Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner 1. Allmän orientering om avropsförfrågan 1.1. Beskrivning av avropsförfrågan Avropsförfrågan genomförs med en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal för E-förvaltningsstödjande tjänster 2010, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet. Läkemedelsverket (LV) inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lämna anbud Bakgrund till avropsförfrågan Läkemedelsverket har ett egenutvecklat system för planering av inspektioner av läkemedelsindustrin och sjukvården. Detta system behöver ersättas, och en förstudie som gjorts resulterade i att de behov som verksamheten har täcks av verktyget Microsoft Dynamics CRM. Läkemedelsverket avser att ha en driftslösning som innebär att lösningen köps i form av en molntjänst Uppdragsbeskrivning Avropsförfrågan avser Licenser för applikation som tjänst avseende Microsoft Dynamics CRM Resurser för konfiguration av Microsoft Dynamics CRM Drift i form av en molntjänst. Inloggning via befintligt AD. Kraven för konfigurationen ska tas fram i workshopform. Workshoparna ska planeras och ledas av resurser som avropas i detta avrop. Initialt ska en mycket erfaren resurs från leverantören ta fram lösnings-arkitekturen. Verktyget ska endast användas av Läkemedelsverkets personal Läkemedelsverkets verksamhet LV är en statlig myndighet under Socialdepartementet. LV har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel och tillsynsansvar över medicintekniska produkter. Vår uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används Utskrivet: :24 Sida 1 av 6

2 ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten har också sektorsansvar för läkemedels miljöeffekter. LV har två verksamhetsgrenar: Läkemedel samt Medicinteknik och kosmetika. På LV arbetar idag över 700 personer. Mer information om LV finns på vår hemsida: Annonsering LV annonserar avropsförfrågan endast via Tendsign direkt till respektive ramavtalsleverantör via den e-post adress som finns angivet i ramavtalet. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns att tillgå i Tendsign. 2. Administrativa krav 2.1. Anbudets inlämning och struktur Anbudet utgörs av strukturerade dokument som alla återfinns i upphandlingsverktyget Tendsign. Förfrågningsunderlagets frågor ska besvaras i Tendsign. Anbudsgivare ska skriva alla sina svar i Tendsigns strukturerade dokument och inte ange svaren i form av bifogade bilagor, om bilagor inte specifikt efterfrågas eller tillåts. Anbudssvar ska vara på svenska. Anbudssvar ska följa anvisningarna i förfrågningsunderlag för att anses som komplett Frågor och svar om avropsförfrågan Förfrågningsunderlag, svar på frågor, kompletteringar och förtydliganden, upplysningar och tilldelningsbeslut m.m. erhålls via upphandlingens sida Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och i god tid för att säkerställa att svar ges inom rimlig tid innan anbudstidens slut. Möjligheten att ställa frågor om underlaget i detta sammanhang är endast avsett för att underlätta för anbudsgivare att förstå underlaget. Frågor av annan karaktär besvaras inte, exempelvis, varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur LV avser att utvärdera anbudet utöver vad som anges. Anbudsgivaren aviseras att svar erhållits i Tendsign. Sista datum för att ställa frågor är: Tilldelningsbesked LV planerar att skicka ut tilldelningsbesked den: Sista anbudsdatum Anbudet ska vara inlämnat senast: Alternativa anbud Alternativa anbud får inte lämnas. 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering av anbud LV väljer den leverantör som uppfyller alla skallkrav (K1 K13) som anges i kravspecifikationen och har lägsta pris. Utskrivet: :24 Sida 2 av 6

3 4. Krav på tjänster 4.1. Om krav och svar Hur utvärderingen genomförs samt vilka skallkrav som gäller framgår av kapitel Utvärdering och kravtexterna. För att LV ska kunna avgöra om anbudet uppfyller ställda skallkrav bör anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar enligt anvisningarna för respektive krav. I det fall ett svar på ett skallkrav är motsägelsefullt eller kombinerat med villkor för svarets giltighet på någon plats i anbudet, kan skallkravet komma att bedömas vara ej uppfyllt och svaret därmed ändras. Annan information än den som direkt efterfrågas i förfrågningsunderlaget undanbedes, exempelvis Säljbroschyrer etc. Anbudsgivare som väljer att beskriva mer och annat än det som efterfrågas försenar utvärderingsarbetet. Svar som ges av anbudsgivare i form av hänvisningar i förfrågningsunderlaget till ej begärda handlingar i form av bilagor, kommer inte att utvärderas. Efterfrågade svar ska lämnas i anbudet och i vissa förekommande fall kan svar även kompletteras som bilagor, dock inte bara i form av bilagor. I de fall svar och beskrivningar efterfrågas är det viktigt att anbudsgivaren lämnar ett uttömmande svar enligt instruktionerna utan hänvisningar till andra svar eller hänvisningar till information utanför anbudet eller i form av bilagor. LV kan endast beakta den information som ingår i anbudet vid prövning och utvärdering, ta därför ej för givet att någonting är självklart eller känt för LV Krav på tjänst Huvudprinciperna för den efterfrågade e-tjänsten är följande: Drift i form av en molntjänst. Inloggning via befintligt AD. Kraven för konfigurationen ska tas fram i workshopform. Workshoparna ska planeras och ledas av resurser som avropas i detta avrop. Initialt ska en mycket erfaren resurs från leverantören ta fram lösnings-arkitekturen. Verktyget ska endast användas av Läkemedelsverkets personal. Kraven som ställs på efterfrågad e-tjänst såväl som dess leverans och fortsatt support, drift och förvaltning är följande: K1 Åtkomst till e-tjänsten sker via LVs standardiserade webbläsare Microsoft Internet Explorer 8.0. (/ svar) K2 Inloggning till tjänsten ska ske via SSO (single sign on) och baseras på Microsoft ADFS (AD Federation Services). (/ svar) K3 Trafiken mellan Läkemedelsverket och e-tjänsten ska vara säker, tex baserad på https. (Beskriv vad den är baserad på). (/ svar) K4 E-tjänsten ska normalt vara öppen för användning 24/7/365. Leverantören ska erbjuda drift, support och förvaltning/underhåll av e-tjänsten, på en basnivå. E-tjänsten kan stängas för planerat underhåll vilket ska aviseras med rimlig framförhållning till (beskriv basnivån (normalnivå) av SLA.) (/ svar) Utskrivet: :24 Sida 3 av 6

4 K5 Leverantören måste förbinda sig att informationen som hanteras inte behandlas eller lagras utanför EU. (Det finns dock undantag från denna regel, bl.a. om det aktuella landet har en tillräcklig hög skyddsnivå. Bestämmelser om detta finns i personuppgiftslagen). (/ svar) K6 Informationen som hanteras i tjänsten kan innehålla personuppgifter varför leverantören ska kunna teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal med LV. (/ svar) K7 Leverantören ska tillhandahålla en resurs motsvarande minst kompetensnivå 4 avseende arkitektur inom och konfiguration av Microsoft Dynamics CRM, i syfte att i workshopform tillsammans med verksamheten definiera inom vilka delar de olika behoven ska realiseras. Omfattning ca 40 timmar. Ska levereras under maj/juni (Bifoga CV). (/ svar) K8 Leverantören ska tillhandahålla en resurs motsvarande minst kompetensnivå 3 avseende konfiguration av Microsoft Dynamics CRM, i syfte att i workshopform tillsammans med verksamheten detaljera kraven på IT-stödet, samt utifrån verksamhetens krav och inom ramen för den arkitektur som arbetats fram inom ramen för punkt K7 ovan konfigurera IT-stödet. Omfattning ca 200 timmar under perioden maj/juni 2013 samt cirka 40 timmar under hösten (Bifoga CV). (/ svar) K9 Leverantörens resurs ska ansvara för att planera och genomföra workshops samt dokumentera dessa inom ramen för de antal timmar som angivits i ovanstående punkter (/ svar) K10 Alla workshops ska hållas i Läkemedelsverkets lokaler i Uppsala. Ingen ersättning utgår för eventuella kostnader förknippad med resor till LV. (/ svar) K11 E-tjänsten ska ha en egen grundläggande säkerhet (beskriv detta). (/ svar) K12 Läkemedelsverket ska äga informationen i och konfigurationen av verktyget för att kunna återanvända detta vid en framtida förändrad behovsbild. (/ svar) Utskrivet: :24 Sida 4 av 6

5 K13 Leverantören ska beskriva möjligheten till en utvecklingsmiljö och en testmiljö samt eventuella kostnader förknippad med dessa. (Fritextsvar) 5. Pris 5.1. Pris LV har f.n. behov av 25 st licenser. Under en 2-årsperiod beräknar vi att ha ett utökat behov av ca. 20 antal licenser. Pris ska lämnas dels för initialt 25 st licenser samt pris för ytterligare 20 st licenser som option. Vi kan även under avtalstiden behöva utöka antal licenser ytterligare, hur många vi behöver vet vi inte f.n. Om er prissättning är enligt trappstegsmodellen, så ska ni tydligt redogöra för detta. I prisberäkningen ska ingå anskaffningsutgifter såväl som löpande månadskostnader för drift, support och vidmakthållande förvaltning under det tänkta leveransavtalets ordinarie löptid på två + ett + ett år. Ange eventuell initial kostnad. (Fritextsvar) Ange pris för 25 st licenser per månad inkl. drift, support och vidmakthållande förvaltning. (Fritextsvar) Ange pris för tillkommande licenser per månad inkl. drift, support och vidmakthållande förvaltning. (Fritextsvar) Ange timpris för resurs (konsult) motsvarande minst kompetensnivå 4 avseende arkitektur inom och konfiguration av Microsoft Dynamics CRM. (Fritextsvar) Ange timpris för resurs (konsult) motsvarande minst kompetensnivå 3 avseende konfiguration av Microsoft Dynamics CRM (Fritextsvar) Ange eventuell tillkommande kostnad som ej specificerats ovan. (Fritextsvar) 6. Leveransvillkor 6.1. Leverans Nödvändiga tjänster för leveransen ska ingå, d.v.s. exempelvis installation, tester, systemdokumentation. Leverantören ska redovisa vilka krav (åtaganden) som leverantören ställer på LV för att leveransen ska kunna utföras. Arbetet ska kunna påbörjas under maj 2013 och beräknas vara avslutat senast 31/ Endast licenser för faktiskt antal användare under utvecklingsperioden betalas Leveranskontroll LV avser att genomföra en leveranskontroll avseende tjänstens och dokumentationens kvalitet. Leverantören ska ställa tjänsten till förfogande för sådan leveranskontroll. 7. Avtalsvillkor Utskrivet: :24 Sida 5 av 6

6 7.1. Leverans avser Avtalet avser leverans av Licenser för applikation som tjänst avseende Microsoft Dynamics CRM Resurser för konfiguration av Microsoft Dynamics CRM Drift i form av en molntjänst. Inloggning via befintligt AD. Kraven för konfigurationen ska tas fram i workshopform. Workshoparna ska planeras och ledas av resurser som avropas i detta avrop. Initialt ska en mycket erfaren resurs från leverantören ta fram lösnings-arkitekturen. Verktyget ska endast användas av Läkemedelsverkets personal Avtalsperiod Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlänging med ett (1) + ett (1) år Utskrivet: :24 Sida 6 av 6

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer