PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet."

Transkript

1 Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT

2 Sidan: 2 (21) INNEHÅLL 1 BASFAKTA Godkännande Revisionsinformation IDÈ OCH MÅL Bakgrund Idé Mål Avgränsningar LEVERANSER OCH GODKÄNNANDE Inleveranser Leveranser och delleveranser Godkännandekriterier Leverans- och överlämningsprocedur Projektavslut ORGANISATION Projektorganisation och bemanning Ansvarsfördelning och beslutsprocess Utbildning TIDSPLAN OCH RESURSBEHOV Projekttidsplan Beslutspunkter och milstolpar ARBETSFORMER Produktionsmodeller Produkt- och dokumentstyrning Avvikelse och ändringshantering Projektanalys Sekretess och säkerhet Informationsspridning RISKER Projektrisker Produktrisker Övriga risker EKONOMI Kalkyl Finansiering...19

3 Sidan: 3 (21) 9 REFERENSER BILAGOR Här redovisar Du vilka delar av projektdefinitionen som är representerade i form bilagor. Bilaga A B Dokumentnamn Tidsplan Budget

4 Sidan: 4 (21) 1 BASFAKTA 1.1 Godkännande Projektdefinitionens giltighet bekräftas av underskrifter av respektive part. Uppdragsgivaren är kundens projektansvarig och uppdragstagaren är projektchefen/projektledaren. Projektdefinitionen godkänns i styrgruppen och det bekräftas i ett styrgruppsprotokoll. Projektdefinitionen godkänd av: Uppdragsgivare/Beställare: Uppdragstagare/Projektledare: Bo Egardt genom Jan-Martin Löwendahl, (CIO), (IT-avdelningen) 1.2 Revisionsinformation Här redovisar Du vad som skiljer de olika utgåvorna åt, genom att övergripande ange syfte och orsak till ändringen. Utgåva Datum Kommentar P Diskussionsunderlag P PDF, underlag till granskning PDF, godkänd och undertecknad

5 Sidan: 5 (21) 2 IDÈ och MÅL 2.1 Bakgrund Här beskriver Du kortfattat bakgrunden till projektet genom att ange kopplingen mellan företagets (kundens) mål, resultatets mål och projektets mål Chalmers IT-infrastruktur blir alltmer komplex och kostsam samtidigt som verksamhetens beroende av IT som verktyg ökar. Datorn på arbetsplatsen spelar en central roll som produktivitetsverktyg, men är samtidigt den komponent som är svårast och dyrast att ge support på pga. det stora antal arbetsplatser samt deras inbördes olikheter. En standardisering av datorarbetsplatsen och de tjänster som hör dit ger mycket sannolikt avsevärda vinster på supportkostnader och kostnader för stillestånd. Detta dokument beskriver projektet Basdatorarbetsplatstjänst fas 2 som har till uppgift att genomföra en pilottest och utveckling av i fas 1 framtagen prototyp av basdatorarbetsplatstjänst. 2.2 Idé Här redovisar Du projektidén. Projektidén speglar syftet med projektet och redovisar varför projektet finns. Att utföra en pilottest av basdatorarbetsplatstjänsten i skarp miljö för att verifiera/modifiera prototypen ur ett användarperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Användarna kommer främst från följande sektioner; Fysik, I-Sektionen och Centrala administrationen. Initialt kommer testet endast att innefatta ett fåtal personer. Efterhand kommer fler användare att kopplas till tjänsten och en förhoppning är att 100-talet personer samtidigt skall testa tjänsten. Pilotanvändare kommer att ingå i en referensgrupp vilken kommer med synpunkter och förslag på hur tjänsten kan förbättras. 2.3 Mål Här redovisar Du projektets mål - vilka resultat som skall finnas vid genomförandets slut. - BAT-projektets mål är att enligt tidplan och budget presentera ett förslag till en utvecklad, stabil och säker basdatorarbetsplatstjänst. - Fas 2 skall testa och utvärdera ett baspaket vilket innefattar både en grunduppsättning applikationer men även support/helpdesk. - Fas 2 skall ge förslag på lösning när det gäller tyngre applikationer tex. Matlab och Mathematica - Projektet skall ta fram en kostnad för tjänsten. Vilken baseras på: o antal användare o serverdrift o licenskostnader o support/helpdesk och närservice o ansvarig för tjänsten o administration av tjänsten

6 Sidan: 6 (21) - Projektet skall ta fram SLA för tjänsten. - Projektet skall påvisa skillnader med BAT gentemot hur det ser ut idag. - Leverera parkeringslista 2.4 Avgränsningar Här förtydligar Du projektets mål genom att ange vad andra projekt eller linjeinstanser ansvarar för. Fas 2 skall inte - Implementeras i skarp drift - Testas på mer än 100 personer - 3. LEVERANSER och GODKÄNNANDE 3.1 Inleveranser Här redovisar Du vilka förutsättningar som gäller för projektet i form av inleveranser som skall komma från andra projekt och/eller linjeinstanser. Inleveranserna kan vara både produkter och resurser som projektet kräver för att klara sina åtaganden. Vi redovisar tydligt vad vi behöver, när och godkännandekriteria för varje inleverans Omfattning Nedan följer en beskrivning av inleveranserna till projektet: Specialistkompetens Projektet önskar få tillgång till specialistkompetens från Fysik-sektionen under hela projektet. Önskemål från projektet är att fysikdatorn driftar servrarna, migrerar användare, dokumenterar samt ger en teknisk support till användarna. Projektet kommer att använda WM-data kundstöd som agerar 1st line support/helpdesk. Inleveranser av dokument Dokument som berör tjänsten tex. driftmiljö från Fysikdator, licenspolicy Godkännande Samtliga system kommer att godkännas av projektet enligt överenskomna kriterier innan användning sker. Om någon inleverans försenas eller ej blir godkänd pga. av bristande innehåll eller kvalitet, skall projektet redovisa konsekvenser avseende förändringar i kostnader och tidplan för avstämning mot avtalet och beslut i styrgruppen.

7 Sidan: 7 (21) 3.2 Leveranser och delleveranser Här redovisar Du vilka leveranser och delleveranser projektet skall göra. För varje delleverans beskriver vi idé och mål samt vid behov avgränsningar och inleveranser. Fas 2 kommer att leverera ett komplett förslag på en utformad basdatorarbetsplatstjänst. Fas 3 kommer innehålla eventuell upphandling och implementation Innehåll Här redovisar Du alla resultat i form av alla produkter som projektet kommer att leverera och överlämna. Produkter och dokument som skall levereras och överlämnas: SLA Kostnader för tjänsten Driftdokumentation Leverans och överlämning sker vid samma tillfälle. 3.3 Godkännandekriterier Här redovisar Du vilka godkännandekriteria som gäller per delleverans och resultat. Projektresultatet skall leva upp till målen i sektion 2.3, och till beskrivningen i sektion 3.2. Godkännandet görs av styrgruppen. 3.4 Leverans- och överlämningsprocedur Här redovisar Du hur leverans till förvaltningsorganisationen/användaren/resultatansvarige går till. Leverans och överlämning av projektet görs vid ett och samma möte till den person som skall överta produktansvaret och förvaltningen av tjänsten. På mötet skall mottagaren kvittera att leveransen är komplett och håller rätt kvalitet samt att han har övertagit produktansvaret. 3.5 Projektavslut Här redovisar Du resultat som skall uppnås och aktiviteter som skall genomföras efter leverans och överlämning för att Du skall kunna avsluta projektet. Fas 2 är avslutat när Godkännande skett enligt leverans- och överlämningsproceduren (se kapitel 3.4) Allt inlånat material är återlämnat och personliga arbetsexemplar makulerade All projektdokumentation är arkiverad Slutrapporten är godkänd av styrgruppen

8 Sidan: 8 (21) Avslutande styrgruppsmöte har förklarat projektet avslutat

9 Sidan: 9 (21) 4 ORGANISATION 4.1 Projektorganisation och bemanning Här beskriver Du projektorganisationen - gärna i form av ett organisationsschema. Namn på nyckelpersoner skall finnas angivna. Styrgrupp Jan-Martin Löwendahl Projektledning Projektadministratör Henrietta Wictorsson Teknisk referensgrupp Referensgrupp Delprojekt Kristoffer Johansson Delprojekt ( ) Viktor Fougstedt Bemanning Basdatorarbetsplatstjänst fas 2 Styrgrupp: PL: PA: Teknisk referensgrupp: Jan-Martin Löwendahl (ordförande) Börje Sennung Görgen Olofsson Björn O. Eriksson Paul Waserbrot Michael Morin Henrietta Wictorsson (ordförande) Stellan Englèn, Ladok Per Andersson, CDG Lars Andersson, ITA Michael Morin, I-sek Sara Ekström, V Användare referensgrupp: (ordförande) Pilotanvändare 5-10 stycken Delprojekt Delprojekt ( ) Kristoffer Johansson, Fysik Viktor Vougstedt

10 Sidan: 10 (21) 4.2 Ansvarsfördelning och beslutsprocess Här beskriver Du ansvar och befogenheter inom projektet Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat är i linje med Chalmers verksamhet Säkerställa projektresultatet genom att tillföra de resurser som krävs för att få fram resultatet Förankra projektet i Chalmers verksamhet Befogenheter Avsluta projektet Godkänna och ändra projektdefinitionen Tillsätta analysgrupp och initiera projektanalyser Projektledare Ansvar Genomföra projektet inom ramarna i denna projektdefinition Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Identifiera och införa förbättringar i arbetssättet Rapportera och informera om projektläget Skapa rutiner för projektets genomförande Producera, leverera och överlämna rätt resultat Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra produktionsarbetet Godkänna inleveranser Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Befogenheter Styra tilldelade resurser enligt denna projektdefinition Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet Nyttja och styra de tilldelade produktionsresurser Avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll och överenskommen kvalitet Föreslå funktioner och egenskaper som rör tjänsten för beslut i referensgruppen Föreslå tekniska lösningar för beslut i delprojekten Föreslå innehåll och omfattning av delprojektet för beslut i referensgruppen

11 Sidan: 11 (21) Projektadministratör Ansvar Sammanställa och strukturera tidsplaner Sammanställa och rapportera projektstatus Sammanställa och strukturera åtgärdslistan Signalera avvikelse Följa upp projektets beroenden Upprätta och underhålla projektbiblioteket Befogenheter I samråd med projektdeltagare och intressenter definiera, föreslå och införa rutiner (inkl. teknisk miljö) för: o Planering och uppföljning o Informationsspridning o Hantering av risker o Ändringshantering Hämta in uppgifter för att planera och följa upp projektet. Föra in och lämna ut information till och från biblioteket Delprojektledaren Ansvar Producera, leverera och överlämna rätt resultat Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra produktionsarbetet Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Befogenheter Nyttja och styra de tilldelade produktionsresurser Föreslå funktioner och egenskaper hos tjänsten för basdatorarbetsplatsen för beslut i referensgruppen Föreslå tekniska lösningar för basdatorarbetsplatsen för beslut i delprojekten Referensgrupper Ansvar och befogenheter Testa och utvärdera basarbetsplatstjänsten och komma med synpunkter, kommentarer på svagheter, förbättringar, funktionalitet etc.

12 Sidan: 12 (21) 4.3 Utbildning Här beskriver Du den utbildning som projektgruppen behöver för att nå projektmålen. Projektmedlemmarna får information i hur: använder sig av tjänsten.

13 Sidan: 13 (21) 5 TIDSPLAN och RESURSBEHOV 5.1 Projekttidsplan Här visar Du projektplanen, lämpligen som ett Gantt-schema. Projektplanen kan vara en bilaga. Bilaga A 5.2 Beslutspunkter och milstolpar Här redovisar Du viktiga avstämningspunkter i form av milstolpar och beslutspunkter. Följande milstolpar och beslutspunkter finns i projekttidsplanen Beslutspunkter BP 1-2 Godkännande av preliminär projektdefinition för fas 2 v BP 2-3 Godkännande av projektdefinition v Godkänna beslutsunderlag BP 4-5 Projektrapport BP 6 Sammanställa och leverera projektets resultat rörande fas BP7 Godkänna delleverans/slutleverans av basdatorarbetsplatstjänsten fas 2. Överlämning av ansvar för ett beslutsunderlag för basdatorarbetsplatstjänsten fas 2, rekommendation för uppstart BP 8 Godkännande av slutrapporten Projektets fas 2 avslutas.

14 Sidan: 14 (21) Milstolpar PDF-förslag tas fram. Fas 2 startas upp och kontakt tas med berörda projektmedlemmar PDF v godkännes av styrgruppen. PDF v presenteras för referens- och delprojektmedlemmarna. Riskseminarium genomförs Projektrapport/riskanalys presenteras för styrgruppen Förslag på basdatorarbetsplatstjänsten presenteras Testperioden utvärderas Slutrapport över fas 2.

15 Sidan: 15 (21) 6 ARBETSFORMER 6.1 Produktionsmodeller Här identifierar Du vilket arbetssätt projektet använder för produktutvecklingen. Vid behov beskriver Du avvikelser från utpekad modell. I enkla fall kan Du beskriva hela arbetssättet. Ingen särskild produktionsmodell används. 6.2 Produkt- och dokumentstyrning Här beskriver Du hur Du håller ordning och reda på både projekt- och produktdokument. Du beskriver hur de olika dokumenttyperna identifieras, förvaras och hanteras vid ändringar. Här beskriver Du också hur Du hanterar olika utgåvor av produkterna och vilka krav som finns på spårbarhet till användare av olika utgåvor av produkterna Projektdokument Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste framgå av varje dokument. Samtliga original lagras i den för projektmedlemmarna tillgängliga projektdatabasen (Livelink) Produktdokument Produktdokumenten identifieras av produktbenämning, dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste framgå av varje dokument. En dokumentöversikt anger aktuella utgåvor av produktdokumenten. Samtliga original lagras i den för projektmedlemmarna tillgängliga projektdatabasen (Livelink). 6.3 Avvikelse och ändringshantering Här beskriver Du tillvägagångssättet vid förändringar av projekt- och produktstyrande dokument. Alla förslag till ändringar i tjänsten utvecklade av projektet skall rapporteras till projektledaren. Beslut om ändringar som ej påverkar projektets tids- och kostnadsramar skall fattas av PL och teknik- och/eller referensgrupp. Ändringar som ökar kostnaderna eller förlänger tidsplanen skall beslutas av styrgrupp. Alla förslag på personförändringar i viktiga positioner i styr-, referens- och teknikgrupp skall rapporteras skriftligen till projektet. Konsekvenser avseende förändringar i kostnader och tidsplan redovisas för beslut i styrgrupp. Fel och avvikelser i basutbudet av tjänsten utvecklade av projektet skall rapporteras skriftligen till projektet.

16 Sidan: 16 (21) 6.4 Projektanalys Här beskriver Du vilka metoder och aktiviteter som genomförs för att säkerställa projektets resultat och genomförandet av projektet. Här anger Du också vilka instanser eller personer som genomför projektanalyserna Projekt Projektgranskning genomförs av analysgruppen efter beställning av styrgruppen Tjänst Tjänsten testas av både pilotanvändare och övriga projektmedlemmar. 6.5 Sekretess och säkerhet Här beskriver Du vilka regler som gäller avseende tillgång till dels arbetsplats, dels information om projektet och de produkter som projektet producerar. Projektet klassas ej som konfidentiellt. Detta innebär att all dokumentation och information är tillgänglig för Chalmers anställda. Extern information får ges endast efter samråd med projektledaren. 6.6 Informationsspridning Här beskriver Du hur projektinformation sprids internt och externt. Du redovisar hur projektdokumentationen skall distribueras och när och hur muntlig information lämnas. Löpande information och projektdokumentation finns i Livelink och på Insidan, Rapportering Den rapporterande projektdokumentationen består av följande dokument: Projektdefinition Projektrapport med bilagor Mötesprotokoll Slutrapport Samtliga dokument kommer att finnas tillgängliga via Insidan och Livelink. Projektet tar fram distributionslistor för ovanstående dokumentrapportering. I annat fall skall projektmedlemmarna aktivt söka upp önskad information Mötesstruktur Nedan redovisas de regelbundna möten som finns i projektet. Stående dagordningar fastställs vid första mötet.

17 Sidan: 17 (21) Styrgruppsmöten Vid planerade beslutspunkter eller vid behov. Protokollförs av PA. Projektledningsmöten Vid behov eller efter önskemål Protokollförs av PA. Projektmöten Vid behov eller efter önskemål Protokollförs av PA

18 Sidan: 18 (21) 7 RISKER Här redovisar Du de risker som har identifierats under förberedelsefasen. Du redovisar också vilka åtgärder som är genomförda eller skall genomföras. 7.1 Projektrisker Riskseminarium hålls i februari Produktrisker Riskseminarium hålls i februari Övriga risker 1)

19 Sidan: 19 (21) 8 EKONOMI 8.1 Kalkyl Här redovisar Du antalet timmar, investeringar och andra kostnader som krävs för att genomföra projektet. Vid behov redovisar Du hela kalkylen uttryckt i kronor. Efterkalkyl för Dina kalkylelement skall senare redovisas i slutrapporten. Nyckeltal som skall tas fram identifieras och beskrivs här. Bilaga B 8.2 Finansiering Här anger du hur projektet skall finansieras. Projektet finansieras av Bo Egardt med medel ur stifelsens IT-infrastruktursatsning 2001/2002.

20 Sidan: 20 (21) 9 REFERENSER Här redovisar Du vilka dokument som projektdefinitionen refererar till. Referenser skall finnas till kravbeskrivningen och/eller andra dokument som fastställer kravbilden eller utgör underlag för projektet. Referenser kan finnas till dokument som beskriver projektets arbetssätt. Slutrapport, fas1

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 1 BAT Sidan:

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (18). PROJEKTDEFINITION Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (18) INNEHÅLL 1. BASFAKTA...4 1.1 Godkännande...4 1.2 Revisionsinformation...4 1.3 Terminologilista...5 2. IDÈ OCH MÅL...6 2.1 Bakgrund...6

Läs mer

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 1 av 19 PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 2 av

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1

Projektanalys. Tieto PPS AH019, 2.4.1, Sida 1 Sida 1 är ett kraftfullt externt stöd för projektet. Vid analys får kund, leverantör och projektledning en objektiv verifiering av projektets resultat och arbetssätt. Syftet är att öka möjligheterna för

Läs mer

PROJEKTDEFINITION Projekt KA

PROJEKTDEFINITION Projekt KA Sidan: 1 (30) PROJEKTDEFINITION Projekt KA KA-system Version 1.0 nbit Sidan: 2 (30) INNEHÅLL 1 BASFAKTA... 3 1.1 GODKÄNNANDE... 3 1.2 REVISIONSINFORMATION... 3 2 IDÈ OCH MÅL... 4 2.1 BAKGRUND... 4 2.2

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 15 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Sidan 1 av 10 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 5 Närvarande Ej närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration

Projekt KA Magnus Holmström. Chalmers gemensamma system för kursadministration Chalmers gemensamma system för kursadministration - bakgrund 000225 Chalmers strategiska plan, kapitel 2.6 sidan 22 000427 Förstudie gällande Kursadministrativt System, CTK AB 010611 Godkännande i HLG

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Persondatabas Fas 3 - Realisering

PROJEKTDEFINITION. Persondatabas Fas 3 - Realisering Sidan: 1 (26) PROJEKTDEFINITION Persondatabas Fas 3 - Realisering Sidan: 2 (26) INNEHÅLL 1. BASFAKTA...4 1.1 Godkännande...4 1.2 Revisionsinformation...4 2. IDÈ OCH MÅL...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Idé...5

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Lösning Lösningsgranskning

Lösning Lösningsgranskning Lösning Sida 1 Om lösningsgranskning ger en genomgång av lösningens uppbyggnad och konstruktion, lämpligheten av vald produktionsmodell samt möjligheten att uppfylla kravbeskrivningen. genomförs med inriktning

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Uppföljning. Tieto PPS AH017, , Sida 1

Uppföljning. Tieto PPS AH017, , Sida 1 Sida 1 Om uppföljning är den regelbundna kontrollen att vi har möjlighet att nå projektets mål. I PPS är det planen, dvs bilden av åtagandet, som gäller och inte verkligheten. Det ska tolkas så att vi

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1 Sida 1 Om styrgrupp projekt Styrgruppen är ansvarig för att säkerställa att projektet lyckas, dvs säkerställa projektets bidrag till beställarens effektmål. Styrgruppen är den beslutande instans dit projektledningen

Läs mer

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Plan för riskhantering

Plan för riskhantering Sida 1 (10) Dokumentnamn P0-SD-5007 Ansvarig part Konstruktör Christoffer Hultkrantz Version 1.2 Versionsdatum 2016-05-09 Plan för riskhantering Projektledning/Risker Fördjupande dokument UNDER ARBETE

Läs mer

Projekt GUL Projektplan

Projekt GUL Projektplan Sida: 1 (20) Sida: 2 (20) Innehåll 1 Basfakta...4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...4 1.2 Projektet, sammanfattning...5 2 Idé och mål...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Projektets resultat...6 2.3 Projektidé...7

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen

Projektbeskrivning Regional samverkan Näringsliv och Samhälle i Entreprenörsregionen 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte 2 2. Godkännande 2 3. Bakgrund 2 4. Innehåll och Målsättning 3 4.1 Mål 3 4.2 Projektets aktiviteter 3 4.3 Etapper 3 5. Arbetsformer 4 5.1 Projektorganisation 4 5.2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Protokoll från KA styrgruppsmöte ( det lilla ) den 28/1 2002

Protokoll från KA styrgruppsmöte ( det lilla ) den 28/1 2002 Sidan: 1 (5) Protokoll från KA styrgruppsmöte ( det lilla ) den 28/1 2002 Deltagare: n-martin Löwendahl CIO, ordförande (JML) Ing-Britt Svensson Avd.chef, Utbildningsavdelningen, CA (IBS) Görgen Olofsson

Läs mer