Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30"

Transkript

1 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Datum: (uppdaterad, version 6) Dnr: /2013 ESV-nr: 2013:30 Copyright: ESV Rapportansvarig: Anderz Petersson

3 FÖRORD Förord Syfte Syftet med denna vägledning är att underlätta arbetet för enskilda myndigheter när ni avropar från ramavtalet för ekonomisystem. Avsikten är också att bidra till att kvalitetssäkra avropen genom att förklara hur ramavtalet är uppbyggt och ska tillämpas. I bilaga 1 (sista sidan i denna vägledning) framgår vilka myndigheter som kan använda och avropa från det statliga ramavtalet för ekonomisystem. Målgrupp Denna vägledning riktar sig till de personer på myndigheterna som ansvarar för att införa av ett nytt ekonomisystem samt till de som är ansvariga för att planera och genomföra avrop från det statliga ramavtalet. Övriga ramavtal som förvaltas av ESV Förutom ramavtalet för ekonomisystem ansvarar ESV för statliga ramavtal inom närliggande områden: e-handelstjänst, personalsystem och BI-system (besluts- och budgetsystem). 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Övriga ramavtal som förvaltas av ESV Vägledning för ekonomisystem ESV:s ramavtal för administrativa system Flera ramavtal kompletterar varandra Ekonomisystem Personalsystem BI-system Statligt ramavtal för ekonomisystem Vad innehåller ekonomisystemet? Ekonomisystemet är standardkonfigurerat Takpriserna kan sänkas Ert val av driftform Vad är minsta möjliga avrop? Optioner finns som val Processen inför ert beslut om avrop Förbered, analysera och besluta Analysera och beskriv ert nuläge Beskriv önskat nyläge och ta fram en förändringsplan Dags för beslut om ert vägval Avropa ekonomisystem Inled samråd med Unit Dokumentmallar som stöd i avropet Utforma underlaget för avropet Välj mallar för er avropsförfrågan Att tänka på när ni sammanställer avropsförfrågan Övriga specifikationer att ta hänsyn till Avropsavtalets giltighetstid Leverantörens anbud Ange hur anbudet ska lämnas in Ange krav på anbudens giltighetstid Bestäm anbudstiden vid avrop Skicka avropsförfrågan Frågor och dokumentation under tiden för samråd Öppna inkommet anbud Prövning av anbudet Myndighetens beslut När ni tecknar avropsavtal

5 INNEHÅLL 6 Leverans och införande Att införa systemet Säkerställ er leverans Informera och utbilda Bilaga Myndigheter berättigade att avropa från ramavtalet för Ekonomisystem

6 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM 1 Vägledning för ekonomisystem Vägledningens inledande avsnitt behandlar översiktligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) ramavtalsområden. Övriga avsnitt behandlar mer detaljerat ramavtalet för ekonomisystem och ger stöd i avropsprocessen. När myndigheten avropar ett ekonomisystem är det nödvändigt att samtidigt se över myndighetens övriga administrativa system. Om myndigheten bedömer att det kommer bli aktuellt att upphandla flera system så måste de fungera tillsammans något som ESV tagit hänsyn till vid upphandlingen inom området administrativa system, nedan följer en kort genomgång av ESV:s ramavtal för administrativa system ESV ger stöd med exempelvis erfarenhetsutbyten och användargrupper samt information och rådgivning kring avtalen. Kontakta oss gärna via i specifika frågeställningar. 1.1 ESV:s ramavtal för administrativa system ESV har upphandlat statliga ramavtal för ekonomisystem, personalsystem, BI system 1 samt e-handelstjänst. I bilden nedan framgår systemens beröringspunkter. 1 Med BI-system avses i detta sammanhang ett beslutsstöds- och budgetverktyg. 6

7 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM En av ESV:s roller inom statsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga administrativa system och tillhörande stöd. Vår utgångspunkt är att staten inte själv ska utveckla och förvalta de administrativa systemen utan ESV ska samordnat upphandla lämpligt systemstöd. Det övergripande effektmålet för systemen är att lösningarna ska ha hög kvalitet, utgå från myndigheternas behov samt att avtalen ska innehålla fördelaktiga villkor. Det ska dessutom vara enkelt att genomföra avrop och hantera avtalen över tid. Tillvägagångssättet ska också följa reglerna för offentlig upphandling Flera ramavtal kompletterar varandra ESV arbete med ramavtal görs med syfte att åstadkomma en användbar helhet på det administrativa området, där ramavtalen kompletterar varandra. För mer information om e-handelstjänst, se vidare ESV:s webbplats. Nedan följer en översiktlig genomgång av ramavtalen för övriga administrativa system Ekonomisystem Upphandlingen av ekonomisystem resulterade i två ramavtal. I juni 2014 lämnade KMD Sverige HB ramavtalet på grund av verksamhetsförändringar. Efter att ramavtalet omförhandlats har ESV, med början den 8 juli 2014, fortsatt ett ramavtal med Unit4 AB. Ramavtalet är avropbart fram till den 12 november Ramavtalet omfattar ett ekonomisystem inklusive tillhörande tjänster. Förutsättningarna är utformade så att myndigheten ska ha möjlighet att själv svara för driften (egen drift) av systemet eller avropa ett ekonomisystem inklusive driftservice. Ekonomisystemet ger stöd för följande processer: hantering av kundfaktura, inbetalningar inklusive e-fakturor, hantering av leverantörsfaktura och övriga utbetalningar, hantering av moms och skatter, redovisning av anläggningstillgångar, beredskapsvarulager och lån, hantering av lager, hantering av tid och projekt, övrig löpande redovisning, bokslut och periodbokslut, budgetering, analys och rapportering. 7

8 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Ekonomisystemet kan integreras med myndighetens personalsystem, system för beslutsstöd, budget, projektstyrning och e-handelstjänster. Ekonomisystemet leverereras i sitt grundutförande med så kallad standardkonfigurering. I avropet kan myndigheten inom ramen för ramavtalets bestämmelser anpassa standardkonfigureringen till myndighetens specifika förutsättningar. Respektive myndighet svarar i sådant fall för eventuella kostnader för anpassningar av standardkonfigureringen. Ett avropsavtal gäller längst till och med det år som infaller 8 år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Det innebär att myndigheten kan utnyttja ett avropsavtal fram till Personalsystem ESV har upphandlat ett statligt ramavtal för personalsystem, det vill säga ett löneoch personaladministrativt system. Vi har tecknat avtal med Evry HR Solutions AB som erbjuder personalsystemet Primula. Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice. Personalsystemet stödjer de grundläggande förutsättningarna som finns för myndigheter inom det upphandlade området i form av lagar och förordningar, centrala och lokala avtal samt redovisnings- och integrationskrav. Systemet innehåller också analys- och stödfunktioner för verksamhetsprocesser inom lön- och personaladministration. Personalsystemet kan ni integrera med följande system: Ekonomisystem System för beslutsstöd Bemanningssystem Tid- och schemasystem Kompetenssystem Reseadministrativt system Rekryteringssystem System för kurs- och utbildningshantering System för sjukhantering System för förmånshantering 8

9 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Personalsystem processamband Ramavtalet tecknades i december 2013 och gäller i 36 månader. ESV har möjlighet att förlänga ramavtalet i ytterligare 24 månader med 12 månader i taget. Avropsavtalen kan vara giltiga som längst 8 år efter att ramavtalet har upphört. Under förutsättning att ramavtalets förlängningsoptioner utnyttjas innebär det att avropsavtal maximalt kan nyttjas under 13 år BI-system Ramavtalen omfattar ett komplett åtagande kring beslutsstödsystem (så kallade BIsystem) som består av rapport- och analysverktyg samt budgetverktyg. Leverantörerna kan erbjuda olika produkter och verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantörer. Rapport- och analysverktyget och budgetverktyget hanteras som skilda produkter och det ska för de avropande myndigheterna vara möjligt att göra avrop i separata beställningar. BI-systemet är integrerat med ett datalager. Standardkonfigureringen omfattar färdiga integrationer för huvuddelen av de ekonomisystem och personalsystem som används av myndigheter. Vidare omfattar ramavtalen de tillhörande tjänsterna underhåll, support, utbildning och konsulttjänster till BI-systemet. Den avropande myndigheten sköter själv driften av BI-systemet i egen miljö. Ramavtalen omfattar också krav kring lösning för gemensamt servicecenter inom den statliga administrationen, det vill säga en så kallad servicebyrålicens. 9

10 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Ramavtalen tecknades i juli 2014 och gäller i 24 månader. ESV har möjlighet att förlänga ramavtalet i ytterligare maximalt 24 månader. Myndigheten ska kunna förlänga avropsavtalet att gälla längst till och med det år som infaller 4 år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Under förutsättning att avtalets förlängningsoptioner används innebär det att avropsavtal maximalt kan nyttjas under 8 år. 10

11 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM 2 Statligt ramavtal för ekonomisystem ESV har sedan ett ramavtal för ekonomisystem med Unit4 AB. Nuvarande version av ekonomisystemet heter Milestone 4. De villkor som återfinns i ramavtalet utgör tillsammans med de förutsättningar som är specifika för respektive myndighet, underlag för den avropsförfrågan som ni skickar till Unit Vad innehåller ekonomisystemet? Ekonomisystemen kan hantera och stödja följande processer för ekonomiadministration: hantering av kundfaktura, inbetalningar inklusive e-fakturor, hantering av leverantörsfaktura och övriga utbetalningar, hantering av moms och skatter, redovisning av anläggningstillgångar, beredskapsvarulager och lån, hantering av lager, hantering av tid och projekt, övrig löpande redovisning, bokslut och periodbokslut, budgetering, analys och rapportering. 2.2 Ekonomisystemet är standardkonfigurerat Ekonomisystemet ska vara standardkonfigurerat enligt de förutsättningar och krav som framgår i ramavtalet. Unit4 ska leverera en komplett fungerande uppsättning som med mindre modifieringar ska kunna fungera i en myndighet. Generellt innebär det att ekonomisystemet innehåller en ekonomimodellstandard med bland annat en standardkontoplan och motpartskoder. Det är också förberett för att hantera exempelvis anslagsavräkning och interaktion med andra försystem som personalsystem, beslutsstöd och budget samt projekt och tidrapporteringssystem. Standardkonfigureringen innehåller även ett antal fördefinierade och valbara rapporter. Mer specifikt innebär standardkonfigurationen att Unit4 levererar: 11

12 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM en uppsättning av ekonomisystemets arbetsflöden och användargränssnitt enligt övergripande ställda krav de parametersättningar och övriga förberedelser som är nödvändiga för att göra ekonomisystemet klart för användning inom myndigheten en uppsättning av en fungerande ekonomimodell med objektplan, kontoplan och standardrapporter samband och integrationer mellan eventuella komponenter i ekonomisystemet som ska ge en fungerande helhet förberedelser för att möjliggöra inläggning av grunduppgifter om användare och behörigheter en anpassning till befintliga och framtida regelverk för myndigheten en dokumentation för användare och systemadministratörer av ekonomisystemet integrationer till Hermes, banker samt bankgiro och plusgiro Myndigheten kan välja att anpassa standardkonfigureringen till sina egna förutsättningar. Det gör ni då i form av en option. 2.3 Takpriserna kan sänkas Priserna i ramavtalet är angivna som så kallade takpriser och framgår av prislistan 2 i ramavtalet. Priserna kan användas av avropande myndighet för att kalkylera de högsta kostnaderna för ett avrop men notera att Unit4 också har möjlighet att justera priserna till nivåer under takpriserna. 2.4 Ert val av driftform Ni kan välja att avropa system för egen drift alternativt system som inkluderar driftservice. Det finns även en option som gör det möjligt att byta driftform efter en tid. 2.5 Vad är minsta möjliga avrop? I minsta möjliga avrop ingår följande delar: licenser för antalet användare per kategori - lättanvändare med begränsad funktionalitet och fullanvändare med full funktionalitet leverans, installation och validering standardkonfigurering 12

13 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM 2.6 Optioner finns som val Utöver standardkonfigurationen kan myndigheten välja till en eller flera optioner som alla är takprissatta i ramavtalet. Optionerna kan ni använda under avropsavtalets hela giltighetsperiod och ni har möjlighet, men inte skyldighet, att inkludera dem i ert avrop. En option kan ingå som en del av den initiala leveransen men kan också utgöra en framtida option i avropsavtalet. Eftersom den möjliga avtalstiden med förlängningar sträcker sig över lång tid är det viktigt att redan i avropet tänka igenom vilka optioner som kan komma att behövas under avtalstiden. Ange ifall det finns särskilda förutsättningar för en option. En myndighet som exempelvis avropar integration med ett annat system kan ange att integrationen ska vara en option i avropsavtalet men kan enbart tas i anspråk först om och när myndigheten lämnar meddelade om detta till leverantören. Bland optionerna finns möjligheter att avropa integrationer mot personalsystem, e-handelstjänst, BI-system och projekt- och tidrapporteringssystem. Även utökad support och underhåll finns som optioner. I tillämpliga fall går det även att avropa nivåer på driftsservicens tillgänglighet. Dessutom finns det optioner för utbildning och övrigt stöd samt konsulttimmar för anpassnings- och utvecklingsarbete. Optioner för myndighetsspecifika anpassningar kan omfatta en eller flera av följande uppgifter, men inte något utöver detta: integration med andra system eller tjänster inom myndigheten eller med system eller tjänster utanför myndigheten, utöver de integrationer som är specificerade som optioner och prissatta i ramavtalet migrering av befintlig data och information hos myndigheten integration med befintliga kataloger eller register över användare som myndigheten har och kan använda eventuella anpassningar av arbetsflöden och roller anpassning till myndighetens IT-infrastruktur anpassning av standardkonfigurationen anpassning av tillgänglighet för ekonomisystem vid driftservice konsulttjänster för att genomföra anpassning till myndighetens förutsättningar 13

14 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM Myndighetsspecifika anpassningar ska inte vara sådana uppgifter som redan ingår i avropet såsom standardkonfigurering. Eventuella underhållskostnader och support för myndighetsspecifika anpassningar ska ingå i priset oavsett vald driftform. Tänk på att uppgifter som specificeras som myndighetsspecifik anpassning måste vara knutet till det avropade ekonomisystemet. 14

15 PROCESSEN INFÖR ERT BESLUT OM AVROP 3 Processen inför ert beslut om avrop Att införskaffa ett nytt ekonomisystem innebär många moment att gå igenom. I avsnitt 4-6 beskriver vi dessa med tillhörande processer. Bilden nedan visar schematiskt arbetsgången med hänvisning till respektive huvudavsnitt. De olika delmomenten redogör vi för i efterföljande texter och underrubriker. Översikt över processer inför, vid och efter avrop 15

16 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA 4 Förbered, analysera och besluta Som avropande myndighet måste ni för att genomföra avropet ha tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Myndigheten måste vara väl förberedd inför avropet och noggrant ha fördjupat sig i de ramavtal som avropet gäller. En viktig del av förberedelserna är att göra en analys av nuläge, beskriva önskat nyläge och en tänkt förändringsplan. 4.1 Analysera och beskriv ert nuläge Hur ser er systemkarta och avtalssituation ut? Ni bör skapa en översiktlig och aktuell bild över era systemstöd med tillhörande avtal. Vilka system har ni? Vilka av dem är integrerade med dagens ekonomisystem? När går era avtal ut? Vilka uppsägningstider och villkor finns i avtalen? Vad är syftet med systemen och vilka av era verksamheter och aktiviteter stöttar de? Vilken information finns i systemen? Vad ska ni arkivera, bevara eller gallra? Driftar ni nuvarande system i egen regi eller som driftservice? Vad kostar driften? Vilka resurser, interna och externa, behöver ni för systemförvaltning, användarstöd och för er ekonomiadministration? Vilken är den uppskattade resurskostnaden? Tipsruta Det är viktigt att ert personal- och ekonomisystem kan användas tillsammans på ett effektivt sätt Se över era verksamhetsprocesser, krav och interna rutiner Ni bör skapa en bild av myndighetens verksamhet och era eventuella behov av förändringar i systemnära processer och rutiner. Saknar ni funktioner i det nuvarande systemet? Ställer verksamheten nya krav? Finns det behov som styrs av externa krav, till exempel avtalsförändringar? Har ni interna krav och/eller behov som ni behöver tillgodose? Har myndigheten rutiner och processer som ni behöver effektivisera eller förändra? 16

17 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA Tipsruta Se till att ni har tillgång till personer med kunskap om era interna redovisningskrav och om er ekonomimodell Vilka alternativ finns? Förutom avrop från ramavtalet finns följande alternativ: utvärdera möjligheten att behålla befintligt avtal. genomföra en annonserad upphandling. anlita Statens servicecenter för ekonomiadministrativa tjänster. Ta del av innehållet i ESV:s ramavtal med Unit4 för att få en uppfattning av vad som erbjuds. Analysera nuläget och bedöm myndighetens systemstöd och behov av förändring till exempel ny funktionalitet i en översiktlig inventering. Det kan finnas behov som styrs av externa krav, detta kan gälla krav på ny typ av rapportering eller nya redovisningsprinciper som kräver anpassningar etcetera. Analysera även behov styrt av interna krav, till exempel ledningens och andra ansvarigas nya krav på analys och uppföljning. Analysera och bedöm myndighetens behov av utveckling av systemstödet under de kommande år som myndigheten har för avsikt att utnyttja systemet. 4.2 Beskriv önskat nyläge och ta fram en förändringsplan När ni sett över er nuvarande situation är det dags att beskriva nyläget och planera förändringen. Jämför behovsinventeringen med ramavtalets systemlösningar inklusive optioner och gör en bedömning om de egna behoven i huvudsak täcks in av de lösningar som ramavtalet erbjuder. Beskriv myndighetens framtida verksamhet? Kommer ni att genomföra förändringar? Ser ni några nya behov? Försvinner eller tillkommer någon verksamhet? Hur ser ert framtida resursbehov ut, kopplat till verksamhet, systemstöd och förvaltning? Väntar ni er till exempel pensionsavgångar, hurdan är er kompetenssituation? Får ni nya ekonomiska ramar och har ni rekryteringsmöjligheter? Vilken information i era nuvarande system ska migreras? Vad behöver ni arkivera, bevara, gallra respektive slänga? Hur ska det arkiveras? Hur ser myndighetens framtida system- och IT-strategi ut? Kommer ni att välja att ha egna driftlösningar eller att köpa tjänster för drift? Vilket stöd kommer ni att behöva i samband med ett avrop? Upphandlingsstöd, verksamhetsstöd eller annat? Behöver ni använda ESV:s ramavtal för oberoende konsulter? 17

18 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA Kontakta Unit4 och begär information av den funktionalitet som ingår i ramavtalet. Ställ konkreta frågor om hur leverantören kan uppfylla myndighetens behov. Gör även en bedömning av om Statens servicecenter kan ha ett erbjudande som kan uppfylla de krav som den egna myndigheten har. Som stöd i arbetet finns ESV:s rapport Metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten 3. Utvärdera kostnaden för respektive valmöjlighet. 4.3 Dags för beslut om ert vägval Ni bör nu ha tillräckligt med underlag för att ta beslut om ert vägval: Att göra avrop från ramavtalet. Att anlita till exempel Statens servicecenter. Att genomföra en egen upphandling. Att, om möjligt, behålla ert eget avtal. Om analysen visar att avrop av ramavtalet för ekonomisystem är rätt väg att gå, bör ni utforma ett beslutsunderlag utifrån analysen och därefter besluta att myndigheten ska påbörja en avropsprocess. 3 ESV 2011:3, se även 18

19 AVROPA EKONOMISYSTEM 5 Avropa ekonomisystem Ni har nu analyserat ert nuläge, tagit fram ett nyläge och valt att ni vill göra ett avrop från ESV:s ramavtal. I nedanstående avsnitt beskriver vi hur ett avrop går till och detaljer som det kan vara bra att tänka på när ni avropar. Det är viktigt att ni har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Avrop får göras under ramavtalsperioden, det vill säga som längst fram till november De tjänster och optioner som inkluderats i avropsavtalet kan sedan utnyttjas under avropsavtalets hela giltighetstid. 5.1 Inled samråd med Unit4 När ni avropar ska ni genomföra ett samråd med leverantören. Det innebär att det finns utrymme för dialog innan ni tecknar avropsavtalet. Först kontaktar ni Unit4 skriftligen och informerar om att ni tänker använda ramavtalet. Gå igenom vilka behov av optioner som ni har och beräkna antalet licenser (användare). Dessa behov ger underlag för de krav ni ställer och för era formuleringar och val i avropsförfrågan. Avropet måste ske enligt de villkor som ramavtalet anger och det är inte tillåtet att tillföra nya krav. Däremot får ni komplettera och precisera villkoren, till exempel för optioner och anpassningar samt förutsättningar för dessa. Därefter skickar ni er avropsförfrågan som i detta läge kan vara preliminär på så sätt att leverantörens anbudssvar kan utgöra beslutsunderlag för er om ni vill gå vidare med avropet. När ni har mottagit anbudet finns alltjämt utrymme för er att skriftligt samråda med leverantören. Unit4 kan även komplettera sitt anbud. Samrådsprocessen avslutas när ni fattar beslut om att acceptera anbudet och teckna avropsavtal. Det är också möjligt för er att göra kompletterande avrop under ramavtalets giltighet fram till 12 nov

20 AVROPA EKONOMISYSTEM Bilden nedan illustrerar hur processen för avropet går till, fram till att avtalet är tecknat. Avropsprocessen 5.2 Dokumentmallar som stöd i avropet ESV har tagit fram mallar för avropsförfrågan och avropsavtal som bygger på ramavtalsbilagorna 8 och 9. Mallarna är anpassade för att avropa ekonomisystem med egen drift respektive driftservice. Dessutom finns det mallar för respektive prislista till avropsförfrågan. Följande dokument finns på ESV:s webb, avsedda att använda vid avropsförfrågan och avtalstecknandet: Avropsförfrågan, Ekonomisystem med driftservice Avropsavtal Ekonomisystem med driftservice 4 Prislista till avropsförfrågan Ekonomisystem med driftservice Avropsförfrågan Ekonomisystem med egen drift Avropsavtal Ekonomisystem med egen drift Prislista till avropsförfrågan Ekonomisystem med egen drift Avropsavtalsbilaga 1 Tekniska och funktionella specifikationer Avropsavtalsbilaga 2 Krav på driftservice Avropsavtalsbilaga 3 Krav på underhåll och support vid egen drift Avropsavtalsbilaga 4 Krav på utbildning Avropsavtalsbilaga 5 Projektplan Avropsavtalsbilaga 6 Avropande myndighets säkerhetsanvisningar Avropsavtalsbilaga 7 Prislista (detta är samma prislista som nämns ovan) Avropsavtalsbilaga 8 Parternas kontaktpersoner samt myndighetens faktureringsuppgifter 4 Avropsavtalet tas fram efter avrop. Dokumentet behöver inte distribueras med avropsförfrågan. 20

21 AVROPA EKONOMISYSTEM Bilagorna till avropsavtalet innehåller villkor som ska finnas med i avropsavtalet och ibland ytterligare uppgifter som ingår i avropet. Vissa av bilagorna ska ni komplettera när avropsavtalet är klart. 5.3 Utforma underlaget för avropet Välj mallar för er avropsförfrågan Välj mallar för avropet i enlighet med den önskade driftformen. Ni ska åtminstone använda följande dokument i er avropsförfrågan: 1. Mallen för Avropsförfrågan som visar vad som ingår i avropet och som ska ingå i leverantörens anbud. Använd mallen så här: Fyll i fält med hakparenteser, blå text. Ta bort stycken i texten som inte ska ingå i avropet. Radera kommentartexter (kursiverat) i det slutliga dokumentet. Klargör vad som ska leverereras direkt och vad som är optioner för beställning vid en senare tidpunkt. 2. Avropsavtalsbilaga 1, tekniska och funktionella specifikationer av myndighetens miljö och behov. Den använder ni när det är nödvändigt att närmare beskriva myndighetens tekniska miljö eller andra särskilda förutsättningar så att leverantören kan ta fram sitt bästa anbud anpassat till era rådande förutsättningar. 3. Prislista till avropsförfrågan, där anger ni vilka produkter och tjänster som ska ingå i prisberäkningen. Alla produkter och tjänster som är kända vid avropstidpunkten ska ingå men notera att det är möjligt att göra kompletterande avrop så länge som ramavtalet är giltigt. Prislistan har en numrering som stämmer överens med numreringen i ramavtalsbilaga 5, Priser. Se vidare avsnitt för övriga specifikationer att ta hänsyn till Att tänka på när ni sammanställer avropsförfrågan Samtliga uppgifter som behövs för avropsförfrågan måste vara klarlagda när avrop görs. Det gäller volymsuppgifter, val av driftform, optioner och andra val som behöver ni ska göra. Som vi tidigare påpekat bör ni ange optioner vid avropstillfället, för att sedan kunna använda dem under avropsavtalets hela giltighetsperiod. De volymer, till exempel antal licenser och uppskattat antal konsulttimmar, som ni avropar och de val och optioner som ingår i avropet specificerar ni i avropsförfrågan och i prislistan för avropsförfrågan. 21

22 AVROPA EKONOMISYSTEM Kontrollera att alla uppgifter om volymer, optioner och annan information som krävs för avrop är klarlagda. Kom ihåg att även i avropet ska principerna i lagen om offentlig upphandling gälla. Ställ krav på anpassningar som ligger inom ramen för ramavtalets möjligheter och som är proportionella. Agera transparent ni ska kunna beskriva och motivera ert agerande i upphandlingssituationen både i nuläget och i efterhand Övriga specifikationer att ta hänsyn till Myndigheten ska i avropet ange leveranstid för ekonomisystemet inklusive tidpunkt för eventuella delleveranser och övriga efterfrågade tjänster begära projektplan enligt avropsavtalsbilaga 5 specificera eventuella säkerhetsanvisningar enligt avropsavtalsbilaga 6. Alla prispåverkande faktorer för hela perioden som avropsavtalet gäller, inklusive optioner, ska så långt möjligt finnas med i avropsförfrågan. I det fall leveransen består av flera delleveranser, fastställer ni den avtalade leveransdagen för respektive delleverans. För vissa optioner där den exakta omfattningen inte går att fastställa på förhand, till exempel tillkommande licenser eller omfattning av konsulttjänster med mera, ska ni presentera en väl underbyggd bedömning i avropsförfrågan Avropsavtalets giltighetstid Avropsavtal får tecknas så länge ramavtalet är giltigt och får vara giltigt även efter att ramavtalstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för avropsavtalets giltighetstid, inklusive förlängningar, är högst åtta år räknat från tidpunkten efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Myndigheten kan inom denna ram själv välja giltighetstid. Förlängningar gör ni ett år i taget. Myndigheten ska senast tre månader innan avropsavtalet utgång ange om avtalet ska förlängas. Om leverantören vill avsluta avropsavtalet har leverantören ett års uppsägningstid. Avropsavtalet får sägas upp av leverantören tidigast så att det upphör åtta år efter att avropsavtalet tecknats, myndigheten har alltså rätt till åtta års avropsavtal. Avrop och besked om förlängning och eventuell uppsägning ska ni göra skriftligt. 22

23 AVROPA EKONOMISYSTEM Leverantörens anbud Unit4 har möjlighet att lämna lägre priser än de som avtalats i ramavtalet. Prissättning av myndighetsspecifika anpassningar sker genom att Unit4 i sitt anbud anger antal timmar till bestämt timpris. Under avropsavtalets giltighetstid gäller endast sådana prisjusteringar som framgår av olika tilläggsavtal. Dessa publicerar ESV på vår webbplats Ange hur anbudet ska lämnas in I avropsförfrågan ska ni beskriva på vilket sätt leverantören utformar anbudet, till exempel fysiskt eller elektroniskt, och vart leverantören lämnar anbudet Ange krav på anbudens giltighetstid Den tid som ett anbud ska vara bindande påverkas av hur omfattande arbetet är för att kontrollera att kraven är uppfyllda och för att genomföra utvärderingen. Ta hänsyn till de interna tidsbehov som ni har för att hantera anbudssvaret. Även om ramavtalet inte längre innebär att en förnyad konkurrensutsättning äger rum så behöver myndigheten sannolikt ett antal månader för att bedöma anbudet. Ange hur lång anbudens giltighetstid ska vara i avropsförfrågan under avsnitt 4, Krav på anbud, Anbuds giltighetstid Bestäm anbudstiden vid avrop Anbudstiden vid ett avrop på ramavtalet bör enligt ESV:s uppfattning inte vara kortare än 30 kalenderdagar. När ni fastställer anbudstidens längd bör ni alltid ta hänsyn till förhållandena i det specifika fallet. Detta kan innebära att om ni till exempel efterfrågar mer komplexa myndighetsspecifika anpassningar, kan det vara lämpligt att använda en längre anbudstid. Ange sista anbudsdag på första sidan i avropsförfrågan. 5.4 Skicka avropsförfrågan Samtliga dokument som utgör avropsförfrågan skickar ni till Unit4. Dokumenten är avropsförfrågan och prislista för avropsförfrågan. Vid behov bifogas dessutom avropsavtalets bilagor 1 och 6. Avropsförfrågan skickas med e-post till ramavtalsleverantörens kontaktperson, som finns angivna på ESV:s webbplats alternativt till den person som Unit4 utsett som er kontaktperson. 23

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Vägledning Att avropa från statligt ramavtal personalsystem ESV 2014:11

Vägledning Att avropa från statligt ramavtal personalsystem ESV 2014:11 Vägledning Att avropa från statligt ramavtal personalsystem ESV 2014:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system)

Informationsmöte. Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) Informationsmöte Statliga ramavtal beslutsstödsystem (BI-system) 26 november 2014 Agenda 13.00-13:30 Kaffe & registrering 13:30-13:40 Inledning 13:40-14:00 Ramavtal beslutsstödsystem 14:00-16:00 Möt ramavtalsleverantörerna

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6

Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 Vägledning Avrop från statliga ramavtal beslutsstödsystem ESV 2014:6 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem Lanseringsmöte Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem 11 december 2014 Praktiska detaljer 2 Vad ni kan förvänta er av den här dagen Ramavtalet för ekonomisystem

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem.

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Presentation av Evry,SSC och Knowit. Systemvisning Primula 11 november 2014 1 2 Budgetpropositionen 2015 Ny regering Osäkert

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5 1/5 Datum Handläggare 2016-12-07 Anderz Petersson ESV-dnr 449/2013 Ramavtal Ekonomisystem med driftservice Ersättning i samband med införandefasen Med anledning av att ramavtalet för Ekonomisystem (dnr

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav.

Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem. 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. Ramavtalsbilaga 5 - Personalsystem Prislista 1 Personalsystem 1 2 3 4 5 1.1 Personalsystem enligt ställda ska-krav samt samtliga av Leverantör offererade börkrav. 1-1 000 1 001-5 000 5 001-15 000 15 001-35

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem

UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem UNIT4 Agresso AB Presentation statligt ramavtal ekonomisystem Mia Karlsson, december 2014 UNIT4 Agresso AB Tillhör koncern med ca 4000 anställda och huvudsäte i Holland. Huvudkontor i Stockholm (Solna)

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1/122 Datum 2012-09-20 ESV Dnr 45-982/2012 Handläggare Petra Hedén Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende Personalsystem Ekonomistyrningsverket Mats Wikström Generaldirektör Drottninggatan 89

Läs mer

Handledning. Uppdaterad

Handledning. Uppdaterad Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande servrar inklusive kluster med tillhörande kringutrustning, komponenter och tjänster UH 2010/17 Uppdaterad 2012-12-19 Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation 4 Avropsprocessen.. 5 Behovsanalys. 7 Förnyad konkurrensutsättning....10 Hur du använder

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen 1/7 Datum Handläggare 2016-12-07 Åsa Fröding ESV-dnr 1434/2013 Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att ramavtalet för Personalsystem (ESV DNR 7.1-1031/2013)

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avropsavtalsbilaga 5

Avropsavtalsbilaga 5 Ramavtalsbilaga 8.5 1/5 Projektplan generell Kommentar: Denna bilaga presenterar en generell skiss över den projektplan Leverantören tillämpar i samband med införande av systemlösningen. I samband med

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation.3 Avropsprocessen...4 Avropsanmälan..5 Behovsanalys..7 Förnyad konkurrensutsättning..

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 2: Avropsförfrågan, anbud samt avropsavtal vid förnyad konkurrensutsättning Avropande myndighet använder

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

BI-system. Rapportering och Analys samt Budget. Förfrågningsunderlag. Statligt ramavtal avseende. med funktioner för.

BI-system. Rapportering och Analys samt Budget. Förfrågningsunderlag. Statligt ramavtal avseende. med funktioner för. Datum 2013-05-13 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Jan Jansson Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89 Tfn 08-690

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 1/6 Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 2/6 1 Definitioner Nedanstående definitioner ska utgöra en integrerad del av ramavtal och tecknade Avropsavtal samt av samtliga till dessa avtal hörande bilagor. I det

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal 1/25 Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 4 3 Avropsavtalets omfattning... 4 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer