Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst"

Transkript

1 Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10

2 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum: Dnr: 45-43/2011 ESV-nr: 2011:10 Copyright: ESV Rapportansvarig: Mats Goffhé Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice.

3 FÖRORD 3

4 INNEHÅLL Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte och mål med vägledningen Avgränsningar Förutsättningar Målgrupp för vägledningen Förberedelser Frågor De upphandlade lösningarna Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Genomförande av avrop Sammanställa avropsförfrågan Fånga alla relevanta delar som behöver finnas i avropsförfrågan Specificera efterfrågade tjänster i avropsförfrågan Använd ramavtalens begrepp Ange vilka optioner som ni efterfrågar Ange övriga uppgifter av betydelse för avropet Ange hur priser önskas angivna i anbudet Ange vikt för de tillåtna utvärderingskriterierna Ange krav på anbudens giltighetstid Skicka avropsförfrågan Anbudstid vid förnyad konkurrensutsättning Prövning och utvärdering av anbud Överprövningsfrist Teckna avropsavtal Genomför leveransprov och provdrift Avropsavtalets giltighetstid Referenser

5 INLEDNING 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ekonomistyrningsverket har upphandlat statliga ramavtal för E-handelstjänst. Ramavtal har tecknats med två leverantörer: Logica Sverige AB samtvisma Proceedo AB. Ramavtalen reglerar vilka villkor som ska gälla vid avrop från ramavtalen. Av ramavtalens avsnitt 1.7 framgår vilka myndigheter och övriga organisationer som kan avropa från ramavtalen. Avrop från ramavtalen görs genom en obligatorisk förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att avtalade leverantörer inbjuds att lämna anbud vid varje myndighets avrop. De villkor som återfinns i ramavtalet utgör tillsammans med de förutsättningar som är specifika för respektive myndighet, underlag för den avropsförfrågan som sänds till ramavtalsleverantörerna inom ramen för den förnyade konkurrensutsättningen. 1.2 Syfte och mål med vägledningen Målet med vägledningen för avrop är att underlätta arbetet för enskilda myndigheter då de gör avrop från ramavtalen. Avsikten är också att höja kvaliteten i de avrop som genomförs genom att förklara ramavtalens uppbyggnad och hur de kan tillämpas. Som komplement till denna vägledning har ESV också tagit fram stöd i form av: Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem, ESV 2011:34 Att avropa tjänster för leverantörsanslutning, ESV 2012:3 ESV publicerar också svar på återkommande frågor inom e-handelsområdet via vår webbplats, se Avgränsningar Det är viktigt att notera att anskaffningen av IT-stöd, endast utgör en del av arbetet med införande av e-beställningar i staten. I ESV:s stödpaket för e-beställningar (se under rubriken e-handel) beskrivs den totala förändringsprocessen i sex olika faser, varav genomförande av avropet genom förnyad konkurrensutsättning, motsvarar fas Förutsättningar Observera att genomförande av en förnyad konkurrensutsättning från ESV:s ramavtal för E-handelstjänst förutsätter att den avropande myndigheten har egen kompetens och även etablerade grundläggande rutiner inom upphandlingsområdet för att hantera 5

6 INLEDNING den förnyade konkurrensutsättningen. Varje myndighet bär själv det fulla juridiska ansvaret för hanteringen i samband med den förnyade konkurrensutsättningen. 1.5 Målgrupp för vägledningen Denna vägledning riktar sig till de personer på myndigheterna som ansvarar för införande av elektroniska beställningar samt till de som är ansvariga för att planera och genomföra avrop från de statliga ramavtalen för E-handelstjänst. Som framgår av avsnittet ovan förutsätts att den avropande myndigheten har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet samt att man har genomfört angivna förberedelser inför avropet och att man noggrant har satt sig in i ramavtalen för E- handelstjänst. Dessa förutsättningar mm bör vara uppfyllda för att man fullt ut ska kunna tillgodogöra sig innehållet i denna vägledning. 1.6 Förberedelser Innan ni tar del av denna vägledning för avrop bör ni ha tagit del av ESV:s stödpaket för e-beställningar avseende (åtminstone) fas Innan avropet genomförs bör ni noggrant ha studerat denna vägledning för avrop samt även noggrant ha satt er in i samtliga delar av de av ESV tecknade ramavtalen. ESV avråder från att genomföra avrop från ramavtal för E-handelstjänst utan att myndigheten först har genomfört förberedelser motsvarande faserna i stödpaketet. 1.7 Frågor Frågor rörande avrop kan ställas till Vi tar även gärna emot förslag till vidareutveckling av vägledningen. 6

7 DE upphandlade lösningarna 2 De upphandlade lösningarna Ramavtalen erbjuder en paketlösning för hantering av beställnings- och fakturahanteringsprocesser i myndigheten innehållande: IT-stöd för beställnings- och fakturahanteringsprocesser samt, som option, även tjänster för skanning och utskrift av fakturor. Uppsättning av IT-stödet för myndigheten enligt en standardiserad modell, Optioner att få hjälp även med andra delar av införandet av IT-stödet än de som ingår i den standardiserade uppsättningen. Här ingår bland annat integration av det nya IT-stödet med ekonomisystem och vid behov även med andra system, t.ex. upphandlingssystem, samt datamigrering och utbildning. Optioner att vid den förnyade konkurrensutsättningen efterfråga stöd från leverantörerna i det löpande arbetet efter det att E-handelstjänsten har tagits i drift. Det kan handla om t.ex. arbete med administration av elektroniska pris- och produktkataloger. Det IT-stöd som är upphandlat tillhandahålls av effektivitetsskäl enbart som en tjänst över internet (ASP-tjänst) och inte som lokal installation hos myndigheten. Leverantörer E-handelstjänst Myndigheten Affärssystem alt. VAN-tjänst Dator med Internet Partsintegration Leverantörsportal Skanning Beställa varor och tjänster Hantera leverans och faktura Dator med Internet Print Ekonomisystem 7

8 DE upphandlade lösningarna Priserna i ramavtalen anges i huvudsak som takpriser för de olika i E-handelstjänsten ingående delarna. För några tjänster är dock priserna angivna som fastpriser. Priserna kan användas av er för att kalkylera kommande kostnader för E-handelstjänsten. Observera dock att takpriserna (se prislista i respektive ramavtal) kan sänkas i samband med att ni genomför den förnyade konkurrensutsättningen. Mer om den upphandlade E-handelstjänsten och vad som ingår i denna finns att läsa i kravspecifikationen som återfinns i ramavtalsbilaga 2. Där finns mer detaljerad information om de krav som ESV har ställt på IT-stödet samt om de processer och användningsfall som IT-stödet ska stödja. I respektive ramavtal finns mer detaljerad information om hur respektive ramavtalsleverantör har valt att tillgodose de av ESV ställda kraven. Kraven i förfrågningsunderlagets kapitel 4 har delats in i ett antal kravområden. Att denna uppdelning har gjorts innebär inte att ramavtalsleverantören nödvändigtvis behöver strukturera sin tjänst på motsvarande sätt. Det viktiga är att respektive ramavtalsleverantör tillhandahåller en tjänst som uppfyller de krav som har ställts. 8

9 AVROP GENOM FÖRNYAD konkurrensutsättning 3 Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Avrop från ESV:s ramavtal för E-handelstjänst ska genomföras genom att den avropsberättigade myndigheten genomför en förnyad konkurrensutsättning mellan de antagna ramavtalsleverantörerna. Tillvägagångssättet för hur denna ska gå till framgår av 5 kapitlet i Lagen om offentlig upphandling som utgör underlag för beskrivningen i ramavtalsbilaga 6 Tillvägagångssätt för tecknande av avropsavtal. Den myndighet som avser att avropa E-handelstjänsten ansvarar för att avropet genomförs i enlighet med gällande bestämmelser och i ramavtalet avtalade villkor. Avropsförfrågan kan skickas till ramavtalsleverantörerna sedan ESV i september 2011 meddelade att det är möjligt att avropa från ramavtalen, d v s att alla ställda ska-krav i ramavtalsupphandlingen var uppfyllda. Minsta möjliga avrop från ramavtal är E-handelstjänst omfattande delarna Workflow, Partsintegration, Katalogadministration och Leverantörsportal. Därutöver finns det möjlighet att som option avropa Skanningstjänst och/eller Printtjänst enligt de förutsättningar som anges i ramavtalet. Notera att alla de krav som ni som avropande myndighet har på E-handelstjänsten och som är möjliga att ställa inom ramen för vad ramavtalen medger, måste ställas vid den förnyade konkurrensutsättningen. Det är inte möjligt att ställa tillkommande krav på tjänsten efter det att avropsförfrågan har skickats ut. För att i avropsförfrågan kunna formulera samtliga relevanta krav är det av stor vikt att ni har genomfört ett förarbete, i vilket samtliga relevanta krav på E-handelstjänsten har identifierats och specificerats och vars resultat är brett internt förankrat och baserar sig på dagens och morgondagens behov. Stöd för ett sådant förberedelsearbete finns i stödpaketet fas Dessa krav måste finnas formulerade i avropsförfrågan och ligga inom de ramar som ramavtalet medger. Om ert förberedelsearbete skulle indikera, att ni har krav som inte ryms inom ramen för de tecknade ramavtalen, bör ni se över möjligheterna att göra ändringar i de aktuella verksamhetsprocesserna och på så sätt ändå kunna använda av ESV upphandlad E-handelstjänst. Alternativet är att ni genomför en egen upphandling. För att framgångsrikt kunna genomföra avrop är det viktigt att ni använder de stödjande dokument och mallar som finns framtagna. Utöver de tecknade ramavtalen är de viktigaste dokumenten ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsförfrågan, ramavtalsbilaga 8 Mall för avropsavtal samt denna vägledning för avrop. Vidare finns en mall för anbud avseende prisuppgifter vid den förnyade 9

10 AVROP GENOM FÖRNYAD konkurrensutsättning konkurrensutsättningen. Dessa mallar utgör tillsammans underlag för framtagning av den fullständiga avropsförfrågan, som sänds till ramavtalsleverantörerna vid den förnyade konkurrensutsättningen. 10

11 GENOMFÖRANDE AV AVROP 4 Genomförande av avrop I bilden på nästa sida illustreras hur avropet principiellt sett går till. Bilden illustrerar arbetsgången i ett normalfall och på ett övergripande plan. Bilden fångar inte upp specialfall, undantag och detaljer. De olika stegen i arbetsgången har i återstoden av detta kapitel kommenterats på ett antal punkter som har ansetts vara viktiga att lyfta fram. 11

12 12 Genomförande av avrop

13 GENOMFÖRANDE AV AVROP A 4.1 Sammanställa avropsförfrågan Fånga alla relevanta delar som behöver finnas i avropsförfrågan Som framgår av bl a ramavtalsbilaga 7, avsnitt 6.1, ska vid avrop i ramavtalet fastställda villkor gälla. Det är alltså mycket viktigt att observera att det inte är tillåtet att ställa villkor och krav utöver det som ramavtalet medger. Som redogjorts för i avsnitt 3 Avrop genom förnyad konkurrensutsättning, är det även viktigt att tänka på att de krav som ni har på E-handelstjänsten och som är möjliga att ställa inom de ramar som ramavtalen medger, måste ställas vid den förnyade konkurrensutsättningen. Det är inte möjligt att ställa tillkommande krav på tjänsten efter det att avropsförfrågan har skickats ut. Specificera efterfrågade tjänster i avropsförfrågan Efter det att ni har identifierat era behov behöver ni omsätta dessa i form av efterfrågade tjänster i avropsförfrågan. I mallen för avropsförfrågan (se ramavtalsbilaga 7) avsnitt 7.2 Efterfrågade tjänster beskriver ni samtliga de tjänster som den förnyade konkurrensutsättningen ska omfatta. I och med att alla avrop från ramavtalen ska föregås av en förnyad konkurrensutsättning är det viktigt att tänka på att ni i avropsförfrågan täcker in alla de tjänster som ni kommer att behöva under tiden för avropsavtalet. Innan ni genomför avropet, behöver ni ha utfört ett noggrant förberedelsearbete, så att ni i avropsförfrågan tydligt kan specificera och kvantifiera de tjänster som avropsförfrågan omfattar. Alla prispåverkande faktorer för hela perioden som avropsavtalet avses gälla, inklusive optioner, ska finnas med i avropsförfrågan. Vad gäller vissa tjänster, till exempel konsulttjänster, där den exakta omfattningen inte går att fastställa på förhand, ska ni presentera en väl underbyggd bedömning i avropsförfrågan (se vidare nedan). Använd ramavtalens begrepp I ramavtalsbilaga 1 återfinns ett antal definierade begrepp. Syftet med att använda definierade begrepp är att säkerställa en enhetlig tolkning av krav, förutsättningar m.m. under ram- och avropsavtalens hela giltighetstid. Det är därför nödvändigt och av stor vikt att dessa begrepp används redan i avropsförfrågan med den innebörd som dom har getts i ramavtalsbilaga 1. 13

14 GENOMFÖRANDE AV AVROP Ange vilka optioner som ni efterfrågar I avropsförfrågan finns möjlighet att efterfråga optioner för specifika tilläggstjänster. Se mallen för avropsförfrågan (ramavtalsbilaga 7), avsnitt 7.2, angående vilka optioner som är möjliga att avropa. Dessa sammanfattas och kommenteras nedan. Flertalet av optionerna ställer krav på att ni i avropsförfrågan lämnar noggranna beskrivningar av de myndighetsspecifika förutsättningar som gäller för optionerna. Är beskrivningarna inte rättvisande eller ofullständiga ökar risken för att ramavtalsleverantörerna lämnar pris utifrån felaktiga förutsättningar. För att undvika missförstånd återfinns i mall för avropsförfrågan (avsnitt 7.3.3) därför en uppmaning till ramavtalsleverantörerna att ställa frågor kring eventuella oklarheter. Option: Integration med myndighets ekonomisystem (mall för avropsförfrågan avsnitt 7.2.3) Denna option är troligen aktuell för samtliga avropare. Ange i avropsförfrågan vilket ekonomisystem (inklusive version eller motsvarande) som används och som integrationen ska ske mot. Beskriv detaljerat vad som ska uppnås i integrationen och lämna alla relevanta förutsättningar. ESV har under hösten 2011 tagit fram vägledningen Integrationer mellan E- handelstjänst och ekonomisystem (ESV 2011:34) som beskriver detta. I denna vägledning finns en mall att använda för att beskriva ekonomisystemet och dess gränssnitt. Option: Myndighetsspecifika anpassningar (mall för avropsförfrågan avsnitt 7.2.4) Som framgår av ramavtalsbilaga 2 avsnitt 2.4 kan följande avropas som myndighetsspecifika anpassningar (option): Myndighetsspecifika anpassningar omfattar en eller flera av följande uppgifter: Integration med Myndighets verksamhetssystem (t.ex. upphandlingssystem). När det gäller integration av ekonomisystem innefattas inte uppgifter specificerade i avsnitt 2.3 ovan. Migrering av hos Myndighet befintlig Information om anslutna leverantörer eller arkiverad Räkenskapsinformation som finns i befintligt system eller tjänst. Integrering och paketering med Myndighets intranät. Integrering med hos Myndighet befintlig extern Skanningtjänst eller Printtjänst. Integrering med hos Myndighet befintlig katalog/register över Användare som Myndighet kan använda. Anslutning av Myndighets varu-/tjänsteleverantörer. Kontroller och toleransnivåer för enskild leverantör eller produktgrupp. Eventuella anpassningar av arbetsflöde och Roller. 14

15 GENOMFÖRANDE AV AVROP Det är viktigt att ni så noggrant som möjligt i avropsförfrågan specificerar eventuella önskade myndighetsspecifika anpassningar. Beskriv detaljerat vad som ska uppnås och lämna alla relevanta förutsättningar. Tänk på att ramavtalsleverantörerna använder dessa uppgifter för att beräkna uppskattad resursåtgång vilket är underlag för det pris som lämnas i den förnyade konkurrensutsättningen. ESV har under januari 2012 tagit fram en vägledning Att avropa leverantörsanslutning (ESV 2012:3) som beskriver hur avrop kan göras avseende tjänster för leverantörsanslutning. Denna innehåller också en mall för att ange volymer och priser. Option: konsulttjänster (mall för avropsförfrågan avsnitt 7.2.4) Det är viktigt att ni gör bästa möjliga bedömning av konsultbehovet under avropsavtalets hela giltighetstid (inklusive eventuella förlängningsoptioner) för att det ska vara möjligt att göra en rättvisande utvärdering av anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen. I bedömningen ska inte ingå det konsultbehov som ingår i specificerade avropade tjänster, till exempel myndighetsspecifika anpassningar och integration mot ekonomisystem. Exempel på vad som kan efterfrågas under denna rubrik framgår av svaren på frågor ställda till ESV under ramavtalsupphandlingen: Tjänster knutna till katalogadministration, d.v.s arbete med att under perioden för avropsavtalet hålla kataloger uppdaterade 1. Framtagande och implementering av kundspecifik konverterare 2. Etablering av routing. Inregistrering av uppgifter i det interna registret 3. Utbildning relaterad till E-handelstjänsten och dess införande 4. Option: övriga tjänster: printtjänst, skanningtjänst (mall för avropsförfrågan avsnitt 7.2.6) Observera att det inte är möjligt att enbart avropa en eller flera av dessa optioner utan att samtidigt avropa E-handelstjänsten 5. 1 Se frågor och svar ramavtalsupphandling E-handelstjänst: fråga Se frågor och svar ramavtalsupphandling E-handelstjänst: fråga Se frågor och svar ramavtalsupphandling E-handelstjänst: fråga Se frågor och svar ramavtalsupphandling E-handelstjänst: fråga Se frågor och svar ramavtalsupphandling E-handelstjänst: fråga 1. 15

16 GENOMFÖRANDE AV AVROP Ange övriga uppgifter av betydelse för avropet Under rubriken Övriga uppgifter specifika för Avropet anger ni för avropet specifika omständigheter som inte nämns på något annat ställe i avropsförfrågan och som kan antas ha väsentlig påverkan på utformningen av ramavtalsleverantörernas anbud. I mallen för avropsförfrågan nämns nedanstående punkter vilka utgör exempel på sådana omständigheter: Specifikation av leveranstid för E-handelstjänster och övriga efterfrågade tjänster. Uppgift om funktioner i E-handelstjänsten ska delas upp i flera delleveranser med specifikation av innehållet i respektive delleverans. Uppgift om optioner är preliminär och vid vilken tidpunkt meddelande lämnas om dessa kommer att användas. Angående myndighetens och ramavtalsleverantörernas rättigheter och skyldigheter vad gäller leveranstid avseende E-handelstjänsten (översta punkten ovan), se ramavtalsbilaga 8: Mall för avropsavtal avsnitt Vad gäller optioner (nedersta punkten ovan) kan följande sägas: Ett antal av de tjänster som ingår i ramavtalen utgör optioner, som ni som avropande myndighet har möjlighet, men inte skyldighet, att inkludera i den förnyade konkurrensutsättningen. Ni anger i avropsförfrågan de optioner i ramavtalet som ni vill inkludera i den förnyade konkurrensutsättningen. En option kan ingå som en del av det åtagande som ni avropar men kan också utgöra en option i avropsavtalet. En myndighet som exempelvis avropar skanningstjänst kan alltså ange att tjänsten ska utgöra en option i avropsavtalet och därmed tas i anspråk först om och när myndigheten lämnar meddelade om detta till den leverantör som avropsavtal tecknats med. Exempel på några ytterligare förutsättningar som kan behöva redovisas under denna rubrik är: Myndighetens säkerhetsanvisningar (se avropsavtalets avsnitt 8.31 och 8.49). Förutsättningar i de fall avropande myndighet är skyldig att tillämpa lagar och förordningar som styr säkerhetsskyddade upphandlingar. 16

17 GENOMFÖRANDE AV AVROP Ange hur priser önskas angivna i anbudet Anbudsgivarna (ramavtalsleverantörerna) ska i sina anbud inom ramen för den förnyade konkurrensutsättningen lämna priser på det sätt som stadgas i ramavtalsbilaga 7, Mall för avropsförfrågan. Det totala priset i respektive ramavtalsleverantörs anbud består av olika delar där ramavtalsleverantören har möjlighet att lämna ett lägre pris än de i ramavtalet angivna takpriserna, medan priser angivna som fastpris i ramavtalet inte får ändras vid den förnyade konkurrensutsättningen. Be i avropsförfrågan ramavtalsleverantörerna att använda Excelmallen [Mall för prislista e-handelstjänst.xls] för att ange de prisuppgifter som ingår i deras anbud. Mallen finns på ESV:s webbplats: Under avropsavtalets giltighetstid (se ramavtalet avsnitt 1.15) gäller endast sådana prisjusteringar, som framgår av sådant tilläggsavtal som har tagits fram av ESV (publiceras på ESV:s webbplats ). Ange vikt för de tillåtna utvärderingskriterierna För att det ska vara möjligt att utvärdera anbuden vid den förnyade konkurrensutsättningen på ett sätt som uppfyller lagstiftningens och ramavtalets krav måste ni i avropsförfrågan (avsnitt 7.6 Utvärderingskriterier) specificera vilken inbördes vikt ni vill använda vid avropet för de tre möjliga utvärderingskriterierna: Totalpris för Avropet [Vikt i procent] (20-70 procent) Uppfyllande av bör-krav [Vikt i procent] (10-50 procent) E-handelstjänstens användbarhet [Vikt i procent] (10-50 procent) Observera att ni i avropsförfrågan ska ange exakta procentsatser vad gäller utvärderingskriteriernas inbördes vikt och att procentsatserna ska ligga inom de intervall som redovisas (se ovan). Det är inte möjligt för avropande myndighet att ange ett intervall. Summan av utvärderingskriteriernas vikt ska alltid vara 100%. Det är inte möjligt att använda andra utvärderingskriterier än de som anges i ramavtalet (se ovan) för att utvärdera anbuden. Under avsnittet Prövning och utvärdering av anbud nedan framgår hur anbud ska utvärderas inom ramen för den förnyade konkurrensutsättningen. Ange krav på anbudens giltighetstid Giltighetstidens längd för anbud påverkas av hur omfattande arbetet är för att kontrollera att kraven är uppfyllda och för att genomföra utvärderingen. Till detta 17

18 GENOMFÖRANDE AV AVROP B kommer att en förnyad konkurrensutsättning kan bli föremål för överprövning. I normalfallet bör giltighetstiden ligga inom intervallet 6-8 månader. Ange hur lång anbudens giltighetstid ska vara i mallen för avropsförfrågan (ramavtalsbilaga 7), avsnitt Anbudets giltighetstid. 4.2 Skicka avropsförfrågan I ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsförfrågan, avsnitt 6.1 anges: Avropande Myndighet skickar en Avropsförfrågan till aktuella avtalade Leverantörer för komplettering av villkoren i Ramavtalet enligt de förutsättningar som anges i ramavtalsbilaga 7, Mall för Avropsförfrågan, E- handelstjänst. Den förnyade konkurrensutsättningen av ramavtalen genomförs i övrigt enligt de förutsättningar som framgår av denna punkt 6.1 och bestämmelserna i 5 kap 7, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Detta innebär att samtliga ramavtalsleverantörer ska erhålla avropsförfrågan. Avropsförfrågan skickas till de e-postadresser för respektive ramavtalsleverantör som finns angivna på ESV:s webbplats: C 4.3 Anbudstid vid förnyad konkurrensutsättning I normalfallet bör anbudstiden vid ett avrop vid den förnyade konkurrensutsättningen inte understiga 30 kalenderdagar. Vid fastställande av anbudstidens längd bör alltid hänsyn tas till förhållandena i det specifika fallet. Detta kan innebära att om till exempel mer komplexa myndighetsspecifika anpassningar efterfrågas, kan det vara lämpligt att använda en längre anbudstid. Sista anbudsdag anges i mall för avropsförfrågan avsnitt Inlämnande av anbud. D 4.4 Prövning och utvärdering av anbud I avsnitt i ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsförfrågan beskrivs hur utvärdering av anbud ska gå till inom ramen för den förnyade konkurrensutsättningen. Ta noggrant del av dessa avsnitt. Några kommentarer till avsnitt Beräkningsmodell: A i formeln ( Offererat pris vid förnyad konkurrensutsättning ) utgör det totala priset i den aktuella leverantörens anbud för allt som ingår i avropet under hela avropsavtalsperioden inklusive eventuella optioner, d.v.s. även sådana optioner som ni vid avropstillfället ännu inte har bestämt er för om ni kommer att utnyttja eller ej. 18

19 GENOMFÖRANDE AV AVROP B i formeln ( Uppnått betyg för utvärderingskriteriet bör-krav ) är uppnått (ej viktat) betyg för utvärderingskriteriet bör-krav i ramavtalsupphandlingen för den aktuella ramavtalsleverantören. Ni ska här använda det värde som framgår av respektive ramavtal. C i formeln ( Uppnått betyg för utvärderingskriteriet användbarhet ) är uppnått (ej viktat) betyg för utvärderingskriteriet användbarhet i ramavtalsupphandlingen för den aktuella ramavtalsleverantören. Ni ska här använda det värde som framgår av respektive ramavtal. Det anbud som uppfyller alla ställda krav och som har det lägsta utvärderingspriset ( E Utvärderingspris i formeln) ska tilldelas kontrakt. E F 4.5 Överprövningsfrist Observera att eftersom ramavtalsupphandlingen påbörjades före den 15 juli 2010, ska vid den förnyade konkurrensutsättningen de regler om överprövning tillämpas, som gäller enligt Lagen om offentlig upphandling före detta datum, även om den förnyade konkurrensutsättningen sker efter detta datum (se aspx och aspx för mer information). Detta innebär att tidigare praxis om tio kalenderdagars överprövningsfrist ska tillämpas. De nya reglerna om avtalsspärr (se aspx) anses därmed inte vara tillämpliga för de förnyade konkurrensutsättningar som görs med stöd av detta ramavtal. 4.6 Teckna avropsavtal Använd ramavtalsbilaga 8 Mall för avropsavtal för att upprätta avropsavtal med den ramavtalsleverantör som tilldelats kontrakt. Denna mall finns publicerad som separat dokument på ESV:s webbplats. Se kommentarer nedan rörande vissa speciella avsnitt i avtalsmallen. Avsnitt 8.7 Avropsavtalsansvariga: Det är viktigt att dessa namn hålls aktuella under hela avropsavtalets giltighetstid. Notera även vad som sägs i avsnitt 8.15 angående utbyte av personal. Avsnitt 8.9 E-handelstjänstens standardfunktioner: Detta innebär att ni har rätt att utnyttja alla de funktioner som ingår i den avtalade tjänsten, utan tillkommande kostnad. Avsnitt 8.15 Personal och utbyte av personal: Här skall anges namn för personal i de kompetensområden som framgår av ramavtalsbilaga 3 Krav på Leverantör. Enbart personal som redovisas i ramavtalet och i av ESV eventuella framtagna tilläggsavtal (se ) får anges. Eftersom 19

20 GENOMFÖRANDE AV AVROP G utbytt personal redan finns redovisad i ett av ESV framtaget tilläggsavtal, behöver ni som avropande myndighet inte upprätta egna tilläggsavtal. Avsnitt 8.16 Leveransvillkor: Med tillkommande konsultarbete avses myndighetsspecifika anpassningar enligt avropsförfrågans avsnitt och konsulttjänster inklusive utbildning enligt avropsförfrågans avsnitt Avsnitt 8.17 Leveranstid: Ange i förekommande fall leveranstid för varje vid avropstillfället känd och i avropsavtalet ingående delleverans. För de optioner som eventuellt avses att tas i anspråk senare, behöver leveranstiden ej anges i avropsavtalet. Avsnitt 8.17 Leveranstid: Varje delleverans ska kontrolleras genom leveransprov och därefter ska leveransgodkännande lämnas efter det att kravuppfyllnaden har verifierats. Avsnitt 8.17 Leveranstid: Som framgår av texten i detta avsnitt ska leverans av E-handelstjänsten ske inom sju kalendermånader. Ramavtalsleverantören har ingen skyldighet att leverera snabbare. Dock har ramavtalsleverantören en möjlighet att leverera tidigare. För att ni ska kunna planera införandet av E- handelstjänsten, kan ni i avropsförfrågan ställa frågan om när ramavtalsleverantören kan leverera. Observera dock (viktigt!) att denna information inte får beaktas i samband med prövning och utvärdering av anbuden vid den förnyade konkurrensutsättningen. Avsnitt 8.35 Avstämningsmöten: Säkerställ att detta blir en rutin från och med avtalsstarten och under hela avropsavtalets giltighetstid. Avsnitt 8.47 Avropsavtalsbilaga 1, Ramavtal med tillhörande bilagor: Notera att ramavtalsbilagor enligt avropsavtalets avsnitt 8.47 ska biläggas avropsavtalet såsom avropsavtalsbilaga 1. Avsnitt 8.48 Avropsavtalsbilaga 2, Projektplan: Leverantören ska utifrån uppgifterna i avropsförfrågan i sitt anbud redovisa en projektplan för avtalat avrop, som dokumenterar hur man avser att genomföra leveransen. Redovisningen ska lämnas i form av en skriftlig schematisk plan baserad på de krav som avropsförfrågan anger. Planen ska utformas så att den kan användas som utgångspunkt vid genomförande av avtalat avrop. Projektplanen ska successivt uppdateras för att dokumentera ömsesidigt överenskomna förändringar inom givna ramar. Projektplanen ska ingå i avropsavtalet (bilaga). Avsnitt 8.49 Avropsavtalsbilaga 3, M-namns säkerhetsanvisningar: Denna avropsavtalsbilaga ska formuleras utifrån de förutsättningar som har angivits av myndigheten i avropsförfrågan. Tillkommande förhållanden efter det att tilldelningsbeslut lämnats och avropsavtal tecknats behöver ej beaktas. Se även Ramavtalsbilaga 8: Mall för Avropsavtal, E-handelstjänst avsnitt 8.31 samt även kommentar i denna vägledning för avrop i anslutning till Ramavtalsbilaga 7: Mall för Avropsförfrågan, E-handelstjänst avsnitt

21 GENOMFÖRANDE AV AVROP 4.7 Genomför leveransprov och provdrift För att säkerställa att den i avropsavtalet överenskomna tjänsten verkligen också levereras, är det av största vikt att ni fullt ut genomför leveransprov och provdrift i enlighet med det som anges i avropsavtalets avsnitt 8.20 Leveransprov och 8.21 Provdrift. Erfarenheten visar att eventuella misstag i detta skede oftast är mycket svåra eller omöjliga att rätta till i efterhand. Dessa aktiviteter är alltså mycket viktiga och behöver planeras noggrant och genomföras på det sätt som ramavtalet och avropsavtalet anger. Detta skapar gynnsammast möjliga förutsättningar för att säkerställa att samtliga ställda krav är uppfyllda. Observera att det är ni (myndigheten) och inte ramavtalsleverantören som ansvarar för att planera och genomföra leveransprov. Om leveransen är uppdelad i två eller flera olika delleveranser ska leveransprov och provdrift genomföras för varje delleverans. Godkänn inte leveransen förrän uppfyllnaden av ställda krav är verifierad genom leveransprov! Leveransförsening inträffar om den verkliga leveransdagen infaller senare än den avtalade leveransdagen, se Mall för avropsavtal avsnitt Om lösningen efter det att leveransgodkännande lämnats inte fungerar som det är tänkt kan det handla om fel eller brist i ramavtalets mening, se vidare bl.a. avsnitten i Mall för avropsavtal. Se även definitionen av Fel i ramavtalsbilaga 1 Definitioner. Observera vad gäller avsnitt 8.28 Ersättning vid brister i Avropad E- handelstjänst att ni inte har rätt att efterskänka ersättningar vid brister. Använd projektledaren hos ramavtalsleverantören vid problem under projektfasen. H O Vänd er till ramavtalsleverantörens support efter leveransgodkännande. 4.8 Avropsavtalets giltighetstid Den sammanlagda tiden för avropsavtalets giltighetstid, inklusive förlängningsoptioner, är högst åtta år räknat fr o m tidpunkten för ert leveransgodkännande, se ramavtalsbilaga 8, avsnitt 8.6 avropsavtalets giltighetstid. Normalt är det bättre att inledningsvis teckna avropsavtal för några år, och att vid behov utnyttja förlängningsoptionerna, än att redan från början teckna avropsavtal för många år. 21

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system)

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) Informationsmöte Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) 26 november 2014 Agenda 13.00-13:30 Kaffe & registrering 13:30-13:40 Inledning 13:40-14:00 Ramavtal beslutsstödsystem 14:00-16:00 Möt ramavtalsleverantörerna

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Handledning. Uppdaterad

Handledning. Uppdaterad Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande servrar inklusive kluster med tillhörande kringutrustning, komponenter och tjänster UH 2010/17 Uppdaterad 2012-12-19 Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5 1/5 Datum Handläggare 2016-12-07 Anderz Petersson ESV-dnr 449/2013 Ramavtal Ekonomisystem med driftservice Ersättning i samband med införandefasen Med anledning av att ramavtalet för Ekonomisystem (dnr

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst 1/28 Datum 2010-02-04 ESV Dnr 18-1043/2009 Handläggare Ert datum Er beteckning Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst Svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden redovisas i på följande

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Möbler Helhet. Ramavtal

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation.3 Avropsprocessen...4 Avropsanmälan..5 Behovsanalys..7 Förnyad konkurrensutsättning..

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation 4 Avropsprocessen.. 5 Behovsanalys. 7 Förnyad konkurrensutsättning....10 Hur du använder

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav.

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem Prislista 1 Personalsystem 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. 1-1 000 1 001-5 000 5 001-15 000 15 001-35

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen 1/8 Datum Handläggare 2012-09-25 Sören Pedersen ESV-dnr 45-43/2011 Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att avtalen är relativt omfattande och att det uppstått en

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem Lanseringsmöte Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem 11 december 2014 Praktiska detaljer 2 Vad ni kan förvänta er av den här dagen Ramavtalet för ekonomisystem

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1/122 Datum 2012-09-20 ESV Dnr 45-982/2012 Handläggare Petra Hedén Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende Personalsystem Ekonomistyrningsverket Mats Wikström Generaldirektör Drottninggatan 89

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Avropsavtalsbilaga 5

Avropsavtalsbilaga 5 Ramavtalsbilaga 8.5 1/5 Projektplan generell Kommentar: Denna bilaga presenterar en generell skiss över den projektplan Leverantören tillämpar i samband med införande av systemlösningen. I samband med

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. IT-utbildning

Bilaga. Avropsregler. IT-utbildning Sid 1 (12) 2016-10-10 Dnr 96-119-2014 Version 1.02 Bilaga Avropsregler IT-utbildning Sid 2 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop genomförs 3

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen 1/7 Datum Handläggare 2016-12-07 Åsa Fröding ESV-dnr 1434/2013 Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att ramavtalet för Personalsystem (ESV DNR 7.1-1031/2013)

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet i korthet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 Syfte och mål Dagens trygghetslarm är till största del uppbyggda på analog teknik, en teknik som inom några år inte

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN ANBUDSINBJUDAN. Uppsala kommun inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling. Omfattning och villkor beskrivs i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. ANBUDETS FORM Anbud ska vara skriftliga och

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Bilaga 2. Rapport av resultatet för Användbarhetsutvärderingen av E-handelstjänsten Proceedo

Bilaga 2. Rapport av resultatet för Användbarhetsutvärderingen av E-handelstjänsten Proceedo 1/10 Datum 2017-04-12 ESV Dnr 18-1043/2017 Visma Commerce AB Stefan Norr Stefan.norr@visma.com Bilaga 2 Rapport av resultatet för Användbarhetsutvärderingen av E-handelstjänsten Proceedo Drottninggatan

Läs mer