Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild Östersund Jonas Brorsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson"

Transkript

1 Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild Östersund Jonas Brorsson

2 Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support

3 Om Förnyad förvaltning

4 Effektmål Beskriva en förvaltning som: 1. Är förankrad hos Konsortiemedlemmarna 2. Säkrar att investeringen i den nya systemgenerationen av Ladok kan tas emot på ett så bra sätt som möjligt vid övergången till förvaltning 3. Säkerställer att lösningen kan fungera en lång tid därefter Projektet del 1 avslutas när den nya förvaltningsorganisationen är beskriven och beslutad. Baserat på resultatet av Kerstin Pihls utredning 2011.

5 Nya förutsättningar med nya Ladok» Ladok ska hanteras som en gemensam installation» Förvaltningsorganisationen ska hantera medlemshögskolornas gemensamma prioriteringar för drift av systemet» Behov av en gemensam supportorganisation för driftsfrågor» Behov av gemensamt godkännande av nya leveranser av Ladok Utan centralt ansvar för drift och acceptanstest blir det svårt att hantera systemet Förnyad förvaltnings uppdrag är att ta fram förslag till drift och förvaltningsorganisation för nya Ladok under förutsättning att konsortiet ansvarar för drift och acceptanstest.

6 Arbetet med rekommenderad drift och ny förvaltningsorganisation» Utskick för synpunkter till Systemägare och IT-chefer Rekommendation drift 26/4-10/5 Förslag till ny förvaltningsorganisation 27/5-20/6» Totalt förslag klart mitten av augusti 2013» Beslut på stämman i oktober. Då fattas även beslut om att utöka konsortiets ansvar till att omfatta drift och acceptanstest

7 Tidsplan Ladok3-projektet Maj 2012 Dec 2013 Nov 2014 April 2015 Nov 2015 Utveckling av Ladok3 Förberedelser för migrering Stöd under migreringen Leverans 1 Leveran s 2 Slutleveran s Projekt förnyad förvaltning del 1 Överlämning del 1 Överlämning del 2 Överlämning totalt Förvaltning av Ladok3 Produktionssättning del 1 Produktionssättning del 2 Produktionssättning del 3 Produktionssättning del 4 Förberedelser för att införa Ladok3 Migrering till Ladok3 i fyra delleveranser Oktober 2015 Mars 2016 Oktober 2016 Mars 2017 Förvaltning av befintligt Ladok

8 Förslag till drift och support

9 Syfte» Syftet är att ta fram en en rekommendation för den framtida driften av Ladok som tillsammans med förslaget på förvaltningsorganisation ska utgöra beslutsunderlag för konsortiets styrelse och stämma

10 Förutsättningar» Projektdirektiv Förnyad förvaltning Tydlig och väl fungerande förvaltning som är förankrad hos konsortiets medlemmar Avtalet med UHR som huvudansvarig teknikleverantör ska inte omprövas under avtalstiden ( )» Konsortiet ska ansvara för förvaltningen av Ladok (inkl drift)» Upphandling och avrop Över tröskelvärdet EUR Ramavtalsområde IT-driftstjänster 2010» Tidplan och beslutsordning Leveranser och produktionssättning Beslutsordning

11 Leveranser och produktionssättning» Nov Överlämning av del 1 från Ladok3 till förvaltning» Okt Produktionssättning del 1» Nov Överlämning del 3» Okt Produktionssättning del 3» Fram till produktionssättning av del 3 kommer Ladok mest att användas för utdata.» Efter produktionssättning av del 3 kommer den stora användningen igång. Därefter kan mätningar av belastning och användning kunna påbörjas.

12 Definitioner

13 Applikationsdrift» Med applikationsdrift avses driftrelaterade arbetsuppgifter kopplat till applikationer och andra programvaror som är kopplade till dessa.» Applikationsdrift omfattar driftleveranser för installation, drift, underhåll och övervakning av applikationsprogramvara och relaterad middleware samt databaser. Arbetet inom delområdet omfattar teknisk hantering (analys, planering, utförande/åtgärd, installation, konfiguration, support, felsökning och problemlösning, uppföljning, dokumentering, rapportering) av omfattade programvaror, hantering av batch-körningar och certifikatshantering samt manuella informationsuttag.» I den tekniska hanteringen ingår hantering av relaterad IT-säkerhet. Vidare ingår även inköp.

14 Serverdrift omfattar» driftleveranser för kontinuerlig drift och övervakning av serverresurser» driftleveranser för kontinuerlig drift och övervakning av lagringsmiljöer (SAN/disk) samt säkerhetskopiering/återställning inklusive långtidsbackup» hantering av teknisk kommunikation ( e-post, nätverk, brandväggar, DNS, extern kommunikation från systemet)» Arbetet omfattar teknisk hantering (analys, planering, utförande/åtgärd, installation, konfiguration, support, felsökning och problemlösning, uppföljning, dokumentering, rapportering) av driftmiljöns serverutrustning (hårdvara, operativsystem, systemprogramvara), av lagringsutrustningen (hårdvara, systemprogramvara) och annan utrustning.» Vidare ingår livscykelhantering, hantering av relaterad IT-säkerhet och inköp.

15 Arbetsuppgifter för antingen applikations- eller serverdrift» Exempel på arbetsuppgifter som kan utföras av antingen applikations- eller serverdiften konfigurationer felsökning installationer brandväggskonfiguration databashantering optimering av prestanda Viktigt att komma fram till vem som ska göra vad

16 Krav och behov

17 Verksamhetens krav» Vi har bett lärosätena att svara vad som är viktigast i rekommendationen för framtida drift (1 viktigast, 5 minst viktigt) 1,76 Service (snabb och effektiv hantering av felsökning, förändringar och utredningar) 1,83 Kompetens (kring produkten Ladok) 2,90 Pris 3,52 Flexibilitet (leverantörens förmåga att anpassa leveransen till våra behov) 5,00 Annat

18 Slutsats Applikationsdrift Den leverantör som tillhandahåller applikationsdrift behöver kompetens om programvaran och verksamheten den stödjer. Denna kompetens är strategisk och bör hållas inom sektorn (där kompetens om den studieadministrativa processen finns). o o o Kompetens om Ladok och verksamheten systemet stödjer värderas högt av lärosätena En följd av valet att egenutveckla kompetens om systemet finns ej att köpa externt Det innebär en stor risk att köpa kompetensen externt risk att kompetensen försvinner

19 Produktens krav» Serverdrift på samma fysiska ställe. Placering av redundanta miljöer för återställning kan ske på andra fysiska ställen än driftmiljön.» En gemensam installation innebär att de mjukvaruuppgraderingar som görs i systemet kommer att gälla alla lärosäten samtidigt.» Ett antal driftmiljöer har identifierats och dimensionerats» Icke-funktionella krav har tagits fram av Ladok3

20 Driftmiljöer Produktionsmiljö Den miljö som den dagliga produktionen arbetar i. Expertanvändare och studenter. Innehåller uppföljningsmiljöer för lärosätena. Akuttestmiljö Utbildningsmiljö Acceptanstestmiljö Testmiljö (befintlig version) Testmiljö (ny version) Utvecklingsmiljöer Används för att testa leveranser innan implementering i produktionsmiljö. Produktionslik. Utbildning av användare sker i denna miljö. Utbildare både på lärosäten och i förvaltningsorganisationen. Här godkänner förvaltningsorganisationen nya leveranser. Här görs även prestandatester. Den miljö som används av lärosätena för att testa rättningar, integrationer och felsökning för aktuell produktionsversionen. Den miljö som används av lärosätena för att testa rättningar, integrationer och felsökning till ny version. Utvecklings-, test- och prestandatestmiljöer för utvecklarna vilka ska hanteras av utvecklingsorganisationen.

21 Leveransflöden

22 Lokal och central supportfunktion för Ladok

23 2nd line support Den nya förvaltningsorganisationen ansvarar för 2nd line support till lärosäten. Konsortiets ansvar Lärosätets ansvar Service desk Alt 1 Alt 1 2nd line support Ladoksupport/ Ladokansvarig Alt 2

24 Ärendeflöde

25 Lokal supportfunktion ska..»..ge support till slutanvändare (studenter och personal)»..ha kompetens för att kunna bedöma ifall ärendet ska utföras på lärosätet eller skickas vidare till den centrala supportfunktionen»..ha kunskap om vad som är lokala respektive centrala lösningar»..ha kunskap om vad i de centrala lösningarna som lärosätet själva ska utföra, till exempel registervård, behörigheter»..ha kunskap om hur ärendehanteringen gentemot den centrala supportfunktionen ska utföras

26 Förändringar» Direkt tillgång till databasen via SQL nyttjas idag av de flesta. Denna möjlighet försvinner i nya Ladok.» Funktionalitet eller verktyg för registervård ska tillhandahållas för att ge lärosätena möjlighet att kontrollera och korrigera sitt data på ett kontrollerat sätt utan åtkomst till övriga lärosäten.» Felavhjälpning och engångsåtgärder ska hanteras av den framtida förvaltningsorganisationen.» Viktigt att den nya förvaltningsorganisationen har den servicenivå som medlemmarna anser sig behöva vid rättningar i databasen.

27 Slutsats central supportfunktion» Den centrala supporten ska hanteras av samma part som ansvarar för applikationsdrift.

28 Alternativ för serverdrift Alternativen är begränsade utifrån följande antaganden: 1.Tjänsterna i nya Ladok bör driftas på samma fysiska ställe 2.Applikationsdriften bör hanteras inom sektorn

29 Möjliga driftleverantörer Befintligt driftställe Kommersiell leverantör Annat lärosäte UHR (gamla VHS) Annan myndighet Åtta möjliga scenarios tre valdes ut

30 Tre kvarstående scenarios Ett befintligt driftställe UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Serverdrift Två befintliga driftställen UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Befintligt driftställe Serverdrift Kommersiell leverantör UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Kommersiell leverantör Serverdrift

31 Ett befintligt driftställe Plus All drift samlad på ett ställe Mindre problematik kring ansvarsfrågor Ökade möjligheter för kundanpassning Verksamhetskännedom Systemkännedom Flexibilitet, t ex resurshantering vid realeaser Helhetsyn Nyckelkompetens kan utvecklas (applikation + server) Inget vinstintresse, självkostnadspris Minus Mindre möjlighet till prispress för standardtjänster Driftsformerna flyter ihop Inget kommersiellt avtal Möjligt för lärosätena att skapa egna kontaktytor till serverdriften Svårare att byta leverantör av serverdrift Nyckelkompetens kan utvecklas hos enskilda individer ger en sårbarhet UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Serverdrift

32 Ett befintligt driftställe - konsekvenser För konsortiet Ställer krav på omvärldsbevakning Ställer krav på framtidskompetens Ställer krav på teknisk strategi En enda motpart Svårare att outsourca För driftställena Två driftställen läggs ned Lättare att dela resurser mellan driftsformerna Helhetssyn UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Serverdrift

33 Två befintliga driftställen Plus driftställena kan fokusera på driftsformen och bygga upp spetskompetens Ökade möjligheter för kundanpassning Verksamhetskännedom Systemkännedom Inget vinstintresse, självkostnadspris Lättare att byta leverantör av serverdrift Minus Mindre möjlighet till prispress för standardtjänster Inget kommersiellt avtal Risk för problematik kring ansvarsfrågor, kräver bra samarbetsklimat och tydliga kontaktytor Möjligt för lärosätena att skapa egna kontaktytor till serverdriften UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Befintligt driftställe Serverdrift

34 Två befintliga driftställen - konsekvenser För konsortiet Ställer krav på omvärldsbevakning Ställer krav på framtidskompetens Ställer krav på teknisk strategi Lättare att outsourca För driftställena Ett driftställe läggs ned Måste tydliggöra ansvarsfrågor och arbetsuppgifter mellan driftsformerna UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Befintligt driftställe Serverdrift

35 Kommersiell leverantör Plus Möjlighet till prispress för standardtjänster Kommersiellt avtal Väl avgränsade avtalsobjekt Resurssäkring Kompetens kring drift. Spetskompetens teknik. Etablerade processer för drift. Best practise Lättare att byta till ny/annan leverantör Troligen billigare vid behov av tjänster utanför kontorstid Minus - risk för problematik kring ansvar för helheten, kräver bra samarbetsklimat och tydliga kontaktytor - Risk för tvister om ansvar vid komplicerade fel - Kan vara svårt att kontrollera/följa upp resurssäkringen och kompetensförsörjningen - Konkurrens med andra kunder kring kompetens - Mindre kontroll på driftmiljön, t ex vid behov av snabba åtgärder - lever med andra kunder i miljön. Kan påverkas av andras problem (jmf Tietokraschen) - Svårare med kundanpassningar - Risk för höga priser på tilläggbeställningar efter ingånget avtal UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Kommersiell leverantör Serverdrift

36 Kommersiell leverantör För konsortiet Flera parter att förhålla sig till Krav på hög beställarkompetens Samordningsansvar för helheten Måste tydliggöra ansvarsfrågor och arbetsuppgifter mellan driftsformerna Hela tiden tänka på upphandling Mindre krav på omvärldsbevakning och strategisk teknisk kompetens För driftställena - Två driftställen läggs ned - Risk för kompetensflykt innan Ladok driftsätts vilket kan medföra ökad kostnad för drift av gamla Ladok - Applikationsdriften ska förhålla sig till en extern leverantör UHR Vidmakthållande/ vidareutveckling Befintligt driftställe Applikationsdrift + 2nd line support Kommersiell leverantör Serverdrift

37 Konsekvens för lärosätena» För lärosätena ingen större skillnad oavsett alternativ

38 Beslutsalternativ

39 Möjliga beslut för konsortiet» Serverdrift på ett befintligt driftställe, sedan upphandling/avrop på längre sikt när kravunderlagen kan tydliggöras (efter driftsättning av del 3)» Upphandling/avrop snarast möjligt. Ändra uppdraget till Ladok3 att omfatta serverdrift på kort sikt eller ge en annan part uppdraget på kort sikt

40 Rekommendation

41 Rekommendation drift» Serverdrift och applikationsdrift på två av de befintliga driftställena, sedan upphandling/avrop på längre sikt» Motivering: Alternativet med två driftställen underlättar upphandling/avrop.» Förvaltningsorganisationen rekommenderas att planera för en upphandlad outsourcad serverdrift i samband med att produkten slutlevereras. särskilt utreda möjligheten att upphandla serverdriften som en molntjänst kontinuerligt följa UHR och CSN utvecklingsarbete i driftsfrågor

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version

Rutindokument Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version Norrbottens Läns Landsting 1 av 15 Omvärldsanalys Utskriftshantering Norrbottens Läns Landsting 2 av 15 Innehåll Strategisk Utskriftshantering... 3 Finansiering... 4 Införande av nya utskriftsenheter...

Läs mer

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning

Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning SID 1 (21) Bilaga 2A Tjänstebeskrivning systemdrift och systemförvaltning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer