Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36)."

Transkript

1 Finansdepartementet STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Sammanfattning Återvinningsindustrierna avstyrker departementspromemorians förslag till lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling till följd av Regeringsrättens SYSAV-domar. Av ny rättspraxis från EG-domstolen i september 2009 framgår att Teckal-kriterierna redan är direkt tillämpliga i Sverige. Återvinningsindustrierna anser därför att en lagändring till följd av Regeringsrättens SYSAV-domar varken är nödvändig eller ens önskvärd. Ett införande i svensk rätt av EG-domstolens nuvarande rättspraxis riskerar nämligen att snabbt bli överspelad av ny rättspraxis.

2 2(12) Återvinningsindustrierna delar departementspromemorians rättsliga analys vad gäller verksamhetskriteriet, i synnerhet att den verksamhet som bedrivs till annan än ägaren eller ägarna endast får vara marginell. En granskning av de kommunala avfallsbolagen visar att Teckal-kriterierna i stort sett saknar betydelse för avfallsbranschen, eftersom de kommunala avfallsbolagen är mycket aktiva på den konkurrensutsatta marknaden. I genomsnitt kommer drygt 65 procent av deras omsättning från den konkurrensutsatta marknaden. När större delen av deras verksamhet föregår på den konkurrensutsatta marknaden, finns det inga skäl till att de ska ges fördelar eller behandlas på annat sätt än privatägda företag. Återvinningsindustrierna delar departementspromemorians viktiga slutsats att införandet av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk lag inte skulle innebära något automatiskt undantag från upphandlingsskyldigheten. Som framhålls i departementspromemorian, skall en prövning av om dessa villkor är uppfyllda alltid ske i varje enskilt fall, och i många fall kommer dessa villkor sannolikt inte att vara uppfyllda. Återvinningsindustrierna efterlyser en närmare analys under det fortsatta beredningsarbetet av om, och i vilken mån, ett svenskt aktiebolag, som helt eller delvis ägs av en upphandlande myndighet, kan med hänsyn till den svenska aktiebolagsrättens utformning anses uppfylla det kontrollkriterium som ställs upp i EG-domstolens praxis. Återvinningsindustrierna ifrågasätter om ett kommunalt fullmäktigebeslut om beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter på avfallsområdet, i syfte att anförtro ett företag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artiklarna 86.1 och 86.2 EG, kan fattas utan särskilt stöd i lag i enlighet med 8 kap. 3, 7 och 11 regeringsformen (RF).

3 3(12) 1. Någon lagändring till följd av Regeringsrättens SYSAV-domar är varken nödvändig eller önskvärd I SYSAV-målen fann Regeringsrätten att frågan om tillämpning av Teckal-kriterierna inte aktualiserades, eftersom den nationella lagstiftningen i Sverige inte innehåller några motsvarande undantag från upphandlingsskyldigheten. Enligt EG-domstolens s.k. Teckal-kriterier är ett anbudsförfarande inte obligatoriskt vid ett oneröst (ömsesidigt förpliktande) avtal som ingås med en i förhållande till den lokala myndighet som är upphandlande myndighet fristående juridisk person, om myndigheten utövar en motsvarande kontroll över den juridiska personen som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet) och den fristående juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar den (verksamhetskriteriet). 1 EG-domstolen har i sin nyligen meddelade dom Sea utsträckt de s.k. Teckal-kriterierna till att även omfatta vissa av EG-fördragets bestämmelser. Domstolen klargjorde att artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG, liksom de allmänna principer som dessa ger uttryck för, inte är tillämpliga om den lokala myndighet som är upphandlande myndighet utövar en kontroll över den fristående enheten i fråga som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen verksamhet, och den fristående enheten utför huvuddelen av sin verksamhet för den eller de upphandlande myndigheter som innehar den. 2 Med EG-domstolens nyligen avkunnade dom i målet Sea förefaller Regeringsrättens dom i SYSAV-målen överspelad pga att Teckal-kriterierna redan är tillämpliga enligt EGdomstolen. 1 Se dom av den 18 november 1999 i mål C-107/98, Teckal, REG 1999, s. I-8121, punkt 50, samt dom av den 10 september 2009 i mål C-573/07, Sea, REG 2009, s. I-0000, punkt Dom i den ovan nämnda målet Sea, punkt 40.

4 4(12) Med detta synsätt utgör EG-domstolens s.k. Teckal-kriterier inte något formellt och i Sverige icke-införlivat undantag från EG:s upphandlingsdirektiv, utan preciserar endast upphandlingsdirektivens och EG-fördragets tillämpningsområde. Detta bekräftas av ett rättsutlåtande avgivet av advokat Andrea Sundstrand, doktorand i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet, avseende bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling avseende kontrollkriteriet för direktköp från fristående juridiska personer, som bifogas som bilaga 1 till föreliggande remissvar. Enligt advokat Andrea Sundstrands mening är Teckal-kriterierna direkt tillämpliga i Sverige. Med hänsyn till EG-domstolens nyligen avkunnade dom i målet Sea, delar Återvinningsindustrierna denna uppfattning. Någon lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling till följd av Regeringsrättens SYSAV-domar är därför varken nödvändig eller ens önskvärd. EG-domstolens rättspraxis befinner sig nämligen i konstant utveckling. En kodifiering i svensk rätt av EG-domstolens nuvarande rättspraxis riskerar att snabbt bli överspelad av ny rättspraxis. 2. Merparten av de kommunalt ägda bolagen inom avfallsområdet uppfyller inte verksamhetskriteriet Återvinningsindustrierna delar departementspromemorians rättsliga analys vad gäller verksamhetskriteriet. Den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar eller är medlem i den. Den juridiska personens varor eller tjänster skall således huvudsakligen vara avsedda enbart för denna eller dessa myndigheter för att villkoret skall vara uppfyllt och upphandling inte behövas, och om det förekommer annan verksamhet får den endast vara marginell. Återvinningsindustrierna delar även departementspromemorians slutsats att införandet av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk lag inte skulle innebära något automatiskt undantag från

5 5(12) upphandlingsskyldigheten. Som framhålls i departementspromemorian, skall en prövning av om dessa villkor är uppfyllda alltid ske i varje enskilt fall, och i många fall kommer dessa villkor sannolikt inte att vara uppfyllda. Återvinningsindustrierna påminner även om att EG-domstolen i sin rättspraxis understrukit att kontroll- och verksamhetskriterierna ska tolkas strikt, och att det är den som åberopar kriterierna som har bevisbördan för att de är uppfyllda. Enligt departementspromemorian föreligger det trots det på kort sikt behov av en temporär reglering som innebär att statens, kommuners och landstings anskaffning från egna företag (in-house) under vissa förutsättningar inte behöver upphandlas enligt lagen om offentligt upphandling. Som skäl för denna temporära lagstiftning anges att Regeringsrättens avgörande ställer krav på en mycket snabb och i vissa fall även potentiellt kostsam omställning i den offentliga sektorn. Enligt promemorian leder ett underlåtande att införa kontroll- och verksamhetskriterierna till att många kommuner och landsting, samt eventuellt även staten, blir tvungna att avbolagisera verksamheter, dvs. likvidera bolag, återta verksamheten i förvaltningsform eller konkurrensutsätta den. Återvinningsindustrierna konstaterar att en självständig utredning i denna del lyser med sin frånvaro i departementspromemorian. I huvudsak har utredaren förlitat sig på uppgifter som tagits fram på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) och Avfall Sverige i fråga om konsekvensanalysen. Återvinningsindustrierna har låtit Stefan Persson på Rhetikfabriken utföra en utredning om Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag, vilken bifogas som bilaga 2.

6 6(12) Av rapporten framgår sammanfattningsvis att avfallsbranschen länge har präglats av otillåtna direktupphandlingar och snedvridande offentlig konkurrens, något som med all tydlighet bekräftades i Konkurrensverkets stora kartläggning av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens upphandlingar av avfallstjänster. 3 Avfallstjänster till ett värde av nästan 2,6 miljarder kronor motsvarande nästan hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt, var olagligen direktupphandlade. I rapporten har 10 kommunala bolag och två dotterbolag granskats. Granskningen visar att de kommunala bolagen är mycket aktiva på den konkurrensutsatta marknaden. I genomsnitt kommer drygt 65 procent av deras omsättning från den konkurrensutsatta marknaden. När större delen av deras verksamhet föregår på den konkurrensutsatta marknaden, finns det inga skäl till att de ska ges fördelar eller behandlas på annat sätt än privatägda företag. De granskade bolagen utgör bara en bråkdel av de kommunala avfallsbolagen i Sverige. Men deras samlade omsättning uppgick till 10,7 miljarder kronor De samlade intäkterna från konkurrensutsatt verksamhet uppgick till mer än 9 miljarder kronor. Samtidigt har bolagen garanterade volymer och intäkter från ägarkommunerna när kommunerna direkttilldelar uppdrag, vilket naturligtvis bidrar till en snedvriden konkurrenssituation. Återvinningsindustrierna konstaterar att granskningen av de kommunala avfallsbolagen visar att Teckal-kriterierna i stort sett saknar betydelse för avfallsbranschen, eftersom de kommunala avfallsbolagen är mycket aktiva på den konkurrensutsatta marknaden. Då det krävs att verksamhet ska vara av marginell karaktär för att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt, uppfyller de flesta kommunala avfallsbolagen inte verksamhetskriteriet. Därmed ska deras ägare upphandla tjänster från dem, oberoende av om Teckal-kriterierna införs i svensk lag eller ej. 3 Upphandling av avfallstjänster, Konkurrensverkets rapportserie: 2008:4, Konkurrensverket 2008.

7 7(12) Med hänsyn till den omfattande bolagisering som skett på avfallsområdet och som fortfarande pågår tycks frågan om etablerings- eller eventuella omstruktureringskostnader inte utgöra något stort problem i praktiken. Problemet är i så fall de övervärden som skapats i dessa bolag, med hjälp av för höga intäkter ställt i relation till den självkostnadsprincip som faktiskt ska råda. Enligt Återvinningsindustrierna bör regeringen under ärendets fortsatta beredning överväga att lagstifta i syfte att öppna för möjligheten att transformera aktiebolagen till balansräkningsenheter inom kommunen vid helägda bolag, och till kommunalförbund för delägda bolag. På så sätt kan de skattekostnader som sägs försvåra ombildningen undvikas. Departementspromemorian borde enligt Återvinningsindustriernas uppfattning under alla omständigheter ha vägt de påstådda omstruktureringskostnaderna mot effektivitetsvinsterna och de därmed förenande besparingarna vid en konkurrensutsättning. Återvinningsindustriernas uppfattning är att stora delar av avfallsmarknaden i dag inte är konkurrensutsatt, det ger stora nackdelar för alla som är beroende av en kostnadseffektiv avfallsmarknad. 3. Förhållandet mellan kontrollkriteriet och den svenska aktiebolagsrätten måste utredas vidare Enligt departementspromemorians bedömning utesluter inte den svenska aktiebolagsrättsliga regleringen i sig att kontrollkriteriet kan uppfyllas i fråga om svenska aktiebolag. Återvinningsindustrierna har låtit Lars Pehrson, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, analysera om, och i så fall i vilken mån, ett svensk aktiebolag som helt eller delvis ägs av en upphandlande myndighet kan uppfylla de krav som ställs upp i EG-domstolens praxis.

8 8(12) I ett rättsutlåtande daterat (bilaga 3) är professor Lars Pehrsons slutsatser sammanfattningsvis de följande: Ett aktiebolag är en egen juridisk person och därigenom självständigt i förhållande till sin eller sina ägare. Genom att välja att driva viss verksamhet genom ett aktiebolag åtar sig ägaren eller ägarna att driva verksamheten inom vissa legala ramar. Det sagda gäller oavsett hur många aktieägare som ett bolag har. Det är visserligen sant att den som är ensam ägare av ett aktiebolag kontrollerar bolaget i den bemärkelsen att ingen annan har något inflytande i bolaget. Genom att välja att driva en verksamhet genom ett aktiebolag måste emellertid ägaren hålla sig inom de ramar som aktiebolagslagen ställer upp. Dit hör bl.a. annat att ägaren måste iaktta de regler som ställs upp till skydd för aktiebolagets borgenärer, vilka kan påverka aktiebolagets möjlighet att prissätta på det sätt som ägaren önskar. Någon möjlighet att genom ett aktieägaravtal eller på något annat sätt, sätta bolagsstämmans eller styrelsen kompetens åtsidan genom sådana åtgärder som beskrivs i mål C-573/07 finns inte i svenskt rätt. Om det kontrollkriterium som EG-domstolen har uppställt, nämligen att en myndighet som i sig är skyldig att upphandla måste utöva en kontroll över ett aktiebolag som helt motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, är detta krav enligt professor Lars Pehrsons uppfattning inte uppfyllt. Att en kommun som äger ett aktiebolag tillsammans med en eller flera andra kommuner inte har motsvarande kontroll över bolaget som kommunen har över sin egen förvaltning är enligt professor Lars Pehrsons uppfattning uppenbart.

9 9(12) På grund av likhetsprincipen och generalklausulerna måste den eller de som representerar majoriteten ofta beakta minoritetens krav. Detta gäller även om det föreligger ett aktieägaravtal, eftersom detta bara är bindande för avtalsparterna, inte för bolaget eller organledamöterna. En majoritetsägare har i många situationer möjlighet att bestämma hur bolaget skall agera. En minoritet som representerar ett visst minsta antal aktier eller röster kan dock motsätta sig vissa beslut och ibland t.o.m. diktera dem. Innehar två ägare lika många aktier i ett aktiebolag kommer bolagets styrning och förvaltning i allt väsentligt att bestämmas genom lottdragning om inte ägarna kommer överens. Återvinningsindustrierna efterlyser mot denna bakgrund en närmare analys under det fortsatta beredningsarbetet av om, och i vilken mån, ett svensk aktiebolag, som helt eller delvis ägs av en upphandlande myndighet, med hänsyn till den svenska aktiebolagsrättens utformning kan anses uppfylla det kontrollkriterium som ställs upp i EG-domstolens praxis. 4. Ett kommunalt fullmäktigebeslut om beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter kräver stöd i lag Enligt artikel 18 i direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling gäller inte upphandlingsreglerna för tjänstekontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en annan upphandlande myndighet på grundval av en ensamrätt som denna har enligt lag eller annan författning. Detta undantag från upphandlingsreglerna återspeglas i 1 kap. 7 LOU.

10 10(12) Återvinningsindustrierna konstaterar att hanteringen av visst avfall enligt EG-domstolens rättspraxis i Sydhavnens Sten & Grus 4 kan utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, i synnerhet när syftet med denna tjänst är att bemästra ett miljöproblem. Av denna dom kan man emellertid inte dra slutsatsen att hantering av hushållsavfall som sådant och generellt sett skulle kunna anses utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. En bedömning måste ske i det enskilda fallet, och innefatta såväl syftet med som villkoren för den aktuella exklusiviteten eller de särskilda rättigheterna. Enligt EG-domstolens och förstainstansrättens rättspraxis skall företag som har anförtrotts uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ha erhållit detta uppdrag genom en av en offentlig myndighet vidtagen åtgärd. 5 EG-domstolen har ur ett upphandlingsperspektiv ställt upp vissa formkrav för vad som skall anses utgöra en genom en av en offentlig myndighet vidtagen åtgärd. I sitt icke publicerade beslut av den 10 april 2008 i mål C 323/07, Termoraggi, slog domstolen fast att artikel 6 i direktiv 92/50 som har ersatts av artikel 18 i direktiv 2004/18 6 och införlivats genom 1 kap. 7 LOU utesluter från direktivets tillämpningsområde sådana offentliga kontrakt avseende tjänster som tilldelas ett organ som självt är en upphandlande myndighet genom en ensamrätt, och som det åtnjuter enligt utfärdade lagar eller andra författningar som överensstämmer med fördraget. Av detta drog domstolen slutsatsen att denna bestämmelse endast är tillämplig om det utfärdats lagar eller andra författningar som tilldelar en ensamrätt eller en exklusiv rättighet avseende föremålet för den tilldelade marknaden ifråga. 4 Dom av den 23 maj 2000 i mål C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, REG 2000, s. I-3743, punkt Domstolens domar av den 21 mars 1974 i mål 127/73, BRT och Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, REG 1974, s. 313, punkt 20, svensk specialutgåva, volym 2, s. 249, och av den 18 juni 1998 i mål C- 266/96, Corsica Ferries France, REG 1998, s. I-3949, punkt 47; förstainstansrättens domar av den 13 juni 2000 i de förenade målen T-204/97 och T-270/97, EPAC mot kommissionen, REG 2000, s. II-2267, punkt 126, och av den 15 juni 2005 i mål T-17/02, Olsen mot kommissionen, REG 2005, s. II-2031, punkt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, EUT L 134, s. 114.

11 11(12) Återvinningsindustrierna ifrågasätter därför om kommunala fullmäktigebeslut avseende antagande om avfallsplaner kan anses utgöra en genom en av en offentlig myndighet vidtagen åtgärd om att bevilja särskilda eller exklusiva rättigheter i artikel 86.1 EG mening, eller i den mening som avses i artikel 18 i direktiv 2004/18. Enligt gällande svensk konstitutionell rätt torde dessutom ett kommunalt fullmäktigebeslut om beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter i syfte att anförtro ett företag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som kan rättfärdigas med stöd av artiklarna 86.1 och 86.2 EG, kräva särskilt stöd i lag i enlighet med 8 kap. 3, 7 och 11 regeringsformen (RF). Återvinningsindustrierna betvivlar på dessa grunder att sådana kommunala beslut omfattas av undantaget i 1 kap. 7 LOU, eftersom de svårligen kan anses som en på grund av lag eller annan författning tilldelad ensamrätt att utföra tjänsten. Återvinningsindustrierna efterlyser en mer genomgripande analys i dessa frågor under det fortsatta beredningsarbetet och i den kommande lagrådsremissen och propositionen, för det fall att regeringen avser införa Teckal-kriterierna i svensk lag. 5. Konkurrensreglerna och reglerna om statsstöd måste under alla omständigheter beaktas Återvinningsindustrierna delar departementspromemorians bedömning att det förhållandet att kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda, utesluter inte att det kan vara fråga om otillåtet statsstöd. Statsstödsreglerna måste därför beaktas även om kriterierna är tillämpliga. Återvinningsindustrierna vill avslutningsvis även framhålla att även om EG-domstolen i sin nyligen avkunnade dom Sea utsträckt Teckal-kriterierna till artiklarna 12 EG, 43 EG och 49 EG, kan kommunal samverkan i kommunalförbund, i en gemensam nämnd, i ett samägt bolag

12 12(12) samt vid avtal mellan organisationer inom en kommunal koncern mycket väl omfattas av artiklarna 81, 82 och 86 EG. Återvinningsindustrierna efterlyser en mer genomgripande analys även i denna fråga i den kommande lagrådsremissen och propositionen, för det fall att regeringen avser införa Teckal-kriterierna i svensk lag. Vid författandet av detta ärende har Återvinningsindustrierna biträtts av EU-rätts och konkurrensrättsexperten advokat Ulf Öberg, Advokatfirman Öberg & Associés AB, som tidigare tjänstgjort som rättssekreterare och kanslichef till domare Hans Ragnemalm vid EGdomstolen under åren Med vänlig hälsning Annika Helker Lundström Återvinningsindustrierna Vd

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Stefan Persson, Rhetikfabriken på uppdrag av ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen Historik 2005: Simrishamn och Tomelilla anmäls av fyra privata företag, verksamma i avfallsbranschen, för påstått brott mot LOU, genom direktleverans

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen

SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den reviderade kommunallagen Finansdepartementet Ardalan Shekarabi 103 33 Stockholm Malmö den 17 februari 2016 SKRIVELSE: EU-rättens möjligheter till offentligt offentligt samarbete (avtalssamverkan) måste klargöras i LOU och den

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket

Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./. Jordbruksverket Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2013-03-15 Dnr 112/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Förvaltningsrätten i Jönköpings mål nr 2482-12 - Svenska Samernas Riksförbund./.

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm

Diarienr AD 175/2011. Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm 851 81 Sundsvall 2011-03-08 Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 175/2011 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling

Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling FESTSKRIFT Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling Kristian Pedersen Kommunala samverkansformer och offentlig upphandling 1. Inledning Sveriges kommuner möter både ökade krav och nya typer

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL

Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Handläggare Datum Diarienummer 1(8) Anders Svenson 2007-02-15 Ert datum Er beteckning Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 SUNDSVALL Yttrande i mål nr 1086 1087-06 mellan ITS Sweden AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare RAPPORT NR199 Institutet för ekonomisk forskning Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare En diskussion kring de strategiska konsekvenserna av LOU och Teckalkriterierna Anna Thomasson E-mail:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:134

Regeringens proposition 2002/03:134 Regeringens proposition 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ulrica Messing

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Stockholm den 24 februari 2012

Stockholm den 24 februari 2012 R-2012/0160 Stockholm den 24 februari 2012 Till Socialdepartementet S2012/430/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Europeiska kommissionens

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-002 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING. Fråga om en kommuns domstolstrots vid beslutad ogiltighet av avtal.

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-002 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING. Fråga om en kommuns domstolstrots vid beslutad ogiltighet av avtal. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-002 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om en kommuns domstolstrots vid beslutad ogiltighet av avtal. Stockholms stad har förklarat sig inte behöva genomföra erforderlig

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 16-001 PM 2 2016-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

L 94. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjunde årgången 28 mars 2014. Svensk utgåva

L 94. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjunde årgången 28 mars 2014. Svensk utgåva Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 94 Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 28 mars 2014 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter DIREKTIV Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet.

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kommunen har idag fått kammarrättens beslut kring de samarbetsavtal som upprättats mellan Vara kommun och konsortiet som erhållit uppdraget att bygga, äga och driva Vara Horse Arena. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-026 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-026 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-026 PM 2 2015-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning/in-house-undantag).

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1)

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB YTTRANDE 2005-05-25 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Radio och TV

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Interimistiska beslut vid överprövning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:157

Regeringens proposition 2008/09:157 Regeringens proposition 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Sida l (6) KAMMARRÄTTEN T^r^TV/T UUIVL Mål nr 5452-12 Avdelning 6 2013-04-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm MOTPART Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 09-051 PM 2 2010-10-14 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl.

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl. KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-01 Dnr 589/2010 1 (8) Kammarrätten i Stockholm Avdelning 7 Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIATET Bryssel den SG-Greffe(2010)D/ SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EUROPEISKA UNIONEN Square de Meeûs/De Meeûssquare 30 1000 BRUXELLES/BRUSSEL Ärende: Motiverat

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-005 PM 2 2011-03-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-11-22 Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:64

Regeringens proposition 2008/09:64 Regeringens proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. Prop. 2008/09:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2008 Maud Olofsson

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Mars 2016 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-015 PM 2 2008-09-03 SLUTLIGT BESLUT Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående anbudsinfordran. Karlskrona kommun har utan föregående

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Lagrådsremiss Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2009 Beatrice Ask Jacob Aspegren

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Andrea Sundstrand 08-454 48 50 Er beteckning Mål nr 2044-03 1 (6) Länsrätten i Västmanlands län Rotel 15 Box 1001 721 26 VÄSTERÅS Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Nämnden för offentlig upphandling

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 april 2009 T 3076-06 KLAGANDE Gävle Kraftvärme AB, 556527-3512 Box 783 801 29 Gävle Ombud: Advokat PM MOTPART Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm

Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm 1 Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm Stockholm 090925 Besvärsskrivelse avseende regeringens proposition 2008/09:210 (SRF) har tagit del av Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

Läs mer

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Agenda Regelverk Upphandlingsprocessen Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsåtgärder Fokus på kommersiella villkor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-29 Dnr 579/2015 1 (15) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Fi 2015/4196 Sammanfattning

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-11-21 LJ 2014/1386 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar - Förslag om lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002

Information inför projektansökan inom nationella program. Bilaga: Statsstöd. Rapport 0002 Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd Rapport 0002 Rev A Information inför projektansökan inom nationella program Bilaga: Statsstöd KOM 0027 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114 Kommittédirektiv Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Dir. 2008:114 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer