Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst"

Transkript

1 Sid 1 (16) Dnr Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst

2 Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal Definitioner Bakgrund Åtagandet Faktura Underleverantörer Priser Avrop Administrationsavgift och redovisning Revision Avtalsperiod Förtida upphörande Ramavtalsinformation Överlåtelse Ändringar och tillägg Tvistelösning och tillämplig lag Meddelanden Kontaktpersoner Ramavtal Ramavtal med avtalsnummer :002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer , och Ramavtalsleverantören Visma Consulting AB, organisationsnummer Definitioner Begrepp Avrop Avropsförfrågan Avropssvar Förklaring Med Avrop avses Kunds köp av Molntjänst och Konsulttjänster genom användande av detta Ramavtal. Med Avropsförfrågan avses den förfrågan om nytt anbud som Kunden skickar till Ramavtalsleverantörerna. Med Avropssvar avses det anbud som respektive Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan.

3 Sid 3 (16) Begrepp Avtalad specifikation Förklaring Överenskommen omfattning av Leveransen samt krav på Leveransen, som Parterna i Kontraktet särskilt har överenskommit att Leveransen ska möta. Förnyad konkurrensutsättning Kund skickar en Avropsförfrågan till Ramavtalsleverantörerna, som inbjuds att lämna Avropssvar i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet. Huvudtext Konsult Konsulttjänster Kontrakt Kund Leverans Molntjänst Med Huvudtext avses detta dokument. Anställd hos Ramavtalsleverantören eller hos Ramavtalsleverantörens Underleverantör. Tjänster som utförs av Ramavtalsleverantören eller dennes Underleverantör och som är en följd av Kundens anskaffning av Molntjänsten. Konsulttjänsterna specificeras i Avtalad specifikation. Med Kontrakt avses det avtal som upprättas mellan Kund och Ramavtalsleverantören i samband med Avrop. Med Kund avses statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt de organisationer inom övrig offentlig sektor som kan avropa från Ramavtalet enligt bilaga Avropsberättigade. Den slutliga Leveransen eller Leverans som ska ske efter hand, s.k. successiv leverans i enlighet med Kontraktet. En programvara som tjänst (s.k. SaaS) med följande egenskaper:

4 Sid 4 (16) Begrepp Part, Parter Ramavtal Ramavtalsleverantör Tillsynsmyndigheten Underleverantör Förklaring Levereras över internet Är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik Kund Kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren Kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem Kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska antal användare efter Kundens önskemål Kund respektive Ramavtalsleverantör. Med Ramavtal avses denna Huvudtext inklusive bilagor. Även Kund är Part i Ramavtalet. Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal och därigenom blivit Part i Ramavtalet. Den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn över personuppgiftslagens efterlevnad. Enligt 2 personuppgiftsförordningen (1998:1191) är Datainspektionen Tillsynsmyndighet. En Underleverantör är ett företag som bistår Ramavtalsleverantören med Konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet. Underleverantör kan inte teckna Kontrakt med Kund.

5 Sid 5 (16) 3 Bakgrund 3.1 Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kund kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Kund tillhandahålla den Molntjänst samt de Konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och Kontraktet. Statens inköpscentral tillhandahåller en mall som kan användas för Kontrakt. 3.2 I Ramavtalet ingår, förutom denna Huvudtext, följande bilagor: Bilaga Allmänna villkor Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga Underleverantörer Bilaga Avropsberättigade 3.3 Ramavtalet regleras av nedanstående handlingar. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan med följande ordning: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalet. 2. Det slutliga Ramavtalet. 3. Förfrågningsunderlaget inklusive svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden under upphandlingen. 4. Kompletteringar och förtydliganden till Ramavtalsleverantörens anbud. 5. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor. Inga andra handlingar än dessa gäller. 4 Åtagandet 4.1 Giltig ansvarsförsäkring ska finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och finnas under Ramavtalets hela giltighetstid. Ramavtalsleverantören ska vid anmodan kunna visa upp giltigt försäkringsbevis. 4.2 Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla Leveranser av Molntjänster under Ramavtalsperioden. Leveranser ska utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. 4.3 Den leveranskapacitet som Ramavtalsleverantören angivit i sitt anbud ska hållas intakt under hela Ramavtalets giltighetstid.

6 Sid 6 (16) Molntjänsten kan dock förändras i Ramavtalsleverantörens utbud inom Ramavtalet så länge ändringen ryms inom upphandlingens och Ramavtalets omfattning. har tolkningsföreträde om en ändring av Molntjänsten kan inkluderas i Ramavtalet. 4.4 Den leveranskapacitet av Molntjänsten och Konsulttjänster som Ramavtalsleverantören angivit i sitt anbud ska hållas intakt under Ramavtalets hela giltighetstid. 4.5 Ramavtalsleverantören ska under hela Ramavtalets giltighetstid uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven samt de utvärderingskriterier denne uppfyllde vid anbudsutvärderingen. 4.6 Ramavtalsleverantören ska i samverkan med sina Underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation vad gäller leveranser av Molntjänsten och Konsulttjänster under Ramavtalets hela giltighetstid. 4.7 Ramavtalsleverantören ska tillsammans med sina Underleverantörer ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera Molntjänsten och Konsulttjänster till Kunder i hela Sverige under Ramavtalets hela giltighetstid. 4.8 Ramavtalsleverantörens försäljning till Kund ska präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och offentlig sektor. Detta ska gälla även vid mindre anskaffningar. Kund som är berättigad att göra Avrop får inte vägras Avropssvar eller Leverans av Molntjänsten och de Konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider ska Kund tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade Kunder. 4.9 Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Kund om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet Ramavtalsleverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för e-avrop och elektronisk signering under Ramavtalets giltighetstid Ramavtalsleverantören ska ha dokumenterade rutiner för ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla Molntjänsten och de Konsulttjänster som ingår i Ramavtalet. De definitioner av kompetensnivåer för Konsulttjänster som angetts i upphandlingsunderlaget ska tillämpas vid Avrop.

7 Sid 7 (16) 4.13 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som eller Tillsynsmyndigheten kan komma att genomföra äger rätt att neka tillhandahållande eller försäljning av sådana Molntjänster eller Konsulttjänster som enligt s tolkning inte efterfrågats i upphandlingsunderlaget. 5 Faktura 5.1 Ramavtalsleverantören ska kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Ramavtalsleverantören och. 6 Underleverantörer 6.1 Om Ramavtalsleverantören använder Underleverantör för att fullgöra hela eller delar av de åtaganden som följer av Ramavtalet svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina Underleverantörers arbete såsom för sitt eget. 6.2 Mellan Ramavtalsleverantören och Underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas, vilket reglerar leverans av Konsulttjänster samt det ansvar som framgår av Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska på s begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal. 6.3 Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av Underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos Underleverantören. 6.4 Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör delegera rätten att ta emot Avrop, lämna Avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Kund. Direktkontakt mellan Underleverantör och Kund avseende marknadsföring och försäljning ska inte förekomma. 6.5 Tillägg eller byte av Underleverantör får endast ske efter godkännande av. Tillägg eller byte av Underleverantör får ske tidigast sex (6) månader efter ramavtalets ikraftträdande och ske högst en (1) gång per kvartal om ej synnerliga skäl föreligger.

8 Sid 8 (16) 7 Priser 7.1 Ramavtalsleverantörens priser för Molntjänsten och de Konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet anges i respektive Avrop. 8 Avrop 8.1 Avrop kan göras av de Kunder som är avropsberättigade enligt bilaga Avropsberättigade. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska en myndighet använda Ramavtalet om myndigheten inte finner annan form av avtal sammantaget bättre. 8.2 Avrop från Ramavtal sker genom en Förnyad konkurrensutsättning, enligt 5 kap. 7 LOU. Denna initieras genom en skriftlig Avropsförfrågan som Kund tillställer samtliga Ramavtalsleverantörer. Den Ramavtalsleverantör som lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet erhåller Kontrakt. Alternativa Avropssvar är inte tillåtna. Ramavtalsleverantören är skyldig att besvara samtliga Avropsförfrågningar. 8.3 För Avropsförfrågan gäller följande: 1. Kund ska upprätta en Avropsförfrågan för att inbjuda samtliga Ramavtalsleverantörer att på nytt lämna anbud i enlighet med vad Kunden anger i Avropsförfrågan. I Avropsförfrågan ska Kunden referera till de villkor som angivits i Ramavtalet. Vid behov får Kunden i Avropsförfrågan precisera villkoren och komplettera med andra krav och villkor som angetts i förfrågningsunderlaget. 2. Kunden ska ange de tilldelningskriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av Kontrakt. Dessa kriterier får inte gå utöver de krav som har angivits i förfrågningsunderlaget. Kunden avgör vilka av dessa krav som är relevanta för det specifika Avropet. 3. Kunden ska ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna Avropssvar. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet samt den tid som behövs för att lämna Avropssvar. Ramavtalsleverantör som vid Avropet inte kan leverera Molntjänsten eller de efterfrågade Konsulttjänsterna är alltid skyldig att svara varför denne inte kan leverera.

9 Sid 9 (16) 4. Avropssvaren ska vara skriftliga och Kunden får ta del av innehållet i dem först när den angivna svarstiden har löpt ut. 5. Kontrakt tilldelas den Ramavtalsleverantör som lämnat det för Kunden bästa Avropssvaret på grundval av de krav och villkor som angetts i Avropsförfrågan. 6. Kunden ska snarast möjligt skriftligen meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den Förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av Kontraktet och redovisa skälen för beslutet. Vid Avrop från Ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa men Kunden kan frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget Kontrakt ska kunna ogiltigförklaras i ett senare skede. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslutet. 8.4 Efter Avrop ska ett skriftligt Kontrakt upprättas mellan Kund och Ramavtalsleverantören avseende Molntjänsten och de Konsulttjänster som ska levereras. Minst följande delar preciseras i ett Kontrakt: 1. Ramavtalets benämning och nummer 2. Kontraktets Parter 3. kontaktpersoner 4. priser 5. förutsättningarna för Leveransen och ingående uppdrag som omfattas av Kontraktet, och om tillämpligt Molntjänstens specifikation, funktion och egenskaper 6. vilken Molntjänst som omfattas av Kontraktet, som har Avropats eller beställts och en beskrivning av Molntjänsten 7. vilka Konsulttjänster som ingår i Leveransen 8. tidplan och hur arbetet ska redovisas 9. eventuella anpassningar eller preciseringar av villkor i bilaga Allmänna villkor 10. avtalad ersättning 11. Kontraktets giltighetstid Ramavtalsbilaga Allmänna villkor utgör alltid en del av Kontraktet oavsett om Allmänna villkor eller mallen för Kontrakt åberopas eller inte.

10 Sid 10 (16) 9 Administrationsavgift och redovisning 9.1 Ramavtalsleverantören ska till erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om högst en procent (1 %) av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast en (1) månad före ny administrationsavgift börjar gälla. 9.2 Ramavtalsleverantören ska till redovisa vilka avropsberättigade Kunder denne levererat Molntjänsten och Konsulttjänster till enligt Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från och omfatta föregående kvartals fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare. På begäran av ska Ramavtalsleverantören tillhandahålla en specificerad kvartalsvis sammanställning avseende vilka Leveranser som har fakturerats till respektive Kund. 9.3 Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperiod 1 januari 31 mars 15 maj 1 april 30 juni 15 augusti 1 juli 30 september 15 november 1 oktober 31 december 15 februari Redovisning överlämnad till Statens inköpscentral 9.4 Efter mottagen redovisning fakturerar en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturans utställningsdatum. Statens inköpscentral fakturerar administrationsavgiften och övriga avgifter enligt punkt 9.1 i särskild ordning. 9.5 Fullgör inte Ramavtalsleverantören sina skyldigheter enligt punkt 9.3 äger rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att utgå med 5 000

11 Sid 11 (16) kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från. 9.6 I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. 9.7 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de övriga uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. På begäran ska Ramavtalsleverantören exempelvis tillhandahålla en årlig sammanställning avseende vilka avropsberättigade Kunder som avropat på Ramavtalet samt volym. 10 Revision 10.1 Revision enligt detta avsnitt omfattar inte någon form av fysisk granskning, kontroll, översyn eller inspektion av Molntjänstleverantörens anläggningar som används för upprätthållande av Molntjänsten. Revisionen omfattar heller inte kontroll av personuppgiftslagens efterlevnad ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens anbud och åtagande är i enlighet med upphandlingen och Ramavtalet. Revision omfattar även Ramavtalsleverantörens Underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Revision kan genomföras under Ramavtalets giltighetstid eller så länge Kontrakt är giltiga svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden Med anlitande av en av utsedd auktoriserad revisor, ska kontroll även kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt avsnitt Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som behöver för att genomföra

12 Sid 12 (16) revisionen t.ex. Avropsförfrågan, Avropssvar, Kontrakt, reskontra, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning eller börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören I de fall vid revision enligt avsnitt 10 finner att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har rätt till vite om kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Då vite enligt denna punkt grundar sig på felaktigt redovisad försäljning enligt avsnitt 9 kommer även en korrigering att göras av det belopp som fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer inte att återbetalas. 11 Avtalsperiod 11.1 Ramavtalet träder ikraft efter tio (10) dagars avtalsspärr och när Parterna signerat Ramavtalet Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller 18 månader från Ramavtalets ikraftträdande. Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av. Förlängning av Ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst 30 månader. Förlängning regleras genom tilläggsavtal Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets giltighetstid har gått ut. Detta hindrar dock inte att Leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontrakt tecknats inom Ramavtalets giltighetstid. 12 Förtida upphörande 12.1 Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet enligt avsnitt äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i

13 Sid 13 (16) förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget och denna brist är väsentlig äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 LOU, nämligen om det framkommer att Ramavtalsleverantören, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott som innefattar: 1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, 2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn, 3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i punkt 12.5.

14 Sid 14 (16) 12.7 äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 LOU, nämligen om: 1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller 2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller 3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, eller 4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller 5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt Vid bristfällig, försenad eller utebliven redovisning samt utebliven eller försenad betalning av administrationsavgift äger Statens inköpscentral rätt att, med beaktande av punkt 9.6, med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet I de fall vid revision finner att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom har rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Ramavtalsleverantör och av denne anlitad Underleverantör äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger Ramavtalsleverantören eller inte göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt Ramavtalet.

15 Sid 15 (16) 13 Ramavtalsinformation 13.1 Ramavtalsleverantören ska tillhandahålla aktuellt Ramavtal på sin publika webbplats. Ramavtalsleverantörens information om Ramavtalet ska vara åtkomligt via direktlänk från Statens inköpscentrals webbplats Ramavtalet, tillsammans med överskådlig information om den Molntjänst som omfattas av Ramavtalet, ska finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens publika webbplats senast 30 dagar från Ramavtalets ikraftträdande Kammarkollegiets logotyp och s sigill får endast användas efter s godkännande Ramavtalet inklusive samtliga bilagor kommer att läggas ut på s webbplats för statliga ramavtal. 14 Överlåtelse 14.1 Ramavtalsleverantören får inte utan s skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan Om överlåtelse planeras ska detta meddelas tio (10) dagar innan överlåtelseavtalets undertecknande. Det är som godkänner om Ramavtal får överlåtas. kan komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning Ramavtalsleverantören äger inte utan s föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive bl.a. krav på skadestånd) hänförliga till Ramavtalet till någon tredje part äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall byter till sådan ny organisation eller organisationsform.

16 Sid 16 (16) 15 Ändringar och tillägg 15.1 Ändringar av, samt tillägg till, Ramavtalet som ska regleras genom tilläggsavtal ska upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Parterna för att vara gällande. 16 Tvistelösning och tillämplig lag 16.1 Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. 17 Meddelanden 17.1 Meddelanden som enligt Ramavtalet ska tillställas den andre Parten, ska tillställas skriftligen till Parts kontaktperson. 18 Kontaktpersoner Kontaktperson för : Mikael Larsson Telefon: Box Stockholm E-post: Kontaktperson för Visma Consulting AB: Niklas Brännström Telefon: Box Stockholm E-post: Ramavtalet har undertecknats genom e-signering av Parterna.

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag Ramavtal Tryckeritjänster Diarienr: 96-71-2011 Statens inköpscentral Avtalsnummer: 96-71-2011:010 RAMAVTAL för TRYCKERITJÄNSTER mellan Statens inköpscentral och Arkitektkopia Aktiebolag INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Referensnr: Upph. ref.nr: 96-115-2014:002

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Datum/Date Dnr/Ref.no. 2012-12-05 137-KB 463-2012 Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer:

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001 Taxitjänster Upph. ref.nr: 96-105-2014 2015-10-01 Slutdatum: 2017-09-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Norrköping Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:043 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Stockholm zon 9 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:097 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer