Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA"

Transkript

1 förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum Denna bilaga gick ut till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden och mindre förändringar har gjorts innan förslaget i rapporten och bilagorna beslutades på Ladokstämman Observera att rapporten och bilagorna inte har uppdaterats med beslutade förändringar, de finns dokumenterade här. Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA Här beskrivs hur befintligt Ladok och NyA förvaltas. Ladokkonsortiets nuvarande uppdrag Ladokkonsortiet ansvarar idag för förvaltning och vidareutveckling av Ladoksystemet. Förvaltningsorganisationen är uppdelad i två delar, verksamheten och teknik. Konsortiet köper tjänster kring Ladoks tekniska förvaltning och nyutveckling av UHR. Operativt arbete i den tekniska organisationen utförs av Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) på Umeå Universitet på uppdrag av UHR. Nuvarande förvaltningsorganisation Roller och styrning i den nuvarande förvaltningsorganisationen Den strategiska beslutsnivån i verksamhetens organisation utgörs av Ladokstämma och styrelse. Den strategiska beslutsnivån i den tekniska organisationen utgörs av UHRs generaldirektör samt av avdelningschefen för Systemförvaltning och systemdrift på delegation av direktören.

2 Sida 2 av 19 Till stöd för styrelse och stämma och som ansvarig för verkställandet av beslut i dessa organ fungerar konsortiechefen. Organisationerna på verksamhets- respektive tekniksidan har varsin förvaltningsledare som ansvarar för styrning, planering, prioritering och uppföljning av förvaltningsarbetet inom sina respektive förvaltningsområden. Förvaltningsledaren på verksamhetssidan leder det beredande och operativa förvaltningsarbetet som är indelat i sex ansvarsområden med utsedda områdesansvariga. Projektsamordnaren assisterar förvaltningsledaren när det gäller samordning av projektverksamheten över områdesgränserna. Förvaltningsledaren på tekniksidan leder det operativa arbetet med kontinuerlig utveckling och effektivisering av Ladok genom att upprätthålla ändamålsenliga rutiner för förvaltningsarbetet samt att löpande utvärdera den tekniska förvaltningen i förhållande till mål och budget. IT-strategen har ett ansvar för att IT-frågorna bevakas för Konsortiets räkning på ett strategiskt plan och att denna bevakningsfunktion utvecklas. Exempel inom ansvarsområdet är omvärldsanalys i IT-strategiska frågor, samt bevakning av, kontakt med och deltagande i nationella samarbeten särskilt inom högskoleområdet. Operativt arbete i den tekniska organisationen utförs av Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) på uppdrag av UHR. Totalt jobbade ca 8,9 heltidsresurser i förvaltningsorganisationen under Efter 2011 har ambitionsnivån i förvaltningen av befintligt Ladok minskat. Roller och resurser i nuvarande förvaltningsorganisation Utbildning i nuvarande Ladok I nuläget sker utbildning i Ladoksystemet till viss del centralt via Konsortiet, men mestadels lokalt på lärosätena. Konsortiet utbildar nyckelpersoner på lärosätena medan lärosätena ansvarar för att utbilda sina egna Ladokanvändare.

3 Sida 3 av 19 Inom ramen för Ladok Academy anordnas kurser som omfattar 1-2 dagar. Kurserna finansieras genom en kursavgift. Ladok Academy har t.ex. gett kurser i SQL för Ladok, Ladoks databas, att utbilda i Ladok, kurs för Ladokansvariga, Examensprocessen i Ladok, examensmacron och mallar. För att underlätta utbildning av Ladokanvändare tog Konsortiet 2010 fram ett självstudie/utbildningsmaterial som lärosätena kunde använda i sin undervisning. I stället för att alla lärosäten tog fram sitt eget material kunde varje lärosäte nu välja att använda detta material och fokusera på utbildningsinsatsen i stället. Ett självstudiematerial med introduktion till Ladok, registrering samt resultatrapportering med tillhörande testfrågor finns tillgängligt på Detta material används av ett stort antal lärosäten. Materialet är ofta lokalt anpassat och uppdateras centralt årligen. På lärosätena sker utbildning av slutanvändare på många olika sätt. På många lärosäten sker utbildning genom en personlig genomgång av systemet. På en del större lärosäten finns en utbildningsorganisation som regelbundet håller flera dagars lärarledd utbildning i Ladok innan användarna ges åtkomst till systemet. Två gånger om året anordnas nätversträffar för Ladokansvariga respektive examensansvariga eller motsvande vid Konsortiets medlemslärosäten. Dessa träffar syftar till att sprida information från Konsortiet och utbyta erfarenheter. En gång om året arrangeras kompetensutvecklingsdagar. Dessa riktar sig till de som jobbar med Ladok och examen vid medlemslärosätena och syftar till att bidra till att öka kompetensen inom Ladok samt bidra till erfarenhetsutbyte till Ladok- och examensansvariga. Inom Konsortiet finns en områdesansvarig för kompetensförsörjning vars ansvar består i att dels verka för att engagerade personer kan utvecklas vidare i nya roller inom Konsortiets verksamhet, men också i att bidra till kompetensutvecklingen inom Ladokförvaltningen i landet genom att leda en styrfunktion för Ladok Academy. För verksamhetsresurser (kravsamordnare, utredare, domänexperter, områdesproduktägare, verksamhetstestare m.fl.) anordnas träffar 1-2 gånger per år som innehåller utbildningsinslag. Vidare stöttar områdesansvarig övriga inom förvaltningsorganisationen när det gäller nödvändig vidareutbildning. Förvaltning av NyA Antagningssystemet NyA förvaltas av UHR, nedanstående bild visar schematiskt förvaltningsorganisationen för NyA.

4 Sida 4 av 19 Verksamhetsförvaltning Teknisk systemförvaltning Strategisk och styrande nivå Styrgrupp Systemägare Verkställande nivå Införandeansvarig Förvaltningsråd Referensgrupp Produktägarforum Ändringsråd Felrapportråd Systemansvarig Beställa/Leverera Teknisk Systemförvaltare Driftansvarig Förvaltningsgrupp Genomförande nivå Kravansvarig Acceptanstestansvarig Utveckling NyA Utveckling antagning.se Förvaltningsorganisation för NyA Systemägaren leder förvaltningen på uppdrag av UHRs styrelse. Uppdraget från styrelsen som Systemägare inkluderar också rollen som Teknisk systemägare. et för drift av NyA ligger utanför förvaltningsorganisationen. Styrgruppen styr det gemensamma arbetet med förvaltningsobjektet. Styrgruppen godkänner den årliga förvaltningsplanen, tar fram förslag till förvaltningsstrategi, beslutar om omprioritering av resurser och krav på utökade ramar samt följer upp och utvärderar förvaltningen. Systemansvarig samordnar och leder verksamhetens operativa förvaltningsarbete. Förvaltningsgruppen samordnar och följer upp det praktiska förvaltningsarbetet. Verksamhetens systemansvarig är ordförande i gruppen därutöver deltar teknisk systemförvaltare, driftansvarig, införandeansvarig samt de verksamhets- och teknikspecialister som krävs för att ha tillräcklig sakkunskap på mötet. Inom förvaltningsarbetet bedrivs agilt utvecklingsarbete inom så kallade utvecklingsspår. Dessa utvecklingsspår omfattar en viss del av förvaltningsobjektet utifrån användarmålgrupp eller systemfunktionalitet. Produktägaren ansvarar, på uppdrag av systemansvarig/huvudproduktägare, för löpande planering och prioritering av åtgärder inom sitt utvecklingsspår. I uppdraget som produktägare ingår att löpande inhämta krav från verksamheten, att förankra lösningsförslag samt att analysera och utreda förbättringsmöjligheter i verksamhetens process- och systemstöd. Produktägarforumet samordnar utvecklingsarbetet inom de olika utvecklingsspåren. Systemansvarig utgör huvudproduktägare och är ordförande i gruppen. Ändringsbegäran prioriteras av Ändringsrådet och felrapporter prioriteras av felrapportrådet. Kravansvarig ansvarar för att leda och samordna krav- och utredningsarbetet inom förvaltningsobjektet. Acceptanstestansvarig leder acceptanstestarbetet. Resurser från verksamheten säkerställs vid behov för genomförande av acceptanstester. Införandeansvarig säkerställer inför varje release för verksamheten nödvändig dokumentation, utbildning, rutiner etc.

5 Sida 5 av 19 Referensgruppen är systemansvarigs rådgivande organ för frågor inom förvaltningsverksamheten. Förvaltningsrådet är rådgivande organ i arbetet med förvaltningsstrategin. Systemansvarig är ordförande. Rådet bemannas med ca 6 personer från lärosäten. SUHF utser dessa lärosätesrepresentanter. Ett rotationssystem ska tillämpas där varje person sitter maximalt tre år i följd. I den lokala förvaltningen av NyA ska en lokal systemägare och en lokal systemansvarig utses. Lokal systemägare är avtalspart och har det övergripande ansvaret för den lokala förvaltningsorganisationen. Lokal systemansvarig ansvarar för förvaltning av NyA lokalt på respektive lärosäte på delegation av den lokale systemägaren.

6 Sida 6 av 19 Bilaga 2 Rollbeskrivningar Rollbeskrivningar för de roller som behövs i den nya förvaltningsorganisationen finns beskrivna i denna bilaga. Objektägare- och förvaltningsledarrollerna utgår från de ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter som definieras av pm3 modellen. Endast mindre justeringar har gjorts till rollerna för att passa in i konsortieverksamheten. Övriga rollbeskrivningar är framtagna med grund i de roller som finns i befintlig förvaltningsorganisation och roller som återfinns i många IT-organisationer. Rollbeskrivningarna nedan ska ses som en utgångspunkt för den nya förvaltningsorganisationen. När organisationen byggs upp och arbetet påbörjas kommer förändringar av rollerna att behöva göras. ig för detta är Metodansvarig. Objektägare Verksamhet - att objektverksamheten erhåller behovsanpassade förvaltningsprodukter - att tillgodose verksamhetens behov av lämpliga verksamhetskomponenter - att förvaltningsobjektet följer gällande lagar och interna styrdokument - att förvaltningsobjektet har en aktuell förvaltningsplan - att förvaltningsorganisationens effektivitet utvärderas periodiskt - att inneha för objektet erforderlig attesträtt (inom beslutad budget) - att ha mandat att teckna avtal för förvaltningsobjektet (inom beslutad budget) - Fastställa och revidera förvaltningsplanen tillsammans med OÄ-IT (efter budgetbeslut) - bemanna FL rollen (via rekryteringsförfarande) - ordförande vid styrgruppsmöten - säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL:s kännedom - lyfta behov av kostnader utanför förvaltningsplan till styrelsen Objektägare IT - att tillgodose verksamhetens behov av lämpliga IT-komponenter - att IT-komponenterna följer gällande lagar och förordningar - att inneha för objektet erforderlig attesträtt (inom beslutad budget) - att ha mandat att teckna avtal för förvaltningsobjektet (inom beslutad budget) - Fastställa och revidera förvaltningsplanen tillsammans med OÄ - bemanna FL-IT rollen (via rekryteringsförfarande) - delta vid styrgruppsmöten - teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplanen, samt följa upp dessa - säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL-IT:s kännedom

7 Sida 7 av 19 - lyfta behov av kostnader utanför förvaltningsplan till styrelsen Förvaltningsledare Verksamhet - att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt - att förvaltningsprodukterna är användbara för objektverksamheten - att verksamhetskomponenterna är aktuella och relevanta - att godkänna leveranser från IT-parter - att fånga upp lokala objektägares krav och värdera dem - att godkänna leveranser inför driftsättning tillsammans med FL-IT - att underhålla förvaltningsorganisationens tjänstekatalog - att avropa mot ingångna avtal - att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan - bemanna produktansvarigrollen i samråd med berörda resursägare (via rekryteringsförfarande) - utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL-IT - upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner - kontinuerligt statusrapportera till OÄ - avvikelserapportera till styrgruppen - prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen - följa upp utfallet av förvaltningens verksamhetskostnader och rapportera utfallet till OÄ - föredra ärenden utom förvaltningsplanen för OÄ och för styrgruppen - koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt vid behov starta nya - leda förvaltningsledningsmöten - ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv - omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv - kalla till och leda möten med lokala informationsägare och andra samarbetsforum Förvaltningsledare IT

8 Sida 8 av 19 Produktansvarig - att verkställa förvaltningsplanens IT-relaterade mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt - att IT-komponenterna är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå - att externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt - att tekniska samband fungerar tillfredsställande - att fånga upp lokala objektägares krav på drift/tekniska samband och värdera dem - att godkänna leveranser inför driftsättning tillsammans med FL - att avropa mot ingångna avtal - att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan - bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare - utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL - kontinuerligt statusrapportera till OÄ-IT - avvikelserapportera till styrgruppen - prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen - samordna interna och externa leverantörer - följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till FL och OÄ-IT - föredra ärenden utom förvaltningsplanen för OÄ-IT och för styrgruppen - koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt vid behov starta nya - delta vid förvaltningsledningsmöten - ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv - omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv - kalla till och leda möten med lokala informationsägare och andra samarbetsforum - Att fånga upp verksamhetens behov/förankra arbetet med referensgrupp - Att arbetet med förvaltningsprodukten utförs inom givna budgetramar - Att ge riktlinjer för prioritering av inkomna ärenden - Att stödja den centrala Ladoksupporten - Att uppdatera gemensam katalogdata - Att utreda förändringsbegäran - Att utbildningsmaterial och dokumentation inom området är korrekt - Att kravställa för vidmakthållande/vidareutveckling som sker inom förvaltningsarbetet - Att delegera arbetsuppgifter till kravställare, utbildningsresurser och testresurser

9 Sida 9 av 19 - Rapportera status, avvikelser och ekonomiskt utfall till FL - Omvärldsbevaka - Ha regelbunden kontakt med referensgrupp - Ge användarstöd - Delta i att säkra testplaner - Delta i leveransplanering - Uppdatera utbildningsmaterial och dokumentation för förvaltningsprodukten - Hålla utbildningar vid behov Acceptanstestledare - Kvalitetssäkra leveranser från den part som ansvarar för vidmakthållande/vidareutveckling/nyutveckling - Att ge i uppdrag åt testresurser att utföra acceptanstester - Ta fram och uppdatera testfall och testplaner - Bedöma vad som ska testas och när man testat klart - Planera och leda acceptanstestarbetet vid varje leverans i förvaltningsarbetet - Planera och leda acceptanstest vid leverans från utvecklingsprojekt - Sammanställa resultat av acceptanstester till förvaltningsledning för beslut inför driftsättning - Att det finns relevant testdata i testmiljön - Ställa krav (KPIer) på leverantör av vidmakthållande/vidareutveckling/nyutveckling (via FL-IT) Testresurser - Deltar i acceptanstest av systemet vid varje release och i mottagande av resultat från utvecklingsprojekt Utbildningsansvarig - Att utbildningsmaterialet som är tillgängligt för lärosätena är pedagogiskt och användbart och förändra detta vid behov - Att utbildningar hålls regelbundet/vid behov - Att säkra leverans från utvecklingsprojekt vad gäller utbildningsinsatser - Att uppdra produktansvariga att uppdatera utbildningsmaterialet - Att planera och beställa utbildningsinsatser inom givna budgetramar

10 Sida 10 av 19 - Samla in behov av utbildning från lärosäten, externa intressenter, förvaltningsorgansationen och utvecklingsprojekt - Kvalitetssäkra och redigera utbildningsmaterialet - Planera och beställa utbildningstillfällen - Handleda produktansvariga Metodansvarig - - Att förvaltning och utvecklingsprojekt har de process- och rutinbeskrivningar och verktyg som behövs i det löpande arbetet - Att löpande utvärdera arbetssätt i förvaltning och utvecklingsprojekt - Att identifiera och införa förbättringar till arbetssätt i förvaltning och utvecklingsprojekt Resursansvarig - Uppdatera och förbättra projektmodell och systemförvaltningsmodell - Tillgängliggöra roll/process/rutinbeskrivningar för förvaltnings- och utvecklingsarbetet - Omvärldsbevakning - Följa upp att modeller och processer används i det dagliga arbetet - Ställa krav på att externa leverantörer använder beslutade modeller/processer - Etablera principer för metod och modellval - Utbilda berörda resurser i modellerna - Att rekrytera resurser för kravställning, test och deltagare i utvecklingsprojekt (lärosätena har ansvar för att bidra med resurser) - Att introducera resurser till förvaltningsarbetet - Att teckna avtal med medlemshögskolor gällande resurser till Ladokkonsortiet - Upprätta/revidera avtal - Rekrytera resurser och tillgängliggöra behovet av resurser - Ha dialog med resursägare på lärosätena om resursbehov/förändringar - Kontakta externa leverantörer vid behov - Ha dialog med produktansvariga, projektledare och acceptanstestledare om behovet av resurser - Samordna resurser som arbetar i förvaltnings- och utvecklingsarbetet - Skapa nätverk för olika typer av resurser - Ha dialog med de lärosäten som lånar ut resurser (personalvård) Lösningsarkitekt Denna roll utgår i huvudsak från IASAs roll lösningsarkitekt. IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur.

11 Sida 11 av 19 - Att säkerställa att samtliga förändringar till Ladok ligger i linje med verksamhetsregler, objekt- och datamodeller - Att godkänna förändringar till Ladok - Att beställa förändringar till objekt- och datamodeller - Granska förändringsförslag/tillägg till Ladok - Säkerställa att objekt- och datamodeller uppdateras (utförs av utvecklingsorganisation) Kravställare - Deltar vid behov i kravställan för förändringar inom förvaltning och utveckling på uppdrag av produktansvariga och projektledare Informatör - Att information når ut från förvaltningsorganisationen till alla berörda parter - Att information når ut inom förvaltningsorganisationen - Att informationspolicy/riktlinjer efterlevs - Att uppdra åt produktansvariga att ta fram dokumentation - Säkra att webbplatsen är uppdaterad och enhetlig - Säkra att informationsmaterial från förvaltning och projekt är enhetligt - Paketera information till lärosätena vid varje release - a för eventuella remisser i förvaltningsarbetet

12 Sida 12 av 19 Bilaga 3 processer i den nya förvaltningsorganisationen Syftet med processbeskrivningarna är att ge en överblick av hur den nya förvaltningsorganisationen ska arbeta och förhålla sig till andra parter. En detaljering av processerna och aktiviteterna behöver göras när den nya förvaltningsorganisationen kommer på plats. Processerna måste också ensas med leverantörers processer och begrepp. Följande processer utgår från de processer som beskrivs i pm3: Målstyrning Användarstöd Ändringshantering Driftrelaterad problemhantering De processer som finns beskrivna är samlade i nedanstående processkarta. Vissa processer utförs inom konsortieverksamheten (blå), andra kommer att utföras av lärosätena eller någon av de parter som anlitas för de drift och utveckling/felrättning (gula). Processkarta för förvaltningsorganisationen Målstyrning Syftet med målstyrning är att säkerställa operativ planering och strategisk styrning av förvaltningsobjektet. Den ger därmed förutsättningarna för förvaltningsverksamheten under året. Processen måste tidsmässigt kopplas till budgetarbetet i Konsortiet.

13 Sida 13 av 19 Förvaltningsledningen ansvarar för att göra en nulägesbeskrivning genom att samla in problem och behov. Detta sker bland annat genom referensgrupperna. Utifrån nulägesbeskrivningen formuleras nya mål som förankras inom förvaltningsorganisationen och med förvaltningsrådet. Målen resursuppskattas och en preliminär förvaltningsplan för kommande period tas fram. Styrgruppen beslutar förvaltningsplanen. Lokalt användarstöd Syftet med lokalt användarstöd är att stödja användarna i användningen av Ladok samt att lösa alla fel/ärenden så fort som möjligt och därmed minimera störningseffekterna för verksamheten. Det är upp till varje lärosäte att utforma processen, men det är viktigt att det finns en lokal supportfunktion. Frågor, beställningar och anmälningar från Ladokanvändare anmäls till lärosätets lokala service desk eller supportfunktion. En bedömning görs om ärendet kan hanteras lokalt eller om det ska registreras hos den centrala supportfunktionen, övriga ärenden åtgärdas lokalt.

14 Sida 14 av 19 Centralt användarstöd Syftet med centralt användarstöd är att stödja den lokala supportenfunktionen för Ladok samt att lösa alla fel/ ärenden så fort som möjligt och därmed minimera störningseffekterna för verksamheten. Den lokala supportfunktionen anmäler ett ärende. Ärendet kategoriseras och prioriteras innan det åtgärdas. Ändringshantering Syftet med ändringshantering är att bedöma och besluta om ändringsförfrågan på ett effektivt sätt för att säkra förvaltningsobjektets användbarhet samt att minimera antalet fel orsakade av förändringar. Uppnås genom att ta emot och behandla önskemål om förändringar på ett strukturerat sätt. Förvaltningsledningen ansvarar för att utreda inkomna ändringsförfrågan och bedöma vilken påverkan de har. I arbetet har de stöd av de produktansvariga. Förvaltningsledningen bedömer om det är relevant att ta ändringsförfrågan vidare. Beslut om att genomföra förändringen beror på om den ryms inom förvaltningsplanen och den påverkar lokala integrationer. Om förändringen ryms inom förvaltningsplanen och inte påverkar lokala integrationer fattar förvaltningsledningen beslut om förändringen ska genomföras eller ej Om förändringen inte ryms inom förvaltningsplanen lyfts frågan till styrgrupp/styrelse/stämma beroende på hur den ska finansieras

15 Sida 15 av 19 Om förändringen påverkar lokala integrationer remissas förslaget till lärosätena innan beslut av styrgrupp Om förändringen påverkar integration och samarbete med externa parter (t.ex. SCB, CSN) fattas beslut i samråd mellan styrgrupp och den berörda parten Förvaltningsledningen planerar (releaseplan) och beställer beslutade förändringar. Utveckling/felrättning Syftet med utveckling och felrättning är att genomföra beställda förändringar till Ladokprogramvaran och tillhörande infrastruktur. Arbetet utförs helt av en extern part. När en förändring beställs ska den part som utför arbetet ta fram en leveransbeskrivning som beskriver vilka delar av systemet som berörs av förändringen som underlag för planering av acceptanstest. Verksamhetsförändring Syftet med verksamhetsförändring är att genomföra beställda förändringar till verksamhetskomponenter såsom manualer, processbeskrivningar och utbildningsmaterial. Acceptanstest Syftet med acceptanstest är att kvalitetssäkra och godkänna att den beställda förändringen till Ladok uppfyller uppställda krav. Acceptanstestledaren ansvarar för att med hjälp av leveransbeskrivningen planera testarbetet. Förvaltningsledningen godkänner testplanen och acceptanstestledaren säkrar med hjälp av resursansvarig att testresurser allokeras till arbetet. Acceptanstestledaren ansvarar för att tillsammans med testresurserna genomföra acceptanstest och sammanställa testresultatet. Förvaltningsledningen godkänner leveransen och beställer driftsättning av leveransen. Releasehantering Syftet med releasehantering är att genomföra beslutade förändringar på ett effektivt sätt för att säkra förvaltningsobjektets användbarhet samt att minimera antalet fel orsakade av förändringar.

16 Sida 16 av 19 Den releaseplan som tagits fram när förändringen beställdes används som underlag för att genomföra beslutade förändringar. I samband med den tekniska driftsättningen ska även nödvändig utbildning och information nå ut till berörda. Driftrelaterad problemhantering Syftet med driftrelaterad problemhantering är att minimera störande effekter för verksamheten genom att ta reda på orsaken till att tekniska fel uppstått och skapa en lösning. Arbetet utförs helt av en extern part. Resurssäkring Syftet med resurssäkring är att säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga för förvaltnings- och utvecklingsarbetet med Ladok samt att ta hand om de resurserna. iga inom förvaltnings- och projektarbetet identifierar behov av resurser och säkrar budgetmedel innan de meddelar behovet till den resursansvarige. Den resursansvarige tar fram förslag på lämpliga resurser och beställaren godkänner resursförslaget. Avtal tecknas av resursansvarig om det gäller lärosätes resurser och av objektägare eller konsortiechef för externa resurser. Förbättra modellerna Syftet med att förbättra modellerna är att säkra att förvaltnings- och utvecklingsarbetets effektivitet utvärderas och effektiviseras.

17 Sida 17 av 19 Metodansvarig får i uppdrag av styrelsen eller styrgruppen att utvärdera arbetssätt i förvaltnings- och projektarbetet. Den metodansvarige själv kan också lyfta behov av förändringar. Beroende på vilken förändring det gäller beslutas förändringen av styrgrupp eller styrelsen. Den metodansvarige ansvarar sedan för att genomföra beslutade förändringar.

18 Sida 18 av 19 Bilaga 4 Utbildningsformer Här beskrivs förslag på hur utbildningsmaterialet bör utformas. Material kan tillhandahållas som självstudiematerial eller material för personlig utbildning. Självstudiematerial som t.ex. webbaserad utbildning, instruktionsfilmer och diagnostiska tester kräver stort underhållsarbete vid förändringar i systemet. Detta format lämpar sig för utbildningsmaterial som är statiskt. Att tillhandahålla utbildningsmaterial för Ladok som självstudiematerial ökar arbetsinsatsen för den centrala förvaltningsorganisationen och minskar arbetsinsatsen för lärosätena. Vid utbildning via självstudiematerial ges inte möjlighet till ett personligt möte och en genomgång av de lokala anpassningar och arbetssätt som gäller. Material som tas fram för en personlig genomgång i grupp eller individuellt kan göras i exempelvis power point. Sådant material är lättare att förändra och går också enkelt att anpassa och kompletteras lokalt för att spegla det lokala arbetssättet. Nya Ladok kommer att medföra ett förändrat arbetssätt. Därför rekommenderas material för personlig utbildning under de första åren efter införandet. Det personliga mötet ger möjlighet att visa på nya arbetssätt och nytt stöd från systemet. En personlig genomgång av det nya systemet ger användarna större trygghet. En personlig genomgång kan även ske på distans. Den lokala utbildaren har möjlighet att förklara de lokala anpassningar/val som gjorts och utbildning blir en del av förankringen av den nya lösningen. Materialet bör kompletteras med övningsuppgifter för att skapa engagemang hos deltagarna. Vissa generella genomgångar kan tas fram som självstudiematerial. På längre sikt kan material för självstudier vara fördelaktigt. Följande utbildningsmaterial bör finnas: Typ av material Målgrupp Format Bakgrund till projektet, hur nya Ladok tagits fram Kontaktvägar/styrning/ny förvaltningsorganisation Generell processgenomgång Definition av begrepp Vad är Ladok Lagar och förordningar Genomgång av specifika funktioner: Central administration Utbildningsinformation Studiedeltagande Examen Resultatrapportering Uppföljning/utdata Instruktioner till specifika funktioner Alla Alla Alla Lokala administratörer Personal som arbetar i den centrala förvaltningsorganisationen Självstudiematerial Självstudiematerial Personligt utbildningsmaterial Personligt utbildningsmaterial inklusive övningsuppgifter och instuderingsuppgifter Självstudiematerial

19 Sida 19 av 19 som tex: Resultatrapportering Registrera på kurs Om systemet är självinstruerande behövs inte detta. I nya Ladok kommer utbildningsadministrationen att bli enhetlig för både grund- och forskarutbildning. Separata utbildningar för administratörer av forskarutbildning och utbytesstudenter kommer inte att tas fram. Det är viktigt att påpeka att den slutliga produkten inte är färdig och det kan därför uppstå andra behov än de som beskrivs här. Utvecklare som arbetar med att integrera lokala system till Ladok erbjuds generella processgenomgångar. Tekniska utbildningar för hur integrationen till Ladok sker erbjuds ej. Lärosätena använder olika typer av lärplattformar som stöd i utbildning till studenter och några lärosäten använder även lärplattformen som en del i utbildningen av Ladokanvändare. De lärplattformar som används skiljer sig åt tekniskt och liknande funktionalitet finns också i studentportaler. Inom några år kommer användningen av dessa verktyg att förändras. Att ta fram utbildningsmaterial som kan integreras i lärosätets lokala lärplattform kommer därför inte att ske.

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn IT-strateg / Objektägare IT, Ladokkonsortiet Ny förvaltningsorganisation i Ladok! Ny förvaltningsorganisation,

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen Handläggare: Nya Ladok (L3) Utbildningsplan Version Historik Version Datum Kommentar Ändrad av 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL)

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL) Page 1 (6) Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 och Psykoterapiprogrammen (PRL) Organisation och ledningsfunktioner Programrådet består av 11 ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna tre ledamöter. Administrationen

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

E-strategi för Södertälje kommuns skolor

E-strategi för Södertälje kommuns skolor E-strategi för Södertälje kommuns skolor I Södertälje finns sedan 2004 en övergripande IT-vision och strategi, e-södertälje. IT-visionen är: IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom skapandet av

Läs mer

Att vara agil och samtidigt arbeta efter ISO 9000 och ISO20000 går det? Stefan Lundkvist, Umeå Universitet

Att vara agil och samtidigt arbeta efter ISO 9000 och ISO20000 går det? Stefan Lundkvist, Umeå Universitet Att vara agil och samtidigt arbeta efter ISO 9000 och ISO20000 går det? Stefan Lundkvist, Umeå Universitet Synsätt Agila arbetssätt är baserade på att det oftare är människor och kommunikation än verktyg

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Delegering, ansvar och befogenheter

Delegering, ansvar och befogenheter Sidan 1 / 10 Delegering, ansvar och befogenheter Innehåll 1. Allmänt... 1 1.1. Delegering... 2 1.2. Byte av förordnade befattningshavare... 2 2. Tillägg till befattningsbeskrivning... 3 2.1. Flygplatschefen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 för VästKom Beslutad i styrelsen den 19 december 2013 1 1. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund,

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Handbok för organisationsförändringar

Handbok för organisationsförändringar Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (9) Handbok för organisationsförändringar Innehåll Handbok för organisationsförändringar... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Målgrupp... 2 3. Syfte... 2 4. Förutsättningar...

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Mottagning av Ladok3. Arlanda, 2012-05-03

Mottagning av Ladok3. Arlanda, 2012-05-03 Mottagning av Ladok3 Arlanda, 2012-05-03 Mottagningsprojektet vid Karlstads universitet Hanteras i form av projekt Förstudiefas Projektplaneringsfas Genomförandefas Överlämningsfas 2012 2013 2014 2015

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Inköp på Svenska kraftnät

Inköp på Svenska kraftnät Inköp på Svenska kraftnät Konsult- och entreprenörsdagen 2015 Ulrika Hesslow, inköpschef På gång på Inköp Inköpsplan Utvärderingskriterier Uppföljning lev Kontraktsmallar Rekrytering Kvalificering Kategoristyrning

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar

Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar RAPPORT 1(19) Bildningsförvaltningen Mia Stålgren Patiño Ledningsorganisation för tidiga insatser/sociala investeringar Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post anna-maria.stalgren-patino@hedemora.se

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen DAGORDNING Datum 2013-11-22 1 (5) Sammanträde i närsjukvårdsberedningen Ledamöter och ersättare i närsjukvårdsberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2013-11-22 kl.10.30 (OBS, tiden!) Plats: Skånes Stadsmissionshälsa,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Ladok3 Status oktober 2012.» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona

Ladok3 Status oktober 2012.» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona Ladok3 Status oktober 2012» Presentation på Ladok-SWAMI Malmö» Ola Ljungkrona Ladok3-presentation» Projektöversikt» Organisation» Förankring» Införande» Kravhantering» Utveckling» Aktuella aktiviteter

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen Sida 1/7 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer