Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag (2007:1091) om offentlig upphandling"

Transkript

1 Upphandlingsfunktionen Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena (varor och tjänster: upp till Euro) Kap 16 Samtliga Några viktiga punkter: 1 9 Allmänna bestämmelser (principer för offentlig upphandling): Alla leverantörer skall behandlas: - Likvärdigt - Icke diskriminerande Upphandlingar skall genomföras: - På ett öppet sätt - Så att proportionalitet och ömsesidigt erkännande iakttas 2 Definitioner: 13 Offentlig upphandling = de åtgärder som vidtas av upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ett ramavtal 19 Upphandlande myndighet = statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag mm Marks kommun Postadress: Kinna Tfn växel: Fax: Org nr: Tröskelvärden: Fastställda belopp som avgör vilken typ av upphandlingsförfarande som kan användas. 3 Värdet av ett kontakt skall uppskattas till det totala belopp som skall betalas, vid beräkningen skall options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjas. 5 En planerad anskaffning av viss mängd varor

2 eller tjänster får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag. 4 Upphandlingsförfaranden (över tröskelvärdena): 1 Öppet förfarande 2 Förhandlat förfarande med föregående annonsering 5 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 5 Ramavtal: ( ny innebörd ) 3 Max 4 års löptid (längre endast om det finns särskilda skäl) 5 Om ramavtal ingås med flera leverantörer skall dessa vara minst 3 (förutsatt att det finns tillräckligt många som uppfyller urvalskriterierna) 6 Vid ramavtal med flera leverantörer: Tilldelning av kontrakt får ske utan förnyad inbjudan att lämna anbud om samtliga villkor/krav är klara och nedskrivna i avtal. Kontrakt skall tilldelas den leverantör som lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Rangordning krävs! 7 Om inte alla villkor är angivna i ramavtalet skall ny konkurrensutsättning ske mellan antagna leverantörer (nya anbud) i enlighet med i ramavtalet angivna villkor! 6 Tekniska specifikationer 2 Vid hänvisning till standard (ex.vis ISO) måste den följas av texten eller likvärdigt. Likvärdiga lösningar måste accepteras. 3 En upphandlande myndighet får ange prestanda- eller funktionskrav (ex.vis miljöegenser) 7 Miljömärken vid hänvisning till ex.vis Svanen och Bra Miljöval måste texten följas av eller likvärdigt 7 Annonsering av upphandling: 3 former av annonsering: 1 Annonsering vid upphandling (obligatoriskt) 2 Information om planerade upphandlingar (förhandsinformation)

3 3 Annonsering om resultatet av upphandling (efterannonsering) 8 Tidsfrister för att inkomma med anbud: 1 Hänsyn skall tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid anbudsgivare kan tänkas behöva för att utarbeta anbuden. 2 Öppet förfarande minst 52 dagar (räknas från den dagen annonsen skickas) 4 Om förhandsannonsering skett minst 36 dagar 5 Om annons skickas elektroniskt minst 45 dagar 6 Om elektronisk annonsering sker och den upphandlande myndigheten ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget kan tidsfristen förkortas med ytterligare 5 dagar. Internetadressen skall då anges i annonsen 9 Kommunikation, information och dokumentation: 1 I normalfallet skall anbud lämnas skriftligt. Den upphandlande myndigheten får tillåta elektroniska anbud (kan göras genom tendsign.com) 6 Uppgifter som rör upphandlingsärende skall bevaras säkert (diarieföras). 7 Öppnande av anbud: - Så snart som möjligt efter anbudstidens utgång. - Minst två personer skall delta - Förteckning över inkomna anbud skall göras (underskriven) 8 Rättelse av anbud får ske vid uppenbara felskrivningar o dyl. Förtydligande får ske om det kan göras utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 9 Underrättelse om beslut tilldelningsbeslut: - Snarast möjligt - Ska vara skriftligt - Skall innehålla information om vem/vilka man avser teckna avtal med och skälen för beslutet dagarsfrist 13 Bevarande av handlingar diarieföring minst 4 år från kontraktstilldelning.

4 Uteslutning av leverantörer: 1 Den upphandlande myndigheten skall utesluta leverantör som enligt lagakraftvunnen dom dömts för ex.vis brottslighet, bedrägeri eller bestickning. 2 Den upphandlande myndigheten får utesluta leverantör som ex.vis är satt i konkurs eller dömd för brott i yrkesutövningen. Kontroll av leverantörers lämplighet mm: 2 Den upphandlande myndigheten får ställa krav på en lägsta nivå avseende ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig acitet. Kraven skall framgå av förfrågningsunderlaget och måste stå i proportion till det som ska upphandlas. 6 Krav år även ställas på registrering i ex.vis bolagsregister eller motsvarande. Tillstånd för att få utföra vissa tjänster/arbeten kan man också kräva. Tilldelning av kontrakt: 1 En upphandlande myndighet skall anta antingen: 1. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till i förfrågningsunderlaget angivna kriterier såsom pris, kvalitet, leveranstid mm mm. 2. Det anbud som har det lägsta priset. 2 Vid användande av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall urvalskriterierna rangordnas med viktning i prioritetsordning (om möjligt). 3 Ett onormalt lågt anbud får förkastas dock måste man först begära in förtydligande/förklaring. Om förklaringen ej är tillfredsställande får man förkasta anbudet. Byggkoncessioner Projekttävlingar Upphandling som inte omfattas av direktivet: Dvs upphandlingar under tröskelvärdet 3 Upphandlingsförfaranden: - Förenklat förfarande (vanligast)

5 - Urvalsförfarande 4 Annonsering vid förenklat förfarande i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens (ex.vis dagspress). 6 Annonsering vid urvalsförfarande samma som ovan. Av annonsen skall framgå hur ansökan får lämnas in och den dag ansökan skall ha kommit in. Får ange hur många leverantörer man avser att bjuda in. 7 Förfrågningsunderlag: samma krav som vid upphandling över tröskelvärdena vad gäller utformning, krav mm. Det skall framgå av förfrågningsunderlaget om anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 9 Tidsfrister inga fastställda tider utan leverantören skall ha skälig tid på sig. I övrigt gäller samma krav som vid upphandling över tröskelvärdena. 16 Överprövning, skadestånd mm: 1 Överprövning leverantör som anser sig ha lidit skada (ex.vis på felaktiga grunder ej har tilldelats upphandlingen) kan ansöka om överprövning hos Länsrätten. Detta skall ske inom 10 dagar efter det att tilldelningsbeslutet meddelats. 2 Felaktig upphandling om den upphandlande myndigheten har brutit mot LOU och detta medfört att en leverantör lidit skada eller kan komma att lida skada skall rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att upphandlingen får avslutas först efter det att rättelse skett.

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU 1 av Magnus Josephson Upphandlingsjurist och f.d. anställd på Nämnden för

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik

DEL I. Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik I nbjudan & administrativa föresk rif ter För leverans av hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik DEL I Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer