Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007"

Transkript

1 Rapport för (10) Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för Överenskommelsen En förnyad överenskommelse träffades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och Tullverket i november Överenskommelsen innebar att det tidigare åtagandet från 2005 ligger fast: Vi myndigheter har dragit slutsatsen att vi på eget initiativ och inom nu gällande ramar kan öka vår lokala servicesamverkan i syfte att skapa ökad nytta för medborgare och företag samt att effektivisera vår verksamhet. Myndigheterna har identifierat och enats om fem prioriterade områden för forumets arbete. Dessa områden är formulerade i form av följande avsiktsförklaringar: Vår avsikt är att gemensamt arbeta med myndighetsövergripande processanalyser och göra samverkansarbetet synligt i våra myndigheters strategier och verksamhetsplaner. Vår avsikt är att formulera en gemensam långsiktig syn på tjänstesamverkan samt koncept för det personliga mötet. Vår avsikt är att formulera en gemensam långsiktig syn på lokalsamverkan. Vår avsikt är att samverka kring målgruppsanpassad information. Vår avsikt är att samverka kring gemensamma kompetensområden. Därtill preciserades Forumets syfte, idé och roll: Forumets idé är att genom strategisk samverkan mellan myndigheter utveckla, pröva och etablera nya samverkansformer. Syftet med den strategiska servicesamverkan är att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag samt att öka effektiviteten inom förvaltningen. Forumets roll är att vara en gemensam plattform för samordning av gemensamma utvecklingsprojekt, en plats för informationsutbyte myndigheter emellan och ett forum för att samla in och identifiera gemensamma problemställningar vad gäller myndighetssamverkan.

2 2 Målsättning Vi ska gemensamt, genom att utveckla vår samverkan, tillhandahålla en effektiv, rättssäker och medborgarorienterad service. Det ska vara enklare för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter gentemot förvaltningen. På en övergripande nivå fastställdes att forumets aktiviteter 2007 ska omfatta: Forumet kommer, med stöd av Verva, att fortsätta och vidareutveckla redan påbörjade samverkansaktiviteter. Det gäller: Personliga möten på distans Lokal servicesamverkan Nya invandrare, två delprojekt Tolk- och översättningstjänster Vidare kommer kunskapsutbyte och kompetenssamverkan att påbörjas under Det gäller exempelvis uppgifter med anledning av personuppgiftslagen och beräkning av nytta med utvecklingsprojekt. I överenskommelsen fastställdes att forumet skulle rapport till berörda myndighetschefer vid två tillfällen under 2007: senast den 30 juni och senast 30 oktober. Därutöver lämnas (vid begäran) en lägesrapportering till Finansdepartementet under hösten Rapportering av verksamheten under Forumet under 2007 Forum för strategisk servicesamverkan har sammanträtt sju gånger under 2007 och ytterligare ett möte är inplanerat i november. Minnesanteckningar från dessa möten publiceras löpande på Vervas webbplats 1. På webbplatsen publiceras även information och rapporter från respektive utvecklingsprojekt inklusive kontaktuppgifter till forumets representanter och projektgrupper. Under året har forumet haft kontakter och överläggningar med företrädare för liknade samverkansinitiativ: Forumet har diskuterat samarbete/samgående mellan forumet och samverkansprojektet Nya företag. Nya företag är en samverkan mellan Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, AMS, 1

3 3 Tullverket och Nutek. Verva medverkar som metodstöd. Samarbetsprojektet vilar på en överenskommelse mellan myndigheternas generaldirektörer och syftar till att förenkla rutinerna vid start av företag. Nutek är sammanhållande myndighet i projektet som utvecklat vissa gemensamma tjänster och gemensamt informationsmaterial riktat till nya företagare. Forumet har ställt sig positivt till samverkan/samgående med Nya företagare vad gäller strategiskt utvecklingsarbete. Forum Västerbotten Lejongruppen 2.2 Lokal servicesamverkan En av de centrala uppgifterna för forumet utifrån myndigheternas avsiktsförklaringar, är att formulera en gemensam långsiktig syn på tjänstesamverkan samt koncept för det personliga mötet. Runt årsskiftet 2006/2007 aviserade AMS, Försäkringskassan och Skatteverket att det i myndigheternas pågående organisationsöversyner var angeläget att utreda huruvida det finns förutsättningar att identifiera en gemensam syn på lokala servicekontor och tjänstesamverkan. En gemensam utredningsgrupp tillsattes under ledning av de berörda verksledningarna. Forumet har därefter avvaktat nya aktiviteter eller initiativ på området och istället noga följt myndigheternas arbete mot en gemensam överenskommelse. Målet för myndigheternas överläggningar har varit att säkerställa att bra service ska vara tillgänglig oavsett var i landet medborgaren/kunden befinner sig. En överenskommelse träffades i september 2007 mellan AMS, Försäkringskassan och Skatteverket om formerna för en gemensam framtida lokal- och tjänstesamverkan. Genomförandet startar under 2008 och ska vara klart senast Försäkringskassan och Skatteverket öppnar gemensamma servicekontor med tjänstesamverkan på 82 platser i landet. Samtidigt erbjuds Försäkringskassan och Skatteverket plats i lokaler där Arbetsförmedlingen finns. Den särskilde utredare som regeringen tillsatt i syfte att stimulera utvecklingen av lokala servicekontor i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer ska enligt direktiven ta vara på erfarenheterna från de tidigare VISAM-myndigheterna och samverka med Verva vad gäller näraliggande verksamheter i förhållande till uppdraget. En överläggning mellan forumet och den särskilde utredaren har ägt rum i oktober 2007.

4 4 2.3 Personligt möte på distans Med Personligt möte på distans (tidigare det Tekniska mötet ) avses en försöksverksamhet med kundarbetsplatser som erbjuder medborgare och företag möjlighet till ett virtuellt möte med en handläggare vid en myndighet oavsett avstånd till närmaste myndighetskontor. Lösningen bygger på arbetsförmedlingens kundarbetsplatser och medborgarterminaler som kompletterats med webbkamera, skanner och ny programvara. Metoden ger således möjlighet till något som liknar ett personligt möte, fast på distans. Forum för strategisk servicesamverkan gav i november 2005 i uppdrag till berörda myndigheter att bilda en samverkansgrupp för att ta fram beslutsunderlag för en utvidgning av den tidigare verksamheten inom ramen för VISAM. De myndigheter som deltar i försöket är: Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Skatteverket är sammankallande i arbetet. Det utvidgade försöket har inriktats på att pröva placering av kundarbetsplatser på medborgarkontor i invandrartäta områden och i mindre städer i Norrlands inland. Under 2007 har forumet beslutat om ytterligare en utvidgning från tidigare fem kundarbetsplatser (Norsjö, Borås, Frölunda, Lundby och Rinkeby) till 21 kundarbetsplatser på olika platser i landet under perioden mars april Efter utvidgningen kommer kundarbetsplatser att finnas på följande orter: Västerbotten Norsjö, Sorsele, Malå, Vilhelmina, Storuman och Lycksele Stockholm Rinkeby, Alby, Tumba och Huddinge Västra Götaland Angered, Frölunda Torg, Lundby, Majorna, Borås och Grästorp Malmö Rosengård, Södra Innerstaden, Fosie, Hyllie. En myndighetsgemensam förvaltningsgrupp har bildats för att genomföra utökningen av antalet kundarbetsplatser. Förvaltningsgruppen ska också löpande förvalta de kundarbetsplatser som successivt tas i drift. Syftet med utvidgningen är att skapa ett bättre underlag för en utförlig utvärdering av nyttan och användningen av kundarbetsplatserna. Deltagande myndigheter är prel. överens om en gemensam finansiering (tkr) av investeringen i utrustning enligt följande: Skatteverket 600 Försäkringskassan 500 CSN 200 AMS 100

5 5 KFM 100 Under 2007 har möjligheten att kunna ta emot samtalen från kundarbetsplatserna i myndigheternas intranät övervägts istället för särskilda uppkopplingar. Syftet är att använda tekniken på ett effektivare sätt. Redan nu tar AMS och CSN emot samtalen i sina respektive intranät medan övriga myndigheter har särskilda uppkopplingar. Skatteverket har utrett konsekvenserna av förändringen och konstaterat att en engångskostnad om ca 0,5 miljoner kronor skulle uppstå vid en omläggning. Skatteverket vill därför avvakta kommande utvärdering av försöket. 2.4 Nya invandrare Projektet Nya invandrare startade som ett samarbetsprojekt i Skåne 2005 inom ramen för VISAM-samarbetet. Bakgrunden till projektet är att målgruppen nya invandrare är föremål för omfattande insatser från såväl kommuner som statliga myndigheter. Avsikten är att identifiera nya sätt att arbeta och samverka myndigheter emellan så att den invandrades introduktionsprocess blir snabbare, enklare samt att ärenden handläggs effektivare vid myndigheterna. Inför år 2007 beslöt Forum för strategisk samverkan att gå vidare med utvecklingsarbetet med utgångspunkt från erfarenheterna som gjordes inom VISAM. Två utvecklingsprojekt övervägdes: att gå vidare med att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheterna genom den invandrades hela process fram till egen försörjning samt att utreda möjligheterna till elektroniskt informationsutbyte myndigheterna emellan. Processkartläggning och -utveckling Inom forumet har AMS åtagit sig att vara sammankallande i arbetet att processkartlägga invandrarens väg från ankomst till arbete och egenförsörjning. Projektet bygger vidare på det material som tagits fram inom tidigare VISAM och är en del i arbetet att hitta nya samarbetsformer mellan myndigheterna i syfte att förenkla och effektivisera invandrarens hela process från ankomst till arbete och egen försörjning. AMS har valt att koppla ihop arbetet med andra angränsande projekt och insatser inom Arbetsmarknadsverket. Ett angränsande projekt syftar till att på ett snabbt och effektivt sätt förmedla nyanländ arbetskraft till ett flertal stora privata företag och affärsverk. Avsikten är att synliggöra och förse arbetsgivarna med nyanländ arbetskraft så tidigt som möjligt efter ankomst och kommunplacering. Den nyanländes introduktion ska inte vara ett hinder för att snabbt få ett arbete.

6 6 I detta arbete kommer utvecklingsområden och hinder för den nyanländas väg från kommunplacering till arbete och egenförsörjning att identifieras. Projektet slutrapporteras hösten 2008, under våren 2008 lämnas en delrapport. NU- och NY-lägesanalys I arbetet med att kartlägga invandrarens process samt att identifiera nya sätt att arbeta för myndigheterna, har tre workshops genomförts under ledning av Verva och Ekonomistyrningsverket. En s.k. NU-lägesanalys genomfördes för att beskriva hur processen ser ut i dag. Deltog gjorde AMS, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting. I ett andra steg genomfördes motsvarande workshop för att skissa på en optimal process, ett så kallat NY-läge. Slutligen genomfördes en s.k. GAP-analys med syfte att identifiera, så långt som möjligt översiktligt kvantifiera och om möjligt värdera skillnaderna mellan NU- och NY-läget. Det NY-läge som skissats fram bygger på den principiella utgångspunkten att den nyanlände borde placeras i centrum med målsättningen att denne, med det stöd som samhället kan erbjuda, skall kunna använda all kraft för att så snart som möjligt nå egen försörjning och en fungerande roll i det svenska samhället. Den nyanländes arbete med att hitta rätt i, och inte sällan också med att koordinera de organisationsstrukturer och stödformer som har byggts upp i svensk förvaltning, bör minimeras. Ett huvudsakligt förslag i NY-lägesanalysen kom även att bli inrättandet av en coach- och koordinatorsfunktion samt att beslut om uppehållstillstånd leder till automatisk registrering av uppgifter hos exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket. Metoden som användes vid NU-, NY-lägeskartläggningen jämte Gapanalysen finns beskriven i Vervas och ESV:s gemensamma rapport Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen (2006:03). Ett syfte med genomförda workshops var att pröva modellen som nytto- och kostnadsmodell. Slutsatsen blev dock att modellen inte är helt tillämplig på mer omfattande processer mellan myndigheter för att räkna fram nyttor och kostnader. P2 analysen som metod har inte varit direkt applicerbar på processen Nyanländ kompetens då metoden är framtagen för mer operativa handläggningsprocesser. Underlag för att utveckla styrprocessen Inom ramen för projektet Nya invandrare har forumet även lämnat bidrag till regeringskansliet och den nyligen genomförda försöksverksamheten med horisontell styrning (fallstudien Snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare ). Forumet har dels bidragit med underlag till hur

7 7 styrprocessen inom regeringskansliet kan utvecklas, dels redovisat erfarenheterna från de workshops som beskrivs ovan. En snabbare etablering för nyanlända kräver en större samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. I underlaget till hur styrprocessen kan utvecklas bedömer forumet att: Arbetet skulle kunna effektiviseras genom att de uppgifter som en invandrare tvingas lämna till ett flertal myndigheter istället samlas in av den myndighet som invandraren besöker först, för att därefter föras över till övriga myndigheter. Invandraren skulle på så vis inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger och myndigheternas handläggning skulle effektiviseras. För att arbetslinjen ska gälla för de flesta nyanlända invandrare, krävs en bättre utvecklad samverkan mellan exempelvis Migrationsverket och Arbetsförmedlingen Genom att utgå från medborgarens hela process i handläggning av ärenden vid enskilda myndigheter ökar förståelsen för hur helheten fungerar. Ett sådant perspektiv är viktigt vid samverkan och samordning myndigheterna emellan i syfte att åstadkomma en smidig och effektiv process. Målet för hela processen (exempelvis egen försörjning) bör vara detsamma för samtliga myndigheters verksamhet i processen. En effektiviseringspotential finns om nuvarande former för informationsutbytet kan ske elektroniskt, vilket förutsätter en översyn av gällande register- och databaslagstiftning. Det behövs dessutom en utveckling och samfinansiering av IT-stöd för elektroniskt informationsutbyte. Det arbete som sker inom ramen för överenskommelsearbetet mellan myndigheterna för utveckling och introduktion av nyanlända invandrare bör ges högre prioritet. En myndighet bör ges ansvaret att vidareutveckla samverkan mellan berörda aktörer. Det bör övervägas om vissa typer av försörjningsstöd och statliga ersättningar till kommuner kan samordnas bättre. Genom en ökad samverkan mellan myndigheterna kan nyanlända invandrare få en samlad, samordnad och bättre information om sina rättigheter och skyldigheter som det svenska samhället erbjuder. Tydliga och samstämmiga mål/riktlinjer från statsmakterna till myndigheterna är viktigt för att kunna utveckla samverkan mellan myndigheter och med kommuner samt andra berörda aktörer för en effektivare process. I regleringsbreven bör även framgå vilken myndighet som ska vara ansvarig för etableringen av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden och att leda ett samverkansuppdrag. I större uppdrag behövs även ett ställningsstagande till hur gemensamma investeringar bör lösas. I Finansdepartementets rapport Förslag till nya arbetssätt för att utveckla Regeringskansliets förmåga att förverkliga regeringens politik

8 8 (Fi2006/2687) redovisas hur brister i Regeringskansliets styrningsarbete får konsekvenser för medborgare och företag. Fallstudien om invandrares etablering på arbetsmarknaden visar att bristerna i Regeringskansliets arbete är en bidragande orsak till de svårigheter nyanlända invandrare möter när de skall etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar bl.a. om otydligheter i ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter, exempelvis är det inte helt klart vilken myndighet som har det yttersta ansvaret för introduktionen. Konsekvenserna på individnivå har resulterat i en längre väg för många invandrare till egenförsörjning och ett mer permanent beroende av socialbidrag och utanförskap. Förstudie elektronisk informationsöverföring. Med start under år 2007 har beslut fattats att genomföra en förstudie om elektroniskt informationsutbyte inom ramen för processen nya invandrare. Syftet är att utreda möjligheterna och utveckla formerna till en elektronisk akt som följer den invandrade personen vid samtliga myndighetskontakter genom hela processen från ankomst till målet etablering i samhället och egen försörjning. Avsikten är också att få ett konkret underlag till hur man kan genomföra elektronisk överföring av uppgifter mellan myndigheterna. Skatteverket har åtagit sig att vara sammankallande för förstudien. Deltagande myndigheter är Migrationsverket, Försäkringskassan och AMS. Förstudien har dock inte påbörjats under året då forumet avvaktat att arbetet med processmodelleringen ska komma igång/längre. 2.5 Tolk och översättning Forum för strategisk servicesamverkan har identifierat tolk- och översättningstjänster som ett potentiellt gemensamt utvecklingsområde för förbättrad kundservice. Försäkringskassan är sammankallande i arbetet med att utreda förutsättningarna för myndighetssamverkan inom området. I en första fas ska nuläget beträffande utnyttjandet av tolk- och översättningstjänster vid de olika myndigheterna i forumet beskrivas. I arbetet ska ev. gemensamma nämnare, volymer, kostnader och geografiska omständigheter identifieras. Även tvingande olikheter av t.ex. juridiska slag ska lyftas fram. En avslutande analys i denna etapp av arbetet ska redovisa vilken slags samverkan som kan åstadkommas i ett kort perspektiv, t.ex. under 2007 och vad som är möjlig att åstadkomma i ett längre perspektiv, t.ex. före år Förstudien har kartlagt myndigheternas behov av tolk- och översättningstjänst samt inhämtat volymuppgifter mm. Vidare har en workshop med representanter från myndigheterna i forumet genomförts för att analysera det inhämtade underlaget och nuläget. En första nulägesbeskrivning av det befintliga arbetet med tolk- och översättning på respektive myndigheter lämnades till forumet i januari Rapporten

9 9 fokuserar på tolk- och översättning vid kundmöte med invandrare (ej funktionshindrade). Kundmötet bygger på två typfall; det spontana besöket hos myndigheten (fysiskt eller via telefon) samt det mer formella mötet i redan påbörjad myndighetsutövning, t ex i väntan på beslut I april 2007 lämnades en andra del i förstudien som innehöll förslag på områden för fortsatt utredning: Undersöka möjligheter till videokonferens och interoperabilitet mellan myndigheternas system. Ta fram koncept för hur tolk- och översättningsfrågor bör hanteras vid samlokalisering. Underlag för samverkan inför kommande ramavtalsupphandling av tolk- och översättningstjänster. Underlag för gemensamt policy för hur tolk- och översättningsfrågorna hanteras. Utreda förutsättningar för samverkan med kommunerna som har stora volymer kundmöten där tolk- eller översättningstjänster blir aktuella. Forumet har beslutat att en fördjupad förstudie som syftar till att utreda möjligheter till ökad kundnytta och förbättrad kvalité genom samverkan kring tolk- och översättningstjänster ska genomföras. Forumets bedömning är att vinsterna med samverkan kring tolk- och översättning särskilt finns i de stora ärendevolymerna. Ett samarbete bör leda till ökad tillgänglighet för medborgarna samt möjlighet till höjd servicenivå vid spontanbesök. Samverkan inför upphandling av tolk- och översättningstjänster är också en viktig del då problem med kvaliteten i tolk- och översättningstjänster förekommit på vissa myndigheter. 2.6 Övriga aktiviteter 2007 Inför rapporteringen hösten 2006 identifierade Forumet förslag till ett antal nya aktiviteter. Beslut togs om att hantera dessa aktiviteter inom pågående projekt. Det gällde följande frågor: Att inom ramen för projekt Nya invandrare genomföra processanalyser, att beskriva kundprocessen, i ett horisontellt perspektiv. Se projekt Nya invandrare. Att ta fram ett gemensamt underlag för hur regleringsbreven kan utvecklas för att ge bättre möjligheter till samverkan. Forumet har lämnat underlag till regeringskansliet för överväganden om den horisontella styrningen från regeringskansliet. Se projekt Nya invandrare. Att ta fram en nytto-beräkningsmodell för gemensamma utvecklingsprojekt. Under året har Ekonomistyrningsverkets och Vervas

10 10 analysmodell för automatiserad ärendehantering prövats inom projektet Nya invandrare. Modellen visade sig inte tillämplig på en så omfattande och komplicerad process. Se projekt Nya invandrare. Att genomföra en gemensam utredning i syfte att ta fram underlag för en översyn av sekretessregelverken. Ingen aktivitet har under 2007 påbörjats på detta område. Följande förslag till aktiviteter har lagts vilande: Kompetenssamverkan kring hantering av ärenden i förhållande till reglerna i Personuppgiftslagen (PUL). Att utveckla gemensamma rutiner för klagomålshantering. Att genomföra tvärgående analys av myndigheternas service-åtaganden (ex. varför så olika tid för tel.svar?) Att jämföra/utreda rutiner för riskhantering. 2.7 Rapportering Någon rapport lämnades inte till verksledningarna senast den 30 juni. Underhand har underlag lämnats till regeringskansliet och försöksverksamheten att utveckla den horisontella styrningen (se avsnitt Nya invandrare). Denna rapport lämnas en månad senare än planerat, dvs. den 30 november till berörda verksledningar. Samtidigt lämnas ett förslag till ny överenskommelse och verksamhetsplan för år 2008.

2 VP 08 (8) 2007-11-16

2 VP 08 (8) 2007-11-16 VP 08 1 (8) Forum för strategisk servicesamverkan verksamhetsplan för 2008 1 Rapportering Förvaltningspolitiken Regeringen har i budgetpropositionen för år 2008 föreslagit att målet för politikområdet

Läs mer

Slutrapport. Tolk- och översättningstjänster

Slutrapport. Tolk- och översättningstjänster Slutrapport Tolk- och översättningstjänster 2007-04-23 Samordnare: Dokument id: Per-Erik Petersson Slutrapport Rev A Delrapport Datum: 2007-04-17 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Mot en modern. och sammanhållen förvaltning. Erfarenheter från sex myndigheters samverkan i 15 projekt

Mot en modern. och sammanhållen förvaltning. Erfarenheter från sex myndigheters samverkan i 15 projekt Mot en modern och sammanhållen förvaltning Erfarenheter från sex myndigheters samverkan i 15 projekt Förord Sedan den 22 maj 2003 har Statskontoret, Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala Studiestödsnämnden,

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor.

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. 1 Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. Rapporten är utarbetad av Samverkansgruppen för Informationsutbytet

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN

DET STATLIGA PERSPEKTIVET OCH ROLLFÖRDELNINGEN INOM STA- TEN YTTRANDE 2008-03-17 sid 1 (5) 340-4745-2008 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM alt registrator@enterprise.ministry.se Transportinspektionen en myndighet för alla trafik (SOU 2008:9)

Läs mer

Statliga myndigheters lokalisering

Statliga myndigheters lokalisering 2016:8 Statliga myndigheters lokalisering Ett samlat underlag MISSIV DATUM DIARIENR 2016-03-29 2015/107 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-05-13 Fi2015/2870 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Återrapportering enligt regleringsbrev 2008, urban utvecklingspolitik.

Återrapportering enligt regleringsbrev 2008, urban utvecklingspolitik. 1 (7) Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering enligt regleringsbrev 2008, urban utvecklingspolitik. Försäkringskassan ska enligt regleringsbrevet för 2008 samverka

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Klassificeringsid: 1.2.1 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2014-01-30 Version: 0.9 Upprättad av: Hans Ekstål Hans

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån Översikt Hemutrustningslån HUT 1 Inledning Hemutrustningslån infördes 1 januari 1991. Lånet ger en möjlighet för flyktingar att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. Det går att få låna

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

*Riksskatteverket 1. RSV Rapport 2002:20, Slutrapport från Program Medborgarmötet MISSIV 2003-01-09 7253-01/830

*Riksskatteverket 1. RSV Rapport 2002:20, Slutrapport från Program Medborgarmötet MISSIV 2003-01-09 7253-01/830 *Riksskatteverket 1 MISSIV Datum Dnr 2003-01-09 7253-01/830 Riksskatteverkets verksledning Ledskatt och Ledex RSV Rapport 2002:20, Slutrapport från Program Medborgarmötet I juli 2001 gavs ett uppdrag till

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1 (7) ERT ER BETECKNING 2015-03-24 S2015/1554/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Statskontoret tar ställning till förslag

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Boverket. Remissvar - En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66. Yttrande. Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverket Myndigheten for samhallsplanenng, byggande och boende Yttrande Datum 20IS-12-08 3.1.2 Regeringskansli et Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienummer 2638/20lS Ert diarienummer N20lSIS090/EF

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar RAPPORT 1(19) Bildningsförvaltningen Mia Stålgren Patiño Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post anna-maria.stalgren-patino@hedemora.se

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1578-2010 Socialnämnden i Jönköpings Kommun Socialförvaltningen V Störgatan 16 (Juneporten) 551 89 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Yttrande om landskapsregeringens förslag till integrationslag

Yttrande om landskapsregeringens förslag till integrationslag Till Ålands landskapsregering Yttrande om landskapsregeringens förslag till integrationslag Sammanfattning Ams bör vara den första myndighetskontakten för nyanlända vuxna invandrare, inte kommunen. Ams

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor. Bilaga 1 Stockholms stads upphandlingspolicy Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till upphandlare inom staden samt de som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor.

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén Mål för dagen Gå igenom mall för skrivande av handlingsplan Erbjuda metoder för arbetet med planen Påbörja arbetet med planerna

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Juni 2008 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) 1 (6) Dnr AD 1120/2015 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) (dnr Ju2015/3364/L6) Inledning Bolagsverket

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt 2013-10-07 Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt Sedan början av 2000-talet är en elektronisk frågerutin etablerad mellan a-kassorna, Försäkringskassan,

Läs mer

Handlingsplaner och strategier mot diskriminering

Handlingsplaner och strategier mot diskriminering 2009:4 Handlingsplaner och strategier mot diskriminering Ett verktyg för att stärka myndigheters arbete mot diskriminering? MISSIV DATUM DIARIENR 2009-03-11 2008/205-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-08-28

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 16 FÖRORD Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad integration är.

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN E-strategi för Strömstads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2007-06-20, 131 e-strategi för Strömstads Kommun 2007-2012 2007-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTEN

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer