Utredning av Ladokkonsortiets organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av Ladokkonsortiets organisation"

Transkript

1 1 Utredning av Ladokkonsortiets organisation

2 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Syfte 3 3 Tillvägagångssätt 4 4 Ladokkonsortiets uppgift 4 5 Rollbeskrivningar 5 6 Ladokförvaltningens organisation Nuvarande förvaltningsorganisation Nuvarande organisation men utan UHR i förvaltningen Rollen Objektägare verksamhet och konsortiechef sammanförs Objektägare - IT rollen överförs till ITS Umeå Konsortiechefen är objektägare för både verksamhets- och IT- sidan 8 7 Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen Krav på förvaltningsorganisationen Nuvarande modell för planerad förvaltningsorganisation Lärdomar från uppbyggandet av förvaltningsorganisationen för antagningssystemet NyA Lärdomar från Ladok3- projektet 12 8 Slutsatser 14

3 3 1 Bakgrund Ladokkonsortiets styrelse initierade 2011 en utredning/förstudie om förändringar i Ladoks förvaltningsorganisation med sikte på att Ladok3- leveranser ska kunna tas emot på bästa sätt. Utredningen genomfördes och utifrån utredningsresultaten startade ett projekt som skulle genomföras inom ramarna för förvaltningen, parallellt med Ladok3- projektet: Projektet Förnyad förvaltning. Projektet Förnyad förvaltning arbetade fram ett förslag till ny förvaltningsorganisation för Ladok baserat på systemförvaltningsmodellen pm3. Ledning och styrning av förvaltningsarbetet i pm3 kan liknas vid arbetet i ett projekt. Modellen innehöll Objektägare verksamhet, Objektägare IT, Förvaltningsledare verksamhet och Förvaltningsledare IT. Under våren 2014 gavs Ann- Caroline Nordström, universitetsdirektör SU, uppdraget att genomföra en genomlysning av samt föreslå former för styrning, ledning och bemanning på och från styrelsenivå. Genomlysningen resulterade i att förvaltningsorganisationen började implementeras enligt förslagen från projektet Förnyad förvaltning för att kunna möta den första leveransen från Ladok3 projektet. Under hösten 2014 gjordes också en utredning som såg på olika lösningar för objektägare ITs placering. Ladokkonsortiets styrelse beslutade att den förvaltningsorganisationen som började implementeras under 2014 skulle ses över under 2015 vilket har föranlett denna utredning. 2 Syfte Syftet med utredningen är att se över organisationen för Ladokkonsortiet och ge förslag på förbättringar där så behövs. Utredningen kommer att fokusera på: Konsortiechef Objektägare verksamhet I tjänstebeskrivningen av konsortiechefsrollen så är det skrivet att dessa båda rollerna ska integreras. Teknisk förvaltning Objektägare IT Fortsätta bereda den utredning om objektägare- ITs placering som gjordes under hösten 2014 på uppdrag av styrelsen. Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen Se över hur förvaltningen kan ta tillvara det agila arbetssättet som använts i utvecklingen i projektet Ladok3

4 4 3 Tillvägagångssätt I arbetet med utredningen har utredaren fört samtal med lärosätenas SA- chefer och IT- chefer, chefer vid Universitets- och högskolerådet (UHR), chefen för ITS Umeå, Ladok3- projeketledningen och den nuvarande förvaltningsledningen för Ladok. Samtalen har förts utifrån bilder som visar den nuvarande organisationen och andra tänkbara lösningar. Utredningens resultat sammanfattas i denna rapport som först behandlar Ladokkonsortiets uppgifter och rollbeskrivningar, för att i kapitel 6 behandla de två första frågeställningarna i utredningens syfte om Konsortiechef Objektägare verksamhet och Teknisk förvaltning Objektägare IT. Kapitel 7 behandlar utredningens tredje frågeställning om att anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen. Rapporten avslutas med att presentera utredarens slutsatser. Rapporten bör ses som ett underlag för fortsatta diskussioner i styrelsen. 4 Ladokkonsortiets uppgift Enligt styrdokumenten för Ladokkonsortiet ska Konsortiet tillhandahålla ett effektivt studieadministrativt stödsystem som minst uppfyller de krav som lagar och förordningar föreskriver. Det ska också underlätta för universitet och högskolor att tillgodose egna behov, och erbjuda studenterna stöd som bidrar till egen kontroll över sin studiesituation. Uppgifterna i Ladok ligger till grund för regeringens fördelning av anslag till högre utbildning, och har därför en central ekonomisk betydelse för högskolesektorn. Ladokkonsortiet kan sägas ha en huvuduppgift: att utveckla, vidareutveckla och drifta Ladoksystemet Denna huvuduppgift utgör själva grunden för Ladokkonsortiet. Konsortiet har dessutom valt PM3 som förvaltningsmodell. PM3 kan dock inte betraktas som en egen organisatorisk förvaltningsenhet. Även när det gäller Ladok ska den ses som en projektorganisation som behöver förankring i och styrning från en befintlig styrningsstruktur. Det är därför viktigt att klargöra och lägga fast hur förvaltningen av Ladoksystemet ska kopplas till det som kan anses vara Konsortiets grundorganisation och ansvarslinje. (Genomlysning av former för styrning, ledning och bemanning på och från styrelsenivån )

5 5 5 Rollbeskrivningar Konsortiechef: Företräder löpande Konsortiet och ansvarar inför styrelsen för förvaltningen av Ladokkonsortiet, dess verksamhet och budget. Ansvarar för Konsortiets interna organisation och har ett chefsansvar för övriga roller i förvaltningen.(arbetsordning styrelsebeslut ) Objektägare (OÄ): Ytterst ansvarig för förvaltningsarbetet ur ett verksamhetsperspektiv. Godkänner förvaltningsplan och tecknar eventuella avtal. Beslutar om eventuell utökning eller indragning av resurser till förvaltningsarbetet. Rollen innehas ofta av någon med ekonomiskt ansvar i linjeorganisationen. Ingår i styrgrupp. (Ny förvaltningsorganisation ) Objektägare IT (OÄ- IT): Ytterst ansvarig för förvaltningsarbetet ur ett IT- perspektiv. Godkänner förvaltningsplan och tecknar eventuella avtal. Beslutar om eventuell utökning eller indragning av resurser till förvaltningsarbetet. Rollen innehas ofta av någon med ekonomiskt ansvar i linjeorganisationen. Ingår i styrgrupp. (Ny förvaltningsorganisation ) Förvaltningsledare (FL): Planerar och leder det operativa arbetet med förvaltningsobjektet ur ett verksamhetsperspektiv. Har mandat att prioritera inom budgetram och uppsatta mål. (Ny förvaltningsorganisation ) Förvaltningsledare IT (FL- IT): Planerar och leder det operativa arbetet med förvaltningsobjektet ur ett IT- perspektiv. Har mandat att prioritera inom budgetram och uppsatta mål. (Ny förvaltningsorganisation )

6 6 6 Ladokförvaltningens organisation Detta avsnitt kommer att presentera några olika sätt att framöver organisera förvaltningen som utredningen har använt. För att visa hur komplex den nuvarande Ladok organisationen är så visas här ett försök att beskriva den. 6.1 Nuvarande förvaltningsorganisation Den nuvarande systemförvaltningsorganisationen för Ladok består på verksamhetssidan av en Objektägare, en Förvaltningsledare samt ett antal Produktansvariga. På IT- sidan finns en Objektägare IT och en Förvaltningsledare IT. UHR har anlitats som teknisk förvaltare, vilket innebär att UHR sluter avtal med ITS Umeå om utveckling av Ladok. Ladokkonsortiet har nu ansvar för driften av nya Ladok och den kontakten sköts direkt mot ITS Umeå.

7 7 6.2 Nuvarande organisation men utan UHR i förvaltningen I princip samma organisation som i 6.1 men utan att UHR är teknisk förvaltare. 6.3 Rollen Objektägare verksamhet och konsortiechef sammanförs Konsortiechefsrollen och Objektägare verksamhet samordnas. Denna modell förordades av Genomlysning av former för styrning, ledning och bemanning på och från styrelsenivån UHR är i denna och alla efterföljande modeller inte teknisk förvaltare.

8 8 6.4 Objektägare - IT rollen överförs till ITS Umeå Ett annat sätt att organisera förvaltningen är att göra en renodlad PM3- modell och se ITS Umeå som lärosätenas interna IT- avdelning. 6.5 Konsortiechefen är objektägare för både verksamhets- och IT- sidan En modell som framkommit under utredningens gång är att slå samman båda objektägarrollerna med konsortiechefsrollen.

9 9 7 Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen När Ladok3- projektet avslutas kommer det att vara startskottet på den fortsatta utvecklingen och den beror på konsortiets ambitionsnivå och hur rustade konsortiet är för att ta hand om det krav som kommer från lärosätena. 7.1 Krav på förvaltningsorganisationen Den förvaltningsorganisation som ska fortsätta utvecklingen av Ladok efter Ladok3- projektet bör ha dessa punkter i beaktande: System Aktiv systemförvaltning med agil utveckling Förvaltningen bör bygga upp och bygga om Ladoksystemet bit för bit. Utvecklingen ska bedrivas inkrementellt (i små succesiva steg), iterativt, (att regelmässigt ändra och förfina det man tidigare gjort) och ständigt fortlöpande. Utvecklingen sker i sprintar (korta tidsintervaller) med integrerad testning. Systemstrategi Ladoksystemet behöver en tydlig produktplan som visar hur utvecklingen av produkten ska ske och förvaltningen behöver ta beslut om ny funktionalitet i relation till den. Kontakt med lärosäten Förankring Det är viktigt att lärosätena är med i kravfångsten och att arbetet förankras väl. Detta kan göras genom kravfångstseminarium och andra referensgrupper. Det är därför inte nödvändigt att konsortiet består av medarbetare från alla lärosäten.

10 10 Common Good vs Local Good I utvecklingen utav Ladok kommer inte alla önskemål att kunna fyllas utan förvaltningen behöver utifrån systemstrategin kunna ta beslut att göra det som är bäst för alla och ibland kunna prioritera bort det som är bäst för någon. Ibland kan det också vara rätt att göra den andra prioriteringen. IT- styrning Styrning av drift Förvaltningen har fram till nu inte styrt driften av Ladok och det behövs kompetenser som kan i dialog styra driftleverantören. Upphandling Förvaltningen behöver god kunskap i upphandling av IT- tjänster. Styrning av utvecklingen av Ladoksystemet Förvaltningen behöver kompetens att styra IT- arkitekturen av Ladoksystemet. 7.2 Nuvarande modell för planerad förvaltningsorganisation Projektet Förnyad förvaltning gav i sin slutrapport förslag på hur en organisation av förvaltningen, förutom objektägare och förvaltningsledare, kunde se ut. (Ny förvaltningsorganisation ). Här beskrivs de operativa rollerna som är planerade i förvaltningsarbetet för att komplettera Objektägare och Förvaltningsledare, enligt Ny förvaltningsorganisation :

11 11 Produktansvariga ansvarar för arbetet för en förvaltningsprodukt. Det nya Ladok är uppdelat i 6 förvaltningsprodukter. Produktansvariga fångar krav och förankrar arbetet med verksamheten, utför arbetet i förvaltningsplanen, stödjer supporten, utreder förändringsbegäran och detaljerar krav på förändringar. Kravställare bistår produktansvariga vid behov med detaljering av krav på förändringar inom förvaltning och utveckling. Acceptanstestledare ansvarar för att kvalitetssäkra leveranser av nya Ladok. Testresurser deltar i test av nya leveranser av Ladok. Det behövs både verksamhetsresurser och resurser som utför tekniska tester. Utbildningsansvarig ansvarig för att planera utbildningstillfällen och att utbildningsmaterialet är uppdaterat. Resursansvarig ansvarig för att rekrytera resurser för kravställning, test och deltagare i utvecklingsprojekt. Metodansvarig ansvarar för att se över och förbättra arbetssätt i förvaltnings- och utvecklingsarbete samt att utbilda resurser i organisationen i arbetssättet. Lösningsarkitekt ansvarig för att säkerställa att samtliga förändringar till Ladok ligger i linje med verksamhetsregler, objekt- och datamodeller. Den förvaltningsorganisationen som sedan 2014 har rekryteras till innehåller upp till 24 roller som ska motsvara 9-12 heltidsekvivalenter. I denna beräkning så är inte konsortiechef och administrativt stöd inräknat. Så för hela organisationen motsvarar det heltidsekvivalenter. 7.3 Lärdomar från uppbyggandet av förvaltningsorganisationen för antagningssystemet NyA Utifrån samtalen med universitets- och högskolerådet kan följande lärdomar dras från införandet av antagningssystemet Nya: Ta till vara den strategiska systemkunskapen från projektet. Från NyA- projektet följde en systemarkitekt med in i förvaltningsorganisationen och det var avgörande för att förvaltningen skulle fungera. Vid produktionssättning behövs någon att prata med. När NyA rullades ut behövdes kompetenser som arbetade heltid, och mer därtill, som kan svara på inte bara systemutvecklingsfrågor utan på produktionsfrågor. Det är inte bara lärosätenas som behöver någon att prata med UHR kommer också behöva det.

12 12 Ladok behöver nog också en produktionssamordningsroll Ingen hade tänkt på att VHS (föregångaren till UHR) skulle behöva svara på frågor om hur systemet fungerar och processerna runt verksamheten men snabbt byggdes en produktionssamordningsfunktion upp. Ladok kan behöva något liknande när förvaltningen tar ett helhetsansvar. Ägna tid åt den lokala supporten Det är viktigt att bygga upp en övergripande support men utbilda och stötta de som ska arbeta med den lokala supporten på lärosätena. Viktigt att SA- chefer och ledningsfunktioner på lärosätena tar ansvar När systemet produktionssätts så kan många klagomål komma och då är det viktigt att ledningsfunktionerna på lärosätena backar upp konsortiet och systemet. Viktigt med is i magen Det är viktigt att ta fram en långsiktig planering och tänk runt systemet och sedan behöver alla ha is i magen och se att produkten kommer gradvis att bli bättre. 7.4 Lärdomar från Ladok3- projektet Ladok3- projektet har under projektet gång försökt att organisera sig efter behoven för tillfället. Detta är en bild över hur projektet jobbat de senaste åren. Kravframtagningsorganisationen var bemannat med närmare 40 personer från fler än 20 lärosäten. De flesta av dessa är deltidsengagerade i Ladok3- projektet. Varje del av Ladok hade en områdesproduktägare som sedan hade hjälp av

13 13 kravare från olika lärosäten. Detta var ett sätt att från början skapa förankring ute på lärosätena. Projektet har dock upptäckt att detta ledde till följande problem: Projektet utvecklade i stuprör i stället för i funktionella flöden med risk att ett system som inte håller ihop byggs. En distribuerad kravorganisation har svårt att mötas spontant vilket gör att problemlösnings- och kravarbete blir beroende av omfattande planering. Detta ledde till att projektet omorganiserade sig och försökte i möjligaste mån ha heltidsengagerade medarbetare och kravorganisationen ska arbeta nära utvecklarna genom att finnas på plats i Umeå. Projektet har också lämnat tanken på att en person ska vara ansvarig för ett område, utan man arbetar i team istället, för att undvika stuprörsutveckling.

14 14 8 Slutsatser Utredningen har behandlat tre frågeställningar, relationen mellan Konsortiechef och Objektägare verksamhet, hur den tekniska förvaltningen ska organiseras och hur det fortsatta förvaltningsarbetet ska anpassas efter de arbetssätt som nyttjas i Ladok3- projektet. Slutsatserna som dras i detta avsnitt är utredarens egna utifrån det som presenterats i avsnitt 4-7. Den reviderade PM3- modellen i avsnitt 6 där Konsortiechef innehar båda objektägarrollerna anser utredaren mest följer den delegationsordning som konsortiet har men anser dock att inget alternativ riktigt skapar en tydlig och enkel organisation. Konsortiet behöver en organisation som skapar en tydlighet i beslutsgången och visar vem som bär ansvaret för att verksamheten fungerar. Den ska även klargöra kontaktvägarna mellan ledningsfunktioner på lärosätena, ITS Umeå och konsortiet. Organisationen behöver samtidigt behålla viss IT- kompetensen inom konsortiet för att motverka den oro som kan finnas för att förvaltningen blir styrda av utvecklarna. Utredaren anser därför att konsortiet behöver skapa en tydlig organisation först för att sedan anpassa den till PM3. PM3 bör ses som ett arbetssätt för att fördela ansvar i organisationen och inte som sätt att organisera upp en organisation på. Den framtida förvaltningen behöver ta med sig lärdomar både från Ladok3- projektet, införandet av ett nytt antagningssystem och se över de nya uppgifter som kommer med att konsortiet får ett helhetsansvar för både utveckling och drift. Utredaren vill speciellt lyfta fram risken att strategisk kompetens från projektet inte tas tillvara, risken för utveckling i stuprör, risken med deltidstjänster, risken för dålig lärosätesförankring och risken för ett stort avstånd mellan kravställare och utvecklare. Utredaren anser att det är nödvändigt: att behålla den strategiska kompetensen som finns i Ladok3- projketet genom att Huvudproduktägarrollen tas till vara i den fortsatta förvaltningen att rollerna inom konsortiet är på mellan % för att säkerställa att medarbetarna har möjlighet att vara väl insatta i vidareutvecklingen att inte utnämna produktansvariga för varje enskild del av Ladok utan att konsortiet arbetar i team. Detta för att undvika stuprörsutveckling att teamet anordnar kravfångstseminarium för att säkra förankring och behovsinventering från lärosätena

15 15 att teamet arbetar nära utvecklingen genom att de produktansvariga finns på plats i Umeå kontinuerligt att teamet har beredskap och kompetens att hantera produktionsfrågor och processfrågor att konsortiet fortsätter med agila utvecklingsmetoder för vidareutvecklingen av Ladok att testfunktionen integreras, i de så kallade sprintarna, för att säkerställa snabb återkoppling och delleveranser av systemet Utifrån ovanstående diskussion, så föreslår utredaren en ny organisationsskiss för Ladokkonsortiet utifrån nedanstående: I denna organisationskiss skapas en tydlig organisation med ett kansli som innehåller de kompetenser som behövs för att styra och driva vidareutvecklingen av Ladok. Det är tydligt i modellen att konsortiechefen ansvarar för ledningskontakter mot både lärosäten, gällande SA- chefer och IT- chefer, och ITS Umeå. Kansliet består av administrativt stöd och handläggare för att driva utvecklingen och driften av Ladok. Utredaren bedömer att det som administrativt stöd behövs rollerna informatör och administratör. För att sköta utveckling och drift anser utredaren att det behövs en handläggare med strategisk kompetens att styra Ladok- produkten. Det behövs även en handläggare med kompetens vad gäller drift och utvecklingsfrågor av Ladok produkten. För att driva den operativa kravframställningen behövs även en teamledare. Till kansliet kopplas ett vidareutvecklingsteam. Teamet leds av teamledaren och innehåller rollerna produktansvariga, utbildare och testresurser.

16 16 Utredaren anser att utifrån kända faktorer idag så borde dessa resurser räcka, men fördelen med den föreslagna organisationsskissen är att om behovet uppstår efter mer eller mindre resurser så behövs inte organisationen förändras.

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn

Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn Vad händer i Ladok? Ladok-Inkubatordagar 6 oktober 2014 Konferenscenter Wallenberg, GU, Göteborg Ulrika Ringeborn IT-strateg / Objektägare IT, Ladokkonsortiet Ny förvaltningsorganisation i Ladok! Ny förvaltningsorganisation,

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Protokoll höststämma

Protokoll höststämma 1 Protokoll höststämma 638 Mötet öppnas Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen 639 Val av stämmoordförande Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Kungliga Musikhögskolan,

Läs mer

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen 2015-04-16 Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Mottagandet av Årsredovisning» Slutleverans har erhållits» Tester avslutade» Lärdomar

Läs mer

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET Stockholm 2015-11-18 2 Dagordning Höststämma 2015-11-18 610 Mötet öppnas 611 Val av stämmoordförande 612 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner 613 Fastställande

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Ladok3» NUAK 2013-10-08

Ladok3» NUAK 2013-10-08 Ladok3» NUAK 2013-10-08 Historik Ladok Classic Ladok på webb 70-tal 1996 2004 Ladok Nouveau 2 Varför Ladok3? Åldrande teknisk plattform (Uniface) Höga kostnader för förändringar Dubblerad logik Ökande

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan

Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan /Backelin PM till styrelse 2014-12-05 1 Till en uppföljning/utvärdering av ny förvaltningsorganisation: Några frågeställningar att utgå från och inspel till en plan Bil p 820 : 2 BAKGRUND I KORTHET När

Läs mer

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet

Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet Förvaltningsobjektarkitektur (FOA) för LADOK konsortiet 1 Bakgrund och genomförande 2013-02-21 Föreliggande rapport beskriver resultat av ett uppdrag som syftar till att skapa effektiva förvaltningsobjekt

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Ale kommun 29 000 invånare 2 300 anställda DirSys 40 kommunkunder 11 konsulter Agenda Introduktion Ny förvaltningsmodell Förvaltning av förvaltningsmodellen

Läs mer

pm3 och agila metoder

pm3 och agila metoder :s koppling till och agila metoder Struktur och lättrörlighet i samverkan Frågeställningar I våra roller som organisationskonsulter har vi ofta stött på frågeställningar som berör och agila metoder i samverkan.

Läs mer

Organisationsförändring

Organisationsförändring Beredningen Allmänna utskottet 2007-12-05 74 24 Socialnämnden 2007-12-14 170 29 Dnr 2007/450-70 Organisationsförändring Bilagor: Organisationsskisser; nuvarande samt förslag till förändringar Ärendebeskrivning

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Ladokkonsortiet 2015

Verksamhetsplan och budget för Ladokkonsortiet 2015 Verksamhetsplan och budget för 2015, beslut 1 Verksamhetsplan och budget för Ladokkonsortiet 2015 I detta dokument redovisar styrelsen hur vårstämmans rambeslut 2014-05-22 omsatts i en plan för Ladokkonsortiets

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Införande av nytt Ladok-system - Ladok3

Uppdragsbeskrivning Införande av nytt Ladok-system - Ladok3 Malin Styrman, Studentcentrum 1 Uppdragsbeskrivning Införande av nytt Ladok-system - Ladok3 Problembakgrund Ladokkonsortiet har beställt ett nytt studieadministrativt system, Ladok3, och som ska ersätta

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet Slutrapport 2015-11-11 Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet 046-16 34 02 Pontus.Abrahamsson@atea.se Atea Sverige AB Roskildevägen 1B, vån 5 211 47 Malmö Org. Nr: 556448-0282

Läs mer

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning

Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Bilaga 2: Utdrag ur implementeringsplan Kategoristyrning Sida: 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Mål... 3 Omfattning... 4 Metod... 4 Utbildning... 4 Beslutspunkter

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Förslag till organisationsförändring inom exploateringskontoret

Förslag till organisationsförändring inom exploateringskontoret 2009-04-07 Reviderat 2009-05-20 Förslag till organisationsförändring inom exploateringskontoret Bakgrund Hösten 2008 sammanfördes två stora stadsutvecklingsprojekt, Hammarby Sjöstad och Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden,

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/716 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av egenkontroller av informationssäkerheten i systemförvaltningsobjekt Fastställd av: Säkerhetschef 2012-05-22 Innehållsförteckning

Läs mer

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder

Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Diskussionsmöte om behov av gemensam förvaltning av e-hälsostandarder Erika Ericsson och Mathias Kristiansson 2017-09-27 Agenda 27/9 Frukost 9 10 Introduktion och presentation Bakgrunden till mötet Upplägget

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen Handläggare: Nya Ladok (L3) Utbildningsplan Version Historik Version Datum Kommentar Ändrad av 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Förvaltningsplan ny mall

Förvaltningsplan ny mall Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK

Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK 2017 2017-09-18 LU:s förberedelser översikt Samma som alla andra Registervård Allmänna kommunikationsinsatser Blogg, olika slags möten, epost Integrationer

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för Ladokkonsortiet 2014

Verksamhetsplan för Ladokkonsortiet 2014 Verksamhetsplan och budget för 2014 1 Verksamhetsplan för Ladokkonsortiet 2014 Ladokkonsortiets verksamhet redovisas uppdelad på en verksamhetsrelaterad del och en del med teknisk systemförvaltning. Den

Läs mer

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0

Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk. Systemförvaltning 2.0 Dataföreningens Systemförvaltningsnätverk Systemförvaltning 2.0 Projekt Systemförvaltning 2.0 Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren Att komma fram till vad som ingår i detta

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra 2016-2021 Antagen 2014. Reviderad 2016. EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev Trivs och mår bra Kommer att nå målen i alla ämnen Kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper Har huvudrollen

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer