Ladok3-införande. Projektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladok3-införande. Projektplan"

Transkript

1 Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV

2 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Projektet, övergripande beskrivning Idé och mål Bakgrund Projektidé Projektmål och prioritering Avgränsningar Arbetspaket Leverans och överlämning Leverans och godkännande Överlämning och godkännande Organisation Projektorganisation Ansvar, befogenheter Lokalisering, utrustning samt lokaler Bemanning Tidsplan och resursbehov Förutsättningar och inberoenden Milstolpar, beslutspunkter Resursbehov Arbetsformer Intressenter Ändringshantering Informationsspridning Dokumenthantering Kvalitetssäkring Sekretess, säkerhet Administrativa rutiner Möten Avveckling Risker Risklista Riskhantering Projektkalkyl Referenser... 15

3 Ladok3-införande Sida: 3 (15) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar P Första version till styrgrupp P Andra version till styrgrupp

4 Ladok3-införande Sida: 4 (15) 1 Basfakta 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Godkännande av projektplanen Planen gäller från och med beslutsdatum och framåt. Eftersom projektet pågår under lång tid och många variabler är beroende av det nationella Ladok3-projektet och kan komma att ändras bör planen uppdateras varje år i maj/juni. Projektplanen godkänd av: Projektägare: Projektledare: Jerker Dahne Lena Sköld

5 Ladok3-införande Sida: 5 (15) Definitioner Ord/förkortning/akronym BP CSN Daisy Fastreg Ladok2 Ladok3-projektet Migrering PPS Projektet Förnyad förvaltning SCB SISU Förklaring Beslutspunkt i PPS-modellen. Viktiga beslutspunkter under genomförandet: BP3 - Ett beslut att, med projektplanen som underlag, avsluta förberedelsefasen. BP4 - Ett beslut att påbörja genomförandefasen. Kan i många fall fattas på samma beslutsmöte som BP3. BP6 Beslut om en leverans till förvaltningsorganisation Centrala studiestödsnämnden Studieadministrativt system, egenutvecklat av Institutionen för data- och systemvetenskap System för akademiskt verksamhetsstöd, egenutvecklat av Företagsekonomiska institutionen Nuvarande systemgeneration av Ladok. Det nationella projektet som tar fram den nya systemgenerationen av Ladok. En successiv överföring av lärosäten från nuvarande Ladok till en ny systemgeneration av Ladok innefattande: Städning av existerande produktionsdata, konvertering, engångsöverföring och verifiering Kontinuerlig synkronisering av förändringar från nuvarande till ny produktionsmiljö Praktisk projektstyrning. Projektets valda projektstyrningsmetodik. Projektet Förnyad förvaltning ska ta fram en väl fungerande förvaltningsorganisation för nya Ladok. Statistiska centralbyrån Utbildningsdatabas som hanterar kurs- och utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildningsutbud och utbildningskatalog.

6 Ladok3-införande Sida: 6 (15) Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Intressentlista Projektkalkyl Projektorganisation, roller Projekttidplan Resursbehov Risklista Projektet, övergripande beskrivning Projektets omfattning Projektet är ett system- och verksamhetsförändringsprojekt som omfattar Ladoks alla tjänster och som kommer att påverka hela organisationen och hur den arbetar med Ladok. Syftet med projektet är att utarbeta förändringsförslag och införa dem efter styrgruppens godkännande samt att säkerställa att systemintegrationer till Ladok får en bra övergång Framgångsfaktorer Projektet Ladok3-införande har ett starkt beroende till Ladok3-projektet. Om Ladok3-projektet försenas eller om systemleveransen inte accepteras av lärosätena kommer Ladok3- införandeprojektet att försenas. Vid en försening av Ladok3-projektets leverans kan en revision av Ladok3-införande bli aktuell. Införandet av det nya Ladok kommer att påverka Stockholms universitet i stor utsträckning. I verksamhetsförändringsprojekt är det viktigt att användarna i verksamheten känner att projektet verkligen leder till något som de kan dra nytta av, att det är lätt att förstå hur och vad som ska göras i olika situationer. För att lyckas med det måste projektet ta vara på användarnas kompetenser, att de är med i projektet samt att det känner att deras synpunkter tas om hand. Detta kräver dock att verksamhetsföreträdare ger nyckelresurser tid att medverka i projektet och att övriga på bästa sätt kan ta del av vad som händer. Detta kräver i sin tur en omfattande informationsspridning. Så för att Ladok3-införande ska bli ett lyckat projekt på Stockholms universitet behövs Påtaglig verksamhetsnytta Verksamheten är delaktig och känner delaktighet Fungerande informationsspridning Att projektet erhåller universitetsledningens stöd Att hela universitetets organisation förbereds för ett förändrat Ladok som studieadministrativt system. Att information om förändringar i samband med projektet når ut till alla berörda. Att alla systemanvändare får korrekt utbildning Att projektet har en realistisk tidplan. Att lyckad integration sker med befintliga system.

7 Ladok3-införande Sida: 7 (15) Samband med andra organisationer eller projekt Projektets beställare är förvaltningschefen. Projektägaren är även objektsägare för objektet SID som omfattar Ladok, Ladok på webb och SISU. Ett mycket nära samarbete krävs med det nationella Ladok3-projektet som levererar slutprodukten. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Ladok har blivit ett av de mest kritiska systemen hos högskolor och universitet i Sverige. Via Ladok kommuniceras alltmer information direkt till individer och kringliggande system. Studenter använder tilläggstjänster mot Ladok och är via dessa tjänster beroende av att Ladok systemet fungerar felfritt och är pålitligt. Andra kritiska verksamhetssystem inom Stockholms universitet samt myndigheter är beroende av att tillgängligheten till Ladok är hög, bl.a. SCB och CSN. För att ta fram den nya systemgenerationen av Ladok har Ladokkonsortiet initierat två projekt; dels Ladok3-projektet som ansvarar för att utveckla ett nytt system med nytt användar- och integrationsgränssnitt samt verktyg för informationsmigrering från befintligt Ladok till Ladok3, dels projektet Förnyad förvaltning som ansvarar för att ta fram den nya, centrala förvaltningsorganisationen som ska förvalta och vidareutveckla Ladok3 samt att etablera kontaktytor för det framtida förvaltningsarbetet med lärosätena. Stockholms universitet ansvarar för införande av Ladok3 lokalt. Införandet innefattar ett införande i verksamheten, migrering av data från gamla Ladok till nya, samt anpassningar av integrationer mellan Ladok och lokala system Projektets förberedelsefas I förberedelsefasen har projektets uppdrag tydliggjorts och arbetet med val av projektstyrningsmodell, projektets ansvar, uppdelning i delprojekt och verksamhetsstyrande dokument påbörjats. Förslag till projektplan har tagits fram. 2.2 Projektidé Projektet bidrar till ökad tillgänglighet och rättssäkerhet genom ett kvalitetssäkert införande av Ladok3 i verksamheten på Stockholms universitet. 2.3 Projektmål och prioritering Mål I slutet av 2017 är en ny generation av det studieadministrativa systemstödet Ladok godkänd av och överlämnad till beställarens förvaltningsorganisation samt infört på universitetet till en kostnad av SEK. Då det inte ingår i projektet att anpassa eller bekosta anpassning för befintliga eller kommande integrationer med Ladok finns det idag inga kalkyler för detta.

8 Ladok3-införande Sida: 8 (15) Projektmålets prioritering Prioritering: 0,3 Resultat 0,5 Tidpunkt 0,2 Kostnad 2.4 Avgränsningar Projektet är beroende av att en anpassad förvaltningsorganisation, som kan ta emot systemet, etableras. Ansvaret för att etablera en sådan organisation ligger utanför projektet. Utbildnings- och informationsmaterial för den nya systemgenerationen av Ladok ansvarar det nationella Ladok3-projektet för. Det nationella projektet ansvarar även för att utbilda de lokala utbildarna. I projektet ingår inte att anpassa eller bekosta anpassning för befintliga eller kommande integrationer med Ladok. Kostnaden för detta budgeteras och betalas av respektive systemägare. Projektet står däremot för information, samordning och utbildning för att stödja anpassningen av integrationerna. 2.5 Arbetspaket Arbetspaket Omfattning/avgränsning Kommentar IT och integrationer Kommunikation/Information Registervård Utbildning Verksamhetsprocesser Driftsättning och överlämning till systemförvaltning Utveckla och införa integrationer mellan Ladok3 och angränsande system. Synliggöra budskap, intressenter och kanaler/fora för kommunikation, information och förankring. Städa data i Ladok2 och hantera konvertering av data till Ladok3 och stänga Ladok2. Utbilda användare i processer, arbetssätt och funktioner i Ladok3 och driftsätta Ladok3 och utfasning av dagens Ladok. Kartlägga befintliga processer och kommande i Ladok3. Eventuellt ta fram nya, universitetsgemensamma, processor inom det studieadministrativa området. Övergången från Ladok2 till Ladok3. Driftsättning av nya integrationer. Överlämning till lokal systemförvaltning. Delprojekt. Jim Williams delprojektledare

9 Ladok3-införande Sida: 9 (15) 3 Leverans och överlämning 3.1 Leverans och godkännande I driftsättningen ingår acceptanstester, informationskonvertering, säkerställande av lokala integrationer samt utbildning av berörda användare. Ladok3-införandeprojektet på Stockholms universitet ska i egen regi ha genomfört ett antal saker. Det finns också aktiviteter som projektet inte kan besluta om, utan bara påpeka för respektive organ, systemägare eller liknande. När projektet är klart ska följande delar vara klara/införda: driftsättning av Ladok3 ska ha skett enligt tidplan databasen från dagens Ladok är migrerad till Ladok3 har gett stöd för att integrationer på Stockholms universitet kan anpassas till att hantera Ladok3 utbildning ska ha erbjudits personalen som använder Ladok förslag till förändringar av processer som föranleds av Ladok3 förslag till berörd instans om beslut om regeländringar som föranleds av Ladok3 förslag till förvaltningschefen och lokal objektägare om hur processer kopplade till Ladok kan/ska vara anpassade till Ladok3 dagens Ladok har avvecklats och eventuellt arkiverats. När projektet är klart ska också följande saker vara genomförda, men det är inte projektets ansvar att genomföra detta: Integrationerna på Stockholms universitet är anpassade till Ladok3 Ladokanvändare har deltagit i utbildning Eventuella regeländringar är beslutade Den kommande lokala förvaltningsorganisationen kring Ladok är på plats Ladok3 är i full drift Leveransobjekt Innehåll Mottagare Datum Årsredovisning Systemförvaltning Se projekttidplan Uppföljning Systemförvaltning Se projekttidplan Ladok3 Systemförvaltning Se projekttidplan Integrationer till/från Ladok Systemförvaltning Se projekttidplan 3.2 Överlämning och godkännande När driftsättning och produktionsmiljö är gjord hålls en genomgång med projektet, styrgrupp och lokal förvaltning. Då beslutas om slutlig överlämning till lokal förvaltning.

10 Ladok3-införande Sida: 10 (15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation 4.2 Ansvar, befogenheter Ansvar och befogenheter för projektets centrala projektledning beskrivs i det bilagda dokumentet Projektorganisation, roller. 4.3 Lokalisering, utrustning samt lokaler Projektet drivs av Studentavdelningen och sitter fysiskt i Studenthuset på Stockholms universitet. Behov av projektrum och sammanträdesrum hanteras genom kontakter med avdelningens ledning. Kostnader för dessa tas av Studentavdelningen. Projektet förutsätter att dator och telefon till projektmedlemmar i första hand tillhandahålls av den egna linjeorganisationen och att denna organisation står för kostnader för dessa. 4.4 Bemanning Nedan presenteras bemanning och kontaktuppgifter för de mest centrala rollerna i projektet. För en aktuell bild över bemanningen och uppdaterade kontaktuppgifter till samtliga projektdeltagare hänvisas till bilaga Projektorganisation, roller.

11 Ladok3-införande Sida: 11 (15) Roll Namn Telefon E-post Projektledare Lena Sköld 1280 Projektadminidtrstör Erik Wallenberg Bondesson 2120 Personer/funktioner som behöver ha avdelad tid för projektet: Projektledare Delprojektledare Kommunikatör Registervårdare Utbildare Testare Processutredare 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar Projektets tidplan (bilaga Projekttidplan) och budget (bilaga Projektkalkyl) baseras på att projektet har hög prioritet bland projektets intressenter och att Stockholms universitet kan säkra projektets behov av verksamhetsresurser under hela projekttiden. Projektplanen förutsätter att inga större förändringar i planeringen för det nationella Ladok3-projektet sker under projektperioden. Om så sker måste projektplanen ses över. Projektet räknar med att under genomförandet få tillgång till arbetsplatser och utvecklings- och testmiljöer Inberoenden Nr Beskrivning Ev kriterier för godkännande 1. Leveranser enligt fastställd Godkänt av nationella leveransplan från det förvaltningsorganisationen. nationella projektet 2. Leverans av förvaltningsmodell, förvaltningsorganisation och driftslösning för nytt system 3. Struktur och resurser för förvaltning av processer Ny modell för förvaltning är infört och SU har anpassat sina resurser och roller till detta. Ny förvaltningsorganisation är införd. Ny driftslösning är införd. Projektet ser ett behov av att det skapas struktur och Ansvarig Projektledare för det nationella Ladok-projektet Projektledare för projektet Förnyad förvaltning Avdelningschef i dialog med förvaltningschef. Datum

12 Ladok3-införande Sida: 12 (15) tillsätts resurser och kompetenser att förvalta och utveckla de processer som projektet levererar. 5.2 Milstolpar, beslutspunkter Milstolpar och beslutspunkter kommer att kunna uppdateras först efter att samarbetet avseende driftsättningen tillsammans med Förnyad förvaltning är klart. Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: Datum MS BP Beskrivning BP3 Fastställa projektplan BP4 Besluta om att starta genomförandet BP5 Beslut att fortsätta, förändra eller avbryta projektet 2017 BP6 Beslut att godkänna resultatet av leverans 2017 BP7 Beslut att överlämna ansvaret för leverans 2017 BP8 Beslut att avsluta projektet 5.3 Resursbehov Resurs, kompetens Projektet kommer att behöva resurser i form av expertkunskap. I huvudsak gäller detta delprojektet IT och integrationer. Resursbehovet visas i projektplanen för delprojektet. Resursbehovet nedbrutet per roll återfinns i bilaga Resursbehov. Förutom givna roller kommer tid att behövas för att genomföra själva arbetet. Kompetensen för dessa personer är upp till respektive område inom projektet att definiera. Eventuellt kan det bli relevant för projektledaren och några projektdeltagare att delta på informationstillfällen på annan ort än i Stockholm därför är budget för resor och logi inräknat Utbildning Projektet kommer att behöva utökad kompetens i processutveckling och workshopledning. Projektledaren och projektaadministratören kommer därför att gå kurs i detta. Utöver det finns det i dagsläget inte identifierat om det behövs mer utbildning inom projektet Resurs, utrustning mm För de administrativa delarna i projektet krävs det idag inget annat än en dator med tillgång till de vanliga programmen som används av projektdeltagarna idag. Under projektets inledande fas krävs arbetsplatser och konferensrum. Detta behov bedöms kunna lösas inom ramen för de lokaler som finns inom Studentavdelningen och IT-avdelningen.

13 Ladok3-införande Sida: 13 (15) Senare under projektet kommer en större utbildningsinsats att genomföras. Till denna kommer det troligen att krävas lokaler med utrustning för undervisning. Exakt omfattning på och tidpunkt för detta behov kommer att fastställas senare. I dagsläget är det inte klart hur utbildningarna för användarna kommer att se ut. Därför kan det bli aktuellt att se över om det är mest ekonomiskt att hyra datorsalar eller köpa in bärbara datorer. 6 Arbetsformer 6.1 Intressenter För allmän informationsspridning av arbetet inom projektet kommer metoder och kanaler identifieras och beskrivas i en kommunikationsplan för Ladok3-projektet. Projektledaren ansvarar för arbetet i samröre med projektets kommunikatör. Intressenter som till idag är identifierade återfinns i bilaga Intressentlista. Projektledaren uppdrar åt delprojektledaren att bedöma behovet av dialog, referensarbete och annan förankring för aktiviteter, samt att erforderlig avsatt tid och andra resurser för hela förankringsprocessen inklusive kvalitetsgranskning och resultatsammanställning ingår i projektplaneringen av varje aktivitet. 6.2 Ändringshantering Ändringar som påverkar projektets tidplan, kalkyl eller leveranser kräver att styrgruppen beslutar om att godkänna ändringen. Det är projektledaren som är ansvarig för att bevaka sådana förändringar. Målsättningen är att dessa skall identifieras så tidigt det går, så att det finns tid att analysera och hantera frågorna. När styrgruppen skall besluta om förändring skall underlaget omfatta beskrivning av förändringen, konsekvens för projektets leveranser, tidplan och kalkyl och en rekommendation. 6.3 Informationsspridning Samtliga intressenter ska under projektets gång informeras och i vissa fall samverka med projektet. I en informationsmatris kommer projektet beskriva genom vilka kanaler och hur och ofta intressenterna informeras. Att sprida information är också en viktig del i förankringsarbetet. Hur detta ska göras kommer att beskrivas i projektets kommunikationsplan som tas fram under hösten Dokumenthantering De dokument som även är leveransobjekt skapas i preliminära utgåvor av projektet och fastställs i samband med styrgruppens godkännande. Dessa dokument diarieförs. Övriga dokument ses som arbetsdokument inom projektet. Vilka personer i projektgruppen som har rätt att godkänna dokument framgår av bilagan Projektorganisation, roller. En förteckning över alla godkända dokument upprätthålls av projektledaren.

14 Ladok3-införande Sida: 14 (15) 6.5 Kvalitetssäkring Projektanalys För att säkerställa kvalitet i projektets genomförande och resultat genomförs flera olika granskningsinsatser. Ansvarig internt är projektets projektledare. Projektledare träffar regelbundet delprojektledaren och projektdeltagarna för att stämma av att projektet är på rätt väg, har rätt resurser och att de beslut som behöver fattas tas. Projektledare följer upp projektets ekonomi minst vid varje tertialrapportering eller när misstanke om att tidplan, kalkyl eller leveranser på något sätt äventyras. 6.6 Sekretess, säkerhet För projektet behövs inga speciella regler för sekretess och säkerhet utöver vad som annars gäller för hantering av informationen i Ladoks databas. 6.7 Administrativa rutiner För administrativa rutiner följer projektet Stockholms universitets befintliga rutiner. Projektdeltagare som tillhör Studentavdelningen redovisar nedlagd tid via dokument på Confluence (L3 Tidrapportering). Tiden redovisas i timmar per vecka. Projektdeltagare som tillhör övriga delar i förvaltningen redovisar nedlagd tid enligt i projektet överenskomna rutiner. Projektdeltagare som tillhör övriga delar av universitetet redovisar nedlagd tid enligt i projektet överenskomna rutiner. 6.8 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Styrgruppsmöten Delprojektledarmöten Projektmöten Projektledarens statusrapportering, beslutsfattande i frågor utanför Projektledarens mandat Statusgenomgång, sprida information och fånga upp avvikelser. Arbetsmöten i respektive delprojekt. Sprida information. Fysiska möten Fysiska möten Fysiska möten Ansvarig/ deltagare Styrgruppsordf./ styrgrupp, Projektledare, eventuellt fler kallade från projektet Delprojektledare, projektgruppsmedlemmar, specialister vid behov Frekvens Minst 6 gånger per år Varje vecka Vid behov

15 Ladok3-införande Sida: 15 (15) 6.9 Avveckling Projektet kan avslutas efter att slutleverans till förvaltningen, inklusive migreringsstöd, och överlämning av ansvaret skett. Följande aktiviteter ska vara genomförda innan beslut om avveckling vid BP8 kan fattas: Verifiering att projektets mål har blivit uppfyllda Efterkalkyl för projektet Lagringsplats för slutrapport och projektdokumentation i enlighet med arkiveringsregler på Stockholms universitet. Slutrapport framtagen och godkänd Avveckling av samtliga resurser (projektorganisation, utrustning och lokaler) Avslutande projektseminarium för att sammanfatta erfarenheterna för projektet 7 Risker 7.1 Risklista Risker som identifierats under förberedelsefasen har dokumenterats i bilaga Risklista. Där redovisas även vilka åtgärder som kommer att genomföras. 7.2 Riskhantering Kontinuerlig genomgång av risker och uppföljning av eventuella nya risker. 8 Projektkalkyl I bilaga Projektkalkyl redovisas projektets kalkyl. 9 Referenser Dokument som refereras till i projektplanen: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1. Projektdirektiv 2.

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (16) Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Delprojektplan Realisering institution Z

Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (7) Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan vid Malmö högskola

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan vid Malmö högskola Mahr 19-2014/428 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 141023 141023-150630 Mahr 19-2014/428 Revisionsinformation

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1

Styrgrupp, projekt. Tieto PPS AH018, 7.4.1, Sida 1 Sida 1 Om styrgrupp projekt Styrgruppen är ansvarig för att säkerställa att projektet lyckas, dvs säkerställa projektets bidrag till beställarens effektmål. Styrgruppen är den beslutande instans dit projektledningen

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Ladok3 Erik Ångman 1

Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3» Nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift 2 Kort tillbaka- och

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Ladok3 på Lunds universitet

Ladok3 på Lunds universitet Projektplan 1 2013-11-26 Ladok3 på Lunds universitet Ett införandeprojekt av Ladok3 på LU Upprättad av: Styrgruppen Datum: 2013-12-03 Mall version 1.4 Postadress Box 117 221 00 LUND Växel 046-222 00 00

Läs mer

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen 2015-04-16 Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Mottagandet av Årsredovisning» Slutleverans har erhållits» Tester avslutade» Lärdomar

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Projekt GUL Projektplan

Projekt GUL Projektplan Sida: 1 (20) Sida: 2 (20) Innehåll 1 Basfakta...4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...4 1.2 Projektet, sammanfattning...5 2 Idé och mål...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Projektets resultat...6 2.3 Projektidé...7

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet

Vi 2 - projektet. Slutrapport. Projektperiod 10 november november AGU 21 november Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Vi 2 - projektet Slutrapport Projektperiod 10 november 2015-23 november 2016 AGU 21 november 2016 Lena Frisk, projektledare Vi 2 - projektet Framgångsfaktorer inom Vi 2- projektet. Kunniga delprojektledare

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2 Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse Kvartalsraport Q2 Ebru Poulsen Sida: 1 (7) Hur utförs kvalitetskontroller, vem kontrollerar vem? Projektplan Ebru Poulsen Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål...

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Sidan:

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper - steg 2 MP Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 1 BAT Sidan:

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning

Projektplan. Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild. Projektplan mini. Dok.beteckning Sida: 1 (6) Projektplan Integrering av webbplats i utbildningarna i medieproduktion och bild Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

SISU StudieInformation vid Stockholms universitet. Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet

SISU StudieInformation vid Stockholms universitet. Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet SISU StudieInformation vid Stockholms universitet Utbildning för utbudsredaktörer Genomgång av utbudet Support Post: Studentavdelningen Sektionen för utbildningsdokumentation Ladokgruppen Epost: ladok@su.se

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer