Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/ Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv för kommunens bolag att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av ägardirektiven Ärendebeskrivning Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstanet. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad varje bolag skall ägna sig åt samt respektive bolags syfte med sin verksamhet. Dessutom finns det idag ett ägardirektiv för varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag. Under 2012 har det skett förändringar i bla Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare förändringar av kommunallagen. Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna för respektive bolags verksamhet. Kommunen får genom förändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet. Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya förslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras. Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för varje bolag. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 25 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef Förslag till ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40 (57) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 97 Au 106 KS/ Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv för kommunens bolag att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av ägardirektiven Kommunstyrelsens beslut att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under syfte och mål justera texten enligt följande: Bolagets verksamhet riktad mot kommunens verksamheter ska ske med iakttagande av de kommunala självkostnadslikställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov. Bolaget kan även tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät. Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer Ärendebeskrivning Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstanet. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad varje bolag skall ägna sig åt samt respektive bolags syfte med sin verksamhet. Dessutom finns det idag ett ägardirektiv för varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag. Under 2012 har det skett förändringar i bla Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare förändringar av kommunallagen. Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna för respektive bolags verksamhet. Kommunen får genom förändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet. Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya förslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 (57) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för varje bolag. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef Förslag till ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv för kommunens bolag att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av ägardirektiven Förslag till beslut under sammanträdet Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att under Syfte och ändamål i särskilt ägardirektiv för AB Strömstadslokaler lägga till text Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov Beslutsgång Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. Beslut skickas till Diariet Ulf Björkman tf kommunchef Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

5 STRÖMSTA DS KOM ~ I UN Kommunled ningsförvaltn ingen Tjänsteskrivelse l (2) KS -Administrativ avdelning Dn r KS/ ~ Ulf Björkman, Kommunstyrelsens arbetsutskott Översyn av ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag. Förslag till gemensamma ägardirektiv Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda forslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv får kommunens bolag att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar av ägardirektiven Beskrivning av ärendet Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstan et. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad varje bolag skall ägna sig åt samt respektive bolags syfte med sin verksamhet. Dessutom finns det idag ett ägardirektiv for varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till respektive bolag. Under 2012 har det skett förändringar i bia Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling. Under 2015 sker ytterligare forändringar av kommunallagen. Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna for respektive bolags verksamhet. Kommunen får genom forändringarna ökat inflytande över bolagens drift och verksamhet. Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya fårslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär att ägardirektiven för bolagen måste ändras. Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för vmje bolag. Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. Strömstads kommun Kommunledningsförvaltningen KS - Administrativ avdelning STRÖMSTAD (växel) (fax) Besöksadress: N. Bergsgatan 23 Org nr: Bankgiro:

6 2 (2) Beslutsunderlag Förslag till ägardirektiv får Strömstads kommuns aktiebolag Ulf Björkman Tf kommunchef Beslutet skickas till: Bolagen Strömstads kommun STRÖMSTAD (växel) ww\v.stromstad.se Org nr: Bankgiro:

7 Utdrag ur kommunallagen som rör juridiska personer 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter 16 /Träder i kraft 1: Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vård en av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse. Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer enligt 3 kap. 16 a- 18 b,finns i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:573). Kommunala bolag 16 a /Träder i kraft 1: Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2014:573). 17 /Träder i kraft 1: Om en kommun eller ettlandsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtallämnas över till privata utförare. Lag (2014:573). 18 /Träder i kraft 1: Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. l delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2014:573). 118 a /Träder i kraft 1: Tilllekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Lag (2014:573). 6 kap. styrelsen och övriga nämnder styrelsens uppgifter 1 /Träder i kraft l : l styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a- 18 b och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2014:573). 1 a /Träder i kraft 1: styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det

8 fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (201 4:573). 1 b /Träder i kraft 1: / styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17, 18 och 18 a är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Lag (201 4:573). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). Revisorernas uppgifter 9 /Träder i kraft 1: / Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 3 kap. 16 a- 18 b,även verksamheten i de juridiska personerna. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke. Lag (2014:573).

9 Sidan l av 16 Ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen Antagna av Kommunfullmäktige Ändrad av Kommunfullmäktige Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadsbyggen, nedan kallat bolaget, antagna av Kommunfullmäktige i Strömstad i l. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdare direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktivrätt Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar, själv eller genom dätiill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 4. Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalt bostadsföretag inom Strömstad kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan producera värme även till externa kunder i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeförsörjningen. 5. Syftet med bolagets verksamhet/ändamålsbestämmelse Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Strömstads kommun och erbjuda

10 boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, samt med ett socialt ansvar (KS) Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Strömstads kommun. 6. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser a) större investeringar b) bildande eller nyförvärv av andelar/aktier i företag c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 7. Budget och verksamhetsplan a) bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver b) affärs- och verksamhetside c) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) d) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) e) mål och budget f) val av huvudstrategier 8. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen f) för andra tertialet avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. 9. Avkastningskrav Verksamheten i bolaget ska generera ett långsiktigt ekonomiskt resultat som minst motsvarar en avkastning på 5 procent av det egna kapitalet. 10. Suppleanters inträde mm Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon ej ersätter ledamot. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

11 11. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap. 6 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sårlana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolaget verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsen sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 12. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 13. Information till Kommunfullmäktiges partigrupper Va1je parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen. Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 14. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 15. Revision Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen. 16. Planering för extraordinär händelse Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under vmje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet

12 Ägardirektiv för AB Strömstadslokaler Antagen av Kommunfollmäktige Å.ndrad av Kommunfullmäktige Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Strömstadslokaler, nedan kallat bolaget, antagna av Kommunfullmäktige i l Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ for kommunal verksamhet. Bolaget står därfor i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv får verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets forhållande till kommunen genom a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv c) av kommunen utfårdade operativa direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens direktivrätt Kommunen utfårdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv får bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet får bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att som kommunalägt företag inom Strömstad kommun äga, förvalta, uppföra, fårvärva och forsälja fastigheter med lokaler vari det främst bedrivs kommunal verksamhet. Försäljning/köp av fastigheter/verksamhetslokaler ska godkännas av Kommunfullmäktige och i brådskande fall av Kommunstyrelsen. Bolaget kan, där Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas, genomfora köp av fastighet som bedöms ha ett strategiskt värde. Bolaget kan producera värme även till externa kunder, i de områden där bolaget har värmeproduktionsanläggning och där verksamheten är det mest effektiva sättet att ordna värmeforsötjningen. Bolaget ska bistå Strömstads kommun i att uppnå optimal kommunalekonomisk kostnadseffektivitet avseende verksamhetslokaler. 5 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är främst att med iakttagande av den kommunala självkostnadsprincipen, -i fårhållande till kommunen och dess förvaltningar-, hyra ut lokaler. Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunens kompetens. Bolaget ska verka for att utveckla verksamhetslokalerna och sin verksamhet i övrigt.

13 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser a) årlig investeringsbudget och femårig investeringsplan ska fastställas av Kommunfullmäktige. b) bildande eller forvärv av andelar/aktier i företag c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter skall så anses vara fallet. Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas i samtliga fall såvitt avser a) ingående av borgen 7 Budget och verksamhetsplan Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver a) affärs- och verksamhetside b) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) d) mål och budget e) val av huvudstrategier Med ovanstående affärsplan som grund skall konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan for det närmaste verksamhetsåret. 1- årsplanen blir grunden for budgetarbetet. Handlingsplan och budget skall delges kommunstyrelsen senast den l oktober respektive den 31 december varje år. 8 Informationsskyldighet Bolaget skall hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen f) för andra tertialet avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skall lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rappmten avser Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. 9 Suppleanters inträde m.m. Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter ledamot. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

14 Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 10 Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap. 6 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra tilllöpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 11 Arbetsordning för styrelsen styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 12 Information till kommunfullmäktiges partigrupper Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor, med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen. Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 13 Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 14 Revision Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen. 15 Planering för extraordinär händelse Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder

15 kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som fdljer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan for extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys får verksamhetsområdet

16 Ägardirektiv för AB Strömstads Badanstalt Ägardirektiv for verksamheten i Aktiebolaget Strömstads Badanstalt, nedan kallat bolaget, antagna av Kornmunfullmäktige l Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och forfattning regleras bolagets verksamhet och bolagets forhållande till kommunen genom a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens direktivrätt Kommunen utfårdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfårdade direktiv i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3 Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom dättill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 4. Föremålet för bolagets verksamhet Föremål for bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att inom Strömstads kommun bedriva bad-, sim och friskvårdsverksamhet 5. Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är främst att tillgodose kommuninvånarnas behov av bad-, sim och friskvårdsverksamhet 6. Underställningsplikt a) Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser b) större investeringar bildande eller forvärv av andelar/aktier i företag c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter så gäller detta.

17 7. Budget och verksamhetsplan a) bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver b) affärs- och verksamhetside c) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) d) konkunensförmåga (starka och svaga sidor) e) mål och budget f) val av huvudstrategier Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget ska delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje år. 8. Informationsskyldighet Bolaget ska hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse Underlag för sammanställning av kommunens "koncernredovisning" enligt tidplan från ekonomiavdelningen. För andra tertialet avge ekonomisk rappoti inklusive balansräkning. Rapporten ska lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser. Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen sådan uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget att utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 10 Suppleanters inträde m.m. Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot skall iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 11 Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap. 6 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

18 I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till atten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänfora till löpande forvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 12 Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning for sitt eget arbete. 13 Information till kommunfullmäktiges partigrupper Varje parti med representation i kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt infor bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan foranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen. Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 14 Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 15 Revision Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten folja såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen. 16. Planering for extraordinär händelse Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan för Sh ömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under vatje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys for verksamhetsområdet.

19 ÄGARDIREKTIV FÖR AB STRÖMSTADSGARAGEN Antagna av Kommunfullmäktige i Strömstad i 189 den 22 september l. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ får kommunal verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen och således underordnat Kommunfullmäktige i Strömstads kommun. Bolaget står därfår i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktivrätt Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfärdade direktiv, i den mån dessa inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 4. Föremål för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett kommunalt parkeringsbolag, har till föremål får sin verksamhet att inom Strömstads kommun förvärva, uppfåra och förvalta parkeringsanläggningar samt att driva därmed fårenlig verksamhet. Bolaget, som är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 5. Underställningsplikt: Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser a) större investeringar b) bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter ska så anses vara fallet. Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas i samtliga fall såvitt avser a) ingående av borgen 6. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver

20 a) affårs- och verksamhetside b) affärsförutsättningar (hot och möjligheter) c) konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) d) mål och budget e) val av huvudstrategier Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan för det närmaste verksamhetsåret. 1-årsplanen blir grunden för budgetarbetet. Handlingsplan och budget ska delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje år. 7. Informationsskyldighet Bolaget ska hålla Kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända a) protokoll från bolagsstämman b) protokoll från styrelsesammanträden c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) lekmannarevisorns granskningsrapport f) underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning senast den15mars g) vatje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rappot1en ska lämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser h) varje halvår avge rapport om uthyrningsläget Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 8. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kapitlet 7 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande fårvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen ska regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade forhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen ska särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolaget verksamhet är att hänföra tilllöpande förvaltning, och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas att till styrelsen sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 9. Arbetsordning för styrelsen styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 10. Information till Kommunfullmäktiges partigrupper

21 Varje parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen. Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 11. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse och VD ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 12. Revision Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen. Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl bör fåreträdesvis samma revisor anlitas får bolaget som får Aktiebolaget Strömstadsbyggen. Förslag till revisor föreläggs årsstämman.

22 ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET STRÖMST ANET Antagna av Kommunfitllmäktige i Strömstad i 190 den 22 september Å ndrat av Kommunfullmäktige i Strömstad l. BOLAGET SOM ORGAN FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen och således underordnat Kommunfullmäktige i Strömstads kommun. Bolaget står därför i sin verksamhet under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfårdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom (a) gällande bolagsordning (b) gällande ägardirektiv (c) av kommunen utfårdade särskilda direktiv (d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. KOMMUNENsDIREKTIVRÄTT Kommunen utfårdar genom Kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Det ankommer på bolagets styrelse och i förekommande fall verkställande direktör att följa utfårdade direkt i den mån dessa ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3. KOMMUNENsINSYN OCH LEDNINGSFUNKTION Bolagets verksamhet står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar 4. FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolaget, som är ett kommunalägt stadsnätbolag, har till förernå l för sin verksamhet att inom Strömstads kommun anlägga, förvärva, upplåta och torvalta stadsnät samt att driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget, som är ett dotterbolag till Aktiebolaget Strömstadsbyggen, får inte bedriva verksamhet som inte täcks av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. 5. UNDERSTÄLLNINGSPLIKT Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser (a) större investeringar (b) bildande eller förvärv av andelar/aktier i företag (c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet (d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av stöne vikt Anser en minoritet om minst två ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under ovan angivna punkter skall så anses vara fallet. Kommunstyrelsens godkännande skall inhämtas i samtliga fall såvitt avser (a) ingående av borgen 6 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver

23 (a) affärs- och verksamhetside (b) affärsforutsättningar (hot och möjligheter) (c) konkurrensfonnåga (starka och svaga sidor) (d) må l och budget (e) val av huvudstrategier Med ovanstående affärsplan som grund ska konkreta handlingsplaner upprättas på rullande 3-årsperiod men också en fastställd 1-årsplan for det närmaste verksamhetsåret. Ettårsplanen blir grunden for budgetarbetet. Handlingsplan och budget skall delges Kommunstyrelsen senast den l oktober respektive 31 december varje ar. 7. INFORMA TIONSSKYLDIGHET Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända (a) protokoll från bolagsstämman (b) protokoll från styrelsesammanträden (c) bolagets årsredovisning (d) revisionsberättelse (e) lekmannarevisorns granskningsrapport (t) underlag for sammanställning av kommunens "koncernredovisning" senast 15 mars (g) varje halvår avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Rapporten skalllämnas senast den 30:e i månaden efter den period rapporten avser (h) va1je halvår avge rapport om uthyrningsläget Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldig att tillhandahålla denna, äger bolaget utesluta uppgiften. A v översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 8. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR styrelsen har enligt 8 kapitlet 7 paragrafen aktiebolagslagen, att meddela riktlinjer och anvisningar for verkställande direktörens handhavande av den löpande forvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion for verkställande direktören. Instmktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade forhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fåstas vid beskrivning av de inom bolaget forekommande ärenden, som med hänsyn till mten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra tilllöpande forvaltning, och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt verkställande direktören åläggas, att till styrelsens sammanträden anmäla beslut i frågor av betydelse. 9. ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 10. INFORMATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEs PARTIGRUPPER Va1je parti med representation i Kommunfullmäktige äger rätt att utse en representant, vilken äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Härvid har representanten rätt att ta del av material utsänt infor bolagsstämman samt ställa frågor till styrelse och VD om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

24 Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor med undantag av frågor som kan föranleda styrelseledamot, VD eller annan i bolagets tjänst straff-, eller skadeståndsansvar gentemot annan än kommunen. Partirepresentant äger rätt att få anteckna sin mening i stämmoprotokollet. 11. FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSENS INNEHÄLL Bolagets styrelse och VD skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. 12. REVISION Bolagets revisorer skall vid sin granskning av verksamheten följa såväl vad som stadgas i aktiebolagslagen som i kommunallagen. Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl bör företrädesvis samma revisorer anlitas för bolaget som för Aktiebolaget Strömstadsbyggen. Förslag till revisorer föreläggs årsstämman. 15. PLANERING FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE Kommunfullmäktige har fastställt krisledningsplan for Strömstads kommun vid extraordinära händelser. A v planen framgår att krisledningsnämnden leder kommunen och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunen. Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation for extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan for extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys får verksamhetsområdet

25 FÖRSLAG Ägardirel(tiv för Strömstads }(ommuns al(tiebolag AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsgaragen, AB Strömstanet, AB Strömstads Badanstalt Antagna av kommunfullmäktige Fastställda av respektive bolags årsstämmor Version , , ,

26 Syfte Syftet med ägardirektivet är att: Klargöra Strömstads kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i aktie bolagsform. Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet inklusive dess aktiebolag. Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunkoncernen som helhet. Föremål och ändamål för bolagens verksamhet A v bolagsordningarna framgår föremål och ändamål för respektive bolags verksamhet. Ägardirektiv För Strömstads kommuns bolag gäller nedan gemensamt ägardirektiv och för vmje bolag särskilt upprättade ägardirektiv enligt bilagor till detta gemensamma ägardirektiv. AB Strömstadbyggen bilaga l AB Strömstadslokaler bilaga 2 AB Strömstadgaragen bilaga 3 AB Strömstanet bilaga 4 AB Strömstads Badanstalt bilaga 5 GEMENSAMMA ÄGARDIREKTIV l Bolagen som en del av den lwmmunala organisationen Bolagen ägs av Strömstads kommun. Bolagen är en del av kommunens verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen enligt 6 kap l i kommunallagen. Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till kommunen genom a) gällande bolagsordning för vmje bolag b) gällande gemensamma ägardirektiv och ägardirektiven för respektive bolag c) av kommunen utfärdade särskilda direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning 2 Kommunens direldivrätt Bolagens styrelser och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen i respektive bolag, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen eller strider mot respektive bolags intresse. Detta ägardirektiv med de särskilda ägm direktiven för vmje bolag är ett komplement till bolagsordningarna för respektive bolag.

27 3 Kommunens insyn och ledningsfunldion Bolagens verksamhet står under uppsikt enligt 6 kap. l kommunallagen av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som gäller enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att när den så själv önskar eller genom därtill utsedda personer ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelser. Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap l a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten i respektive bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålen får respektive bolag och utfö1is inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. sekretess Föreligger på grund av lagstiftad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 5. Föremålet för bolagens verksamhet Föremålet för bolagens verksamheter anges i bolagsordningarna för respektive bolag. Bolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 6. Syftena med bolagens verl{samhet Ändamålet och syftet med bolagens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och lokaliseringsprinciperna - om inte annat anges i de särskilda ägardirektiven och bolagsordningarna för respektive bolag- att tillgodose kommuninvånarnas behov genom att bedriva de verksamheter som framgår av bolagsordningarna för respektive bolag. Bolagen skall dessutom fullgöra de uppgifter och åligganden som överlämnas till bolaget från kommunen. Därvid skall - om så påkallas av någondera parten - särskilt avtal träffas om villkoren m m för sådant uppdrag. Självkostnads- och likställighetsprinciperna är inget hinder för utdelning av vinst från bolagen så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i respektive bolag tillskjutna kapitalet.

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Ägardirektiv för Lekebergs Kommunfastigheter AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-27 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS46 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-08-26, 83 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Roller...4 1. Bolaget som kommunalt organ...4 2. Kommunstyrelsens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB

ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB ÄGARDIREKTIV FÖR BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB För den verksamhet som bedrivs i Bostadsbolaget i Mjölby AB, nedan kallat bolaget, gäller dessa direktiv fastställda av ägaren Mjölby kommun i kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174

Ägardirektiv. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 204-12-10, 174 s Fastighets AB Vänersborg Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 1 2. Syftet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB

Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26 samt fastställda av bolagsstämman 2015-04-01. Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten

Läs mer

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget.

för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. ÄGARDIREKTIV för verksamheten i Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) nedan kallat Bolaget. Bolaget ägs av Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun,

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för VaraNet AB Beslutat av fullmäktige 2015-09-28 75 Utfärdat av Vara Koncern AB 2015-XX-XX Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag

1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag 1. Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB och dess dotterbolag Godkända av kommunfullmäktige 2011-05-24, 59, 2012-09-25 81, Dnr 2012/1210 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-05-26, 64 och 2015-09-22, 134

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB. Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX Ägardirektiv Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Koncern AB Utfärdat av fullmäktige 2015-09-28 75 Fastställt av bolagsstämman 2015-XX-XX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bolaget som en del av den kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för STUBO AB

Ägardirektiv för STUBO AB Ägardirektiv för STUBO AB 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i STUBO AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 234 och fastställda av årsstämman den 2012.

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Strategi för ägarstyrning. kommunens bolag. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Strategi för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag

Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Företagspolicy för Växjö kommuns bolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Ägarstyrning av kommunens företag

Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Ägarstyrning av kommunens företag Katrineholms kommun Februari 2009 Karin Sundelius Lars Wigström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för ElmNet AB

Ägardirektiv för ElmNet AB Kommunfullmäktige 2014-02-25 1 (5) Beslutsreferens Gäller från och med KF 2014-03-31, 34 Dnr 2014/60 003 [Ange datum] Ägardirektiv för ElmNet AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Bolagspolicy för kommunens bolag

Bolagspolicy för kommunens bolag Bolagspolicy för kommunens bolag Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Bolagskoncernen Dokumentnamn: Bolagspolicy för Varbergs kommun Beslutsdatum: 2015-06-16, 103 Dokumentansvarig

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning för Eda Bostads AB...4 Roller...4 1. Bolaget sona

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Väsbyhem

Ägardirektiv för AB Väsbyhem Ägardirektiv Kommunledningskontoret 2015-12-10 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr KS/2015:433 magnus.aberg@upplandsvasby.se Ägardirektiv för AB Väsbyhem Nivå: Kommungemensamt dokument Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(7) Innehållsförteckning 1 Bolaget som kommunalt organ... 2 2 Kommunstyrelsens roll... 3 3 Kommunfullmäktiges roll... 3 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet...

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Styrande dokument Senast ändrad 2010-12-14 Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Hyresbostäder i Växjö AB Dokumentnamn Bolagsordning för Hyresbostäder

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt + STYRELSENS ARBETSORDNING jämte Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Nacka Energi AB

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer