1. Ramavtal. Ramavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Ramavtal. Ramavtal"

Transkript

1 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer :002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer , och Antalis Aktiebolag, organisationsnummer nedan benämnt Ramavtalsleverantör. Definitioner Förklaring till begrepp som ingår i Ramavtalet Allmänna villkor Allmänna villkor reglerar alla Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för Kontraktet som gäller mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören. Avrop Med Avrop avses köp av Varor eller Tjänster som en Avropsberättigad gör genom användande av detta Ramavtal. Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som upprättats mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör. Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till Ramavtalsleverantör. Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud som Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan. Avropsberättigad Med Avropsberättigade avses statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten, och organisationer inom övrig offentlig sektor som har rätt att avropa från Ramavtalet. Parter Med Parter avses Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. Ramavtal Med Ramavtal avses detta Huvuddokument inklusive bilagor. Underleverantör Med underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår Ramavtalsleverantören med tjänster som omfattas av Ramavtalet. Tjänster Med Tjänst avses de Tjänster som omfattas av Ramavtalet. Utskrivet: :43 Sida 1 av 22

2 Varor Med Vara avses de Varor som omfattas av Ramavtalet. Bakgrund Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Avropsberättigad kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Avropsberättigad tillhandahålla de Tjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet, Allmänna villkor för Avropad Vara eller Tjänst och Avropsavtalet. Handlingars inbördes ordning Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om Ramavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning. 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till Huvudtexten 2. Huvudtexten 3. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalsbilagor 4. Ramavtalsbilagor 5. Förfrågningsunderlag 6. Kompletteringar och förtydliganden till Ramavtalsleverantörens anbud 7. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor Inga andra handlingar än ovan nämnda gäller. Innehåller Ramavtalsleverantörens anbud uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse tecknas särskilt angående detta. Hänvisningar till Ramavtalsleverantörens egna allmänna villkor, eller motsvarande, är inte giltiga. Ramavtalets Ikraftträdande och giltighetstid Ramavtalet träder i kraft efter att det signerats av båda parter. Ramavtalet är giltigt i tjugofyra (24) månader från och med avtalsspärrens upphörande och upphör därefter att gälla utan uppsägning. Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En eller flera förlängningar av Ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till maximalt tjugofyra (24) månader. Förlängning regleras skriftligen. Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontraktet som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalet har upphört. Detta hindrar dock inte att Uppdraget/Leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Kontraktet tecknats inom Ramavtalets giltighetstid. Avropsberättigade Ramavtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt. Myndigheter under regeringen deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Myndigheter under riksdagen och andra statliga offentligt styrda organ deltar med stöd av att de har lämnat fullmakt till Statens inköpscentral att upphandla Utskrivet: :43 Sida 2 av 22

3 ramavtal för deras räkning. Nedan följer de myndigheter och organisationer som är avropsberättigade. Myndigheter under regeringen (se SCB:s Allmänna myndighetsregister för detaljerad information, Apotekens Service AB Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Radiotjänst i Kiruna AB Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Riksteatern Specialfastigheter Sverige AB Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Röda korshemmet - Röda Korsets Högskola Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Riksbank Kontaktpersoner för Ramavtalet Under hela Ramavtalsperioden ska det finnas en ramavtalsansvarig kontaktperson hos Ramavtalsleverantören. Kontaktpersonen ska ha behörighet att på Ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Ramavtalsleverantören i frågor avseende Ramavtalet. Byte av kontaktperson ska ske skriftligen och utan dröjsmål meddelas motparten. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till Ramavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen och behörigen signerade av Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Parternas förhållningssätt Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka Ramavtalet och Kontraktet. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Avropsberättigades verksamhet. Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till Utskrivet: :43 Sida 3 av 22

4 händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter. Ramavtalsleveranörens åtagande Omfattning Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla de Varor och Tjänster som omfattas av Ramavtalet och i enlighet med vad som anges i Ramavtalet och Kontraktet. Marknadsföring Ramavtalsleverantören äger inte rätt att med hänvisning till Ramavtalet, marknadsföra eller erbjuda Vara eller Tjänst som inte omfattas av Ramavtalet. Rutiner Ramavtalsleverantören ska ha dokumenterade rutiner för ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal. Uppföljningar Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. Kontroll av upphandlingsföremålet Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att den Vara som Ramavtalsleverantören tillhandahåller inom Ramavtalet ingår i upphandlat ramavtalsområde. Statens inköpscentral äger rätt att ta bort Vara som enligt Statens inköpscentral tolkning inte ingår i upphandlat ramavtalsområde. I händelse av oenighet ska Statens inköpscentral ha tolkningsföreträde. Statens inköpscentral äger rätt att neka tillhandahållande eller försäljning av sådana varor som enligt Statens inköpscentrals tolkning inte efterfrågats i upphandlingsunderlaget. Uppfyllande av krav och avtalad kvalitet Ramavtalsleverantören ska under hela Ramavtalets giltighetstid uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven. Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla Leveranser av Varor under ramavtalsperioden. Leveranser ska utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Varorna ska alltid utföras och levereras professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen. Leveranskapacitet Ramavtalsleverantören ska tillsammans med sina Underleverantörer ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera Varor till Beställare i hela Sverige under Ramavtalets hela giltighetstid. Den leveranskapacitet som Ramavtalsleverantör angivit i sitt anbud ska hållas intakt under Ramavtalets giltighetstid. Stabil och långsiktig avtalsrelation Ramavtalsleverantör ska i samverkan med sina eventuella Underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig avtalsrelation vad gäller Leverans av Varor och Tjänster under hela Ramavtalets respektive Kontraktets giltighetstid. Utskrivet: :43 Sida 4 av 22

5 Storkundsförhållande Ramavtalsleverantörens försäljning till Beställare ska präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och staten. Detta ska gälla även vid mindre Avrop. Beställare som är berättigad att göra Avrop får inte vägras Avropssvar eller Leverans av de Varor som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider ska Beställare tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade kunder. Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Beställare om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med dess villkor. Ramavtalsleverantören ansvarar för att uppmärksamma Beställare på felaktigheter eller specifikation som uppenbart till nackdel för Beställare. Försäkringar Giltig försäkring ska finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och gälla under hela Ramavtalets respektive Kontraktens avtalsperiod. Det åligger Ramavtalsleverantör att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig försäkring för sin verksamhet och de Varor som erbjuds. Försäkringarna ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och Varornas art och omfattning. Ramavtalsleverantör ska på begäran från Statens inköpscentral kunna visa upp giltigt försäkringsbevis. E-beställning Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka vid införande av stöd för elektronisk beställning under avtalsperioden. Avropsansvar Ramavtalsleverantör ska vid Avrop tillhandahålla de Varor som ingår i Ramavtalet. De leveransvillkor som avtalats i kapitel 8 Allmänna villkor ska tillämpas vid Avrop. Ramavtalsleverantör ska alltid lämna svar på en Avropsförfrågan. I de fall Ramavtalsleverantör inte kan erbjuda efterfrågad Vara ska Ramavtalsleverantör ange detta i Avropssvaret samt orsaken till varför Ramavtalsleverantör inte kan erbjuda efterfrågad Vara. Vägran eller oförmåga att leverera Varor som omfattas av Ramavtalet till gällande villkor vid upprepade tillfällen resulterar i att reglerna i avsnitt Förtida upphörande, blir tillämpliga. Med upprepade tillfällen avses att Ramavtalsleverantören vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader har brustit i förpliktelser enligt detta stycke. Informationsplikt till Beställare Ramavtalsleverantör åtar sig att informera Avropsberättagd om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet Vite I de fall Ramavtalsleverantören inte uppfyller de obligatoriska kraven och Ramavtalsleverantören inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom, äger Statens inköpscentral rätt att kräva vite om kronor per vecka till dess bristen är åtgärdad. Vitet utgår under högst fem (5) veckor. Har Ramavtalsleverantören inte åtgärdat bristen inom gränsen för det maximala vitet äger Statens inköpscentral rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan. Underleverantörer Utskrivet: :43 Sida 5 av 22

6 Om Ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av åtagandet svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete så som för egen del. Ramavtalsleverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i ramavtalet. Detta gäller även förhållandet underleverantör till underleverantör. Mellan Ramavtalsleverantören och underleverantören ska ett giltigt samarbetsavtal finnas vid avtalstecknande samt under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören ska på Statens inköpscentrals begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal. Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos underleverantören. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot avrop, lämna avropssvar, teckna kontrakt eller fakturera kund. Ramavtalsleverantören äger endast rätt att använda sig av de underleverantörer som på förväg är godkända av Statens inköpscentral. Tillägg och/eller byte av underleverantör får inte ske under nittio (90) dagar räknat från Ramavtalets undertecknande. Tillägg och /eller byte får därefter högst ske en (1) gång per kvartal om inte synnerliga skäl föreligger. Tillägg och/eller byte av underleverantör får endast ske efter godkännande av Statens inköpscentral. Efter godkännande uppdateras bilaga underleverantörer genom Statens inköpscentrals försorg. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna underleverantörer uppfyller de i upphandlingen ställda krav under hela Ramavtalets giltighetstid. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda och om rättelse inte vidtas inom trettio (30) dagar räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Ramavtalsleverantören och /eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet. Prisjustering De av Leverantören angivna priser är fasta i minst ett år från avtalsstart. I det fall Statens inköpscentral väljer att förlänga Avtalet kommer Statens inköpscentral att justera avtalade priser en (1) gång per år. Prisjustering sker enligt Konsumentprisindex (KPI). Som basvärde gäller det index som fastställts för perioden (mån-mån) föregående kalenderår. För det fall Ramavtalsleverantörens allmänna prisnivå avseende Tjänster och Varor som omfattas av detta Avtal är lägre än i detta Avtals överenskomna priser ska alltid dessa lägre priser tillämpas vid Avrop från Statens inköpscentral utan att detta behöver regleras särskilt. Försäljningsredovisning och administrationsavgift Administrativa rutiner Ramavtalsleverantör ska ha väl dokumenterade rutiner för administration, som garanterar samtliga åtaganden enligt Ramavtalet och Kontrakt. Redovisning av försäljning Utskrivet: :43 Sida 6 av 22

7 Ramavtalsleverantör ska till Statens inköpscentral lämna en redovisning av till Avropsberättigade försålda Varor som ingår i Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartals fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare. Formerna för redovisning kan förändras under avtalsperioden. Redovisning via e-tjänst Ramavtalsleverantör får redovisa sin försäljning direkt via en elektronisk tjänst istället för att skicka uppgifterna via e-post eller brev. E-tjänsten är nåbar via Statens inköpscentrals webbplats och kräver e-tjänstelegitimation för identifiering vid inloggning samt vid signering av försäljningsredovisningen. En e-tjänstelegitimation är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en juridisk organisation. Formerna för redovisning kan förändras under avtalsperioden. Redovisningsperiod Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperiod Redovisning överlämnad till Statens inköpscentral 1 januari - 31 mars överlämnas senast 15 maj 1 april 30 - juni överlämnas senast 15 augusti 1 juli 30 - september överlämnas senast 15 november 1 oktober - 31 december överlämnas senast 15 februari Administrationsavgift Ramavtalsleverantör ska till Statens inköpscentral erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under Ramavtalet. Ramavtalsleverantör erlägger en avgift om högst 1,0 procent av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral för ett (1) år i taget. Under det första året räknat från och med avtalstecknande är avgiften 0,7 procent av fakturerat nettobelopp. Förändring meddelas Ramavtalsleverantör senast 90 kalenderdagar före ny administrationsavgift börjar gälla. Om administrationsavgiften sänks under Ramavtalets löptid ska Ramavtalsleverantören justera sina ramavtalspriser nedåt i motsvarande mån. Fakturering av administrationsavgift Efter mottagen redovisning fakturerar Statens inköpscentral en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 kalenderdagar från fakturans utställningsdatum. Statens inköpscentral fakturerar administrationsavgiften och övriga avgifter i särskild ordning. Påminnelseavgift Fullgör inte Ramavtalsleverantör sina skyldigheter vad avser erläggande av administrationsavgift äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgift utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. Utskrivet: :43 Sida 7 av 22

8 Påminnelseavgift regleras på begäran av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter 30 kalenderdagar efter mottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vid försenad betalning av administrationsavgift skickas en påminnelse, därefter lämnas den obetalda fakturan vidare till inkasso. Vite I de fall Ramavtalsleverantör inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckningen att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Vite regleras på begäran av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter 30 kalenderdagar efter mottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Försäljningsstatistik Försäljningsstatistik avseende detta avtal ska en (1) gång per år skickas till statens inköpscentral via e-post. Statistik över sålda varor ska redovisas i excelformat och innehålla minst följande uppgifter: - Vilket papper som levererats - Vilka färger - Vikt - Kvalitet Detta kan komma ändras under avtalstiden. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalets utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Revision Statens inköpscentral ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens anbud och åtagande är i enlighet med upphandlingen och Ramavtalet. Inom ramen för revisionen äger Statens inköpscentral rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören inte överstiger från takpriserna på Varorna och Tjänsterna som angivits i upphandlingen som ligger till grund för detta Ramavtal. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att via revision kontrollera Ramavtalsleverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Med anlitande av en av Statens inköpscentral utsedd revisor, ska kontroll även kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden avseende administrationsavgiften enligt avsnitt 15. Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som Statens inköpscentral behöver för att genomföra revisionen t.ex. Avropsförfrågan, Avropssvar, Kontrakt, fakturor och räkenskapsmaterial i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. Vite Utskrivet: :43 Sida 8 av 22

9 I de fall Statens inköpscentral vid revision enligt detta avsnitt finner att Ramavtalsleverantören brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om kr. Vite regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vite kommer inte att återbetalas. I det fall Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister enligt sina åtaganden äger Statens inköpscentral rätt att häva Ramavtalet med omedelbar verkan. Utöver ovanstående ska Ramavtalsleverantören betala ålagd administrationsavgift för icke redovisade försäljningar. Betalningen regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Sekretess Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Ramavtalsleverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna. Marknadsföring Marknadsföring av Ramavtalet ska föregås i samråd mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska i marknadsföring alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om Ramavtalets omfattning och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Hänvisning till Statens inköpscentral i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Ramavtalsleverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet har upphört att gälla. Statens inköpscentrals namn, logotyp och/eller sigill får endast användas efter skriftligt godkännande från Statens inköpscentral. Force Majeure Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse, har endera parten rätt att häva Ramavtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar på grund av befrielsegrund som nämns i denna punkt. Förtida upphörande Ramavtalet hävs med omedelbar verkan om lagakraftvunnen dom förklarar avtalet ogiltigt. Inga skadeståndsanspråk med anledning av hävning kan riktas mot Statens inköpscentral. Utskrivet: :43 Sida 9 av 22

10 Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet enligt vad som stadgas i denna punkt. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar, i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal. I de fall Ramavtalsleverantören inte uppfyller de obligatoriska kraven eller de krav som legat till grund för utvärderingen, och Ramavtalsleverantören inte vidtar rättelse och då maximalt vite utgått enligt punkt Ramavtalsleverantörens åtagande äger Statens inköpscentral rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 LOU, nämligen om det framkommer att Ramavtalsleverantören, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott som innefattar: 1. Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, 2. Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn, 3. Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 4. Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i punkt 1-4 ovan. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 LOU, nämligen om: 1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller 2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller 3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, eller 4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller 5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller Utskrivet: :43 Sida 10 av 22

11 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 1-5 ovan. I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning,istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Statens inköpscentral i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Överlåtelse Statens inköpscentral äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall Statens inköpscentral vid kammarkollegiet byter till sådan ny organisation eller organisationsform. Ramavtalsleverantör äger inte rätt att utan Statens inköpscentrals Skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet till annan utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Ansökan om att överlåta Ramavtalet ska ställas till motpart i god tid för det planerade datumet för överlåtelsen. Ramavtalets ansökan om överlåtelse ska skickas till Statens inköpscentral 30 kalenderdagar innan överlåtelseavtalets undertecknande. Det är Statens inköpscentral som godkänner om Ramavtalet kan överlåtas. Statens inköpscentral kan komma att begära in handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till Ramavtalet får endast ske om de inte väsentligen förändrar Ramavtalet. Ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska för att vara bindande vara skriftligen och behörigen undertecknade av Parterna. Tvistelösning och tillämplig lag Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre Parten, ska tillställas skriftligen till Parts kontaktperson. Utskrivet: :43 Sida 11 av 22

12 Elektronisk signatur Ramavtalet har signerats av båda Parterna genom elektronisk signatur. Utskrivet: :43 Sida 12 av 22

13 2. Allmänna villkor Allmänna villkor Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för varor och tjänster som ska levereras efter Avrop från nedan angivet Ramavtal. Vid Avrop överenskommer Beställare och Leverantör genom ett Avropsavtal alla villkor och omfattning av beställd vara och tjänst som inte redan i Ramavtalet är fastlagda. Avropsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Med Ramavtal avses i dessa Allmänna villkor, Ramavtal för kontorspapper avtalsnummer :002 mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnd Statens inköpscentral, och Antalis Aktiebolag, nedan benämnd Ramavtalsleverantör. Allmänna villkor gäller för samtliga Avrop som sker inom ramen för angivet Ramavtal, oavsett om de Allmänna villkoren bifogas eller inte. Kontraktet Dessa Allmänna villkor gäller vid fullgörande av Kontrakt. Definitioner Förklaringar till begrepp som ingår i Allmänna Villkor Avrop Med Avrop avses köp av Varor eller Tjänster som en Avropsberättigad gör genom användande av detta Ramavtal. Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som upprättats mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör. Avropsförfrågan Med Avropsförfrågan avses den förfrågan som Avropsberättigad skickar till Ramavtalsleverantör. Avropssvar Med Avropssvar avses det anbud som Ramavtalsleverantör lämnar på en Avropsförfrågan. Avropsberättigad Med Avropsberättigade avses statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten, och organisationer inom övrig offentlig sektor som har rätt att avropa från Ramavtalet. Parter Med Parter i dessa Allmänna villkor för avrop avses Statens inköpscentral, Beställare och Ramavtalsleverantören. Ramavtal Avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör. Utskrivet: :43 Sida 13 av 22

14 Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. Tjänster Med detta avses de Tjänster som omfattas av Ramavtalet. Varor Med detta avses de Varor som omfattas av Ramavtalet. Tjänster Med Tjänst avses de Tjänster som omfattas av Ramavtalet. Ramavtalsleverantörens ansvar Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka Ramavtalet och Kontraktet. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Avropsberättigades verksamhet. Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter. Ramavtalsleverantören ansvarar för att uppdraget (tillhandahållandet av varor och tjänster på Ramavtalet) genomförs i enlighet med god sedvänja i branschen samt av för ändamålet kompetent personal. Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtliga varor och tjänster som tillhandahålls genom detta Kontrakt innehar den kvalitet som Beställaren kan förvänta sig med hänsyn till avtalad kravspecifikation och ändamålet för varan eller tjänsten. Ramavtalsleverantören ansvarar således för bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller produkten i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper. Ramavtalsleverantören ska på anmodan av Beställaren kunna visa de miljökrav som ställts på produkterna i upphandlingen efterlevs. Beställning och kundtjänst Ramavtalsleverantören ska vara organiserad på ett sådant sätt att Beställaren tillhandahåller en snabb och högkvalitativ service genom att erbjuda korta svarstider, tydlig återkoppling samt ett trevligt bemötande. Ramavtalsleverantörens personal ska kommunicera på svenska, både i tal och skrift. Utsedd personal ska ha god kännedom om innehållet i tecknat Ramavtal samt ha kunskaper om Produkterna och Tjänsterna som omfattas av Ramavtalet samt Produkternas användningsområden. Ramavtalsleverantören ska finnas tillgänglig för att ta emot Avrop och besvara frågor under kontorstid. Med kontorstid avses helgfri måndag till fredag Varje Avrop ska Ramavtalsleverantören avsluta genom att skicka ett ordererkännande inom skälig tid alternativt enligt Kunds önskemål på avropsförfrågan. Order erkännandet ska minst Utskrivet: :43 Sida 14 av 22

15 innehålla uppgifter om leveransdag, produktspecifikation, antal, pris. Det är önskvärt att Ramavtalsleverantören skickar ett mottagningsbevis som visar att Avropet har mottagits. I det fall Ramavtalsleverantören besvarar att Avropet mottagits är detta inte att likställa med att Ramavtalsleverantören åtagit sig att utföra uppdraget. Själva bekräftelsen sker genom ordererkännande. Avropsavtalets handlingar Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till Ramavtalet och dess bilagor 2. Ramavtalet och dess bilagor 3. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till Avropsavtalet 4. Avropsavtalet 5. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till detta avtalsdokument Allmänna Villkor för Avropad Vara och Tjänst 6. Detta avtalsdokument Allmänna Villkor för Avropad Vara och Tjänst 7. Anbudsinbjudan inklusive bilagor samt svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden och kompletteringar 8. Ramavtalsleverantörens anbud inklusive bilagor samt eventuella förtydliganden 9. Avropsförfrågan inklusive bilagor och eventuella svar, förtydliganden och kompletteringar 10 Ramavtalsleverantörens Avropssvar inklusive bilagor Innehåller Ramavtalsleverantörens Avropssvar uppgifter som inte efterfrågats i avropsförfrågan är dessa uppgifter giltiga endast om en skriftlig överenskommelse träffas särskilt angående detta. Hänvisning till Ramavtalsleverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är endast giltigt om en skriftlig överenskommelse avseende detta tecknas separat. Parternas förhållningssätt Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka leverans av Vara och utförande av Tjänst. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Beställarens verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade Parter. Allmänt om genomförandet Tjänst ska utföras och Vara levereras vid den tidpunkt och enligt de villkor som framgår i Ramavtalet, dessa Allmänna villkor och Avropsavtalet. Tjänst och Vara ska utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Tjänsterna ska alltid utföras och Varor vara levererade professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen. Ramavtalsleverantören garanterar att Tjänsten fullgörs och vara är utförd och levererad i konkret överensstämmelse med samtliga tillämpliga lagar och regler, inklusive, utan Utskrivet: :43 Sida 15 av 22

16 undantag, lagar och regler avseende säkerhet, hälsa, miljö och rättvisa arbetsförhållanden, olaglig diskriminering samt praxis och affärssed. Det åligger Ramavtalsleverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring. Giltig ansvarsförsäkring ska finnas vid Avropsavtalets ikraftträdande och finnas under hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i Ramavtalsleverantörens lokaler. Skulle det visa sig att Ramavtalsleverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit eller skadats, ansvarar Ramavtalsleverantören för den förekomna/skadade egendomen. Pris Pris framgår i Avropsavtalet. Samtliga priser i Leverantörens Avropssvar är angivna i SEK exklusive moms. De av Leverantören angivna priser är fasta i minst ett år från avtalsstart. I det fall Statens inköpscentral väljer att förlänga Avtalet kommer Statens inköpscentral att justera avtalade priser en (1) gång per år. Prisjustering sker enligt Konsumentprisindex (KPI). Som basvärde gäller det index som fastställts för perioden (mån-mån) föregående kalenderår. För det fall Ramavtalsleverantörens allmänna prisnivå avseende Varor och Tjänster som omfattas av detta Avtal är lägre än i detta Avtals överenskomna priser ska alltid dessa lägre priser tillämpas vid Avrop från Statens inköpscentral utan att detta behöver regleras särskilt. Prisjustering Priserna som anges i Avtalet är fasta under minst tolv (12) månader från tillträdesdagen. Efter utgången av denna period kan justering av avtalade priser ske en gång per år enligt nedan. Begäran om prisändring ska framställas skriftligt senast 30 dagar före den dag då det justerade priset önskas börja gälla och ska godkännas av Beställaren innan justeringen får ske. 100% av priset justeras med hänsyn till förändringar av index för pappersprodukter 17.2 enligt SCB:s register. Ersättningsbeloppen kan justeras (uppåt eller nedåt) med hänsyn till förändringarna i ovan nämnda index. Det justerade priset ska gälla under minst tolv (12) månader, dock längst till detta Avtals sluttid. Vid en avtalsförlängning kommer ovannämnda beräkningssätt att användas. Produktlista En förutsättning för att en Vara får försäljas inom Ramavtalet är att den, efter Statens inköpscentrals godkännande, ska vara förtecknad i produktlista som publiceras på Utskrivet: :43 Sida 16 av 22

17 Avropsrutin Avtalets avropsform är förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att samtliga Leverantörer ska få avropsförfrågan. Avrop kan göras för större volymer vid ett tillfälle. Eller för ett längre så kallat leveransavtal, avropet görs då för exempelvis ett år med leverans av mindre volymer regelbundet. Support Ramavtalsleverantören ska kunna tillhandahålla kostnadsfri support till Avropsberättigade för att kunna ge support och rådgivning avseende Varor. Supporten ska kunna nås via telefon och e-post mellan kl och 17.00, svensk tid, varje helgfri Arbetsdag året runt. Vid enklare frågor till Ramavtalsleverantörens support ska svar erhållas inom två (2) timmar, t ex frågor som avser ordinarie sortiment. Vid mer komplicerade frågor, t ex frågor som innebär kontakt med tredje part, ska svar erhållas vid den tidpunkt som överenskommits om med Avropsberättigad. Ramavtalsleverantören ska ha personal i supporttjänsten som ska kunna kommunicera på svenska med Avropsberättigade i både tal och skrift. Personal i supporttjänsten ska ha god kännedom om innehållet i tecknat Ramavtal samt ha kunskap om Varor som omfattas av Ramavtalet samt dess användningsområden. Leveransvillkor Leverans ska ske till angiven slutdestination inom Sverige enligt överenskommelse mellan Ramavtalsleverantör och Avropsberättigad. Leveranstid Leverans av Varor ska ske på den tid eller inom den tidsrymd som angivits i Kontraktet. Leverans får inte utan Avropsberättigades godkännande ske tidigare än vad som överenskommits i beställningen. På av Avropsberättigades angiven plats i Sverige, efter beställning om inget annat överenskommits mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören. Faktisk leveranstid ska anges i orderbekräftelse. Helgdagar och tider då tillverkningsanläggningar kan vara stängda för produktion räknas inte som Arbetsdagar. Sådana tidsperioder är exempelvis 25 juni - 1 augusti och 20 december - 6 januari. Som leveransdag ska, under förutsättning att Avropsberättgad inte avvisar leverans/delleverans, anses den dag då leverans/delleverans ställs Avropsberättigad förfogande för leveranskontroll. Samtliga Leveranser ska kvitteras av Avropsberättigad vid mottagandet. Förpackning, emballage och pall Ramavtalsleverantören ska tillse att Varor är förpackade och levereras i ändamålsenliga förpackningar som bibehåller Varornas avsedda kvalitet och egenskaper. Förpackning och Utskrivet: :43 Sida 17 av 22

18 emballage ska ingå i priset. Packning av Varor ska göras på ett sådant sätt att Varorna lätt kan tas om hand vid lossning. Varor ska packas på ett sådant sätt att känsliga Varor inte skadas. Eventuella skador på emballage ska noteras på kvittensen vid leveransmottagandet. Returhantering pall Vid leveranser på pall ska Ramavtalsleverantör kostnadsfritt återta sina pallar om inget annat överenskommits mellan Avropsberättigad och Ramavtalsleverantör. Leveransförsening och vite a) Om Ramavtalsleverantören finner det sannolikt att inte kunna hålla avtalad leveranstid ska Ramavtalsleverantören utan dröjsmål skriftligen meddela Avropsberättigad detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då Leverans beräknas ske. b) Om leveransförseningen beror på händelse som anges i punkt Force Majeure eller på Avropsberättigad eller något förhållande på dennes sida ska avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig. c) Avlämnas inte Varan i rätt tid har Avropsberättigad rätt till vite. Vitet ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med en procent (1 %) av värdet av den del av Varan som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga tio procent (10 %) av sagda värde. d) Avropsberättigad får häva köpet om leveransförseningen är av väsentlig betydelse för Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta. Avropsberättigad får vidare häva köpet om Avropsberättigad är berättigad till maximalt vite enligt punkt c. ovan, och därefter skriftligen kräver Leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en (1) vecka och Ramavtalsleverantören inte Levererar inom fristen, såvida den underlåtenheten beror på någon omständighet som Avropsberättigad bär ansvaret för. Hävning får avse den del av Leveransen som Avropsberättigad på grund av förseningen inte kan använda. Ska Leverans ske i olika poster får Avropsberättigad häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Avropsberättigad vad avser hela avtalet och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta. e) Hävs avtalet helt eller delvis har Avropsberättigad, utöver vite enligt punkten c. ovan, rätt till ersättning för skada (skadestånd). Från skadeståndet ska avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävning. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov vårdslöshet ligger Ramavtalsleverantören till last. Om inte annat avtalats kan skadeståndet för leveransförseningen uppgå till högst tjugo procent (20 %) av priset i den del som hävningen avser. f) För det fall Ramavtalsleverantören inte levererar hela den överenskomna mängden och detta inte aviserats i enlighet med regler som anges i punkt a. ovan ska denna diskrepans mellan avtalad mängd och levererad mängd anses utgöra fel i Varan. g) Vid dröjsmål på Ramavtalsleverantörens sida äger Avropsberättigad rätt att hålla inne betalningen. Felleverans Vid felleverans kontaktas Ramavtalsleverantörens kundsupport som skyndsamt ska leverera den korrekta Varan. Det åligger Ramavtalsleverantören att hämta den felaktiga Varan. Ramavtalsleverantören ska stå för alla kostnader om felet beror på densamme. Utskrivet: :43 Sida 18 av 22

19 Felbeställningar Vid felbeställningar kontaktas Ramavtalsleverantörens kundsupport. Det åligger Ramavtalsleverantören att hämta den felaktiga Varan. Avropsberättigad ska stå för alla kostnader om felet beror på densamme. Rutin vid reklamation och retur Reklamation ska föregås av kontakt med Ramavtalsleverantören för instruktion om förfarande. Retur vid reklamation ska ske utan kostnad för Avropsberättigad. Avropsberättigad är dock skyldig att returnera Varan efter Ramavtalsleverantörens anvisningar om Ramavtalsleverantören så begär. Vid retur ska Avropsberättigad ange uppgift om nummer och datum på faktura eller följesedel från Ramavtalsleverantören. Fel i varan a) För fel i Varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller som består i att Varan i övrigt inte uppfyller vad som avtalats om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper eller förpackningar ansvarar Ramavtalsleverantören enligt nedanstående regler. Ramavtalsleverantören har samma ansvar för Underleverantörers material och arbete som för sitt eget. Ramavtalsleverantören ansvar omfattar inte fel som beror på material som Avropsberättigad tillhandahållit eller på konstruktion som denne föreskrivit, om inte Ramavtalsleverantören upptäckt felet. b) Ett fel som visar sig inom ett (1) år efter det att Varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte Ramavtalsleverantören kan visa annat eller detta är oförenligt med Varans eller felets art. Oavsett vad som ovan angetts förlorar Avropsberättigad rätten att åberopa fel om Avropsberättigad inte reklamerar felet inom två (2) år från den ursprungliga leveranstidpunkten. c) Om Leverans inte överensstämmer med avtalad specifikation eller Avropsberättigad vill göra gällande att fel föreligger i levererad Vara ska reklamation göras inom skälig tid, dock senast tio (10) Arbetsdagar, från det att felet uppdagats. Underlåter Avropsberättigad detta förloras rätten att åberopa felet. Efter det att Ramavtalsleverantören från Avropsberättigad fått meddelande om fel som avses i punkt a. ovan, ska Ramavtalsleverantören avhjälpa felet eller företa omleverans med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avropsberättigad har rätt att erhålla omleverans om felet är väsentligt och Ramavtalsleverantören insett eller bort inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för Ramavtalsleverantören. d) Uppfyller inte Ramavtalsleverantören sina förpliktelser enligt punkt c. ovan, får Avropsberättigad skriftligen ge Ramavtalsleverantören en skälig slutlig frist för detta. Har inte Ramavtalsleverantören uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får Avropsberättigad häva kontraktet genom ett skriftligt meddelande till Ramavtalsleverantören. Vid hävning har Beställaren rätt till ersättning för den skada denne lidit. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än tjugo procent (20 %) av det avtalade priset, och omfattar inte ersättning för indirekt förlust. Vid fel av vara äger Avropsberättigad rätt att hålla inne betalning. Utskrivet: :43 Sida 19 av 22

20 E-beställning Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka vid införande av stöd för elektronisk beställning under avtalsperioden. Avbeställning Avbeställning ska ske skriftligt. Om Avtalsleverantören kan visa att Avtalsleverantören haft särskilda kostnader orsakade genom avbeställningen eller minskningen, ska Beställaren till fullo ersätta dessa. Faktura Faktura ska sändas till den fakturaadressen som Beställare angivit vid Avrop. En faktura ska innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Ramavtalsleverantörens och Beställarens namn och adress - Beställarens referens - Momsregistreringsnummer - Specifikation över levererade Varor - Pris i SEK exklusive moms per Vara - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms Faktureringsavgift eller motsvarande avgift accepteras inte. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Betalar inte Beställare i rätt tid, har Ramavtalsleverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Ränta regleras på anmodan av Ramavtalsleverantören på nästkommande faktura. Ramavtalsleverantören ska i detta Ramavtal kunna erbjuda Beställaren e-faktura. Denna ska vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören. Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan Parterna eller via en leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats, E-faktura Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan parterna eller via en leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats, Leverantören bör i detta Ramavtal kunna erbjuda beställaren e-faktura. Denna ska om den erbjuds vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt Utskrivet: :43 Sida 20 av 22

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: 96-21-2014:005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: 96-21-2014 samt källsorteringsenheter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: 96-8-2014 namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: 96-8-2014 Startdatum: Regionalt 2014-10-26 Slutdatum: 2017-04-30 Typ av

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer:

Avtal. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: 96-55-2011 Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: 96-55-2011 tjänster 2012-05-23 Slutdatum: 2013-09-30

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson.

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Översättningstjänster 2012 Referensnr: 96-79-2011:020 Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

2. Avtalsmall - Medicinskt Material

2. Avtalsmall - Medicinskt Material Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-11-03 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Hudvård och Desinfektion Marc Wallgren 1500386 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer