Ladok3-införande. Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladok3-införande. Projektplan"

Transkript

1 Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV

2 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Projektet, övergripande beskrivning Idé och mål Bakgrund Projektidé Projektmål och prioritering Avgränsningar Arbetspaket Leverans och överlämning Leverans och godkännande Överlämning och godkännande Organisation Projektorganisation Ansvar, befogenheter Lokalisering, utrustning samt lokaler Bemanning Tidsplan och resursbehov Förutsättningar och inberoenden Milstolpar, beslutspunkter Resursbehov Arbetsformer Intressenter Ändringshantering Informationsspridning Dokumenthantering Kvalitetssäkring Sekretess, säkerhet Administrativa rutiner Möten Avveckling Risker Risklista Riskhantering Projektkalkyl Referenser... 15

3 Ladok3-införande Sida: 3 (15) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar P Första version till styrgrupp P Andra version till styrgrupp

4 Ladok3-införande Sida: 4 (15) 1 Basfakta 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Godkännande av projektplanen Planen gäller från och med beslutsdatum och framåt. Eftersom projektet pågår under lång tid och många variabler är beroende av det nationella Ladok3-projektet och kan komma att ändras bör planen uppdateras varje år i maj/juni. Projektplanen godkänd av: Projektägare: Projektledare: Jerker Dahne Lena Sköld

5 Ladok3-införande Sida: 5 (15) Definitioner Ord/förkortning/akronym BP CSN Daisy Fastreg Ladok2 Ladok3-projektet Migrering PPS Projektet Förnyad förvaltning SCB SISU Förklaring Beslutspunkt i PPS-modellen. Viktiga beslutspunkter under genomförandet: BP3 - Ett beslut att, med projektplanen som underlag, avsluta förberedelsefasen. BP4 - Ett beslut att påbörja genomförandefasen. Kan i många fall fattas på samma beslutsmöte som BP3. BP6 Beslut om en leverans till förvaltningsorganisation Centrala studiestödsnämnden Studieadministrativt system, egenutvecklat av Institutionen för data- och systemvetenskap System för akademiskt verksamhetsstöd, egenutvecklat av Företagsekonomiska institutionen Nuvarande systemgeneration av Ladok. Det nationella projektet som tar fram den nya systemgenerationen av Ladok. En successiv överföring av lärosäten från nuvarande Ladok till en ny systemgeneration av Ladok innefattande: Städning av existerande produktionsdata, konvertering, engångsöverföring och verifiering Kontinuerlig synkronisering av förändringar från nuvarande till ny produktionsmiljö Praktisk projektstyrning. Projektets valda projektstyrningsmetodik. Projektet Förnyad förvaltning ska ta fram en väl fungerande förvaltningsorganisation för nya Ladok. Statistiska centralbyrån Utbildningsdatabas som hanterar kurs- och utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildningsutbud och utbildningskatalog.

6 Ladok3-införande Sida: 6 (15) Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Intressentlista Projektkalkyl Projektorganisation, roller Projekttidplan Resursbehov Risklista Projektet, övergripande beskrivning Projektets omfattning Projektet är ett system- och verksamhetsförändringsprojekt som omfattar Ladoks alla tjänster och som kommer att påverka hela organisationen och hur den arbetar med Ladok. Syftet med projektet är att utarbeta förändringsförslag och införa dem efter styrgruppens godkännande samt att säkerställa att systemintegrationer till Ladok får en bra övergång Framgångsfaktorer Projektet Ladok3-införande har ett starkt beroende till Ladok3-projektet. Om Ladok3-projektet försenas eller om systemleveransen inte accepteras av lärosätena kommer Ladok3- införandeprojektet att försenas. Vid en försening av Ladok3-projektets leverans kan en revision av Ladok3-införande bli aktuell. Införandet av det nya Ladok kommer att påverka Stockholms universitet i stor utsträckning. I verksamhetsförändringsprojekt är det viktigt att användarna i verksamheten känner att projektet verkligen leder till något som de kan dra nytta av, att det är lätt att förstå hur och vad som ska göras i olika situationer. För att lyckas med det måste projektet ta vara på användarnas kompetenser, att de är med i projektet samt att det känner att deras synpunkter tas om hand. Detta kräver dock att verksamhetsföreträdare ger nyckelresurser tid att medverka i projektet och att övriga på bästa sätt kan ta del av vad som händer. Detta kräver i sin tur en omfattande informationsspridning. Så för att Ladok3-införande ska bli ett lyckat projekt på Stockholms universitet behövs Påtaglig verksamhetsnytta Verksamheten är delaktig och känner delaktighet Fungerande informationsspridning Att projektet erhåller universitetsledningens stöd Att hela universitetets organisation förbereds för ett förändrat Ladok som studieadministrativt system. Att information om förändringar i samband med projektet når ut till alla berörda. Att alla systemanvändare får korrekt utbildning Att projektet har en realistisk tidplan. Att lyckad integration sker med befintliga system.

7 Ladok3-införande Sida: 7 (15) Samband med andra organisationer eller projekt Projektets beställare är förvaltningschefen. Projektägaren är även objektsägare för objektet SID som omfattar Ladok, Ladok på webb och SISU. Ett mycket nära samarbete krävs med det nationella Ladok3-projektet som levererar slutprodukten. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Ladok har blivit ett av de mest kritiska systemen hos högskolor och universitet i Sverige. Via Ladok kommuniceras alltmer information direkt till individer och kringliggande system. Studenter använder tilläggstjänster mot Ladok och är via dessa tjänster beroende av att Ladok systemet fungerar felfritt och är pålitligt. Andra kritiska verksamhetssystem inom Stockholms universitet samt myndigheter är beroende av att tillgängligheten till Ladok är hög, bl.a. SCB och CSN. För att ta fram den nya systemgenerationen av Ladok har Ladokkonsortiet initierat två projekt; dels Ladok3-projektet som ansvarar för att utveckla ett nytt system med nytt användar- och integrationsgränssnitt samt verktyg för informationsmigrering från befintligt Ladok till Ladok3, dels projektet Förnyad förvaltning som ansvarar för att ta fram den nya, centrala förvaltningsorganisationen som ska förvalta och vidareutveckla Ladok3 samt att etablera kontaktytor för det framtida förvaltningsarbetet med lärosätena. Stockholms universitet ansvarar för införande av Ladok3 lokalt. Införandet innefattar ett införande i verksamheten, migrering av data från gamla Ladok till nya, samt anpassningar av integrationer mellan Ladok och lokala system Projektets förberedelsefas I förberedelsefasen har projektets uppdrag tydliggjorts och arbetet med val av projektstyrningsmodell, projektets ansvar, uppdelning i delprojekt och verksamhetsstyrande dokument påbörjats. Förslag till projektplan har tagits fram. 2.2 Projektidé Projektet bidrar till ökad tillgänglighet och rättssäkerhet genom ett kvalitetssäkert införande av Ladok3 i verksamheten på Stockholms universitet. 2.3 Projektmål och prioritering Mål I slutet av 2017 är en ny generation av det studieadministrativa systemstödet Ladok godkänd av och överlämnad till beställarens förvaltningsorganisation samt infört på universitetet till en kostnad av SEK. Då det inte ingår i projektet att anpassa eller bekosta anpassning för befintliga eller kommande integrationer med Ladok finns det idag inga kalkyler för detta.

8 Ladok3-införande Sida: 8 (15) Projektmålets prioritering Prioritering: 0,3 Resultat 0,5 Tidpunkt 0,2 Kostnad 2.4 Avgränsningar Projektet är beroende av att en anpassad förvaltningsorganisation, som kan ta emot systemet, etableras. Ansvaret för att etablera en sådan organisation ligger utanför projektet. Utbildnings- och informationsmaterial för den nya systemgenerationen av Ladok ansvarar det nationella Ladok3-projektet för. Det nationella projektet ansvarar även för att utbilda de lokala utbildarna. I projektet ingår inte att anpassa eller bekosta anpassning för befintliga eller kommande integrationer med Ladok. Kostnaden för detta budgeteras och betalas av respektive systemägare. Projektet står däremot för information, samordning och utbildning för att stödja anpassningen av integrationerna. 2.5 Arbetspaket Arbetspaket Omfattning/avgränsning Kommentar IT och integrationer Kommunikation/Information Registervård Utbildning Verksamhetsprocesser Driftsättning och överlämning till systemförvaltning Utveckla och införa integrationer mellan Ladok3 och angränsande system. Synliggöra budskap, intressenter och kanaler/fora för kommunikation, information och förankring. Städa data i Ladok2 och hantera konvertering av data till Ladok3 och stänga Ladok2. Utbilda användare i processer, arbetssätt och funktioner i Ladok3 och driftsätta Ladok3 och utfasning av dagens Ladok. Kartlägga befintliga processer och kommande i Ladok3. Eventuellt ta fram nya, universitetsgemensamma, processor inom det studieadministrativa området. Övergången från Ladok2 till Ladok3. Driftsättning av nya integrationer. Överlämning till lokal systemförvaltning. Delprojekt. Jim Williams delprojektledare

9 Ladok3-införande Sida: 9 (15) 3 Leverans och överlämning 3.1 Leverans och godkännande I driftsättningen ingår acceptanstester, informationskonvertering, säkerställande av lokala integrationer samt utbildning av berörda användare. Ladok3-införandeprojektet på Stockholms universitet ska i egen regi ha genomfört ett antal saker. Det finns också aktiviteter som projektet inte kan besluta om, utan bara påpeka för respektive organ, systemägare eller liknande. När projektet är klart ska följande delar vara klara/införda: driftsättning av Ladok3 ska ha skett enligt tidplan databasen från dagens Ladok är migrerad till Ladok3 har gett stöd för att integrationer på Stockholms universitet kan anpassas till att hantera Ladok3 utbildning ska ha erbjudits personalen som använder Ladok förslag till förändringar av processer som föranleds av Ladok3 förslag till berörd instans om beslut om regeländringar som föranleds av Ladok3 förslag till förvaltningschefen och lokal objektägare om hur processer kopplade till Ladok kan/ska vara anpassade till Ladok3 dagens Ladok har avvecklats och eventuellt arkiverats. När projektet är klart ska också följande saker vara genomförda, men det är inte projektets ansvar att genomföra detta: Integrationerna på Stockholms universitet är anpassade till Ladok3 Ladokanvändare har deltagit i utbildning Eventuella regeländringar är beslutade Den kommande lokala förvaltningsorganisationen kring Ladok är på plats Ladok3 är i full drift Leveransobjekt Innehåll Mottagare Datum Årsredovisning Systemförvaltning Se projekttidplan Uppföljning Systemförvaltning Se projekttidplan Ladok3 Systemförvaltning Se projekttidplan Integrationer till/från Ladok Systemförvaltning Se projekttidplan 3.2 Överlämning och godkännande När driftsättning och produktionsmiljö är gjord hålls en genomgång med projektet, styrgrupp och lokal förvaltning. Då beslutas om slutlig överlämning till lokal förvaltning.

10 Ladok3-införande Sida: 10 (15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation 4.2 Ansvar, befogenheter Ansvar och befogenheter för projektets centrala projektledning beskrivs i det bilagda dokumentet Projektorganisation, roller. 4.3 Lokalisering, utrustning samt lokaler Projektet drivs av Studentavdelningen och sitter fysiskt i Studenthuset på Stockholms universitet. Behov av projektrum och sammanträdesrum hanteras genom kontakter med avdelningens ledning. Kostnader för dessa tas av Studentavdelningen. Projektet förutsätter att dator och telefon till projektmedlemmar i första hand tillhandahålls av den egna linjeorganisationen och att denna organisation står för kostnader för dessa. 4.4 Bemanning Nedan presenteras bemanning och kontaktuppgifter för de mest centrala rollerna i projektet. För en aktuell bild över bemanningen och uppdaterade kontaktuppgifter till samtliga projektdeltagare hänvisas till bilaga Projektorganisation, roller.

11 Ladok3-införande Sida: 11 (15) Roll Namn Telefon E-post Projektledare Lena Sköld 1280 Projektadminidtrstör Erik Wallenberg Bondesson 2120 Personer/funktioner som behöver ha avdelad tid för projektet: Projektledare Delprojektledare Kommunikatör Registervårdare Utbildare Testare Processutredare 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar Projektets tidplan (bilaga Projekttidplan) och budget (bilaga Projektkalkyl) baseras på att projektet har hög prioritet bland projektets intressenter och att Stockholms universitet kan säkra projektets behov av verksamhetsresurser under hela projekttiden. Projektplanen förutsätter att inga större förändringar i planeringen för det nationella Ladok3-projektet sker under projektperioden. Om så sker måste projektplanen ses över. Projektet räknar med att under genomförandet få tillgång till arbetsplatser och utvecklings- och testmiljöer Inberoenden Nr Beskrivning Ev kriterier för godkännande 1. Leveranser enligt fastställd Godkänt av nationella leveransplan från det förvaltningsorganisationen. nationella projektet 2. Leverans av förvaltningsmodell, förvaltningsorganisation och driftslösning för nytt system 3. Struktur och resurser för förvaltning av processer Ny modell för förvaltning är infört och SU har anpassat sina resurser och roller till detta. Ny förvaltningsorganisation är införd. Ny driftslösning är införd. Projektet ser ett behov av att det skapas struktur och Ansvarig Projektledare för det nationella Ladok-projektet Projektledare för projektet Förnyad förvaltning Avdelningschef i dialog med förvaltningschef. Datum

12 Ladok3-införande Sida: 12 (15) tillsätts resurser och kompetenser att förvalta och utveckla de processer som projektet levererar. 5.2 Milstolpar, beslutspunkter Milstolpar och beslutspunkter kommer att kunna uppdateras först efter att samarbetet avseende driftsättningen tillsammans med Förnyad förvaltning är klart. Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: Datum MS BP Beskrivning BP3 Fastställa projektplan BP4 Besluta om att starta genomförandet BP5 Beslut att fortsätta, förändra eller avbryta projektet 2017 BP6 Beslut att godkänna resultatet av leverans 2017 BP7 Beslut att överlämna ansvaret för leverans 2017 BP8 Beslut att avsluta projektet 5.3 Resursbehov Resurs, kompetens Projektet kommer att behöva resurser i form av expertkunskap. I huvudsak gäller detta delprojektet IT och integrationer. Resursbehovet visas i projektplanen för delprojektet. Resursbehovet nedbrutet per roll återfinns i bilaga Resursbehov. Förutom givna roller kommer tid att behövas för att genomföra själva arbetet. Kompetensen för dessa personer är upp till respektive område inom projektet att definiera. Eventuellt kan det bli relevant för projektledaren och några projektdeltagare att delta på informationstillfällen på annan ort än i Stockholm därför är budget för resor och logi inräknat Utbildning Projektet kommer att behöva utökad kompetens i processutveckling och workshopledning. Projektledaren och projektaadministratören kommer därför att gå kurs i detta. Utöver det finns det i dagsläget inte identifierat om det behövs mer utbildning inom projektet Resurs, utrustning mm För de administrativa delarna i projektet krävs det idag inget annat än en dator med tillgång till de vanliga programmen som används av projektdeltagarna idag. Under projektets inledande fas krävs arbetsplatser och konferensrum. Detta behov bedöms kunna lösas inom ramen för de lokaler som finns inom Studentavdelningen och IT-avdelningen.

13 Ladok3-införande Sida: 13 (15) Senare under projektet kommer en större utbildningsinsats att genomföras. Till denna kommer det troligen att krävas lokaler med utrustning för undervisning. Exakt omfattning på och tidpunkt för detta behov kommer att fastställas senare. I dagsläget är det inte klart hur utbildningarna för användarna kommer att se ut. Därför kan det bli aktuellt att se över om det är mest ekonomiskt att hyra datorsalar eller köpa in bärbara datorer. 6 Arbetsformer 6.1 Intressenter För allmän informationsspridning av arbetet inom projektet kommer metoder och kanaler identifieras och beskrivas i en kommunikationsplan för Ladok3-projektet. Projektledaren ansvarar för arbetet i samröre med projektets kommunikatör. Intressenter som till idag är identifierade återfinns i bilaga Intressentlista. Projektledaren uppdrar åt delprojektledaren att bedöma behovet av dialog, referensarbete och annan förankring för aktiviteter, samt att erforderlig avsatt tid och andra resurser för hela förankringsprocessen inklusive kvalitetsgranskning och resultatsammanställning ingår i projektplaneringen av varje aktivitet. 6.2 Ändringshantering Ändringar som påverkar projektets tidplan, kalkyl eller leveranser kräver att styrgruppen beslutar om att godkänna ändringen. Det är projektledaren som är ansvarig för att bevaka sådana förändringar. Målsättningen är att dessa skall identifieras så tidigt det går, så att det finns tid att analysera och hantera frågorna. När styrgruppen skall besluta om förändring skall underlaget omfatta beskrivning av förändringen, konsekvens för projektets leveranser, tidplan och kalkyl och en rekommendation. 6.3 Informationsspridning Samtliga intressenter ska under projektets gång informeras och i vissa fall samverka med projektet. I en informationsmatris kommer projektet beskriva genom vilka kanaler och hur och ofta intressenterna informeras. Att sprida information är också en viktig del i förankringsarbetet. Hur detta ska göras kommer att beskrivas i projektets kommunikationsplan som tas fram under hösten Dokumenthantering De dokument som även är leveransobjekt skapas i preliminära utgåvor av projektet och fastställs i samband med styrgruppens godkännande. Dessa dokument diarieförs. Övriga dokument ses som arbetsdokument inom projektet. Vilka personer i projektgruppen som har rätt att godkänna dokument framgår av bilagan Projektorganisation, roller. En förteckning över alla godkända dokument upprätthålls av projektledaren.

14 Ladok3-införande Sida: 14 (15) 6.5 Kvalitetssäkring Projektanalys För att säkerställa kvalitet i projektets genomförande och resultat genomförs flera olika granskningsinsatser. Ansvarig internt är projektets projektledare. Projektledare träffar regelbundet delprojektledaren och projektdeltagarna för att stämma av att projektet är på rätt väg, har rätt resurser och att de beslut som behöver fattas tas. Projektledare följer upp projektets ekonomi minst vid varje tertialrapportering eller när misstanke om att tidplan, kalkyl eller leveranser på något sätt äventyras. 6.6 Sekretess, säkerhet För projektet behövs inga speciella regler för sekretess och säkerhet utöver vad som annars gäller för hantering av informationen i Ladoks databas. 6.7 Administrativa rutiner För administrativa rutiner följer projektet Stockholms universitets befintliga rutiner. Projektdeltagare som tillhör Studentavdelningen redovisar nedlagd tid via dokument på Confluence (L3 Tidrapportering). Tiden redovisas i timmar per vecka. Projektdeltagare som tillhör övriga delar i förvaltningen redovisar nedlagd tid enligt i projektet överenskomna rutiner. Projektdeltagare som tillhör övriga delar av universitetet redovisar nedlagd tid enligt i projektet överenskomna rutiner. 6.8 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Styrgruppsmöten Delprojektledarmöten Projektmöten Projektledarens statusrapportering, beslutsfattande i frågor utanför Projektledarens mandat Statusgenomgång, sprida information och fånga upp avvikelser. Arbetsmöten i respektive delprojekt. Sprida information. Fysiska möten Fysiska möten Fysiska möten Ansvarig/ deltagare Styrgruppsordf./ styrgrupp, Projektledare, eventuellt fler kallade från projektet Delprojektledare, projektgruppsmedlemmar, specialister vid behov Frekvens Minst 6 gånger per år Varje vecka Vid behov

15 Ladok3-införande Sida: 15 (15) 6.9 Avveckling Projektet kan avslutas efter att slutleverans till förvaltningen, inklusive migreringsstöd, och överlämning av ansvaret skett. Följande aktiviteter ska vara genomförda innan beslut om avveckling vid BP8 kan fattas: Verifiering att projektets mål har blivit uppfyllda Efterkalkyl för projektet Lagringsplats för slutrapport och projektdokumentation i enlighet med arkiveringsregler på Stockholms universitet. Slutrapport framtagen och godkänd Avveckling av samtliga resurser (projektorganisation, utrustning och lokaler) Avslutande projektseminarium för att sammanfatta erfarenheterna för projektet 7 Risker 7.1 Risklista Risker som identifierats under förberedelsefasen har dokumenterats i bilaga Risklista. Där redovisas även vilka åtgärder som kommer att genomföras. 7.2 Riskhantering Kontinuerlig genomgång av risker och uppföljning av eventuella nya risker. 8 Projektkalkyl I bilaga Projektkalkyl redovisas projektets kalkyl. 9 Referenser Dokument som refereras till i projektplanen: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1. Projektdirektiv 2.

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Ladok3 på Lunds universitet

Ladok3 på Lunds universitet Projektplan 1 2013-11-26 Ladok3 på Lunds universitet Ett införandeprojekt av Ladok3 på LU Upprättad av: Styrgruppen Datum: 2013-12-03 Mall version 1.4 Postadress Box 117 221 00 LUND Växel 046-222 00 00

Läs mer

Ladok3 Erik Ångman 1

Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3 Erik Ångman 1 Ladok3» Nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift 2 Kort tillbaka- och

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan

Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan Niklas Karlman Sida: 1 (14) Nybyggnad av färja NB2015 Projektplan Niklas Karlman Sida: 2 (14) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2 Projektet, övergripande

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Sida: 1 (5) Projektplan mini Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Fan Culture as informal learning environments on the Internet: A study

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö

Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö 2010-10-29 Page: 1 (13) Projektspecifikation Malmö högskola konceptmiljö VERSION 1.0 2010-10-29 Page: 2 (13) Innehållsförteckning 1 Generell Information... 4 1.1 Godkännande av Projektspecifikation...

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Ladok3» NUAK 2013-10-08

Ladok3» NUAK 2013-10-08 Ladok3» NUAK 2013-10-08 Historik Ladok Classic Ladok på webb 70-tal 1996 2004 Ladok Nouveau 2 Varför Ladok3? Åldrande teknisk plattform (Uniface) Höga kostnader för förändringar Dubblerad logik Ökande

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3 2012-01-09 1 (6), PPS OnLine 2012 Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Större nyheter och ändringar av modellen (sammanfattning)... 2 2.1 Portföljledning... 2 2.2 Projektledarrollen/projektledarskap... 2 2.3

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Att skapa projektgruppen

Att skapa projektgruppen Dag 4 Att skapa projektgruppen och Kunskapshantering Att skapa projektgruppen s 75-102 i boken Förstudie Planering Genomförande Avslut Initiering av projekt Alla individer har sina egna mål Om alla individer

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer