SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning"

Transkript

1 Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation intervjuades. Nulägesanalysen ger en bild av att det saknas en sammanhållande IT support (Helpdesk) på Chalmers som kan ge support och stöd kring såväl hårdvara, system och applikationer. Sammanställningen av intervjuerna indikerar att användarnyttan av IT support på Chalmers kan bli bättre alternativt mycket bättre. Rekommendationen från projektgruppen är att bygga upp en gemensamt styrd och organiserad IT support för att skapa en effektiv IT support på Chalmers. Detta innebär att IT support på Chalmers hanteras som ett förvaltningsobjekt och att supportresurser på Chalmers samverkar i en gemensam supportstruktur uppdelad i olika nivåer som knyts samman via en gemensam styrning och ett gemensamt ärendehanteringssystem. Det skall finnas en ansvarig för IT support och helpdesk arbete totalt Chalmers. Styrning och förbättringsarbete av IT support sker enligt förvaltningsmodellen. Resurser till den gemensamma supportnivån (2) lånas/hyrs från lokalt och centralt håll enligt rullande bemanningsplan. En återkommande åsikt under projektarbetet, har varit att förslaget som läggs fram inte får medföra ökade kostnader lokalt för gemensamma centrala IT lösningar. Samt att centralt styrd IT ses som någonting negativt då de minskar den lokala handlingsfriheten. Projektgruppen och projektledningen är övertygade om att förslaget ger ett effektivare nyttjande av Chalmers IT support resurser och vill trots ovanstående åsikter rekommendera Chalmers att ta ett centralt grepp på sina supporttjänster för IT enligt förslag i denna förstudie.

2 Sidan 2 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering REVISIONSINFORMATION Utgåva Datum Kommentar Vem PA PA03 Skapat Uppdaterad med kommentarer från Styrgruppsmöte 3 Uppdaterad med kommentarer från JML, HT och styrgruppsmöte 5

3 Sidan 3 av 13 INNEHÅLL 1 BAKGRUND Allmänt Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektperiod MÅLUPPFYLLELSE Projektidé och mål Efterkalkyl PROJEKTFÖRLOPP ERFARENHETSÅTERMATNING Organisation, roller och ansvarsfördelning Projektanalys Produktionsmodeller Utbildning i projektet Ändringshantering Utrustning och lokalisering Resultat- och dokumenthantering Leverans, överlämning och godkännande Informationsspridning Sekretess och säkerhet Nyckeltal PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Styrgruppens kommentarer Projektledningens kommentarer Rekommendation till fortsatt arbete REFERENSLISTA... 13

4 Sidan 4 av 13 1 BAKGRUND 1.1 Allmänt Denna slutrapport beskriver projektet Helpdesk/Ärendehantering och de erfarenheter som projektet och projektmedlemmarna vill förmedla till kommande projekt. 1.2 Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Chalmers tekniska högskola, Jan-Martin Löwendahl. Uppdragstagare var Sigma nbit AB i Göteborg representerade av: Projektledare:, Sigma nbit AB Kvalitetssäkring: Anne-Charlotte Karlsson, Sigma nbit AB Informatör: Isabell Sandström, Sigma nbit AB 1.3 Projektperiod Projektet har bedrivits under perioden v till v

5 Sidan 5 av 13 2 MÅLUPPFYLLELSE 2.1 Projektidé och mål Chalmers har uppdragit åt Sigma nbit att genomföra en förstudie i syfte att föreslå en organisationslösning för IT-användarsupport via Helpdesk på Chalmers. Samt en kravspecifikation på och marknadsöversikt över Ärendehanteringssystem, för att hantera supportärenden. Förstudien skall även visa på handlingsplaner för att genomföra såväl organisationsförslag som införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem för Chalmers. 2.2 Efterkalkyl Här redovisar Du verkligt utfall jämfört med kalkylen. Aktiviteterna är de som definierades i projektdefinitionen. Urspr. Budget Urspr.budget Urspr.budget Budget Budget Budget Utfall Saldo Resurs timmar i projektet kostnad Total-kostnad Resurs timmar i projektet Projekt-kostnad Ej debiterbar tid Utfall tom mars-2001 Saldo Framtagning av projektdefinition Externa resurser Externa resurser Projektledning Projektledning Information, sammanställningar Information, sammanställningar Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Summa externa resurser Summa externa resurser Interna resurser Interna resurser Projektchef Projektchef Startaktivitet inkl PPS Startaktivitet inkl PPS Projektgruppsmedlemmar Projektgruppsmedlemmar Projgruppsmedl utanför möten 0 0 Projgruppsmedl utanför möten Intervjupersoner Intervjupersoner Startseminarium 0 0 Startseminarium Införandesemarium 0 0 Införandesemarium Styrgruppsmedlemmar Styrgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Uppstart processtem 0 0 Uppstart processtem Summa interna resurser Summa interna resurser Interna omkostnader Interna omkostnader Startaktivitet m projektgruppen inkl PPS Startaktivitet m projektgruppen inkl PPS PPS kurs för projektledaren PPS kurs för projektledaren projektadministration projektadministration Startseminarium 0 Startseminarium Införandeseminarium 0 Införandeseminarium lokalkostnad vid möten (8 st) lokalkostnad vid möten (8 st) Reserv Reserv Summa intern overhead Summa intern overhead Totalsumma resurser Totalsumma resurser Kostnad Totalt Budget saldo: Externa kostnader Interna arbetskostnader Interna omkostnader Summa

6 Sidan 6 av 13 Kommentarer: Intern tid Intern tid är ej fullständigt redovisad från projektgruppen. Det saknas tid från två projektmedlemmar. Det har genomförts ett projektgruppsmöte mer än budgeterat samt ett studiebesök i den gemensamma helpdesken på Göteborgs Universitet vilket inte var inräknat i budgeten. Dessa aktiviteter kompenseras dock av att det inte genomförts någon PPS utbildning. Extern tid Extern tid översteg budget med 36 timmar. Kostnader: Interna kostnader Intern tid har en kostnad på 650 kr/timme undantaget projektchef som med en kostnad på 960 kr/tim. Externa kostnader Sigma nbit kr Totalt Upparbetat Enligt budget Reserv för arbete med avtal systemområde ekonomi

7 Sidan 7 av 13 3 PROJEKTFÖRLOPP Här redovisar Du hur projektet följde uppställda planer i form av tidsplan och bemanningsplan. Du beskriver och vid behov kommenterar risker som blivit verklighet samt andra viktiga händelser och beslut som har påverkat projektets mål. V 43-44: Intervjufasen: V 45, 48-50: V 51: Projektfasen: V 02: V 03-04, 08-09: V 09-11: Detaljplanering Intervjuer Sammanställning intervjuer Startaktivitet för projektgruppen, om projektet och PPS Projektgruppsmöten Sammanställning

8 Sidan 8 av 13 4 ERFARENHETSÅTERMATNING Här redovisar Du rekommendationer och förslag till förbättring i arbetsformerna för kommande projekt. Du följer i stort den rubrikindelning som finns i Din projektdefinition. 4.1 Organisation, roller och ansvarsfördelning Här redovisar Du hur organisationen har förändrats under projektets löptid och hur samarbetet mellan de olika organisatoriska enheterna har fungerat. STYRGRUPP PROJEKTLEDNING KVALITETS- SÄKRING REFERENSGRUPP IT-CHEFS RINGEN REFERENSGRUPP FÖRV.GRP EKONOMI PROJEKTGRUPP Bemanning Projektgruppen har bestått av:, V Annika Josefsson, CA Börje Sennung, M Görgen Olofsson, CITES Henrik Frederiksen, F Michael Morin, I Viktor Fougstedt, ED Helena Schmidt, CA Isabell Sandström, Sigma nbit AB, Sigma nbit AB Referensgrupper: IT-chefsringen Förvaltningsgrupp ekonomi Projektet har följt den planerade organisationen. Dock bytte Sigma nbit projektledare efter att de inledande intervjuerna avslutats. Magnus Ström Sigma nbit ersattes med Signa nbit som har fungerat som projektledare under projektgruppens arbetsmöten samt under analys och resultatsammanställning.

9 Sidan 9 av Projektanalys Fungerade bra Projektmötena har fungerat bra. Projektgrupperna har bearbetat frågeställningarna tills konsensus har uppnåtts. Alla projektmedlemmar har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt Antalet projektmöten var planerade till 4 stycken möten á 3 timmar. Detta var i underkant för att hinna med det arbete som krävdes. Projektgruppen har använt ett extra möte för att komma i mål med projektet. Att tänka på till nästa projekt Projektgruppen har enbart representerats av personer med IT eller applikationsinriktning. Representation av rena användare eventuellt med linjeansvar skulle sannolikt ha gett ytterligare en dimension i de projektarbeten och diskussioner som genomförts. Närvarograden har varit 70% på projektmöten (99 timmar av 128), sannolikt kan denna höjas med en bättre planering och styrning av såväl projektledning som av deltagare. 4.3 Produktionsmodeller För projektet har arbetsformen varit en serie arbetsmöten där lösningsförslag diskuterats fram. 4.4 Utbildning i projektet Här redovisar Du dels om den genomförda utbildningen motsvarade uppställda mål, dels om det identifierade utbildningsbehovet var tillräckligt till sin omfattning och innehåll. Vi har inte bedrivit utbildning inom ramen för projektet. 4.5 Ändringshantering Ej aktuellt

10 Sidan 10 av Utrustning och lokalisering Ej aktuellt 4.7 Resultat- och dokumenthantering Dokument som projektet arbetat fram finns lagrade i LiveLink och Insidan. 4.8 Leverans, överlämning och godkännande Leveranser och överlämnande har skett planenligt vid styrgruppsmöten och avslutningsmöte. 4.9 Informationsspridning All dokumentation från projektet har redovisats kontinuerligt via Insidan. Referensgruppsmöten har hållits Sekretess och säkerhet Ej aktuellt 4.11 Nyckeltal Här redovisar Du resultatet av de mätningar som projektet har utfört avseende de i projektdefinitionen utpekade aktiviteterna och resultaten. Nyckeltalen redovisas i absoluta tal eller i procent. Ej aktuellt

11 Sidan 11 av 13 5 PROJEKTETS OCH KUNDENS UPPLEVDA KVALITET Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina kommentarer till måluppfyllelsen, erfarenhetsåtermatningen och projektgenomförandet. 5.1 Styrgruppens kommentarer Fungerade bra - att rekommendera: o Erfarenheten av en extern projektledare på heltid kompletterad av en intern projektansvarig har, återigen, varit mycket god. Vi har genom detta undvikit att vare sig det interna arbetet eller projektet har lidit, pga. av tidsbrist. o Vi bedömer att en dedikerad dokumentatör som skött dokumentation och informationsspridning (via bl.a. webb) har varit bra för förankring och projektets arbetssätt inom vår decentraliserade organisation. o Projektdokument och styrgruppsunderlag inkl. mall för styrgruppsbeslut har fungerat bra och bör fortsätta att användas i kommande projekt. o Rutinerna för styrgruppsarbetet fungerade bra och gav utrymme för diskussion av verkligt viktiga frågor. Diskussionerna hölls sakliga genom bra, skriftligt, underlag. Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa projekt: o Tid från organisationen var återigen ett visst problem. Bör kunna åtgärdas genom ännu hårdare prioritering totalt sett om vilka projekt som skall genomföras. Att tänka på till nästa projekt: o Tid från organisationen var återigen ett visst problem. Bör kunna åtgärdas genom ännu hårdare prioritering totalt sett om vilka projekt som skall genomföras. o Det är viktigt att mail information märks tydligt med vilket projekt som mailet avser så att detta kan ses i rubriken ämne vid mail kommunikation. o Det är viktigt att boka in styrgruppsmöten tidigt i projektet. Allmänna kommentarer: o Vi vill dock påpeka att projektet som helhet är ett mycket bra genomfört projekt. o Kvalitetssäkringen av projektet fungerade bra, initialt byttes projektledare till en som mer passade projektets inriktning. 5.2 Projektledningens kommentarer Projektledningen tycker att projektet fungerat bra. Detta har bland annat berott på Engagerade projektmedlemmar Tydlighet vad som skulle åstadkommas per möte En styrgrupp som följt projektet kontinuerligt

12 Sidan 12 av 13 Se också Projektanalys, rubrik Rekommendation till fortsatt arbete Här redovisar styrgruppen och projektledningen sina rekommendationer avseende dels eventuell fortsättning i form av nya projekt, dels förslag till förbättringar under kommande samarbete. Projektet ger följande rekommendationer: Bygg upp en gemensamt styrd och organiserad IT support för att skapa en effektiv IT support på Chalmers. Hantera IT support på Chalmers som ett förvaltningsobjekt. Låt supportresurser på Chalmers samverkar i en gemensam supportstruktur uppdelad i olika nivåer som knyts samman via en gemensam styrning och ett gemensamt ärendehanteringssystem. Det skall finnas en ansvarig för IT support och helpdesk arbete totalt Chalmers. Låt styrning och förbättringsarbete av IT support ske enligt förvaltningsmodellen. Resurser till den gemensamma supportnivån (2) lånas/hyrs från lokalt och centralt håll enligt rullande bemanningsplan.

13 Sidan 13 av 13 6 REFERENSLISTA Här förtecknar Du personer som kan ge ytterligare information om projektet. Namn Jan-Martin Löwendahl (beställare o styrgrupp) (projektchef) (projektledare) Hänvisning IT-avd, Chalmers V, Chalmers Sigma nbit AB Projektdeltagare, se rubrik Projektorganisation ovan

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer