Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen , 253

2 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning och resultat 3 Omfattning och innehåll 3 Avgränsningar 4 Form för resultat 4 Överlämning och godkännande av resultat 4 Kopplingar till och samband med andra verksamheter 4 Kontaktytor och intressenter 4 Anvisningar för upprättande av Projektplan 5 Genomförande 5 Tidplan med milstolpar och beslutspunkter 5 Kriterier för godkännande av milstolpar och faser 5 Organisation och arbetsformer 6 Roller och ansvar 6 Resurser 7 Kostnader 7 Kommunikation 7 Anvisningar för kvalitetssäkringsaktiviteter 8 Granskning av resultatet och projektet 8 Risker och konsekvenser 8 Projektavslut 8 Referenser 8

3 3 (8) Bakgrund I Övergripande plan med budget aviseras en fortsättning på Projekt Arbetslinjen. Projektet syftar till att skapa fler arbetstillfällen i kommunen och om möjligt de hel- och delägda kommunala bolagen för de som idag står utanför arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Utgångspunkten är att 8 mnkr avsätts till projektet i samband med bokslut I Katrineholm är arbetslösheten fortsatt hög vilket bland annat har resulterat i ett högt tryck på socialtjänsten. Många personer uppbär försörjningsstöd på grund av att de inte har ett arbete. För att ta krafttag mot arbetslösheten föreslås att beslut tas om att kommunen ska genomföra projekt Arbetslinjen 2.0 som en fortsättning på Arbetslinjen. Arbetslinjen har visat goda resultat i den uppföljning som är genomförd. Uppföljningen visar att över hälften av de som fått arbete genom Arbetslinjen är självförsörjande 6 månader efter avslutad anställning. I Arbetslinjen 2.0 görs en del förändringar jämfört med nuvarande Arbetslinjen för att få ut människor i arbete fortare än tidigare. Syfte och mål med projektet Syftet med projektet är att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. Enligt beräkning kommer ca 70 personer som idag har försörjningsstöd kunna anställas på 75-procenttjänster som varar ett halvår inom någon av kommunens förvaltningar och om möjligt hel- och delägda bolag. Socialförvaltningen ansvarar för att ta fram personer till Arbetslinjen 2.0. Om några av personerna visar sig vara berättigade till arbetsmarknadsstöd innebär det att antalet personer som får arbete blir fler i och med att resurserna då räcker längre. Projektets mål är att deltagarna i arbetslinjen är självförsörjande. Omfattning och resultat Omfattning och innehåll Projektets målgrupp är personer som idag lever på försörjningsstöd och ej erhåller a-kassa eller aktivitetsstöd. Styrgruppen kan besluta om att frångå kravet på att individen ej får uppbära aktivitetsstöd. Genomförandefasen pågår mellan den 18 december 2013 till den 31 december Tillsättning av de skapade tjänsterna sker enligt vanligt anställningsförfarande med ansökan och CV samt intervjuer av tänkbara kandidater. Lönen sätts individuellt och motsvarar 75 procent av för närvarande kronor i månaden.

4 4 (8) Avgränsningar Projektet ska leverera arbetsplatser, inte bedriva det arbete Socialförvaltningen och Viadidakt gör idag. Projektet omfattar inte personer som är berättigade till arbetslöshetskassa eller aktivitetsstöd, styrgruppen kan fatta beslut om att frångå kravet på att individen ej får ha aktivitetsstöd. Arbetstillfällen får bara tillhandahållas på arbetsplatser där arbetsbrist ej har förelegat under projekttiden 18 december december Form för resultat Resultatet är antal anställningar vilket i sin tur kan leda till att fler människor ska kunna leva ett självständigt liv. Genom att få anställning ges möjlighet till egen försörjning. Överlämning och godkännande av resultat Projektledaren författar en slutrapport. Slutrapporten ska vara klar senast den 28 februari 2015 då den lämnas till styrgruppen för godkännande. Projektet avrapporteras i Kommunstyrelsen senast i mars Kopplingar till och samband med andra verksamheter Socialförvaltningen och Viadidakt i Katrineholms kommun ska samarbeta med projektledaren och genomföra sina respektive delar av projektet. Kontaktytor och intressenter Projektets främsta intressenter är medborgare som lever på försörjningsstöd, Katrineholms kommuns personalkontor, arbetsförmedlingen och berörda fackliga organisationer. Avseende tillhandahållande av arbetstillfällen är samtliga förvaltningar inom Katrineholms kommun delaktiga samt om möjligt även de hel- och delägda kommunala bolagen.

5 5 (8) Anvisningar för upprättande av Projektplan Projektplanen fastställs i samråd med projektledaren i styrgruppen och tar sin utgångspunkt i Projektdirektivet. Projektplanen kan även komma att behöva justeras under projektets gång. Genomförande Projektet följer i största möjliga mån Projekthandboken för Katrineholms kommun och delas in enligt kommunens projektmodell och planeras enligt följande faser. Förberedelsefasen Genomförandefasen Avslutsfasen Syftet med att dela in projektet i faser är att skapa en struktur på projektarbete, markera tillfällen för beslut, avrapporteringar, ändringar i inriktning eller omfattning samt tidpunkt för avslutande av projektet. (Projekthandboken, 2008) Tidplan med milstolpar och beslutspunkter Tidplan med milstolpar utöver nedanstående faser och beslutspunkter för projektet skapas i den mån de är nödvändiga av projektledare i samråd med styrgruppen och inkluderas då i projektplanen. Kriterier för godkännande av milstolpar och faser Initieringsfas Projektdirektivets slutversion ska vara klar senast 6 december Följande moment klara före 31 december 2013: Personalkontoret samverkar med de fackliga organisationerna. Projektledare och styrgrupp utsedd. Initiala resursbehov säkerställda. Organisation för styrning och ledning definierad. Förberedelsefas Pågår 24 oktober till 6 december Projektplan upprättad. Projektdeltagare tillsatta (och har förstått uppgiften). Nödvändiga resurser tillsatta. Projektdeltagare har tillräckliga kunskaper och färdigheter (eventuell kompetensutvecklingsinsats).

6 6 (8) Genomförandefas Pågår 18 december 2013 till 31 december Projektet ska leverera enligt plan. Avvikelser eller annat som påverkar projektet och/eller tidplanen rapporteras omgående till styrgruppen. Kommunstyrelsen, socialnämnden samt Viadidaktnämnden informeras löpande om projektets effekter. Avslutsfas Pågår 1 januari 2015 till den 31 mars Projektdeltagare går tillbaka till ordinarie organisation. Projektdokument registreras. Avslutsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Eventuell restlista upprättas och beslutas av beställaren. Organisation och arbetsformer Styrgrupp, projektledare, rekryteringsgrupp, och projektgrupp. Roller och ansvar Kommunstyrelsen Beställare av projektet, resurssäkring. Socialnämnden Ansvarar för att ta fram lämpliga kandidater till befintliga arbetstillfällen. Ansvarig för bakgrundsfakta på kandidaterna för att säkra uppföljningen och effekterna av projektet. Ansvarar också för att personerna lämnar cv:n. Viadidaktnämnden Anställer samtliga personer som är placerade i kommunens förvaltningar i Arbetslinjen 2.0. Arbetsmiljöansvaret åligger på den arbetsplats där personen arbetar. Ansvarar även för avslutningssamtal med samtliga personer som anställts inom Arbetslinjen 2.0 samt kontakt med arbetsplatserna innan och under anställningstiden. Styrgrupp Består av kommunchef, verksamhetschef för socialförvaltningen, chefen för Viadidakts arbetsmarknad, chefen för Arbetsförmedlingen, personalchef (adjungerad) samt en centralt placerad ekonom (adjungerad). Ansvarig för uppföljningen. Styrgruppen representerar beställaren, kommunstyrelsen. Styrgruppen rådgiver och hjälper projektledaren i arbetet med att hitta platser och ordna chefsträffar. Projektledare Ansvarar för att med styrgruppens och samtliga kommunens förvaltningars och de hel- och delägda kommunala bolagens hjälp hitta arbetstillfällen i enlighet med projektets syfte och mål.

7 7 (8) Rekryteringsgrupp Ansvarar för rekrytering av personer till arbetstillfällena. Gruppen ansvarar även för intervjuer och väljer ut en kandidat till respektive arbetstillfälle. Ansvarar även för de fackliga kontakter som erfordras. I gruppen ingår en handläggare från Viadidakt, en handläggare från socialförvaltningen, en representant från Arbetsförmedlingen samt en handläggare på personalkontoret som har en rådgörande funktion. Socialförvaltningens processledare ansvarar för att ta fram tänkbara personer som kandidater till projektets arbetstillfällen. Processledaren på Viadidakt i samverkan med Arbetsförmedlingen undersöker om personerna som är aktuella för anställning är berättigade till arbetsmarknadsstöd och söker i förekommande fall den ersättning som finns. Processledarna är en del av förvaltningarnas ordinarie verksamhet. Projektgrupp Projektledare och processledare. Resurser Projektledaren arbetar 50% i projektet. Processledaren från socialförvaltningen arbetar 10% av sin arbetstid i projektet och processledaren från Viadidakt, Katrineholm arbetar 100% med projektet. Kostnader Projektledarens lön kommer att bekostas av projektet under projekttiden. Alla eventuella overhead-kostnader relaterade till arbetstagarna i projektet betalas av den arbetsplats där de anställs. Kommunikation Projektet kommuniceras ut till verksamheten vid bland annat kommunens ledningsgrupp. Effekterna av projektet redovisas löpande på kommunstyrelsen, Viadidaktnämnden samt socialnämnden. Vidare eventuell kommunikation innan och under projektets gång beslutas i styrgruppen.

8 8 (8) Anvisningar för kvalitetssäkringsaktiviteter Granskning av resultatet och projektet Projektledaren ska delta i styrgruppens möten och då avlägga lägesrapport. Projektplanen, som tar sin utgångspunkt i det här direktivet, ska även innefatta en tidplan för att säkra att projektet löper enligt plan. Tidplanen ska bygga på milstolpar som bl a illustrerar hur många arbetstillfällen som bör ha skapats vid respektive månads slut. Härmed blir det möjligt att snabbt identifiera om projektet av någon anledning inte går framåt i avsedd takt och då agera. Risker och konsekvenser I projektet kan bland annat följande risker antas föreligga: Arbetsgivare och fackliga representanter kommer inte överens om ett avtal som möjliggör projektet. Inga eller få arbetsplatser går att få fram. Inga sökande till de arbetsplatser projektet får fram. Viadidakts arbetsmarknad kan få svårare att fullfölja sitt uppdrag genom att det kan bli svårare att få platser inom kommunens förvaltningar för deltagare inom Viadidakts verksamhet. Personer som inte erbjuds att söka ett arbete inom ramen för projektet upplever det orättvist. Ökad belastning på de arbetsplatser som erbjuder arbete. Ökad sjukskrivning av ordinarie personal. Bristande information/återkoppling till styrgruppen avseende eventuella konsekvenser av projektet. Projektavslut Projektet avslutas formellt den 31 december Efterarbete och slutrapport färdigställs under januari och februari Referenser Katrineholms kommun, Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens handling nr. 13/2004 (ändrad , 64).

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer