Personal- och arbetsgivarutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal- och arbetsgivarutskottet"

Transkript

1 Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region Skåne Ordförandes förslag Personal- och arbetsgivarutskottet föreslår regionstyrelsen följande. Regionstyrelsen godkänner fortsättning av studentmedarbetarsystem i enlighet med tidigare beslut Regionstyrelsen godkänner nya målsättningar enligt föreliggande förslag. Sammanfattning Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för hur ett studentmedarbetarsystem kan införas i Region Skåne under 2. I ärendet finns följande dokument:. Regionstyrelsen. Protokollsutdrag PM daterat Regionstyrelsen beslutade att starta ett pilotprojekt för studentmedarbetare. Målet var att under första året anställa upp till 5 studentmedarbetare på fem utvalda förvaltningar. Gemensam servicefunktion, GSF, fick i uppdrag att administrera och koordinera studentmedarbetarsystemet. Fem miljoner kronor tilldelades projektet ur regionstyrelsens budget 2. Det beslutades att följa upp projektet efter ett år. Ett år med studentmedarbetarsystemet har utvärderats. I ärendet finns följande bilagor:. Sammanställning studentmedarbetare 2. Sammanställning uppdragsgivare Postadress: S Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (4) Nya målsättningar för studentmedarbetarsystemet är följande: - Anställa 75 studentmedarbetare med en genomsnittlig arbetstid på ca 4 timmar. - Intensifiera intern och extern marknadsföring av projektet - Tillse möjligheter att inom ramen för studentmedarbetarsystemet ta emot sommarvikarier - Inrymma ovanstående målsättningar inom beslutad budgetram för år 22. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Avsikten med studentmedarbetarsystemet är att underlätta övergången från studier till arbete. Utifrån kompetensförsörjningsperspektivet är det viktigt att stärka och utveckla Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare och stärka varumärket. Utvärderingen fokuserar på studentmedarbetarnas respektive uppdragsgivarnas upplevelser av studentmedarbetarsystemet samt till vilken grad vi uppnådde våra mål. Metod En webbenkät skickades ut till vardera studentmedarbetare respektive uppdragsgivare. Resultat från webbenkäterna redovisas i bilaga och 2. Måluppfyllelse Stärka och utveckla Region Skåne som attraktiv arbetsgivare. Över 8 % av våra studentmedarbetare anger i enkäten att de har trivts i Region Skåne och kan rekommendera oss som arbetsgivare. Resultatet visar även att tiden som studentmedarbetare har ökat deras förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation som Region Skåne. Anställningen har också bidragit till att studentmedarbetarna fått en inblick i hur verksamheterna fungerar och har även öppnat deras ögon för Region Skåne som en framtida arbetsgivare. Underlätta övergången från studier till arbete. I vår enkätundersökning har över 8 % av studentmedarbetarna upplevt att de både haft relevanta arbetsuppgifter i förhållande till sin utbildning samt att de tack vare sin tid i Region Skåne känner sig bättre förberedda inför arbetslivet. Bland uppdragsgivarna bedömde man näst intill enhälligt att det har varit meningsfullt och till stor nytta för verksamheten att ha anställt en studentmedarbetare. 5 studentmedarbetare Vårt mål var att anställa upp till 5 studentmedarbetare på fem utvalda förvaltningar under 2. Tiden för att starta upp och marknadsföra studentmedarbetarprojektet internt till blivande uppdragsgivare gjorde att vi fick en fördröjning på ca 3 månader. Beslutet om att endast inrikta oss på Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

3 Datum Dnr (4) fem förvaltningar omprövades till att innefatta hela regionen för att öka möjligheten att nå vårt mål. Vår första studentmedarbetare började i mars. Därefter ökade antalet successivt och i december hade vi 6 aktiva studentmedarbetare. Under året har vi sammanlagt anställt 39 studentmedarbetare. Till och med december hade våra unga medarbetare arbetat mellan 2 och 56 timmar. Den genomsnittliga arbetstiden var ca 22 timmar/medarbetare. Detta skiljer sig från våra antaganden och beräkningar i beslutsunderlaget där vi utgick i från genomsnittlig arbetstid om 6 timmar (5h*4v) per studentmedarbetare. I full drift och med hela regionen som arbetsfält hade vi klarat vårt mål på 5 studentmedarbetare och med ett bättre förankrat studentmedarbetarsystem kommer även arbetstiden att öka. Slutsats Mot bakgrund av resultatet från våra enkäter där samtliga uppdragsgivare kan tänka sig att anställa en studentmedarbetare igen och där våra studentmedarbetare skapat ett stort mervärde i verksamheten finns det all anledning att fortsätta satsa på studentmedarbetarsystemet. Trots att detta varit ett framgångsrikt projekt finns det flera förslag på förbättringar att ta fasta på och som kan höja kvaliteten ytterligare på hur vi arbetar med studentmedarbetarsystemet. Förslag på målsättning för 22 - Anställa 75 studentmedarbetare med en genomsnittlig arbetstid på ca 4 timmar. - Intensifiera intern och extern marknadsföring av projektet - Tillse möjligheter att inom ramen för Studentmedarbetarsystemet ta emot sommarvikarier - Ovanstående punkter ryms inom beslutad budgetram 22 Ekonomiska konsekvenser och finansiering Studentmedarbetarsystemet ryms inom beslutad budgetram på 5 miljoner kronor. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

4 Datum Dnr (4) Kopplingar till Region Skånes policyer och övergripande beslut Förslaget ligger väl i linje med strategiska mål inom medarbetarperspektivet och Region Skånes personalidé. Samverkan med berörda fackliga organisationer Studentmedarbetarsystemet samverkades i samband med beslutet 2. Hur uppföljning ska ske Utvärdering av studentmedarbetarsystemet görs årligen. Katarina Erlingson Ordförande Ann-Sofi Bennheden Personaldirektör Region Skåne Personal- och arbetsgivarutskottet

5 Bilaga Sammanställning av enkät studentmedarbetare Av: Rebecca Nannsjö Studentmedarbetare Region Skåne Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

6 Fråga Svarsfrekvens: 24/27 Mina arbetsuppgifter har varit relevanta i förhållande till min utbildning Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej 2 av 24 svarande instämmer helt eller till stor del med att deras uppgifter varit relevanta i förhållande till deras utbildning. Det indikerar att studentmedarbetarna känner att de kunnat bidra med sina unika kompetenser. Svaren i textfråga 8 tar också upp det ökade självförtroendet som en positiv del i projektet, vilket med all säkerhet kan härledas till att uppgifterna har uppfattats som relevanta i förhållande till utbildningen.

7 Fråga 2 Svarsfrekvens: 24/27 Mina arbetsuppgifter har varit tydligt beskrivna Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här ser vi en stor utvecklingspotential i att hela personer valt att svara instämmer delvis. Resultatet understryks ytterligare genom svaren på textfråga 9, där information och tydlighet är det som enligt studentmedarbetarna väger tyngst i utvecklingssammanhang. Det finns alltså en del att göra vad gäller beskrivningen av uppdragen och hur de ska utföras. 2

8 Fråga 3 Svarsfrekvens: 24/27 Jag har fått bra stöd från min uppdragsgivare Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här ser vi att 2 av 24 svarande instämmer helt eller till stor del med att de har fått ett bra stöd från sin uppdragsgivare. Om vi jämför siffrorna mot varandra, kan vi konstatera att de 3 personer som svarat instämmer delvis, motsvarar ca 2 % av de 24 svarande. Om denna siffra hade återspeglats i en mer omfattande undersökning, borde vi inte vara helt nöjda. Det är eftersträvansvärt att alla instämmer helt med att de fått ett bra stöd. Ett sådant stöd kan självfallet vara utformat på olika sätt för att i de individuella fallen uppfattas som bra. Det viktiga är dock att studentmedarbetaren får den mängd och den typ av stöd som han/hon behöver i sitt uppdrag. Studentmedarbetarna beskriver också i fråga 9 handledningen som en central funktion, vilken kan utvecklas ytterligare genom bättre information och tydlighet. 3

9 Fråga 4 Svarsfrekvens: 24/27 Min anställning på Region Skåne har medfört att jag känner mig bättre förberedd för arbetslivet Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Resultatet visar att nästan 9 % av de svarande instämmer till stor del eller helt i frågan. Denna fördelning kan tolkas som positiv, i synnerhet i relation till syftet med att underlätta övergången från studier till arbete. Att 9 % känner sig mer förberedda understryker framgången med att uppfylla syftet. 4

10 Fråga 5 Svarsfrekvens: 24/27 Jag har fått en ökad förståelse för Region Skåne som organisation Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här kan vi se att 2 personer instämmer helt, och 5 instämmer till stor del. Visionen måste självfallet vara att alla instämmer helt eller till stor del på en sådan fråga. Studentmedarbetarna måste under anställningen öka sin förståelse för organisationen, framförallt som ett led i att stärka arbetsgivarvarumärket ytterligare. En anledning till att 5 personer svarat instämmer delvis, och 2 vet ej, kan förmodligen förklaras på grund av frånvaron av en ordentlig introduktion. I textfråga 9 får vi ytterligare bevis på att studentmedarbetarna saknat en sådan inledande introduktion. 5

11 Fråga 6 Svarsfrekvens: 24/27 Jag har trivts på Region Skåne Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här ser vi en stark koppling till resultatet i nästa fråga, som behandlar huruvida man skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. Det är lika många personer (2 stycken), som instämmer helt eller till stor del på att de har trivts, som skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. 6

12 Fråga 7 Svarsfrekvens: 24/27 Jag skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare Ja 2. Nej 3. Vet ej 2 personer skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare, 2 skulle inte göra det och 2 personer har svarat vet ej. Detta resultat bevisar att vi har uppnått syftet med att stärka Region Skåne som arbetsgivarvarumärke. Att 2 personer av 24 svarande skulle rekommendera oss är i det sammanhanget positivt. Vi skall dock gå in i fortsatta studentmedarbetarprojekt med en vision om att alla skulle rekommendera oss som arbetsgivare. 7

13 Fråga 8 Svarsfrekvens: 2/27 Vad har varit bra med att vara studentmedarbetare i Region Skåne? Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv (23) Studentmedarbetarna känner att de har fått en betydelsefull introduktion till arbetslivet. De verkar uppleva sina arbetsuppgifter som riktiga och relevanta och ser dem som en förberedelse inför framtida karriärer. Genom sina uppdrag känner de att de har fått möjlighet att på praktiska sätt implementera sina teoretiska kunskaper från studierna. Kopplingen mellan studier och arbetsliv har blivit förtydligad och utbildningen blir genom studentuppdragen ytterligare förankrad. Större kunskap om Region Skåne som organisation och framtida arbetsgivare (7) Studentmedarbetarna verkar känna att de har fått en förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation som Region Skåne. Projektet har också bidragit till att studentmedarbetarna fått en viss inblick i hur verksamheterna fungerar och har även öppnat deras ögon för Regionen som en framtida arbetsgivare. Ökat självförtroende och ansvar (6) En positiv aspekt som tagits upp av studentmedarbetarna är att anställningen har medfört ett ökat självförtroende. De känner att de har fått en bättre känsla för sin egen kompetens och självförtroendet höjs när denna får praktiseras i ansvarskrävande uppgifter. Att de har blivit tagna på allvar och fått medverka med sin kompetens har bidragit till att de känner sig uppskattade och värdefulla för arbetsgivaren. 8

14 Bredare kontaktnät (4) Enkäten visar också att studentmedarbetarna känner att de fått möjligheter att bygga och utveckla sitt kontaktnät. Äldre kollegor har också med sin stora kunskap och erfarenhet kunnat verka som mentorer och inspiratörer. Fråga 9 Svarsfrekvens: 2/27 Har du några förslag på hur Region Skåne kan utveckla projektet med studentmedarbetare? Tydlighet och information () Studentmedarbetarna efterfrågar mer information och tydlighet, både vad gäller arbetsuppgifter och projektet i sig. Nivån på arbetsuppgifterna har t.ex. varit mycket varierande beroende på vilken avdelning de har arbetat på. Dessutom har de ibland kunnat känna sig oklara över vilka förväntningar som ställs på dem som medarbetare. Det hade därför varit gynnsamt med tydligare ramar för vad arbetet innebär. Särskilt viktigt med tydliga ramar tycker de att det blir då man som studentmedarbetare inte är på kontoret lika ofta som en ordinarie anställd. Fler fördelar som lyfts med klarare beskrivning av arbetet, är att det då går snabbare att komma igång med det givna uppdraget. Det verkar också som att studentmedarbetarna tycker att det är centralt att uppdragsgivaren har ett starkt engagemang i sin handledande roll gentemot studentmedarbetaren. De menar därför att det är viktigt att han/hon blir försedd med tydliga riktlinjer för hur uppdraget skall utföras samt hur studentmedarbetaren skall stöttas under tiden. Studentmedarbetarna upplever också att det inte varit tydliga besked kring hur länge de kunde få möjlighet att vara anställda i Regionen. Vidare ges det förslag på att det kan vara bra att samordna och informera tydligt till alla förvaltningar om studentmedarbetarprojektet, så att det blir naturligt för dem att hitta lämpliga uppdrag. Studentmedarbetarträffar och information om Region Skåne (6) 9

15 Det genomfördes aldrig någon gemensam introduktion av Region Skåne för studentmedarbetarna, vilket i enkäten har framgått som väldigt saknat. Studentmedarbetarna känner att det hade varit intressant att få lära sig om Region Skånes organisation och arbetssätt, samt få veta vilka sätt det finns att göra karriär. En sådan introduktion hade underlättat för att snabbare förstå och komma in i verksamheten. De hade också önskat att få gå på rundvandring på ett antal förvaltningar för få en inblick i fler avdelningar än den de själva arbetat på. Det framgår också att det funnits en saknad av möjligheten att interagera med andra studentmedarbetare. De hade gärna träffat varandra på särskilda tillställningar/luncher, men kanske också mer kontinuerligt som i gemensamma arbetsrum, eller genom att Regionen låtit flera studentmedarbetare arbeta med samma uppdrag. På så vis kan en känsla av ensamhet motverkas, men hade också gjort det möjligt för studentmedarbetarna att ytterligare bredda sitt kontaktnät.. Marknadsföring av Region Skåne och studentmedarbetarprojektet (4) Att marknadsföra projektet mot universiteten tas av studentmedarbetarna upp som en stark utvecklingsmöjlighet. De tycker att det är ett bra koncept som kan förstärkas ytterligare i marknadsföringen gentemot universiteten. Det kan då bli lättare att nå även de studenter som inte själva letat i Region Skånes egen databas för lediga tjänster. Ytterligare förslag på hur Region Skåne kan marknadsföra sig är att visa sig på universitetens arbetsmarknadsdagar. Studentmedarbetarna menar att det då kan vara bra att informera om vad Region Skåne åstadkommer i samhället, samt vilka karriärmöjligheter som finns i organisationen. Ett förslag är också att be studentmedarbetarna bli ambassadörer för projektet, och låta dem berätta för andra om sina erfarenheter och intryck. Upplägg och praktiska villkor (4) En tanke kring upplägget som lyfts i enkäten är att Region Skåne bör utforma studentmedarbetarprojektet så att även studenter med pressade scheman i skolan kan involveras. Vidare tas det upp att projektet bör utformas så att det finns en kontinuerlig länk mellan alla studentmedarbetare och koncernkontoret. En annan tanke som tas upp i enkäten är att det kan vara bra med en person som håller kontakten med och gör sig till känna för studenterna med jämna mellanrum. Personen kan exempelvis träffas med

16 studentmedarbetarna varannan månad, och fungera som en neutral insats om studentmedarbetarna skulle uppleva några problem i handledning eller administration. Praktiska förutsättningar så som telefon, dator och sittplats är också element som Region Skåne enligt studentmedarbetarna bör fundera kring framöver. Det borde finnas datorer för fri användning, en tillgänglig sittplats under hela dagen och en arbetstelefon att låna under sin anställning. Sådana omständigheter kan enligt studentmedarbetarna ha stor inverkan på hur Region Skåne beskrivs som arbetsgivare. Högre lön (4) Lönesättningen är något som studentmedarbetarna tar upp som en baksida av projektet. De efterfrågar högre löner som bättre matchar deras utbildning och kompetens. De menar också att för låg lönesättning inte är gynnsamt i ett arbete för att stärka Region Skånes arbetsgivarvarumärke.

17 Bilaga 2 Sammanställning av enkät uppdragsgivare Av: Rebecca Nannsjö Studentmedarbetare Region Skåne Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

18 Fråga Svarsfrekvens: 2/8 Min roll som uppdragsgivare till studentmedarbetare i Region Skåne har varit meningsfull Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här kan vi se att alla svarande uppdragsgivare instämmer helt eller till stor del med att deras roll varit meningsfull. Ett resultat som står direkt i relation till fråga 5 Jag kan tänka mig att anställa en studentmedarbetare igen, där samtliga svarande uppdragsgivare svarat ja.

19 Fråga 2 Svarsfrekvens: 2/8 Arbetsuppgifterna som studentmedarbetaren har utfört har varit till nytta för verksamheten Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Alla respondenter, utom en, väljer att instämma helt med att uppgifterna studentmedarbetarna utfört varit till nytta för verksamheten. Det verkar alltså som om förvaltningarna till stor del har lyckats identifiera uppdrag med relevans för verksamheten. 2

20 Fråga 3 Svarsfrekvens: 2/8 Tiden för handledning av studentmedarbetaren har varit väl investerad i förhållande till nyttan Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Vi ser här att 2 av uppdragsgivarna verkar känna att tiden de lagt ner på handledning, inte vägts upp fullt ut av nyttan. Här kan man fundera på om frågan varit aningen otydlig. Det framgår inte om vi syftar på nyttan av att få uppgiften utförd, nyttan av att anställa en studentmedarbetare, eller nyttan av handledningen i sig. Vi kan dock konstatera att trots att 2 personer valt att instämma delvis, verkar de ändå tycka att studentmedarbetarprojektet och handledningen i stort har varit värdefull. Denna slutsats kan vi dra med utgångspunkt i att samtliga 2 uppdragsgivare svarade ja på fråga 5 Jag kan tänka mig att anställa en studentmedarbetare igen. Här handlar det därför förmodligen snarare om att de 2 3

21 uppdragsgivarna på något vis känt att de lagt ner onödigt mycket tid på handledningen. Det kan analyseras vidare mot aspekter så som om uppdraget varit otydligt beskrivet, om studentmedarbetaren fått ett uppdrag som inte matchat dennes kompetens etc. Fråga 4 Svarsfrekvens: 2/8 Studentmedarbetarens utbildning och kompetens har tillfört verksamheten nya kunskaper Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Det kan vara svårt att som uppdragsgivare bedöma om den kunskap studentmedarbetaren bidragit med är ny i verksamheten. Det är också denna formulering som kan vara anledningen till att nästan hälften av respondenterna valt att svara instämmer delvis. Det behöver inte tolkas som ett negativt resultat, då studentmedarbetaren kan ha upplevts bidra 4

22 med nya perspektiv eller infallsvinklar, men att den handfasta kompetensen inte synliggjorts under den tid studentmedarbetaren varit anställd. Fråga 5 Svarsfrekvens: 2/8 Jag kan tänka mig att anställa en studentmedarbetare igen Ja 2. Nej Uppdragsgivarnas vilja att anställa studentmedarbetare igen, kan tolkas som att de eventuella brister som funnit i programmet inte överskuggat projektets värde för Region Skåne. Uppdragsgivarna ser förmodligen en ljus framtid för projektet där de också vill få en möjlighet att vara delaktiga. 5

23 Fråga 6 Svarsfrekvens: 2/8 Min bedömning är att jag har lyckats marknadsföra Region Skåne som attraktiv arbetsgivare,5,5 2 2,5 3 3,5 4 4, Instämmer helt 2. Instämmer till stor del 3. Instämmer delvis 4. Instämmer inte alls 5. Vet ej Här ser vi inte helt oväntat en stor spridning i resultatet. Detta kan förklaras av den bedömningsaspekt som ligger i frågan. Vi ville fånga uppdragsgivarens känsla, vilken självfallet kan vara svår att beskriva, i synnerhet om man inte diskuterat frågan med sin studentmedarbetare. En jämförelse med frågan som ställdes till studentmedarbetarna Jag skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare, visar också att uppdragsgivarna är blygsamma i förhållande till resultatet. En tredjedel av uppdragsgivarna instämmer endast delvis på denna fråga, medan 2 av 24 studentmedarbetare skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. 6

24 Fråga 7 Svarsfrekvens: /8 Vad har varit bra eller mindre bra med att anställa en studentmedarbetare? Bra Studentmedarbetarna representerar den nya, unga generationen Kompetenstillförseln ökar och vi får nya infallsvinklar på vårt arbete och vår organisation Studentmedarbetarna har kunnat avlasta oss i vårt arbete och fått angelägna uppgifter utförda Genom studentmedarbetare marknadsför vi Regionen och lär upp personer som i framtiden kan anställas hos oss Mindre Bra Det har funnit utmaningar i att få kontinuitet i studentmedarbetarens arbete, och engagera denne i andra projekt än det ursprungliga. Studentmedarbetaren ifråga har inte arbetat -5 timmar i veckan. Fråga 8. Svarsfrekvens: 7/8 Har du några förslag på hur Region Skåne kan utveckla sitt arbete med studentmedarbetare? Marknadsföra internt: peka på nyttan och möjligheterna med studentmedarbetare för kommande uppdragsgivare Marknadsföra externt: visa upp oss för blivande studentmedarbetare Ge en bättre introduktion av Region Skåne Tillhandahålla ett skriftligt introduktionskit Utse en sammanhållande person (koordinator), som ansvarar för projektet Öppna för andra arbetstider än ordinarie arbetstid 7

25

26

27

28

29

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet 044-309 33 21 Lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-09 Dnr 1101776 1 (3) Riktlinjer gällande förmåner under specialistutbildning till anställda med medellång

Läs mer

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv 044-309 30 58 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-08-11 Dnr 1000692 1 (4) Studentmedarbetare i Regiondirektören har fått i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för hur ett studentmedarbetarsystem

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

Datum 2011-08-30 Dnr 1002159. Senior Sport School - regional samordningsfunktion

Datum 2011-08-30 Dnr 1002159. Senior Sport School - regional samordningsfunktion Folkhälsoberedningen Avd folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-30 Dnr 1002159 1 (2) Folkhälsoberedningen

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014

Rapport om feriearbete och feriepraktik 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Christoffersson Andreas Åström Sinisalo Tobias Sjöman Lena Datum 2014-10-16 Diarienummer UAN-2014-0439 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 Folkhälsoberedningen Mats Brandström Strateg folkhälsa 040-675 32 87 Mats.Brandstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1503428 1 (6) Folkhälsoberedningen Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Datum 2011-07-06 Dnr 1101478. Förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och Spelberoendes förening i Malmö, 2012-2014

Datum 2011-07-06 Dnr 1101478. Förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och Spelberoendes förening i Malmö, 2012-2014 Folkhälsoberedningen Avd folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 3238 ann-christine.lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-07-06 Dnr 1101478 1 (2) Folkhälsoberedningen

Läs mer

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne Personalberedningen 2006-10-09 Ärendebeskrivning: Ungdomskraft Skåne har i skrivelse 2006-09-11 önskat svar från Personalberedningen kring avkodade ansökningshandlingar och värdesättande av att anställa

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU

Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU Arbetsplatsförlagd utbildning, AFU Arbetsplatsförlagd utbildning innebär 1. utbildning förlagd till en arbetsplats på ett företag eller i en organisation 2. att studenten tillämpar sina kunskaper från

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Kraftsamling@mdh möter rektors kansli och ekonomisektionen

Kraftsamling@mdh möter rektors kansli och ekonomisektionen 2011-11-29 Kraftsamling@mdh möter rektors kansli och ekonomisektionen 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl, Jan Gustafsson och Anna-Maria Jonuks Representant från ledningen:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Till dig som ska börja ditt sista år på en arkitekt- eller ingenjörsutbildning inom Lantmäteri, Mark & Fastighetsjuridik, Väg & Vatten, GIS eller Samhällsplanering.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan

Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Rapport för projekt Matematik årskurs 6-9 Frälsegårsdsskolan och Kronan Bakgrundsbeskrivning av projektet Kronan och Frälsegårdskolan har haft låg måluppfyllelse i matematik. Skolorna har genomfört kvalitetsredovisningar

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Bauer Pensionshandläggare 044-309 33 50 Carina.Bauer@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1300646 1 (1) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Försäkringsvillkor

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin Bilaga 5 2006-11-27 Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin 2006-11-02 Sammanfattning av synpunkter på Afa projektet: Satsa friskt

Läs mer

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman PRESENTATION AV KVALITETSARBETE Titel: Feedback till ST-läkare på Akutcentrum, SUS Malmö Handledare: Sven Karlander Syfte Målet med arbetet är att införa standardiserade rutiner som innebär att STläkarna/underläkarna

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar?

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar? När implementerade ni lean? När startade ni? Hur länge har ni hållit på? Vem initierade lean-tanken? Hur förankrade ni lean politiskt? Vilka verksamheter använder lean hos er idag? Vad gör ni? Hur arbetar

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI Bästa handledare! Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi arbetar med ett projekt vars syfte är att

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Lisa Davidsson Personalstrateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2013-08-23 Dnr 0900843 1 (11) Kompetensförsörjningsplan för 2013-2016 1. Inledning

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer