Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30"

Transkript

1 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Datum: (uppdaterad, version 6) Dnr: /2013 ESV-nr: 2013:30 Copyright: ESV Rapportansvarig: Anderz Petersson

3 FÖRORD Förord Syfte Syftet med denna vägledning är att underlätta arbetet för enskilda myndigheter när ni avropar från ramavtalet för ekonomisystem. Avsikten är också att bidra till att kvalitetssäkra avropen genom att förklara hur ramavtalet är uppbyggt och ska tillämpas. I bilaga 1 (sista sidan i denna vägledning) framgår vilka myndigheter som kan använda och avropa från det statliga ramavtalet för ekonomisystem. Målgrupp Denna vägledning riktar sig till de personer på myndigheterna som ansvarar för att införa av ett nytt ekonomisystem samt till de som är ansvariga för att planera och genomföra avrop från det statliga ramavtalet. Övriga ramavtal som förvaltas av ESV Förutom ramavtalet för ekonomisystem ansvarar ESV för statliga ramavtal inom närliggande områden: e-handelstjänst, personalsystem och BI-system (besluts- och budgetsystem). 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Övriga ramavtal som förvaltas av ESV Vägledning för ekonomisystem ESV:s ramavtal för administrativa system Flera ramavtal kompletterar varandra Ekonomisystem Personalsystem BI-system Statligt ramavtal för ekonomisystem Vad innehåller ekonomisystemet? Ekonomisystemet är standardkonfigurerat Takpriserna kan sänkas Ert val av driftform Vad är minsta möjliga avrop? Optioner finns som val Processen inför ert beslut om avrop Förbered, analysera och besluta Analysera och beskriv ert nuläge Beskriv önskat nyläge och ta fram en förändringsplan Dags för beslut om ert vägval Avropa ekonomisystem Inled samråd med Unit Dokumentmallar som stöd i avropet Utforma underlaget för avropet Välj mallar för er avropsförfrågan Att tänka på när ni sammanställer avropsförfrågan Övriga specifikationer att ta hänsyn till Avropsavtalets giltighetstid Leverantörens anbud Ange hur anbudet ska lämnas in Ange krav på anbudens giltighetstid Bestäm anbudstiden vid avrop Skicka avropsförfrågan Frågor och dokumentation under tiden för samråd Öppna inkommet anbud Prövning av anbudet Myndighetens beslut När ni tecknar avropsavtal

5 INNEHÅLL 6 Leverans och införande Att införa systemet Säkerställ er leverans Informera och utbilda Bilaga Myndigheter berättigade att avropa från ramavtalet för Ekonomisystem

6 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM 1 Vägledning för ekonomisystem Vägledningens inledande avsnitt behandlar översiktligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) ramavtalsområden. Övriga avsnitt behandlar mer detaljerat ramavtalet för ekonomisystem och ger stöd i avropsprocessen. När myndigheten avropar ett ekonomisystem är det nödvändigt att samtidigt se över myndighetens övriga administrativa system. Om myndigheten bedömer att det kommer bli aktuellt att upphandla flera system så måste de fungera tillsammans något som ESV tagit hänsyn till vid upphandlingen inom området administrativa system, nedan följer en kort genomgång av ESV:s ramavtal för administrativa system ESV ger stöd med exempelvis erfarenhetsutbyten och användargrupper samt information och rådgivning kring avtalen. Kontakta oss gärna via i specifika frågeställningar. 1.1 ESV:s ramavtal för administrativa system ESV har upphandlat statliga ramavtal för ekonomisystem, personalsystem, BI system 1 samt e-handelstjänst. I bilden nedan framgår systemens beröringspunkter. 1 Med BI-system avses i detta sammanhang ett beslutsstöds- och budgetverktyg. 6

7 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM En av ESV:s roller inom statsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga administrativa system och tillhörande stöd. Vår utgångspunkt är att staten inte själv ska utveckla och förvalta de administrativa systemen utan ESV ska samordnat upphandla lämpligt systemstöd. Det övergripande effektmålet för systemen är att lösningarna ska ha hög kvalitet, utgå från myndigheternas behov samt att avtalen ska innehålla fördelaktiga villkor. Det ska dessutom vara enkelt att genomföra avrop och hantera avtalen över tid. Tillvägagångssättet ska också följa reglerna för offentlig upphandling Flera ramavtal kompletterar varandra ESV arbete med ramavtal görs med syfte att åstadkomma en användbar helhet på det administrativa området, där ramavtalen kompletterar varandra. För mer information om e-handelstjänst, se vidare ESV:s webbplats. Nedan följer en översiktlig genomgång av ramavtalen för övriga administrativa system Ekonomisystem Upphandlingen av ekonomisystem resulterade i två ramavtal. I juni 2014 lämnade KMD Sverige HB ramavtalet på grund av verksamhetsförändringar. Efter att ramavtalet omförhandlats har ESV, med början den 8 juli 2014, fortsatt ett ramavtal med Unit4 AB. Ramavtalet är avropbart fram till den 12 november Ramavtalet omfattar ett ekonomisystem inklusive tillhörande tjänster. Förutsättningarna är utformade så att myndigheten ska ha möjlighet att själv svara för driften (egen drift) av systemet eller avropa ett ekonomisystem inklusive driftservice. Ekonomisystemet ger stöd för följande processer: hantering av kundfaktura, inbetalningar inklusive e-fakturor, hantering av leverantörsfaktura och övriga utbetalningar, hantering av moms och skatter, redovisning av anläggningstillgångar, beredskapsvarulager och lån, hantering av lager, hantering av tid och projekt, övrig löpande redovisning, bokslut och periodbokslut, budgetering, analys och rapportering. 7

8 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Ekonomisystemet kan integreras med myndighetens personalsystem, system för beslutsstöd, budget, projektstyrning och e-handelstjänster. Ekonomisystemet leverereras i sitt grundutförande med så kallad standardkonfigurering. I avropet kan myndigheten inom ramen för ramavtalets bestämmelser anpassa standardkonfigureringen till myndighetens specifika förutsättningar. Respektive myndighet svarar i sådant fall för eventuella kostnader för anpassningar av standardkonfigureringen. Ett avropsavtal gäller längst till och med det år som infaller 8 år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Det innebär att myndigheten kan utnyttja ett avropsavtal fram till Personalsystem ESV har upphandlat ett statligt ramavtal för personalsystem, det vill säga ett löneoch personaladministrativt system. Vi har tecknat avtal med Evry HR Solutions AB som erbjuder personalsystemet Primula. Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice. Personalsystemet stödjer de grundläggande förutsättningarna som finns för myndigheter inom det upphandlade området i form av lagar och förordningar, centrala och lokala avtal samt redovisnings- och integrationskrav. Systemet innehåller också analys- och stödfunktioner för verksamhetsprocesser inom lön- och personaladministration. Personalsystemet kan ni integrera med följande system: Ekonomisystem System för beslutsstöd Bemanningssystem Tid- och schemasystem Kompetenssystem Reseadministrativt system Rekryteringssystem System för kurs- och utbildningshantering System för sjukhantering System för förmånshantering 8

9 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Personalsystem processamband Ramavtalet tecknades i december 2013 och gäller i 36 månader. ESV har möjlighet att förlänga ramavtalet i ytterligare 24 månader med 12 månader i taget. Avropsavtalen kan vara giltiga som längst 8 år efter att ramavtalet har upphört. Under förutsättning att ramavtalets förlängningsoptioner utnyttjas innebär det att avropsavtal maximalt kan nyttjas under 13 år BI-system Ramavtalen omfattar ett komplett åtagande kring beslutsstödsystem (så kallade BIsystem) som består av rapport- och analysverktyg samt budgetverktyg. Leverantörerna kan erbjuda olika produkter och verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantörer. Rapport- och analysverktyget och budgetverktyget hanteras som skilda produkter och det ska för de avropande myndigheterna vara möjligt att göra avrop i separata beställningar. BI-systemet är integrerat med ett datalager. Standardkonfigureringen omfattar färdiga integrationer för huvuddelen av de ekonomisystem och personalsystem som används av myndigheter. Vidare omfattar ramavtalen de tillhörande tjänsterna underhåll, support, utbildning och konsulttjänster till BI-systemet. Den avropande myndigheten sköter själv driften av BI-systemet i egen miljö. Ramavtalen omfattar också krav kring lösning för gemensamt servicecenter inom den statliga administrationen, det vill säga en så kallad servicebyrålicens. 9

10 VÄGLEDNING FÖR EKONOMISYSTEM Ramavtalen tecknades i juli 2014 och gäller i 24 månader. ESV har möjlighet att förlänga ramavtalet i ytterligare maximalt 24 månader. Myndigheten ska kunna förlänga avropsavtalet att gälla längst till och med det år som infaller 4 år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Under förutsättning att avtalets förlängningsoptioner används innebär det att avropsavtal maximalt kan nyttjas under 8 år. 10

11 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM 2 Statligt ramavtal för ekonomisystem ESV har sedan ett ramavtal för ekonomisystem med Unit4 AB. Nuvarande version av ekonomisystemet heter Milestone 4. De villkor som återfinns i ramavtalet utgör tillsammans med de förutsättningar som är specifika för respektive myndighet, underlag för den avropsförfrågan som ni skickar till Unit Vad innehåller ekonomisystemet? Ekonomisystemen kan hantera och stödja följande processer för ekonomiadministration: hantering av kundfaktura, inbetalningar inklusive e-fakturor, hantering av leverantörsfaktura och övriga utbetalningar, hantering av moms och skatter, redovisning av anläggningstillgångar, beredskapsvarulager och lån, hantering av lager, hantering av tid och projekt, övrig löpande redovisning, bokslut och periodbokslut, budgetering, analys och rapportering. 2.2 Ekonomisystemet är standardkonfigurerat Ekonomisystemet ska vara standardkonfigurerat enligt de förutsättningar och krav som framgår i ramavtalet. Unit4 ska leverera en komplett fungerande uppsättning som med mindre modifieringar ska kunna fungera i en myndighet. Generellt innebär det att ekonomisystemet innehåller en ekonomimodellstandard med bland annat en standardkontoplan och motpartskoder. Det är också förberett för att hantera exempelvis anslagsavräkning och interaktion med andra försystem som personalsystem, beslutsstöd och budget samt projekt och tidrapporteringssystem. Standardkonfigureringen innehåller även ett antal fördefinierade och valbara rapporter. Mer specifikt innebär standardkonfigurationen att Unit4 levererar: 11

12 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM en uppsättning av ekonomisystemets arbetsflöden och användargränssnitt enligt övergripande ställda krav de parametersättningar och övriga förberedelser som är nödvändiga för att göra ekonomisystemet klart för användning inom myndigheten en uppsättning av en fungerande ekonomimodell med objektplan, kontoplan och standardrapporter samband och integrationer mellan eventuella komponenter i ekonomisystemet som ska ge en fungerande helhet förberedelser för att möjliggöra inläggning av grunduppgifter om användare och behörigheter en anpassning till befintliga och framtida regelverk för myndigheten en dokumentation för användare och systemadministratörer av ekonomisystemet integrationer till Hermes, banker samt bankgiro och plusgiro Myndigheten kan välja att anpassa standardkonfigureringen till sina egna förutsättningar. Det gör ni då i form av en option. 2.3 Takpriserna kan sänkas Priserna i ramavtalet är angivna som så kallade takpriser och framgår av prislistan 2 i ramavtalet. Priserna kan användas av avropande myndighet för att kalkylera de högsta kostnaderna för ett avrop men notera att Unit4 också har möjlighet att justera priserna till nivåer under takpriserna. 2.4 Ert val av driftform Ni kan välja att avropa system för egen drift alternativt system som inkluderar driftservice. Det finns även en option som gör det möjligt att byta driftform efter en tid. 2.5 Vad är minsta möjliga avrop? I minsta möjliga avrop ingår följande delar: licenser för antalet användare per kategori - lättanvändare med begränsad funktionalitet och fullanvändare med full funktionalitet leverans, installation och validering standardkonfigurering 12

13 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM 2.6 Optioner finns som val Utöver standardkonfigurationen kan myndigheten välja till en eller flera optioner som alla är takprissatta i ramavtalet. Optionerna kan ni använda under avropsavtalets hela giltighetsperiod och ni har möjlighet, men inte skyldighet, att inkludera dem i ert avrop. En option kan ingå som en del av den initiala leveransen men kan också utgöra en framtida option i avropsavtalet. Eftersom den möjliga avtalstiden med förlängningar sträcker sig över lång tid är det viktigt att redan i avropet tänka igenom vilka optioner som kan komma att behövas under avtalstiden. Ange ifall det finns särskilda förutsättningar för en option. En myndighet som exempelvis avropar integration med ett annat system kan ange att integrationen ska vara en option i avropsavtalet men kan enbart tas i anspråk först om och när myndigheten lämnar meddelade om detta till leverantören. Bland optionerna finns möjligheter att avropa integrationer mot personalsystem, e-handelstjänst, BI-system och projekt- och tidrapporteringssystem. Även utökad support och underhåll finns som optioner. I tillämpliga fall går det även att avropa nivåer på driftsservicens tillgänglighet. Dessutom finns det optioner för utbildning och övrigt stöd samt konsulttimmar för anpassnings- och utvecklingsarbete. Optioner för myndighetsspecifika anpassningar kan omfatta en eller flera av följande uppgifter, men inte något utöver detta: integration med andra system eller tjänster inom myndigheten eller med system eller tjänster utanför myndigheten, utöver de integrationer som är specificerade som optioner och prissatta i ramavtalet migrering av befintlig data och information hos myndigheten integration med befintliga kataloger eller register över användare som myndigheten har och kan använda eventuella anpassningar av arbetsflöden och roller anpassning till myndighetens IT-infrastruktur anpassning av standardkonfigurationen anpassning av tillgänglighet för ekonomisystem vid driftservice konsulttjänster för att genomföra anpassning till myndighetens förutsättningar 13

14 STATLIGT RAMAVTAL FÖR EKONOMISYSTEM Myndighetsspecifika anpassningar ska inte vara sådana uppgifter som redan ingår i avropet såsom standardkonfigurering. Eventuella underhållskostnader och support för myndighetsspecifika anpassningar ska ingå i priset oavsett vald driftform. Tänk på att uppgifter som specificeras som myndighetsspecifik anpassning måste vara knutet till det avropade ekonomisystemet. 14

15 PROCESSEN INFÖR ERT BESLUT OM AVROP 3 Processen inför ert beslut om avrop Att införskaffa ett nytt ekonomisystem innebär många moment att gå igenom. I avsnitt 4-6 beskriver vi dessa med tillhörande processer. Bilden nedan visar schematiskt arbetsgången med hänvisning till respektive huvudavsnitt. De olika delmomenten redogör vi för i efterföljande texter och underrubriker. Översikt över processer inför, vid och efter avrop 15

16 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA 4 Förbered, analysera och besluta Som avropande myndighet måste ni för att genomföra avropet ha tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Myndigheten måste vara väl förberedd inför avropet och noggrant ha fördjupat sig i de ramavtal som avropet gäller. En viktig del av förberedelserna är att göra en analys av nuläge, beskriva önskat nyläge och en tänkt förändringsplan. 4.1 Analysera och beskriv ert nuläge Hur ser er systemkarta och avtalssituation ut? Ni bör skapa en översiktlig och aktuell bild över era systemstöd med tillhörande avtal. Vilka system har ni? Vilka av dem är integrerade med dagens ekonomisystem? När går era avtal ut? Vilka uppsägningstider och villkor finns i avtalen? Vad är syftet med systemen och vilka av era verksamheter och aktiviteter stöttar de? Vilken information finns i systemen? Vad ska ni arkivera, bevara eller gallra? Driftar ni nuvarande system i egen regi eller som driftservice? Vad kostar driften? Vilka resurser, interna och externa, behöver ni för systemförvaltning, användarstöd och för er ekonomiadministration? Vilken är den uppskattade resurskostnaden? Tipsruta Det är viktigt att ert personal- och ekonomisystem kan användas tillsammans på ett effektivt sätt Se över era verksamhetsprocesser, krav och interna rutiner Ni bör skapa en bild av myndighetens verksamhet och era eventuella behov av förändringar i systemnära processer och rutiner. Saknar ni funktioner i det nuvarande systemet? Ställer verksamheten nya krav? Finns det behov som styrs av externa krav, till exempel avtalsförändringar? Har ni interna krav och/eller behov som ni behöver tillgodose? Har myndigheten rutiner och processer som ni behöver effektivisera eller förändra? 16

17 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA Tipsruta Se till att ni har tillgång till personer med kunskap om era interna redovisningskrav och om er ekonomimodell Vilka alternativ finns? Förutom avrop från ramavtalet finns följande alternativ: utvärdera möjligheten att behålla befintligt avtal. genomföra en annonserad upphandling. anlita Statens servicecenter för ekonomiadministrativa tjänster. Ta del av innehållet i ESV:s ramavtal med Unit4 för att få en uppfattning av vad som erbjuds. Analysera nuläget och bedöm myndighetens systemstöd och behov av förändring till exempel ny funktionalitet i en översiktlig inventering. Det kan finnas behov som styrs av externa krav, detta kan gälla krav på ny typ av rapportering eller nya redovisningsprinciper som kräver anpassningar etcetera. Analysera även behov styrt av interna krav, till exempel ledningens och andra ansvarigas nya krav på analys och uppföljning. Analysera och bedöm myndighetens behov av utveckling av systemstödet under de kommande år som myndigheten har för avsikt att utnyttja systemet. 4.2 Beskriv önskat nyläge och ta fram en förändringsplan När ni sett över er nuvarande situation är det dags att beskriva nyläget och planera förändringen. Jämför behovsinventeringen med ramavtalets systemlösningar inklusive optioner och gör en bedömning om de egna behoven i huvudsak täcks in av de lösningar som ramavtalet erbjuder. Beskriv myndighetens framtida verksamhet? Kommer ni att genomföra förändringar? Ser ni några nya behov? Försvinner eller tillkommer någon verksamhet? Hur ser ert framtida resursbehov ut, kopplat till verksamhet, systemstöd och förvaltning? Väntar ni er till exempel pensionsavgångar, hurdan är er kompetenssituation? Får ni nya ekonomiska ramar och har ni rekryteringsmöjligheter? Vilken information i era nuvarande system ska migreras? Vad behöver ni arkivera, bevara, gallra respektive slänga? Hur ska det arkiveras? Hur ser myndighetens framtida system- och IT-strategi ut? Kommer ni att välja att ha egna driftlösningar eller att köpa tjänster för drift? Vilket stöd kommer ni att behöva i samband med ett avrop? Upphandlingsstöd, verksamhetsstöd eller annat? Behöver ni använda ESV:s ramavtal för oberoende konsulter? 17

18 FÖRBERED, ANALYSERA OCH BESLUTA Kontakta Unit4 och begär information av den funktionalitet som ingår i ramavtalet. Ställ konkreta frågor om hur leverantören kan uppfylla myndighetens behov. Gör även en bedömning av om Statens servicecenter kan ha ett erbjudande som kan uppfylla de krav som den egna myndigheten har. Som stöd i arbetet finns ESV:s rapport Metodstöd för enhetlig bedömning av stödverksamheten 3. Utvärdera kostnaden för respektive valmöjlighet. 4.3 Dags för beslut om ert vägval Ni bör nu ha tillräckligt med underlag för att ta beslut om ert vägval: Att göra avrop från ramavtalet. Att anlita till exempel Statens servicecenter. Att genomföra en egen upphandling. Att, om möjligt, behålla ert eget avtal. Om analysen visar att avrop av ramavtalet för ekonomisystem är rätt väg att gå, bör ni utforma ett beslutsunderlag utifrån analysen och därefter besluta att myndigheten ska påbörja en avropsprocess. 3 ESV 2011:3, se även 18

19 AVROPA EKONOMISYSTEM 5 Avropa ekonomisystem Ni har nu analyserat ert nuläge, tagit fram ett nyläge och valt att ni vill göra ett avrop från ESV:s ramavtal. I nedanstående avsnitt beskriver vi hur ett avrop går till och detaljer som det kan vara bra att tänka på när ni avropar. Det är viktigt att ni har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Avrop får göras under ramavtalsperioden, det vill säga som längst fram till november De tjänster och optioner som inkluderats i avropsavtalet kan sedan utnyttjas under avropsavtalets hela giltighetstid. 5.1 Inled samråd med Unit4 När ni avropar ska ni genomföra ett samråd med leverantören. Det innebär att det finns utrymme för dialog innan ni tecknar avropsavtalet. Först kontaktar ni Unit4 skriftligen och informerar om att ni tänker använda ramavtalet. Gå igenom vilka behov av optioner som ni har och beräkna antalet licenser (användare). Dessa behov ger underlag för de krav ni ställer och för era formuleringar och val i avropsförfrågan. Avropet måste ske enligt de villkor som ramavtalet anger och det är inte tillåtet att tillföra nya krav. Däremot får ni komplettera och precisera villkoren, till exempel för optioner och anpassningar samt förutsättningar för dessa. Därefter skickar ni er avropsförfrågan som i detta läge kan vara preliminär på så sätt att leverantörens anbudssvar kan utgöra beslutsunderlag för er om ni vill gå vidare med avropet. När ni har mottagit anbudet finns alltjämt utrymme för er att skriftligt samråda med leverantören. Unit4 kan även komplettera sitt anbud. Samrådsprocessen avslutas när ni fattar beslut om att acceptera anbudet och teckna avropsavtal. Det är också möjligt för er att göra kompletterande avrop under ramavtalets giltighet fram till 12 nov

20 AVROPA EKONOMISYSTEM Bilden nedan illustrerar hur processen för avropet går till, fram till att avtalet är tecknat. Avropsprocessen 5.2 Dokumentmallar som stöd i avropet ESV har tagit fram mallar för avropsförfrågan och avropsavtal som bygger på ramavtalsbilagorna 8 och 9. Mallarna är anpassade för att avropa ekonomisystem med egen drift respektive driftservice. Dessutom finns det mallar för respektive prislista till avropsförfrågan. Följande dokument finns på ESV:s webb, avsedda att använda vid avropsförfrågan och avtalstecknandet: Avropsförfrågan, Ekonomisystem med driftservice Avropsavtal Ekonomisystem med driftservice 4 Prislista till avropsförfrågan Ekonomisystem med driftservice Avropsförfrågan Ekonomisystem med egen drift Avropsavtal Ekonomisystem med egen drift Prislista till avropsförfrågan Ekonomisystem med egen drift Avropsavtalsbilaga 1 Tekniska och funktionella specifikationer Avropsavtalsbilaga 2 Krav på driftservice Avropsavtalsbilaga 3 Krav på underhåll och support vid egen drift Avropsavtalsbilaga 4 Krav på utbildning Avropsavtalsbilaga 5 Projektplan Avropsavtalsbilaga 6 Avropande myndighets säkerhetsanvisningar Avropsavtalsbilaga 7 Prislista (detta är samma prislista som nämns ovan) Avropsavtalsbilaga 8 Parternas kontaktpersoner samt myndighetens faktureringsuppgifter 4 Avropsavtalet tas fram efter avrop. Dokumentet behöver inte distribueras med avropsförfrågan. 20

21 AVROPA EKONOMISYSTEM Bilagorna till avropsavtalet innehåller villkor som ska finnas med i avropsavtalet och ibland ytterligare uppgifter som ingår i avropet. Vissa av bilagorna ska ni komplettera när avropsavtalet är klart. 5.3 Utforma underlaget för avropet Välj mallar för er avropsförfrågan Välj mallar för avropet i enlighet med den önskade driftformen. Ni ska åtminstone använda följande dokument i er avropsförfrågan: 1. Mallen för Avropsförfrågan som visar vad som ingår i avropet och som ska ingå i leverantörens anbud. Använd mallen så här: Fyll i fält med hakparenteser, blå text. Ta bort stycken i texten som inte ska ingå i avropet. Radera kommentartexter (kursiverat) i det slutliga dokumentet. Klargör vad som ska leverereras direkt och vad som är optioner för beställning vid en senare tidpunkt. 2. Avropsavtalsbilaga 1, tekniska och funktionella specifikationer av myndighetens miljö och behov. Den använder ni när det är nödvändigt att närmare beskriva myndighetens tekniska miljö eller andra särskilda förutsättningar så att leverantören kan ta fram sitt bästa anbud anpassat till era rådande förutsättningar. 3. Prislista till avropsförfrågan, där anger ni vilka produkter och tjänster som ska ingå i prisberäkningen. Alla produkter och tjänster som är kända vid avropstidpunkten ska ingå men notera att det är möjligt att göra kompletterande avrop så länge som ramavtalet är giltigt. Prislistan har en numrering som stämmer överens med numreringen i ramavtalsbilaga 5, Priser. Se vidare avsnitt för övriga specifikationer att ta hänsyn till Att tänka på när ni sammanställer avropsförfrågan Samtliga uppgifter som behövs för avropsförfrågan måste vara klarlagda när avrop görs. Det gäller volymsuppgifter, val av driftform, optioner och andra val som behöver ni ska göra. Som vi tidigare påpekat bör ni ange optioner vid avropstillfället, för att sedan kunna använda dem under avropsavtalets hela giltighetsperiod. De volymer, till exempel antal licenser och uppskattat antal konsulttimmar, som ni avropar och de val och optioner som ingår i avropet specificerar ni i avropsförfrågan och i prislistan för avropsförfrågan. 21

22 AVROPA EKONOMISYSTEM Kontrollera att alla uppgifter om volymer, optioner och annan information som krävs för avrop är klarlagda. Kom ihåg att även i avropet ska principerna i lagen om offentlig upphandling gälla. Ställ krav på anpassningar som ligger inom ramen för ramavtalets möjligheter och som är proportionella. Agera transparent ni ska kunna beskriva och motivera ert agerande i upphandlingssituationen både i nuläget och i efterhand Övriga specifikationer att ta hänsyn till Myndigheten ska i avropet ange leveranstid för ekonomisystemet inklusive tidpunkt för eventuella delleveranser och övriga efterfrågade tjänster begära projektplan enligt avropsavtalsbilaga 5 specificera eventuella säkerhetsanvisningar enligt avropsavtalsbilaga 6. Alla prispåverkande faktorer för hela perioden som avropsavtalet gäller, inklusive optioner, ska så långt möjligt finnas med i avropsförfrågan. I det fall leveransen består av flera delleveranser, fastställer ni den avtalade leveransdagen för respektive delleverans. För vissa optioner där den exakta omfattningen inte går att fastställa på förhand, till exempel tillkommande licenser eller omfattning av konsulttjänster med mera, ska ni presentera en väl underbyggd bedömning i avropsförfrågan Avropsavtalets giltighetstid Avropsavtal får tecknas så länge ramavtalet är giltigt och får vara giltigt även efter att ramavtalstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för avropsavtalets giltighetstid, inklusive förlängningar, är högst åtta år räknat från tidpunkten efter det att ramavtalet inte längre kan avropas. Myndigheten kan inom denna ram själv välja giltighetstid. Förlängningar gör ni ett år i taget. Myndigheten ska senast tre månader innan avropsavtalet utgång ange om avtalet ska förlängas. Om leverantören vill avsluta avropsavtalet har leverantören ett års uppsägningstid. Avropsavtalet får sägas upp av leverantören tidigast så att det upphör åtta år efter att avropsavtalet tecknats, myndigheten har alltså rätt till åtta års avropsavtal. Avrop och besked om förlängning och eventuell uppsägning ska ni göra skriftligt. 22

23 AVROPA EKONOMISYSTEM Leverantörens anbud Unit4 har möjlighet att lämna lägre priser än de som avtalats i ramavtalet. Prissättning av myndighetsspecifika anpassningar sker genom att Unit4 i sitt anbud anger antal timmar till bestämt timpris. Under avropsavtalets giltighetstid gäller endast sådana prisjusteringar som framgår av olika tilläggsavtal. Dessa publicerar ESV på vår webbplats Ange hur anbudet ska lämnas in I avropsförfrågan ska ni beskriva på vilket sätt leverantören utformar anbudet, till exempel fysiskt eller elektroniskt, och vart leverantören lämnar anbudet Ange krav på anbudens giltighetstid Den tid som ett anbud ska vara bindande påverkas av hur omfattande arbetet är för att kontrollera att kraven är uppfyllda och för att genomföra utvärderingen. Ta hänsyn till de interna tidsbehov som ni har för att hantera anbudssvaret. Även om ramavtalet inte längre innebär att en förnyad konkurrensutsättning äger rum så behöver myndigheten sannolikt ett antal månader för att bedöma anbudet. Ange hur lång anbudens giltighetstid ska vara i avropsförfrågan under avsnitt 4, Krav på anbud, Anbuds giltighetstid Bestäm anbudstiden vid avrop Anbudstiden vid ett avrop på ramavtalet bör enligt ESV:s uppfattning inte vara kortare än 30 kalenderdagar. När ni fastställer anbudstidens längd bör ni alltid ta hänsyn till förhållandena i det specifika fallet. Detta kan innebära att om ni till exempel efterfrågar mer komplexa myndighetsspecifika anpassningar, kan det vara lämpligt att använda en längre anbudstid. Ange sista anbudsdag på första sidan i avropsförfrågan. 5.4 Skicka avropsförfrågan Samtliga dokument som utgör avropsförfrågan skickar ni till Unit4. Dokumenten är avropsförfrågan och prislista för avropsförfrågan. Vid behov bifogas dessutom avropsavtalets bilagor 1 och 6. Avropsförfrågan skickas med e-post till ramavtalsleverantörens kontaktperson, som finns angivna på ESV:s webbplats alternativt till den person som Unit4 utsett som er kontaktperson. 23

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem

Lanseringsmöte. Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem Lanseringsmöte Statligt ramavtal för ekonomisystem med information om personalsystem och beslutsstödsystem 11 december 2014 Praktiska detaljer 2 Vad ni kan förvänta er av den här dagen Ramavtalet för ekonomisystem

Läs mer

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem.

Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Lanseringsmöte för personalsystem Information om ekonomi- och beslutsstödsystem. Presentation av Evry,SSC och Knowit. Systemvisning Primula 11 november 2014 1 2 Budgetpropositionen 2015 Ny regering Osäkert

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner

Ramavtalsbilaga 1 - Personalsystem Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 1/6 Ramavtalsbilaga 1 Definitioner 2/6 1 Definitioner Nedanstående definitioner ska utgöra en integrerad del av ramavtal och tecknade Avropsavtal samt av samtliga till dessa avtal hörande bilagor. I det

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal

Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal 1/25 Ramavtalsbilaga 7 Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 4 3 Avropsavtalets omfattning... 4 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst

Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst 1/28 Datum 2010-02-04 ESV Dnr 18-1043/2009 Handläggare Ert datum Er beteckning Frågor och svar 5 Upphandling av E handelstjänst Svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden redovisas i på följande

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral

Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm och larmmottagning 0 Ida Engberg SKL Kommentus Inköpscentral Nationellt samordnad upphandling 3 4 Samarbete mellan SKI och IT-Norrbotten Samverkan med pågående Regeringsuppdrag, SKL, SICS

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer