earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt"

Transkript

1 plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen (15) ID referens

2 Innehållsförteckning 1 Inledning planens syfte Regler för planen Versionsbeteckning ets bakgrund och syfte Mål Mål mål ets prioriteringar budget 7 4 beskrivning Omfattning Avgränsning Avslutskriterier Tid- och leveransplan Tidsram Leveransplan Leveransgodkännande organisation Roller Bemanning Resursplanering och ansvarsfördelning Ändringar i projektplanen 13 8 Riskanalys 13 9 Dokument och rapportering dokument Arbetsdokument Rapportering Kommunikationsplan Ansvarsfördelning vid kommunicering av information Anki Heimonen (15) ID referens

3 1 Inledning 1.1 planens syfte Syftet med detta dokument, är att från styrgruppen för projekt earkiv Kalmar län ge de övergripande planen för arbetet med projektet. et ska använda ett antal dokument för projektstyrning. Syftet med dessa dokument, som i fortsättningen kallas för projektdokument, är att projektet ska styras på ett effektivt sätt. Alla projektmedlemmar har skyldighet att informera sig om vilka projektdokument som gäller för projektet. 1.2 Regler för planen planen ska undertecknas av styrgruppens ordförande och projektledaren. Detta dokument ska normalt inte förändras under projektets gång. Om det av något skäl ändå måste revideras ska uppdragsgivaren genom styrgruppens ordförande signera den nya versionen och versionsbeteckningen ska uppdateras och tydligt framgå av dokumentet. 1.3 Versionsbeteckning Detta dokument har följande versionshistoria: Version Anledning Datum 0.1 Första utkast Utkast efter styrgruppsmöte Fastställt dokument efter styrgruppsmöte Anki Heimonen (15) ID referens

4 1.4 ets bakgrund och syfte Bakgrund Information som skapas och hanteras i elektronisk form ska också kunna bevaras i elektronisk form. Om så inte sker måste informationen även fortsättningsvis hanteras i pappersform. Det rör sig om stora mängder ackumulerad digital information som idag förvaras i olika digitala verksamhetssystem i väntan på en lösning för långtidslagring, ett så kallat e-arkiv. SKL tecknade hösten 2013 ett ramavtal som möjliggör avrop av tjänst eller produkt för digital långtidslagring av digital information. Målsättningen med ramavtalet är att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner, landsting och regioner som öppnar upp för möjligheten att införa, förvalta och utveckla e-arkiv. E- arkiv är ett nationellt prioriterat projekt där samverkan framhålls som en viktig framgångsfaktor av SKL och E-delegationen. Regional bakgrund E-arkiv togs upp på den primärkommunala nämndens (PKN) agenda den 1 november 2012 på initiativ av Mörbylånga kommun. PKN beslutade då att Regionförbundet (RF) skulle bidra till en fortsatt samverkan mellan kommunerna gällande e-arkiv. Som ett resultat av detta genomfördes ett e- arkivmöte i februari På mötet bestämdes att frågan skulle lyftas till kommunchefsgruppen vilket föredrogs den 17 maj Kommuncheferna betonade att e-arkiv är en viktig fråga men beslutade att det fortsatta arbetet i första hand skulle ske genom samverkan och inte genom en egen förstudie. Under sommaren 2013 konstituerades en programgrupp för e-arkiv i Kalmar län. Syftet var att strukturera upp samverkan och att synliggöra arbetet med e- arkiv i länet. Programgruppen genomförde referensgruppsmöten tillsammans med e-arkivprojektet i Kronoberg/Blekinge, Skåne Nordost och Jönköpings län. Programgruppen genomförde även en större workshop och utbildning för alla kommunerna och landstinget under hösten Programgruppen ansåg sig kunna ta samordningsansvar för utvecklingen upp till en viss nivå. När omfattningen och kraven på kvalitetssäkring ökade var det inte längre möjligt att genomföra samordningsarbetet med enbart samverkan. För att inte tappa fart i processen var det programgruppens uppfattning att ett projekt Anki Heimonen (15) ID referens

5 med en avdelad projektledare/samordnare borde startas upp så snart som möjligt under våren Frågan lyftes på kommunchefsgruppens möte i Kalmar Samtliga kommunchefer ställde sig positiva till finansiering av en länsresurs för arbete med e-arkiv på 60 % under 12 månader. Samtliga kommuner tackade sedan även ja till den inbjudan om samverkan med Kronoberg/Blekinge som ledningsgruppen för fördjupad förstudie e-arkiv Kronoberg översände till kommunerna i Kalmar län För att säkerställa att frågan om långsiktigt digitalt bevarande skulle betraktas som en nyckelfråga i utvecklingen av det framtida esamhället så har e-arkiv ingått som en aktivitet i arbetet med e-utveckling inom ramen för den regionala Digitala agendan för Kalmar län Syfte Syftet med projektet är att höja kunskapen, kompetensen och medvetenheten om digital informationshantering och belysa innebörden av de vägval som kommunerna måste göra inför ett införande av system för långsiktigt digitalt bevarande, hädanefter benämnt e-arkiv. ets namn är earkiv Kalmar län. Regionförbundets diarienummer för projektet är. et har initierats av länets programgrupp för e-arkiv. Uppdragsgivare till projektet är kommunchefsgruppen i Kalmar län. 2 Mål ets uppdrag är att uppnå alla de tre målen nedan. Vid eventuella problem som gör att det blir svårt att uppfylla alla tre ska styrgruppen omedelbart informeras. Åtgärder ska då vidtas som begränsar skadan i möjligaste mån. ets mål består av tre delar resultatet, vilka finns angivna under rubriken Produktmål nedan. tidpunkt för leverans, vilken finns angiven i avsnitt Tid och leveransplan nedan. begränsad kostnad, vilket finns förtydligat i avsnitt Kostnad nedan. Anki Heimonen (15) ID referens

6 2.1 Mål * Problemområden inom den kommunala dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktionen ska belysas och förslag till åtgärder utarbetas. * Uppdragsgivarnas organisationer ska ges förutsättningar att uppnå en likartad kunskapsnivå för sitt fortsatta arbete med införande och hantering av en obruten digital informationskedja. * Kunskaper och erfarenheter från de medverkande kommunerna och deltagarna ska fångas upp och kunna återanvändas inom projektmedlemmarnas organisationer. * Förslag till strategier för enskilda eller sammanhållna regionala lösningar för långsiktigt digitalt bevarande ska utarbetas där tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska förutsättningar belyses. 2.2 mål ledaren ska presentera verktyg och metoder för att belysa eventuella problemområden inom de medverkande organisationernas dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktion. Detta arbete kommer i första hand att ske genom en nulägesanalys som speglar det aktuella läget i form av resurser, organisation och informationshantering inom respektive deltagande kommun idag. Under projektet kommer även en gemensam systeminventering att genomföras vilken kommer att belysa vilka digitala system som idag används i de deltagande kommunerna, eventuella framtida möjligheter till samverkan vid t ex upphandling, vilka typer av digital informationen som hanteras i de deltagande kommunerna idag samt hur den hanteras. Dessa två inventeringar kommer att användas som underlag för projektets slutrapport. Systeminventeringen kommer även att kunna ligga till grund för ett eventuellt utökat IT-samverkansarbete inom Kalmar län. Genom konferenser, workshops och utbildningar kommer de deltagande organisationerna ges möjligheter att få en inblick i eller fördjupade kunskaper om vad digital långtidslagring innebär i praktiken och hur man kan gå till väga för att förvalta digital information och digitala arkiv på lång sikt. Genom samverkan och omvärldsbevakning ska kunskaper och erfarenheter från liknande projekt och från de egna medverkande organisationerna fångas upp och delges samtliga berörda. Förbättringsförslag och förslag till åtgärder ska utarbetas och presenteras för samtliga deltagare. Anki Heimonen (15) ID referens

7 2.3 ets prioriteringar ets prioriteringar viktas ofta utifrån Tid, Kostnad och Kvalitet, ibland kallad TCQ-triangeln. ets prioritering är definierad enligt följande: Tid 0,5 Kostnad 0,2 Resultat (Kvalitet, Omfattning/Ambitionsnivå) 0,3 3 budget På uppdrag av projektets uppdragsgivare avtal om projektledartjänst Hr tecknats mellan Regionförbundet Kalmar län och Kommunalförbundet ITSAM. Insatsen omfattar 60 procent av en heltid under 12 månader med start (Avtalsnummer: earkiv ). budgeten är en skattning av kostnaden för de aktiviteter som programgruppen identifierat för projektet. Resor, möten, utbildningar och workshops samt visst konsultstöd och utrymme att få in externa föreläsare ingår i budgeterad kostnad. Varje deltagande myndighet står för sina egna kostnader i samband med resor och övriga omkostnader. ITSAM redovisar uppkomna och planerade kostnader till styrgruppen. Ett eventuellt överskott av projektmedel vid projektavslut hanteras av styrgruppen. Medel kan komma att återbetalas alternativt användas till nödvändiga fortsatta aktiviteter inom e-arkiv efter projektavslut. ets totala budget omfattar SEK. Regionförbundet fördelar kostnaden till parterna enligt nedanstående tabell. Kostnad i kronor (50% rak andel + 50% Kommun befolkningsandel) Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Anki Heimonen (15) ID referens

8 Västervik Regionförbundet 1/12- del Summa Vimmerbys andel betalas direkt till ITSAM genom deras befintliga samverkansavtal Kommunalförbundet ITSAM fakturerar Regionförbundet kvartalsvis i efterskott med beloppet kronor per kvartal med följande förfallodagar; , , och Om projektledaren har skäl att anta att projektets kostnad kommer att avvika från dess budget måste hon rapportera detta till styrgruppen som ansvarar för att fatta beslut om hur avvikelsen ska hanteras. 4 beskrivning earkiv Kalmar län är ett utvecklingsprojekt med målet att skapa förutsättningar för en effektiv och säker förvaltning som uppfyller lagens, myndighetens och medborgarens krav på åtkomlig och tillförlitlig information. 4.1 Omfattning et ansvarar för att ta fram en aktivitetsplan. För varje aktivitet ska anges: Aktivitetsbenämning Ansvarig person Omfattning i tid, startdatum och slutdatum. Aktiviteter som ska genomföras av projektledaren Styrgruppsmöten Samordning inom länet och med andra pågående projekt, t ex i referensgrupperna. Omvärldsbevakning Upprätta och uppdatera en projektsite via Skicka ut och sammanställa nulägesanalys med fokus på status och organisering av informations- och ärendehanteringen och arkivet i de medverkande kommunerna. Ta fram förslag och mallar till styrande dokument och kommunicera dessa ut till de deltagande kommunerna. Skicka ut och sammanställa den övergripande systeminventeringen i de deltagande kommunerna. Anki Heimonen (15) ID referens

9 Utarbeta förslag till klassificering och värdering av information Utarbeta och erbjuda konferenser, utbildningar och workshops för kompetenshöjande åtgärder hos ledning och medarbetare form av regionala eller lokala utbildningar på plats eller i form av webbutbildningar. Presentera en slutrapport som belyser möjliga framtida vägval för kommunerna i Kalmar län samt de risker som det innebär att införa eller inte införa en digital informationshantering och ett system för långsiktigt digitalt bevarande. Genomlysa legala krav/juridiska aspekter vid införandet av system för långsiktigt digitalt bevarande Genomlysa de ekonomiska förutsättningarna för införande av system för långsiktigt digitalt bevarande Belysa möjligheterna och problemen med att ingå ett fördjupat samarbete med andra regioner och pågående projekt. Aktiviteter som ska utföras av medlemskommunerna Bemanna projektet lokalt i varje kommun Utse kontaktperson i respektive kommun, d v s projektledare på plats i kommunen. Återkoppla till projektledaren vid behov. Genomföra nulägesanalys som pekar på hur informations- och ärendehanteringen och arkivfunktionen fungerar och är organiserad idag. Genomföra kompetenshöjande åtgärder hos ledning och medarbetare i Se över och uppdatera/upprätta styrande dokument Genomföra systeminventering av system som lagrar information Klassificera och värdera all information som kommunen och de kommunala bolagen/stiftelserna producerar och hanterar inom sina olika verksamheter. Delta vid de kompetenshöjande åtgärder som erbjuds. 4.2 Avgränsning I detta projekt ingår inte att: Digitalisera befintligt analogt arkivmaterial. Hantera frågan om digitala mellanarkiv Upphandla, leverera och/eller införa system för långsiktigt digitalt bevarande. Anki Heimonen (15) ID referens

10 4.3 Avslutskriterier Detta projekt anses avslutat när slutrapporten är överlämnad till och leveransgodkänd av uppdragsgivaren. et kan även avslutas genom att styrgruppen lägger ned projektet. 5 Tid- och leveransplan 5.1 Tidsram et pågår t o m Slutrapporten ska vara överlämnad till uppdragsgivaren senast Leveransplan Senast ska följande produkter levereras: Slutrapport Delleveranser Nulägesanalys Systeminventering Utbildningsplan Utbildningar och workshops Månadsavstämningar Milstolpar Fastställande av styrgrupp och projektdirektiv Sammanställning och redovisning av nulägesanalys Genomförande och sammanställning av en översiktlig systeminventering Utbildningar och workshops Sammanställning av slutrapport 5.3 Leveransgodkännande Slutrapporten ska godkännas skriftligt av uppdragsgivaren. Anki Heimonen (15) ID referens

11 6 organisation 6.1 Roller Detta projekt består av följande roller. Uppdragsgivare Styrgruppens ordförande ledare Styrgruppsmedlemmar medlemmar Regionförbundet i Kalmar län, org.nr Regionförbundet företräder utöver sig själv även nedanstående kommuner. Borgholms kommun, org.nr Emmaboda kommun, org.nr Hultsfreds kommun, org.nr Högsby kommun, org.nr Kalmar kommun, org.nr Mönsterås kommun, org.nr Mörbylånga kommun, org.nr Nybro kommun, org.nr Oskarshamns kommun, org.nr Torsås kommun, org.nr Västerviks kommun, org.nr Vimmerby kommun, org.nr Bemanning Uppdragsgivare Kommunchefsgruppen Kalmar län Styrgruppens ordförande Stephen Dorch Informationssäkerhetssamord nare, Regionförbundet Kalmar län ledare Anki Heimonen 1:e arkivarie, Kommunalförbundet ITSAM Styrgruppsmedlemmar Mats Johansson Kommunchef, Mönsterås kommun Christer Lundh Administrativ chef, Västerviks kommun Marie Johansson Arkivarie, Kalmar kommun Magnus Garp IT-strateg, Kalmar kommun Anki Heimonen (15) ID referens

12 Karin Lokrantz Nilsson Therese Åhlander Tomas Karlsson Länsarkivarie, Kalmar läns Arkivförbund Registrator, Borgholms kommun IT-chef, Oskarshamns kommun Referensgrupper Konceptstudie e-arkiv Kronoberg/Blekinge E-arkiv Skåne Nordost E-arkiv Skåne Sydost E-arkiv i Linköpings kommun (E-Lin) Elin Jonsson Magdalena Nordin Lars-Erik Strandberg Michaela Sarvik Christian Jernecrantz Dan Malmsten Mariella Andersson 6.3 Resursplanering och ansvarsfördelning ledaren har i uppdrag att erbjuda passande utbildningsutbud. De deltagande organisationernas ansvar är att tillse att berörd personal deltar vid de utbildningstillfällen som erbjuds. Varje deltagande organisation skall utse en intern projektledare och en projektarbetsgrupp inom respektive organisation. Den interna arbetsgruppen ansvarar för att sprida informationen ut i sin organisation, delta vid möten och utbildningar och sammanställa/återrapportera uppgifter som den interna projektledaren sedan överlämnar till projektledaren för vidare bearbetning. Kompetenshöjande åtgärder Kompetenshöjande åtgärder bör främst ske inom grupperna: Politisk ledning Ekonomichefer Administrativa chefer/verksamhetschefer it-chefer/it-strateger eller motsvarande informationssäkerhetsansvariga verksamhetsutvecklare systemansvariga arkivarier eller motsvarande jurister upphandlare/inköpsansvariga Därutöver bör även handläggare som visar intresse för frågorna erbjudas utbildning redan i detta skede. Anki Heimonen (15) ID referens

13 7 Ändringar i projektplanen Avvikelser och förändringar inom projektets ramar tas upp i mötesanteckningar i styrgruppen. Beslut tas i första hand direkt och dokumenteras direkt. 8 Riskanalys Nr Händelser som kan påverka projektet negativt och vilka konsekvenserna blir 1 ledaren kan inte fullfölja sitt uppdrag 2 Kommunerna avsätter inte resurser för att genomföra de aktiviteter som ingår i projektet 3 Berörd personal deltar inte vid de träffar, workshops och utbildningar som erbjuds 4 Återrapportering av uppgifter sker inte inom fastställd tid 5 Frågan anses inte längre intressant och projektet avslutas i förtid Sanno -likhet (1-5) Konsekvens (1-5) Åtgärdsplan för att undvika eller mildra konsekvenserna 1 4 et får avbrytas eller fördröjas till ny projektledare knutits till projektet. 4 4 Uppdragsgivarna uppnår inte projektets mål och införandet av e-arkiv fördröjs. Ledningen måste inse frågans vikt för organisationens framtid och frigöra resurser för arbetet. 3 5 Uppdragsgivarna uppnår inte projektets mål och införandet av e-arkiv fördröjs. Ledningen på alla nivåer måste inse frågans vikt för organisationens framtid och frigöra resurser för utbildning och kunskapshöjande åtgärder. 4 4 Påminnelser skickas ut. Om svar inte kommer in räknas resultatet bort och anledningen redovisas i projektets slutrapport. 1 5 Deltagande kommuner beslutar att avvakta och invänta framtida lösningar. 9 Dokument och rapportering 9.1 dokument plan Budget Styrgruppsbeslut Mötesanteckningar Statusrapport med aktivitetsplan Slutrapport Anki Heimonen (15) ID referens

14 9.2 Arbetsdokument Nulägesanalys Översiktlig systeminventering Utbildningsplan Utbildningsmaterial Nyhetsbrev 9.3 Rapportering ledningen ska till styrgruppen lämna en lägesrapport en gång per månad i form av ett nyhetsbrev, eller vid annan tidpunkt som styrgruppen beslutar om. Dokument Frekvens Ansvar Styrgrupp/PL plan Styrgrupp/PL Budget PL Mötesanteckningar med aktivitetsplan 1/vecka PL Statusrapport 1/vecka PL Lägesrapport PL Styrgruppsbeslut Styrgruppens ordförande Slutrapport PL 10 Kommunikationsplan Kommunikationsvägar för projektet är: Microsoft One Drive Yammer Används för intern kommunicering och administrering av arbetsmaterial inom styrgruppen och med referensgrupper Används för intern kommunicering av mallar, underlag och nyhetsbrev inom styrgruppen och med referensgrupper Används för publicering av projektinformation och styrdokument. Anpassas främst för externa användare. Anki Heimonen (15) ID referens

15 Nyhetsbrev E-post Skickas till uppdragsgivarna och publiceras via projektets hemsida. Används vid utskick av mallar och underlag till kontaktpersoner och uppdragsgivare Ansvarsfördelning vid kommunicering av information ledaren ansvarar för: att intern projektinformation, mallar och underlag skickas ut till styrgrupp och kontaktpersoner, publiceras via Yammer och i förekommande fall även skickas till kommunens centrala e-postlådor. att nyhetsbrev och extern information upprättas och skickas ut till uppdragsgivarna via e-post, samt att nyhetsbrev och extern information publiceras via Yammer och projektets hemsida. Kontaktpersonerna i de berörda kommunerna är ansvarar för: att informationen sprids vidare till berörda personer inom den egna organisationen. att eventuell återrapportering sker till projektledaren inom fastställd tidsram. Anki Heimonen (15) ID referens

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Fördjupad förstudie hösten 2013 Reviderad version E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (20) Postadress Box 1222,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge Uppstartsmöte i Växjö 15 januari 2013 Marianne Dalesjö, kanslichef och Elin Jonsson, arkivarie Dagordning Mötet inleds (Marianne) Presentation av deltagare Presentation

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 Klassificering av information exempel och jämförelse Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 ITSAM ett kommunalförbund Bildas 2008 6 kommuner i Östergötland och Kalmar län Hanterar telefoni, bredband,

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Bilaga 5 Konceptstudie E-arkiv

Bilaga 5 Konceptstudie E-arkiv ägare 1 Bilaga 5 Konceptstudie E-arkiv Rapport från workshop om arkivtillsyn Arkivmyndigheten har i uppgift att ansvara för tillsyn över att myndigheterna bevarar och vårdar sina arkiv i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

E-arkiv 22 januari. Välkomna

E-arkiv 22 januari. Välkomna E-arkiv 22 januari Välkomna Agenda Laget runt Mål Utbildning Arbetssätt 2015 Lunch Erik Ander Bengtsfors berättar om deras arbete i Bengtsfors Peter Olofsson berättar om e-arkivet på Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Välkommen till Eskil"una

Välkommen till Eskiluna Välkommen till Eskil"una Elektroniskt bevarande etapp 2 Det handlar om a. säkerställa en långsik5g informa5onsförsörjning! Slutrapporten etapp 2 Sambruk 2011. Dokumentet får dock spridas enligt Creative

Läs mer

Västkom. Göteborg 18 november Del 1 av 2. Stephen Dorch, ISMP

Västkom. Göteborg 18 november Del 1 av 2. Stephen Dorch, ISMP Västkom Göteborg 18 november 2015 Del 1 av 2 Stephen Dorch, ISMP Stephen Dorch Regional informationssäkerhetssamordnare AB Svenska Shell 3 år Landstinget i Kalmar Län 20 år Regionförbundet i Kalmar län

Läs mer

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25 SKNV Vårt arbete med e-arkiv så långt 1 Förstudie mars november 2012 Fördjupad förstudie mars 2014 mars 2015 2 Lite bakgrund. Varför samarbete kring e- arkiv? - - - - Stort komplext område Kostnadskrävande

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge ÄRENDE Dnr KS/2014:68 Konceptstudie 2014 E-arkiv Kronoberg och Blekinge - plan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (19) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel.

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus. Upprättad av: Christian Jarnekrantz

Projektplan. Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus. Upprättad av: Christian Jarnekrantz SKÅNE NORDVÄST SID 1 (9) Projektnamn: Förberedande insatser inom området e-arkiv - Systeminventering med informationsfokus Upprättad av: Christian Jarnekrantz Datum: 2013-11-22 Diarienummer: SID 2 (9)

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson SLUTRAPPORT Version 1,0 Kalmar, 2014-12-22 Sakkunnig, Stephen Dorch Projektledare, Ulrika Adolfsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets syfte... 3 1.2 Medverkande... 3 1.3 Privata

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu?

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu? Resans gång 2012 Nätverksmöten bland arkivarierna inom SkNo och Höör samt samtal med IT. 2013 Diskussioner med IT och chefsgruppen inom SkNo. Ansökan om EU-medel. 2014 förstudie, EU-projekt, medfinansiering

Läs mer

Ett e arkiv värt att lita på

Ett e arkiv värt att lita på Ett e arkiv värt att lita på Arkivering i olika steg Medborgare Myndigheter Företag Verksamhetssystem Verksamhetsnära arkiv Slutarkiv Internationell standard Audit and Certification of Trustworthy Digital

Läs mer

Strategiskt informationsförsörjning med sikte på ett långsiktigt digitalt bevarande i de 33 skånska kommunerna

Strategiskt informationsförsörjning med sikte på ett långsiktigt digitalt bevarande i de 33 skånska kommunerna Datum Beteckning 2015-06-15 Projektplan Niclas Bendroth Clausenborg niclas.b.clausenborg@kfsk.se Kommunchefer, kommundirektörer och stadsdirektörer i de skånska kommunerna Erbjudande om deltagande i projekt

Läs mer

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse.

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse. Anslutningsplan 2017 Kommunalförbundet Planen beskriver det praktiska arbetet med att ansluta kommunerna Bromölla, Höör, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge som förbundsmedlemmar. Medlemskap

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Projektdirektiv Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm

Projektdirektiv Säkerställa införandet av digitala trygghetslarm 0.01 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdirektiv Digitala trygghetslarm Nummer för projekt Öka andelen digitala trygghetslarm Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Läs mer

Projekt earkiv

Projekt earkiv Projekt earkiv 2012-10-01 Agenda - Bakgrund till projektet - Status Vad har hänt hittills? - Checklista - Vad händer närmast? - Delprojekt Upphandling - Frågor SKL har beslutat om Strategi för esamhället

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information från Mölndal (Mathias Krusell)

Information från Mölndal (Mathias Krusell) E-arkiv Så gjorde Mölndal Mathias Krusell Mölndal Torleif Öckerö Partille Ale Lerum Kungälv Uddevalla Härryda Alingsås SKL kommentus Information från Mölndal (Mathias Krusell) Bakgrund Mathias inleder

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad

Digitala trygghetslarm i Sundbybergs stad Sida 1 av 8 213-9-5 Digitala trygghetslarm i s stad Projektidé Namn Digitala trygghetslarm i s stad Område digitala trygghetslarm Projektidé skapad av Ida Bäckström Ansvarig kommun Beskrivning Trygghetslarm

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Kalmar earkiv Kalmar län Komplettering till slutrapport. Version 2.0

Kalmar earkiv Kalmar län Komplettering till slutrapport. Version 2.0 Kalmar 20160115 Version 2.0 Innehåll 1 Inledning 3 2 Juridik 3 2.1 Programgruppens rekommendation till kommuncheferna... 4 3 Vanliga frågor (FAQ) 4 4 Ansvarsförhållande 5 5 SWOT-analys 7 5.1 Generella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

2016, Värmeverket. Carina Åresved-Gustavsson,

2016, Värmeverket. Carina Åresved-Gustavsson, 2016, Värmeverket Marie Leandersson, Jan Darrell, Carina Leijon, Kjell Fernandi, Mats Dalberg, Gudrun Johnsson, Håkan Dahlgren, Sulev Pull Carina Åresved-Gustavsson, : Camilla Kallenberg Håkan Dahlgren

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS

Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS-2014-453 Beställare: Samhällsbyggnad, Magnus Olsson, Administrativ chef Projektledare: Samhällsbyggnad,

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer)

FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) FGS:erna i dag och hur får vi dem att bli fler (FGS = Förvaltningsgemensamma specifikationer) 2016-10-13 Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare, metadata, Riksarkivet Elin Jonsson, Bevarandestrateg, Sydarkivera

Läs mer

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv

SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv augusti 2013 februari 2014 ägare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 4 2.1 Allmänt om slutrapporten och den fördjupade

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Informationssäkerhetsprojektet

Informationssäkerhetsprojektet Informationssäkerhetsprojektet Projektets introduktionsrunda våren 2015 Projektledare från länsstyrelsen, Tommy Lindström Sakkunnig från regionförbundet, Stephen Dorch 1,7 mkr 2:4 medel krisberedskap Styrgrupp

Läs mer

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg 1 Förslag till uppdragsplan Integrering av Vård och Omsorg 01.2 Förslag till uppdragsplan integrering Vård och omsorg Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Fritid för alla PROJEKTPLAN

Fritid för alla PROJEKTPLAN IDROTTSFÖRVALTNINGEN FÖRENINGS- OCH BESTÄLLAR AVDELNINGEN PROJEKTPLAN PROJEKTPLAN Malin Bernt 1:1 Dnr Fastställd av styrgrupp den Senast ändrad Sida 1 (12) Lilla ratten Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse.

Anslutningsplan Kommunalförbundet Sydarkivera. Medlemskap. Genomföra anslutning. Anslutningsöverenskommelse. ANSLUTNINGSPLAN DATUM DNR SARK.2017.28 HANDLÄGGARE ANKI HEIMONEN Anslutningsplan 2018 Kommunalförbundet Planen beskriver det praktiska arbetet med att ansluta kommunerna Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby,

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

FGS, ÖPPNA DATA OCH E-ARKIV

FGS, ÖPPNA DATA OCH E-ARKIV FGS, ÖPPNA DATA OCH E-ARKIV 30 MAJ 2017 Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunalförbundet Sydarkivera bjuder in till en spännande nätverksdag i anslutning till Offentliga rummet

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Anteckningar från arkivträff den 10 september

Anteckningar från arkivträff den 10 september Anteckningar från arkivträff den 10 september 1 Deltagare Niclas Rosenbalck, Älmhults kommun Anders Karlsson, Ronneby kommun Helene Blomquist, Lessebo kommun Kerstin Johansson, Växjö kommun Marie Ulmhed,

Läs mer

Dokumenttyp Riskanalys Område DNSSEC2012. DNSSEC 2012 RISKANALYS Version 0.1. Västervik Ort och datum. Stephen Dorch Analysledare

Dokumenttyp Riskanalys Område DNSSEC2012. DNSSEC 2012 RISKANALYS Version 0.1. Västervik Ort och datum. Stephen Dorch Analysledare DNSSEC2012 DNSSEC 2012 RISKANALYS Version 0.1 Västervik 2012 05 02 Ort och datum Stephen Dorch Analysledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Omfattning 3 2.1 Deltagande kommuner i analysen... 3 2.2

Läs mer