Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:"

Transkript

1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: :005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: samt källsorteringsenheter (C) (Arkiv- och förvaringslösningar) Slutdatum: Ramavtal Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Stefan Persson Säljare: Kontaktperson: Senab AB Peter Almgren Org. nr: SE Moms reg nummer: SE Adress: Box 2218 Adress: Box 7164 Postnummer: Postort: Land: Telefon: Postnummer: STOCKHOLM Sverige Postort: Land: STOCKHOLM Sverige Telefon: Mobil: Mobil: Fax: E-post: iet.se Fax: E-post: m 1. Ramavtal 1.1 Ramavtal Ramavtal Ramavtal med avtalsnummer :005, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, organisationsnummer , och Ramavtalsleverantören Senab AB, organisationsnummer Ramavtalsleverantören ansvarar för anställd, företrädare och eventuell underleverantörs arbete såsom för eget arbete Definitioner Förklaring till begrepp som ingår i Ramavtalet. Allmänna villkor Allmänna villkor reglerar alla Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för Kontraktets fullgörande som gäller mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören. Arbetsdag Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Utskrivet: :35 Sida 1 av 43

2 Avrop Med Avrop avses Beställarens köp av Vara genom användande av detta Ramavtal. Avropsordning Rangordning - Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i ramavtal. Avropsberättigad myndighet tillämpar villkoren i avtalet genom att direkt vända sig till den ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Vid förnyad konkurrensutsättning ska parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet. Dessa villkor får vid behov preciseras och kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till Ramavtalet. Avropsberättigad myndighet inbjuder samtliga Ramavtalsleverantörer att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet. Beställare Med Beställare avses avropsberättigade myndigheter, d.v.s. statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten enligt avsnitt Avropsberättigade. DDP Delivery Duty Paid - innebär att Ramavtalsleverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att produkten finns tillgänglig på den plats i Sverige som angivits i avropsförfrågan. Huvuddokument Med Huvuddokument avses detta dokument, vilket särskilt reglerar förhållandet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör. Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som träffas mellan Beställare och Ramavtalsleverantör i samband med Avrop från Ramavtalet. Leverans Leverans som ska ske i enlighet med Kontraktet. Part Med Part avses Ramavtalsleverantör och Statens inköpscentral. Ramavtal Med Ramavtal avses det signerade avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. Tjänster Med tjänster avses produktrelaterade tjänster t.ex. inbärning, montering, utplacering och efterdragning. Typfall Med typfall avses, av Statens inköpscentral, utvalda varor som anbudsgivaren lämnar anbud på.typfallen utgör sedermera Varor som går att avropa från rangordnat avropsförfarande. Utskrivet: :35 Sida 2 av 43

3 Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår Ramavtalsleverantören med tjänster som omfattas av Ramavtalet. Underleverantör kan inte teckna Kontrakt med Beställare. Vara De Varor som omfattas av Ramavtalet Bakgrund Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Beställare kan utan att själv genomföra upphandling göra Avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet ska Ramavtalsleverantör till Beställare tillhandahålla de Varor som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och Kontraktet Avtalshandlingar Ramavtalet består av följande handlingar: Detta Ramavtal Bilaga Allmänna villkor Bilaga Kontaktuppgifter Ramavtalsleverantör Bilaga Kravspecifikation Bilaga Prisbilaga Bilaga Kravkatalog vid förnyad konkurrensutsättning Ramavtalets handlingars inbördes ordning Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om Ramavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i nedan angivna ordning. 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalet 2. Detta avtalsdokument (Ramavtalet) 3. Skriftliga ändringar eller tillägg till Ramavtalsbilagor 4. Ramavtalsbilagor 5. Förfrågningsunderlag 6. Kompletteringar och förtydliganden till Ramavtalsleverantörens anbud 7. Ramavtalsleverantörens anbud med bilagor Inga andra handlingar än ovan nämnda gäller. Innehåller Ramavtalsleverantörens anbud uppgifter som inte efterfrågas blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse tecknas särskilt angående detta. En hänvisning till Ramavtalsleverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande är inte giltiga Ramavtalets ikraftträdande och giltighetstid Ramavtal träder i kraft efter att det signerats av båda parter. Ramavtalets löptid är tjugofyra (24) månader från och med avtalsspärrens upphörande och upphör därefter att gälla utan uppsägning. Eventuell förlängning av Ramavtal sker på initiativ av Statens inköpscentral. Förlängning av avtalsperioden kan uppgå till högst tjugofyra (24) månader Omfattning Ramavtalet omfattar varor för Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter som exempelvis postsorteringsenheter, vägghängd förvaring, arbetsbänk med förvaring, källsorteringsskåp, materialskåp. Utskrivet: :35 Sida 3 av 43

4 1.1.8 Avropsberättigade Ramavtalet kommer att kunna användas för avrop av statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som lämnat fullmakt. Myndigheter under regeringen deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Myndigheter under riksdagen och andra statliga offentligt styrda organ deltar med stöd av att de har lämnat fullmakt till Statens inköpscentral att upphandla ramavtal för deras räkning. Nedan följer de myndigheter och organisationer som är avropsberättigade. Myndigheter under regeringen (se SCB:s Allmänna myndighetsregister för detaljerad information, Apotekens Service AB Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Radiotjänst i Kiruna AB Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Riksteatern Specialfastigheter Sverige AB Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Röda korshemmet - Röda Korsets Högskola Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Sveriges Riksbank Kontaktpersoner Under hela ramavtalsperioden ska det finnas en ramavtalsansvarig kontaktperson hos Ramavtalsleverantören. Kontaktpersonen ska ha behörighet att på Ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Ramavtalsleverantören i frågor avseende Ramavtalet. Byte av kontaktperson ska ske skriftligen och utan dröjsmål meddelas motparten Parternas förhållningssätt Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka, Ramavtalet och Kontrakten. Ramavtalsleverantören ska inte verka i sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Beställares verksamhet. Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör är skyldiga att vara väl förtrogna med Utskrivet: :35 Sida 4 av 43

5 Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. Händelser som inträffar under Ramavtalets avtalsperiod ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade parter. Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör ska föra en löpande dialog för att upprätthålla en god avtalsrelation. I samband med avtalsstart sker ett uppstartsmöte, därefter träffas parterna kontinuerligt, dock minst en (1) gång per år för uppföljning av Ramavtalet om inte Statens inköpscentral meddelar något annat. Statens inköpscentral kallar till dessa möten. Vardera part uppbär sina egna kostnader i samband med aktuella möten. All kommunikation och dokumentation som sker med Statens inköpscentral ska vara på svenska om inte annat överenskommits Ramavtalsleverantörens åtagande Omfattning Ramavtalsleverantören ska vid Avrop tillhandahålla de Varor som omfattas av Ramavtalet och i enlighet med vad som anges i Ramavtalet och Kontraktet. Marknadsföring Ramavtalsleverantören äger inte rätt att med hänvisning till Ramavtalet, marknadsföra eller erbjuda Vara som inte omfattas av Ramavtalet. Rutiner Ramavtalsleverantören ska ha dokumenterade rutiner för ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal. Uppföljningar Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. Kontroll av upphandlingsföremålet Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att den Vara som Ramavtalsleverantören tillhandahåller inom Ramavtalet ingår i upphandlat ramavtalsområde. Statens inköpscentral äger rätt att ta bort Vara som enligt Statens inköpscentral tolkning inte ingår i upphandlat ramavtalsområde. I händelse av oenighet ska Statens inköpscentral ha tolkningsföreträde. Statens inköpscentral äger rätt att neka tillhandahållande eller försäljning av sådana varor som enligt Statens inköpscentrals tolkning inte efterfrågats i upphandlingsunderlaget. Uppfyllande av krav och avtalad kvalitet Ramavtalsleverantören ska under hela Ramavtalets giltighetstid uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven. Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla Leveranser av Varor under ramavtalsperioden. Leveranser ska utföras med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Varorna ska alltid utföras och levereras professionellt, med iakttagande av god sedvänja inom branschen. Leveranskapacitet Ramavtalsleverantören ska tillsammans med sina Underleverantörer ha resurser, kapacitet och förmåga att leverera Varor till Beställare i hela Sverige under Ramavtalets hela giltighetstid. Utskrivet: :35 Sida 5 av 43

6 Den leveranskapacitet som Ramavtalsleverantör angivit i sitt anbud ska hållas intakt under Ramavtalets giltighetstid. Stabil och långsiktig avtalsrelation Ramavtalsleverantör ska i samverkan med sina eventuella Underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig avtalsrelation vad gäller Leverans av Varor under hela Ramavtalets respektive Kontraktets giltighetstid. Storkundsförhållande Ramavtalsleverantörens försäljning till Beställare ska präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och staten. Detta ska gälla även vid mindre Avrop. Beställare som är berättigad att göra Avrop får inte vägras Avropssvar eller Leverans av de Varor som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider ska Beställare tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade kunder. Ramavtalsleverantören åtar sig att informera Beställare om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med dess villkor. Ramavtalsleverantören ansvarar för att uppmärksamma Beställare på felaktigheter eller specifikation som uppenbart till nackdel för Beställare. Försäkringar Giltig försäkring ska finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och gälla under hela Ramavtalets respektive Kontraktens avtalsperiod. Det åligger Ramavtalsleverantör att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig försäkring för sin verksamhet och de Varor som erbjuds. Försäkringarna ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och Varornas art och omfattning. Ramavtalsleverantör ska på begäran från Statens inköpscentral kunna visa upp giltigt försäkringsbevis. E-beställning Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka vid införande av stöd för elektronisk beställning under avtalsperioden. Avropsansvar Ramavtalsleverantör ska vid Avrop tillhandahålla de Varor som ingår i Ramavtalet. De leveransvillkor som avtalats i Allmänna villkor ska tillämpas vid Avrop. Ramavtalsleverantör ska alltid lämna svar på en Avropsförfrågan. I de fall Ramavtalsleverantör inte kan erbjuda efterfrågad Vara ska Ramavtalsleverantör ange detta i Avropssvaret samt orsaken till varför Ramavtalsleverantör inte kan erbjuda efterfrågad Vara. Vägran eller oförmåga att leverera Varor som omfattas av Ramavtalet till gällande villkor vid upprepade tillfällen resulterar i att reglerna i avsnitt Förtida upphörande, blir tillämpliga. Med upprepade tillfällen avses att Ramavtalsleverantören vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader har brustit i förpliktelser enligt detta stycke. Informationsplikt till Beställare Ramavtalsleverantör åtar sig att informera Beställare om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet Vite I de fall Ramavtalsleverantören inte uppfyller de obligatoriska kraven och Ramavtalsleverantören inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom, Utskrivet: :35 Sida 6 av 43

7 äger Statens inköpscentral rätt att kräva vite om kronor per vecka till dess bristen är åtgärdad. Vitet utgår under högst fem (5) veckor. Har Ramavtalsleverantören inte åtgärdat bristen inom gränsen för det maximala vitet äger Statens inköpscentral rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan Ansvarsbegränsning Ramavtalsleverantören ansvarar för samtliga skador som Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören ansvarar för, orsakar genom fel eller försummelse. Ramavtalsleverantörens skadeståndsansvar är begränsat till direkt skada, dock högst med ett belopp per skadetillfälle motsvarande det belopp som är högst av 35 basbelopp respektive 20% av kontraktssumman per avrop. Som direkt skada ska även anses förlust av data. Ansvarsbegränsningen enligt detta stycke omfattar inte viten, prisavdrag eller räntor. Ramavtalsleverantören ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada inklusive Statens inköpscentrals eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje part. Begränsningen i detta stycke äger inte tillämpning om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet. Part som gör gällande att kontraktsbrott föreligger ska vidta alla erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada såvitt detta kan ske utan oskälig kostnad och olägenhet Krav på säkerhet vid leverans Ramavtalsleverantören ska ansvara för att Varan uppfyller i lag, förordning eller av tillsynsmyndighet vid tidpunkten för Leverans angivna krav på säkerhet. Under den tid Statens inköpscentrals/beställarens personal vistas hos Ramavtalsleverantören svarar Ramavtalsleverantören för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. Motsvarande samordningsansvar åligger Beställaren när Ramavtalsleverantörens personal vistas hos Beställaren. Parterna förbinder sig, envar beträffande sin personal, att informera om skyldighet för var och en att följa de anvisningar som den andra parten lämnar i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Konstruktionsansvar Ramavtalsleverantören ska ha fullt konstruktionsansvar även om konstruktionsförslag framförs av Beställare. Konstruktionsansvaret innebär att Ramavtalsleverantören ansvarar för att Varan uppfyller alla krav enligt detta Ramavtal samt även i övrigt fyller skäliga uppgifter på bland annat säkerhet, funktionsduglighet, ändamålsenlighet, underhållsmässighet, styrka, hållbarhet och miljöanpassning. Beställarens godkännande av ritning, konstruktion eller Vara innebär inte att Ramavtalsleverantören befrias från sitt konstruktionsansvar Funktionsbrevlåda Ramavtalsleverantören ska ha en e-postadress till en funktionsbrevlåda (icke personbunden e-postadress) till vilken Beställare ska kunna skicka frågor och avropsförfrågningar. Ramavtalsleverantören ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt Faktura Ramavtalsleverantören ska kunna hantera elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelser mellan Ramavtalsleverantören och Statens inköpscentral Underleverantör/Återförsäljare Om Ramavtalsleverantören använder Underleverantör för att utföra del av ramavtalsåtagandet, ansvarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina Underleverantörers arbete så som för sitt eget. Ramavtalsleverantören har inte rätt att till Underleverantör Utskrivet: :35 Sida 7 av 43

8 delegera rätten att ta emot avropsförfrågan (förnyad inbjudan om att lämna anbud), lämna avropssvar, teckna Kontrakt eller fakturera Beställaren. Ramavtalsleverantören har inte rätt att delegera rättigheter till återförsäljare att mottaga Avrop och leverera Varor som omfattas av Ramavtalet. Statens inköpscentral får under hela avtalsperioden kontrollera att angivna Underleverantörer uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att Underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom 30 dagar räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade bristen eller från det att Ramavtalsleverantör och/eller Underleverantör insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att Underleverantör inte längre ska anlitas inom ramen för Ramavtalet. Om felet är väsentligt äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan besluta att Underleverantören inte längre kan anlitas inom ramen för Ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom 30 dagar garantera motsvarande kapacitet Prislista/Produktlista En förutsättning för att en vara får försäljas över Ramavtalet är att den, efter Statens inköpscentrals godkännande, ska vara förtecknad i prislistan/produktlistan som publiceras på Ramavtalsleverantören kan endast inkludera valfritt antal varor i produktlistan förutsatt att varorna passar i ramavtalsområdet och att varorna uppfyller Statens inköpscentrals tekniska provningskrav enligt ramavtalsupphandlingens förfrågningsunderlag. Varje sortimentsändring ska intygas med en sanningsförsäkran om att varan uppfyller de tekniska provningskraven som angivits i Ramavtalets förfrågningsunderlag. Statens inköpscentral äger rätt att när som helst under ramavtalsperioden begära in bevis på att vara uppfyller de tekniska provningskrav som angivits förfrågningsunderlaget. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att bedöma om varan kan ingå i Ramavtalet Den första prislistan - Rangordnat Senast 15 dagar efter att Ramavtalet undertecknats ska Ramavtalsleverantören inkomma med en prislista. I prislistan kan endast godkända offererade typfall förtecknas och kan inte kompletteras med andra varor. Efter Statens inköpscentrals godkännande publiceras prislistan på Statens inköpscentral kommer att ge instruktioner för utformning av prislistan efter ramavtalstecknandet Den första produktlistan - Förnyad konkurrensutsättning Senast 15 dagar efter att Ramavtalet undertecknats ska Ramavtalsleverantören inkomma med en produktlista. Produktlistan ska innehålla de godkända offererade typfallen i anbudet och kan kompletteras med andra varor. Samtliga varor som läggs till i första produktlistan ska uppfylla Statens inköpscentrals tekniska provningskrav och ska intygas med en sanningsförsäkran. Efter Statens inköpscentrals godkännande publiceras produktlistan på Statens inköpscentral kommer att ge instruktioner för utformning av produktlistan efter ramavtalstecknandet Tillbehör Produktlistan/prislistan kan även kompletteras med enklare tillbehör till avtalade Varor enligt Utskrivet: :35 Sida 8 av 43

9 Ramavtalet och som har en naturlig koppling till ramavtalsområdet och dess Varor. Statens inköpscentrals tekniska provningskrav gäller inte för tillbehör. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att bedöma om tillbehören kan ingå i ramavtalsområdet. Exempel på tillbehör som kan ha en naturlig koppling till ramavtalsområdet är hyllplan, tillbehör för märkning, skyltning och display, etiketter för hyllplan, mappar, bok- och pärmstöd, lås, underreden, plastbackar, lagerlådor Sortimentändringar - Rangordning Sortimentändringar tillåts inte vid rangordning, förutom när Varan har utgått. Med utgående vara avses vara som inte längre ingår i Ramavtalsleverantörens produktutbud. Ramavtalsleverantören ska vid utgående vara erbjuda en likvärdig ersättningsvara till ett likvärdigt pris. Ramavtalsleverantören ska skriftligen meddela Statens inköpscentral vilken vara som utgår och vilken vara som ersätter denna. Ersättningsvara och eventuell prisändring ska godkännas skriftligen av Statens inköpscentral innan ersättningsvara förs in i sortimentet. Samtliga Varor i sortimentet ska uppfylla Statens inköpscentrals tekniska provningskrav och ska intygas med en sanningsförsäkran. Statens inköpscentral äger rätt att när som helst under ramavtalsperioden begära in bevis på att vara uppfyller Statens inköpscentrals tekniska provningskrav Sortimentändringar - Förnyad konkurrensutsättning Sortimentändring får ske tidigast sex (6) månader efter första tidpunkt som Statens inköpscentral publicerat Ramavtalsleverantörernas produktlistor. Sortimentändringar ska göras enligt Statens inköpscentrals instruktion. Statens inköpscentral äger rätt att neka sortimentändring som, enligt Statens inköpscentral, inte omfattas av Ramavtalet. Sortimentändring får ske högst två gånger per år. Samtliga varor som läggs till ska uppfylla Statens inköpscentrals tekniska provningskrav och ska intygas med en sanningsförsäkran.statens inköpscentral äger rätt att när som helst under ramavtalsperioden begära in bevis på att vara uppfyller Statens inköpscentrals tekniska provningskrav Immaterialrättsligt intrång Ramavtalsleverantören ska svara för skadestånd och övriga kostnader som kan uppkomma såväl för Ramavtalsleverantören som för Statens inköpscentral/beställare på grund av eventuellt intrång i immateriell skyddsrätt vid tillverkning eller användning av underlaget/varan. Ramavtalsleverantören ska inte svara för intrång enligt föregående stycke i den mån intrånget direkt hänför sig till av Statens inköpscentral/beställare tillhandahållen materiel eller till lösning eller förfarande som Statens inköpscentrals/beställare har föreskrivit mot Ramavtalsleverantörens skriftliga invändning. Parterna ska hålla varandra informerade om anspråk på grund av påstått intrång i immateriell skyddsrätt. Om det föreligger intrång ska Ramavtalsleverantören på egen bekostnad, antingen modifiera underlaget/varan så att intrång inte längre föreligger eller träffa uppgörelse med rättighetshavaren. Om underlaget/varan modifieras ska Ramavtalsleverantören svara för att dess avtalade funktion, prestanda och användbarhet inte försämras och att dess framtida användning inte fördyras. Om Ramavtalsleverantörens ansvar enligt denna punkt görs gällande ska Ramavtalsleverantören på egen bekostnad söka inträde i eventuell rättegång där talan riktas mot Statens inköpscentral/beställare samt därvid och även i övrigt biträda Statens inköpscentral/beställare efter bästa förmåga vid påstått intrång i immateriell skyddsrätt. Utskrivet: :35 Sida 9 av 43

10 Priser Alla former av kampanjrabatter och/eller andra liknande rabatter från Ramavtalsleverantören ska alltid komma Beställaren tillgodo fullt ut, om erbjudandet skulle medföra lägre priser än publikt pris. Priserna för Varor ska följa den prisjustering som Ramavtalsleverantören gör i sin officiella publika listprislista för den övriga marknaden. Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning enligt offererade priser. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader. Vid förnyad konkurrensutsättning har Ramavtalsleverantören rätt till ersättning enligt anbud Prisjustering Lämnade priser får justeras en gång per kalenderår. Ramavtalsleverantören väljer själv fr.o.m. vilket datum prisjusteringen ska börja gälla. Nya priser gäller därefter under ett (1) år. Begäran om prisjustering ska skriftligen framställas och vara Statens inköpscentral tillhanda senast fem (5) veckor innan ny period påbörjas. I samband med prisjustering ska Ramavtalsleverantören skicka den officiella publika prislistan till Statens inköpscentral. Ramavtalsleverantören kan hävda totalt maximalt tre (3) % justering av priserna vid varje enskilt tillfälle för upphandlat sortiment. Prisjusteringarna kan bero på förändrade kostnader av leveranser, produktion, lagerhållning mm. För att justering av priser ska träda i kraft ska Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören träffa skriftlig överenskommelse härom Avrop Avrop kan göras av de Beställare som är avropsberättigade. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska en myndighet använda Ramavtalet om myndigheten inte finner annan form av avtal sammantaget bättre. Beställare ska kunna genomföra Avrop via Ramavtalsleverantörens e-post, fax och telefon. I och med att Avrop sker upprättas Kontrakt mellan Beställare och Ramavtalsleverantören avseende de Varor som ska levereras. Allmänna villkor innehåller de leveransbestämmelser som ska gälla för det enskilda Avropet. Avrop enligt detta Ramavtal kan ske antingen enligt en fastställd avropsordning eller genom en förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet anger villkor för när rangordning respektive förnyad konkurrensutsättning ska användas. Rangordning Kontrakt som grundar sig på Ramavtalet avropas genom att Avropsberättigad myndighet kontaktar den Ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. I det fall denne inte kan leverera samt förhållande som finns angivna i punkterna a-f nedan har Avropsberättigad myndighet rätt att kontakta nästkommande ramavtalsleverantör i rangordningen, osv. Rangordning kan endast ske avseende standardprodukter med alla villkor fastställda. Standardprodukter kommer utgöras av angivna typfall i denna upphandling. Om önskad beställning av Vara inte uppfyller utformningskraven avseende standardproduktens mått, och/eller ytbehandling och/eller kulör får Avropsberättigad myndighet genomföra en förnyad konkurrensutsättning. Vid Avrop enligt fastställd rangordning, kan avvikelse från rangordning endast göras om något av följande skäl föreligger: a) Om Ramavtalsleverantören inte har besvarat Avropet alternativt inte återkommit med en Utskrivet: :35 Sida 10 av 43

11 ordererkännande inom skälig tid eller enligt avropsförfrågan. b) Om Ramavtalsleverantören inte kan tillhandahålla efterfrågad Vara. c) Om Ramavtalsleverantören inte kan leverera efterfrågad Vara enligt efterfrågad/överenskommen leveransdag (i den mån angiven leveransdag får anses skälig med hänsyn till aktuella förutsättningar). d) Om Ramavtalsleverantören inte kan leverera efterfrågad Vara i önskad kvantitet. e) Om Ramavtalsleverantören avbryter leverans och detta beror på Ramavtalsleverantören. f) Om Beställare hävt eller sagt upp ett kontrakt med Ramavtalsleverantören och detta beror på Ramavtalsleverantören Lagar och förordningar Ramavtalsleverantören garanterar att Ramavtalet fullgörs i konkret överensstämmelse med samtliga tillämpliga lagar, förordningar och direktiv. Bland annat ska nedan angivna, vid var tid gällande, förordning/direktiv gälla i den omfattning och från den tidpunkt som anges i respektive förordning/direktiv, där så är tillämpligt. REACH-förordningen 1907/2006 EG Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer Försäljningsredovisning och administrationsavgift Administrativa rutiner Ramavtalsleverantör ska ha väl dokumenterade rutiner för administration, som garanterar samtliga åtaganden enligt Ramavtalet och Kontrakt. Redovisning av försäljning Ramavtalsleverantör ska till Statens inköpscentral lämna en redovisning av till avropsberättigade myndigheter försålda Varor som ingår i Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att Kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartals fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare. Formerna för redovisning kan förändras under avtalsperioden. Redovisning via e-tjänst Ramavtalsleverantör får redovisa sin försäljning direkt via en elektronisk tjänst istället för att skicka uppgifterna via e-post eller brev. E-tjänsten är nåbar via Statens inköpscentrals webbplats och kräver e-tjänstelegitimation för identifiering vid inloggning samt vid signering av försäljningsredovisningen. En e-tjänstelegitimation är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en juridisk organisation. Formerna för redovisning kan förändras under avtalsperioden. Redovisningsperiod Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperiod 1 januari 31 mars. Utskrivet: :35 Sida 11 av 43

12 Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 maj. Redovisningsperiod 1 april 30 juni Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 augusti. Redovisningsperiod 1 juli 30 september Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 november. Redovisningsperiod 1 oktober 31 december Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 februari. Administrationsavgift Ramavtalsleverantör ska till Statens inköpscentral erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under Ramavtalet. Ramavtalsleverantör erlägger en avgift om högst 1,0 procent av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral för ett (1) år i taget. Under det första året räknat från och med avtalstecknande är avgiften 0,7 procent av fakturerat nettobelopp. Förändring meddelas Ramavtalsleverantör senast 90 kalenderdagar före ny administrationsavgift börjar gälla. Om administrationsavgiften sänks under Ramavtalets löptid ska Ramavtalsleverantören justera sina ramavtalspriser nedåt i motsvarande mån. Fakturering av administrationsavgift Efter mottagen redovisning fakturerar Statens inköpscentral en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 kalenderdagar från fakturans utställningsdatum. Vid försenad betalning av den administrativa ersättningen skickas en påminnelse. Därefter lämnas den obetalda fakturan till inkassohantering. Statens inköpscentral fakturerar administrationsavgiften och övriga avgifter enligt stycke Administrationsavgift ovan. Påminnelseavgift Fullgör inte Ramavtalsleverantör sina skyldigheter enligt Redovisningsperiod ovan äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften är kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgift utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. Påminnelseavgift regleras på begäran av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter 30 kalenderdagar efter mottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vite I de fall Ramavtalsleverantör inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckningen att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Vite regleras på begäran av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter 30 kalenderdagar efter mottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Försäljningsstatistik Försäljningsstatistik avseende detta Ramavtal ska en (1) gång per år skickas till Statens inköpscentral via e-post eller via e-tjänst för försäljningsredovisning, se Statistik över sålda Varor ska redovisas i excelformat innehållande följande uppgifter: - Total försäljning, angivet i SEK för respektive typ av Vara - Ramavtalsleverantörens artikelnummer Utskrivet: :35 Sida 12 av 43

13 - Beskrivning av Varan (t.ex. typ av Vara) - Antal sålda Varor angivet i styck för respektive Vara - Försäljning per Vara angivet i SEK - Total försäljning för respektive Avropsberättigad myndighet angivet i SEK Försäljning genom Kontrakt som löper efter ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Om ingen försäljning har skett eller inga Avrop har gjorts ska statistik redovisas med 0 kr Revision Statens inköpscentral äger rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens anbud och avtalat åtagande är i enlighet med villkoren i upphandlingen och Ramavtalet. Revision omfattar även Ramavtalsleverantörens Underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Revision kan genomföras under Ramavtalets giltighetstid eller så länge Kontrakt är giltiga. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Med anlitande av en av Statens inköpscentral utsedd auktoriserad revisor, ska kontroll kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden. Ramavtalsleverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som Statens inköpscentral behöver för att genomföra revisionen t.ex. avropsförfrågan, avropssvar, Kontrakt, reskontra, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning eller börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. Vite I de fall Statens inköpscentral vid revision finner att Ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Då vite enligt denna punkt grundar sig på felaktigt redovisad försäljning kommer även en korrigering att göras av det belopp som Statens inköpscentral fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer inte att återbetalas Force Majeure Om fullgörande av Parts skyldigheter förhindras på grund av krig, naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken Part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den Part som är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt denna bestämmelse, har endera Parten rätt att häva Ramavtalet genom skriftligt meddelande till andra Parten, om avtalets fullgörande försenas mer än 90 dagar på grund av befrielsegrund som nämns i denna punkt Förtida upphörande Ramavtalet hävs med omedelbar verkan om lagakraftvunnen dom förklarar avtalet ogiltigt. Inga skadeståndsanspråk med anledning av hävning kan riktas mot Statens inköpscentral. Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet enligt vad som stadgas i denna punkt. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Utskrivet: :35 Sida 13 av 43

14 Ramavtalet om Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar, i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av väsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal. I de fall Ramavtalsleverantören inte uppfyller de obligatoriska kraven eller de krav som legat till grund för utvärderingen, och Ramavtalsleverantören inte vidtar rättelse och då maximalt vite utgått enligt avsnitt Ramavtalsleverantörens åtagande, äger Statens inköpscentral rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 LOU, nämligen om det framkommer att Ramavtalsleverantören, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott som innefattar: 1. Sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, 2. Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn, 3. Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 4. Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG. Om Ramavtalsleverantören är en juridisk person, kan Ramavtalet sägas upp om en företrädare för denne, enligt lagakraftvunnen dom, har dömts för brott omnämnt i punkt 1-4 ovan. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om någon omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 LOU, nämligen om: 1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller 2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller 3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, eller 4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller 5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 1-5 ovan. I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den Utskrivet: :35 Sida 14 av 43

15 utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning,istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Statens inköpscentral i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom Ramavtalsinformation Ramavtalsleverantörens information om Ramavtalet ska vara åtkomligt via direktlänk från Information om de Varor som omfattas av Ramavtalet, ska finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens publika webbplats. Ramavtalet kommer att läggas ut på Kammarkollegiets logotyp och Statens inköpscentrals sigill får endast användas efter Statens inköpscentrals godkännande Överlåtelse Statens inköpscentrals rätt till överlåtelse Statens inköpscentral äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet byter till sådan ny organisation eller organisationsform. Ramavtalsleverantörs rätt till överlåtelse Ramavtalsleverantör äger inte rätt att utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan. Ramavtalsleverantör äger inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet till annan utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Ramavtalsleverantör äger inte utan Statens inköpscentrals föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive krav på skadestånd) hänförliga till detta Ramavtal till någon tredje part. Ansökan om överlåtelse Ansökan om att överlåta Ramavtalet ska ställas till motpart i god tid före det planerade datumet för överlåtelsen. Ramavtalsleverantörs ansökan om överlåtelse ska skickas till Statens inköpscentral 30 kalenderdagar innan överlåtelseavtalets undertecknande. Det är Statens inköpscentral som godkänner om Ramavtalet kan överlåtas. Statens inköpscentral kan komma att begära handlingar för att kunna göra en korrekt bedömning Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg till Ramavtalet ska regleras genom tilläggsavtal, som ska upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Parterna för att vara gällande Sekretess Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som Part får del Utskrivet: :35 Sida 15 av 43

16 av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Ramavtalsleverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan Parterna Tvistelösning och tillämplig lag Tvister angående tolkning och tillämpning av Ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga Meddelanden Meddelanden avseende detta Ramavtal ska skickas skriftligen mellan Parternas kontaktpersoner Elektronisk signatur Ramavtalet har signerats av Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantör genom elektronisk signatur. Utskrivet: :35 Sida 16 av 43

17 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter med dnr Leverans av Varor ska utföras i enlighet med vad som stadgas i Allmänna villkor, och Kontraktet i övrigt. Vid Avrop från Ramavtalet ska alltid ramavtalsbilagan Allmänna villkor utgöra Kontraktsvillkor Parter Dessa Allmänna villkor gäller vid Leverans av Varor till Beställare från Senab AB, organisationsnummer , (nedan kallad Ramavtalsleverantören) Definitioner Förklaring till begrepp som ingår i Allmänna villkor. Allmänna villkor Allmänna villkor reglerar alla Avrop som görs från Ramavtalet och anger de villkor för Kontraktets fullgörande som gäller mellan Beställaren och Ramavtalsleverantören. Arbetsdag Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag. Avrop Med Avrop avses Beställares köp av Vara genom användande av detta Ramavtal. Avropsordning Rangordning - Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i Ramavtal. Avropsberättigad myndighet tillämpar villkoren i avtalet genom att direkt vända sig till den Ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i Ramavtalet. Vid förnyad konkurrensutsättning ska parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet. Dessa villkor får vid behov preciseras och kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till Ramavtalet. Avropsberättigad myndighet inbjuder samtliga Ramavtalsleverantörer att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i Ramavtalet. Beställare Med Beställare avses avropsberättigade myndigheter, d.v.s. statliga myndigheter, stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten enligt avsnitt Avropsberättigade, i Ramavtalet. DDP Delivery Duty Paid innebär att Ramavtalsleverantören står för samtliga risker och kostnader fram till det att produkten finns tillgänglig på den plats i Sverige som angivits i avropsförfrågan. Kontrakt Med Kontrakt avses det avtal som träffas mellan Beställaren och Ramavtalsleverantör i samband med Avrop från Ramavtalet. Utskrivet: :35 Sida 17 av 43

18 Leverans Leverans som ska ske i enlighet med Kontraktet. Part Med Part avses Beställare respektive Ramavtalsleverantör. Ramavtal Med Ramavtal avses det signerade avtalet mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantör Med Ramavtalsleverantör avses leverantör som efter upphandling enligt lag om offentlig upphandling blivit part i Ramavtalet. Tjänster Med tjänster avses produktrelaterade tjänster t.ex. mätning, inbärning, montering, utplacering och efterdragning. Typfall Med typfall avses, av Statens inköpscentral, utvalda varor som anbudsgivaren lämnar anbud på. Typfallen utgör sedermera Varor som går att avropa från rangordnat avropsförfarande. Underleverantör Med Underleverantör avses en juridisk eller fysisk person som bistår Ramavtalsleverantören med tjänster som omfattas av Ramavtalet. Underleverantör kan inte teckna Kontrakt med Beställare. Vara De Varor som omfattas av Ramavtalet Ramavtalsleverantörens åtagande och ansvar Ramavtalsleverantören svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet med god sedvänja i branschen samt av för ändamålet kompetent personal. Ramavtalsleverantören ansvarar för att samtliga Varor som tillhandahålls genom detta Kontrakt uppfyller vid var tid gällande krav avseende teknisk prestanda, fastställda mått, utlovad funktion samt krav på kvalitet och säkerhet. Ramavtalsleverantören ansvarar således för bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning eller att Varorna i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper. Om avropad Vara inte kan Levereras får denna ersättas och Levereras först efter överenskommelse med Beställare. Ersättande Vara ska uppfylla de ställda kraven och vara likvärdig avseende mått, prestanda, kvalitet och/eller annat värde eller annan funktion. Pris för ersättande Vara ska vara detsamma som priset för den Vara som ursprungligen avropats. Beställaren ska godkänna ersättningsvara innan Leverans kan ske. Ramavtalsleverantören ska ha upparbetade rutiner för reklamationsärenden och returärendehantering. Ramavtalsleverantören ska tillse att Beställaren erhåller erforderlig information om dessa rutiner vid åberopande av reklamation eller retur av Vara Avrop Avrop kan göras av de Beställare som är avropsberättigade enligt avsnitt Avropsberättigade, i Ramavtalet. Avrop sker antingen genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Utskrivet: :35 Sida 18 av 43

19 Vid Avrop ska villkoren i Kontraktet överensstämma med villkoren i Ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att vid Avrop tillämpa avtalade priser och villkor. Avrop och övrig kommunikation ska ske på det svenska språket om inte annat överenskommes mellan Beställare och Ramavtalsleverantören. Avrop ska kunna genomföras via Ramavtalsleverantörens e-post, fax och telefon. Ramavtalsleverantören ska i samband med Avropet registrera och efterfråga de uppgifter som krävs för att kunna utföra beställningen enligt de krav som ställts av Beställare. Varje Avrop ska Ramavtalsleverantören avsluta genom att skicka en skriftlig leveransbekräftelse/orderbekräftelse till Beställare avseende avropade Varor. Leveransbekräftelsen/orderbekräftelsen ska innehålla uppgift om avropad Vara och leveransdag. Avrop/beställning från detta Ramavtal får inte ha villkor som strider mot detta Ramavtal Ramavtalet i förhållande till tecknade Kontrakt Ramavtalets bestämmelser ska alltid vara tillämpliga på ingångna Kontrakt så länge dessa är giltiga. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att i Kontraktet ange villkor som står i strid med Ramavtalet. Att Ramavtalet upphört att gälla ska inte påverka giltigheten av Kontrakt som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Kontrakt kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets giltighetstid har gått ut. Kontrakt bör inte ingås med längre giltighetstid än tolv (12) månader efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört Ändringar och tillägg till Kontrakt Ändringar i och tillägg till Kontrakt ska ske skriftligen. Sådana ändringar och tillägg ska vara undertecknade av både Beställare och Ramavtalsleverantören och biläggas Kontraktet. Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kontrakt till annan. Beställare äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Kontrakt, till ny organisation eller organisationsform för det fall Beställare byter till sådan ny organisation eller organisationsform Priser Valutan ska vara svenska kronor (SEK) och priserna ska vara exklusive mervärdeskatt. Priser angivna i Ramavtalsleverantörens godkända och publicerade prislista är de offererade priserna i anbudet. Alla former av kampanjrabatter och/eller andra liknande rabatter från Ramavtalsleverantören ska alltid komma Beställaren tillgodo fullt ut, om erbjudandet skulle medföra lägre priser än angivet pris i prislista. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader. Vid rangordning är priserna i Ramavtalet baserade på godkända Typfall som ingick i upphandlingen. Utskrivet: :35 Sida 19 av 43

20 Vid förnyad konkurrensutsättningen efterfrågas priset för de efterfrågade Varorna som Beställare kommer att Avropa. Priset definieras i det Kontrakt som upprättas mellan Ramavtalsleverantören och Beställaren. Ersättningen reglerar samtliga med uppdraget förenade kostnader Prislista/Produktlista En förutsättning för att en Vara får försäljas inom Ramavtalet är att den, efter Statens inköpscentrals godkännande, ska vara förtecknad i prislista/ produktlista som publiceras på Kundanpassning Vid förnyad konkurrensutsättning kan Avrop av kundanpassade varor ske, t.ex. djup, bredd, höjd, utformning, kulör på lack/färg, bets eller laminat. Kundanpassning kan ske så länge varan/möbelserien i sig finns beskriven i produktlistan samt under förutsättning att inte ny provning krävs enligt de ska-krav som finns i Statens inköpscentrals förfrågningsunderlag. Om kundanpassad vara behöver genomgå en ny provning så har Ramavtalsleverantören möjlighet att göra en sortimentändring efter att godkänd provning är utförd Leveransvillkor Leverans ska ske "levererat förtullat", DDP, Incoterms 2010, till angiven slutdestination inom Sverige enligt överenskommelse mellan Ramavtalsleverantör och Beställare. Kostnad för leverans ska ingå i ramavtalspriset Leveranstid Leverans av varor ska ske på den tid eller inom den tidsrymd som angivits i Kontraktet. Leverans får inte utan Beställarens godkännande ske tidigare än vad som överenskommits i beställningen. Maximal leveranstid är 35 Arbetsdagar, på av Beställare angiven plats i Sverige, efter beställning om inget annat överenskommits mellan Beställare och Ramavtalsleverantören. Faktisk leveranstid ska anges i orderbekräftelse. Helgdagar och tider då tillverkningsanläggningar kan vara stängda för produktion räknas inte som Arbetsdagar. Sådana tidsperioder är exempelvis 25 juni - 1 augusti och 20 december - 6 januari. Som leveransdag ska, under förutsättning att Beställare inte avvisar leverans/delleverans, anses den dag då leverans/delleverans ställs Beställarens förfogande för leveranskontroll. Samtliga Leveranser ska kvitteras av Beställaren vid mottagandet Leveransavisering Ramavtalsleverantören ska skriftligt avisera mottagaren när leverans/delleverans kommer att ske. Leveransavisering ska ske senast fem (5) arbetsdagar före leverans/delleverans om inte annat överenskommits mellan Beställare och Ramavtalsleverantören Inbärning Inbärning ska ske till av Beställaren angiven plats. Inbärning ska ingå i ramavtalspriset Montering Alla Varor ska monteras i funktionsdugligt skick. Montering ska ingå i ramavtalspriset. Eventuell montering i byggnadsdel avtalas särskilt mellan Beställaren och Utskrivet: :35 Sida 20 av 43

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: 96-8-2014 namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: 96-8-2014 Startdatum: Regionalt 2014-10-26 Slutdatum: 2017-04-30 Typ av

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer:

Avtal. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: 96-55-2011 Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: 96-55-2011 tjänster 2012-05-23 Slutdatum: 2013-09-30

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson.

Avtal. Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Jeanette Hemmingsson Martinsson. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Översättningstjänster 2012 Referensnr: 96-79-2011:020 Översättningstjänster 2012 Upph. ref.nr: 96-79-2011 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Statligt Ramavtal Möbler Design och Funktion ANBUDSINFORDRAN DESIGN OCH FUNKTION. Sida 1(31) +46 8 782 4457 +46 70 682 5954

Statligt Ramavtal Möbler Design och Funktion ANBUDSINFORDRAN DESIGN OCH FUNKTION. Sida 1(31) +46 8 782 4457 +46 70 682 5954 ANBUDSINFORDRAN DESIGN OCH FUNKTION Datum/Date FMV beteckning/our reference 360324-AI818952 Anbudsgivare/Tenderer Sida 1(31) FMV inköpshandläggare/our purchase representative Beställningsansvarig enhet,

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp

RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp FMV-2562-13 1(11) RAMAVTALSUTKAST Köp av Metodstöd till kategoristyrt inköp Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk ( FMV ) org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer