Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017"

Transkript

1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: ;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 24 st á 1 månader Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Klas Lindström Säljare: Kontaktperson: Promedia Sverige Aktiebolag Andreas Lifbom Org. nr: SE Moms reg nummer: SE Adress: Box 2218 Adress: Birger Jarlsgatan 50 Postnummer: Postort: Land: Telefon: Postnummer: STOCKHOLM Sverige Postort: Land: Stockholm Sverige Telefon: Mobil: Mobil: Fax: E-post: et.se Fax: E-post: sverige.se Ramavtal Medieförmedlingstjänster 1. RAMAVTAL 1.1. SYFTE Ramavtalet ska med fördelaktiga villkor tillhandahålla köp av medieutrymme med bra villkor till myndigheter i syfte att spara tid och resurser, samt minska kostnaderna avropande myndighet. Ramavtalet syftar till att fastställa de övergripande villkoren för tillhandahållande av medieköp. Ramavtalet innefattar tjänster inom följande 2 (två) ramavtalsområden: Platsannonser/Kungörelser i print och digitalt samt Informations-/annonskampanjer. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta ramavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av ramavtalet AVTALSHANDLINGAR Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om ramavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: Utskrivet: :19 Sida 1 av 15

2 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta ramavtal. 2. Detta ramavtal. 3. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till ramavtalsbilagorna. 4. Ramavtalsbilagor. 5. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor, svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden och kompletteringar. 6. Eventuella skriftliga förtydliganden och kompletteringar från leverantören som sker på begäran av Statens inköpscentral. 7. Antagen leverantörs anbud, inklusive bilagor. Inga andra handlingar än ovan nämnda är aktuella. En hänvisning till ramavtalsleverantörens allmänna villkor eller motsvarande är aldrig giltig RAMAVTALETS GILTIGHETSTID Ramavtal träder i kraft efter att det har signerats av båda parter. Ramavtalets löptid är tjugofyra (24) månader från och med avtalsspärrens upphörande. Därefter upphör ramavtalet att gälla utan uppsägning. Eventuell förlängning av ramavtal sker på initiativ av Statens inköpscentral. Förlängning av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till högst tjugofyra (24) månader AVTALETS OMFATTNING Ramavtalet avser Medieförmedlingstjänster fördelat på tre (3) ramavtalsområden: - Kungörelse/Platsannonser i print och digitalt - Informations-/Annonskampanj - Annonseringsverktyg Leverantören har erhållit ramavtal inom ramavtalsområdena Kungörelser och Platsannonser samt Informations-/ Annonskampanj LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Ramavtalsleverantören åtar sig att tillhandahålla och utföra medieförmedlingstjänster, i enlighet med villkoren i ramavtalet samt kraven uppställda i förfrågningsunderlaget. Ramavtalsleverantören förbinder sig att utföra tjänsterna professionellt och i enlighet med de instruktioner som kan meddelas av beställare/avropare. Ramavtalsleverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Ramavtalseverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt ramvtalet PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för ramavtalet PRISJUSTERING Priserna och byråarvodena är fasta till och med Därefter prisjusteras timpriser och byråarvoden av Statens inköpscentral en (1) gång per år. Baskvartal för Tjänsteprisindex (TPI nedan) är kvartal 3. Utskrivet: :19 Sida 2 av 15

3 Prisjustering sker enligt nedanstående modell. P1 = P0*nr/nb P1 = Uppräknat Pris för den kommande 12-månadersperioden P0 = Pris (enligt ursprungligt kontrakt) nb = Indextal TPI för baskvartal nr = Indextal TPI för det kvartal som föregår den 12-månadersperiod för vilket nytt pris ska gälla. Nya justerade priser ska gälla under tolv (12) månader. Vid eventuell förlängning av ramavtalet sker prisjustering enligt ovanstående modell RÅDGIVNING Debitering av rådgivning får endast faktureras efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Rådgivning får inte debiteras för de tjänster som ingår i byråarvodet 1.9. BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från sina åtaganden enligt ramavtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ramavtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet än Statens inköpscentral samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt ramavtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Vardera parten får frånträda avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om ramavtalets fullgörande försenas mer än trettio (30) dagar till följd av befrielsegrund RAMAVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE Ramavtalet hävs med automatik om förvaltningsdomstol förklarar ramavtalet ogiltigt. Inga skadeståndsanspråk med anledning av hävning kan riktas mot Statens inköpscentral. Statens inköpscentral äger rätt att med omedelbar verkan häva ramavtalet om: a) Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. b) Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken ramavtalsleverantören svarar, vid upprepade tillfällen i väsentlig mån brister i förpliktelser enligt ramavtal. Detta oavsett om bristen åtgärdats eller inte. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) Utskrivet: :19 Sida 3 av 15

4 tillfällen under en period om tolv (12) månader i väsentlig mån brustit i förpliktelser enligt ramavtalet. c) Det framkommer att ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av ramavtal. d) Ramavtalsleverantören inte längre uppfyller de ska-krav som ställts i upphandling och denna brist är väsentlig eller om åtgärd inte har skett inom den tidsperiod som anges i punkt a) ovan. e) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning av omsättning på sådant sätt att påminnelseavgift utgår vid mer än två (2) tillfällen under en period om sammanhängande tolv (12) månader. Statens inköpscentral har rätt att istället för att häva avtalet ta ut ett ytterligare vite om kr. f) I de fall Statens inköpscentral vid revision finner att ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom har Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet. Statens inköpscentral har rätt att istället för att häva avtalet ta ut ett vite om kr. g) Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en ramavtalsleverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 LOU h) Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en ramavtalsleverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 LOU, nämligen om: 1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller 2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller 3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, eller 4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller 5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 1-5 ovan. i) Det framkommer att ramavtalsleverantören, vid upprepade tillfällen, har agerat otillbörligt vid avlämnandet av avropssvar eller vid utförandet av tjänsten och kunden/kunderna kan anses ha lidit skada på grund av detta agerande. Med upprepade tillfällen avses mer än två (2) gånger inom en tolv (12) månaders period. j) Ramavtalsleverantörens vägran eller oförmåga att lämna avropssvar vid upprepade tillfällen kan resultera i att reglerna i detta avsnitt blir tillämpliga. Med upprepade tillfällen avses att ramavtalsleverantören, vid mer än tre (3) tillfällen till en och samma Avropande Utskrivet: :19 Sida 4 av 15

5 myndighet under en period om tolv (12) månader, brister i sina förpliktelser enligt denna punkt. Statens inköpscentral kan, istället för att häva ramavtalet, besluta att exkludera Ramavtalsleverantören från att lämna avropssvar i tre (3) månader räknat dagen för ett sådant beslut. Om ramavtalsleverantören kan påvisa sakliga skäl till bristerna i förpliktelserna kan Statens inköpscentral välja att inte påföra sanktioner. Om hävning av ramavtalet sker ska leverantören till Statens inköpscentral redovisa statistik av alla levererade tjänster fram till dagen för hävning, i en slutrapport. Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet om Statens inköpscentral i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom HÄVNING AV KONTRAKT Avropande myndighet äger rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om: a)ramavtalsleverantören, eller annan för vilken ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt kontraktet och inte vidtar rättelse inom femton (15) dagar efter skriftlig anmodan därom. b)ramavtalsleverantören, eller annan för vilken ramavtalsleverantören svarar, vid upprepade tillfällen i väsentlig mån brister i förpliktelser enligt Kontraktet. Detta oavsett om bristen åtgärdats eller inte. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader i väsentlig mån brustit i förpliktelser enligt kontraktet. c) Det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i avropssvaret eller på annat sätt i samband med avropet och dessa uppgifter har varit av inte oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Kontrakt. d)i de fall Statens inköpscentral har funnit att ramavtalsleverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt ramavtalet och beslutat att häva ramavtalet enligt villkor i ramavtalet. e) Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 1 LOU f) Omständighet föreligger vilken skulle utesluta en leverantör att delta i en offentlig upphandling enligt 10 kap 2 LOU, nämligen om: 1. Ramavtalsleverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, eller 2. Ramavtalsleverantören är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, eller 3. Ramavtalsleverantören genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, eller 4. Ramavtalsleverantören har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen och Utskrivet: :19 Sida 5 av 15

6 den upphandlande myndigheten kan visa detta, eller 5. Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter i det egna landet eller i det land upphandlingen genomförts, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts in avseende punkt 1-5 ovan. i) Det framkommer att ramavtalsleverantören har agerat otillbörligt vid avlämnandet av avropssvar eller vid utförandet av tjänsten och kunden kan anses ha lidit skada på grund av detta agerande. Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet om avropande myndighet i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom. Vid kontraktets förtida upphörande enligt denna punkt ska på avropande myndighets begäran dittills utförda tjänster, oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt upp kontraktet, omedelbart redovisas för och överlämnas till avropande myndighet, varvid rättigheterna till resultatet av tjänsten övergår till avropande myndighet. Har ramavtalsleverantören sagt upp kontraktet med hänvisning till bristande betalning övergår rättigheterna först när kunden erlagt full betalning. Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Vid avropande myndighets uppsägning på grund av ramavtalsleverantörens avtalsbrott, äger avropande myndighet som alternativ till överlämning av resultat och erläggande av ersättning för nedlagt arbete, rätt att begära att erlagda ersättningar återbetalas till avropande myndighet. Uppsägning ska ske skriftligen genom rekommenderat brev och ställas till motpartens kontaktperson till den av motparten angivna adressen. Part skall därvid uppge grunden för uppsägningen EFTER HÄVNING OCH UPPSÄGNING Ramavtalsleverantören skall omgående, efter hävning eller uppsägning av avtalet, överlämna allt material till respektive avropande myndighet som denne har äganderätt till SKADESTÅND Häver Statens inköpscentral ramavtalet enligt andra stycket i avsnitt Ramavtalets förtida upphörande äger Statens inköpscentral rätt till skadestånd motsvarande samtliga kostnader som åsamkas Statens inköpscentral i samband med avveckling av ramavtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader. Eventuellt erlagt vite avräknas från ett sådant skadestånd. Framställan om krav på skadestånd enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till leverantören för att vara giltig. Föreligger ersättningsgill skada enligt denna punkt är Statens inköpscentral skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder ej orsakar oskälig kostnad, eller Utskrivet: :19 Sida 6 av 15

7 eljest är oskäligt betungande FÖRSÄKRING Ramavtalsleverantören är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att omedelbart på begäran av Statens inköpscentral uppvisa skriftligt bevis på erlagda försäkringsavgifter ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL Ramavtalsleverantören förbinder sig att vid utförande av tjänstekontraktet i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under ramavtalsperioden. Den lag som gäller vid ramavtalets början är diskrimineringslagen (2008:567). Ramavtalsleverantören ska på begäran av Statens inköpscentral inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av ramavtalsleverantörens förbindelse enligt ovan: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen alternativt, uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Ramavtalsleverantören eller anställd som ramavtalsleverantören svarar för, vid utförandet av ramavtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Ramavtalsleverantören är dessutom skyldig att på Statens inköpscentrals begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp ramavtalsleverantörens verksamhet enligt a-c ovan. Informationen ska redovisas till Statens inköpscentral senast en (1) månad efter begäran om det inte träffas en separat överenskommelse om annan tidpunkt i det enskilda fallet. Denna uppföljning kan ske genom Statens inköpscentral eller genom utomstående kontrollorganisation. Om ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att visa upp eller om Ramavtalsleverantören, vid utförandet av tjänster på detta ramavtal, inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, ska vite utgå till Statens inköpscentral med 1000 kronor per konstaterad avvikelse. Vite kan högst uppgå till kronor/år SEKRETESS Ramavtalsleverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta ramavtal. leverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare ramavtalsleverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna. Utskrivet: :19 Sida 7 av 15

8 1.17. MARKNADSFÖRING - STATENS INKÖPSCENTRAL OCH LEVERANTÖREN Marknadsföring av ramavtalet ska föregås av samråd mellan Statens inköpscentral och ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska i marknadsföring alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om ramavtalens omfattning, hur korrekt avrop ska gå till och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Hänvisning till Statens inköpscentral i reklam eller i marknadsföring får inte göras av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att ramavtalet upphört att gälla. Kammarkollegiets logotyp och/eller Statens inköpscentrals sigill får endast användas efter skriftligt godkännande MARKNADSFÖRING-AVROPANDE MYNDIGHET OCH RAMAVTALSLEVERANTÖR Marknadsföring av avrops- och/eller leveransavtal ska föregås av samråd mellan avropande myndighet och ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att med hänvisning till avrops- och/eller leveransavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av ramavtalet. Hänvisning till avropande myndighet i reklam eller i marknadsföring får inte göras av leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan avropande myndighets skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att ramavtalet upphört att gälla. Avropande myndighets logotyp eller sigill får endast användas efter skriftligt godkännande PERSONAL Ramavtalsleverantören förbinder sig att vid utförandet av tjänsterna använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet. För det fall att någon av de personer som utför tjänsterna blir otillgänglig för tjänsternas utförande eller om Statens inköpscentral anser att någon av dessa personer saknar tillräckliga kvalifikationer eller av andra skäl inte är lämplig för samarbetet mellan parterna ska leverantören omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen. Ramavtalsleverantören ska ersätta personen med annan person med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet, dock förutsatt att det kan ske utan påverkan på kvalitet eller tiden för tjänsternas utförande. Förändring i personalstyrkan berättigar inte ramavtalsleverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor UNDERLEVERANTÖR I det fall ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av åtagandet svarar ramavtalsleverantören fullt ut för sina underleverantörer såsom för eget åtagande. Ramavtalsleverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i ramavtalet. Mellan ramavtalsleverantören och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas vid avtalstecknande samt under hela ramavtalsperioden. Ramavtalsleverantören ska på Statens inköpscentrals begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal. Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser, fortlöpande kontroller att underleverantören uppfyller ställda krav i upphandlingen Utskrivet: :19 Sida 8 av 15

9 och kontaktpersoner hos underleverantören. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot avrop, lämna avropssvar, teckna avtal eller fakturera beställare. Ramavtalsleverantör äger endast rätt att använda sig av underleverantör som på förhand är godkända av Statens inköpscentral. Tillägg och/eller byte av underleverantör får inte ske under nittio (90) dagar räknat från ramavtalets signerande. Tillägg och/eller byte får därefter ske högst en (1) gång per kvartal, om inte särskilda skäl föreligger. Tillägg och/eller byte av underleverantör får endast ske efter godkännande av Statens inköpscentral. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att angivna underleverantörer uppfyller de i upphandlingen ställda kraven under hela ramavtalsperioden. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom trettio (30) dagar räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade felet och/eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet UPPFÖLJNING Ramavtalsleverantören ska medverka på möten med Statens inköpscentral minst två (2) gånger per år. På mötet ska avstämningar när det gäller statistik och rabatthistorik, branschprognoser gällande medieinvesteringar och framtida rabattmöjligheter tas upp. Mötet ska även ta upp styrkor och svagheter i avtalet samt identifiera områden med förbättringspotential STATISTIK INFÖR UPPFÖLJNINGSMÖTEN Ramavtalsleverantören är skyldig att, inför varje uppföljningsmöte, utan anmodan lämna statistik till Statens inköpscentral avseende utförda tjänster som avropats från ramavtalet två gånger per år kostnadsfritt. Statistiken ska innehålla total försäljning på respektive myndighet och per medium. Följande rubriker nedan ska kunna redovisas i statistiken: kund (respektive beställare,myndighet) Avdelning/kampanjnamn Medietyp Enskilt media Ordernummer Införingsdag/datum Antal införanden Format Bruttopris (= listpris) Rabatt (förhandlad rabatt) Nettopris (Listpris - rabatt) Förmedlingsersättning (samtliga ersättningar från media, oavsett benämning) Net Net pris (Netto pris-förmedlingsersättning) Byråarvode Utskrivet: :19 Sida 9 av 15

10 Införingsavgift / spotkontroll Fast/rörligt arvode (eventuell timdebitering etc) CTC (Cost to Client) Administrativ avgift Extra info: Särskilda placeringar för print, serienamn för utomhus (om denna finns tillgänglig i statistiken) Inför varje uppföljningsmöte anges vilka rubriker som ska redovisas. En annan sammansättning av ovan nämnda statistik ska även kunna fås vid behov. Statens inköpscentral äger rätt att kontrollera riktigheten av ramavtalseverantören lämnad redovisning genom att ta del av fakturor från mediebyråns köp av mediet. Kontroll kan även ske med hjälp av extern revisionsbyrå. Ramavtalsleverantören är även skyldig att lämna statistik till respektive avropande myndighet (myndighetens egna statistik) kostnadsfritt efter anmodan. Felaktigt redovisad statistik eller underlåtenhet att att lämna statistik anses utgöra ett avtalsbrott. Sker detta vid upprepade tillfällen eller om ramavtalsleverantören underlåter att sända in statistik trots erinran därom anses avtalsbrottet vara väsentligt och kan leda till att ramavtalet hävs REDOVISNING FÖR DEN ADMINISTRATIVA AVGIFTEN Ramavtalsleverantören ska till Statens inköpscentral redovisa sin försäljning samt vilka avropande myndigheter som denne levererat produkter och tjänster till enligt ramavtalet. Försäljning genom kontrakt som löper efter Ramavtalens giltighetstid ska redovisas till dess att kontraktet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartals fakturerade belopp (CTC) exklusive mervärdesskatt. (Mediebrutto-Medierabatt- förmedlingsersättning+ byråarvode+eventuella övriga debiteringar= CTC) Ramavtalsleverantören ska redovisa sin försäljning direkt via en elektronisk tjänst. E-tjänsten är nåbar genom och kräver e-tjänstelegitimation för identifiering vid inloggning samt vid signering av försäljningsredovisningen. En e-tjänstelegitimation är en personlig identitetshandling som knyter användaren till en juridisk organisation. Redovisningen ska vara signerad av behörig företrädare för Ramavtalsleverantören. Formerna för redovisning kan förändras under avtalsperioden. Redovisning ska lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, enligt följande: Redovisningsperiod 1 januari 31 mars. Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 maj. Redovisningsperiod 1 april 30 juni Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 augusti. Redovisningsperiod 1 juli 30 september Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 november. Redovisningsperiod 1 oktober 31 december Redovisning ska vara överlämnad till Statens inköpscentral senast 15 februari. Utskrivet: :19 Sida 10 av 15

11 Ramavtalsleverantören ska till Statens inköpscentral erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 0,6 % av fakturerat nettobelopp, d.v.s. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Leverantören får lägga till den administrativa avgiften på beställarens faktura med benämningen "Administrativ avgift". Avgiftens storlek fastställs av Statens inköpscentral och kan komma att ändras. Dock aldrig högre än 1 % av fakturerat nettobelopp. Förändring meddelas ramavtalsleverantören senast en (1) månad före ny administrationsavgift börjar gälla. Fullgör inte ramavtalsleverantören sina skyldigheter gällande försäljningsredovisning äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att utgå med kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften utgår om Ramavtalsleverantören inte åtgärdar brister enligt ovanstående inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. Påminnelseavgift regleras på begäran av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter 30 kalenderdagar efter mottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. I de fall ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift utgår vid två (2) tillfällen under en period om tolv (12) månader äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om kr eller med omedelbar verkan säga upp ramavtalet. Redovisningen ska ske på den blankett som Statens inköpscentral fastställer för ändamålet. Blanketten ska vara undertecknad av behörig företrädare och skickas till Statens inköpscentral per e-post. Statens inköpscentral eller beställaren äger rätt att kontrollera riktigheten av ramavtalsleverantören lämnad redovisning genom att ta del av underlaget för redovisningen från respektive medieköp. Kontroll kan även ske med hjälp av extern revisionsbyrå KONTAKTPERSONER Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas motparten. Kontaktperson hos ramavtalsleverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Statens inköpscentrals kontaktperson, behörighet att på ramavtalsleverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda ramavtalsleverantören i frågor avseende ramavtalet. Ramavtalsleverantören ansvarar för att den e-postadress som angivits som fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-post) är korrekt. Vid byte av fast e-postadress ska detta anmälas till Statens inköpscentrals kontaktperson utan dröjsmål AVROP-PLATSANNONSER/ KUNGÖRELSER- INFORMATIONS-/ANNONSKAMPANJER UPP TILL KR (KAMPANJBUDGET) Förfarandet innebär att avropande myndighet tillämpar villkoren i ramavtalet genom att direkt vända sig till den ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Avropande myndighet kontaktar i första hand den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen inom respektive anbudsområde. I det fall denne inte kan leverera eller om avropssvar uteblir så går man vidare och kontaktar nästkommande ramavtalsleverantör i rangordningen, o.s.v. Avropande myndighet ska i avropsförfrågan specificera tjänsten, arbetsuppgifterna, krav på Utskrivet: :19 Sida 11 av 15

12 kompetens och tidpunkt för leverans samt för vilken tid uppdraget gäller. Ramavtalsleverantören ska alltid svara på ett avrop. I de fall ramavtalseverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska ramavtalsleverantören ange detta i avropssvar samt ange skäl till varför ramavtalsleverantören inte kan leverera. Förfarandet innebär att avropande myndighet tillämpar villkoren i ramavtalet genom att direkt vända sig till den ramavtalsleverantör som lämnat det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Avropande myndighet kontaktar i första hand den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen inom respektive anbudsområde. I det fall denne inte kan leverera eller om avropssvar uteblir så går man vidare och kontaktar nästkommande ramavtalsleverantör i rangordningen, o.s.v. Avropande myndighet som avropar från ramavtalet kan avvika från den fastlagda rangordningen om något av följande särskilda skäl föreligger: - Om ramavtalsleverantören inte har besvarat avropet alternativt inte återkommit med avropssvar inom aviserad tid. - Om ramavtalsleverantören inte kan tillhandahålla efterfrågad tjänst/efterfrågade tjänster. - Om ramavtalsleverantör av Informations-/Annonskampanjer inte kan leverera efterfrågad tjänst under kr. - Om ramavtalsleverantören inte kan tillhandahålla tjänst till i Avropsförfrågan angiven tidpunkt. - Om avropande myndighet hävt eller sagt upp avropet och detta beror på ramavtalsleverantören. Svarstid för ramavtalsleverantör vid rangordnade avropsförfrågningar ska vara maximalt en (1) arbetsdag AVROP -INFORMATIONS-/ANNONSKAMPANJER ÖVER KR SAMT LEVERANSAVTAL Villkor som tagits in vid avropet och som inte återfinns i ramavtalet med bilagor gäller inte som avtalsinnehåll. Avrop kan dels ske på en specifik tjänst eller kampanj, eller för en längre tidsperiod för ett specifikt område, s.k. leveransavtal. Leveransavtal får maximalt pågå sex månader efter ramavtalets upphörande AVROP - INFORMATIONS-/ANNONSKAMPANJER SOM ÖVERSTIGER KR SAMT LEVERANSAVTAL Vid avrop av informations-/annonskampanjer som överstiger kr samt vid tecknande av leveransavtal ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas enligt nedan angivna förfarande: Avrop som sker genom en förnyad konkurrensutsättning, enligt 5 kap. 7 LOU, ska alltid föregås av en skriftlig avropsförfrågan. Förfarandet innebär att avrop ska föregås av en skriftlig avropsförfrågan som skickas till samtliga ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom området. Detta görs för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som är den, för avropande myndighet, bäst lämpade samt för att fastställa t.ex. priser, rabattsatser och leveransvillkor utifrån de krav som anges i avropsförfrågan. Avropsberättigad ska ange en skälig tidsfrist för ramavtalsleverantörerna att lämna avropssvar. Tidsfristen ska fastställas med hänsyn till avropsföremålets komplexitet och omfattning samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Avropssvaren ska vara Utskrivet: :19 Sida 12 av 15

13 skriftliga. Avropsberättigad får ta del av avropssvaret först när angiven svarstid har löpt ut. Ramavtalsleverantör som vid avropstillfället inte kan leverera efterfrågad tjänst är ändå skyldig att svara på Avropet och ange skäl till varför ramavtalsleverantören inte kan leverera. Detta ska även meddelas, under förvaltningsperioden, till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral. Kontraktet ska tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det för avropsberättigad bästa avropssvaret på grundval av de kriterier och villkor som angetts i avropsförfrågan. Avropsberättigad ska snarast möjligt skriftligen meddela Ramavtalsleverantörerna om beslut om tilldelning av kontrakt och redovisa skälen för beslutet. Om avropande myndighet tidigare har hävt ett kontrakt med en ramavtalsleverantör enligt avsnitt "Hävning av kontrakt" har myndigheten rätt att vid kommande avrop, som vidtas för att ersätta det hävda kontraktet, exkludera den ramavtalsleverantör som hävningen avsåg. Vid avrop från ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa. Avropande myndighet kan dock frivilligt iaktta en avtalsspärr för att undvika att ett ingånget kontrakt ska kunna ogiltigförklaras i ett senare skede. I det fall Avropsberättigad väljer att beakta den frivilliga avtalsspärren ska detta framgå av tilldelningsbeslutet. Avropet kan gälla enskild kampanj som överstiger kr (kampanjbudget) eller leveransavtal över en tidsperiod. Det står beställaren fritt att avgöra vilka alternativt vilket kriterium, av den nedan angivna kriterierna, som ska ingå i utvärderingen och bestämma hur de ska viktas. Kriterierna för det slutliga valet av Leverantör, för den enskilda tjänsten som kan väljas är: Pris Erfarenhet (referensuppdrag) Resurser Kompetens Skriftlig presentation av uppdrag Muntlig presentation Förhandling med media Leveranstider Tidsperioden för leveransavtal får sträcka sig maximalt 6 mån efter ramavtalets upphörande ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTALET Statens inköpscentral äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt ramavtalet till ny organisation eller organisationsform, för det fall Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet omorganiseras genom regerings- eller riksdagsbeslut. Ramavtalsleverantör äger inte rätt att utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan. Ramavtalsleverantör äger inte rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet till annan utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Ramavtalsleverantören äger inte utan Statens inköpscentrals föregående skriftliga tillåtelse överlåta fordringar eller andra anspråk (inklusive bl.a. krav på skadestånd) hänförliga till ramavtalet till någon tredje part ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Utskrivet: :19 Sida 13 av 15

14 Ändringar och tillägg till ramavtalet eller annan rättshandling i anslutning till ramavtalet är bindande endast i den utsträckning dessa är skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna RÄTTEN TILL ARBETSRESULTATET Allt material och alla resultat, oavsett medium, som framkommer under uppdragets genomförande skall tillfalla avropare/kund senast vid uppdragets slutförande. Kund har rätt att för eget bruk och på egen bekostnad modifiera, anpassa eller överlåta arbetsresultatet från uppdraget LEVERANSTIDER Ramavtalsleverantören ska övervaka materialsstoppstider för media. Ramavtalsleverantören ska informera kund om när original senast ska lämnas till mediebyrån för att få in sin kampanj, eller annons i rätt media i rätt tid FAKTURERING Fakturering av utförda tjänster sker månadsvis i efterskott till respektive kund. På fakturan ska alltid anges; avtalsnummer beställarens namn, adress datum för avropet specificering av utförda tjänster och dess omfattning. mediabrutto medianetto ersättningar från media tillbaka till beställaren. Netnet. byråarvode. CTC (Cost to Client). Administrativ avgift förfallodatum Villkor som tagits in i faktura ensidigt av ramavtalsleverantörenär inte bindande för kunden. Felaktigt ställda fakturor returneras utan åtgärd. Betalning för utförda och godkända tjänster erläggs netto mot specificerad och godkänd faktura senast trettio (30) dagar efter fakturans ankomst. Om kunden inte erlägger betalning för tjänsten i enlighet med villkoren i ramavtalet är kunden skyldig att till ramavtalsleverantören utge dröjsmåls-ränta enligt räntelagen (1975:635), dock förutsatt att ramavtalsleverantören inom rimlig tid från det att förseningen uppstod har meddelat kunden om kundens försening och uppmanat kunden att erlägga betalning. Inga andra påföljder får göras gällande i anledning av försenad betalning KONTROLL AV MEDIEBYRÅNS FAKTUROR FRÅN MEDIET VID MEDIEKÖP Kund äger rätt att kontrollera riktigheten av ramavtalsleverantörens faktura genom att ta del av fakturor från mediebyråns köp av mediet TVIST Tvister angående tolkning och tillämpning av ramavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol. För Utskrivet: :19 Sida 14 av 15

15 tvister mellan Statens inköpscentral och ramavtalsleverantören ska tvisten avgöras i Stockholm. Parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet bestäms i sin helhet med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler. Eventuell tvist avseende ramavtalet får inte medföra att ramavtalsleverantören inställer pågående åtaganden enligt kontrakt ELEKTRONISK SIGNATUR Parterna har signerat ramavtalet med elektronisk signatur AVTALSBILAGOR Följande bilagor ingår i Avtalet: Bilaga Förteckning underleverantörer Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Ort / datum: Säljare: Promedia Sverige Aktiebolag Ort / datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Utskrivet: :19 Sida 15 av 15

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: 96-8-2014 namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: 96-8-2014 Startdatum: Regionalt 2014-10-26 Slutdatum: 2017-04-30 Typ av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: 96-21-2014:005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: 96-21-2014 samt källsorteringsenheter

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer:

Avtal. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: 96-55-2011 Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: 96-55-2011 tjänster 2012-05-23 Slutdatum: 2013-09-30

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE Bilaga 3 1 (17) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen 714-A063.818/2013 Sanna Svennerstad Upphandlare RAMAVTAL

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 Bilaga B3a ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSULTARBETE VID SMHI 2007-01-01 1 AVTALSDOKUMENTATION Avtalet mellan SMHI och Konsulten avseende det enskilda konsultuppdraget består av Leveransavtal med bilagor. Leveransavtal

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer