Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning"

Transkript

1 Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering Inledning Bakgrund Uppdraget Tidplan och avrapportering Avgränsningar Tillvägagångssätt pm3 modellen Den nya systemförvaltningsorganisationen Ladokkonsortiets behov och förutsättningar Ladokkonsortiets IT mål Resurssituation Lärosätenas behov Ladokkonsortiets behov Insamling av information Synpunkter från intervjuerna Andra organisationer Alternativ Behåll Objektägare IT inom Ladokkonsortiet Objektägare IT bemannas av ITS Objektägare IT bemannas av UHR Objektägare IT bemannas av extern leverantör Rekommendation Referenser... 9

2 Sida 2 av 9 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA Första version PA Reviderad efter intervjuer PA Reviderad efter genomgång med IT-strateg Ulrika Ringeborn PA Mindre korrigeringar av stavning och formuleringar A Godkänd av uppdragsgivare 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ladokkonsortiets styrelse har beslutat att systemförvaltningsorganisationen för nya Ladok ska inrättas enligt pm3-modellen. De två objektägarrollerna har tillsatts av Ladokkonsortiets styrelse från och med Styrelsen har gett Ulrika Ringeborn uppdraget att i rollen som IT-strateg i Ladokkonsortiet värdera förutsättningarna för att på sikt överföra objektägare-it-rollen till leverantör. På styrelsemötet då objektägarrollerna tillsattes beslutades även att en utvärdering av objektägarrollen och organisationen ska göras inom en 2-årsperiod, se styrelseprotokollet. 1.2 Uppdraget Utredningen ska belysa vilka för- och nackdelar som finns med att överföra Ladokkonsortiets objektägare-it-roll till leverantör. Områden som ska beaktas i samband med värderingen är: Ladokkonsortiets behov och förutsättningar Beställarmandat Sårbarhet Resurssituation Ladokkonsortiets valda systemförvaltningsmodell Utredningen ska belysa olika alternativ och deras respektive för- och nackdelar. Identifierade möjliga alternativ ska värderas och en rekommendation till framtida lösning i frågan ska lämnas med utredningen. 1.3 Tidplan och avrapportering Beslutsunderlaget ska vara färdigt och avrapporteras till Ladokkonsortiets IT-strateg. 1.4 Avgränsningar De verksamhetsnära rollerna i systemförvaltningsorganisationen kommer inte att beskrivas utförligt eller utvärderas i denna rapport.

3 Sida 3 av 9 En förutsättning i denna rapport är att tjänsterna applikationsdrift och support samt systemdrift tillhandahålls av ett och samma lärosäte. Det nuvarande avtalet för dessa tjänster löper till med ITS vid Umeå Universitet, vilket gör att IT-leveransen kommer att ske från samma lärosäte under nuvarande avtalsperiod. Om leveranserna av applikationsdrift och support samt systemdrift sker från olika lärosäten bör en ny utvärdering göras. 1.5 Tillvägagångssätt I arbetet med utredningen har ett antal representanter för lärosätena och systemförvaltningsorganisationen intervjuats: Ulrika Ringeborn, Linnéuniversitetet, IT-strateg och Objektägare IT för Ladok Karin Åström, Göteborgs universitet, Objektägare för Ladok Jonas Brorsson, förvaltningsledare för befintligt Ladok Anders Nordin, IT-chef Luleå tekniska universitet Joakim Nejdeby, IT-direktör Linköpings universitet Mats Möller, IT-chef Karlstads universitet Katarina Jonsson Berglund, lokal objektägare för Ladok KTH Dessutom har Johan Sjödin, projektledare för Ladok3-projektet, samt Johanna Nilsson, sakkunnig i förvaltningsmodellen pm3 från PÅ AB, intervjuats. Rapporten har även skickats ut till de personer som intervjuats för synpunkter. Inga synpunkter på innehållet i rapporten har kommit in. 2 pm3 modellen Ledning och styrning av förvaltningsarbetet i pm3 kan liknas vid arbetet i ett projekt. Förvaltningsorganisationen är, precis som en projektorganisation, en mikroorganisation som berör flera delar av linjeverksamheten. Objektägare verksamhet fångar upp verksamhetens behov medan Objektägare IT säkrar att behoven omsätts i tekniska lösningar. Tillsammans ansvarar objektägarna för att verksamheten får det stöd den behöver givet budgetramarna. De sätter den strategiska inriktningen för arbetet och ansvarar för att förvaltningsorganisationen fungerar effektivt. För att planera och leda det operativa förvaltningsarbetet tillsätts en Förvaltningsledare på verksamhetssidan och en Förvaltningsledare IT. I en linjeorganisation är ofta Objektägaren en linjechef med ekonomiskt ansvar och Objektägare IT är en ansvarig chef inom den interna IT-avdelningen. Objektägare IT har till ansvar att säkra en kostnadseffektiv IT-leverans, vilket också kan innebära att vissa tjänster utförs av underleverantörer. Modellen förutsätter att objektägarna samarbetar för att ge verksamheten det stöd som behövs. Om stora delar av IT-leveransen bedrivs av underleverantörer är det Objektägare IT och Förvaltningsledare IT som styr och följer upp underleverantörernas arbete. Det ingår inte i Objektägare verksamhets roll att följa upp och styra underleverantörer på IT-sidan.

4 Sida 4 av 9 3 Den nya systemförvaltningsorganisationen Den beslutade systemförvaltningsorganisationen för Ladok består på verksamhetssidan av en Objektägare, en Förvaltningsledare samt ett antal Produktansvariga. På IT-sidan finns en Objektägare IT och en Förvaltningsledare IT. Figur 1: Förvaltningsorganisationen för Ladok Till sin hjälp har Förvaltningsledare IT ett antal specialister hos förvaltningsorganisationens underleverantörer UHR och ITS vid Umeå universitet. ITS vid Umeå universitet ansvarar för applikationsdrift och support samt systemdrift av Ladok. UHR ansvarar för utveckling, ändring och felrättning av Ladokprogramvaran. UHR anlitar i sin tur ITS vid Umeå universitet för att utföra arbetet. Figur 2: Parter i IT-nära förvaltning Förvaltningsledare ITs främsta arbetsuppgift är att planera och leda arbetet med drift och teknisk förvaltning av systemet. I Ladoks systemförvaltningsorganisation innebär detta till stor del att styra och följa upp de två underleverantörer som finns i den IT-nära förvaltningen.

5 Sida 5 av 9 4 Ladokkonsortiets behov och förutsättningar Ladokkonsortiet har två huvuduppgifter: att förvalta och vidareutveckla Ladoksystemet samt att förvalta Konsortiet. Här är det uppgiften att förvalta och utveckla Ladoksystemet som beaktas. 4.1 Ladokkonsortiets IT mål I Ladok3-projektets effektmål nr 3, Gemensam kostnadseffektivitet, uttrycks att Ladokkonsortiet ska få ökad kostnadseffektivitet för såväl systemutveckling som systemunderhåll, jämfört med I Strategidokumentet för Ladokkonsortiets är ett av målen en samlad driftlösning som efter omställningsperioden ska medföra minskade kostnader totalt sett i förhållande till uppställda krav på kvalitet och service. Ovanstående mål innebär att Objektägare IT ska fokusera på att säkra att ITleveransens effektivitet mäts och förbättras kontinuerligt. 4.2 Resurssituation Ladokkonsortiet är ingen juridisk person och kan därmed inte anställa personal. Alla roller inom Ladokkonsortiet och systemförvaltningsorganisationen bemannas genom att låna in resurser från lärosätena eller av underleverantörer. Att hantera inlåning av resurser från lärosätena är tidskrävande. Fördelen med att bemanna roller i systemförvaltningsorganisationen med underleverantörer är att det är mindre tidskrävande. Nackdelen med att bemanna rollerna från underleverantörer är att förankring av systemförvaltningens arbete på lärosätena försvåras. 4.3 Lärosätenas behov Objektägare IT ska tillsammans med Objektägaren säkra insamling av behov från lärosätena. Objektägare IT ansvarar för att det finns ett kontaktnät där lärosätenas tekniska behov runt Ladok fångas upp och att lärosätena upplever att det finns goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen av den tekniska plattformen för Ladok. 4.4 Ladokkonsortiets behov Givet Ladokkonsortiets organisation och beslut att köpa tjänster för drift, support och vidareutveckling av Ladok har följande behov identifierats kopplat till kompetens och roller inom IT: Ökad effektivitet i systemförvaltningsarbetet Kompetens att beställa, följa upp och styra leverantörer av IT-tjänster Kompetens att initiera, driva och fatta beslut i strategiska IT-frågor Fånga upp lärosätenas behov vad gäller IT Så få resurser som möjligt att hantera inom systemförvaltningsorganisationen

6 Sida 6 av 9 5 Insamling av information 5.1 Synpunkter från intervjuerna De personer som intervjuats har tagit del av uppdragsbeskrivningen för denna utredning och beskrivningen av den nya systemförvaltningsorganisationen för Ladok. De intervjuade har gett sin syn på placering av Objektägare IT. Följande synpunkter har kommit fram under intervjuerna: Generellt om roller och resurser i Ladokkonsortiet: Det är svårt för lärosätena att tillhandahålla resurser till Ladokkonsortiet. Det finns därför fördelar med att placera Objektägare IT utanför konsortiet Antalet roller och led i den nya systemförvaltningsorganisationen bör ses över. Behövs verkligen alla? Det finns en risk för otydlighet med det stora antalet roller och flera beslutsled inom Ladokkonsortiet Ett helhetsgrepp bör tas vad gäller alla roller inom Ladokkonsortiet. Placering av Objektägare IT bör inte ses över isolerat I nuvarande organisation inom Ladokkonsortiet har man infört pm3 rollerna utan att se över om alla roller inom konsortiet behöver finnas kvar. Vissa roller kanske kan slås ihop: Objektägare och Konsortiechef, IT-strateg och Objektägare IT Det är otydligt vem som har det yttersta ansvaret i konsortiet. Om Ladoksystemet inte fungerar, är det konsortiechefen, styrelsen eller någon av Objektägarna som bär ansvaret? Objektägare IT: Någon inom Ladokkonsortiet behöver strategisk IT-kompetens. Det är inte realistiskt att denna uppgift läggs på Objektägare verksamhet Det är svårt att hitta en person med kompetens att ta på sig båda Objektägarrollerna Om drift av Ladok outsourcas till en extern leverantör är behovet av strategisk IT-kompetens inom Ladokkonsortiet större Om Objektägare IT flyttas utanför Ladokkonsortiet kan behovet av strategisk IT kompetens lösas genom att t.ex. ta hjälp av IT-chefer från lärosätena vid behov En stor del av det strategiska ansvaret för IT-leveransen kan läggas på leverantören, oavsett om det är ett lärosäte, en annan myndighet eller en extern leverantör Den som har ansvaret för IT-leveransen bör också sitta nära de resurser som levererar tjänsterna Det är viktigt med samarbetet mellan Objektägarna. Om rollen Objektägare IT fylls av en leverantör är det svårare att styra personvalet Vad tillför UHR i dagens systemförvaltningsorganisation? De utgör ett onödigt mellanled mellan Förvaltningsledare IT och ITS vid Umeå universitet Ge ITS vid Umeå universitet hela ansvaret för IT-leveransen

7 Sida 7 av Andra organisationer Andra organisationer med liknande utmaningar som referens har inte hittats. 6 Alternativ Följande alternativ för placering av Objektägare IT har identifierats: Behåll Objektägare IT inom Ladokkonsortiet Objektägare IT bemannas av ITS vid Umeå universitet Objektägare IT bemannas av UHR (eller annan myndighet) Objektägare IT bemannas av extern leverantör Objektägare IT och Förvaltningsledare IT arbetar nära varandra. Om Objektägare ITs placering ändras bör även placering av Förvaltningsledare IT ses över. I samtliga alternativ bör det skapas en större tydlighet mellan rollerna Objektägare IT och IT-strateg. Om Objektägare IT och/eller Förvaltningsledare IT flyttas utanför Ladokkonsortiet ökar sårbarheten för Ladokkonsortiet i och med att färre personer bemannar organisationen. 6.1 Behåll Objektägare IT inom Ladokkonsortiet I detta alternativ bemannas båda Objektägarrollerna från lärosäten. Objektägare IT bemannas inte från samma lärosäte som tillhandahåller drift och support för Ladok. Konsekvenserna av detta alternativ är att inga förändringar mot dagens lösning behöver ske. Fördelar Skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan Objektägarna Det alternativ som har bäst förutsättningar för att lärosätena ska ha ett gott förtroendet för Objektägare IT Behåller den IT-strategiska kompetensen inom Ladokkonsortiet Nackdelar En av flera roller inom Ladokkonsortiet som ska bemannas. Svårt att få resurser från lärosätena Att flytta Förvaltningsledare IT till ITS vid Umeå universitet kan vara ett alternativ även om Objektägare IT finns inom Ladokkonsortiet. Förvaltningsledare IT kommer då nära de resurser som arbetar med IT-leveransen. Det förutsätter att UHRs roll i den tekniska förvaltningen försvinner. Att flytta Förvaltningsledare IT till UHR tillför bara ytterligare ett led i styrningen. 6.2 Objektägare IT bemannas av ITS Detta alternativ förutsätter att ITS vid Umeå universitet ses som samarbetspart i förvaltningen av Ladok med totalt ansvar för IT leveransen, inte som en extern leverantör. Samtliga resurser från ITS som arbetar med drift och support av Ladok lånas in till systemförvaltningsorganisation enligt samma princip som andra resurser.

8 Sida 8 av 9 Enligt pm3 utgör den årliga förvaltningsplanen avtalet om åtagandet för drift och support, ett formellt avtal behövs inte i detta alternativ. ITS ansvarar för att utvärdera kostnadseffektiviteten i IT leveransen och om nödvändigt upphandla delar av tjänsten. En förutsättning för att ge ITS hela ansvaret för IT-leveransen är att UHR inte längre har någon roll i den IT-nära förvaltningen av Ladok. Fördelar Färre roller inom Ladokkonsortiet att bemanna med resurser från lärosätena Hela ansvaret för IT-leveransen ligger på ITS, det skapar tydlighet Färre led och roller inblandade i ITleveransen Nackdelar Risk att lärosätena inte har förtroende för att ITS kan ta ett helhetsansvar och säkra samtliga lärosätens behov All teknisk kompetens för Ladok finns hos ITS I detta alternativ bör även Förvaltningsledare IT placeras hos ITS där de resurser som levererar IT-tjänster finns. 6.3 Objektägare IT bemannas av UHR I detta alternativ köps tjänsten Objektägare IT av UHR eller av en annan myndighet. Förvaltningsledare IT bör i detta alternativ finns hos ITS i Umeå där de resurser som levererar IT-tjänster finns. Fördelar Färre roller inom Ladokkonsortiet att bemanna med resurser från lärosätena Nackdelar Ytterligare en part inblandad i styrningen av systemförvaltningen Risk för att lärosätena inte har förtroende för att UHR kan säkra deras behov Förutsättningarna för ett tätt samarbete mellan Objektägarna minskar Ladokkonsortiet behöver ha kvar ITstrategisk kompetens 6.4 Objektägare IT bemannas av extern leverantör I detta alternativ köps tjänsten Objektägare IT av en extern leverantör. Förvaltningsledare IT bör i detta alternativ finnas hos ITS i Umeå där de resurser som levererar IT-tjänster finns. Fördelar Färre roller inom Ladokkonsortiet att bemanna med resurser från lärosätena Nackdelar Ytterligare en part inblandad i styrningen av systemförvaltningen Risk för att lärosätena inte har förtroende för att en extern leverantör kan säkra deras behov Möjligheten att påverka personvalet för Objektägare IT minskar

9 Sida 9 av 9 Förutsättningarna för ett tätt samarbete mellan Objektägarna minskar Ladokkonsortiet behöver ha kvar ITstrategisk kompetens 7 Rekommendation Det är tydligt att rollen som Objektägare IT inte kan ses över isolerat. Det kan leda till suboptimering och otydlighet inom Ladokkonsortiet. Rekommendationen är därför att se över placering av Objektägare IT i samband med att hela organisationen utvärderas under Där bör alla roller inom Ladokkonsortiet utvärderas i ett samlat grepp, även de som inte ingår i systemförvaltningsorganisationen. Samarbetet med UHR bör också utvärderas samtidigt. Beroende på vilket av alternativen ovan som realiseras kan olika roller i ITleveransen behövas. Oavsett finns ett behov av att se över antalet roller och led inblandade. Den mest resurseffektiva IT-leveransen uppnås troligtvis genom att ge ett lärosäte ansvar för hela IT-leveransen. Det förutsätter att övriga lärosäten kan acceptera att ett lärosäte företräder dem alla och arbetar för en så kostnadseffektiv och bra IT-leverans som möjligt. 8 Referenser Referensnr Beskrivning Dokumentnamn, version 1 Ladokkonsortiets strategidokument Strategidokument för Ladokkonsortiet, , länk 2 Projektdirektiv för Ladok3- projektet, innehåller projektets effektmål Projektdirektiv för Ladok3-projektet, , version 3.0, länk 3 Utformning av den nya förvaltningsorganisationen Ny förvaltningsorganisation för Ladok, , version 2.0, länk

Utredning av Ladokkonsortiets organisation

Utredning av Ladokkonsortiets organisation 1 Utredning av Ladokkonsortiets organisation 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Syfte 3 3 Tillvägagångssätt 4 4 Ladokkonsortiets uppgift 4 5 Rollbeskrivningar 5 6 Ladokförvaltningens organisation 6

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Protokoll höststämma

Protokoll höststämma 1 Protokoll höststämma 638 Mötet öppnas Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen 639 Val av stämmoordförande Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Kungliga Musikhögskolan,

Läs mer

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn IT-strateg / Objektägare IT, Ladokkonsortiet Ny förvaltningsorganisation i Ladok! Ny förvaltningsorganisation,

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen 2015-04-16 Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Mottagandet av Årsredovisning» Slutleverans har erhållits» Tester avslutade» Lärdomar

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet 1 Bakgrund och genomförande 2013-02-21 Föreliggande rapport beskriver resultat av ett uppdrag som syftar till att skapa effektiva förvaltningsobjekt

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24

Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24 Ladok 25 år! Gunnar Backelin SUNET Malmö 2012-10-24 25 år? 25 år igår! Linköping 87-10-23 Men det fanns föregångare: Studok 1977 1987 Faros 1969 1977 m fl Obs: Nya SO Tidigare system - Studok Studok: UHÄ-drivet,

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Rojda Sjöö Datum SMN-2017/9 Verksamhetsutvecklare IT 2017-01-27 Samverkansnämnden Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

Läs mer

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Sida: 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Mål... 3 Omfattning... 4 Metod... 4 Utbildning... 4 Beslutspunkter

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IT-FUNKTIONEN Bilaga 2 PROJEKTDIREKTIV av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem PROJEKTDIREKTIV Stockholm 2010-03-14 Ort och

Läs mer

Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan

Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan /Backelin PM till styrelse 2014-12-05 1 Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan Bil p 820 : 2 BAKGRUND I KORTHET När

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET Stockholm 2015-11-18 2 Dagordning Höststämma 2015-11-18 610 Mötet öppnas 611 Val av stämmoordförande 612 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner 613 Fastställande

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SUHFs lokaler

Protokoll fört vid styrelsemöte i SUHFs lokaler PROTOKOLL 1 Protokoll fört vid styrelsemöte i SUHFs lokaler Deltagande ledamöter: Föredragande, sekreterare: Thomas Ahlström, SFS Gunnar Backelin, konsortiechef Matts Behrens, HKr Karin Cardell, HB Föredragande,

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172.

Projektpresentation. Regionövergripande e-handel och förrådshantering. Lena Billgren, projektledare. Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172. Projektpresentation Regionövergripande e-handel och förrådshantering Lena Billgren, projektledare Lena.billgren@se.fujitsu.com 0761-308172 1 Bakgrund Prestandan i Raindance beställningsportal är otillräcklig

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk PM 2012:49 RI (Dnr 031-390/2012) Förfrågningsunderlag avseende upphandling av systemdrift, systemförvaltning och Service Desk Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0 Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk Systemförvaltning 2.0 Projekt Systemförvaltning 2.0 Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren Att komma fram till vad som ingår i detta

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Projektdirektiv för Ladok3-projektet

Projektdirektiv för Ladok3-projektet Styrgruppen Sida: 1 (8) Projektdirektiv för -projektet Styrgruppen Sida: 2 (8) 1 Programnamn/identitet är namnet på hela det flerårsprojekt som ska utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Ny organisation för leverantörsstyrning inom IT-området

Ny organisation för leverantörsstyrning inom IT-området Serviceförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-07-17 Handläggare Christer Edfeldt Telefon: 08-508 11 815 Till Servicenämnden 2013-08-27 Remiss från kommunstyrelsen Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn. Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011

GIS-samverkan Södertörn. Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011 GIS-samverkan Södertörn Staffan Kjellman Tyresö kommun November 2011 1 Outsourcing av kommunal mät-, kart- och GIS-plattform 2 Staffan Kjellman Tyresö kommun Fakta om Södertörn Stockholm 829 417 Göteborg

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå museum AB Robert Bergman Bolagets förvaltaruppdrag gentemot stiftelsen Skellefteå museum Bakgrund I bolagets uppdrag ingår att förvalta, vårda och tillgängliggöra

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Ale kommun 29 000 invånare 2 300 anställda DirSys 40 kommunkunder 11 konsulter Agenda Introduktion Ny förvaltningsmodell Förvaltning av förvaltningsmodellen

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer