Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland"

Transkript

1 Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: Diarienummer: LiÖ

2 Innehållsförteckning 1 Syfte Omfattning Avgränsning Vidare utveckling Revidering Nyttjanderätt Utbildning Leverans Leveranstid Leveransvillkor Leveransprov/acceptanstest Leveransförsening Underhåll och supporthantering Uppgradering och underhåll av IT-stödet Förändring av IT-stödet Felavhjälpning Driftavbrott Supporthantering Tekniska krav Mjukvara Krav på nätverksförbindelse (anslutning till internet) Kostnad Kontaktpersoner... 9

3 1 Syfte För att stödja det fria vårdvalet ska vårdinformation, avseende enskild patient, vara kvalitetssäkrad och lättillgänglig när den behövs. Det ska finnas en gemensam informationsstruktur och informationen ska, förutsatt patientens medgivande, vara tillgänglig i hela vårdkedjan. För att säkerställa att leverantören kan ta del av aktuella mätresultat från hörselundersökningar utförda på andra enheter behöver dokumentation göras tillgänglig i IT-system. Leverantörerna ska tillsammans delta i arbetet som syftar till en god gemensam informationsförsörjning. 2 Omfattning Denna bilaga gäller för de IT-stöd som Region Östergötland tillhandahåller. Följande IT-stöd omfattas: AuditBase med de ingående modulerna o Patientmodul o Lagermodul o Verkstadsmodul o Fakturamodul Anslutningsprogramvara för identifiering och säker kommunikation vid fjärranslutning för användare via tjänsten cap.lio.se. o Användare ansluter med personligt användar-id och personlig säkerhetsdosa. 2.1 Avgränsning Bilagan omfattar inte: Hårdvara (t ex datorer, mätutrustning och programmeringsutrustning för hörapparater) Anslutning till internet Programprodukter, t ex leverantörens lokala NOAH-installation för lagring av mätdata Automatisk överföring av mätdata mellan leverantörens lokala NOAH och Region Östergötlands AuditBase IT-support för funktioner och produkter som ej omfattas av bilagan 3 (9)

4 2.2 Vidare utveckling Nästa steg är att utveckla en överföringstjänst som gör det möjligt att föra över mätdata mellan lokal NOAH och Auditbase vilket kommer att underlätta patientens fria val av leverantör. 3 Revidering En revidering av bilagan kan vid behov bli aktuellt under avtalsperioden, detta om större förändring sker med IT-stödet. Vid förändring av bilagan tillämpas avsnitt 6.10 i Regelboken för auktorisation, Utveckling och behov av förändringar i uppdraget omförhandling. 4 Nyttjanderätt Region Östergötland har nyttjanderätten till samtliga programvaror till de IT-stöd som omfattas av bilagan. Region Östergötland tillhandahåller och äger de ingående licenserna som nyttjas av leverantören. Enligt överenskommelse mellan leverantör och Region Östergötland förses leverantör med rätt antal licenser. Om avtal upphör ska tillhandahållna licenser återlämnas till Region Östergötland och avinstallation av de ingående programvarorna på lokal dator ska ske. Programlicenser som ingår är: AuditBase med de ingående modulerna: o Patientmodul o Lagermodul o Verkstadsmodul o Fakturamodul Anslutning till fjärruppkopplingstjänsten cap.lio.se. De programprodukter som åläggs varje leverantör att anskaffa för att det lokala IT-stödet ska fungera har leverantören nyttjanderätt till. Samtlig lokal hårdvara är leverantörens ansvar att tillhandahålla. 5 Utbildning 4 (9)

5 Leverantören ansvarar för att medarbetare som ska nyttja tjänsten tillhandahålls utbildning och kompetens för IT-stödet. Vid dagen för införandestart sker en övergripande genomgång från Region Östergötland för de medarbetare hos leverantör som ska nyttja tjänsten. 6 Leverans 6.1 Leveranstid Beställningar som leverantör själv ska hantera måste vara genomförda i god tid innan dagen för leverans av IT-stödet från Region Östergötland. Verklig leveransdag för IT-stödet infaller den dag leveransen godkänts, efter genomförd acceptanstest, av både leverantör och Region Östergötland. 6.2 Leveransvillkor Det IT-stöd som ingår i bilagan ska levereras och driftsättas i anvisade lokaler inom Östergötland. 6.3 Leveransprov/acceptanstest Acceptanstest ska genomföras innan IT-stödet godkänts för produktion. Acceptanstesten genomförs enligt Region Östergötlands framtagna process med ingående acceptanspunkter. Syftet med acceptanstesten är att säkerställa kvalitet och att IT-stödet fungerar utan avvikelser. Genom acceptanstest fastställs att IT-stödet uppfyller god funktionalitet och kapacitet för den av Region Östergötland levererade tjänsten. Acceptanstesten genomförs under 3-5 arbetsdagar och omfattar genomgång av IT-stödets samtliga delar och funktioner som ingår i leveransen. Eventuellt behov av åtgärd för uppkommen avvikelse/fel ska hanteras och påbörjas omgående och utan kostnad av den part som är ansvarig för funktion som avviker. Fungerar inte IT-stödet accepteras inte leveransen och kan då inte driftsättas hos leverantör förrän åtgärd och rättelse genomförts. Avvikelser som ej påverkar IT-stödets funktionalitet och kapacitet ska inte utgöra något hinder för att Region Östergötland godkänner leveransen under förutsättning att leverantör förbinder sig att åtgärda avvikelsen inom skälig tid från den dag acceptanstest godkänts. 5 (9)

6 6.4 Leveransförsening Om leveransförsening inträffar, oavsett orsak, utgår ingen ersättning för produktionsbortfall. Orsak till leveransförsening kan vara svår att hitta, avtalets parter förväntas att i samförstånd hantera åtgärder för att minimera leveransförseningen. 7 Underhåll och supporthantering 7.1 Uppgradering och underhåll av IT-stödet Region Östergötland ansvarar för uppgradering till ny version av programprodukter samt genomför underhåll av IT-stödet som ingår i tjänsten. Beslut om när i tiden uppgradering och underhåll ska ske tas av Region Östergötland. Planerat underhåll meddelas leverantör i god tid och sker i regel utanför kontorstid för att minimera produktionsbortfall. 7.2 Förändring av IT-stödet Leverantör får inte genomföra ändringar av funktionalitet i IT-stödet. Om programleverantör till något av IT-stödet genomför förändringar så sker detta för samtliga som nyttjar IT-stödet. Större förändringar i form av ny alternativt förbättrad funktionalitet i IT-stödet meddelas leverantör i god tid innan funktionalitet driftsätts. 7.3 Felavhjälpning Region Östergötland ansvarar för det levererade IT-stödet inom avtalsperioden med leverantör. Vid upptäckt av fel ska leverantör meddela enligt anvisad supportkanal där Region Östergötland ansvarar för att inrapporterat fel avhjälps. Region Östergötland ansvarar inte för fel som är orsakade av leverantör och som skett utanför angivna instruktioner för hur IT-stödet får nyttjas/hanteras. Region Östergötland ansvarar inte för ändringar/åtgärder som sker i samband med uppgradering av IT-stödet (ny version från programleverantör). Region Östergötland felanmäler uppkommet fel och genomför felavhjälpning enligt instruktioner från programleverantören för åtgärd. 7.4 Driftavbrott 6 (9)

7 Skulle driftavbrott inträffa ska båda parter arbeta för att lösa driftavbrottet så fort som möjligt. Region Östergötland har supportavtal med programleverantörer för IT-stödet som nyttjas vid behov beroende på driftavbrottets karaktär. De villkor som gäller mot programleverantörer gäller också för leverantörer. Ingen ytterligare kompensation utgår till leverantör för driftavbrott. 7.5 Supporthantering Supportfrågor för IT-stödet hanteras via felanmälan till Region Östergötlands supportfunktion, namngiven som IT-akuten. Kan IT-akuten inte åtgärda inkommen felanmälan skickas denna vidare till systemförvaltare för aktuellt IT-stöd som ärendet avser. Innan felanmälan sker ska leverantör säkerställt att egen utrustning fungerar, ex att lokal dator fungerar normalt samt att åtkomst till internet fungerar. Kontaktuppgifter IT-akuten Öppettider: Helgfria vardagar kl. 07:00 17:00 Felanmälan via telefon: Information som ska delges vid felanmälan Användarnamn, HSA-id eller e-postadress Kontaktuppgifter Vilken applikation som felet uppstod i Om det är flera användare som har samma problem Om det fanns något felmeddelande och i så fall vad det innehöll 8 Tekniska krav Leverantörer ansvarar för införskaffning av all hårdvara för anslutning till tjänsten. Då tjänsten bygger på Citrix XenApp finns inga specifika krav på hårdvara. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1024 * Mjukvara För åtkomst till IT-stödet AuditBase sker uppkoppling via internet mot Region Östergötlands externa tjänst för fjärruppkoppling, cap.lio.se. En programvara, kallad Citrix 7 (9)

8 Receiver installeras på lokal dator och har stöd för olika operativsystem. Citrix Receiver tar inte någon stor plats på datorns hårddisk, för installation krävs administratörsrättigheter på den lokala datorn. Installationen hanteras av leverantören enligt anvisning från Region Östergötland. För mer information om Citrix Receiver samt nedladdning, klicka på följande länk: 8.2 Krav på nätverksförbindelse (anslutning till internet) Krav på nätverksförbindelse till och från internet finns angivet i Regelbok för auktorisation, se avsnitt 5 IT-stöd. Leverantör ingår själv avtal med valfri leverantör och ansvarar för tillgängligheten i sitt lokala datornätverk. Region Östergötland ansvarar inte för driftstörningar i leverantörs lokala datornätverk eller för eventuella effekter som användning av undermålig internetanslutning kan resultera i. 9 Kostnad Under 2015 står Hälso- och sjukvårdsnämnden för kostnaden. En utvärdering och eventuell revidering görs inför årsskiftet 2015/ (9)

9 10 Kontaktpersoner : Huvudkontaktperson IT-kontaktperson Namn Mailadress Region Östergötland Namn Mailadress Huvudkontaktperson Henning Sand IT-kontaktperson Gerry Lindell 9 (9)

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 1. DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (28) PVS 937-6118/12 1.0 Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (28) PVS 937-6118/12

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem SID 1 (19) Upphandling av Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk Första linjen support och samordning av Systemdrift och Systemförvaltning, Driftoch Installationstjänster

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna vilkor. Allmänt

Allmänna vilkor. Allmänt Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning,

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Bilaga 4 Service och tillgänglighet

Bilaga 4 Service och tillgänglighet samt transmission -C 2 (29) Innehåll 1 4 2 Definitioner 4 2.1 Avbrottstid 4 2.2 Drifttid 4 2.3 Fel 4 2.4 Leveransobjekt 5 2.5 Serviceobjekt 5 2.6 Servicefönster 5 2.7 Servicetid 5 2.8 Åtgärdstid 5 3 TDCs

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Rapport 2013 Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Erik Seeman 2014-01-091 Innehållsförteckning Förord... 2 Syfte... 3 Metod... 3 WebCare... 5 Pascal och NPÖ... 8 Proceedo... 10 Beställningsportalen...

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer