PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet."

Transkript

1 Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 1 BAT

2 Sidan: 2 (21) INNEHÅLL 1 BASFAKTA Godkännande Revisionsinformation IDÈ OCH MÅL Bakgrund Idé Mål Avgränsningar LEVERANSER OCH GODKÄNNANDE Inleveranser Leveranser och delleveranser Godkännandekriterier Leverans- och överlämningsprocedur Projektavslut ORGANISATION Projektorganisation och bemanning Ansvarsfördelning och beslutsprocess Utbildning TIDSPLAN OCH RESURSBEHOV Projekttidsplan Beslutspunkter och milstolpar ARBETSFORMER Produktionsmodeller Produkt- och dokumentstyrning Avvikelse och ändringshantering Projektanalys Sekretess och säkerhet Informationsspridning RISKER Projektrisker Produktrisker Övriga risker EKONOMI Kalkyl Finansiering... 20

3 Sidan: 3 (21) 9 REFERENSER BILAGOR Här redovisar Du vilka delar av projektdefinitionen som är representerade i form bilagor. Bilaga Dokumentnamn A Tidsplan Basdatorarbetsplatstjänst fas 1 B Utrustningsbehov tunn klient C Kalkyl Basdatorarbetsplatstjänst fas 1

4 Sidan: 4 (21) 1 BASFAKTA 1.1 Godkännande Projektdefinitionens giltighet bekräftas av underskrifter av respektive part. Uppdragsgivaren är kundens projektansvarig och uppdragstagaren är projektchefen/projektledaren. Projektdefinitionen godkänns i styrgruppen och det bekräftas i ett styrgruppsprotokoll. Projektdefinitionen godkänd av: Uppdragsgivare/Beställare: Uppdragstagare/Projektledare: Bo Egardt genom Jan-Martin Löwendahl, (CIO), (IT-avdelningen) 1.2 Revisionsinformation Här redovisar Du vad som skiljer de olika utgåvorna åt, genom att övergripande ange syfte och orsak till ändringen. Utgåva Datum Kommentar P Diskussionsunderlag P PDF, underlag till granskning P PDF, underlag till granskning P PDF, underlag till granskning PDF, godkänd och undertecknad

5 Sidan: 5 (21) 2 IDÈ och MÅL 2.1 Bakgrund Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet genom att ange kopplingen mellan företagets (kundens) mål, resultatets mål och projektets mål Chalmers IT-infrastruktur blir alltmer komplex och kostsam samtidigt som verksamhetens beroende av IT som verktyg ökar. Datorn på arbetsplatsen spelar en central roll som produktivitetsverktyg, men är samtidigt den komponent som är svårast och dyrast att ge support på pga det stora antal arbetsplatser samt deras inbördes olikheter. En standardisering av datorarbetsplaten och de tjänster som hör dit ger mycket sannolikt avsevärda vinster på supportkostnader och kostnader för stillestånd. Detta dokument beskriver projektet Basdatorarbetsplatstjänst fas 1 som har till uppgift att ta fram ett beslutsunderlag för genomförande av en testperiod av tjänsten basdatorarbetsplats på Chalmers. 2.2 Idé Här redovisar Du projektidén. Projektidén speglar syftet med projektet och redovisar varför projektet finns. Utforma de tjänster samt beräkna dess kostnader som kan ingå i baspaketen för Chalmers basdatorarbetsplatstjänst. Projektet skall i fas 1 ta fram förslag på innehåll och ett underlag för test. Därefter skall tjänsten testas i fas 2 genom att köra en pilotinstallation med ca 100 användare. Fas 3 kommer att vara ett leveransprojekt av basdatorarbetsplatstjänsten där implementering ingår i stor skala. 2.3 Mål Här redovisar Du projektets mål - vilka resultat som skall finnas vid genomförandets slut. BAT-projektets mål är att enligt tidplan och budget ta fram en basdatorarbetsplatstjänst som är skalbar till minst tusen användare på Chalmers. Tjänsten skall erbjuda en användare olika baspaket för att nå maximal efterfrågan. Effektmålet skall vara billigare drift, högre säkerhet (uppgraderad programvara, rekommenderade patchningar etc.) och stabilare miljö. Målet med basdatorarbetsplatstjänsten fas 1 är att ta fram underlag för godkännande så att tjänsten kan testas hos max 100 användare under våren Förslagsvis bygger pilotprojektet fas 2 på följande komponenter: Windows NT4/2000, CITRIX, DCE/DFS, Back-up (TSM), faktureringsrutiner, Helpdesk, förkonfigurering. Projektet skall designa en basdatorarbetsplatstjänst och bygga en prototypmiljö. Projektet skall drivas i paraplyform med ett delprojekt per deltjänst, enligt följande:

6 Sidan: 6 (21) Tunn klient Administrativa rutiner, support/helpdesk, logistik 2.4 Avgränsningar Här förtydligar Du projektets mål genom att ange vad andra projekt eller linjeinstanser ansvarar för. Lösningen skall kunna implementeras hos alla anställda som vill köpa tjänsten Basdatorarbetsplatstjänsten. Projektets fas 1 kommer att definiera baspaket som är anpassade till olika grupper av användare, såsom administratörer, lärare och forskare samt studenter. Huvudprojektet skall: - Ta fram förslag på baspaket - Presentera och prissätta en helpdesk- och supportlösning för basdatorarbetsplatstjänsten - Sammanställa delprojektens resultat - Undersöka möjlighet till back-up för servern och användare Delprojekt Tunn Klient skall: - Köpa in, installera och drifta serverhårdvara - Installera och testa applikationer - Vid slutet av fas 1 presentera en väl fungerande pilotmiljö Delprojektet skall: - Ta fram ett förslag på lösning och kostnad för e-postserversystem och klientprogramvara - Undersöka den funktionalitet olika användare och systemadministratörer runt om på Chalmers idag har och/eller framgent vill ha ut av mailsystemet. - Inte utveckla färdiga tekniska lösningar, utan skall undersöka vilka lösningar som måste tas fram eller köpas in. 3. LEVERANSER och GODKÄNNANDE 3.1 Inleveranser Här redovisar Du vilka förutsättningar som gäller för projektet i form av inleveranser som skall komma från andra projekt och/eller linjeinstanser. Inleveranserna kan vara både produkter och resurser som projektet kräver för att klara sina åtaganden. Vi redovisar tydligt vad vi behöver, när och godkännandekriteria för varje inleverans Omfattning Nedan följer en beskrivning av inleveranserna till projektet:

7 Sidan: 7 (21) Specialistkompetens Projektet önskar få tillgång till specialistkompetens från Fysik-sektionen under hela projektet, men framför allt i delprojektet Tunn klient. Dels för att få svar på frågor kring implementering, dels för avstämningar vid delprojektmål. Dessutom har Fysik kört en lösning av basarbetsplats under en längre tid och har skaffat sig kunskap och erfarenhet kring de frågor och problem som kan tänkas uppstå. Specialistkompetens behövs även för E-post där noggranna förundersökningar och tester måste göras innan de samkörs med övriga funktioner i projektet. När det gäller specialistkompetens inom DCE/DFS kan detta ske genom konsultering från IT-avdelningen. Inleveranser av dokument Dokument som berör tjänsten tex. licenspolicy. Hårdvara och programvara för utveckling av tjänsten Beställning och inköp av nödvändig hårdvara samt installation av hård- och mjukvara för testmiljö av basdatorarbetsplatsen genomförs inom delprojektet Tunn klient. Kraven och kostnaden framgår av "Utrustningsbehov tunn klient" (Bil. B). Installationen verifieras enligt överenskommen driftssättningsinstruktion. Ytterligare skall förslag på e-postserversystem tas fram och tillhörande klientprogramvara som skall läggas till baspaketet. En undersökning av DCE/DFS skall genomföras under fas 2 för att få fram möjligheterna att samköra tjänsten mot basdatorarbetsplatstjänsten Godkännande Samtliga system kommer att godkännas av projektet enligt överenskomna kriterier innan användning sker. Om någon inleverans försenas eller ej blir godkänd pga av bristande innehåll eller kvalitet, skall projektet redovisa konsekvenser avseende förändringar i kostnader och tidplan för avstämning mot avtalet och beslut i styrgruppen. 3.2 Leveranser och delleveranser Här redovisar Du vilka leveranser och delleveranser projektet skall göra. För varje delleverans beskriver vi idé och mål samt vid behov avgränsningar och inleveranser. Fas 1 kommer att leverera ett förslag på en testarbetsplats. Fas 2 kommer att leverera ett komplett förslag på en utformad basdatorarbetsplatstjänst. (Sommaren/hösten 2002) Fas 3 kommer innehålla eventuell upphandling och implementation. (Vintern 2002) Innehåll Här redovisar Du alla resultat i form av alla produkter som projektet kommer att leverera och överlämna. Produkter och dokument som skall levereras och överlämnas: Kravbeskrivning över hårdvara, applikationer/mjukvara samt licenser Kostnader över helpdesk/support och logistik

8 Sidan: 8 (21) Förslag på innehåll i de olika Baspaketen samt back-up Förslag på central e-posttjänst Förslag på grupperingar av användare av tjänsten Leverans och överlämning sker vid samma tillfälle 3.3 Godkännandekriterier Här redovisar Du vilka godkännandekriteria som gäller per delleverans och resultat. Framtagning av administrativa basfunktioner för fas 1 Antalet kända fel och avvikelser får ej överstiga: Allvarliga 0 stycken Begränsad funktionalitet 2 stycken Skönhetsfel 5 stycken Styrgruppen har befogenheter för godkännande av avvikelser från ovanstående. Lösningsbeskrivning på basdatorarbetsplatstjänst fas 1 Lösningsbeskrivningen skall vara granskad och godkänd av delprojekten vid protokollförda möten. Kravbeskrivning för basdatorarbetsplatstjänst fas 1 Kravbeskrivningen skall vara granskad och godkänd av referensgruppen vid protokollförda möten. 3.4 Leverans- och överlämningsprocedur Här redovisar Du hur leverans till förvaltningsorganisationen/användaren/resultatansvarige går till. Leverans och överlämning av projektet görs vid ett och samma möte till den person som skall överta produktansvaret och förvaltningen av tjänsten. På mötet skall mottagaren kvittera att leveransen är komplett och håller rätt kvalitet samt att han har övertagit produktansvaret. 3.5 Projektavslut Här redovisar Du resultat som skall uppnås och aktiviteter som skall genomföras efter leverans och överlämning för att Du skall kunna avsluta projektet. Fas 1 är avslutat när Godkännande skett enligt leverans- och överlämningsproceduren (se kapitel 3.4) Allt inlånat material är återlämnat och personliga arbetsexemplar makulerade All projektdokumentation är arkiverad Slutrapporten är godkänd av styrgruppen

9 Sidan: 9 (21) Avslutande styrgruppsmöte har förklarat projektet avslutat

10 Sidan: 10 (21) 4 ORGANISATION 4.1 Projektorganisation och bemanning Styrgrupp Jan-Martin Löwendahl Projektledare Projektadministratör Henrietta Wictorsson Referensgrupp Delprojekt Tunn klient Kristoffer Johansson Delprojekt E-post Viktor Fougstedt Huvudprojekt Här beskriver Du projektorganisationen - gärna i form av ett organisationsschema. Namn på nyckelpersoner skall finnas angivna. Bemanning Basdatorarbetsplatstjänst fas 1 Styrgrupp: PL: PA: Jan-Martin Löwendahl (ordförande) Börje Sennung Görgen Olofsson Björn O. Eriksson Paul Waserbrot Michael Morin Henrietta Wictorsson Referensgrupp: (ordförande) Erik Eliasson (ständig medlem) Ann-Louise Augustsson (ständig medlem) NN Delprojekt: Huvudprojekt - (ordförande) Tunn klient - Kristoffer Johansson, Delprojektledare ( ständig medlem) E-post Viktor - Fougsted, Delprojektledare ( ständig medlem)

11 Sidan: 11 (21) 4.2 Ansvarsfördelning och beslutsprocess Här beskriver Du ansvar och befogenheter inom projektet Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat är i linje med Chalmers verksamhet Säkerställa projektresultatet genom att tillföra de resurser som krävs för att få fram resultatet Förankra projektet i Chalmers verksamhet Befogenheter Avsluta projektet Godkänna och ändra projektdefinitionen Tillsätta analysgrupp och initiera projektanalyser Projektledaren Ansvar Genomföra projektet inom ramarna i denna projektdefinition Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet Rapportera och informera om projektläget Skapa rutiner för projektets genomförande Producera, leverera och överlämna rätt resultat Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra produktionsarbetet Godkänna inleveranser Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Befogenheter Styra tilldelade resurser enligt denna projektdefinition Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet Nyttja och styra de tilldelade produktionsresurser Avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll och överenskommen kvalitet Föreslå funktioner och egenskaper som rör tjänsten för beslut i referensgruppen Föreslå tekniska lösningar för beslut i delprojekten Föreslå innehåll och omfattning av delprojektet för beslut i referensgruppen Delprojektledarna Ansvar

12 Sidan: 12 (21) Producera, leverera och överlämna rätt resultat Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra produktionsarbetet Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Befogenheter Nyttja och styra de tilldelade produktionsresurser Föreslå funktioner och egenskaper hos tjänsten för basdatorarbetsplatsen för beslut i referensgruppen Föreslå tekniska lösningar för basdatorarbetsplatsen för beslut i delprojekten Referensgrupp Ansvar och befogenheter Fastställa funktionellt innehåll och användargränssnitt för tjänsten Fastställa funktionellt innehåll och användargränssnitt för testmiljö

13 Sidan: 13 (21) 4.3 Utbildning Här beskriver Du den utbildning som projektgruppen behöver för att nå projektmålen. Projektmedlemmarna får information i hur: Arbetsuppgifter och arbetssätt fungerar med hjälp av PPS-metoden Livelinks struktur fungerar och tillgång till egna konton

14 Sidan: 14 (21) 5 TIDSPLAN och RESURSBEHOV 5.1 Projekttidsplan Här visar Du projektplanen, lämpligen som ett Gantt-schema. Projektplanen kan vara en bilaga. Se "Projektplan Basdatorarbetsplatstjänsten fas 1" (Bil. A) 5.2 Beslutspunkter och milstolpar Här redovisar Du viktiga avstämningspunkter i form av milstolpar och beslutspunkter. Följande milstolpar och beslutspunkter finns i projekttidsplanen Beslutspunkter BP1 Projektdirektiv är framtaget och beslutat. Ramar är satta för projeket. Godkännande av projektdefinition v BP2 Godkännande av projektdefinition v Avrapportering av tidplan över fas BP3 Godkänna beslutsunderlag/projektdefinition BP4 Fatta beslut om att resurser finns till uppdragstagarens förfogande BP BP 6-8 Sammanställa och leverera projektets resultat rörande fas 1. Godkänna leverans av basdatorarbetsplatstjänsten fas 1. Överlämning av ansvar för ett beslutsunderlag för basdatorarbetsplatstjänsten fas 2, rekommendation för uppstart. Godkännande av slutrapporten. Projektets fas 1 avslutas.

15 Sidan: 15 (21) Milstolpar PDI skrivs och PDF påbörjas. Projektarbetet startas upp och kontakt tas med berörda projektmedlemmar PDF v presenteras för referens- och delprojektmedlemmarna. PDF v presenteras för godkännande av styrgruppen Förslag på basdatorarbetsplatstjänst presenteras för referensgruppen. Fas 1 avslutas och beslut tas om fas Planering och genomförande av fas 2 påbörjas Testperioden utvärderas. Slutleverans av fas Slutleverans av basdatorarbetsplatstjänsten Slutrapport över fas 1,2 och 3.

16 Sidan: 16 (21) 6 ARBETSFORMER 6.1 Produktionsmodeller Här identifierar Du vilket arbetssätt projektet använder för produktutvecklingen. Vid behov beskriver Du avvikelser från utpekad modell. I enkla fall kan Du beskriva hela arbetssättet. Ingen särskild produktionsmodell används. 6.2 Produkt- och dokumentstyrning Här beskriver Du hur Du håller ordning och reda på både projekt- och produktdokument. Du beskriver hur de olika dokumenttyperna identifieras, förvaras och hanteras vid ändringar. Här beskriver Du också hur Du hanterar olika utgåvor av produkterna och vilka krav som finns på spårbarhet till användare av olika utgåvor av produkterna Projektdokument Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste framgå av varje dokument. Samtliga original lagras i den för projektmedlemmarna tillgängliga projektdatabasen (Livelink) Produktdokument Produktdokumenten identifieras av produktbenämning, dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste framgå av varje dokument. En dokumentöversikt anger aktuella utgåvor av produktdokumenten. Samtliga original lagras i den för projektmedlemmarna tillgängliga projektdatabasen (Livelink). 6.3 Avvikelse och ändringshantering Här beskriver Du tillvägagångssättet vid förändringar av projekt- och produktstyrande dokument. Alla förslag till ändringar i tjänsten utvecklade av projektet skall rapporteras till projektledaren. Beslut om ändringar som ej påverkar projektets tids- och kostnadsramar skall fattas av PL och teknik- och/eller referensgrupp. Ändringar som ökar kostnaderna eller förlänger tidsplanen skall beslutas av styrgrupp. Alla förslag på personförändringar i viktiga positioner i styr-, referens- och delprojekterna skall rapporteras skriftligen till projektet. Konsekvenser avseende förändringar i kostnader och tidsplan redovisas för beslut i styrgrupp. Fel och avvikelser i basutbudet av tjänsten utvecklade av projektet skall rapporteras skriftligen till projektet.

17 Sidan: 17 (21) 6.4 Projektanalys Här beskriver Du vilka metoder och aktiviteter som genomförs för att säkerställa projektets resultat och genomförandet av projektet. Här anger Du också vilka instanser eller personer som genomför projektanalyserna Projekt Projektgranskning genomförs av analysgruppen efter beställning av styrgruppen Tjänst Lösningsbeskrivningen granskas av referensgruppen. Tjänsten testas av både referens- och delprojekten. 6.5 Sekretess och säkerhet Här beskriver Du vilka regler som gäller avseende tillgång till dels arbetsplats, dels information om projektet och de produkter som projektet producerar. Projektet klassas ej som konfidentiellt. Detta innebär att all dokumentation och information är tillgänglig för Chalmers anställda. Extern information får ges endast efter samråd med projektledaren. 6.6 Informationsspridning Här beskriver Du hur projektinformation sprids internt och externt. Du redovisar hur projektdokumentationen skall distribueras och när och hur muntlig information lämnas Rapportering Den rapporterande projektdokumentationen består av följande dokument: Projektdefinition Projektrapport med bilagor Mötesprotokoll Slutrapport Förteckning projektdokument Samtliga dokument kommer att finnas tillgängliga via Livelink. Vid behov tar projektet fram distributionslistor för ovanstående dokument. I annat fall skall projektmedlemmarna aktivt söka upp önskad information Mötesstruktur Nedan redovisas de regelbundna möten som finns i projektet. Stående dagordningar fastställs vid första mötet.

18 Sidan: 18 (21) Styrgruppsmöten Vid planerade beslutspunkter eller vid behov. Protokollförs av PA. Projektledningsmöten Vid behov eller efter önskemål Protokollförs av PA. Projektmöten Vid behov eller efter önskemål Protokollförs av PA

19 Sidan: 19 (21) 7 RISKER Här redovisar Du de risker som har identifierats under förberedelsefasen. Du redovisar också vilka åtgärder som är genomförda eller skall genomföras. 7.1 Projektrisker 7.2 Produktrisker Riskseminarium hålls i januari Övriga risker 1)

20 Sidan: 20 (21) 8 EKONOMI 8.1 Kalkyl Här redovisar Du antalet timmar, investeringar och andra kostnader som krävs för att genomföra projektet. Vid behov redovisar Du hela kalkylen uttryckt i kronor. Efterkalkyl för Dina kalkylelement skall senare redovisas i slutrapporten. Nyckeltal som skall tas fram identifieras och beskrivs här. Se Kalkyl Basdatorarbetsplatstjänsten fas 1 (bilaga C). Budgeten för fas 1 är satt till 500 kkr. 8.2 Finansiering Här anger du hur projektet skall finansieras. Projektet finansieras av Bo Egardt med medel ur stifelsens IT-infrastruktursatsning 2001.

21 Sidan: 21 (21) 9 REFERENSER Här redovisar Du vilka dokument som projektdefinitionen refererar till. Referenser skall finnas till kravbeskrivningen och/eller andra dokument som fastställer kravbilden eller utgör underlag för projektet. Referenser kan finnas till dokument som beskriver projektets arbetssätt.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Sidan:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (18). PROJEKTDEFINITION Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (18) INNEHÅLL 1. BASFAKTA...4 1.1 Godkännande...4 1.2 Revisionsinformation...4 1.3 Terminologilista...5 2. IDÈ OCH MÅL...6 2.1 Bakgrund...6

Läs mer

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 1 av 19 PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 2 av

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1 Sida 1 är ett kraftfullt externt stöd för projektet. Vid analys får kund, leverantör och projektledning en objektiv verifiering av projektets resultat och arbetssätt. Syftet är att öka möjligheterna för

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 15 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient

SLUTRAPPORT. Delprojekt tunn klient . Bilaga 1 Sida 1 (10) Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till fortsatt utveckling av pilotmiljön. SLUTRAPPORT Delprojekt tunn klient Sida 2 (10) INNEHÅLL

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

PROJEKTDEFINITION Projekt KA

PROJEKTDEFINITION Projekt KA Sidan: 1 (30) PROJEKTDEFINITION Projekt KA KA-system Version 1.0 nbit Sidan: 2 (30) INNEHÅLL 1 BASFAKTA... 3 1.1 GODKÄNNANDE... 3 1.2 REVISIONSINFORMATION... 3 2 IDÈ OCH MÅL... 4 2.1 BAKGRUND... 4 2.2

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Sidan 1 av 10 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Närvarande Ej närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Lösning Lösningsgranskning

Lösning Lösningsgranskning Lösning Sida 1 Om lösningsgranskning ger en genomgång av lösningens uppbyggnad och konstruktion, lämpligheten av vald produktionsmodell samt möjligheten att uppfylla kravbeskrivningen. genomförs med inriktning

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Projekt GUL Projektplan

Projekt GUL Projektplan Sida: 1 (20) Sida: 2 (20) Innehåll 1 Basfakta...4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...4 1.2 Projektet, sammanfattning...5 2 Idé och mål...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Projektets resultat...6 2.3 Projektidé...7

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte 2 2. Godkännande 2 3. Bakgrund 2 4. Innehåll och Målsättning 3 4.1 Mål 3 4.2 Projektets aktiviteter 3 4.3 Etapper 3 5. Arbetsformer 4 5.1 Projektorganisation 4 5.2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Arbeta med projekt och program Riktlinjer för Tillväxtverkets chefer och medarbetare

Arbeta med projekt och program Riktlinjer för Tillväxtverkets chefer och medarbetare Datum 2016-09-16 Upprättad av Ulf Larsson Diarienummer Dnr 1.3.4-Ä 2016-1393 Godkänd av Mattias Åsander Version 1.0 Arbeta med projekt och program Riktlinjer för Tillväxtverkets chefer och medarbetare

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö 2010-10-29 Page: 1 (13) Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö VERSION 1.0 2010-10-29 Page: 2 (13) Innehållsförteckning 1 Generell Information... 4 1.1 Godkännande av Projektspecifikation...

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1 Sida 1 Om styrgrupp projekt Styrgruppen är ansvarig för att säkerställa att projektet lyckas, dvs säkerställa projektets bidrag till beställarens effektmål. Styrgruppen är den beslutande instans dit projektledningen

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer