas och distribueras enligt ovan. I övrigt skall bolagsstämman hantera i enlighet med och besluta i de ärenden som framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen. 4.4 Bolagsstyrelsen Bolagets styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter Styrelsens uppdrag Till skillnad från det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är ledamotskapet i en bolagsstyrelse ett sysslomannauppdrag i vilket man civilrättsligt åtar sig att fullgöra ett förvaltningsuppdrag. Styrelseledamoten förbinder sig således att verka för bolagets bästa i enlighet med vad som kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. 6

72 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Förutom vad som framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen, samt vad som normalt följer av styrelsens uppgifter i ett aktiebolag, är styrelsens uppgifter att - se till att underställa kommunfullmäktige de frågor som enligt dessa riktlinjer är föremål för fullmäktiges godkännande respektive ställningstagande - se till att aktieägaren informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation - på begäran tillsammans med verkställande direktören vid sammanträde med kommunfullmäktige informera om bolagets verksamhet Val av styrelse Styrelseledamöter väljs av kommunfullmäktige för tiden från den första ordinarie bolagsstämma som hålls efter att val till kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av motsvarande bolagsstämma fyra år senare. Valet av styrelse ska anmälas på bolagsstämma. Styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsättningar i övrigt som erfordras för att kunna göra i förhållande till företagsledningen självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. Som huvudregel gäller att bolagens styrelser ska bestå av sju ledamöter. 4.5 Bolagets revisorer Bolagsstämman utser en auktoriserad revisor samt en ersättare för granskning av bolagets räkenskaper och verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. 4.6 Lekmannarevisorer För samma tid som för styrelsen ska kommunfullmäktige i de kommunägda företagen utse en lekmannarevisorer samt en ersättare. Valet ska härefter anmälas på bolagsstämma. 5. Modell för uppföljning Den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen rörande kommunens bolag ska följa den årsplan som fastställts av kommunstyrelsen. Baserat på årsplanen fastställer kommunstyrelsen årligen en detaljerad tidplan för budget och rapportering för det kommande året. 7

73 Kristinehamns kommun Riktlinjer för styrning av Kristinehamns kommuns majoritetsägda bolag Budgeten Årsplanen inleds med att kommunstyrelsen tillställer bolagen budgetinstruktioner. Dessa baseras på kommunens övergripande mål samt specifika mål för bolagen. Baserat på instruktionerna upprättar bolagen budgetar vilka tillställs kommunstyrelsen som därefter sammanställer samtliga budgetar och tillställer dessa kommunfullmäktige. Årligen genomförs möten mellan kommunstyrelsen och respektive bolag för genomgång av förutsättningar och planer för det kommande året, ekonomiutskottet, varvid kommunstyrelsen ansvarar för kallelse och agenda. Mötena utgör en del av budgetprocessen. Kommunfullmäktige fastställer årligen bolagens avkastnings- och utdelningskrav och baserat på kommunfullmäktiges beslut upprättar respektive bolag sin budget. Vid fastställande av utdelningskrav ska hänsyn tas till gällande lagstiftning och övriga regelverk samt respektive bolags soliditetsmål. 5.2 Rapportering och uppföljning under året Bolagen ska underrätta kommunstyrelsen om man av någon anledning inte kan uppnå de ekonomiska målen som fastställts av kommunfullmäktige, varvid vid negativa ekonomiska avvikelser ska redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas. Bolagen ska rapportera till kommunstyrelsen enligt av kommunstyrelsen fastställda tidplaner, rapportmallar och instruktioner. Kommunstyrelsen sammanställer bolagens rapporter och rapporterar vidare till kommunfullmäktige. 5.3 Årsbokslut Bolagen upprättar och färdigställer helårsboksluten för föregående år och tillställer kommunstyrelsen dessa enligt av kommunstyrelsen fastställda tidplaner, rapportmallar och instruktioner. Årsbokslutet ingår i en årsredovisning som bör vara reviderad och underskriven när den överlämnas till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen sammanställer boksluten samt kommentarer och avrapporterar dessa till kommunfullmäktige. Årligen genomförs möten mellan kommunstyrelsen och respektive bolag inom kommunen för genomgång av föregående år. Kommunstyrelsen ansvarar för kallelse och agenda. Årsstämmor hålls i bolagen normalt under mars månad. I övrigt ska information lämnas när kommunstyrelsen så önskar eller bolagets styrelse finner det lämpligt. 5.4 Resultatdispositioner I samband med de årliga mötena mellan bolagen och kommunstyrelsen angående årsbokslutet ska frågan om resultatdisposition tas upp. Bolagens VD och styrelse ska presentera ett förslag hur resultatet ska disponeras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska antingen godkänna förslaget eller föreslå ändringar. 8

Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Ägardirektiv för de kommunala bolagen Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88 001 anders.dahlen@kristinehamn.se Datum 2013-01-16 Ks/2013:11 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Ägardirektiv för de kommunala bolagen Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Ansvarig handl. Anders Dahlén Tjänsteskrivelse Datum 2013-06-19 2014-01-08 Rev Sida 1(6) Ks/2013:11 001 Övergripande

Läs mer

Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag

Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2015-09-03 Anders Dahlén anders.dahlen@kristinehamn.se 0550-88001 Ks/2014:246 Namnförslag och Ägardirektiv till nytt kommunalt aktiebolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring BOLAGSORDNING FÖR YPRO YTTERHOGDALS PRODUKTER AKTIEBOLAG 1 Bolagets firma

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Styrande dokument Senast ändrad 2010-12-14 Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Hyresbostäder i Växjö AB Dokumentnamn Bolagsordning för Hyresbostäder

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 18 (36) 2016-01-25 Kf Ks 397 Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/517-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Ägardirektiv Kommunledningskontoret 2015-12-10 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr KS/2015:433 magnus.aberg@upplandsvasby.se Ägardirektiv för AB Väsbyhem Nivå: Kommungemensamt dokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för NSR Produktion AB

Bolagsordning för NSR Produktion AB Antagen på den extra bolagsstämman 2013-12-18 Bolagsordning för NSR Produktion AB Organisationsnummer 556875-8493 1 Firma Bolagets firma är NSR Produktion AB. 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer