Diarienr KFN Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan"

Transkript

1 Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun

2 Fördjupad förstudie 2 Innehåll 1 Inledning Syfte Mål Bakgrund Organisation och bemanning Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Referensgrupp Övriga intressenter Vision Avgränsning Genomförande Systeminventering Systemvärdering Inventering av Informationshanteringsplaner Sammanställa och sprida informationsmaterial Informationsträffar och utbildningar Omvärldsbevakning Klassificeringsstruktur Klargörande av processer och ansvarsgränser mellan verksamhet och arkivfunktion Övergripande tidplan Beslutspunkter och milstolpar Beslutspunkter Milstolpar Arbetsformer och kommunikation Arbetssätt Dokumentation Informationsspridning och kommunikation Riskanalys Avvikelse och ändringshantering... 10

3 Fördjupad förstudie 1 Inledning Syfte De deltagande kommunerna ska vid projektets avslut ha tillräcklig information om och förståelse för vad ett införande av skulle innebär för att kunna fatta ett välgrundat beslut om nästa steg i sin process. 1.2 Mål Projektet ska senast den 31 december 2015 ge svar på frågorna: Vilka resurser krävs för ett införande av? Vilka nyttor skulle ett införande av ge? Vilka samverkansformer finns för kommunerna och vad innebär dessa? Hur kan ett införande av finansieras? Vilka frågeställningar kommer vi att ställas inför och vad innebär dessa? 1.3 Bakgrund Det har gått fort. Bara under de senaste 10 åren har information och hur vi ser på och förhåller oss till information förändrats dramatiskt. Och hur vi än väljer att förhålla oss till de informationskanaler och informationsproducenter som omger oss kvarstår det faktum att majoriteten av den information som produceras idag är digital. I samhället såväl som inom våra kommunala verksamheter. Att i denna verklighet ta steget till att även arkivera och bevara informationen digitalt är egentligen varken stort eller omvälvande utan snarare självklart och naturligt. Det självklara och naturliga är dock inte alltid enkelt, när det gäller elektronisk arkivering finns ett antal frågor att ta ställning till. Vissa av dessa frågor är tydliga, andra har vi ännu inte förstått eller ens fått syn på. I denna förstudie vill vi lyfta de frågeställningar som finns. Vi vill förstå de bakomliggande faktorerna och konsekvenserna av framtida vägval och strategier. Vi tror att det bästa sättet att nå dit är att samverka, mellan kommuner, mellan förvaltningar och mellan människor. Genom att dela med oss av kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi är öppna och lyhörda för omvärlden får vi de bästa förutsättningar att se i vilken riktning vi bör gå. På så sätt säkerställer vi att vi på bästa sätt tar tillvara den digitala teknikens möjligheter till säker och tillgänglig informationsförsörjning för all framtid.

4 Fördjupad förstudie 4 2 Organisation och bemanning 2.1 Styrgrupp Hans Lundell, Karlskoga Kommun Anna Eriksson, Laxå Kommun Caroline Foglé, Kumla Kommun Gustav Olofsson, Lekeberg Kommun Niklas Tiedermann, Hallsberg Kommun Thomas Svensson, Askersund Kommun Ansvar: Styra och följa upp projektet Kommentera, analysera och stödja projektgruppens arbete Delta i styrgruppsmöten 4 gånger under projektet Utse deltagare till projekt- samt referensgrupp Befogenheter: Godkänna projektplan, lägesrapporter och Besluta om projektadministrativa frågor av vikt Hantera problem som uppstår och inte kan hanteras av projektledaren 2.2 Projektledare, representerar samtliga deltagande kommuner Ansvar: Samordna, kommunicera, administrera och leda projektet Ser till att projektets mål uppnås Sammanställa rapporter och dokumentera projektet Befogenheter: Fördela arbetsuppgifter inom projektgruppen Lämna förslag och rekommendationer till fortsatt arbete till styrgruppen Tid i projektet: 100%

5 Fördjupad förstudie 2.3 Projektgrupp 5 Annelie Henriksson, Arkivarie, Karlskoga Kommun Anna Lindqvist, Arkivarie, Hallsbergs Kommun Emily Lekman, Arkivarie, Askersunds Kommun Anna Eriksson, Kommunsekreterare, Laxå Kommun Göran Ekberg, Arkivarie, Kumla Kommun Gordana Sutic, Kommunsekreterare, Lekebergs Kommun Ansvar: Bidra med egen kompetens i planerade analyser (effektanalys, nyttoanalys, målgruppsanalys, riskanalys) Förankra och kommunicera förstudiens syfte och löpande arbete inom den egna organisationen Bidra med underlag till förstudien samt granska och ge synpunkter på förslag Delta och bidra i aktiviteter Inläsning av material Befogenheter: Föreslå och lämna synpunkter på aktiviteter och resultat Tid i projektet: 10% 2.4 Referensgrupp Katarina Karlsson, Askersunds Kommun Angela Eriksson, Laxå Kommun Maria Blomfeldt, Laxå Kommun Susanne Naeslund, Hallsbergs Kommun Linda Kirrander, Lekebergs Kommun Anna-Lena Lilja, Karlskoga Kommun Malin Tinjan, Kumla Kommun Ing-Marie Sääf, Karlskoga Kommun Maria Beck, Karlskoga Kommun Ann-Kristin Swan, Karlskoga Kommun Ansvar: Bidra med egen kompetens i planerade analyser (effektanalys, nyttoanalys, målgruppsanalys, riskanalys, nulägesanalys) Delta och bidra i aktiviteter Inläsning av material Befogenheter: Föreslå och lämna synpunkter på aktiviteter och resultat Tid i projektet: 2,5-5%

6 Fördjupad förstudie 2.5 Övriga intressenter 6 För att säkerställa projektets mål krävs att kommunernas IT-beslutsfattare och systemförvaltare intar en aktiv roll. Det åligger projektledaren att i förekommande fall kontakta, informera och delegera uppgifter samt beslutsgrunder till dessa intressenter. Också kommunikatören i Kultur- och Föreningsförvaltningen, Karlskoga Kommun kommer att få en betydande roll i utformandet av intern information samt kommunikationsplan. Övriga beslutsfattare inom kommunerna kommer att informeras löpande under projektets gång. Dessa uppmanas att inta en positiv roll inför sina medarbetare och motivera dessa till att medverka aktivt under planerade utbildningstillfällen. 3 Vision Samtliga deltagande kommuner ska under första kvartalet 2016 besluta om sitt fortsatta agerande i E- arkivsfrågan. 4 Avgränsning Projektet kommer inte att innefatta upphandling av ett system för ering. Däremot kommer hänsyn tas till den upphandling som SKL genomfört Projektet kommer heller inte att omarbeta eller skapa nya dokument- och informationshanteringsplaner. Systemvärderingen kommer att fokusera på genomförbarhet avseende avställning av information för framtida arkivering. Någon handlingsplan för informationsexport per system kommer inte att utarbetas. Arkivkraven på systemnivå kommer att vara koncentrerade kring tre grundkrav; exportfunktion, konverteringsmöjligheter och gallring. Nyttokalkylen kommer att fokusera på de kalkylerade nyttor och effekter ett eventuellt införandeprojekt kommer att ge. Nyttorealiseringsplan kommer inte att ingå, detta ses som en aktivitet under ett eventuellt införandeprojekt. 5 Genomförande 5.1 Systeminventering En systeminventering kommer att ske i nära samarbete med systemägare för samtliga system som producerar bevarandevärd information. Systeminventeringens syfte är att ge en bild av antalet system som producerar bevarandevärd information i kommunerna.

7 Fördjupad förstudie 5.2 Systemvärdering 7 De system som identifierats under systeminventeringsfasen kommer att värderas. Detta görs för att kunna ge en så korrekt bild av kommande resursbehov som möjligt. Resursbehovet bestäms av systemens förmåga att leverera information till et samt dess möjlighet att möta arkivlagens krav. 5.3 Inventering av Informationshanteringsplaner För att öka förståelsen samt skapa en uppfattning om kommande arbetsbelastning kommer en inventering av kommunernas informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) att genomföras. I detta arbete kommer arkivarierna att ta ett stort ansvar och det är av vikt att dessa ges mandat att fatta de beslut som krävs för att kunna genomföra detta arbete. 5.4 Sammanställa och sprida informationsmaterial Informationsmaterial riktat mot olika målgrupper ska tas fram och lämpliga kanaler för att sprida informationen ska undersökas. Målgrupperna återfinns både inom och utanför projektet och kommer att identifieras genom en målgruppsanalys. 5.5 Informationsträffar och utbildningar Inom projektet kommer presentationer och utbildningar riktade mot olika målgrupper att planeras samt genomföras. Målgrupperna återfinns både inom och utanför projektet och kommer att identifieras genom en målgruppsanalys. Även en kommunikationsplan kommer satt utarbetas. 5.6 Omvärldsbevakning Projektet kommer via olika kanaler att följa andra kommuners arbete med att genomföra förstudier inom området samt deras efterföljande steg i riktning mot ett införande av. Vidare kommer projektet att inhämta information samt kunskap från övriga aktörer inom området såsom E-delegationen, SKL och de av SKL godkända leverantörerna av. 5.7 Klassificeringsstruktur I nära anslutning till projektet kommer en processkartläggning/klassificeringsstruktur att implementeras. 5.8 Klargörande av processer och ansvarsgränser mellan verksamhet och arkivfunktion Projektet kommer att genomföra en nulägesanalys i syfte att tydliggöra kommunernas nuvarande processer vid leverans av information till arkivet. Vidare kommer förslag till framtida digitala arbetsprocess(er) att utarbetas. Förslag till ansvarsfördelning mellan verksamheter och/eller roller kommer att ingå som en del i detta arbete.

8 Fördjupad förstudie 6 Övergripande tidplan 8 Utbildning (Grundkurs earkiv) Nulägesanalys/fördjupad förstudie Effektanalys Nyttokalkyl Systeminventering Samarbetsförslag Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 7 Beslutspunkter och milstolpar 7.1 Beslutspunkter Godkännande av projektplan Godkännande av Effektanalys samt Nyttokalkyl. Godkännande av Systeminventering och Samarbetsförslag Godkännande av Fördjupad förstudie Godkännande av Projekt 7.2 Milstolpar Effektanalys samt Nyttokalkyl färdigställda juni 2015 Systeminventering och Samarbetsavtal färdigställda september 2015 Fördjupad förstudie färdigställd december 2015 Projekt avrapporterat och godkänt januari Arbetsformer och kommunikation 8.1 Arbetssätt Resurserna inom projektet fördelas på ett antal grupper. Huvuddelen av arbetet förväntas utföras av projektgruppen (inkl. projektledare) med referensgrupp, intressenter samt styrgrupp som viktiga resurser. 8.2 Dokumentation Dokumentation i projektet identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Därtill måste författare framgå av varje dokument. Dokumenten registreras och arkiveras hos Karlskoga Kommun. Dokumentation och information är tillgänglig för samtliga deltagande organisationer. Utkast och förslag får endast, med förbehåll, spridas vidare inom ickekommersiella nätverk och intressentgrupper. Färdigställda handlingar är allmänna handlingar och lämnas ut i enlighet med bestämmelser i offentlighetslagstiftningen.

9 Fördjupad förstudie 9 Följande dokument kommer att produceras inom projektet: Effektanalys Nyttokalkyl Riskanalys Systeminventering Informationsvärdering Samarbetsförslag Finansieringsanalys Vissa av dokumenten kan komma att publiceras gemensamt. Dokumentationen tillgängliggörs för projektdeltagarna i digital form. 8.3 Informationsspridning och kommunikation Projektledaren samordnar frågor och information och sprider denna inom projektet. Vilka kanaler som ska användas samt vilka som är mottagare för vilken information kommer att visas i den kommande kommunikationsplanen. 9 Riskanalys 1. Deltagare kan inte avsätta den tid som behövs för att delta i aktiviteter Effekt: Förstudien drar ut på tiden och/eller underlaget blir ofullständigt Sannolikhet: Medel Åtgärd: Fördela arbetet i projektets grupper på ett förnuftigt sätt så att arbetsbördan sprids på flera Personer. Förankra resursbehovet inom verksamheten. 2. Nyckelpersoner är frånvarande Effekt: Sämre kvalitet på underlaget inom områden där viss kompetens krävs Sannolikhet: Medel Åtgärd: Identifiera nyckelpersoner och planera för hur bortfallet ska hanteras. 3. Ofullständiga svar vid systeminventeringen Effekt: Projektet drar ut på tiden och/eller underlaget blir av sämre kvalitet Sannolikhet: Medel Åtgärd: Tydliga mallar för systeminventering samt personlig närvaro av projektledaren under inventeringen.

10 Fördjupad förstudie Resultatet blir inte det som förväntas av deltagarkommunerna. Effekt: Minskat intresse för fortsatt samarbete. Sannolikhet: Medel Åtgärd: Tydlig målformulering. Fortlöpande avrapportering och tydliga avgränsningar. Aktiv styrgrupp 10 Avvikelse och ändringshantering Projektledaren hanterar löpande mindre förändringar som påverkar resurser, omfattning eller inriktning för projektet. Vid större förändringar eller vid särskilda behov samråder projektledaren med styrgruppen som anses ha befogenhet att fatta avgörande beslut. Avvikelser redovisas i slutrapporten.

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Förvaltning av FGS:er för e-arkiv och e-diarium

Förvaltning av FGS:er för e-arkiv och e-diarium 1 Förvaltning av FGS:er för e-arkiv och e-diarium förslag till organisation Version 1.0, 2014-04-22 Dnr RA 20-2013/5859 Direktiv DOI 2013:06 2 Sammanfattning I E-delegationens betänkande (SOU 2011:27)

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07

Projektplan. Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 Projektplan Maja Ohlsson Jörgen Larzon 2014-03-07 1 1 INLEDNING Denna projektplan avser att skapa tydliga ramar och metoder för att hålla samman de olika delarna och styra projektet mot sitt mål. Pilotprojektet

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer