Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen , 30

2 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål med projektet... 5 Delmål... 5 Terminologi och förkortningar... 6 Omfattning och resultat... 6 Avgränsningar... 8 Form för resultat... 8 Överlämning och godkännande av resultat... 9 Kopplingar till och samband med andra verksamheter... 9 Kontaktytor och intressenter... 9 Anvisningar för upprättande av Projektplan Genomförande Tidplan med milstolpar och beslutspunkter Kriterier för godkännande av milstolpar och faser Organisation och arbetsformer Roller och ansvar Resurser Finansiering Kommunikation Anvisningar för kvalitetssäkringsaktiviteter Granskning av resultatet och projektet Risker och konsekvenser Projektavslut Referenser... 15

3 3 (15) Revisionshistoria Reviderat den Reviderat av Version Jessica Sjögren 0, Jessica Sjögren 0, Jessica Sjögren 0, Jessica Sjögren 0, Jessica Sjögren 0, Jenny Bolander 0, Emelie Adamovic 0,7 Anna Johansson 0,8

4 4 (15) Bakgrund Med över 3000 medarbetare i vitt skilda verksamheter som dessutom är lokaliserade på många olika platser finns ett stort behov av en fungerande kommunikationsplattform för att dela, samla, söka och framförallt hitta den information man behöver i sitt arbete. Idag finns ingen gemensam kommunikationskanal som alla anställda använder. Dagens intranät Forum en ren informationskanal som inte ger möjligheter till kommunikation. Det är byggt 2004 och plattformen fungerar inte längre tillsammans med dagens versioner av Internet Explorer. Det har fått till följd att navigeringen inte visas på rätt sätt och att intranätet därför blir svårnavigerat. En stor del av vår information, styrande dokument och tjänster ska också vara tillgängliga för medborgaren. Idag kräver det dubbelarbete att publicera både på Katrineholm.se och Forum (intranätet). Det finns ingen koppling som säkerställer att samma version återfinns på båda platserna. Verksamheten har behov av såväl interna som externa digitala samarbetsytor, för kunskapsdelning och projektarbete, vilket gör att man söker och bygger egna lösningar, något som är resurskrävande för kommunen i stort. Där man inte har egna lösningar som fungerar skickar man e-post istället. Det i sin tur får till följd att man inte är säker på vad som är den senaste versionen av olika dokument, att man sparar olika kopior på filservern, samt att trafiken belastar vårt nät i onödan. Det är inte ovanligt att ett dokument finns i flera versioner i e- postsystemet, samtidigt som det kan vara sparat i olika kopior på filservrar och i andra system. Därför ägnas mycket tid varje dag åt att verifiera att vi har den senaste versionen av ett dokument, leta i djupa mappstrukturer på gemensamma diskar, besöka olika verktyg och informationskällor på Internet. Bristen på digitala samarbetsytor och åtkomst till nätet gör att man sparar dokument på USB-minnen, vilket är en säkerhetsrisk. Vi tappar kontrollen över dokumenthanteringen. Sökfunktionen är föråldrad. Det går inte att skilja information som är arkiverad från den som är aktuell. Det finns heller inte möjligheter att målgruppsanpassa intranätet vilket gör att det inte berör och engagerar medarbetarna. Möjligheterna att publicera är också begränsade till några individer, vilket gör det svårt att hålla informationen uppdaterad och förtroendet för informationen på Forum sjunker. Genom det här direktivet svarar kommunledningsförvaltningen upp mot kommunstyrelsens uppdrag att under en treårsperiod utveckla ett nytt intranät inklusive dokumenthanteringssystem och systemstöd för användarsupport enligt KS-handling 44/2010 (sid 47) KF Det är viktigt att arbeta integrerat med dessa tre delar för att dra samordningsvinster och säkerställa att systemen fungerar tillsammans.

5 5 (15) Syfte och mål med projektet Syfte Syftet med projektet är skapa en användarvänlig och tillgänglig kommunikationsplattform som underlättar och effektiviserar samarbete och arbete för anställda i Katrineholms kommun. Effektmål Genom en ny kommunikationsplattform ges bättre förutsättningar att arbeta och kommunicera effektivare. Ett modernt intranät ska ge möjligheter till ett modernt arbetssätt, där lättillgänglighet, samarbete och kunskapsutbyte står i fokus. Koppling till resultatmål i planeringsdirektiv 2011 En fungerande kommunikationsplattform bidrar till att nå två av kommunstyrelsens definierade resultatmål i planeringsdirektivet för Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som är kvalitativt och kvantitativt anpassad till verksamhetens behov. Delmål Delmål 1 Senast den 31 december 2011 ska projektet ha upphandlat en leverantör för kommunikationsplattformen, genomfört, samt levererat en förstudie. Förstudien ska innehålla en behovsinventering som klargör de prioriterade funktionerna för en ny kommunikationsplattform. Den upphandlade leverantören ska kunna erbjuda en helhetslösning, från förstudie till utveckling, genomförande, testning och driftstöd testning av kommunikationsplattformen. Delmål 2 Senast den 10 juni 2012 ska projektet, utifrån utförd behovsinventering, bygga och lansera en första grundversion av nytt intranät innehållande prioriterade funktioner. Den första grundversionen ska innefatta en teknisk lösning, informationsarkitektur, design och förslag till driftorganisation. Projektet ska också tillhandahålla utbildning för nyckelgrupper. Delmål 3 Del 3 i projekt Communis, syftar till utifrån nulägesanalys och behovsinventering anpassa och utveckla eller anskaffa system, arbetssätt och rutiner för dokument och ärendehantering. Målet är att effektivisera och säkerställa vår dokument- och ärendehanteringsprocess. Arbetet med den del som avser dokument och ärendehantering i delmål 3, kommer att pågå 1 januari juni 2015.

6 6 (15) Delmål 4 Delmål 4 utgår då arbetet med att fastställa en struktur för systemstöd och användarsupport redan pågår inom ramen för IT-kontorets arbete. Terminologi och förkortningar Socialt intranät är ett begrepp för den nya generationens intranät, som syftar till att skapa ett internt socialt nätverk. Ett nätverk som bidrar till samverkan och effektivitet, eftersom varje medarbetares kunskap och erfarenhet tas tillvara och görs tillgänglig för hela organisationen. Det sociala intranätet bygger på samarbete i projektytor, gemensamma dokument, bloggar och diskussioner direkt i intranätet. Alla kan bidra med information. Man är inte längre beroende av ett fåtal redaktörer. Kommunikationsplattform innefattar i mycket mer än ett socialt intranät. Plattformen bör komma att innefatta även smarta kopplingar till olika affärssystem och datalager, vilket betyder att det blir en portal med ingång till de flesta bakomliggande system och med möjligheter att utföra arbetsuppgifter i dessa direkt via portalen. Sammanställning av data från olika system till ett effektivt beslutsstöd ska också kunna bli möjligt. Allt via en inloggning. Extranät är ett begrepp för en webblösning där man samarbetar med leverantörer eller partners till exempel i gemensamma projekt. Om internet är helt öppet för alla och intranätet enbart är tillgängligt för den egna organisationen, så är extranätet en webblösning för vissa utvalda samarbetspartners. Active Directory är ett verktyg för att administrera och hålla ordning på användare i våra IT-system. Genom att sätta upp olika grupper och roller i AD kan behörighet delas ut på ett enklare sätt till användare, jämfört med att hantera konton och användare i varje specifikt system var för sig. Informationsarkitektur innefattar i det här sammanhanget att det ska vara definierat vilken typ av information och kommunikation som ska hanteras i den nya kommunikationsplattformen och på vilket sätt. Det innefattar till exempel hur innehållet ska grupperas och struktureras. Metadatabas är en gemensam låda där man samlar olika inloggningsbehörigheter. Omfattning och resultat För att arbeta effektivt och gränsöverskridande i kommunen behöver organisationen en kommunikationsplattform som underlättar erfarenhetsutbyte, effektiviserar samarbete och kommunikationsflöden, samt underlättar åtkomst till andra system.

7 7 (15) Den ska stödja: En portallösning som ger en väg in till det man behöver i arbetet. Kommunikation och ge möjlighet för alla att bidra med innehåll En bra sökfunktion, eftersom fler och fler väljer att söka direkt istället för att navigera via en meny. Webbmöten. Möjlighet att kunna kommunicera med varandra på flera olika sätt. Digitala samarbetsytor/projektgrupper, det vill säga möjlighet att samarbeta i olika grupper oavsett förvaltningstillhörighet. Möjlighet att bygga och dela en intern kunskapsbank Digitala lathundar. Inspelningar för olika saker. Webbaserad åtkomst. Intranätet och kopplade funktioner ska nås även utanför kommunens nätverk för att möjliggöra arbete hemifrån och samarbetsgrupper. Målet är en inloggning, men åtkomst till många system. Extranätlösning. För att göra viss information från intranätet tillgänglig för exempelvis samarbetspartners, medborgare, föräldrar, elever med flera. Nyhetsflöden, med möjlighet till bevakning genom prenumeration Fildelning och dokumenthantering med versionshantering. Dokument ska bara finnas en gång i våra system. De ska däremot vara åtkomliga och länkade från flera olika platser. Information bör bara publiceras en gång. Den ska sedan flöda till exempel från intranätet till katrineholm.se och övriga webbplatser. Möjlighet till personanpassade prenumerationer på uppdateringar i systemet Effektiv omvärldsbevakning av media och bloggar för att veta vad som är på gång på orten och inom våra intresseområden. Antalet mobila enheter ökar. En fråga för framtiden är hur mycket av vårt arbete vi ska kunna hantera via våra mobila enheter. Kommunikationsplattformen ska likna det nu dominerade sociala mediet det vill säga plattformen ska likna det externa användargränssnittet för ökad användarvänlighet, igenkänning och effektivitet.

8 8 (15) Avgränsningar Integration av befintliga verksamhetssystem Befintliga verksamhetssystem ska i möjligaste mål integreras i intranätet. Vid tekniska hinder eller sekretesshinder i dessa system får åtkomsten lösas på alternativt sätt. Målet är att ha så få inloggningar som möjligt. Integration av förvaltningsspecifika system Intranätprojektet ska erbjuda en kommungemensam grund. Förvaltningsspecifika system inkluderas inte i intranätprojektet utan drivs separat av varje förvaltning. Förvaltningarna ska göra sin utveckling med hänsyn till kommunens nya tekniska plattform och det nya intranätet. Icke prioriterade funktioner Icke-prioriterad funktionalitet hanteras av driftorganisationen i det normala utvecklingsarbetet efter projektets slut. Bolagen Intranätet rör i första hand Katrineholms kommun som organisation, bolagen i koncernen omfattas inte i någon större utsträckning av projektet. Projektet ska möjliggöra att nyheter på koncernnivå kan spridas på samtliga intranät och att det finns tillgång till gemensamma digitala samarbetsytor. Utbildning Utbildning tillhandahålls till nyckelgrupper, så som förvaltningsredaktörer och de som ingår i den nya driftorganisationen. Till övriga målgrupper ges en demonstration/introduktion till det nya intranätet. Respektive förvaltning ansvarar för fördjupningsutbildning om så krävs. Form för resultat En användarvänlig och tillgänglig kommunikationsplattform som erbjuder erfarenhetsutbyte och stärker vi-känslan har införts i hela organisationen. Ett enhetligt intranät som bidrar till att uppnå verksamhetens mål. En organisation och ett verktyg som skapar förutsättningar för ett öppnare klimat där vi delar med oss av våra erfarenheter. En tydlig förvaltningsorganisation med definierad driftsbudget, roller och ansvar Ett överlämnande till en förvaltande organisation.

9 9 (15) Överlämning och godkännande av resultat Projektets resultat som helhet överlämnas genom slutrapport till KS för godkännande. Styrgruppen hanterar den kontinuerliga uppföljningen. Kopplingar till och samband med andra verksamheter Projektet har koppling till kommunens samtliga förvaltningar. Arbetet med att utveckla och implementera det nya sociala intranätet i Katrineholms kommuns verksamheter är ett gemensamt åtagande mellan projektorganisation och förvaltning. Projektet kan dra nytta av arbete som genomförts i andra projekt så som: Kompetensportalen, system för att samla, följa upp och söka medarbetares kompetens. E-tjänster: Om behov finns av e-legitimation (för digitala underskrifter). Siteseeker: sökfunktion på katrineholm.se, som kan användas även i kommunikationsplattformen. Active Directory: system för att hantera användares roller och behörigheter. Projektet är direkt beroende av att ett fungerande rättighetssystem som baseras på Active Directory är på plats. Det är grunden för att kunna styra vem som ska se vad i intranätet. Lärplattform: bildningsförvaltningens utredning kring krav på ny lärplattform för skolan. Kontaktytor och intressenter Anställda, som är kärnan i verksamheterna. Chefer som kan få ett stöd att kommunicera, inhämta information och utbyta erfarenheter Politiker som vill ha en effektiv organisation som utvecklas för att ännu bättre nå de mål som finns uppsatta. Fackliga organisationer som bevakar de anställdas intressen av t.ex. information och kommunikation Leverantör av det kompetenssystem som upphandlas. IT-kontoret och Upphandlingskontoret som har viktiga roller i upphandlingen av systemstöd. Informationskontoret som beställare och framtida förvaltare av systemet Kontaktytor är andra kommuner eller organisationer som arbetar med liknande frågor och kan delge projektet erfarenheter. Digitala forum för sociala intranät och respektive förvaltning.

10 10 (15) Anvisningar för upprättande av Projektplan Genomförande Initieringsfas Projektdirektiv upprättat, projektledare utsedd och initiala resursbehov säkerställda. Organisation för styrning och ledning definierad. Förberedelsefasen Projektplaner med tidplaner för de olika genomförandeprojekten är framtagna, kommunikationsplan och bemanning av projektgruppen tas fram av projektledaren. Förvaltningscheferna har godkänt begärda personella resurser. Kick-off med workshop och andra förberedelser börjar. Genomförandefasen Genomförandefasen delas in i flera genomförandeprojekt, som kan komma att drivas i viss del parallellt. Del 1: Del 2: Del 3: Del 4 Underlag för upphandling är framtaget, upphandling av leverantör är genomförd och avtal är påskrivet. Förstudie genomförd och levererad, som klargör de prioriterade funktionerna för en ny kommunikationsplattform. I detta ingår kravspecifikation, design, navigering och struktur. En första lansering av det nya intranätet innehållande prioriterade funktioner. Den första grundversionen ska innefatta en teknisk lösning, informationsarkitektur, design och förslag till driftorganisation. Nyckelgrupper utbildade. Utifrån nulägesanalys och behovsinventering anpassa och utveckla eller anskaffa system, arbetssätt och rutiner för dokument och ärendehantering. Målet är att effektivisera och säkerställa vår dokument- och ärendehanteringsprocess. Utgår enligt ovan. Avslutsfasen Beställarens och leverantörens styrgrupp och projektledaren har ett avslutande styrgruppsmöte. Eventuell restlista upprättad och accepterad av beställaren. Kick-out, lanseringsfest för alla inblandade.

11 11 (15) Tidplan med milstolpar och beslutspunkter Tidplanen med milstolpar och beslutspunkter redovisas i detalj i projektplanen, men övergripande milstolpar är följer nedan. Projektdirektiv framtaget och lämnas till kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsen beslutar om projektdirektiv och projektstart 27 april Upprättade och godkännande av övergripande projektplan 15 juni Upphandlingsunderlag framtaget 5 aug Genomförd upphandling, avtal med leverantör påskrivet okt 2011 Projektplan framtagen tillsammans med leverantör nov 2011 Kick-Off nov 2011 Förstudien klar 31 jan 2011 Lansering av intranätet feb-mars 2014 Lansering av dokumenthantering våren 2015 Avslutningsfas: Slutrapport intranät april 2014 Slutrapport dokument- och ärendehantering juni 2015 Kick-Out juni 2015 Kriterier för godkännande av milstolpar och faser Det löpande arbetet med godkännande av projektplaner och beslutspunkter utförs av styrgruppen. Uppföljning i styrgrupp sker minst sex gånger/år. Nedan följer några kriterier för godkännande av de olika projektfaserna. Ytterligare kriterier fastställs i projektplanen. Projektplanerna för varje delprojekt utförs i samråd med respektive förvaltning. Initieringsfasen Projektdirektiv upprättat Projektledare utsedd Initiala resursbehov säkerställda Organisation för styrning och ledning definierad Förberedelsefas Projektplan upprättad Projektdeltagare tillsatta (och har förstått uppgiften) Nödvändiga resurser tillsatta Projektdeltagare har tillräckliga kunskaper och färdigheter (kompetensutvecklingsinsats?) Genomförandefas Projektet levererar enligt plan Delrapport/genomföranderapport/ändringsrapport lämnas (beroende på hur långt projektet är) och godkänns

12 12 (15) Avslutsfasen Projektdeltagare går tillbaka till ordinarie organisation Materiella resurser återlämnade/avvecklade Projektdokument registrerade Avslutsrapport godkänd av beställare Eventuell restlista upprättad och accepterad av beställaren Organisation och arbetsformer Beställare: Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen via styrgruppen godkänner projektdirektivet, samt tar emot och godkänner projektets resultat. Styrgrupp intranät: Styrgruppen består av kommunchef/förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och informationschef. Styrgrupp dokument och ärendehantering: Styrgruppen består av Kanslichef KLF, Förvaltningschef KLF och Kommunchef. Projektgruppen ska bestå av en representant åtminstone från de större förvaltningarna, gällande intranätsdelen ska även Informations- och IT-kontoret ingå. Projektledaren för dokument- och ärendehanteringsdelen, kommer att sätta samman projektgruppen utifrån kompetens och behov Referensgrupperna ska bestå av framtida användare, representera samtliga förvaltningar inom kommunen, samt ha varierande arbetsuppgifter. Vid behov bildas referensgrupper under projektets gång. Referensgrupperna föreslås innefatta: kommunikationsrådet, IT-rådet, förvaltningschefsgruppen, registratorsgruppen, personer som kan bli ambassadörer/innovatörer för det nya sättet att arbeta, samt representanter från verksamheterna som bevakar användarnyttan för slutanvändaren.

13 13 (15) Roller och ansvar Projektledaren: projektledarens roll blir att leda, styra, dokumentera och koordinera projektarbetet. Projektledaren ska välja, tillämpa och anpassa angreppssätt, metoder och verktyg. I projektledarens ansvar ligger också att följa upp och rapportera löpande till styrgruppen. Projektledaren är ansvarig för att avrapportera förstudien, samt en kort ärendebeskrivning om hur processen genomförts. Om avvikelser måste göras från projektplanen ska detta beslutas i styrgruppen. Projektgruppen: projektgruppen gör tillsammans det praktiska arbetet för att säkerställa överenskommet resultat. Planera, genomföra, följa upp och rapportera tilldelade arbetsuppgifter. Identifiera, åtgärda eller ta initiativ till åtgärder för att åtgärda fel och brister. Identifiera och inhämta nödvändig kompetens för att genomföra arbetsuppgifter. Styrgruppen: styrgruppen ska förvalta beställarens intressen i projektet. Här beslutas om ändringar i projektets omfattning, innehåll och budget med mera. Styrgruppen ska också ge råd och stöd till projektledare och projektgrupp. Styrgruppen godkänner projektplaner och beslutspunkter. Referensgruppen ger råd utifrån sin kunskap om kommunens olika verksamheter. Resurser 1,5 miljoner per år finns avsatta under tre år, , vilket innefattar även dokumenthanteringsprojekt.. Projektet kom igång i och med påbörjan av en förstudie i juni Beslut om genomförande togs i augusti Tidsförskjutningen i del 2 till juni 2014 innebär att vid 2013 år slut projektmedel bör föras över från projektets budget för genomförandet av det som återstår i enlighet med ovan förskjutna tidplan. Projektledare på minst 50 % åtminstone under de första 2 åren av projektet. Projektet kräver personella resurser framförallt från IT- och informationskontoret. Det krävs också att respektive förvaltning avsätter tid för att verksamheternas behov ska tillgodoses. Projektet föreslås arbeta i en mindre projektgrupp, där uppgifter eller hemläxor tas med till referensgrupper i den egna förvaltningen.

14 14 (15) Finansiering Projektledare på 100 % Kostnad per år för projektledare på 100 % är ca kr. Lokaler och projektstöd: kr per år. Vilka kostnader som är förknippade med projektet är starkt beroende av vilka behov förstudien visar att verksamheterna har, samt vilken leverantör och systemlösning projektet väljer. Det är därför svårt att definiera det i dagläget. Respektive förvaltning står för de kostnader som berör medarbetare i de olika arbetsgrupperna. Kommunikation Löpande information om projektet publiceras på forum och bloggar. Ett öppet projektrum skapas på forum där alla kan nå mötesanteckningar, beslut med mera. Eftersom projektet är förvaltningsövergripande är den interna förankringen av stor vikt! Anvisningar för kvalitetssäkringsaktiviteter Granskning av resultatet och projektet Projektledaren ska delta i styrgruppens möten vid de tillfällen som styrgruppen beslutar om, och avlägga lägesrapport om nuläge. Detaljerad tidsplan ska redovisas i projektplanen. Risker och konsekvenser För att bedriva projektet framgångsrikt är det viktigt att förankring finns i ledningen. Politiker och förvaltningsledningar måste ge projektet prioritet och avsätta den tid som krävs för införandet i just deras förvaltning. Då ett nytt arbetssätt ska införas för att öka erfarenhetsutbytet kan det uppfattas som arbetskrävande. En kritisk faktor blir därför att motivera och stödja till att fullfölja processen för att på sikt kunna se och dra nytta av effekterna av ett öppnare arbetssätt. För att nå målet med en gemensam kommunikationsplattform med så få inloggningar som möjligt krävs att det finns en fungerande metadatabas för att hantera inloggningsuppgifter i Katrineholms kommuns nätverk. Som förutsättning för ett lyckat intranät ligger att rätt information har levererats från värdsystemen till AD (rättighetssystemet). Vid samarbete i de nya projektrummen som är tänkta att gå över myndighetsgränsen blir all kommunikation offentlig. Förstudien ska ta ställning till vilka regler som gäller och hur detta ska hanteras.

15 15 (15) För att projektrum med externa partners ska fungera behöver IT-säkerheten lösas. Upphandlingskontoret är starkt pressat. Det finns en risk för att upphandlingen av leverantör försenas om upphandlingen inte prioriteras innan sommaren. Projektavslut Projektet avslutas under 2015 och överlämnas till kommunledningsförvaltningen vars ansvar är att utveckla och förvalta systemet och arbetssättet. Överlämningen har driftkostnadsmässiga konsekvenser som ska budgeteras. Överlämningen av projektet kommer att ske både skriftligt och muntligt. Projektet bjuder in till en spridningskonferens berätta om erfarenheter och slutsatser. Projektledarna ansvarar för att avslutsrapportera. I rapporteringen ska en utvärdering ingå samt erfarenheter och iakttagelser som gjorts ska dokumenteras. Slutrapporten godkänns av beställaren. Projektets två huvudområden rapporteras var för sig så att intranätsdelen rapporteras för sig och dokument-och ärendehanteringsdelen för sig Referenser Katrineholms kommun, Handbok för projektarbete Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens handling nr. 13/2004. (ändrad , 64) Projektdirektiv e-tjänster, projektet Katrin E-holm. Örebro kommun, projektdirektiv för Information- struktur, innehåll och grafisk form Delprojekt i kommunikationsplattformsprojektet (KPP). Eskilstuna kommun projektdirektiv för nytt intranät.

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelsens handling nr 29/2011 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling Datum: 2010-07-20 Handläggare: Anna Johansson 2 (15) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät

Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Titel: Projektdirektiv kravspecifikation Intranät Projekt: Nytt Intranät Idnr: Siffor Delprojekt: Eget projekt Idnr: Siffor Beställare: Projektledare: Kommunchef,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ NÄRINGSLIV OCH TILLVÄXT Näringslivschef Conny Petrén Kommunstyrelsens handling nr 28/2009 1 (6) Projektdirektiv för Projektet Katrineholms logistikcentrum, KLC Version 1, Antagen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop med Sogeti - 2012-08-24

Minnesanteckningar Workshop med Sogeti - 2012-08-24 1 (9) Vår handläggare Mervi Junttila Ert datum Er beteckning Agenda Mötesstart Namnpresentation inklusive deltagarnas förväntningar på mötet Inledning kort om projektet Genomgång av Communis ramverk och

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning:

Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer:. 0 0 Utkast/Utgåva (1)10 Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IT-FUNKTIONEN Bilaga 2 PROJEKTDIREKTIV av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem PROJEKTDIREKTIV Stockholm 2010-03-14 Ort och

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF inom handikappomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF inom handikappomsorgen PROJEKTDIREKTIV 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ingela Lövgren, utbildningsledare Anita Johansson, psykiatri- och kvalitetsutredare Johanna

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer