SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv"

Transkript

1 E-arkiv Kronoberg och Blekinge SLUTRAPPORT Fördjupad förstudie e-arkiv augusti 2013 februari 2014

2 ägare 2 Innehåll 1 Sammanfattning Bakgrund Allmänt om slutrapporten och den fördjupade förstudien Beställare period Måluppfyllelse idé och mål Ekonomi förlopp Erfarenheter från den fördjupade förstudien Organisation, roller och ansvarsfördelning Expert- och referensgrupper Utbildningar och aktiviteter Rutinbeskrivningar och mallar Nulägesanalys e-arkiv i drift Översiktlig systeminventering Analys leveranstester Analys ramavtal Planering inför projekt Informationsspridning Resultat och dokumenthantering Avvikelse och ändringshantering Leverans, överlämning och godkännande Upplevd kvalitét Fungerade bra att rekommendera Fungerade mindre bra bör förbättras till nästa projekt Att tänka på till nästa projekt Fortsatt arbete Källor shantering

3 ägare 3 Utgåva Kommentar Första utkast med sammanställning av information från lägesrapporter och anteckningar från styrgruppsmöten och avstämningsträffar för kontaktpersoner för synpunkter till arbets- och referensgrupper efter synpunkter från referensgrupper. Kompletterad text och leveranstest och analys ramavtal utskickad för synpunkter. Kompletterad med sammanfattning, utvärdering och enkät e- arkiv i drift för godkännande av styrgruppen. Kompletterad med redovisning av ekonomi och sammanfattning av förankring hos deltagande organisationer godkänd av styrgruppen vid möte 21 februari Publicerad version. En sammanställning av andelen system per organisation har lagts till.

4 ägare 4 1 Sammanfattning Styrgruppen för den fördjupade förstudien föreslår att i nästa etapp genomföra en konceptstudie med inriktning mot en gemensam organisation för e-arkiv i regionen. Arbetet under den fördjupade förstudien har baserats på de handlingsalternativ som beskrivits i Guide till handlingsalternativ och slutrapporten från förstudien. Olika förberedande aktiviteter innan införandet av e-arkiv påbörjades, bland annat en översiktlig systeminventering. Kunskaperna som arbetsgrupperna inhämtat har använts bland annat för rutinbeskrivningar och kommer att kunna användas för de utbildningar som planeras under kommande etapper. Vissa förberedande aktiviteter har fått skjutas upp till ett senare skede, men arbetet har ändå tagit ett tydligt steg framåt och det finns ett konkret förslag för fortsättningen. 2 Bakgrund Den fördjupade förstudien bygger vidare på resultatet från förstudien om e-arkiv som genomfördes våren 2013 i Kronoberg och Blekinge. Beslut om att genomföra den fördjupade förstudien fattades genom den överenskommelse som undertecknades av kommunchefer och regiondirektörer i Kronoberg och Blekinge i september Förslaget till gemensam förstudie om e-arkiv presenterades av i november Kommunerna i Blekinge hade i gemensam skrivelse anmält intresse att delta i samverkan. Förstudien genomfördes från januari 2013 och avslutades i augusti Målsättningen var att ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete med att införa e-arkiv, i första hand gällande långsiktigt bevarande hos arkivinstitution och inte digitalisering av analoga handlingar eller verksamhetsnära arkiv. Samtliga kommuner, landstingen och regionförbunden i Kronoberg och Blekinge deltog i förstudien. Efter den avslutade förstudien valde landstingen att ansluta till förvaltningssamverkan R7e-arkiv. Redan under förstudien kom frågor från Kalmar och Skåne Nordost om att delta i samverkan, men denna avgränsades till Kronoberg och Blekinge för att kunna hantera administrationen. Samordning med projekt och initiativ i angränsande län påbörjades under förstudien genom erfarenhetsutbyte och referensgrupper. Förstudien baserades på erfarenheter från Sambruks projekt Elektroniskt bevarande, E-delegationens projekt eard (e-arkiv och e-diarium), SKL:s projekt E-arkiv, internationella standarder och goda exempel samt de övergripande analyser som genomfördes. Även under den fördjupade förstudien har arbetsgrupperna följt arbetet i projektet eard och SKL:s projekt. 2.1 Allmänt om slutrapporten och den fördjupade förstudien Slutrapporten beskriver den fördjupade förstudien och de erfarenheter som kontaktpersonerna, styrgruppen, projektledningen och de olika gemensamma arbetsgrupperna vill förmedla till kommande etapper. Rapporten från den fördjupade förstudien är en sammanfattning. För uttömmande information hänvisas till mötesanteckningar, lägesrapporter, rapporter från

5 ägare 5 informationsträffar och det material som tagits fram av arbetsgrupperna. Allt material finns tillgängligt för deltagande organisationer via den gemensamma projektwebben. Den fördjupade förstudien handlade om att komma fram till en inriktning för fortsatt samverkan baserat på de handlingsalternativ som beskrivits i Guide till handlingsalternativ och slutrapporten från förstudien, förankra resultatet från förstudien samt att genomföra olika förberedande aktiviteter inför att införa e-arkiv. 2.2 Beställare direktivet godkändes av kommunchefer och regiondirektörer genom undertecknande av den gemensamma överenskommelsen om att genomföra förstudien. Överenskommelsen blev upprättad den 30 september ägare var. Deltagande organisationer var: Alvesta kommun Karlshamn kommun Karlskrona kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Olofströms kommun Markaryds kommun Sölvesborgs kommun Tingsryds kommun Älmhults kommun Uppvidinge kommun Regionförbundet Södra Småland (RFSS) Region Blekinge Ronneby kommun 2.3 period Den fördjupade förstudien startade i augusti Rapportering med förslag till fortsatt gemensamt projekt genomfördes under februari 2014 och därmed avslutades etappen.

6 ägare 6 3 Måluppfyllelse Under den fördjupade förstudien formulerades ett konkret förslag till fortsatt inriktning. Förslaget är att bygga upp en gemensam organisation för e-arkiv. Stegen på vägen till en gemensam organisation går i två etapper först en konceptstudie för att ta fram förslag till organisering och därefter projekt för att bilda gemensam organisation och upphandla gemensamt arkivsystem. Samtidigt har en rad förberedande aktiviteter genomförts. Dessa har resulterat i: En gemensam systemlista som underlag för olika behovsanalyser. Rutinbeskrivningar och mallar för arkivinspektioner. Förslag till rutinbeskrivningar för avveckling av gamla system samt upphandling av nya system. Vissa förberedande aktiviteter har fått skjutas upp till ett senare skede, men arbetet har ändå tagit ett tydligt steg framåt och det finns ett konkret förslag för fortsättningen. 3.1 idé och mål idé Tanken med den fördjupade förstudien var att förankra och konkretisera det fortsatta arbetet med att införa e-arkiv. Den fördjupade förstudien skulle också innebära att gemensamma aktiviteter genomfördes för att förbereda införandet av e-arkiv. organisationen skulle förstärkas med en styrgrupp och det lokala arbetet för att förbereda inför införande av e-arkiv skulle startas upp hos deltagande organisationer. Inriktningen på de förberedande aktiviteterna var det arbete som behöver genomföras oavsett om deltagande organisationer efter avslutad fördjupad förstudie väljer att gå vidare gemensamt eller inte. Detta eftersom deltagande organisationer inte kunde ta ställning till handlingsalternativen efter den inledande förstudien. Det berodde i sin tur delvis på att förankringsarbetet inte hunnit genomföras ute i deltagande organisationer. Samarbetet befann sig dessutom fortfarande i en utbildningsfas, eftersom frågan om e-arkiv var ny för de flesta deltagare Övergripande mål Det övergripande målet med den fördjupade förstudien var att kunna sätta igång ett projekt 2014 för att införa organisation och system för att hantera e-arkiv. Under den fördjupade förstudien har deltagande organisationer satt sig in i materialet som togs fram under förstudien (Slutrapport och Guide till handlingsalternativ). Enligt rapporter från kontaktpersonerna har idén om att fortsätta samverka om e-arkiv har förankrats hos deltagande organisationer. gruppen och styrgruppen har tagit fram ett förslag att införa organisation och system för e- arkiv i två steg: 1. Konceptstudie och förberedande aktiviteter för att bilda organisation samt upphandla och införa arkivsystem 2015

7 ägare 7 Det övergripande målet uppnåddes alltså inte fullt ut, men bilden är betydligt klarare när det gäller förslag till avgränsning för samverkan och stegen för att nå fram till ett gemensamt projekt för att införa e-arkiv Delmål höja kunskapsnivå För att ytterligare höja kunskapsnivån inom deltagande organisationer och förankra resultatet från förstudien skulle utbildningar genomföras under den fördjupade förstudien. En introduktionsutbildning om informationskartläggning samt en workshop om klassificering genomfördes. Någon utbildning om e-arkiv med utgångspunkt från Guide till handlingsalternativ genomfördes inte. Bedömningen var att det skulle finnas ett större intresse för att lära sig mer efter beslut om att genomföra kommande etapper. Det finns färdiga utbildningspaket som kan användas under konceptstudien och projektet. Genom de arbetsmöten som genomförts har kunskapsnivån höjts hos deltagarna i de olika arbetsgrupperna inom områdena: Systeminventering, informationskartläggning, arkivinspektioner och styrande dokument. Leveranser från verksamhetssystem till e-arkiv. Arkivsystem både som kommersiella produkter och egenutvecklade lösningar. Kunskaperna som arbetsgrupperna inhämtat har kunnat användas bland annat för rutinbeskrivningar och kommer att kunna användas för de utbildningar som planeras under konceptstudien. Material som har sammanställts finns tillgängligt för delagande organisationer på projektwebben Delmål översiktlig systeminventering En översiktlig systeminventering skulle genomföras. Samtliga deltagande organisationer lämnade in underlag enligt instruktioner från arbetsgruppen. Det gick bättre än förväntat att få in underlag, men det tog längre tid än förväntat att sammanställa och bearbeta uppgifterna som lämnats in. Resultatet har blivit en gemensam systemlista på projektarbetsplatsen. Det arbete som återstår är att gå igenom hela listan och genomföra djupare analyser. Så här långt har det ändå varit möjligt att använda systemlistan som underlag för förslag till fortsatt inriktning Delmål slutföra nulägesanalys e-arkiv i drift Under förstudien påbörjades en enkätundersökning med frågor till organisationer som redan har e- arkiv i drift. Under den fördjupade förstudien kunde undersökningen slutföras. Sammanställningen av svaren har använts som underlag till analysen som redovisas i den här rapporten Delmål påbörja informationskartläggning Den fördjupade förstudien skulle göra det möjligt för deltagande organisationer att påbörja arbetet med informationskartläggning. En utbildning genomfördes för att ge grundläggande kunskap och tips när det gäller processkartläggning för verksamhetsutveckling, systeminventering och klassificering av information med utgångspunkt från verksamhetssammanhang.

8 ägare 8 Det har varit upp till varje deltagande organisation att ta ställning till hur man velat gå vidare med informationskartläggning internt. En fråga ställdes till kontaktpersonerna i samband med utvärdering av den fördjupade förstudien, ingen svarade att ett arbete med informationskartläggning påbörjats på hemmaplan. Eftersom inte alla svarade så finns det inte någon klar bild av nuläget. Av de kommentarer som lämnades vid utbildningen och i utvärdering så framstår det som att deltagande kommuner behöver mer handgriplig hjälp för att komma igång Delmål styrande dokument och tillsyn Den fördjupade förstudien skulle sammanställa exempel på styrande dokument och ta fram förslag till tillsynsmetodik. En rutinbeskrivning samt mallar för rapport från arkivinspektion och skrivelse till förvaltningar och enheter har tagits fram. Arbetsgruppen har börjat samla in exempel på olika typer av styrande dokument som har med arkiv att göra. Arbetet har inte slutförts eftersom bedömningen var att det är bättre att invänta en vägledning som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor håller på att ta fram när det gäller styrande dokument och beslut om arkiv Delmål förlag till fortsättning Den fördjupade förstudiens projektledning har tillsammans med styrgruppen, samordnare för de olika arbetsgrupperna och övriga resurser arbetat med att ta fram förslag till kommande etapper. Inriktningen som föreslås är en gemensam organisation för e-arkiv i regionen. Förslag till organisation, överenskommelse och direktiv samt detaljerad plan för konceptstudie mars till december 2014 (10 månader) har tagits fram. Arbetet med att planera bildande av en gemensam organisation och projektet för att införa gemensamt arkivsystem har påbörjats. Ett färdigt förslag kommer att tas fram under konceptstudien. 3.2 Ekonomi Budgeten för den fördjupade förstudien var totalt kr för sex månader. Kostnaderna fördelades mellan deltagande organisationer baserat på invånarantal. Regionförbund betalade samma summa som minsta kommun. skickade ut faktura till deltagande organisationer och alla betalningar har kommit in. betalade Karlskrona kommun för projektledare 25 % från och med mitten av december till och med februari. Detta innebar inga förändringar i överenskommelsen. Överkottet (18000 kr) överförs till konceptstudien. Endast Regionförbundet Södra Småland kliver av samverkan och andelen blir mindre än 500 kr. Personal Övriga omkostnader Summa: Budget Differens

9 ägare 9 4 förlopp Den 26 augusti var det ett uppstartsmöte i Växjö för kontaktpersoner. De flesta deltagande organisationer var representerade på mötet. Under uppstartsmötet presenterades slutrapporten från förstudien och kortfattat innehållet i Guide till handlingsalternativ. Förslag till beskrivning av kontaktpersonernas och styrgruppens roll, ansvarsområde och arbetssätt presenterades och diskuterades. Förslag till överenskommelse, direktiv och projektplan gicks igenom. för halvdagar med avstämningsmöten med kontaktpersoner bokades in för tre tillfällen. En styrgrupp utsågs av kontaktpersonerna. En reviderad version av överenskommelse och direktiv skickades ut via e-post till kontaktpersoner för genomläsning efter uppstartsmötet. Överenskommelsen undertecknas i samband med kommunchefsträffar i Växjö den 13 september och Karlshamn den 17 september. Genom att underteckna överenskommelsen godkändes också projektdirektivet. planen godkändes av styrgruppen på mötet den 16 september Den första aktiviteten som genomfördes var utbildningsdagen om informationskartläggning. Därefter påbörjades arbetet med att ta fram instruktioner för den översiktliga systeminventeringen. Under tiden som inventeringen genomfördes ute hos deltagande organisationer arbetade arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel med att samla in exempel på styrande dokument, genomföra workshop om klassificering och ta fram rutinbeskrivning och förslag till mallar i samband med arkivinspektioner. Parallellt med dessa aktiviteter hade arbetsgruppen Analys leveranstester regelbundet webbmöten för erfarenhetsutbyte. Under december till februari tog gruppen fram förslag till rutinbeskrivningar för avställning från gamla system och upphandling av nya system. Arbetsgruppen Analys ramavtal bevakade informationsträffar med anledning av SKI:s ramavtal för e- arkiv och hade två kortare arbetsmöten. Eftersom inte alla ramavtal tecknats under perioden genomfördes inte någon djupare analys. Styrgruppen fungerade från mitten av oktober som arbetsgrupp är det gäller planering inför nästa etapp samt ta fram informationsmaterial och beslutsunderlag. Under november hade styrgruppen tillgång till en utredare hos. I mitten av december förstärktes projektgruppen med sammanhållande projektledare och Region Blekinge bidrog med en resurs som projektekonom. För att kunna få fram ett beslutsunderlag inför budgetprocessen under 2014 förändrades tidplanen på så sätt att den fördjupade förstudien avslutades tidigare under februari samtidigt som arbetet med förberedelser inför konceptstudien påbörjades. Det innebar att vissa förberedande aktiviteter parkerades för att återupptas senare under konceptstudien.

10 ägare 10 5 Erfarenheter från den fördjupade förstudien organisationen förstärktes med en styrgrupp för att framförallt säkerställa förankring på hemmaplan. Flera olika kompetenser kunde engageras genom att dela upp arbetet i flera grupper, med mer avgränsade uppdrag. Den fördjupade förstudien har haft ett aktivt utbyte med initiativ i angränsande län genom träffar och att olika nätverk har kunnat fungera som referensgrupper. En utbildning om informationskartläggning och en workshop om klassificering genomfördes. Under den fördjupade förstudien påbörjades deltagande i Riksarkivets eard och delprojektet nyttorealisering framförallt genom att genomföra en workshop under ledning av Tero Päivärinta, Luleå tekniska universitet. Under den fördjupade förstudien har det förberedande arbetet kunnat konkretiseras genom att ta fram rutinbeskrivningar och mallar. Insamlandet av bra exempel på styrande dokument påbörjades, och arbetsgruppen Karläggning och goda exempel tog del av och sammanställde synpunkter på ett förslag till vägledning om styrande dokument som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram. En översiktlig systeminventering genomfördes som resulterade i en gemensam systemlista. Nulägesanalysen av e-arkiv i drift slutfördes och redovisades för styrgruppen och kontaktpersonerna. Någon analys av SKI:s ramavtal för e-arkiv genomfördes inte då inte alla avtal tecknades under perioden eftersom leverantörerna hade fyra månader på sig att utveckla viss funktionalitet. Förslag till fortsatt samverkan har tagits fram. Nästa etapp är att genomföra en konceptstudie för en gemensam organisation för e-arkiv i regionen. Efter att konceptet är godkänt påbörjas arbetet med att för starta ny organisation och upphandla arkivsystem Informationen till kontaktpersoner förbättrades genom ett månadsbrev med översiktlig information. Lägesrapporter sammanställdes inför styrgruppsmöten och avstämningsträffar för kontaktpersoner. En gemensam projektwebb fanns tillgänglig för deltagande organisationer och färdigställd information publicerades på webben. Resultatet av den fördjupade förstudien: Slutrapport Ordlista på projektwebben Systemlista på projektwebben Rutinbeskrivning och rapportmalla arkivinspektion Förslag till rutinbeskrivning avställning av gamla system respektive upphandling av nya system 5.1 Organisation, roller och ansvarsfördelning Förändringen jämfört med förstudien var att en styrgrupp tillsattes och att tre arbetsgrupper med olika inriktningar skapades. Styrgruppen formerades för att få en tydligare styrning i den fördjupade förstudien och ett bättre stöd till övriga kontaktpersoner. Syftet var att få ut information och få igång arbetet med förankring på hemmaplan. De olika arbetsgrupperna delades upp för att lättare

11 ägare 11 engagera olika kompetenser. Under förstudien var det i huvudsak arkivarier som deltog aktivt i arbetet, men under den fördjupade förstudien var kompetenserna mer blandade Styrgrupp Styrgruppens uppgift var att följa och stödja arbetet i den fördjupade förstudien samt att vara med och diskuterade och värderade de förslag som arbetstrupperna tagit fram. Sammansättningen av styrgruppen förändrades efter avstämningsträff med kontaktpersoner den 9 oktober och möte med styrgruppen den 15 oktober. Styrgruppen ansvarade för att planera, styra och följa upp den fördjupade förstudien, samt att se till att arbetsgrupper bemannas. Styrgruppen skulle också fungera som arbetsgrupp när det gäller att ta fram underlag för information och beslut om fortsatt gemensamt projekt och samverkan i regionen. Kontaktpersonerna utsågs i samband med uppstartsmötet. Deltagare i styrgruppen som utsågs var: Marianne Dalesjö, kanslichef Växjö (sammankallande), ersattes i december 2013 av Martin Fransson, tf. kanslichef, Jens Odevall, administrativ chef, Karlshamns kommun Anders Danielsson, informationssäkerhetschef, Karlskrona kommun Lasse Johansen, it-chef Alvesta kommun Ulrika Gustafsson, administrativ chef, RFSS Ingrid Ljungquist, administrativ chef, Region Blekinge På förlag av kontaktpersonerna vid avstämningsträffen 9 oktober förstärktes styrgruppen med tre deltagare: Mats Porsklev, Älmhults kommun Jesper Jacobsson, Sölvesborgs kommun Leif Söderlund, Ronneby kommun På grund av att Regionförbundet Södra Småland skulle bilda regionkommun tillsammans med Landstinget Kronoberg utträdde Ulrikaur styrgruppen redan från januari Styrgruppsmöten hölls vid sex tillfällen, varannan gång i Växjö och varannan gång i Karlskrona. Det har varit möjligt att delta via webb eller telefon Kontaktpersoner Varje beställare utsåg en kontaktperson som formellt ansvarig mot den fördjupade förstudien. Kontaktpersonen skulle ha en beslutsfattande position för att säkerställa förankring inom den deltagande organisationen. Kontaktpersonernas ansvar var att driva och förankra det interna arbetet inom sin respektive organisation samt att organisera det lokala arbetet.

12 ägare 12 Kontaktpersoner, utöver deltagare i styrgruppen, var: Camilla Thure, utvecklingsstrateg, Lessebo kommun Ronnie Wallin, kanslichef, Ljungby kommun Bengt Nilsson, kommunchef, Markaryds kommun, som efterträddes av Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef Anna-Karin Johansen, administrativ chef, Olofströms kommun Garo Lorfalk, kanslichef, Tingsryd kommun Niklas Jansson, it-chef, Uppvidinge kommun ansvarig ansvarig ansvarade för att tillsätta resurser för att hantera projektledning samt att hantera formalia kring överenskommelse mellan deltagande organisationer. Rollen hade också ett ansvar för att sammankalla styrgrupp och kommunicera med kontaktpersoner. Marianne Dalesjö, kanslichef hos, var projektansvarig fram till mitten av december. Marianne ersattes därefter av Martin Fransson, tf. kanslichef och gruppledare för kansligruppen på. Anledningen var att Marianne påbörjade ett nytt arbete vid årsskiftet ledare var projektledare från starten av den fördjupade förstudien till mitten av december och ansvarade för att samordna kommunicera och leda den fördjupade förstudien. I förstudierapporten rekommenderades att anlita en erfaren projektledare med inriktning mot utvecklingsprojekt inom it, men att behovet av arkivarie som projektresurs kvarstod. I och med att Karlskrona kommun rekryterade projektledare för att införa nytt ärende- och dokumenthanteringssystem blev det möjligt att förstärka organisationen med projektledarkompetens redan under den fördjupade förstudien. Från och med mitten av december övertog Lars-Erik Strandberg, Karlskrona kommun, rollen som projektledare (motsvarande 25 % tjänst). ledaren ansvarade därefter för att samordna, kommunicera och leda planeringen av nästa etapp (konceptstudie). Elin fick då rollen som biträdande projektledare och specialist e-arkiv (motsvarande 75 % tjänst) med ansvar för att samordna, kommunicera och leda de planerade aktiviteterna inom den fördjupade förstudien, samt att bistå projektledaren med underlag och verksamhetskunskap inom området e-arkiv. Förändringarna dokumenterades i en reviderad projektplan som godkändes av styrgruppen den 17 december 2013 efter att kontaktpersonerna hade haft möjlighet att lämna synpunkter. Förändringen föranledde inte någon förändring i överenskommelsen om den fördjupade förstudien då de sammanlagda gemensamma resurserna motsvarade en heltidstjänst Övriga projektresurser Den fördjupade förstudien hade under november 2013 tillgång till en resurs från s analysavdelning för att göra en sammanställning när det gäller förutsättningar för gemensam organisation. Christina Lindberg, ekonom och utredare hos, hade tidigare

13 ägare 13 erfarenheter från utredning av tekniskt bolag och utsågs till att bistå den fördjupade förstudien med expertkunskap inom området. På grund av andra uppdrag kunde Christina inte fortsätta att vara en resurs för projektet. Region Blekinge bidrog från december med ekonom som resurs för att titta på dels budget och fördelning kostnaderna för konceptstudien, men framförallt för att titta på finansieringsmodeller med mera under själva konceptstudien. Maria Purnell fick rollen som projektekonom med uppgift att stödja projektorganisationen när det gäller fördelning av kostnader och modeller som tas fram under konceptstudien. Från och med oktober hade den fördjupade förstudien en resurs som fungerade som projektregistrator. Annie Jonsson,, arbetade tre förmiddagar i veckan med att registrera och kontrollera poster i termlistan och systemlistan. Annie har kontrollerat och gjort en första bearbetning av underlaget som lämnats in till systeminventeringen och korrekturläst och rättat posterna i termlistan. Den extra resursen innebar högre kvalitet på den registrerade informationen än vad som annars hade varit möjligt Arbetsgrupp Kartläggning och goda exempel Arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel skulle planera och stödja det lokala arbetet med systeminventering, utbildning och erfarenhetsutbyte kring informationskartläggning samt samla goda exempel på styrande dokument när det gäller informationshantering och tillsynsmetodik. Gruppen baseras på arbetsgruppen från förstudien våren Samordnare för arbetsgruppen: Emil Hagelbäck, arkivarie, Sölvesborgs kommun Deltagare i arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel: Josefina Andersson, arkivarie, Markaryds kommun Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona kommun Niclas Rosenbalck, arkivarie, Älmhults kommun Jonas Sjöberg, systemförvaltare, Alvesta kommun Anders Karlsson, arkivarie, Ronneby kommun Anna-Lena Ljungberg, arkivarie, Alvesta kommun Arbetsgrupp Analys leveranstest Arbetsgruppen skulle vara ett forum för erfarenhetsutbyte och analysera de tester som genomförts hos deltagande organisationer när det gäller leverans från verksamhetssystem till arkivsystem. Samordnare för arbetsgruppen:, arkivarie/projektledare, Deltagare i arbetsgruppen Analys leveranstest:

14 ägare 14 Olivia Simson, arkivarie, Karlskrona kommun Charlotte Jörgensen, systemförvaltare, Karlskrona kommun Annelie Holmberg, registrator, Karlskrona kommun Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona kommun Jessika Svedberg, projektledare, Arbetsgrupp Analys ramavtal e-arkiv Arbetsgrupp som skulle gå igenom och analyserar det ramavtal för e-arkiv som SKL Kommentus Inköpscentral hade upphandlat. Arbetsgruppen var bemannad med upphandlare, arkivarier och itarkitekt. Några personer hade lovat ställa upp som referenspersoner när det gäller it och juridik. Samordnare för arbetsgruppen: Magdalena Nordin, arkivarie, Karlskrona kommun (samordnare) Deltagare i arbetsgruppen analys ramavtal: Per Mortensen, upphandlingschef, Karlskrona kommun Mikael Andersson, upphandlare, Karlskrona kommun Niklas Hörling, it-arkitekt, Teo Zickbauer, upphandlare, Ronneby kommun, deltog vid mötet i februari. Referenspersoner it: Lasse Johansen, it-chef Alvesta kommun Peter Wiman, it-chef, Ljungby kommun 5.2 Expert- och referensgrupper Expert och referensgrupper som har fått information om den fördjupade förstudien och möjlighet att lämna synpunker är dels projekt och initiativ som arbetar med e-arkiv i angränsande län och de nätverk som finns i Kronoberg och Blekinge för it-chefer och jurister. De nätverk som finns för personer som arbetar med informationssäkerhet har också identifierats som viktiga expertgrupper för arbetet med e-arkiv Initiativ i angränsande län Programgrupp, arbetsgupper och samordnare för initiativ i grannlänen har fungerat som referensgrupp för den fördjupade förstudien. Dessa initiativ har erbjudits att använda det koncept som tagits fram för nulägesanalys och systeminventering. Detta för att komma i fas så att det skulle vara möjligt att utöka samverkan i nästa etapp. I samband med möten för erfarenhetsutbyte och träffar som ordnats av nätverket e-arkiv syd har olika frågor och förslag diskuterats. En inbjudan att anmäla intresse för att påbörja en dialog om närmare samarbete skickades ut till Kalmar län samt kommunerna i Skåne Nordost och Skåne Nordväst den 29 januari 2014.

15 ägare 15 Kalmar län har under 2013 formerat en programgrupp som samordnar arbetet med e-arkiv. Kalmar län uttryckte önskemål om att delta i arbetsgrupper under den fördjupade förstudien. Styrgruppen beslutade att det med tanke på den aktuella överenskommelsen inte var lämpligt med externa deltagare i arbetsgrupperna. Jönköpings län har genomfört en förstudie som utförts av en extern konsult tillsatt av e-förvaltningsrådet. Skåne Nordväst har genomfört en förstudie och har ett förslag att genomföra fördjupad förstudie. En gemensam projektresurs håller på att rekryteras. Skåne Nordost planerar att starta en förstudie och anställa projektledare, finansierad med EU-medel. Förstudien ska fungera som underlag för fortsatt planering och förslag till projektplan för införande av e-arkiv inom Skåne Nordost, samt utreda frågor om olika samarbetsformer. Chefsgruppen i Skåne Nordost utgör styrgrupp. Arbetsgruppen (arkivarier, kansli och IT-personal) avser att ha ett aktivt erfarenhetsutbyte med både Skåne Nordväst och Kronoberg/Blekinge Regionala digitala agendan När det gäller e-arkiv finns en koppling till den Digitala agendan. Där finns fem temagrupper och av dessa passar e-arkiv in i e-förvaltning. Det finns ett etablerat samarbete med Kronoberg, Jönköping och Blekinge. Kalmar län har valt att ha två parallella spår - man tänker dels lägga fram uppdragsbeskrivningen till kommuncheferna, dels föra upp frågan i programrådet för den digitala agendan eftersom den kan vara en bra stödprocess. Magdalena och Elin har skrivit ett utkast till Regionala digitala agendan i Blekinge. Texten har förankrats i styrgruppen före publicering på Regionala digitala agendans webbplats Nätverk för it-chefer Den 16 oktober 2013 träffades it-cheferna i Kronoberg i Växjö. Elin informerade om det pågående arbetet med den fördjupade förstudien och om systeminventeringen. Den 19 november informerade Magdalena it-cheferna Blekinge Juristnätverket Det finns ett juristnätverk i Kronoberg och Blekinge där även flera kanslichefer och administrativa chefer deltar. Det är inte alla kommuner som har en kommunjurist anställd. På träffarna diskuteras juridiska frågor men även till exempel ärendehantering och arkiv. Den 24 september 2013 informerade Elin om resultatet av förstudien och planerna för den fördjupade förstudien på träff med juristnätverket från Kronoberg och Blekinge som hölls i Växjö Informationssäkerhet Den 17 september deltog Anders Danielsson, Helena Almtjärn (informationssäkerhetsansvarig Landstinget Blekinge), Magdalena och Elin på ett möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlskrona. Bakgrunden var att Anders talat med MSB och de var intresserade av att höra mer om samarbetet om e-arkiv i Kronoberg och Blekinge. Lärdomen från mötet var att det är viktigt att titta på helheten med informationssäkerhetsklassning, processkartläggning, e-tjänster och öppna data. Förfrågan har också ställts tillsamordnare för nätverken för informationssäkerhet i kommuner och landsting (KIS och NIS) om att ta upp frågan om e-arkiv på kommande träffar. Landstingen och kommunerna har ibland gemensamma träffar.

16 ägare Utbildningar och aktiviteter Arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel har genomfört en utbildning om informationskartläggning och en workshop om klassificering. Arbetsgruppen har också tittat på olika exempel på Klassificeringsscheman Klassa från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt klassificeringsscheman som tagits fram inom DÄHS samarbetet respektive ITSAM Informationskartläggning En förutsättning för att införa e-arkiv är att arbeta mer förebyggande redan när informationssystem införs och information skapas. I den fördjupade förstudien under hösten 2013 ingick därför utbildning och erfarenhetsutbyte för att sätta igång internt arbete med att kartlägga information. Förstudien anordnade därför en heldag i Växjö den 30 augusti då vi bjöd in representanter från olika organisationer som berättade om hur de har gått tillväga för att kartlägga informationen i sin organisation. Tanken med dagen var deltagarna i förstudien skulle få praktiska, konkreta råd om hur man kommer igång med informationskartläggning och vad man bör tänka på. Föredragen på heldagen om informationskartläggning var: En samhällsbyggnadsförvaltning i förändring, Tina Tidhammar (Karlskrona kommun). Systeminventering och informationskartläggning, Christer Atterling (Region Skåne). Skapa klassificeringsstrutur för nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Carl-Henrik Andersson (Tomelilla kommun). Fördelar och fallgropar - praktiska exempel från klassificeringsarbete, Anki Heimonen (ITSAM). Materialet från utbildningen har deltats på projektarbetsplatsen. Deltagarna tillfrågades om vilka tips, förslag, synpunkter och idéer de hade när det gällde informationskartläggning och samverkan om e-arkiv. Lista med förslag och önskemål från deltagarna på utbildningen har sammanställts och redovisats för kontaktpersoner och för styrgruppen. Listan har också varit underlag för rekommendationer och förslag till nästa etapp. Deltagarna tyckte över lag att utbildningsdagen var bra. Det mindre positiva var lokalen som var för liten för många deltagare. Enligt en enkät som skickades ut till kontaktpersonerna i januari 2014 så hade utbildningen inte lett vidare till att några aktiviteter genomförts på hemmaplan. Orsaker som angavs var bland annat att ansvaret för att driva arbetet med informationskartläggning inte var klargjort och att det inte fanns tid på grund av andra arbetsuppgifter Klassificeringsschema Klassificeringsschema med utgångspunkt från verksamhetens processer är något som kommer att behöva hanteras i kommande projekt och förvaltningsorganisation. Klassificeringsschemat används för att systematiskt beskriva olika verksamhetsområden och processer i syfte att knyta information till sitt ursprungliga sammanhang. Flera organisationer är i gång med att upphandla eller införa nya

17 ägare 17 ärende- och dokumenthanteringssystem eller vill upphandla framöver 1 och då kan det finnas behov av att förändra sättet att klassificera information. En workshop om klassificering genomfördes den 14 oktober. Syftet var att gå igenom och diskutera det förslag till klassificeringsschema som tagits fram på uppdrag av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor inom projektet KLASSA. 2 Målgruppen var personer i regionen som var väl insatta i frågor som rör klassificering av information med utgångspunkt från verksamhets/processammanhang. Till workshopen bjöd projektgruppen in kunniga personer från regionen. Resultatet blev en rapport samt att information och frågor översändes till Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Resultatet av workshopen var avsett att diskuteras av nätverket E-arkiv syd på träffen i Hässleholm den 28 oktober. Aktiviteterna var förberedande inför informationsträffarna som Samrådsgruppen genomförde i november. Carl-Henrik Andersson, arkivarie i Tomelilla kommun, som varit projektledare för att ta fram ett klassificeringsschema för ett antal kommuner i Skåne, delade med sig av rapporten från informationsträffen om Klassa via nätverket E-arkiv syd. Nätverket E-arkiv syd träffades i Hässleholm den 2 december och stämde av tester av Klassa. Flera i nätverket har kommit igång och synpunkter ska sammanställas till nästa träff i början av februari. Samrådsgruppen har meddelat att de kommer att publicera en ändrad version efter synpunkter preliminärt i mars. Karlskrona kommun stämmer av de delar som rör räddningstjänsten, Växjö kommun har testat att diarieföra enligt Klassa och Ronneby kommun har tittat på verksamhetsområdet personal. Arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel har använt ett par arbetsmöten för att gå igenom olika förslag till Klassificeringsschema och se om det var möjligt att sammanställa ett första förslag till gemensamt klassificeringsschema. Bedömningen är att Klassa i sin nuvarande form inte kan användas som ersättning för till exempel diarieplan i ett ärende- och dokumenthanteringssystem. Däremot bör det vara möjligt att med utgångspunkt från de exempel som finns komma fram till en gemensam struktur på de översta nivåerna i hierarkin. För en mer detaljerad klassificering behövs ett underlag i form av kartläggning av hur information faktiskt hanteras i verksamheten Workshop om nyttorealisering (eard) Den 16 januari 2014 genomfördes en Workshop om nyttorealisering som leddes av delprojektledare från projektet E-arkiv och e-diarium (eard), Tero Päivärinta (Luleå tekniska universitet). Ett PM om delprojektet har deltats på projektwebben. 3 Förutom projektledare och samordnare för arbetsgrupperna i den fördjupade förstudien deltog på workshopen Linus de Petris, it-stateg från Karlshamns kommun. Petter Paulsson, samordnare på itenheten i, deltog under förmiddagen. 1 Det framgick av nulägesanalysen som genomfördes under förstudien våren KLASSA-projektet: 3 PM: Deltagande i eard:s delprojekt nyttorealisering,,

18 ägare 18 Workshopen genomfördes som en del av eard:s delprojekt 2 som handlade om nyttorealisering. Målet med delprojektet är att ta fram ett generellt underlag för att genomföra nyttorealiseringsprocessen inför beslut om införande av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) hos organisationen. Utgångspunkten är E-delegationens vägledning i nyttorealisering. 4 Förutom workshopen i Växjö genomförde Tero liknande workshopar tillsammans med bland annat Härnösands kommun (leveranspaket personalinformation). Tero introducerade projektet eard, de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS) och E-delegationens vägledning för nyttorealisering. Under workshopen gick deltagarna igenom de första stegen i nyttorealiseringsprocessen. Ett arbetsmöte genomfördes den 11 februari för att gå igenom det material som sammanställts. Arbetet med nyttorealisering fortsätter efter att den fördjupade förstudien avslutas. Resultatet kommer att redovisas i en delrapport till projektet eard som publiceras via adressen Erfarenheterna kan användas i planeringen av kommande konceptstudie och projekt. Workshopen gav oss en inblick i e-delegationens metod för nyttorealisering och en möjlighet att fortsätta arbeta med processen både under projektet och när en gemensam arkivorganisation är i drift. Dokumentation från workshopen finns på projektwebben. 5.4 Rutinbeskrivningar och mallar Under förstudien var resultatet huvudsakligen ett utbildningsmaterial. Under den fördjupade förstudien har ambitionen varit att konkretisera arbetet för att förbereda införande av e-arkiv genom att ta fram rutinbeskrivningar och mallar. Det är arbetet kommer att fortsättas under den senare delen av konceptstudien Arkivinspektioner Ett sätt att förbereda införande av e-arkiv att påbörja arbetet med att få ordning och reda på kommunens informationshantering. Då är det bra att börja arbeta systematiskt med tillsyn över nämndernas och bolagens arkiv. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn över hur nämnder och bolag sköter sin informationsförvaltning. Arbetsgruppen Kartläggning och goda exempel har tagit fram en rutinbeskrivning samt mallar för rapport från arkivinspektion och skrivelse till förvaltningar och enheter. Förutom arbetsgruppen har Marie Ulmhed, arkivarie på, deltagit i arbetet. En checklista som använts i Karlskrona och Växjö användes som utgångspunkt och kompletterades med frågor om it-system samt hantering av e-handlingar. Den gemensamma systemlistan kommer att kunna användas för att fånga upp gamla system som behöver arkiveras och nya som behöver kravställas. Förslag till rutinbeskrivning och mallar skickades ut till kontaktpersonerna för synpunkter. Inga synpunkter lämnades. Under nästa etapp planeras att testa de nya mallarna genom att genomföra en arkivinspektion hos Karlskrona kommun. 4

19 ägare 19 Rutinbeskrivningen och mallarna innebär att vi kommer att kunna erbjuda utbildning under konceptstudien. Dokumenten kan också underlätta för deltagande organisationer att arbeta strukturerat med arkivinspektioner Styrande dokument Hösten 2013 tog Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor fram ett utkast till vägledning om styrande dokument och arkiv. Arbetsgruppen Kartläggning och styrande dokument fick ta del av utkastet och möjlighet att lämna synpunkter. Gruppen har läst igenom och diskuterat utkast till skriften Vem bestämmer om arkiv?. Utkastet har skickats ut till juristnätverket. Sypunkter har sammanställts och skickades till samrådsgruppen den 20 december Återstår gör sammanställningen av en beskrivning av olika typer av styrande dokument som kommer att behöva finnas hos en kommande e-arkivorganisation. Detta skjuts upp till de förberedande aktiviteter som genomförs under konceptstudien. 5.5 Nulägesanalys e-arkiv i drift Under förstudien våren 2013 påbörjades en enkät med frågor till organisationer som har e-arkiv i drift. Alla intervjuer som planerats för att få in svar till enkäten hade genomförts i november Enkäten genomfördes för att få en uppfattning om vad som krävs för att driva en organisation kring e-arkiv. Av dem som ställt upp på enkäten har tre svarat vid telefonintervju (Region Skåne, R7e-arkiv och Stockholms stadsarkiv) och två skickat in skriftliga svar (Skatteverket och Försäkringskassan). Nulägesanalysen är inte heltäckande utan omfattar de organsationer med e-arkiv i drift som var kända för oss våren 2013 och som dessutom valde att ställa upp på att besvara enkäten. En sammanfattning av svaren redovisades i bilaga till lägesrapport för november. En sammanställning av alla svar finns tillgänglig för deltagande organisationer på projektwebben. I den här rapporten finns en sammanfattning och analys av svaren Organisation och kompetens E-arkivet är i de flesta fallen en egen enhet organisatoriskt som är placerad under avdelningen för verksamhetsstöd eller arkivet. I ett av fallen (R7e-arkiv) är e-arkivet en gemensam förvaltningsorganisation för flera huvudmän, där var och en äger sin information. Fördelarna med att e-arkivet är en organisatorisk enhet är att kompetens hålls samlad och arbetet blir mer effektivt med bättre kunskapsöverföring mellan projekt och förvaltning. En av organisationerna som har e-arkivet organisatoriskt placerat under arkivet för fram närheten till beslutsfattande och övriga arkivorganisationen som en framgångsfaktor. Utgångpunkten för dem är att skilja så lite som möjligt på analogt och digitalt. Det som man saknar är däremot en övergripande roll med ansvar för informationsförvaltningen som helhet i organisationen. När det gäller en gemensam organisation (R7e-arkiv) är det framförallt ekonomin som är drivkraften, eftersom det blir mycket billigare att driva e-arkiv tillsammans. Nackdelarna som förs fram är att helhetsperspektivet på informationsförvaltning blir mindre tydligt. När det gäller samverkan är nackdelen framförallt att deltagarna kan ha olika syn på verksamheten, vilket gör att det kostar på lite att samarbeta.

20 ägare 20 Den årliga kostnaden för drift handlar om ca 5-10 miljoner kronor per år för de organisationer som deltog. De som har svarat på enkäten har räknat lite olika. Kostnader för system och licenser ingår, och i vissa fall har man räknat med personalen. I den övre delen av skalan (9-10 miljoner) har man räknat med utvecklingskostnader (egenutvecklad lösning) eller kostnader för leveranser av information (ungefär halva summan). I fallet R7e-arkiv betalar varje part omkring en miljon årligen. Några närmare analyser av kostnaderna har inte gjorts, utan uppgifterna kommer att användas som referens för att få en uppfattning om preliminära beräkningar av driftskostnader är rimliga. Hos de organisationer som besvarat enkäten har två till fem personer som har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med e-arkivet. Fler personer är vanligtvis involverad som en mindre del av sitt jobb. När det gäller att anlita externa konsulter skiljer sig de olika organisationerna åt. Två har svarat att konsulter inte anlitas alls i det löpande arbetet. En har svarat att konsulter nästan alltid anlitas framförallt för ändamålen support, utveckling av systemet och för att hantera leveranser. Ytterligare en har svarat att konsulter nästa alltid anlitas och då för drift, utveckling och leveranser/anslutningsprojekt. Slutligen anger en av de svarande att konsulter anlitas ibland eller sällan för specifika frågor och att man inte vill ha för start beroende av leverantörer. För att få en uppfattning om hur stor organisation som e-arkivet servar ställdes ett antal frågor. Antalet anställda arkivarier varierar mellan upp till ungefär 70. När det gäller antalet anställda totalt sett varierar siffrorna från ca till Underlaget är för litet för att dra andra slutsatser än att de organisationer som har varit tidiga med att införa er-arkiv har varit mycket stora organisationer som redan sedan tidigare har arkivkompetens inom organisationen. I fallet R7e-arkiv har inte gjorts någon sammanräkning då arkivfunktionerna finns ute hos deltagande organisationer. Detta kan jämföras med ca årsarbetare i de 13 kommunerna i Kronoberg och Blekinge 5 med sammantaget ca 7 utbildade arkivarier. 6 Vilken kompetens som de som arbetar med e-arkivet har varierar något, men det går att dra några generella slutsatser. Generellt sett så samarbetar utbildade arkivarier tillsammans med mer tekniskt inriktade personer. Vanligtvis finns det också verksamhetsledare och/eller projektledare. Även andra kompetenser som informationsarkitekt eller utvecklare förekommer. En av de svarande har itarkivarier med utbildning inom digitalt bevarande eller kunskaper förvärvade genom praktisk erfarenhet. En svarade att de som arbetar med e-arkivet är generalister och inte specialister, men att det går allt mer mot specialister inom e-arkivområdet. Det finns kompetensprofiler, arbetsbeskrivningar eller liknande hos dem som svarat på enkäten. Tre organisationer arbetar med modellen PM3 för sin systemförvaltning. De mest väsentliga styrande dokumenten och specifikationerna som räknats upp av dem som svarat på enkäten är (utan inbördes rangordning): Anslutningsdokumentation med mall för checklista och överenskommelse Metadatamodell 5 Enligt SCB:s statistik från Enligt nulägesanalysen som presenterades i Slutrapporten för förstudien våren 2013.

21 ägare 21 Processbeskrivningar Lista med tillåtna format Ordlista dokumentation Leveransspecifikationer per informationskategori Arkivreglemente, dokumenthanteringsplaner mm Policy för PUL och sekretessklassning Förvaltningsplan Handledningar Vi frågade om e-arkivet tillhandahåller tjänster åt mer än en myndighet. Skatteverkets e-arkiv används även av Kronofogdemyndigheten. När det gäller Region Skåne och Stockholms stad används e-arkivet av de myndigheter som hör till organisationen. I fallet Stockholms stad handlar det om cirka 50 bolag och förvaltningar samt friskolor i Stockholms kommun som enligt skollagen levererar friskolebetyg, i dagsläget ca 80 frisskolor men ökande. R7e-arkiv ägs gemensamt av landstingen som ingår i samverkan Leveranser De e-arkiv som deltagit i enkätundersökningen hanterar leveranser av en enstaka eller ett fåtal informationstyper, flest informationstyper hanterar Stockholms stad (mellan olika typer). Uppgifterna är inte helt jämförbara då de olika e-arkiven kategoriserar sina leveranser lite olika, och också har olika behov beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De antal leveranser eller anslutningsprojekt som genomförts varierar från ett enda eller ett fåtal till Stockholm som genomfört ett 20-tal större leveranser och som enligt anslutningsplan startar mellan 10 och 15 projekt årligen. De leveransprojekt vi frågat efter är avställning från system och inte manuella inleveranser av enstaka filer. Förutsättningarna skiljer sig åt om e-arkivet tar emot information från ett fåtal stora, komplexa system eller leveranser av mindre omfattning. Generellt sett verkar e-arkiv organisationerna ha hanterat en till fyra leveranser/system per år. En av de svarande har uppskattat tiden att genomföra en leverans till 4-8 månader. De flesta erbjuder både anslutning av verksamhetssystem till e-arkivet för löpande leveranser (integration) och att ta emot avställda system. Alla de e-arkiv som besvarat enkäten har processbeskrivningar eller handledningar för att genomföra leveranser. Den kompetens som behöver finnas hos avlevererande verksamhet är enligt svaren på enkäten: Kunskap om den verksamhet som bedrivs. Kunskap om levererande systemen. It-kompetens (tekniker, leverantör, konsult). Kunskap om e-arkivet. Arkivarie

22 ägare 22 Ett av e-arkiven har svarat att kompetensen oftast finns ute i verksamheten, men det kan vara svårt att få folk att avsätta tid. Ett annat av e-arkiven pekar särskilt på bristen på bra dokumentation av systemen och hur de har använts. Kostnaderna för att leverera information från verksamhetssystem till e-arkivet varierar stort. När det gäller externa kostnader (för att genomföra avställning av information från ett verksamhetssystem) varierar dessa från upp till 1,5 miljoner per system. Det verkar vara vanligt att kostnaden ligger i spannet I de flesta fallen bekostar verksamheten själva leveransen (anpassning av verksamhetssystem, konsulter med mera). I ett av fallen betalar verksamheten också en avgift till e-arkivet. Region Skåne har centrala anslag för att hantera leveranser. Detta ser man som en framgångsfaktor som gör att det blir möjligt att koncentrera sig på ett fåtal projekt åt gången. Fördelarna med att verksamheten står för sina egna omkostnader är att det blir en tydlig ansvarsfördelning, men i gengäld kan arkivet få väntetider för att verksamheten ska komma ikapp. Andra erfarenheter när det gäller att hantera leveranser är att det kan vara svårt att utgår från processer som tagits fram av någon annan. Eftersom projekten löper över lång tid skulle det också ses som en fördel att kunna planera budget under en längre period än vad som är brukligt. Ett av e- arkiven hade förväntat sig att fler moderna system skulle bli anslutna, men efterfrågan har snarare varit att ta hand om äldre system. System med dålig datakvalitet som man vill bli av med är ofta mest resurskrävande. När allt fler leveranser tas emot uppkommer det behov av bättre prestanda när det gäller arkivsystem och databaser. Ett av e-arkiven lyfter fram sin självbetjäningsportal där anslutna organisationer kan utföra tester och leverera in information som den främsta fördelen. De flesta som har svarat ställer krav på nya verksamhetssystem när det gäller möjligheten att leverera information till e-arkiv. En del har generella listor med krav och i förekommande fall deltar e-arkivet i förstudie- och genomförandeprojekt. En av de svarande påpekar att det är ett dilemma att det kan vara svårt att ställa preciserade krav. På grund av utvecklingstakten kan det vara olämpligt att ha med detaljerade specifikationer. Det leder till att det blir det svårare att få uppgifter om kostnader. Arbete pågår hos ett par av e-arkiven för att förbättra arbetet med kravställning Tekniska stödsystem Skatteverket var först med att ta sitt e-arkiv i drift år De flesta e-arkiven är relativt nya med två till tre år på nacken. en för att införa e-arkiv tog ett till tre år. Bland annat beroende hur mycket som respektive organisation hade att utgå från. Det är inte alltid helt enkelt att utgå från något befintligt. Detta poängteras av en av de svarande som säger att en viktig lärdom har varit att inte blanda gammalt och nytt. Tre av e-arkiven har egenutvecklad lösning för e-arkiv med egen drift. Ett har en egenutvecklad lösning men extern leverantör för driftstjänster. Endast en har en kommersiell produkt. En av förklaringarna till detta är troligtvis att de organisationer som deltog i enkätundersökningen skaffade sina lösningar innan det fanns en etablerad marknad för arkivsystem. Att äga källkoden kan också vara en strategi för att säkerställa bevarande över tid. Fördelarna med egenutvecklad lösning är enligt dem som besvarat enkäten kontroll över utvecklingen, att lösningen är helt anpassad efter de

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge ÄRENDE Dnr KS/2014:68 Konceptstudie 2014 E-arkiv Kronoberg och Blekinge - plan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (19) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel.

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu?

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu? Resans gång 2012 Nätverksmöten bland arkivarierna inom SkNo och Höör samt samtal med IT. 2013 Diskussioner med IT och chefsgruppen inom SkNo. Ansökan om EU-medel. 2014 förstudie, EU-projekt, medfinansiering

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer!!! Agenda 13:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 13:10 Moderator för dagen Björn Skog 13:15 Bakgrund till projektet

Läs mer

Bilaga 2 Konceptstudie e-arkiv

Bilaga 2 Konceptstudie e-arkiv ägare 1 Bilaga 2 Konceptstudie e-arkiv Workshop 3 oktober - informationskartläggning och rutiner inför upphandling I dagsläget är projekt för att överföra information från verksamhetssystem till arkivsystem

Läs mer

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling

esamhället och arkivet kommunal verksamhetsutveckling esamhället och arkivet Förväntningar som finns Det ska vara enkelt att komma åt information Många möjligheter till att använda information Viktigt att informationen är trovärdig Egna valmöjligheter är

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25

SKNV Vårt arbete med e-arkiv så 2015-02- 25 SKNV Vårt arbete med e-arkiv så långt 1 Förstudie mars november 2012 Fördjupad förstudie mars 2014 mars 2015 2 Lite bakgrund. Varför samarbete kring e- arkiv? - - - - Stort komplext område Kostnadskrävande

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Elektronisk arkivering

Elektronisk arkivering Elektronisk arkivering Information om pågående projekt Riksarkivet och SKL Caspar Almalander Agenda 1. Sambruks projekt Elektroniskt bevarande etapp 2 2. Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium 3. SKL:s

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 1 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2 eard

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

R7e-arkiv. AAS konferens 20-21 oktober 2010. Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting

R7e-arkiv. AAS konferens 20-21 oktober 2010. Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting AAS konferens 2021 oktober 2010 R7earkiv Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting Styrgruppsordförande R7earkiv Disposition Bakgrund Projektet Lösningen Förvaltningsorganisation

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm

Till säker källa - Från säker källa. Arkivrådet AAS inbjuder till konferens. 23-24 oktober 2012 i Stockholm 30 år med AAS! Till säker källa - Från säker källa Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 23-24 oktober 2012 i Stockholm Två konferenser i En En konferens med två spår - där du som deltagare har möjlighet

Läs mer

J u b i. Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. Speciellt inbjudna: Statens haverikommission: Vallentuna kommun:

J u b i. Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. Speciellt inbjudna: Statens haverikommission: Vallentuna kommun: 10- år s J u b i l e u m A R K I V F O R U M 12-13 november 2014 För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens servicecenter

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Information Varje typ av kunskap som kan utbytas. Handlingarna som ska bevaras eller gallras Analoga handlingar: informationen är ett med lagringsmediet.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning Birgitta Torgén, Örebro läns landsting, ordförande R7e-arkiv styrgrupp Leif Sandberg, Landstinget i Uppsala län, förvaltningsledare R7earkiv Agenda

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

GUIDE TILL HANDLINGSALTERNATIV ett utbildningsmaterial

GUIDE TILL HANDLINGSALTERNATIV ett utbildningsmaterial E-arkiv Kronoberg och Blekinge GUIDE TILL HANDLINGSALTERNATIV ett utbildningsmaterial, Växjö Anders Karlsson, Ronneby Anna-Lena Ljungberg, Ljungby Emil Hagelbäck, Sölvesborg Jonas Sjöberg, Alvesta Josefina

Läs mer

Anslutningsprocess e-arkiv

Anslutningsprocess e-arkiv Anslutningsprocess e-arkiv ontus Värmhed Christer Schultzén 2014-10-20 1 Finns ett intresse för e-arkiv. Förvaltningsgemensamma specifikationer. Statens servicecenter - E-arkiv ny förvaltningsgemensam

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa

Datum 2015-08-24 Version 1.0. Projektplan Regional samordning av ehälsa Datum 2015-08-24 Projektplan Regional samordning av ehälsa Innehåll BAKGRUND... 2 EFFEKTMÅL... 2 LEVERANSER... 2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 2 KRAV PÅ STYRGRUPP OCH OMVÄRLD... 3 METOD/ARBETSSÄTT...

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014 R7e arkiv 9 Landsting i samverkan Vitalis 9 april 2014 Bakgrund och lösning 450 system i ett landsting Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet Legala

Läs mer

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1 PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING Page 1 Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska struktureras utifrån vilken process handlingen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelserna Generellt Handläggningsstöd Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelsernas verksamhet 21 länsstyrelser Gemensam IT-verksamhet,

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET INFÖRANDE AV VERKSAMHETSBASERAD ARKIVREDOVISNING ENLIGT RA-FS 2008:4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 2003-2007 Omorganisation. Införande av datorbaserad diarieföring över hela universitetet. Institutionsregistratorer.

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion

Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Vägledning i Nyttorealisering Introduktion Seminarium kring nyttorealisering i praktiken SKL 14 mars 2013 Lars Dannemann Vad gör E-delegationen? E-delegationens strategiska mål Enklare vardag för privatpersoner

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer