Avtal. Moms reg nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Moms reg nummer:"

Transkript

1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: tjänster Slutdatum: Ramavtal Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Säljare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Säljare: Taxi Public Service Sweden AB Kjell Kimström Kontaktperson: Paul Urvall Org. nr: SE Moms reg nummer: Box 2218 Adress: Drottningholmsvägen Postnummer: Stockholm Postort: Stockholm Sverige Land: Sverige Telefon: +46(0) Mobil: Fax: E-post: et.se AVTAL FÖR TAXIRESOR MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER 1. RAMAVTAL TAXIRESOR 1.1. AVTALSPARTER Detta ramavtal med avtalsnummer har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer , nedan kallat Statens inköpscentral, och Taxi Public Service Sweden, organisationsnummer , nedan kallad Leverantören. Gemensamt kallade parterna RAMAVTALETS SYFTE Ramavtalet syftar till att fastställa de övergripande villkoren för tillhandahållande av taxiresor inom Sverige med tillhörande tjänster för avropsberättigade enligt punkt nedan. Parterna är medvetna om att ramavtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden. Parterna ska sträva efter att inom de ekonomiska ramar som ramavtalet föreskriver anpassa sig till eventuella nya förhållanden som kan uppstå under ramavtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov BAKGRUND OCH OMFATTNING Utskrivet: :17 Sida 1 av 16

2 Efter att Statens inköpscentral genomfört ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) har Statens inköpscentral och Leverantören träffat detta ramavtal. Ramavtalet innebär att Leverantören förbundit sig att på de villkor som anges i förfrågningsunderlaget och i enlighet med detta ramavtal sälja taxiresor inom Sverige, nedan kallat tjänsterna, till avropsberättigade angivna i punkt nedan. Genom parternas ingående av detta ramavtal äger även andra myndigheter, organisationer och statliga bolag, i ramavtalet nämnda som avropsberättigade. Dessa omfattas av den statliga inköpssamordningen och har rätt att göra avrop från Leverantören till samma villkor som Statens inköpscentral äger göra enligt detta ramavtal AVROPSBERÄTTIGADE 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 2 Till staten närstående myndigheter (deltar efter särskild anmälan (fullmakt)) Namn Organisationsnummer Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten (deltar efter särskild anmälan (fullmakt)) Namn Organisationsnummer Chalmers Tekniska Högskola AB, Hjälpmedelsinstitutet (HI) Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning MISTRA Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet (SBI) Stiftelse Svenska Rikskonserter Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag (deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Namn Organisationsnummer Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Leverantören garanterar att ramavtalet fullgörs i konkret överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och regler, inklusive, utan undantag, lagar och regler avseende säkerhet, hälsa, miljö, rättvisa arbetsförhållanden, olaglig diskriminering samt praxis och affärssed. Utskrivet: :17 Sida 2 av 16

3 Leverantören verkar inte i sådana sammanhang som kan rubba förtroendet för Statens inköpscentral eller avropsberättigades verksamhet UNDERLEVERANTÖRER Med underleverantörer avses samtliga bolag/företag/organisationer som Leverantören använder för att utföra förpliktelser i enlighet med detta ramavtal. Detta innebär att även t.ex. dotterbolag till Leverantören är underleverantörer under förutsättning att de verkar inom ramen för detta ramavtal. Mellan Leverantören och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas. Leverantören ska på begäran från Statens inköpscentral kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. Leverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i ramavtalet. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att under ramavtalsperioden kontrollera att Leverantören och de Leverantören svarar för enligt ovan, har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget för att kunna tillhandahålla tjänster med stöd av detta ramavtal. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom en (1) månad räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Leverantören och/eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Om felet är väsentligt äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Ovanstående gäller även förhållandet underleverantör till underleverantör. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet. Ovanstående stycken avser även underleverantörens underleverantör SKATTEKONTROLL Leverantören ska minst var 6:e månad kontrollera att samtliga underleverantörer som nyttjas vid utförande av detta uppdrag fullgör sina skyldigheter avseende registrering, skatter och sociala avgifter. Första kontrollen ska ske vid ramavtalsstart. I det fall en underleverantör inte uppfyller ställda krav avseende registrering, skatter och sociala avgifter ska Leverantören påtala detta till den underleverantör som ej fullgjort sina skyldigheter. Har underleverantören inte åtgärdat felet inom trettio (30) dagar från de att Leverantören påtalade felet äger Leverantören inte rätt att nyttja den aktuella underleverantören vid utförandet av detta uppdrag (avstängs). Underleverantör som i och med ovanstående skrivning avstängts, äger endast rätt att åter nyttjas inom ramen för detta ramavtal efter skriftligt godkännande från Statens inköpscentral. Statens inköpscentral fastställer årsvis och i samråd med Leverantören storleken på skuld som är acceptabel och inte föranleder någon åtgärd. Vid avtalets tecknande är det fastställda beloppet kr för samtliga skulder. Efter avslutad kontroll av registrering, skatter och sociala avgifter, ska en kortfattad rapport skickas till ramavtalsansvarig på Statens inköpscentral för kännedom. Rapporten ska innehålla antalet kontrollerade underleverantörer, antal underleverantörer som har blivit påtalade om att åtgärda fel och antal underleverantörer som blivit avstängda för trafik. Utskrivet: :17 Sida 3 av 16

4 Ovanstående stycken avser även underleverantörens underleverantör PERSONUPPGIFTER I den utsträckning som Leverantörens utförande av tjänsten innefattar behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) ska Leverantören utföra sådan behandling för avropsberättigades räkning såsom avropsberättigads personuppgiftsbiträde. Leverantören får inte behandla personuppgifter i större utsträckning än vad tjänsten i det enskilda fallet erfordrar. Leverantören ska följa PUL och hålla sig informerad om den. För det fall registrerad, Datainspektionen eller tredjeman kontaktar Leverantören och begär information från Leverantören som berör behandling av personuppgift om avropsberättigade, ska Leverantören utan dröjsmål informera avropsberättigad om eventuella kontakter samt hänvisa till avropsberättigad. Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förseelser och ändring samt iaktta vad som fordras för att uppfylla vad PUL vid var tid kräver. Leverantören ska särskilt iaktta Datainspektionens instruktioner och allmänna råd avseende hantering av personuppgifter. Leverantören är införstådd med och accepterar att avropsberättigad myndighet kan komma att registrera information om kontaktuppgifter för företrädare för Leverantören och/eller annan personal som utpekas eller presenteras för avropsberättigad i samband med detta ramavtal. Avropsberättigads behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående sker i enlighet med PUL. Det åligger Leverantören att i vederbörlig ordning informera sådana personer som berörs här av HANDLINGS INBÖRDES ORDNING Ramavtalet består av följande handlingar: 1. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till ramavtalet 2. Detta dokument ( ramavtalet ), inklusive ramavtalsbilagor 3. Förfrågningsunderlaget (diarienummer ) inklusive bilagor, frågor och svar i upphandlingen samt eventuella förtydliganden och kompletteringar 4. Antagen Leverantörs anbud inklusive bilagor För det fall motstridiga uppgifter förekommer gäller handlingarna i ovan nämnd ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Uppgifter i Leverantörens anbud som inte efterfrågats i upphandlingen blir endast giltiga om en skriftlig överenskommelse träffats särskilt angående detta FÖRTECKNING BILAGOR Ramavtalsbilaga 1: Kontaktperson för ramavtalet Ramavtalsbilaga 2: Pris per kommun Ramavtalsbilaga 3: Pris per fast sträcka till/från flygplats i vardera riktning RAMAVTALETS IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET Ramavtalet träder i kraft när Statens inköpscentral och Leverantören undertecknat ramavtalet. Ramavtalet gäller i sexton (16) månader från och med ramavtalstecknande. Utskrivet: :17 Sida 4 av 16

5 Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller sexton (16) månader från ramavtalets ikraftträdande. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En eller flera förlängning (-ar) av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst tjugofyra (24) månader. Förlängning regleras genom tilläggsavtal till ramavtalet. Om Statens inköpscentral fattar beslut att förlänga ramavtalet, har Statens inköpscentral rätt att för enskilda Leverantörer, göra en uppföljning av kraven i förfrågningsunderlaget och Leverantörens åtaganden enligt ramavtalet KONTAKTPERSONER UNDER AVTALSPERIOD Kontaktperson för ramavtalet anges i Ramavtalsbilaga 1, Kontaktperson för ramavtalet. Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas till motparten. Kontaktperson hos Leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Statens inköpscentrals kontaktperson, behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Leverantören i frågor avseende ramavtalet LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Leverantören ska vid avrop erbjuda de tjänster som omfattas av ramavtalet. Leverantören ska utföra de avtalade Tjänsterna vid det datum då ramavtalet tidigast börjar gälla och leverera dessa Tjänster enligt detta ramavtal till samtliga avropsberättigade. Leverantören ska informera avropsberättigade om ramavtalet och verka för att avrop sker i enlighet med ramavtalet. Leverantören ska tillämpa ramavtalsvillkoren även om avropsberättigade inte uttryckligen åberopar ramavtalet vid köp av Tjänster som omfattas av ramavtalet. Leverantören ska tillse och ansvara för att erforderlig kompetens och kapacitet löpande finns att tillgå hos Leverantören under hela ramavtalsperioden avseende samtliga de Tjänster som omfattas av detta ramavtal. Leverantören ska en säkerhetslösning som skyddar mot intrång av obehöriga i systemet. I övrigt framgår Leverantörens åtagande av alla ingående dokument i förfrågningsunderlaget inklusive tillhörande kravspecifikation BOKNINGSKANALER Avrop ska kunna ske via Amadeus GDS-system på anmodan och genom överenskommelse med avropsberättigad. Avrop kan ske efter skälig tid för installation. Avrop ska kunna ske via internetbaserat bokningssystem direkt från avropsberättigad eller via en av avropsberättigad avtalad resebyrå (agent). I de fall internetbaserat bokningssystem används inom detta ramavtal, tillse att det finns möjlighet för respektive avropsberättigad eller av denne anlitad resebyrå (agent) att skapa ett konto för respektive avropsberättigad. Avrop ska kunna ske via telefon SVARSFREKVENS VIA TELEFON, HANDLINGSPLAN/ÅTGÄRDSPLAN OCH VITE KOPPLAT TILL DETTA Vid kontakt av resenär via telefon eller kontakt av administratör för support via telefon ska minst åttio (80) % av samtalen besvaras inom nittio (90) sekunder. Med besvaras avses att den som svarar ska ha påbörjat bokningen eller korrigerande åtgärd inom ovan angiven tid. Utskrivet: :17 Sida 5 av 16

6 Leverantören ska mäta svarsfrekvensen vid två (2) tillfällen per kalenderår, dessa tillfällen bestäms av Statens inköpscentral. Mätningen ska påkallas av Statens inköpscentral i skälig tid innan mättillfället. Statens inköpscentral kommer på anmodan tillsammans med Leverantören gå igenom och analysera dessa resultat. Leverantören ska även sammanställa och översända en rapport en (1) gång per år över det totala antalet mätningar som har utförts per år. Statens inköpscentral kan komma att begära ytterligare mätningar av svarsfrekvensen om Leverantören inte uppfyller ställda kravnivåer enligt ovanstående. Handlingsplan med förebyggande och korrigerande åtgärder Uppfyller inte Leverantören ställda kravnivåer avseende svarstid ska Leverantören skyndsamt uppmärksamma Statens inköpscentral avseende detta. Leverantören ska inom tio (10) arbetsdagar, från att det blev känt för Leverantören att de inte uppfyller avtalad kravnivå eller från det att Statens inköpscentral påkallat fel, presentera en handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla förebyggande och korrigerande åtgärder. Leverantören analyserar samt säkerställer hur Leverantören fortsättningsvis ska uppfylla avtalad kravnivå enligt ovanstående. Handlingsplanen ska på anmodan av Statens inköpscentral presenteras av Leverantören på ett protokollfört möte med Statens inköpscentral. Om Leverantören inte presenterar en handlingsplan inom tio (10) arbetsdagar från att det blev känt för Leverantören att de inte uppfyller avtalad kravnivå enligt ovanstående, utgår vite. Vite utgår om två tusen (2000) SEK exklusive mervärdesskatt per påbörjad period om sju (7) dagar i maximalt trettiofem (35) dagar. Vite regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter rutinen trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura PARTERNAS ÅTAGANDE Parterna ska kontinuerligt hålla varandra underrättade om samtliga framsteg som görs inom ramen för ramavtalet, vilka kan medföra rationaliseringar, som avropsberättigade ska kunna utnyttja. Parterna ska aktivt verka för att information om detta ramavtal finns och sprids till avropsberättigade angivna i punkt ovan och till Leverantören där det är tillämpligt UPPFYLLANDE AV KRAV De tjänster som levereras av Leverantören med stöd av detta ramavtal ska uppfylla de i upphandlingen ställda kraven under hela ramavtalets giltighetstid. Statens inköpscentral genomför löpande uppföljning av ställda krav i upphandlingen under ramavtalsperioden. Om Leverantören inte längre uppfyller ställda krav ska Leverantören åtgärda detta snarast, dock senast inom 14 arbetsdagar från det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Leverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav. Om bristen inte är oväsentlig och det har passerat mer än en (1) månad från den tidpunkt bristen anmäldes, eller borde ha anmälts, har Statens inköpscentral rätt att häva Ramavtalet, punkt Utskrivet: :17 Sida 6 av 16

7 1.18. MILJÖREDOVISNING Leverantör ska redovisa koldioxidutsläpp från förmedlade tjänster baserat på antal fordonskilometer. Redovisningen sker enligt överenskommelse en (1) gång per år i enlighet med Förordningen (2009:907) om miljöledning för statliga myndigheter. Periodiciteten kan komma att ändras under pågående ramavtalsperiod om härav följer på ny förordning. Redovisningen ska som minimikrav uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för redovisning av koldioxidutsläpp, vilket innebär att beräkningar får ske med schablonvärden för utsläpp per fordonskilometer för respektive transportsätt, i detta fall måste det tydligt framgå att redovisningen baseras på schablonvärden. Redovisningen ska levereras på anmodan av respektive avropsberättigad så att bearbetning av data hos Leverantören underlättas. Redovisningen ska innehålla källhänvisningar för grunddata (utsläppsvärden) som beräkningen grundas på. Leverantören ska vara beredd på att utveckla och förbättra metoder för beräkning i samverkan med Statens inköpscentral. Om Leverantör har klimatkompenserat tjänsten, ska detta anges separat. Redovisningen av koldioxidutsläpp ska dock alltid avse utsläpp före eventuell kompensering FÖRSÄKRING OCH TILLSTÅND Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla försäkring för utförande av tjänsterna och en ansvarsförsäkring till ett betryggande belopp med hänsyn tagen till ramavtalets art och omfattning. Försäkringen ska gälla under hela ramavtalsperioden. På begäran av Statens inköpscentral tillställer Leverantören bevis om giltig ansvarsförsäkring. Leverantören ska inneha tillstånd för utförande av tjänsten. Leverantören ska omedelbart meddela Statens inköpscentral om förändringar sker avseende för Leverantören utfärdade tillstånd med anknytning till detta ramavtal MARKNADSFÖRING Marknadsföring av ramavtalet föregås av samråd mellan Statens inköpscentral och Leverantören. Material som avser ramavtalet och som på något sätt distribueras till avropsberättigad, ska godkännas av Statens inköpscentral innan materialet används. Leverantören ska i marknadsföring riktad mot avropsberättigad, alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om ramavtalets omfattning, hur korrekt avrop ska gå till och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta ramavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av ramavtalet. Hänvisning till Statens inköpscentral eller avropande i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Leverantören utan Statens inköpscentrals eller avropandes skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att ramavtalet upphört att gälla. Statens inköpscentrals eller avropandes logotyp och/eller sigill, får endast användas efter Statens inköpscentrals eller avropandes skriftliga godkännande GENOMFÖRANDE Leverantören ska utföra tjänsterna enligt detta ramavtal med största omsorg, enligt överenskommen specifikation samt på ett i övrigt i allt fackmannamässigt sätt. Tjänsterna ska vidare alltid utföras professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen och med tillvaratagande av avropsberättigades intresse. Utskrivet: :17 Sida 7 av 16

8 Leverantören ska erbjuda taxiresenärer enligt detta ramavtal samma förmåner som tillkommer övriga taxiresenärer. Leverantören är medveten om att det i Staten finns ett generellt förbud mot att använda intjänade bonuspoäng, av avropsberättigad betalda resor i tjänsten, för privat bruk. I de fall avropsberättigad vill använda denna typ av bonuspoäng för betalning av taxiresor i tjänsten, kan överenskommelse om detta ske med Leverantören GRÄNSÖVERSKRIDANDE TAXIRESOR Gränsöverskridande taxiresor från/till Sverige ska kunna ske till och från angränsande länder (Finland, Norge och Danmark). I de fall taxiresan påbörjas i Sverige ska anbudsgivaren tillämpa det pris i ramavtalsbilaga 2, pris per kommun, som angivits för respektive kommun där taxiresan påbörjas. I de fall taxiresan påbörjas i ett angränsande land till Sverige ska anbudsgivaren tillämpa det pris i ramavtalsbilaga 2, pris per kommun, som angivits för respektive kommun där taxiresan avslutas AVROPSRUTINER För att kunna boka taxiresor måste avropsberättigad vara ansluten till Leverantören. Avropsberättigade ska via en länk på avropa.se anmäla sig för anslutning till Leverantörens system. Leverantören ska skyndsamt se till att avropsberättigade kan avropa enligt ramavtalet. Det ska vara överenskommet mellan avropsberättigad och Leverantören hur anslutningen av resenärer/bokare/administratörer ska ske. För att en administratör ska kunna boka taxiresor åt andra måste administratören vara ansluten med s k administratörsrättigheter, dessa rättigheter ordnas i samarbete mellan avropsberättigad och Leverantören. AVROP VIA AMADEUS GDS-SYSTEM I de fall då avropsberättigad vill att avropsberättigads avtalad resebyrå (agent) ska boka sina resenärer via Amadeus GDS-system, måste ev. en installation av Leverantörens system utföras i samarbete och efter överenskommelse med Leverantören, avropsberättigad och avtalad resebyrå (agent). Tidsåtgången kan vara omfattande p.g.a. att ex. vis backoffice-system för hantering av avropsberättigad, ska integreras med Leverantörens system. AVROP VIA INTERNET I de fall då avropsberättigad vill att resenär/administratör/annan ska kunna boka resenär via Internet, måste alla resenärer hos respektive avropsberättigad ha ett individuellt konto hos Leverantören. Kontot måste innehålla tillräcklig information för att spårbarhet och fakturering ska fungera. Resenär/administratör/annan måste ha ett giltigt logg-in och lösen för att boka egna taxiresor eller taxiresor åt andra registrerade resenärer hos avropsberättigade. AVROP VIA TELEFON I de fall då avropsberättigad vill att resenär/administratör/annan ska kunna boka resenär via telefon, måste alla resenärer hos respektive avropsberättigad ha ett individuellt konto hos Leverantören. Kontot måste innehålla tillräcklig information för att spårbarhet och fakturering Utskrivet: :17 Sida 8 av 16

9 ska fungera. Resenär/administratör/annan måste ha ett giltigt logg-in och lösen för att boka egna taxiresor eller taxiresor åt andra registrerade resenärer hos avropsberättigade FAKTURERING EFTER UTFÖRD TJÄNST Avropsberättigad kan på anmodan begära samlingsfakturering eller fakturering per avropad taxiresa och per avropande individ per avropsberättigad. Fakturaunderlag/följesedel från anbudsgivaren ska innehålla minst följande poster; namn, datum, klockslag för start och slut av resan, resans startpunkt och slutpunkt, pris, resans längd. På anmodan från avropsberättigad ska ovanstående poster kunna lämnas till olika betalkortsystem, resekonton eller reseadministrativa system som E-Builder eller likvärdigt system. Förutom de ovanstående posterna ska anbudsgivaren på anmodan från avropsberättigad kunna precisera ytterligare fem (5) st. innehållsposter på fakturan med utrymme för minst 20 tecken per post. Avropsberättigad betalar efter rutinen 30 dagar netto efter emottagen faktura. Villkoret gäller även för fakturor som avser dröjsmålsräntor. Faktureringsavgift eller annan avgift får inte tillkomma E-FAKTURA En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. En e-faktura kan skickas direkt mellan två (2) parter eller via en mellanhand, en s. k. fakturaväxel. Det finns olika tekniska standarder för e-fakturor. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor. E-fakturering är ett koncept som bygger på att en leverantör skickar e-fakturor. Leverantören bör för avrop på detta avtal kunna erbjuda elektroniska fakturor. Dessa ska vara av standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) enligt överenskommelse mellan Leverantören och avropsberättigad PRIS OCH ANNAN ERSÄTTNING Leverantören äger rätt till betalning för utförda och av avropsberättigad avropade godkända tjänster enligt mellan parterna i detta ramavtal överenskomna prislistor. Priser anges i SEK exklusive moms. Det finns två (2) st. prislistor som tillämpas i detta ramavtal, ramavtalsbilaga 2, pris per kommun och ramavtalsbilaga 3, pris per fast sträcka till/från flygplats i vardera riktning. I ramavtalsbilaga 2, pris per kommun, är priset i tre (3) delar. Dessa tre (3) delar består av grundavgift, avgift för varaktighet (pris per timme) och avgift för färdens sträcka (pris per kilometer). Dessa tre (3) delar utgör tillsammans den färdavgift som avropsberättigad ska ersätta leverantören med. Leverantör ska tillämpa det pris i ramavtalsbilaga 2, pris per kommun, som angivits för respektive kommun där taxiresan påbörjas. Detta gäller oberoende av längden på taxiresan och om slutdestinationen är i en annan kommun än där taxiresan påbörjades. Det finns tre (3) typer av taxiresor som ska prissättas med ramavtalsbilaga 2, pris per kommun som grund. - Pris för egen bil Utskrivet: :17 Sida 9 av 16

10 - Pris med två (2) olika avdrag enligt Krav 13 i Kravspecifikationen, delad taxibil vid samåkning för tre (3) respektive fem (5) passagerare. - Pris med två (2) tillägg enligt Krav 14 i Kravspecifikationen, egen taxibil för färd via en eller flera icke förbeställda adresser som förutsätts befinna sig i samma geografiska riktning som slutdestinationen. De icke förbeställda adresserna bestäms av den resenär som påbörjar taxiresan vid startpunkten. I ramavtalsbilaga 3, pris per fast sträcka till/från flygplats i vardera riktning, är priset för egen (hel) bil per fast sträcka i vardera riktning. Detta pris utgör den färdavgift som avropsberättigad ska ersätta leverantören med. De fasta sträckorna i vardera riktning är de mest frekventerade sträckorna från/till flygplatser, övriga transporter till/från flygplatser prissätts med ramavtalsbilaga 2, pris per kommun som grund. I de fall anbudsgivaren under ramavtalsperioden tillämpar kampanjer eller andra marknadsaktiviteter som innebär reducering av priser för taxiresor, ska avropsberättigade få tillgång till dessa priser, om de är lägre än de angivna priser i ramavtalsbilaga 2 och 3. Detta ska alltid tillämpas vid avrop utan att detta behöver regleras särskilt. Pris för bokad taxiresa ska alltid fastställas och presenteras vid bokningsögonblicket och vara framräknat med ramavtalsbilaga 2 eller 3 som grund. Pris ska alltid framgå vid varje enskilt bokningstillfälle PRISJUSTERING Avtalad ersättningsnivå gäller i sexton (16) månader från avtalets undertecknande. Därefter kan årliga prisjusteringar ske. Samma princip för prisjustering gäller även under eventuella förlängningsperioder. Prisjusteringar ska baseras på SCB:s "Färdtjänstindex" för årliga kostnadsförändringar med oktober månad som avstämningsmånad. Part som önskar åberopa prisjustering ska skriftligen meddela den andra parten detta, redovisning av förändring av index och önskad ny nivå, senast en (1) månad innan parten önskar att prisjustering ska träda i kraft. Till dess nytt pris överenskommits gäller vad som senast överenskommits DRÖJSMÅL MED BETALNING Leverantören har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) i de fall avropsberättigad myndighet inte betalar i rätt tid. Eventuella anspråk regleras på anmodan av Leverantören. Dröjsmålsränta utgår inte om avropsberättigad myndighet bestrider fakturan Avropsberättigad myndighet har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Leverantören åläggs att betala vite och inte betalar i rätt tid. Eventuella anspråk regleras på anmodan av avropsberättigad myndighet ADMINISTRATIONSERSÄTTNING Leverantören ska till Statens inköpscentral erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under detta ramavtal. Ersättning för detta ramavtal uppgår till nollkommasju (0,7) % av anbudsgivares försäljning inom avtalet för alla kategorier och klasser. Utskrivet: :17 Sida 10 av 16

11 Leverantören ska till Statens inköpscentral lämna en redovisning av till avropsberättigade försålda tjänster som ingår i ramavtalet. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartal fakturerat belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för Leverantören. Redovisning ska lämnas senast den 30:e i månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperioder,...Sista datum för redovisning 1 januari - 31 mars,...30 april 1 april - 30 juni,...30 juli 1 juli - 30 september,...31 oktober 1 oktober - 31 december,...30 januari Efter mottagen redovisning fakturerar Statens inköpscentral en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan förfaller till betalning 30 dagar från fakturans utställandedatum. Statens inköpscentral fakturerar administrationsavgiften och övriga avgifter med Svefaktura. Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att utgå med femtusen (5 000) kronor för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften utgår om Leverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom 10 arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. I de fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om tiotusen (10 000) kronor alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet. Vite förfaller till betalning vid nästföljande redovisad försäljning. Leverantören åtar sig att medverka i de övriga uppföljningar av användningen av ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. På begäran tillhandahåller Leverantören en årlig sammanställning avseende vilka avropsberättigade som avropat på ramavtalet samt volym. Formerna för redovisning kan ändras under avtalsperioden REVISION Statens inköpscentral ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Leverantörens anbud och åtagande är i enlighet med ramavtalet. Revision omfattar även Leverantörens underleverantörer och i förekommande fall underleverantörens underleverantör. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Leverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Leverantören stå för samtliga kostnader hänförda till revisionen. Med anlitande av en av Statens inköpscentral utsedd revisor, ska kontroll även kunna ske av att Leverantören fullgjort sina åtaganden. Leverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som Statens inköpscentral behöver Utskrivet: :17 Sida 11 av 16

12 för att genomföra revisionen t.ex. fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. I de fall Statens inköpscentral vid revision enligt detta avsnitt finner att Leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om tiotusen (10 000) kronor alternativt rätt att med omedelbar verkan häva ramavtalet. Då vite grundar sig på felaktigt redovisad försäljning enligt punkt kommer en korrigering att göras av det belopp som Statens inköpscentral fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer ej att återbetalas. Vite förfaller till betalning vid nästföljande redovisad försäljning (Administrationsersättning till Statens inköpscentral). I det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden i den utsträckningen att vite utgår vid mer än ett (1) tillfällen under en tolv (12) månaders period, äger Statens inköpscentral rätt att häva ramavtalet med omedelbar verkan REDOVISNING AV STATISTIK Leverantören ska rapportera statistik enligt nedan avseende tjänsterna som omfattas av hela ramavtalet. Rapportering ska ske var tredje (3) månad under hela ramavtalsperioden totalt för hela ramavtalet till Statens inköpscentral. Den första rapporten ska vara Statens inköpscentral tillhanda senast fyra (4) månader efter detta ramavtals undertecknande och avse de första tre (3) månaderna av ramavtalsperioden. Därefter ska rapportering ske senast trettio (30) dagar efter utgången av varje påföljande tre (3) månadersperiod. Om statistiken på tjänsterna inte levererats senast trettio (30) dagar efter utgången av en tre (3) månadersperiod utgår ett vite om SEK per varje sådan försening. Dessutom ska Leverantören senast en (1) månad efter att detta ramavtal upphört att gälla, tillställa Statens inköpscentral en slutrapport med rapportering avseende hela avtalstiden. Statistiken ska, om Statens inköpscentral så begär, lämnas på en CD-ROM-skiva med uppgifter läsbara i Microsoft Word och/eller Excel format. På anmodan från avropsberättigad myndighet ska Leverantören även årsvis kunna redovisa statistik per avropsberättigad myndighet till respektive avropsberättigad och Statens inköpscentral. För alla taxiresor ska statistiken minst innehålla följande: Översikt för totalt antal bokningar, total genomsnittlig tidsåtgång i minuter, total genomsnittslängd i km för taxiresorna och total genomsnittligt pris i kronor för taxiresorna. För nedanstående taxiresor ska statistiken minst innehålla följande: antal bokningar, genomsnittligt pris i kronor, genomsnittlig längd i km och genomsnittlig tidsåtgång i minuter. (a) från område och kommun till område och kommun (b) från område och kommun till flygplatser (c) från område och kommun till tågstationer (d) från flygplatser till kommun och område (e) från tågstationer till kommun och område Ekonomisk uppföljning och statistik ska på anmodan kunna lämnas för enskild resenär, enskild sträcka, och kostnadsställe till respektive avropsberättigad myndighet och totalt för Utskrivet: :17 Sida 12 av 16

13 ramavtalet till Statens inköpscentral. Rapporter över de kostnadsreduktioner i kr och procent som uppstått genom samåkning ska kvartalsvis och årsvis på anmodan kunna tas fram per kostnadsställe till respektive avropsberättigad myndighet samt totalt för ramavtalet till Statens inköpscentral AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER Leverantören ska rapportera samtliga anmälda avvikelser och reklamationer inom tio (10) helgfria arbetsdagar för respektive avropsberättigad myndighet och totalt för ramavtalet, till Statens inköpscentral. På anmodan från avropsberättigad ska avvikelser och reklamationer redovisas till respektive avropsberättigad SEKRETESS Leverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta ramavtal. Leverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Leverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna F-SKATTEBEVIS Om giltighetstiden för F-skattebevis går ut under ramavtalstiden ska Leverantören utan dröjsmål sända kopia av nytt giltigt F-skattebevis till Statens inköpscentrals kontaktperson för ramavtalet ANTIDISKRIMINERING Leverantören förbinder sig att vid utförande av tjänstekontraktet i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under avtalstiden. Den lag som gäller vid avtalstidens början är diskrimineringslagen (2008:567). Leverantören ska på begäran av Statens inköpscentral inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Leverantörens förbindelse enligt ovan: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om ramavtalsleverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförandet av ramavtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Leverantören är dessutom skyldig att på Statens inköpscentrals begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Leverantörens verksamhet enligt a-c ovan. Informationen ska redovisas till Statens inköpscentral senast en (1) månad efter begäran om det inte träffas en separat överenskommelse om annan tidpunkt i det enskilda fallet. Denna uppföljning kan ske dels genom Statens Inköpscentrals handläggare/tjänstemän eller genom ett revisionsbolag. Lämplig tidpunkt för uppföljning är t ex vid utlösande av angivna optioner på förlängning av ramavtalstiden. Utskrivet: :17 Sida 13 av 16

14 Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att visa upp eller om Leverantören vid utförandet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som angetts ovan, ska avtalsvite utgå till Statens inköpscentral med kronor per konstaterad avvikelse och maximalt kronor/år. Eventuella anspråk regleras på anmodan av avropsberättigad ÄNDRING OCH TILLÄGG Ändringar och/eller tillägg till ramavtalet får endast göras om de inte väsentligen förändrar ramavtalet, samt är förenliga med LOU. Ändringar av eller tillägg till detta ramavtal ska skriftligen vara undertecknad av behörig företrädare för Statens inköpscentral och Leverantören för att vara gällande ÖVERLÅTELSE Ramavtalet får inte helt eller delvis överlåtas till annan juridisk person utan skriftligt godkännande av Statens inköpscentral. Detta gäller även rätten att uppbära betalning enligt detta ramavtal. Statens inköpscentral äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta ramavtal, till ny organisation eller organisationsform för det fall Statens inköpscentral byter till sådan ny organisation eller organisationsform FORCE MAJEURE Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse, har endera parten rätt att häva ramavtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar av befrielsegrund som nämns i denna punkt HÄVNING, ALLMÄNT Ramavtalet hävs med automatik om förvaltningsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av Leverantören. Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från Leverantören till Statens inköpscentral HÄVNING, PARTERNAS RÄTT ATT SÄGA UPP RAMAVTALET Endera parten äger rätt att häva ramavtalet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt villkoren. En hävning ska vara skriftlig, varpå en period om 30 dagar börjar löpa. Vidtas inte rättelse inom uppsägningsperioden upphör ramavtalet. Hävning med omedelbar verkan får ske om motparten vid upprepande tillfällen har gjort sig skyldig till hävningsgrund enligt detta avsnitt. Detta oavsett om bristen åtgärdats eller inte. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader i väsentlig mån brustit i förpliktelser enligt ramavtalet HÄVNING, STATENS INKÖPSCENTRALS RÄTT ATT SÄGA UPP RAMAVTALET Utskrivet: :17 Sida 14 av 16

15 Statens Inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan häva ramavtalet om: a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar eller annars kan anses vara på sådant obestånd att Leverantören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. b) Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter, eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud. c) Det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av ramavtal. d) Leverantören inte längre uppfyller de krav som ställts i upphandlingen och denna brist inte är oväsentlig och det har passerat mer än en (1) månad från det att bristen anmäldes eller borde ha anmälts. e) Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning av omsättning på sådant sätt att vite utgår vid mer än ett (1) tillfälle under en sammanhängande tolv (12) månadersperiod. f) Leverantören vid upprepande tillfällen inte inkommer med handlingsplan och/eller att Leverantören vid upprepade tillfällen, trots att Statens inköpscentral har påtalat vid fler än ett tillfälle att Leverantören inte uppfyller avtalad kravnivå avseende svarstid i enlighet med punkt LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Om lag eller förordning ändras eller tillkommer inom upphandlingsområdet ska dessa gälla för ramavtalet. Vid avropstillfället ska Beställaren kunna ställa krav enligt nytillkomna lagar, förordningar och ändringar TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta ramavtal eller därmed sammanhängande rättsförhållande ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, och i andra hand av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuell tvist avseende ramavtalet får inte medföra att Leverantören inställer pågående åtaganden enligt detta ramavtal. Utskrivet: :17 Sida 15 av 16

16 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Ort / datum: Säljare: Taxi Public Service Sweden AB Ort / datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Utskrivet: :17 Sida 16 av 16

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: 96-8-2014 namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: 96-8-2014 Startdatum: Regionalt 2014-10-26 Slutdatum: 2017-04-30 Typ av

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: 96-21-2014:005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: 96-21-2014 samt källsorteringsenheter

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson.

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Översättningstjänster 2012 Referensnr: 96-79-2011:020 Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer