E-arkiv Kronoberg och Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-arkiv Kronoberg och Blekinge"

Transkript

1 ÄRENDE Dnr KS/2014:68 Konceptstudie 2014 E-arkiv Kronoberg och Blekinge - plan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (19) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

2 2 Innehåll 1 INLEDNING GODKÄNNANDE BAKGRUND IDÉ MÅL AVGRÄNSNINGAR UNDERLAG OCH GODKÄNNANDE UNDERLAG LEVERANSER PROJEKTAVSLUT ORGANISATION OCH BEMANNING BESTÄLLARE KONTAKTPERSONER STYRGRUPP PROJEKTLEDNING PROJEKTGRUPP ARBETSGRUPPER UTVECKLA KONCEPT ARBETSGRUPPER FÖRBEREDANDE AKTIVITETER EXPERT- OCH REFERENSGRUPPER UTBILDNING TIDPLAN BESLUTSPUNKTER OCH MILSTOLPAR ARBETSFORMER ARBETSSÄTT DOKUMENTSTYRNING AVVIKELSE OCH ÄNDRINGSHANTERING SEKRETESS OCH SÄKERHET KOMMUNIKATION MÖTESSTRUKTUR RISKER EKONOMI (19)

3 3 1 Inledning 1.1 Godkännande planen godkänns av styrgruppen. shantering Utgåva Kommentar Första utkast Andra utkast kompletterad med förberedande aktiviteter till styrgruppen för godkännande Publicerad version 2 Bakgrund Under hösten/vintern 2013/2014 genomfördes en fördjupad förstudie, som resulterade i en slutrapport. Målbilden som formulerades är att bygga upp ett e-arkiv värt att lita på. Med e-arkiv menar vi en organisation som har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer. E-arkivet ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. I verksamheten hanteras information i en systemberoende struktur och i format som passar för den löpande verksamheten och det aktuella verksamhetssystemet. Genom att införa e-arkiv frigörs informationen för att hanteras i systemoberoende format och struktur i ett arkivsystem. Nyttan med ett e-arkiv är att det går att lämna gamla system, samtidigt som det blir ordning och reda på informationen. Informationen blir användbar för de system och e-tjänster som används i e-förvaltningen även på lång sikt. Det innebär att det blir lättare att hitta rätt och återanvända information både för verksamheten och för medborgarna. Det blir möjligt att åstadkomma en helt obruten digital kedja från det att ett ärende initieras tills att dokumentationen arkiveras. Detta dokument definierar konceptstudien som kommer att genomföras i samverkan mellan intresserade organisationer i Kronoberg och Blekinge. Parallellt har en inbjudan att anmäla intresse för samverkan om ett e-arkiv gått ut till er i Kalmar län, norra Skåne och Halland. 3 (19)

4 4 2.1 Idé Tanken med konceptstudien är att förankra och konkretisera det fortsatta arbetet med att införa e-arkiv. Konceptstudien innebär också att gemensamma aktiviteter genomförs för att förbereda införandet av e-arkiv. 2.2 Mål Målet med konceptstudien är att under 2015 införa organisation för att hantera e-arkiv och påbörja projekt för att införa arkivsystem. Delmål för konceptstudien är att: Föreslå samverkansform samt styrelsesätt. Föreslå en modell för hur e-arkivet ska utvecklas över 10 år inkl. driftsformer etc. Föreslå en preliminär driftsbudget över 10 år. Föreslå en verksamhetsidé. Föreslå en finansieringsmodell. Genomföra förberedande aktiviteter för samverkande organisationer med avseende på utbildning kring arkivsystem, leveranser till arkiv mm. 2.3 Avgränsningar Ett förslag till hur deltagande organisationer ska gå vidare med det konkreta införandet kommer att utarbetas under konceptstudien. 4 (19)

5 5 3 Underlag och godkännande 3.1 Underlag Som underlag till projektet finns följande: Slutrapport fördjupad förstudie. direktiv konceptstudie. Överenskommelse konceptstudie. Guide till handlingsalternativ. 3.2 Leveranser Det här kommer konceptstudien att leverera: Verksamhetsbeskrivning. Ekonomisk beskrivning (budget, finans/debiteringsmodell). Beskrivning samverkansform. plan inklusive budget. Labbmiljö. Utbildning nyckelpersoner arkivsystem, arkivinspektioner och informationskartläggning. Omvärldsanalys gällande standardisering och aktörer på marknaden. Plan för informationskartläggning. Preliminär prioritering när det gäller leveranser till e-arkiv. Plan för tillgänglighet Deltagande organisationer erbjuds fortlöpande möjlighet att lämna synpunkter på de förslag som tas fram av projektgruppen. Resultatet överlämnas till projektorganisation för eventuellt kommande projekt. Alternativt till respektive deltagande organisation om det inte blir en gemensam fortsättning. 3.3 avslut et är avslutat när: Alla deltagande organisationer har tagit del av och haft möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten Redovisning för uppdragsgivare är genomförd 5 (19)

6 6 4 Organisation och bemanning 4.1 Beställare Kommunchefer samt regionchefer hos deltagande organisationer. Ansvar: Tillsätta resurser för att hantera det lokala arbetet samt styrgrupp. Befogenheter: Utse kontaktperson. Godkänna slutrapporten. 4.2 Kontaktpersoner Varje beställare utser en kontaktperson som är formellt ansvarig mot projektet. Kontaktpersonen bör ha en beslutsfattande position för att säkerställa förankring inom organisationen. Ansvar: Driva och förankra det interna arbetet inom sin organisation. Organisera det lokala arbetet genom att till exempel tillsätta lokal arbetsgrupp och fördela uppgifter när det gäller det lokala arbetet. Delta vid avstämningsmöten. Befogenheter: Utse styrgrupp inom gruppen av kontaktpersoner. 6 (19)

7 7 Föreslå deltagare i arbets- och referensgrupper. Hantera formella frågor i projektet. Varje kontaktperson organiserar arbetet på hemmaplan. Det kan innebära att till exempel utse någon som följer arbetet eller deltar i arbetsgrupper. Eller att formera en lokal arbetsgrupp utifrån sin organisations förutsättningar. I gruppen bör ingå personer med kännedom om organisationen och om de system som används. De personer som deltar i det lokala arbetet kan ha olika kompetenser och inriktningar. För att genomföra konceptstudien behövs tid för att ta del av material, delta på utbildningar, svara på frågor från projektgruppen och delta i planeringen av förberedande aktiviteter. Någon inom varje organisation bör ha rollen som samordnare för det lokala arbetet. Det kan vara kontaktpersonen eller någon särskilt utsedd person. I samordnarens roll ingår att ta del av och sprida vidare information, samla in och sammanställa underlag samt att samordna det praktiska. 4.3 Styrgrupp Styrgruppen följer och stödjer arbetet i projektet och är med och diskuterar och värderar de förslag som tas fram. Deltagare i styrgruppen: Martin Fransson, t.f. kanslichef, (sammankallande) Jens Odevall, administrativ chef, Karlshamns Anders Danielsson, informationssäkerhetschef, Karlskrona Lasse Johansen, it-chef, Alvesta Ingrid Ljungquist, administrativ chef, Region Blekinge Mats Porsklev, kanslichef, Älmhults Leif Söderlund, ikationschef, Ronneby Jesper Jacobsson, kanslichef, Sölvesborgs Maria Purnell, ekonom, Region Blekinge Elin Jonsson, arkivarie och bitr. projektledare, Lasse Strandberg, projektledare, Karlskrona Ansvar: Planera, styra och följa upp konceptstudien. Se till att arbetsgrupper bemannas. Delta vid styrgruppsmöten (en gång i månaden). Sätta sig in i underlag som tas fram av projektgruppen. 7 (19)

8 8 Befogenheter: Godkänna projektplan och lägesrapporter. Besluta om projektadministrativa frågor av vikt. Hantera problem som uppstår och som inte kan hanteras av projektledaren. 4.4 ledning ansvarig Martin Fransson, t.f. kanslichef, Ansvar: Tillsätta resurser för att hantera projektledning. Hantera formalia kring överenskommelse mellan deltagande organisationer. Sammankalla styrgrupp och icera med kontaktpersoner. Befogenheter: Utse projektledare ledare ledare:, Karlskrona Ansvar: Samordna, icera och leda konceptstudien. Hålla lista med kontaktpersoner uppdaterad och tillgänglig. Sammanställa rapporter och dokumentera konceptstudien. Befogenheter: Fördela uppgifter inom överenskomna ramar för konceptstudien. Lämna förslag till styrgruppen och rekommendationer till fortsatt arbete Biträdande projektledare, verksamhetsspecialist e-arkiv Biträdande projektledare: Elin Jonsson, Står för kunskap inom området arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Funktionella krav på arkivsystem och arkiveringsverktyg. 8 (19)

9 9 Ansvar: Bistå projektledaren med underlag och verksamhetskunskap inom området e-arkiv. Bevaka utvecklingen när det gäller metoder och verktyg för långsiktigt digitalt bevarande. Hålla sig uppdaterad när det gäller standarder och specifikationer inom området. Hantera projektarbetsplats på nätet. Samordna, icera och leda de förberedande aktiviteterna. Dokumentera de förberedande aktiviteter som genomförs. Befogenheter: Tilldela behörigheter till projektarbetsplatsen. Lämna synpunkter på förslag till styrgruppen och rekommendationer till fortsatt arbete. 4.5 grupp Arbetet i projektgruppen utförs av olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kan förändras vid behov. Ansvar: Planera och leda aktiviteter. Läsa in relevant material. Redovisa status vid avstämningsmöten. Dokumentera och redovisa resultat från arbetsgruppen. Befogenheter: Föreslå och lämna synpunkter på aktiviteter och resultat Samordnare arbetsgrupp För varje arbetsgrupp utses en samordnare som ser till att arbetet går framåt. Ansvar: Samordna och driva arbetet i gruppen. Rådgöra och stämma av med projektledaren när det gäller resultat och genomförande av aktiviteter. Sammanställa resultat från kartläggningar och aktiviteter. 9 (19)

10 10 Befogenheter: Fördela uppgifter inom arbetsgruppen. 4.6 Arbetsgrupper Utveckla koncept Ett antal arbetsgrupper skapas för att arbeta igenom de olika delar som är identifierade för att utveckla konceptet e-arkiv. Dessa arbetsgrupper bestämmer själva arbetsformerna och är fria att ta hjälp utav nätverk i de samverkande parterna. Rapportering och avstämning mellan grupperna görs på styrgruppsmöten samt via inläsning av upplagt material på projektytan. Tidplan Jan Febr Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Del 1. Utveckla koncept plan och projektbudget Förslag samverkansform och driftskostnad Förslag verksamhetsidé Förslag verksamhetens omfattning Förslag Finansieringsmodell Förslag organisation plan upphandling och implementering budget + driftsbudget Samverkansformer Arbetsgrupp för att utvärdera möjliga samverkansformer och dokumentera dessa tillsammans med ett förslag om samverkansform. Arbetsgruppen utarbetar den dokumentation som krävs för att kunna presentera ett konkret förslag för politiken. Samordnare: Arbetsgrupp: Mats Porsklev, kanslichef, Älmhults Jesper Jacobsson, kanslichef, Sölvesborgs Ingrid Ljungquist, administrativ chef, Region Blekinge Martin Fransson, tf kanslichef, Utvecklingsmodell Arbetsgrupp för att dokumentera förslag till utvecklingsmodell för vårt kommande e-arkiv. Skall inkludera föreslagna funktioner, bemanning, nödvändiga system etc. för att förtydliga konceptet e-arkiv samt vara underlag för övriga arbetsgruppers arbete. Samordnare: Arbetsgrupp: Elin Jonsson, arkivarie samt bitr. projektledare, Växjö Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona 10 (19)

11 Budget samt finansieringsmodell Arbetsgrupp för att baserat på övriga gruppers resultat arbeta fram en preliminär driftsbudget för vårt e-arkiv för en period av 10 år. En debiteringsmodell för deltagande organisationer ingår också. Samordnare: Arbetsgrupp: Maria Purnell, ekonom, Region Blekinge Lasse Strandberg, projektledare, Karlskrona Infrastruktur Arbetsgrupp för att arbeta fram förslag på hur infrastrukturen ska sättas upp för vårt e-arkiv. Här ingår driftsförhållanden för e-arkivet, krav på lokaler, datacenter, säkerhet etc. Samordnare: Arbetsgrupp: Anders Danielsson, informationssäkerhetschef, Karlskrona Lasse Johansen, it-chef, Alvesta Jens Odevall, administrativ chef, Karlshamns Leif Söderlund, ikationschef, Ronneby Kommunikation Arbetsgrupp för att utarbeta en ikationsplan för projektet. Samordnare: Lasse Strandberg, projektledare, Karlskrona 11 (19)

12 Arbetsgrupper Förberedande aktiviteter Leverans till arkiv Arbetsgrupp med målet att genomföra grundläggande utbildning och erfarenhetsutbyte samt ta fram labbpaket. Tidplan apr maj jun jul aug sep okt nov dec Leverans till arkiv Analys och komplettering av systemlista Labbpaket Utbildning leveranser och XML Utredning leveransspecifikation Delrapport Samordnare: Arbetsgrupp: Elin Jonsson, arkivarie och bitr. projektledare, Växjö Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona Olivia Simson, arkivarie, Karlskrona Charlotta Jörgensen, systemförvaltare, Karlskrona Annelie Holmberg, registrator, Karlskrona Arkivsystem Arbetsgrupp med målet att bygga upp kompetens hos nyckelpersoner samt genomföra omvärldsbevakning när det gäller arkivsystem. Arbetsgruppen planerar och genomför aktiviteter. Tidplan apr maj jun jul aug sep okt nov dec Arkivsystem Identifiera nyckelpersoner Omvärldsanalys standarder Labbmiljö arkivsystem Webbutbildning system och standarder Omvärldsanalys arkivsystem Delrapport Samordnare: Arbetsgrupp: Elin Jonsson, arkivarie och bitr. projektledare, Växjö Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona 12 (19)

13 13 Mikael Andersson, upphandlare, Karlskrona It-kompetens (vakant) Systemförvaltare (vakant) Råd och stöd Arbetsgrupp med målet att erbjuda utbildning och verktyg för deltagande organisationer för att komma igång med rutiner för arkivinspektioner och kartläggning av information samt ta fram förslag till styrande dokument när det gäller arkivverksamhet och dokumenthantering. Tidplan apr maj jun jul aug sep okt nov dec Råd och stöd Workshop klassificering Informationsträff Pilot - arkivinspektion Plan för informationskartläggning Utredning handbok Utbildning arkivinspektioner Revidering rutin arkivinspektion Utbildning informationskartläggning Styrdokument Samordnare: Arbetsgrupp: Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona Elin Jonsson, arkivarie och bitr. projektledare, Växjö Anders Karlsson, arkivarie, Ronneby Anders Danielsson, informationssäkerhetschef, Karlskrona Anki Heimonen, samordnare e-arkiv Kalmar län, ITSAM Tillgänglighet Arbetsgrupp som genomför översiktlig omvärldsbevakning och behovsanalys när det gäller åtkomst och tillgänglighet till information i e- arkivet. Målet är att ta fram en plan för åtkomst och tillgänglighet. Arbetet genomförs oktober-december Samordnare: Elin Jonsson, arkivarie och bitr. projektledare, Växjö 13 (19)

14 14 Arbetsgrupp: Niclas Rosenbalck, arkivarie, Älmhults Anna-Lena Ljungberg, arkivarie, Ljungby Gustav Björkvist, vägledare, Informationssäkerhet (vakant) Juridik, offentlighet- och sekretess samt PUL (vakant) Informatör/ikatör/webb (vakant) Öppna data (vakant) 4.8 Expert- och referensgrupper För att förankra konceptstudiens resultat, identifieras och konsulteras grupper eller enskilda personer som på olika sätt kan bidra med kunskaper och som är berörda vid införande av e-arkiv. - eller programgrupper i Kalmar län, Skåne Nordväst och Skåne Nordost, samt kontaktpersoner hos organisationer som anmält intresse för närmare samarbete, fungerar som referensgrupp och har möjlighet att delta i förberedande aktiviteter. 5 Utbildning gruppen hanterar planering av utbildning utifrån de behov som de deltagande organisationerna har. Följande utbildningstillfällen planeras: Info om SYLL samverkansform, 21/2 Växjö (webbmöte). Info om ITSAM samverkansform, 6/3 Karlskrona (webbmöte). Informationsträff om konceptstudien, 8/5 Växjö. Utbildning leverans till e-arkiv (XML och FGS). Utbildning arkivsystem. Utbildning arkivinspektion. Utbildning informationskartläggning. 14 (19)

15 15 6 Tidplan Den övergripande tidplanen redovisas ovan i samband med tillhörande arbetsgrupp. Arbetet prioriteras kronologiskt så att de nödvändiga leveranserna angående verksamhetsbeskrivning, ekonomisk beskrivning samt samverkansbeskrivning uppfylls först och i tid för den politiska beslutsprocessen. 6.1 Beslutspunkter och milstolpar Följande beslutspunkter och milstolpar finns i tidplanen: Beslutspunkter Överenskommelse Konceptstudie februari 2014 Godkännande av projektplan mars 2014 Godkännande av förslag till samverkansform mars 2014 Godkännande av preliminär driftsbudget mars 2014 Avsiktsförklaring gemensamt e-arkiv april/maj 2014 Överenskommelse om projekt - fjärde kvartalet 2014 Godkännande av konceptstudierapporten december 2014 Konceptstudien avslutas december Milstolpar Dokumenterat förslag till samverkansform samt preliminär driftsbudget mars Summering av avsiktsförklaring gemensamt e-arkiv juni Dokumenterat förslag till gemensam arkivorganisation september (19)

16 Resursbehov Kontaktpersoner förväntas att avsätta tid för att ta del av resultat samt driva och förankra det lokala arbetet inom den egna organisationen. Deltagare i styrgruppen förväntas avsätta tid för möten en gång i månaden samt för att driva arbetet i arbetsgrupperna. Deltagare i arbetsgrupper när det gäller de förberedande aktiviteterna förväntas avstätta omkring två dagar i månaden under aktuell period (se respektive tidplan). Deltagare i de lokala referensgrupperna förväntas avsätta tid för att delta på utbildningar och aktiviteter samt att ta fram det underlag som begärs in av projektgruppen. Omfattningen beror på förutsättningarna hos respektive organisation. 7 Arbetsformer 7.1 Arbetssätt För att fördela arbetet mellan de resurser som finns bedrivs arbetet i den konceptstudien i olika arbetsgrupper. 7.2 Dokumentstyrning Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Författare måste framgå av varje dokument. Dokumentation hanteras åtkomlig för deltagare på den gemensamma projektytan. Dokumenten registreras och arkiveras hos. 7.3 Avvikelse och ändringshantering ledaren hanterar förändringar som påverkar resurser, omfattning eller inriktning för förstudien. Vid behov samråder projektledaren med styrgruppen som meddelar förändringar till kontaktpersoner. Avvikelser redovisas i slutrapporten. 7.4 Sekretess och säkerhet Dokumentation och information är tillgänglig för samtliga deltagande organisationer. Utkast och förslag får endast, med förbehåll, spridas vidare inom ickekommersiella nätverk och intressentgrupper. Färdigställda handlingar är allmänna handlingar och lämnas ut i enlighet med bestämmelser i offentlighetslagstiftningen. 16 (19)

17 Kommunikation Plan En av arbetsgrupperna har som uppdrag att skapa en ikationsplan för hela konceptstudien arbetsplats och publicering Deltagare i den fördjupade förstudien har åtkomst till gemensam digital projektarbetsplats. På projektarbetsplatsen finns delade dokument, kontaktlistor, kalender, projektblogg, länkar med mera. Färdigställda dokument publiceras på s webbplats: Rapportering Den rapporterade projektdokumentationen består av följande dokument: Verksamhetsbeskrivning. Ekonomisk beskrivning (budget, finans/debiteringsmodell). Beskrivning samverkansform. plan inklusive budget. Utbildning nyckelpersoner arkivsystem, arkivinspektioner och informationskartläggning. Omvärldsanalys gällande standardisering och aktörer på marknaden. Plan för informationskartläggning. Preliminär prioritering när det gäller leveranser till e-arkiv. Plan för tillgänglighet. 7.6 Mötesstruktur Arbetsgruppsmöten Plan för arbetsgruppsmöten tas fram av respektive grupp. möten för kortare avstämningar vid behov. ledaren, biträdande projektledare eller samordnaren för respektive grupp protokollför möten. Protokollen delas på projektarbets-platsen Styrgruppsmöten Styrgruppsmöten genomförs en gång i månaden. ledaren för protokoll och delar protokollen på projektarbetsplatsen Informations- och nätverksträffar Träffar och arbetsmöten ordnas vid behov för olika expert- eller referensgrupper. Presentationsmaterial delas på projektarbetsplatsen och skickas ut till samordnare för respektive nätverk. ledaren protokollför möten och delar protokollen på projektarbetsplatsen. 17 (19)

18 18 8 Risker 1. Konceptstudien leder inte fram till hur deltagande organisationer ska gå vidare med samverkansformer och ett konkret införandeprojekt. Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Förstudien leder inte fram till ett införandeprojekt Låg Aktiv styrgrupp och förankring hos deltagande organisationer. 2. Deltagande organisationer har inte resurser eller avsatt budet för att kunna gå vidare med ett införandeprojekt. Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Arbetet med att införa e-arkiv avstannar och information förblir inlåst i olika verksamhetssystem Medel Prioriterad aktivitet att tidigt i projektet leverera en preliminär driftsbudget. Aktiv styrgrupp och förankring hos deltagande organisationer. 3. Deltagare kan inte avsätta den tid som behövs för inläsning och att delta i aktiviteter Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Konceptstudien drar ut på tiden och underlaget kan bli ofullständigt Medel Fördela arbetet mellan olika arbetsgrupper och formulera information riktad till olika målgrupper 18 (19)

19 19 4. Nyckelpersoner är frånvarande Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Sämre kvalitet på underlaget inom områden där viss kompetens krävs Medel Identifiera nyckelpersoner och planera för hur bortfallet ska hanteras (senarelägga eller i en senare etapp plocka in extern kompetens) 5. En eller flera er vill gå ur samarbetet Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Större kostnad för kvarvarande er och bortfall av kompetens och arbetsresurser Medel Prioriterad aktivitet att tidigt i projektet leverera en preliminär driftsbudget. Aktiv styrgrupp och förankring hos deltagande organisationer. 6. Resultatet blir inte det som förväntas av deltagarna Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Minskat intresse för fortsatt samarbete. Medel Fortlöpande avrapportering och tydliga avgränsningar. 9 Ekonomi ledare samt kostnader för att genomföra utbildningar och möten, projektarbetsplats samt övriga omkostnader finansieras gemensamt beräknat efter storlek i särskild överenskommelse. Varje deltagande organisation står för sina egna kostnader för resor och andra omkostnader. 19 (19)

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Fördjupad förstudie hösten 2013 Reviderad version E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (20) Postadress Box 1222,

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge Uppstartsmöte i Växjö 15 januari 2013 Marianne Dalesjö, kanslichef och Elin Jonsson, arkivarie Dagordning Mötet inleds (Marianne) Presentation av deltagare Presentation

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv augusti 2013 februari 2014 ägare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 4 2.1 Allmänt om slutrapporten och den fördjupade

Läs mer

Bilaga 4 Konceptstudie e-arkiv

Bilaga 4 Konceptstudie e-arkiv ägare 1 Bilaga 4 Konceptstudie e-arkiv Rapport från workshop i Samrådsforum Parallellt med den politiska beslutsprocessen oktober-december påbörjades planeringen av verksamheten i den gemensamma arkivorganisationen

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Ett e arkiv värt att lita på

Ett e arkiv värt att lita på Ett e arkiv värt att lita på Arkivering i olika steg Medborgare Myndigheter Företag Verksamhetssystem Verksamhetsnära arkiv Slutarkiv Internationell standard Audit and Certification of Trustworthy Digital

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Strategiskt informationsförsörjning med sikte på ett långsiktigt digitalt bevarande i de 33 skånska kommunerna

Strategiskt informationsförsörjning med sikte på ett långsiktigt digitalt bevarande i de 33 skånska kommunerna Datum Beteckning 2015-06-15 Projektplan Niclas Bendroth Clausenborg niclas.b.clausenborg@kfsk.se Kommunchefer, kommundirektörer och stadsdirektörer i de skånska kommunerna Erbjudande om deltagande i projekt

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Sydarkivera - Verksamhetsbeskrivning

Sydarkivera - Verksamhetsbeskrivning - Verksamhetsbeskrivning Kommunalförbundet har bildats av kommunerna Alvesta, Karlskrona, Karlshamn, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult samt Region Blekinge. Förbundets uppdrag

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

E-arkiv 22 januari. Välkomna

E-arkiv 22 januari. Välkomna E-arkiv 22 januari Välkomna Agenda Laget runt Mål Utbildning Arbetssätt 2015 Lunch Erik Ander Bengtsfors berättar om deras arbete i Bengtsfors Peter Olofsson berättar om e-arkivet på Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse.

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse. ANSLUTNINGSPLAN DATUM DNR SARK.2017.28 HANDLÄGGARE ANKI HEIMONEN Anslutningsplan 2018 Kommunalförbundet Planen beskriver det praktiska arbetet med att ansluta kommunerna Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby,

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT. gemensam förstudie våren 2013 2013-08-07

E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT. gemensam förstudie våren 2013 2013-08-07 E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT gemensam förstudie våren 2013 3 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Bakgrund... 6 2.1 Allmänt om slutrapporten och förstudien... 6 2.2 Beställare... 7 2.3 period...

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Anteckningar från arkivträff den 10 september

Anteckningar från arkivträff den 10 september Anteckningar från arkivträff den 10 september 1 Deltagare Niclas Rosenbalck, Älmhults kommun Anders Karlsson, Ronneby kommun Helene Blomquist, Lessebo kommun Kerstin Johansson, Växjö kommun Marie Ulmhed,

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Projekt earkiv

Projekt earkiv Projekt earkiv 2012-10-01 Agenda - Bakgrund till projektet - Status Vad har hänt hittills? - Checklista - Vad händer närmast? - Delprojekt Upphandling - Frågor SKL har beslutat om Strategi för esamhället

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus. Upprättad av: Christian Jarnekrantz

Projektplan. Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus. Upprättad av: Christian Jarnekrantz SKÅNE NORDVÄST SID 1 (9) Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus Upprättad av: Christian Jarnekrantz Datum: 2013-11-22 Diarienummer: SID 2 (9)

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Kommunalförbundet Sydarkivera. Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015

Kommunalförbundet Sydarkivera. Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015 Kommunalförbundet Sydarkivera Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015 Färdplan Projekt 2013-2014 Gemensam organisation 2015 Gemensamt arkivsystem 2017 Förbättrad tillgänglighet Kommunalförbund

Läs mer

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse.

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse. Anslutningsplan 2017 Kommunalförbundet Planen beskriver det praktiska arbetet med att ansluta kommunerna Bromölla, Höör, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge som förbundsmedlemmar. Medlemskap

Läs mer

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu?

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu? Resans gång 2012 Nätverksmöten bland arkivarierna inom SkNo och Höör samt samtal med IT. 2013 Diskussioner med IT och chefsgruppen inom SkNo. Ansökan om EU-medel. 2014 förstudie, EU-projekt, medfinansiering

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 Klassificering av information exempel och jämförelse Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 ITSAM ett kommunalförbund Bildas 2008 6 kommuner i Östergötland och Kalmar län Hanterar telefoni, bredband,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik Projektplan för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik 2011 1. Syfte och mål - Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden Digitala elevakter Digitala elevakter Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter Demonstration Framtiden Den pappersbundna elevakten o Mycket dokumentation kring

Läs mer

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer)

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) 2016-10-13 Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet Elin Jonsson, Bevarandestrateg, Sydarkivera

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson SLUTRAPPORT Version 1,0 Kalmar, 2014-12-22 Sakkunnig, Stephen Dorch Projektledare, Ulrika Adolfsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets syfte... 3 1.2 Medverkande... 3 1.3 Privata

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Innehåll

Verksamhetsplan 2015. Innehåll Verksamhetsplan 2015 Den första tvåårsperioden med början 2015 används till att bygga upp och etablera verksamheten. Fokus under 2015 är i första hand att komma igång med det förebyggande arbetet med utbildning,

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (18). PROJEKTDEFINITION Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (18) INNEHÅLL 1. BASFAKTA...4 1.1 Godkännande...4 1.2 Revisionsinformation...4 1.3 Terminologilista...5 2. IDÈ OCH MÅL...6 2.1 Bakgrund...6

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. Projektdirektiv

Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler. Projektdirektiv Anna Gillquist Sida: 1 (8) Utveckling av Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler Projektdirektiv Anna Gillquist Sida: 2 (8) Godkännande av projektdirektiv Beställare/uppdragsgivare:

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper - steg 2 MP Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet

Läs mer

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Projektdirektiv Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Sammanfattning Den sammantagna utgångspunkten för arbetet med sociala investeringar är kommunfullmäktiges strategiska mål gör rätt

Läs mer