Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster"

Transkript

1 till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

2 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument 7 1 (8)

3 2 INLEDNING Många myndigheter anser att det finns mycket att vinna på en ökad samordning. Myndigheter som idag står utan egna ramavtal har framfört starka önskemål till Verva (tidigare Statskontoret) om att få möjlighet att avropa IT-konsulter via generella ramavtal. Det har dock visat sig var svårt att täcka in myndigheternas behov av IT-konsulttjänster med en nationell ramavtalsupphandling för hela offentliga sektorn. Därför genomfördes en upphandling av IT-konsulttjänster för myndigheter inom Stockholmsregionen. Ett resultat av upphandlingen var att ta fram ett stödpaket som kunde tjäna som vägledning och mall för andra, regionalt samordnade upphandlingar IT-konsulttjänster. Verva kan nu erbjuda myndigheter ett stödpaket som vägledning för genomförande av regionalt samordnade upphandlingar av ramavtal för ITkonsulttjänster. Med ramavtalet som grund kan sedan myndigheten, eller de samverkande myndigheterna göra avrop. Stödpaketet innehåller vissa generella bas-krav som lätt kan anpassas till specifika regionala behov och förutsättningar. Stödpaketet består av mallar och anvisningar för förfrågningsunderlag och ramavtalstexter. Dessutom finns en beskrivning av utvärderingsmetodik och mallar för utvärdering. Alla delar av stödpaketet finns att ladda ner från Vervas webbplats på adressen 3 OMFATTNING Förfrågningsunderlaget är utformat så att det täcker såväl upphandling av resurskonsulttjänster som uppdragskonsulttjänster. Avsikten är att upphandlingen ska omfatta båda kategorierna då det ibland kan krävas ett helhetstagande från en leverantör snarare än en specifik resurs. Vid avropstillfället väljer myndigheten vilken kategori som ska avropas. Tjänsterna är definierade inom fyra anbudsområden med ett antal kompetensområden och kompetensnivåer. Dessa bedöms täcka in en stor del av det behov av IT-konsulttjänster som finns inom offentlig sektor. Men det är viktigt att myndigheten vid anpassning av förfrågningsunderlaget inför ramavtalsupphandlingen tar ställning till innehållet i dessa områden och eventuellt anpassar dem efter sina behov och sin verksamhet. 2 (8)

4 4 ANVÄNDNING Stödpaketet är en vägledning och användningen är frivillig. Den som använder materialet har frihet att använda det i sin helhet eller delar av det. Paketet är utformat för öppen upphandling enligt kapitel 5 i LOU, men underlaget kan naturligtvis användas också för andra upphandlingsformer. För att kunna anpassa materialet efter den egna upphandlingens behov har myndigheten frihet att ta bort, ändra och lägga till text i materialet. Vi vill dock påpeka att stödpaketet är utvecklat för att vara en helhet, där de olika delarna skall vara heltäckande och inte innehålla motsägelser. Det finns två typer av anvisningar i stödpaketet; Vervas anvisningar till myndigheten för användning och anpassning av stödpaketet samt den upphandlande myndighetens anvisningar till anbudsgivaren om hur denna ska utforma sitt anbud. De förstnämnda anvisningarna är råd och tips till myndigheten och skall tas bort ur förfrågningsunderlagets olika delar innan det publiceras. I stödpaketet är dessa anvisningar skrivna i kursiv stil med ram runt om kring och inleds med texten Vervas anvisning. Anvisningar i stödpaketet som är markerade med kursiv stil och inom hakparentes <abc> måste myndigheten anpassa med egna anvisningar riktade till anbudsgivaren. Det gäller t.ex. myndighetens namn, sista anbudsdatum etc. Ibland anges alternativa formuleringar, där myndigheten får välja vilket som passar bäst i den aktuella situationen. Även dessa är markerade med kursiv stil och inom hakparentes <abc>. Till stödpaketet finns också en beskrivning av den utvärderingsmetodik som rekommenderas när stödpaketet används, samt kalkylmallar som kan anpassas till den aktuella upphandlingen och användas vid utvärdering av anbuden. Stöd i användning av stödpaketet Verva kan även erbjuda olika former av stöd för de myndigheter som planerar att använda paketet. Exempel på sådant stöd är information om och tillämpning av paketet, hjälp med tillämpning vid upphandling, avropsstöd, förvaltningsfrågor m m. Vilket stöd och vilka villkor som ska gälla för samarbetet mellan Verva och deltagande myndigheter kommer att överenskommas från fall till fall. 3 (8)

5 5 AVROP Stödpaketet för IT-konsulttjänster är utformat för att avrop genomförs som förnyad konkurrensutsättning. Detta avropsförfarande bedöms som mest lämpligt för de typer av tjänster som efterfrågas. Förnyad konkurrensutsättning innebär att avrop föregås av en avropsförfrågan som myndigheten gör för att erfara vilken leverantör som kan erbjuda den för myndigheten bäst anpassade leveransen. För det fall myndigheten avser att tillämpa direktavrop måste stödpaketet anpassas. 6 FÖRBEREDELSER Innan myndigheten startar arbetet med att anpassa stödpaketet bör ett visst förstudiearbete genomföras. Syftet med detta arbete är att myndigheten ska ta ställning till vad som ska upphandlas och hur konsulttjänster kommer att avropas. Ett lämpligt sätt att metodiskt gå tillväga är att jobba i följande steg: Steg 1 Behovsanalys Fastställ de behov av olika IT-konsulttjänster som myndigheten har. När detta är gjort kontrollerar myndigheten behovet mot Bilaga B Kompetensklassning. Myndigheten uppdaterar Bilaga B genom att ta bort de Anbudsområden och kompetensområden som inte ska upphandlas och tillför nya Anbudsområden och kompetensområden som ska ingå i upphandlingen. Steg 2 Avropsmetod Steg 3 Definiering av kvantitet Stödpaketet är utformat för att avropsmetoden förnyad konkurrensutsättning ska användas. För det fall myndigheten avser att använda ett annat avropssätt måste ställning till om och hur stödpaketet ska anpassas för att passa till detta. I detta steg bör myndigheten ta ställning till hur mycket resurser som man avser att köpa under ramavtalsperioden. Detta påverkar vilka krav på leveranskapacitet som måste ställas på leverantörerna (se även Vervas anvisning i Bilaga A Huvudtext, punkt 2.6 Leveranskapacitet, där olika möjligheter beskrivs). 4 (8)

6 Resultatet av denna analys påverkar vilka krav på gränsvärden för leveranskapacitet som sätts. Steg 4 Definiering av kvalitet Steg 5 Fastställande av antalet ramavtal som myndigheten avser att teckna. I detta steg bör myndigheten ta ställning till vilka kompetensnivåer det finns behov av att upphandla. Valet av avropsmetod och kvantiteten som bedöms avropas påverkar hur många ramavtal som myndigheten bör teckna. Även marknadsutbudet för den typ av konsulttjänster som myndigheten upphandlar kan påverka hur många ramavtal som bör tecknas. Avropsmetoden: För att den förnyade konkurrensutsättningen ska fungera väl bör det finnas ett flertal ramavtal. Det är viktigt att myndigheten tar ställning till hur många ramavtal som ska tecknas inom respektive Anbudsområde för att lämplig konkurrenssituation bibehålls under avtalsperioden. För få ramavtal begränsar konkurrensen medan för många ramavtal kan leda till att varje enskilt avrop blir omfattande för såväl myndigheten som för leverantörerna. Kvantiteten: En myndighet med stort behov av konsulttjänster måste i upphandlingen förvissa sig om att kvantiteten kan levereras. Ett sätt är att ställa höga krav på leveranskapaciteten hos en leverantör (se Bilaga A Huvudtext, punkt 2.6). Ett annat sätt är att teckna flera ramavtal. Marknadssituationen: Marknadens utbud av de tjänster som myndigheten upphandlar påverkar de antal ramavtal som är möjliga att teckna. Om myndigheten upphandlar en mycket specifik typ av tjänst kan antalet företag som kan leverera (och därmed vara ramavtalsleverantörer) vara begränsat. Medan en generell konsulttjänst kan levereras av ett stort antal företag och då blir det möjligt att teckna många ramavtal. När myndigheten gått igenom steg enligt ovan kan arbetet med att anpassa stödpaketet påbörjas. 5 (8)

7 7 INNEHÅLL Stödpaketet innehåller följande delar: Introduktion Förfrågningsunderlag Inledande text Bilaga A Huvudtext Bilaga A1 Underleverantörsuppgifter Bilaga A2 Instruktion Blankett SKV4820 Bilaga A3 Svarsformulär referenser inklusive instruktion Bilaga A4 Leveranskapacitet och priser inklusive instruktion Bilaga B Kompetensklassning Ramavtalsutkast inklusive bilagor Bilaga Ramavtal Huvudtext Bilaga 1a Allmänna villkor resurskonsulttjänster Bilaga 1b Allmänna villkor uppdragskonsulttjänster Bilaga 2 Kompetensklassning Bilaga 3 Leveranskapacitet och priser Bilaga 4 Underleverantörer Bilaga 5 Myndighetsuppgifter Bilaga 6 Mall för leveransavtal Utvärderingsmetodik Kalkylmallar 6 (8)

8 8 ANPASSNING OCH ÅTERANVÄNDNING AV DOKUMENT Dokumenten i stödpaketet behöver anpassas i flera steg. 1. Förfrågningsunderlaget måste anpassas för att kunna skickas ut till anbudsgivare. 2. Kalkylmallarna måste anpassas så att de stämmer med upphandlingens omfattning och genomförande. 3. Vid tilldelning av ramavtal anpassas de bilagor som i stödpaketet benämns Bilaga Ramavtal och Bilagorna 1-6, så att de bildar ett (eller flera) ramavtal baserat på resultatet i upphandlingen 4. När avrop sker anpassas Bilaga 6 Mall för leveransavtal, så att det blir ett leveransavtal som överensstämmer med avropssvaret 7 (8)

9 Det är avsikten att vissa dokument i förfrågningsunderlaget ska återanvändas som text i ramavtalet för att underlätta arbetet. Bilden nedan illustrerar hur text i förfrågningsunderlaget och anbudet kan återanvändas när ramavtalet skapas: Stödpaketet är ett levande material. Avsikten är att det fortlöpande skall uppdateras utifrån synpunkter från användarna, näringslivet, förändringar i regelverket m m. 8 (8)

10 Stöd för regionala ramavtalsupphandlingar Verva har utarbetat ett stödpaket för att ge myndigheter vägledning för att genomföra regionalt samordnade upphandlingar av ramavtal för ITkonsulttjänster. Med ramavtalet som grund kan sedan myndigheten, eller de samverkande myndigheterna göra avrop. Verva kan även erbjuda aktivt stöd till de myndigheter som planerar att genomföra samordnade regionala upphandlingar utifrån stödpaketet. Stödpaketet består av mallar med anvisningar för förfrågningsunderlag och ramavtalstexter. Dessutom finns en beskrivning av utvärderingsmetodik och mallar för utvärdering. Detta är en introduktion till vad stödpaketet omfattar. Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun

Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Utredning av inköps- och upphandlingsorganisation i Eslövs kommun Kommunledningskontoret Birgitta Petersson 2010-04-23 Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Eslövs kommuns förvaltningar

Läs mer

i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i

i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i /& Registrator Från: Skickat: Till: Ämne: augusti: Registrator Anmälan av Läkemedelsverket Q& JUSTITIEI CAX5LERN i_ 2013-08- 13 Dnr _&4 -J3-& Akbil i Hej, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket,

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer