earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt"

Transkript

1 plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen (15) ID referens

2 Innehållsförteckning 1 Inledning planens syfte Regler för planen Versionsbeteckning ets bakgrund och syfte Mål Mål mål ets prioriteringar budget 7 4 beskrivning Omfattning Avgränsning Avslutskriterier Tid- och leveransplan Tidsram Leveransplan Leveransgodkännande organisation Roller Bemanning Resursplanering och ansvarsfördelning Ändringar i projektplanen 13 8 Riskanalys 13 9 Dokument och rapportering dokument Arbetsdokument Rapportering Kommunikationsplan Ansvarsfördelning vid kommunicering av information Anki Heimonen (15) ID referens

3 1 Inledning 1.1 planens syfte Syftet med detta dokument, är att från styrgruppen för projekt earkiv Kalmar län ge de övergripande planen för arbetet med projektet. et ska använda ett antal dokument för projektstyrning. Syftet med dessa dokument, som i fortsättningen kallas för projektdokument, är att projektet ska styras på ett effektivt sätt. Alla projektmedlemmar har skyldighet att informera sig om vilka projektdokument som gäller för projektet. 1.2 Regler för planen planen ska undertecknas av styrgruppens ordförande och projektledaren. Detta dokument ska normalt inte förändras under projektets gång. Om det av något skäl ändå måste revideras ska uppdragsgivaren genom styrgruppens ordförande signera den nya versionen och versionsbeteckningen ska uppdateras och tydligt framgå av dokumentet. 1.3 Versionsbeteckning Detta dokument har följande versionshistoria: Version Anledning Datum 0.1 Första utkast Utkast efter styrgruppsmöte Fastställt dokument efter styrgruppsmöte Anki Heimonen (15) ID referens

4 1.4 ets bakgrund och syfte Bakgrund Information som skapas och hanteras i elektronisk form ska också kunna bevaras i elektronisk form. Om så inte sker måste informationen även fortsättningsvis hanteras i pappersform. Det rör sig om stora mängder ackumulerad digital information som idag förvaras i olika digitala verksamhetssystem i väntan på en lösning för långtidslagring, ett så kallat e-arkiv. SKL tecknade hösten 2013 ett ramavtal som möjliggör avrop av tjänst eller produkt för digital långtidslagring av digital information. Målsättningen med ramavtalet är att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner, landsting och regioner som öppnar upp för möjligheten att införa, förvalta och utveckla e-arkiv. E- arkiv är ett nationellt prioriterat projekt där samverkan framhålls som en viktig framgångsfaktor av SKL och E-delegationen. Regional bakgrund E-arkiv togs upp på den primärkommunala nämndens (PKN) agenda den 1 november 2012 på initiativ av Mörbylånga kommun. PKN beslutade då att Regionförbundet (RF) skulle bidra till en fortsatt samverkan mellan kommunerna gällande e-arkiv. Som ett resultat av detta genomfördes ett e- arkivmöte i februari På mötet bestämdes att frågan skulle lyftas till kommunchefsgruppen vilket föredrogs den 17 maj Kommuncheferna betonade att e-arkiv är en viktig fråga men beslutade att det fortsatta arbetet i första hand skulle ske genom samverkan och inte genom en egen förstudie. Under sommaren 2013 konstituerades en programgrupp för e-arkiv i Kalmar län. Syftet var att strukturera upp samverkan och att synliggöra arbetet med e- arkiv i länet. Programgruppen genomförde referensgruppsmöten tillsammans med e-arkivprojektet i Kronoberg/Blekinge, Skåne Nordost och Jönköpings län. Programgruppen genomförde även en större workshop och utbildning för alla kommunerna och landstinget under hösten Programgruppen ansåg sig kunna ta samordningsansvar för utvecklingen upp till en viss nivå. När omfattningen och kraven på kvalitetssäkring ökade var det inte längre möjligt att genomföra samordningsarbetet med enbart samverkan. För att inte tappa fart i processen var det programgruppens uppfattning att ett projekt Anki Heimonen (15) ID referens

5 med en avdelad projektledare/samordnare borde startas upp så snart som möjligt under våren Frågan lyftes på kommunchefsgruppens möte i Kalmar Samtliga kommunchefer ställde sig positiva till finansiering av en länsresurs för arbete med e-arkiv på 60 % under 12 månader. Samtliga kommuner tackade sedan även ja till den inbjudan om samverkan med Kronoberg/Blekinge som ledningsgruppen för fördjupad förstudie e-arkiv Kronoberg översände till kommunerna i Kalmar län För att säkerställa att frågan om långsiktigt digitalt bevarande skulle betraktas som en nyckelfråga i utvecklingen av det framtida esamhället så har e-arkiv ingått som en aktivitet i arbetet med e-utveckling inom ramen för den regionala Digitala agendan för Kalmar län Syfte Syftet med projektet är att höja kunskapen, kompetensen och medvetenheten om digital informationshantering och belysa innebörden av de vägval som kommunerna måste göra inför ett införande av system för långsiktigt digitalt bevarande, hädanefter benämnt e-arkiv. ets namn är earkiv Kalmar län. Regionförbundets diarienummer för projektet är. et har initierats av länets programgrupp för e-arkiv. Uppdragsgivare till projektet är kommunchefsgruppen i Kalmar län. 2 Mål ets uppdrag är att uppnå alla de tre målen nedan. Vid eventuella problem som gör att det blir svårt att uppfylla alla tre ska styrgruppen omedelbart informeras. Åtgärder ska då vidtas som begränsar skadan i möjligaste mån. ets mål består av tre delar resultatet, vilka finns angivna under rubriken Produktmål nedan. tidpunkt för leverans, vilken finns angiven i avsnitt Tid och leveransplan nedan. begränsad kostnad, vilket finns förtydligat i avsnitt Kostnad nedan. Anki Heimonen (15) ID referens

6 2.1 Mål * Problemområden inom den kommunala dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktionen ska belysas och förslag till åtgärder utarbetas. * Uppdragsgivarnas organisationer ska ges förutsättningar att uppnå en likartad kunskapsnivå för sitt fortsatta arbete med införande och hantering av en obruten digital informationskedja. * Kunskaper och erfarenheter från de medverkande kommunerna och deltagarna ska fångas upp och kunna återanvändas inom projektmedlemmarnas organisationer. * Förslag till strategier för enskilda eller sammanhållna regionala lösningar för långsiktigt digitalt bevarande ska utarbetas där tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska förutsättningar belyses. 2.2 mål ledaren ska presentera verktyg och metoder för att belysa eventuella problemområden inom de medverkande organisationernas dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktion. Detta arbete kommer i första hand att ske genom en nulägesanalys som speglar det aktuella läget i form av resurser, organisation och informationshantering inom respektive deltagande kommun idag. Under projektet kommer även en gemensam systeminventering att genomföras vilken kommer att belysa vilka digitala system som idag används i de deltagande kommunerna, eventuella framtida möjligheter till samverkan vid t ex upphandling, vilka typer av digital informationen som hanteras i de deltagande kommunerna idag samt hur den hanteras. Dessa två inventeringar kommer att användas som underlag för projektets slutrapport. Systeminventeringen kommer även att kunna ligga till grund för ett eventuellt utökat IT-samverkansarbete inom Kalmar län. Genom konferenser, workshops och utbildningar kommer de deltagande organisationerna ges möjligheter att få en inblick i eller fördjupade kunskaper om vad digital långtidslagring innebär i praktiken och hur man kan gå till väga för att förvalta digital information och digitala arkiv på lång sikt. Genom samverkan och omvärldsbevakning ska kunskaper och erfarenheter från liknande projekt och från de egna medverkande organisationerna fångas upp och delges samtliga berörda. Förbättringsförslag och förslag till åtgärder ska utarbetas och presenteras för samtliga deltagare. Anki Heimonen (15) ID referens

7 2.3 ets prioriteringar ets prioriteringar viktas ofta utifrån Tid, Kostnad och Kvalitet, ibland kallad TCQ-triangeln. ets prioritering är definierad enligt följande: Tid 0,5 Kostnad 0,2 Resultat (Kvalitet, Omfattning/Ambitionsnivå) 0,3 3 budget På uppdrag av projektets uppdragsgivare avtal om projektledartjänst Hr tecknats mellan Regionförbundet Kalmar län och Kommunalförbundet ITSAM. Insatsen omfattar 60 procent av en heltid under 12 månader med start (Avtalsnummer: earkiv ). budgeten är en skattning av kostnaden för de aktiviteter som programgruppen identifierat för projektet. Resor, möten, utbildningar och workshops samt visst konsultstöd och utrymme att få in externa föreläsare ingår i budgeterad kostnad. Varje deltagande myndighet står för sina egna kostnader i samband med resor och övriga omkostnader. ITSAM redovisar uppkomna och planerade kostnader till styrgruppen. Ett eventuellt överskott av projektmedel vid projektavslut hanteras av styrgruppen. Medel kan komma att återbetalas alternativt användas till nödvändiga fortsatta aktiviteter inom e-arkiv efter projektavslut. ets totala budget omfattar SEK. Regionförbundet fördelar kostnaden till parterna enligt nedanstående tabell. Kostnad i kronor (50% rak andel + 50% Kommun befolkningsandel) Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Anki Heimonen (15) ID referens

8 Västervik Regionförbundet 1/12- del Summa Vimmerbys andel betalas direkt till ITSAM genom deras befintliga samverkansavtal Kommunalförbundet ITSAM fakturerar Regionförbundet kvartalsvis i efterskott med beloppet kronor per kvartal med följande förfallodagar; , , och Om projektledaren har skäl att anta att projektets kostnad kommer att avvika från dess budget måste hon rapportera detta till styrgruppen som ansvarar för att fatta beslut om hur avvikelsen ska hanteras. 4 beskrivning earkiv Kalmar län är ett utvecklingsprojekt med målet att skapa förutsättningar för en effektiv och säker förvaltning som uppfyller lagens, myndighetens och medborgarens krav på åtkomlig och tillförlitlig information. 4.1 Omfattning et ansvarar för att ta fram en aktivitetsplan. För varje aktivitet ska anges: Aktivitetsbenämning Ansvarig person Omfattning i tid, startdatum och slutdatum. Aktiviteter som ska genomföras av projektledaren Styrgruppsmöten Samordning inom länet och med andra pågående projekt, t ex i referensgrupperna. Omvärldsbevakning Upprätta och uppdatera en projektsite via Skicka ut och sammanställa nulägesanalys med fokus på status och organisering av informations- och ärendehanteringen och arkivet i de medverkande kommunerna. Ta fram förslag och mallar till styrande dokument och kommunicera dessa ut till de deltagande kommunerna. Skicka ut och sammanställa den övergripande systeminventeringen i de deltagande kommunerna. Anki Heimonen (15) ID referens

9 Utarbeta förslag till klassificering och värdering av information Utarbeta och erbjuda konferenser, utbildningar och workshops för kompetenshöjande åtgärder hos ledning och medarbetare form av regionala eller lokala utbildningar på plats eller i form av webbutbildningar. Presentera en slutrapport som belyser möjliga framtida vägval för kommunerna i Kalmar län samt de risker som det innebär att införa eller inte införa en digital informationshantering och ett system för långsiktigt digitalt bevarande. Genomlysa legala krav/juridiska aspekter vid införandet av system för långsiktigt digitalt bevarande Genomlysa de ekonomiska förutsättningarna för införande av system för långsiktigt digitalt bevarande Belysa möjligheterna och problemen med att ingå ett fördjupat samarbete med andra regioner och pågående projekt. Aktiviteter som ska utföras av medlemskommunerna Bemanna projektet lokalt i varje kommun Utse kontaktperson i respektive kommun, d v s projektledare på plats i kommunen. Återkoppla till projektledaren vid behov. Genomföra nulägesanalys som pekar på hur informations- och ärendehanteringen och arkivfunktionen fungerar och är organiserad idag. Genomföra kompetenshöjande åtgärder hos ledning och medarbetare i Se över och uppdatera/upprätta styrande dokument Genomföra systeminventering av system som lagrar information Klassificera och värdera all information som kommunen och de kommunala bolagen/stiftelserna producerar och hanterar inom sina olika verksamheter. Delta vid de kompetenshöjande åtgärder som erbjuds. 4.2 Avgränsning I detta projekt ingår inte att: Digitalisera befintligt analogt arkivmaterial. Hantera frågan om digitala mellanarkiv Upphandla, leverera och/eller införa system för långsiktigt digitalt bevarande. Anki Heimonen (15) ID referens

10 4.3 Avslutskriterier Detta projekt anses avslutat när slutrapporten är överlämnad till och leveransgodkänd av uppdragsgivaren. et kan även avslutas genom att styrgruppen lägger ned projektet. 5 Tid- och leveransplan 5.1 Tidsram et pågår t o m Slutrapporten ska vara överlämnad till uppdragsgivaren senast Leveransplan Senast ska följande produkter levereras: Slutrapport Delleveranser Nulägesanalys Systeminventering Utbildningsplan Utbildningar och workshops Månadsavstämningar Milstolpar Fastställande av styrgrupp och projektdirektiv Sammanställning och redovisning av nulägesanalys Genomförande och sammanställning av en översiktlig systeminventering Utbildningar och workshops Sammanställning av slutrapport 5.3 Leveransgodkännande Slutrapporten ska godkännas skriftligt av uppdragsgivaren. Anki Heimonen (15) ID referens

11 6 organisation 6.1 Roller Detta projekt består av följande roller. Uppdragsgivare Styrgruppens ordförande ledare Styrgruppsmedlemmar medlemmar Regionförbundet i Kalmar län, org.nr Regionförbundet företräder utöver sig själv även nedanstående kommuner. Borgholms kommun, org.nr Emmaboda kommun, org.nr Hultsfreds kommun, org.nr Högsby kommun, org.nr Kalmar kommun, org.nr Mönsterås kommun, org.nr Mörbylånga kommun, org.nr Nybro kommun, org.nr Oskarshamns kommun, org.nr Torsås kommun, org.nr Västerviks kommun, org.nr Vimmerby kommun, org.nr Bemanning Uppdragsgivare Kommunchefsgruppen Kalmar län Styrgruppens ordförande Stephen Dorch Informationssäkerhetssamord nare, Regionförbundet Kalmar län ledare Anki Heimonen 1:e arkivarie, Kommunalförbundet ITSAM Styrgruppsmedlemmar Mats Johansson Kommunchef, Mönsterås kommun Christer Lundh Administrativ chef, Västerviks kommun Marie Johansson Arkivarie, Kalmar kommun Magnus Garp IT-strateg, Kalmar kommun Anki Heimonen (15) ID referens

12 Karin Lokrantz Nilsson Therese Åhlander Tomas Karlsson Länsarkivarie, Kalmar läns Arkivförbund Registrator, Borgholms kommun IT-chef, Oskarshamns kommun Referensgrupper Konceptstudie e-arkiv Kronoberg/Blekinge E-arkiv Skåne Nordost E-arkiv Skåne Sydost E-arkiv i Linköpings kommun (E-Lin) Elin Jonsson Magdalena Nordin Lars-Erik Strandberg Michaela Sarvik Christian Jernecrantz Dan Malmsten Mariella Andersson 6.3 Resursplanering och ansvarsfördelning ledaren har i uppdrag att erbjuda passande utbildningsutbud. De deltagande organisationernas ansvar är att tillse att berörd personal deltar vid de utbildningstillfällen som erbjuds. Varje deltagande organisation skall utse en intern projektledare och en projektarbetsgrupp inom respektive organisation. Den interna arbetsgruppen ansvarar för att sprida informationen ut i sin organisation, delta vid möten och utbildningar och sammanställa/återrapportera uppgifter som den interna projektledaren sedan överlämnar till projektledaren för vidare bearbetning. Kompetenshöjande åtgärder Kompetenshöjande åtgärder bör främst ske inom grupperna: Politisk ledning Ekonomichefer Administrativa chefer/verksamhetschefer it-chefer/it-strateger eller motsvarande informationssäkerhetsansvariga verksamhetsutvecklare systemansvariga arkivarier eller motsvarande jurister upphandlare/inköpsansvariga Därutöver bör även handläggare som visar intresse för frågorna erbjudas utbildning redan i detta skede. Anki Heimonen (15) ID referens

13 7 Ändringar i projektplanen Avvikelser och förändringar inom projektets ramar tas upp i mötesanteckningar i styrgruppen. Beslut tas i första hand direkt och dokumenteras direkt. 8 Riskanalys Nr Händelser som kan påverka projektet negativt och vilka konsekvenserna blir 1 ledaren kan inte fullfölja sitt uppdrag 2 Kommunerna avsätter inte resurser för att genomföra de aktiviteter som ingår i projektet 3 Berörd personal deltar inte vid de träffar, workshops och utbildningar som erbjuds 4 Återrapportering av uppgifter sker inte inom fastställd tid 5 Frågan anses inte längre intressant och projektet avslutas i förtid Sanno -likhet (1-5) Konsekvens (1-5) Åtgärdsplan för att undvika eller mildra konsekvenserna 1 4 et får avbrytas eller fördröjas till ny projektledare knutits till projektet. 4 4 Uppdragsgivarna uppnår inte projektets mål och införandet av e-arkiv fördröjs. Ledningen måste inse frågans vikt för organisationens framtid och frigöra resurser för arbetet. 3 5 Uppdragsgivarna uppnår inte projektets mål och införandet av e-arkiv fördröjs. Ledningen på alla nivåer måste inse frågans vikt för organisationens framtid och frigöra resurser för utbildning och kunskapshöjande åtgärder. 4 4 Påminnelser skickas ut. Om svar inte kommer in räknas resultatet bort och anledningen redovisas i projektets slutrapport. 1 5 Deltagande kommuner beslutar att avvakta och invänta framtida lösningar. 9 Dokument och rapportering 9.1 dokument plan Budget Styrgruppsbeslut Mötesanteckningar Statusrapport med aktivitetsplan Slutrapport Anki Heimonen (15) ID referens

14 9.2 Arbetsdokument Nulägesanalys Översiktlig systeminventering Utbildningsplan Utbildningsmaterial Nyhetsbrev 9.3 Rapportering ledningen ska till styrgruppen lämna en lägesrapport en gång per månad i form av ett nyhetsbrev, eller vid annan tidpunkt som styrgruppen beslutar om. Dokument Frekvens Ansvar Styrgrupp/PL plan Styrgrupp/PL Budget PL Mötesanteckningar med aktivitetsplan 1/vecka PL Statusrapport 1/vecka PL Lägesrapport PL Styrgruppsbeslut Styrgruppens ordförande Slutrapport PL 10 Kommunikationsplan Kommunikationsvägar för projektet är: Microsoft One Drive Yammer Används för intern kommunicering och administrering av arbetsmaterial inom styrgruppen och med referensgrupper Används för intern kommunicering av mallar, underlag och nyhetsbrev inom styrgruppen och med referensgrupper Används för publicering av projektinformation och styrdokument. Anpassas främst för externa användare. Anki Heimonen (15) ID referens

15 Nyhetsbrev E-post Skickas till uppdragsgivarna och publiceras via projektets hemsida. Används vid utskick av mallar och underlag till kontaktpersoner och uppdragsgivare Ansvarsfördelning vid kommunicering av information ledaren ansvarar för: att intern projektinformation, mallar och underlag skickas ut till styrgrupp och kontaktpersoner, publiceras via Yammer och i förekommande fall även skickas till kommunens centrala e-postlådor. att nyhetsbrev och extern information upprättas och skickas ut till uppdragsgivarna via e-post, samt att nyhetsbrev och extern information publiceras via Yammer och projektets hemsida. Kontaktpersonerna i de berörda kommunerna är ansvarar för: att informationen sprids vidare till berörda personer inom den egna organisationen. att eventuell återrapportering sker till projektledaren inom fastställd tidsram. Anki Heimonen (15) ID referens

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 Klassificering av information exempel och jämförelse Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 ITSAM ett kommunalförbund Bildas 2008 6 kommuner i Östergötland och Kalmar län Hanterar telefoni, bredband,

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge ÄRENDE Dnr KS/2014:68 Konceptstudie 2014 E-arkiv Kronoberg och Blekinge - plan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (19) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel.

Läs mer

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25 SKNV Vårt arbete med e-arkiv så långt 1 Förstudie mars november 2012 Fördjupad förstudie mars 2014 mars 2015 2 Lite bakgrund. Varför samarbete kring e- arkiv? - - - - Stort komplext område Kostnadskrävande

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu?

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu? Resans gång 2012 Nätverksmöten bland arkivarierna inom SkNo och Höör samt samtal med IT. 2013 Diskussioner med IT och chefsgruppen inom SkNo. Ansökan om EU-medel. 2014 förstudie, EU-projekt, medfinansiering

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv augusti 2013 februari 2014 ägare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 4 2.1 Allmänt om slutrapporten och den fördjupade

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

kirei Kvalitetsgranskning DNSSEC Rapport Regionförbundet i Kalmar län Kirei 2012:13 10 januari 2013

kirei Kvalitetsgranskning DNSSEC Rapport Regionförbundet i Kalmar län Kirei 2012:13 10 januari 2013 kirei Rapport 10 januari 2013 Regionförbundet i Kalmar län Kirei 2012:13 Kvalitetsgranskning DNSSEC 1 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar län har under 2012 bedrivit ett projekt med syfte att införa DNSSEC

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden Digitala elevakter Digitala elevakter Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter Demonstration Framtiden Den pappersbundna elevakten o Mycket dokumentation kring

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 1 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2 eard

Läs mer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Beslut Rektors kansli 2009-02-11 MDH 1.7.1 84/09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Elektronisk arkivering

Elektronisk arkivering Elektronisk arkivering Information om pågående projekt Riksarkivet och SKL Caspar Almalander Agenda 1. Sambruks projekt Elektroniskt bevarande etapp 2 2. Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium 3. SKL:s

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl.10.15-12.00, den 9 mars 2015

Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl.10.15-12.00, den 9 mars 2015 2015-02-12 1 (9) PM Kristian Kristiansson Kommunarkiv, Kontaktcenter Mötesanteckning Knutmöte i mars Telefonmöte antecknat i Nacka kl.10.15-12.00, den 9 mars 2015 Deltagande Inbjudna: Caspar Almalander

Läs mer

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.2 INLOGGNING... 1 2 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR, MENYER... 2 3 SNABBMENYN... 3 4 HUVUDMENYN... 4 4.1 START... 4 4.2 PROJEKT...

Läs mer