E-arkiv Kronoberg och Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-arkiv Kronoberg och Blekinge"

Transkript

1 Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

2 Innehåll 1 INLEDNING GODKÄNNANDE VERSIONSHANTERING BAKGRUND IDÉ MÅL AVGRÄNSNINGAR UNDERLAG OCH GODKÄNNANDE DET HÄR BEHÖVER FÖRSTUDIEN FÅ IN FRÅN DELTAGANDE ORGANISATIONER: DET HÄR KOMMER FÖRSTUDIEN ATT LÄMNA TILL NÄSTA ETAPP: PROJEKTAVSLUT FÖRSTUDIENS STRUKTUR FÖRSTUDIEORGANISATION OCH BEMANNING... 5 Kontaktperson deltagande organisationer... 6 Projektansvarig... 6 Projektledare... 6 Arbetsgrupp... 7 Referensgrupper UTBILDNING TIDPLAN OCH RESURSER PRELIMINÄR TIDSPLAN RESURSBEHOV ARBETSFORMER FÖRSTUDIEMODELL DOKUMENTSTYRNING AVVIKELSE OCH ÄNDRINGSHANTERING SEKRETESS OCH SÄKERHET INFORMATIONSSPRIDNING Informationsbrev Projektarbetsplats och publicering Rapportering Mötesstruktur RISKER EKONOMI (12)

3 1 Inledning 1.1 Godkännande Projektplanen skickas ut via e-post till kontaktpersoner för deltagande organisationer, med möjlighet att komma in med synpunkter inom en vecka. Synpunkter lämnas via ett formulär som skickas med e-postmeddelandet. 1.2 Versionshantering Utgåva Datum Kommentar Utkast till arbetsgruppen Förslag till kontaktpersoner hos deltagande kommuner. Reviderat efter granskning av arbetsgruppen Version med ändringar markerad som gjorts med anledning av inkomna synpunkter från kontaktpersoner. 1.0 Publicerad version 2 Bakgrund E-arkivet är en central del av e-förvaltningen för att säkerställa informationsförsörjning. Information som skapas och hanteras i elektronisk form ska också kunna bevaras i elektronisk form. E-arkiv är ett prioriterat nationellt projekt och samverkan framhålls som en viktig framgångsfaktor av framförallt E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Bakgrunden till förstudien är framför allt föreningen Sambruks projekt elektroniskt bevarande, projektet e-arkiv som drivs av SKL och den upphandling av ramavtal som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral. För att införa e-arkiv behöver varje organisation genomföra behovs- och nulägesanalyser. Förstudien ska fungera som underlag för fortsatt planering, framtida upphandling och införande av e-arkiv. Detta dokument definierar förstudien som kommer att genomföras i samverkan mellan intresserade organisationer i Kronoberg och Blekinge. 3 (12)

4 2.1 Idé Tanken med förstudien är att deltagande organisationer ska få fördjupade kunskaper om vad det innebär och hur man kan gå till väga för att införa och förvalta e-arkiv på lång sikt. 2.2 Mål Målet är att genomföra grundläggande analyser och ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete med e-arkiv, gemensamt eller i mindre grupperingar. 2.3 Avgränsningar Förstudien kommer inte att genomföra alla de fördjupade analyser som behövs för att kunna upphandla arkivsystem och införa en organisation för att hantera e-arkiv. Fördjupade analyser genomförs under hösten 2013 om deltagande organisationer beslutar att gå vidare med gemensamt projekt (etapp 2). Direkta förberedelser inför upphandling ingår inte heller i förstudien. Det beror på vilka vägval som deltagande organisationer gör utifrån de handlingsalternativ som förstudien redovisar. Förberedelser inför upphandling kan ske i etapp 3 och eventuell upphandling i etapp 4 som preliminärt kan komma att genomföras under Upphandling av ramavtal för systemstöd och tjänster för e-arkiv hanteras av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och Kammarkollegiet som fungerar som inköpscentraler. SKI:s upphandling sker på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som även arbetar med att ta fram stöd och hjälp och förmedla bra exempel inför upphandling av e-arkivsystem. Specifikationer för hur information ska struktureras och paketeras för leveranser till e-arkiv tas fram inom ramen för Riksarkivets projekt eard (det vill säga ett arkivformat för digital information). Informations- och erfarenhetsutbyte med andra liknande projekt sker inom ramen för olika nätverk inom arkivsektorn som till exempel det nätbaserade forumet Arkivet på Ning (http://arkivet.ning.com/) och arbetsgruppen E- arkiv syd som regelbundet träffas i Hässleholm. 4 (12)

5 3 Underlag och godkännande 3.1 Det här behöver förstudien få in från deltagande organisationer: Uppgifter om kontaktpersoner. Underlag till analyser. Genom deltagande i planerade aktiviteter och genom att besvara förfrågningar från arbetsgruppen. Underlag godkänns av arbetsgruppen i enlighet med de kriterier som tas fram. Om någon inleverans försenas eller inte godkänns redovisas konsekvenser i förstudierapporten. 3.2 Det här kommer förstudien att lämna till nästa etapp: Resultatet överlämnas till projektorganisation för eventuellt kommande etapp 2. Alternativt till respektive deltagande organisation om det inte blir en gemensam fortsättning. Övergripande målbild och modell för e-arkiv Ordlista Verktygslåda för analyser, utvärdering och utbildning Konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete Deltagande organisationer erbjuds fortlöpande möjlighet att lämna synpunkter på de förslag som tas fram av arbetsgruppen. 3.3 Projektavslut Projektet är avslutat när: Deltagande organisationer har granskat och haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag i olika intressentgrupper Alla deltagande organisationer har tagit del av och haft möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten Redovisning för uppdragsgivare Förstudiedokumentationen är rensad och arkiverad 4 Förstudiens struktur 4.1 Förstudieorganisation och bemanning Förstudien innebär i sig inte några formella beslut. Beslut om fortsatt projekt fattas efter att förstudien slutredovisats. Förstudieorganisationen är därför informell och baseras på en arbetsgrupp, kontaktpersoner för 5 (12)

6 deltagande organisationer samt olika intressent- och nätverksgrupper (referensgrupper). Kontaktperson deltagande organisationer Kontaktpersoner utses av deltagande organisationer och meddelas till projektansvarig. Kontaktpersonen knyter till sig en grupp av personer som kan ge synpunkter på förslag som arbetsgruppen tar fram. Alla organisationer behöver inte ha tillgång till all kompetens utan arbetar utifrån sina förutsättningar. Ansvar: Förankra och kommunicera förstudiens resultat inom den egna organisationen Med hjälp av intern kompetens bidra med underlag till förstudien och ge synpunkter på förslag Befogenheter: Lämna synpunkter på projektdefinitionen och de förslag som tas fram av arbetsgruppen Hantera formella frågor i projektet Projektansvarig Marianne Dalesjö, kanslichef (Växjö kommun) Ansvar: Tillsätta resurser för att hantera projektledning Hantera formalia kring överenskommelse mellan deltagande organisationer Befogenheter: Utse projektledare Godkänna deltagare i arbetsgruppen efter samråd med kontaktpersonerna Projektledare Projektledare: Elin Jonsson, arkivarie (Växjö kommun) Ansvar: Samordna, kommunicera och leda förstudien Hantera projektarbetsplats på nätet Hålla lista med kontaktpersoner uppdaterad och tillgänglig Dokumentera och sammanställa underlag för olika handlingsalternativ Befogenheter: Fördela uppgifter i arbetsgruppen inom överenskomna ramar för förstudien 6 (12)

7 Tilldela behörigheter till projektarbetsplatsen Föreslå handlingsalternativ för fortsatt arbete Arbetsgrupp Deltagare i arbetsgruppen: Josefina Andersson, arkivarie (Markaryds kommun) Emil Hagelbäck, arkivarie (Sölvesborgs kommun) Anders Karlsson, arkivarie (Ronneby kommun) Anna-Lena Ljungberg, arkivarie (Ljungby kommun) Magdalena Nordin, arkivarie (Karlskrona kommun) Niclas Rosenbalck, arkivarie (Älmhults kommun) Jonas Sjöberg, systemförvaltare (Alvesta kommun) Arbetsgruppen kan förändras vid behov. Ansvar: Delta i aktiviteter Inläsning av material Genomföra de analyser som planeras i gruppen Granska och lämna synpunkter på utkast Befogenheter: Föreslå och lämna synpunkter på aktiviteter Godkänna förslag som projektledaren sammanställer Referensgrupper För att förankra förstudiens resultat, identifieras och konsulteras grupper som på olika sätt kan bidra med kunskaper och som är berörda vid införande av e-arkiv. Det nätverk och forum som finns inom ramen för gruppen e-arkiv på forumet Arkivet på Ning kommer också att fungera som referensgrupp och för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. 4.2 Utbildning Arbetsgruppen hanterar planering av utbildning utifrån de behov som de deltagande organisationerna har. Utbildningstillfällen läggs i samband med arbetsmöten (1-2 timmar per pass). 7 (12)

8 5 Tidplan och resurser 5.1 Preliminär tidsplan Detaljerad plan och fördelning av arbetsuppgifter hanteras av arbetsgruppen och redovisas på projektarbetsplatsen. Att göra: Beskrivning: Tidplan: Uppstart Gemensamt uppstartsmöte och inledande möte med arbetsgruppen. Januari 2013 Formalia för projektet. Upprätta projektplan. Målbild och modell Förslag till målbild och övergripande modell för e-arkiv. Grundläggande krav på e-arkiv Intressenter Identifiera vilka grupper som har störst intresse och får mest nytta av ett e-arkiv. Titta på roller och kompetenser Nyttor Identifiera nyttor Titta på förväntade kostnader Ordlista Beskriva och definiera grundläggande begrepp Förslag till gemensam ordlista. Februari 2013 Februari 2013 Februari 2013 Februari mars 2013 Förankring kontaktpersoner Lägesrapport Avstämning och förankring inom deltagande organisationer Möte med kontaktpersoner Gå igenom synpunkter och förslag Mars 2013 Nuläge Genomföra en övergripande nulägesanalys Ett arbetsmöte gemensamt Eget arbete i respektive organisation Sammanställa analys Mars- april 2013 Förankring i referensgrupper Möten för att inhämta information, diskutera och Mars-maj (12)

9 förankra förstudien. Risker och konsekvenser Övergripande analys av risker och konsekvenser Maj 2013 Redovisning Sammanställning av analyser, resultat och konkreta förslag på handlingsalternativ. Förslag till slutrapport skickas på remiss till deltagande organisationer Slutrapport presenteras på informationsträff/nätverk Juni Resursbehov Kontaktpersoner förväntas avsätta några timmar i månaden för att läsa igenom förslag och ta fram underlag till förstudien. Deltagare i arbetsgruppen förväntas lägga ner 3-4 timmar i veckan fördelat under första halvåret Deltagare i arbetsgruppen bör reservera mer tid i samband med planerad delrapport i mars och slutrapport i juni. Projektledaren arbetar minst 80 % med förstudien. 6 Arbetsformer 6.1 Förstudiemodell Arbetet i förstudien bygger på erfarenheter från andra förstudier som genomförts i samverkan mellan organisationer. Utgångspunkt för arbetet är angränsande projekt, goda exempel samt vedertagna metoder och standarder. Alla organisationer som deltar i förstudien har inte möjlighet att avsätta projektresurs för att delta i arbetsgruppen. För att kunna involvera samtliga organisationer i arbetet med att ta fram underlag till förstudien tas verktyg fram som är enkla att använda. 6.2 Dokumentstyrning Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Författare måste framgå av varje dokument. Dokumentation hanteras åtkomlig för deltagare på den gemensamma projektytan. Dokumenten registreras och arkiveras hos Växjö kommun. 9 (12)

10 6.3 Avvikelse och ändringshantering Projektledaren hanterar förändringar som påverkar resurser, omfattning eller inriktning för förstudien. Vid behov samråder projektledaren med projektansvarig som meddelar förändringar till deltagande kommuner. Avvikelser redovisas i rapporten. 6.4 Sekretess och säkerhet Dokumentation och information är tillgänglig för samtliga deltagande kommuner. Utkast och förslag får endast, med förbehåll, spridas vidare inom ickekommersiella nätverk och intressentgrupper. Färdigställda handlingar är allmänna handlingar och lämnas ut i enlighet med bestämmelser i offentlighetslagstiftningen. 6.5 Informationsspridning Informationsbrev Väsentlig information om förstudien sammanfattas regelbundet i form av informationsbrev eller motsvarande. Projektarbetsplats och publicering Arbetsgrupp och kontaktpersoner har åtkomst till gemensam digital projektarbetsplats. På projektarbetsplatsen finns delade dokument, kontaktlistor, kalender, aktiviteter och åtkomst till en blogg om elektroniskt bevarande med mera. Färdigställda dokument publiceras på Växjö kommuns webbplats: Rapportering Den rapporterade projektdokumentationen består av följande dokument: Projektplan Lägesrapport Slutrapport med bilagor Kopior skickas till kontaktpersonerna hos deltagarna via e-post för vidare spridning. Mötesstruktur Arbetsgruppsmöten Plan för arbetsgruppsmöten tas fram av arbetsgruppen. Arbetsgruppen träffas måndagar varannan vecka för att jobba med förstudien. Telefonmöten för kortare avstämningar vid behov. Projektledaren protokollför möten och delar protokollen på projektarbetsplatsen. 10 (12)

11 Referensgruppsmöten Arbetsmöten för att stämma av delar i förstudien med olika referensgrupper planeras av arbetsgruppen. Syftet med dessa möten är att inhämta information, diskutera och förankra. Projektledaren protokollför möten och delar protokollen på projektarbetsplatsen. Informations- och nätverksträffar Träffar ordnas vid behov för olika referensgrupper. Presentationsmaterial delas på projektarbetsplatsen och skickas ut till samordnare för respektive nätverk. 7 Risker 1. Deltagare i arbetsgruppen kan inte avsätta den tid som behövs för inläsning och att delta i aktiviteter Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Förstudien drar ut på tiden och underlaget kan bli ofullständigt Hög Fortlöpande uppföljning så att projektledningen kan hitta ersättare 2. Nyckelpersoner är frånvarande Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Sämre kvalitet på underlaget inom områden där viss kompetens krävs Medel Identifiera nyckelpersoner och planera för hur bortfallet ska hanteras (senarelägga eller i en andra etapp plocka in extern kompetens) 3. En eller flera kommuner vill gå ur samarbetet Effekt: Sannolikhet: Större kostnad för kvarvarande kommuner och bortfall av kompetens och arbetsresurser Medel 11 (12)

12 Åtgärd: Bra förankring genom uppstartsmöte och projektplanering 4. Resultatet blir inte det som förväntas av deltagarna Effekt: Sannolikhet: Åtgärd: Minskat intresse för fortsatt samarbete. Medel Fortlöpande avrapportering och tydliga avgränsningar. 8 Ekonomi Projektledare finansieras gemensamt beräknat efter kommunstorlek i särskild överenskommelse. Varje deltagande organisation står för sina egna kostnader för resor och andra omkostnader. 12 (12)

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer