2. Avtalsmall - Medicinskt Material

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Avtalsmall - Medicinskt Material"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Hudvård och Desinfektion Marc Wallgren Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen 2. Avtalsmall - Medicinskt Material 2.1 Avtalskonstruktion Avtalet utgörs av nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de sinsemellan i följande ordning, såvida inte omständigheterna i det aktuella fallet uppenbarligen föranleder annat: Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal Detta Avtal med bilagor. 1. Produktlista, 2.Uppförandekod, 3.Leverantörsuppgifter, 4.Statistikformulär, 5.Öppningsprotokoll, 6.Signeringskvitto ALOS Avtalstid Avtalet gäller under tiden med rätt för Beställaren till förlängning i upp till 24 månader dvs. längst till och med Detta Avtal upphör att gälla utan krav på särskild uppsägning om inte Beställaren skriftligen begär förlängning, två (2) månader före detta Avtals upphörande. 2.3 Uppdraget Syfte och omfattning Upphandlingen syftar till ramavtal och kommer att tecknas med en leverantör per produktgrupp/position. Upphandlingens värde är cirka 10 MKR/år. Syftet med upphandlingen är att upphandla ett sortiment både ur patientsäkerhetssynpunkt samt användarsynpunkt och som är förenligt med Region Skånes Miljöpolitiska program. Detta innebär en kontinuerlig utfasning av farliga kemikalier innehållande de ämnen som har störst påverkan på miljö och hälsa. Med kemisk tekniska produkter avses i denna upphandling alla efterfrågade medel för hand och hud i flytande eller fast form. Upphandlingen avser inköp av Hudvård och Desinfektion för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande. Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till Utskrivet: :18 Sida 1 av 14

2 24 månader. Beräknad avtalsstart Avrop på ramavtalet kommer ske genom i avtalet fastställda villkor. Region Skåne benämns både som Beställare och som Region Skåne i detta avtal. Leverantören åtar sig att till Beställaren leverera produkter i enlighet med detta Avtal. Omfattningen av produkterna framgår av bilaga 1.Produktlista. Region Skåne garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov. Leverantören åtar sig att till Beställaren leverera produkter i enlighet med detta Avtal. Angivna volymer är baserade på statistik från föregående år och är således endast att betrakta som riktvärden, vilka kan såväl över - som underskridas. Skulle avropad kvantitet under avtalsperioden över- eller underskrida avgiven kvantitet, skall detta inte betraktas som avtalsbrott från Beställarens sida. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov. Även metodförändringar under avtalsperioden kan påverka förbrukningen, varför även detta ej skall anses som avtalsbrott från Beställarens sida Avrop Avrop sker successivt under avtalsperioden. Avrop från detta Avtal görs av Beställarens avtalspart, fn Mediq Sverige AB i Lund, avseende förråds-/logistikhantering inom Region Skåne. Leverantören ska vara tillgänglig för avrop mellan kl 08:00-16:00 på vardagar. Leverantören ska kunna nås via angiven e-postadress och telefonnummer Logistikpartner Mediq Sverige AB (Mediq) är Region Skånes nuvarande upphandlade Logistikpartner som bedriver försörjning av material till Region Skånes verksamheter, och till de verksamheter med vilka regionen har Avtal med om materialförsörjning. Mediq avropar, i enlighet med Region Skånes Avtal för Region Skånes räkning, och lagerhåller produkter på sitt centrallager i Lund från de produktleverantörer som Region Skåne tecknat Avtal med. Leveranserna faktureras Mediq av Produktleverantören. Under avtalstiden kan ny Logistikpartner upphandlas av Region Skåne. Detta kommer att meddelas Leverantören i god tid och ny avrops/leverans- och faktureringsadress kan bli aktuell Orderbekräftelse Orderbekräftelse ska skickas till Beställare/Logistikpartner senast två (2) arbetsdagar (helgfri måndag - fredag) efter att Leverantören mottagit inköpsorder. Orderbekräftelse ska skickas till Orderbekräftelse ska minst innehålla: - Vårt ordernummer - Artikelnummer - Benämning eller Beskrivning Utskrivet: :18 Sida 2 av 14

3 - Enhet - Beställt antal - Restnoterat antal - Levererat antal - A-pris eller Bruttopris - Totalbelopp - Förpackningsinformation - Leveransdatum Leveranstid Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då Leverantören mottagit beställningen, dvs. orderdagen om beställning inkommit före kl 12:00, till den dag beställda produkter är levererade till angiven leveransadress. Leveranstiden får ej överstiga fem (5) dagar. Leveranser ska ske under ordinarie arbetstid, vardagar kl 07:00-15:30. Första leverans efter avtalsstart ska senast ske fem (5) dagar efter mottagen beställning Två (2) veckor efter mottagen leverans äger Beställaren rätt att returnera felaktigt beställt gods på Beställarens bekostnad. Vid felleverans (t.ex avvikande produkt eller kvantitet) från Leverantör ska Leverantören på egen bekostnad ta tillbaka godset. Varor som returneras ska krediteras till försäljningspris. Ingen returavgift eller liknande får debiteras Beställaren Leveransvillkor Leverans sker fritt enligt DDP Incoterms 2010 till av Beställaren angiven adress Leveransförsening Försening av leverans ska omedelbart meddelas Region Skåne och Region Skånes avtalspart avseende förråds-/logistikhantering. Region Skåne som ensam bestämmer om senareläggning av leveransen kan accepteras. Om inte Region Skåne genom skriftlig bekräftelse accepterar senareläggning av leverans ska förseningen anses utgöra ett avtalsbrott. Vid försening från Leverantörens sida, i förhållande till överenskomna tidpunkter, har Region Skåne möjlighet att begära att Leverantören levererar annan av Region Skåne godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för Region Skåne. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med 20% av värdet av den del av godset som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Vitet ska utgå under högst fem (5) veckor. Utöver detta förbehåller sig Region Skåne rätten att ta ut en administrativ avgift om kr per tillfälle som vitesklausulen åberopas/nyttjas Logistikkrav Följesedel Följesedel ska, per levererad produkt, innehålla information som möjliggör en direkt koppling mellan följesedel och produkt för att korrekt leveranskontroll ska kunna göras. Av följesedel ska minst följande framgå: - Beställarens ordernummer - Beställarens referens Utskrivet: :18 Sida 3 av 14

4 - Beställarens artikelnummer enligt beställning - Leverantörens artikelnummer om det skiljer sig från Beställarens artikelnummer enligt beställning - Tydlig redogörelse för vad som är levererat och vad som är restnoterat Beställningsnummer / Ordernummer ska anges på all korrespondens Förpackningar / Pallar Leveranser ska ske i enlighet med FYFFE. Se dokument Förpackningarna ska vara i överensstämmande och märkta enligt Svensk standard, SS-EN ISO :2012. Förpackningen skall skydda godset mot fukt, damm och andra föroreningar och skador. Förpackningar ska vara märkta med artikelnummer samt i förekommande fall batchnummer, tillverkningsdatum och hållbarhet. Detta omfattar såväl produktförpackning som avdelnings- och transportförpackning. Förpackningar ska vara pallanpassade och vara hela och rena vid leverans. Förpackningar för manuell hantering bör ej överstiga 25 kg. På avdelnings- och transportförpackning ska antal enheter per förpackning tydligt framgå. Leverans av större antal kolli bör levereras på pall. Pall-lastat gods får ej överstiga 1,9 m från golvnivå. Om vikten per enskilt kolli överstiger 10 kg bör maxhöjden vara 1,5 m. Överhäng på pall accepteras ej. Tungt gods ska ej lastas så att undre förpackningar skadas. Helpall får ej lastas med ytterligare kolli så att kvantiteten för helpall överskrids. Pallen får inte heller lastas med andra artiklar ovanpå helpallen. Blandat gods på pall är tillåtet förutsatt att det tydligt framgår varje produkts placering på pallen. Om blandat gods förekommer ska det framgå av märkning på pall och av följesedel. Lasten ska säkras på pallen med krympplast och plasten bör vara återvinningsbar. Leverans av pall ska ske på EUR pall. Pallöverföringssystem ska användas. Transportförpackningar som innehåller sterila eller höggradigt rena produkter ska inte samtransporteras med orent gods. Leverans av sterila och osterila produkter får ej packas i samma ytteremballage. Sterilt gods som anländer till mottagaren i trasigt ytteremballage eller på trasig pall kommer att returneras på Leverantörens bekostnad. Felleverans Vid felleverans (fel kvantitet eller fel produkt) från Leverantör skall Leverantören på egen bekostnad ta tillbaka godset. Varor som returneras ska krediteras till försäljningspris. Ingen returavgift eller liknande får debiteras Beställaren Leveranssäkerhet Upphandlingens produkter är av yttersta vikt för att Region Skåne ska kunna bedriva en kvalitativ och säker vård för patienterna. Leveranssäkerhet är av högsta prioritet. Leveranssäkerheten förväntas vara minst 96 % Kvalitet och utförande Utskrivet: :18 Sida 4 av 14

5 Levererade produkter enligt detta Avtal ska fungera klanderfritt och kunna användas på det sätt Region Skåne avsett samt till funktion, utförande och kvalitet helt överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som Region Skåne fått i samband med upphandlingen Produktförändring Produktförändringar får endast ske efter godkännande av Region Skåne. Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek, märkning, sammansättning eller nya varunummer för avtalade produkter ska tre (3) månader i förväg skriftligen meddelas Region Skåne. Vid godkända produktändringar som påverkar användningsområde m.m är Leverantören skyldig att utan kostnad informera och utbilda berörd personal om förändringen. Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets giltighet att ske avseende aktuell produkt Ersättningsprodukt Om en vara utgår ur sortimentet, är leveransförsenad eller vid produktändring under avtalstiden ska Leverantören erbjuda Region Skåne ersättningsprodukt som är likvärdig eller bättre. Priset på ersättningsprodukten får ej överstiga den ursprungliga varans pris. Ersättningsprodukt ska alltid godkännas av Region Skånes materialkonsulent/inköpare. I de fall Leverantören inte tillhandahåller likvärdig produkt har Region Skåne rätt att, efter det att Region Skåne meddelat detta till Leverantören, beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan Leverantör. Merkostnaden samt administrativ avgift för detta debiteras avtalad Leverantör. Merkostnaden beräknas enligt modellen prisskillnad mellan den avtalade produkten och ersättningsprodukten samt en administrativ avgift om kr per tillfälle och produkt. Exempel: Avtalad produkt kostar 50 kr Ersättningsprodukt kostar 60 kr Volym som behöver köpas in 1000 st Beräkning av ersättning från Leverantör till Region Skåne: ((60-50) * 1 000) = kr Vid godkända produktändringar, som påverkar användningsområde m.m är Leverantören skyldig att utan kostnad informera och utbilda personal om förändringen. Om överenskommelse inte kan träffas kommer prövning av Avtalets giltighet att ske avseende aktuell produkt och vite kan utkrävas Fel i vara Villkor enligt ALOS 05, punkt Dokumentation Komplett svensk alternativt engelsk bruksanvisning innehållande bland annat anvisningar om användning, kontrollrutiner och rengöringsmetoder ska medfölja respektive levererad utrustning/produkt Information och utbildning Utskrivet: :18 Sida 5 av 14

6 Alla informations- och utbildningsinsatser för personal i Region Skåne ska planeras och genomföras i samråd mellan Leverantören och ansvarig kontaktperson hos Region Skåne. För att på bästa sätt sprida information om upphandlingsresultatet ska Leverantören bistå med produktblad, bruksanvisningar och övrig produktinformation i den omfattning som Region Skåne begär. Leverantören ska, i samband med leverans, utbilda användare av levererade produkter i sådan omfattning att personalen på ett säkert och ändamålsenligt sätt kan använda produkterna. Utbildningen ska vara anpassad till den berörda personalens förkunskaper. Samtliga utbildningsinsatser, produktblad, bruksanvisningar m.m enligt ovan ska tillhandahållas kostnadsfritt av Leverantören. 2.4 Ersättning Priser För leveranser enligt detta Avtal gäller priser specificerade i bilaga1. Produktlista. Avtalade priser är angivna exklusive mervärdesskatt Prisjustering Priserna ska vara fasta i svenska kronor (SEK) under minst 24 månader räknat från avtalsstart. Prisjustering får ske från båda parter då råvarupris förändring varierar över 5%. Begäran om prisändring ska framställas senast sextio (60) dagar före den dag då det justerade priset önskas börja gälla. Begäran om prisjustering ska motiveras av den part som önskar prisjustering och ska godkännas av Region Skåne innan justeringen får ske. Överenskommen prisjustering ska gälla minst tolv (12) månader eller till dess att Avtalet upphör. Om överenskommelse om prisjustering inte träffas, äger Beställaren rätt att säga upp Avtalet till upphörande sex (6) månader efter begärd prisjustering. Fram till denna tidpunkt gäller oförändrat pris. Leverantören ska tillse att ny aktuell prislista insänds till Beställaren omgående efter godkänd prisjustering Vite I de fall Leverantören vid upprepade tillfällen inte kan leverera, är Beställaren berättigad att av Leverantören erhålla vite. Vite utgår för varje påbörjad vecka som förseningen varar med 20% av värdet av den del av godset som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Vitet ska utgå under högst fem (5) veckor. Utöver detta förbehåller sig Beställaren rätten att ta ut en administrativ avgift om kr per tillfälle som vitesklausulen åberopas. I de fall Leverantören inte tillhandahåller likvärdig produkt har Beställaren rätt att, efter det Utskrivet: :18 Sida 6 av 14

7 att Beställaren meddelat detta till Leverantören, beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad Leverantör. Merkostnaden beräknas enligt modellen prisskillnad mellan den avtalade produkten och ersättningsprodukten samt en administrativ avgift om kr per tillfälle och produkt. Exempel: Avtalad produkt kostar 50 kr Ersättningsprodukt kostar 60 kr Volym som behöver köpas in 1000 st Beräkning av ersättning från Leverantör till Beställare: ((60-50) * 1 000) = kr Fakturerings- och betalningsvillkor Faktureringsadresser Fakturering ska ske till av Beställaren angiven adress. Fakturering till Mediq Beställaren faktureras för utförd leverans. - Fakturaadress angiven på beställningsskrivelsen ska användas. - Faktura ska vara logisk uppställd och innehålla alla de uppgifter som krävs i Mervärdesskattelagen. - Fakturan ska innehålla uppgift om beställarens namn, RSID, kundnummer, avtalsnummer, ordernummer, leveransadress etc. - Inga fakturerings-, småorder-, miljö-, MOSA- och/eller expeditionsavgifter eller andra tillkommande avgifter får förekomma utan ska ingå i angivna priser. - Betalningsvillkoren är trettio (30) dagar netto räknat från fakturans ankomstdag. Betalning sker i svenska kronor (SEK). - Faktureringsrutiner kan komma att förändras. - Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren. - Felaktig faktura ska krediteras. Det är önskvärt att Leverantören kan leverera elektroniska fakturor. De standards för elektronisk faktura som Region Skåne valt är Svefaktura och SFTI-faktura. För mer information kring Svefaktura och SFTI-faktura, se: Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta får debiteras trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. I övrigt gäller Räntelagen Valuta Detta Avtal omfattas ej av valutajustering. 2.5 Uppföljning och statistik Uppföljningsmöten Utskrivet: :18 Sida 7 av 14

8 Region Skåne och Leverantören ska årsvis genomföra uppföljningsmöten där ingånget Avtal och samarbete följs upp. Vid uppföljningsmötet ska det ske en avstämning samt genomgång av nya och förändrade rutiner, uppföljning av kvalitet, statistik m.m diskuteras. Innan eventuell förlängning av avtal ska uppföljningsmöte genomföras där ovan punkter kommer diskuteras för eventuellt fortsatt samarbete Statistik Leverantören ska på begäran utan kostnad, årsvis upprätta statistik på levererade produkter och översända denna till Region Skånes kontaktperson enligt detta Avtal. Statistiken ska utformas i enlighet med av Region Skåne angivna statistikformulär. Bilaga 5. Statistikformulär. Formuläret kan komma att ändras under Avtalets gång. Leverantören ska också på begäran av Region Skåne även i övrigt lämna uppgifter om Uppdraget Kvalitets- och effektivitetsutveckling Avtalsparterna ska under avtalsperioden tillsammans kontinuerligt arbeta för en ökad kvalitet och effektivisering i utförandet av produkten. En central effektivitetsfråga under avtalsperioden är att öka tömningsgraden på produkterna. Detta har stor betydelse för kostnader och miljöpåverkan. 2.6 Personal Kompetens Leverantören åtar sig att tillse att samtliga i verksamheten engagerad personal har för Uppdraget nödvändig kompetens och erfarenhet samt fortlöpande erhåller nödvändig fortoch vidareutbildning inom det område Uppdraget avser. 2.7 Följder vid avtalsbrott Åtgärder I de fall avtalsbrott från Leverantörens sida föreligger äger Beställaren rätt att på Leverantörens bekostnad vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga eller begränsa uppkomsten av skada, under förutsättning att detta inte är oskäligt Skadestånd I de fall Leverantören begår avtalsbrott som ger upphov till skada ska Leverantören ersätta Beställaren med belopp motsvarande skadans verkliga storlek. Skadestånd ska utgå även då Avtalet hävs pga avtalsbrottet samt i de fall vite utgår. Dock ska skadeståndet i dessa fall endast utgå om skadans verkliga storlek överstiger vitet Hävning Förutsättningar under vilka Beställaren har rätt häva ingånget Avtal Leverantören begår väsentligt avtalsbrott och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, eller Leverantören begärs eller försätts i konkurs eller i likvidation, är under tvångsförvaltning, är underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande, är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller annars på goda grunder kan befaras vara på obestånd eller inte fullgör sina åligganden avseende redovisning, skatter, sociala avgifter och årsredovisning, eller Utskrivet: :18 Sida 8 av 14

9 En förändring sker direkt eller indirekt avseende ägandet av en majoritet av aktierna i Leverantörens företag, eller annars det bestämmande inflytandet över Leverantörens företag förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Beställaren inte skäligen kan godta, eller Det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med den upphandling som har föregått tecknandet av Avtalet och om dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av Avtalet, eller Om uteslutningsgrund föreligger enligt LOU 10 kap. 1 eller 10 kap. 2 som inte kändes till när Avtalet tecknades och som har inträffat under avtalstiden. Vid hävning med hänvisning till LOU 10 kap. 1 är Leverantören skyldig att betala skadestånd till Beställaren med 10% av det uppskattade kvarvarande kontraktsvärdet. Samtliga Leverantörers fordringar på Beställaren så som utestående fakturor och upparbetad tid avskrivs som krav i samband med att avtalet hävs med grund i denna paragraf. Med väsentligt avtalsbrott avses bland annat då: Beställaren vid upprepade tillfällen konstaterar att överenskommen/avtalad kvalitet inte vidmakthålls eller att prestationer i annat avseende inte är i enlighet med Avtalet, eller Leverantören vid upprepade tillfällen inte följer för verksamheten specifika gällande författningar, eller Leverantören inte följer uppställda etiska riktlinjer, se bilaga Uppförandekod för Leverantörer, eller Leverantören ej längre innehar erforderliga tillstånd, eller Leverantören använder kundregister på annat sätt än vad som står nämnt i detta Avtal. Leverantörens möjlighet till rättelse Hävning av Avtalet vid väsentligt avtalsbrott kan ske först om Leverantören inte vidtar rättelse senast fjorton (14) dagar efter mottagande av skriftlig erinran från Beställaren i vilken skälen för varför väsentligt avtalsbrott ska anges. I händelse av att Avtalet hävs baserat på någon av ovannämnda grunder, ska Leverantören ersätta Beställaren med belopp motsvarande den merkostnad detta förorsakar Beställaren. Ersättning enligt denna punkt begränsar ej Beställarens rätt till skadestånd. Hävning av Avtal ska ske skriftligen. 2.8 Ansvar Ansvar för skada Leverantören ska hålla Beställaren skadeslös från varje krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som Leverantören, eller annan för vilken Leverantören ansvara, orsakar genom dennes vårdslöshet eller oaktsamhet vid fullförandet av förpliktelserna i Avtalet Krav från tredje man Om Beställaren gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada ska Leverantören hålla Beställaren skadelös under förutsättning att skadan uppkommit på grund av Leverantörens agerande eller brist på agerande. Beror skadan på att Region Skåne lämnat felaktiga upplysningar ska dock Leverantörens ersättningsskyldighet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till de felaktiga upplysningarnas inverkan på skadan Begränsningsregler Utskrivet: :18 Sida 9 av 14

10 Leverantören har inte rätt att åberopa eventuella begränsningsregler i lag, författning eller föreskrift, om sådan regel begränsar Leverantörens ansvar för skada i förhållande till vad som anges i denna punkt. 2.9 Försäkringar Leverantören ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt Etiska och sociala krav Uppförandekod för Leverantörer De varor och tjänster som levereras till Region Skåne ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 FN:s barnkonvention, artikel 32 Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet FN:s deklaration mot korruption Leverantören är skyldig att på anmodan från Beställaren redovisa att kraven i bilaga 2. Uppförandekod för Leverantörer uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som Beställaren begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för Beställaren att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven uppfylls. Skulle Beställaren, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av Beställaren eller på uppdrag av Beställaren eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls är Leverantören skyldig att genom egen utredning visa att denne uppfyller dessa krav. Bristande uppfyllelse av kraven utgör ett avtalsbrott. Beställaren får med anledning av avtalsbrottet begära rättelse inom den tid Beställaren bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har Beställaren rätt till prisavdrag som står i proportion till Beställarens intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning. Valet av påföljd får inte vara oproportionerligt i förhållande till avtalsbrottet Miljökrav Leverantören ska medverka till att de angivna miljömålen i Region Skånes i miljöprogram uppnås, se Vidare ansvarar Leverantören för att informera medarbetare samt underleverantörer som arbetar på uppdrag åt Region Skåne att de ska följa de riktlinjer/instruktioner som Beställaren meddelar gällande Region Skånes miljöprogram inkl. miljöpolicy samt informera om att Region Skåne har ett miljöledningssystem enligt ISO Bindande svar gällande Miljökrav enligt Kravspecifikation (Generella krav) i denna Upphandling Nyttjanderätt Utskrivet: :18 Sida 10 av 14

11 Marknadsföring Parterna har inte rätt att i marknadsföringssyfte använda motpartens namn, material eller logotyp utan dennes skriftliga medgivande. Leverantören har inte rätt att använda sig av direkt marknadsföring mot brukarna, utan Beställarens skriftliga medgivande Intrång Leverantören ska hålla Beställaren skadeslös för alla skadeanspråk, ersättningskrav, kostnader och utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och varumärkesrätter eller andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man som Leverantören har åsamkat Kris och beredskapsåtgärder Allmänt Leverantören ska med alla till buds stående medel verka för att klara av sina leveranser vid beredskaps- och krigsförhållanden samt i katastrofsituationer Fredstida krishändelser Det åligger Leverantören att inför Stor olycka, Katastrof eller Extraordinär händelse genomföra och medverka med erforderlig planering, utbilda och öva med berörd personal samt tillse att lokaler tillhandahålles. När ovannämnda förhållanden inträffar ska Leverantören medverka med den personal och övriga resurser som överenskommits. Leverantören ska medverka i Regionens risk- och sårbarhetsarbete enligt Regionstyrelsens direktiv , 150, eller senare Höjd beredskap Detta Avtal ska gälla även under höjd beredskap och krig. Under fredstid ska medverkan ske i Beställarens beredskapsplanering vad avser planering, utbildning och övning. Tjänstgöring och ledigheter för personal samt användning av tillgängliga resurser, som är nödvändiga för att Leverantören under rådande förhållanden, ska anpassas så att Leverantören kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Vid höjd beredskap och krig ska Leverantören vidta särskilda åtgärder i fråga om planering, utbildning och övning. Tjänstgöring och ledigheter för personal samt användning av tillgängliga resurser, som är nödvändiga för att Leverantören under rådande förhållanden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, ska anpassas så att Leverantören kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. För personal gäller reglerna med totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt, enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Force majeure-klausulen nedan träder ikraft först när Leverantören fullgjort sina skyldigheter enligt ovan Force Majeure Parterna är befriade från åtagande om parts respektive åtagande förhindras av händelse av force majeure karaktär. Utskrivet: :18 Sida 11 av 14

12 Som force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, inte förutsett eller bort förutse och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Arbetskonflikt som har sin grund i brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motpart ska omedelbart underrättas som det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Oavsett vad som sägs om befrielse från påföljd får Region Skåne säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader Allmänna krav och föreskrifter Lagstiftning Leverantören ska följa lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som under detta avtals giltighetstid är eller blir tillämpliga på Leverantörens utförande av Uppdraget Tillstånd, licenser m.m Leverantören ska inneha alla för Uppdraget nödvändiga tillstånd Underleverantörer För de fall underleverantör anlitas måste Region Skåne informeras i god tid. Detsamma gäller vid byte av underleverantör. Ifyllt dokument "Leverantörsuppgifter" bifogas vid begäran om godkännande av underleverantör alternativt byte av underleverantör Sekretess Leverantören och dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken denna erhåller från Region Skåne eller som framkommer vid genomförandet av Uppdraget. Med "konfidentiell information" avses i detta Avtal sådana uppgifter som omfattas av den sekretess och tystnadsplikt som framgår av Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400) och som hade gällt om de som utfört Uppdraget hade varit anställda i Region Skåne. Leverantören förbinder sig att se till att dennes arbetstagare såväl som eventuella underleverantörers arbetstagare inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Leverantören är därför skyldig att se till att ovan nämnda personer som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Leverantören är enligt detta Avtal. Sekretessen gäller alltjämt även efter Avtalets upphörande. Utskrivet: :18 Sida 12 av 14

13 2.15 Övrigt Överlåtelse av Avtal Leverantören får inte utan Beställarens skriftliga godkännande överlåta Avtalet till annan. Begäran om godkännande av avtalsöverlåtelse ska vara Beställarens kontaktperson för Avtalet tillhanda senast tre (3) månader före det att överlåtelsen planeras att genomföras Omförhandling Region Skåne förbehåller sig rätten att justera Uppdragets innehåll om politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för Uppdragets innehåll Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att gälla som bindande vara skriftliga och undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltiga ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och som ej kan lösas av parterna gemensamt ska, med tillämpning av svensk rätt, avgöras av allmän domstol med Kristianstad tingsrätt som första instans. Processen ska i alla delar genomföras på svenska Vid Avtalets upphörande Leverantör ska i händelse av att detta Avtal sägs upp, eller vid Avtalets utgång och där Uppdraget övergår till annan utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för Beställaren så att störningar i Beställarens verksamhet undviks i största möjliga utsträckning. Denna överlämning sker utan debitering och ska påbörjas fyra (4) veckor innan avtalsperiodens slut Kontaktpersoner Leverantörsuppgifter Leverantörens samtliga kontaktpersoner framgår av bilaga 4. Leverantörsuppgifter. Byte av ansvarig kontaktperson får ske först efter skriftligt medgivande från Beställaren. Leverantören ska under sådana omständigheter ersätta ansvarig kontaktperson med annan person med motsvarande kompetens Bilagor Avtalet omfattar utöver detta Avtal följande bilagor vilka kompletterar varandra och utgör en integrerad del i Avtalet: 1. Produktlista 2. Uppförandekod för Leverantörer 3. Leverantörsuppgifter 4. Statistikformulär Utskrivet: :18 Sida 13 av 14

14 5. Öppningsprotokoll 6. Signeringskvitto från Elektronisk Signering 2.19 Signering av Avtal Detta Avtal har undertecknats av parterna genom elektronisk signatur - se bifogat kvitto. Utskrivet: :18 Sida 14 av 14

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB

AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB 1(12) AVTAL AVSEENDE ÅRLIG REVISION AV MEDICARRIER AB Avtalsparter: [Aktuellt bolag] [Adress:] [Företag xx] [Adress:] Organisationsnummer: [ ] i det följande kallad Bolaget Organisationsnummer: [ ] i det

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson

MA-Skåne Inköpare Anders Olausson MA-Skåne Inköpare Anders Olausson Datum 046-15 35 73 2005-12-20 1 (6) anders.olausson@skane.se Diarienr MA/050080 RAMAVTAL Avtalsnr: MA/050080, Finansiell Leasingtjänst till Region Skånes fordon Leverantör:

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Järn AB Södertorg, Box 1174, 621 22 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material

Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet IT och Allmänt Material Maria Mera Inköpare Telefon 046 755 00 47 maria.mera@skane.se Datum 2010-06-01 Diarienr 1000223 1 (6) RAMAVTAL A. Avtalsnr: 1000223-05, Hörapparater

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

AVTAL Yrkes- och varselkläder

AVTAL Yrkes- och varselkläder 1 (5) AVTAL Yrkes- och varselkläder 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Sörmland Vatten och Avfall AB Vingåkersvägen 18 641 80 Katrineholm 641 51 Katrineholm Leverantör: Bygg & Interiör AB Starrvägen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan BN DENTAL AB, Box 3058, 903 02 UMEÅ nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar

Mall för Ramavtal Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar Mall för Upphandling: DU-UPP14-007 Dyslexiutredningar vuxna och skolbarnsutredningar 1 AVTALET 1.1 Avtalsparter Köpare Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Organisationsnummer: 232100-0032 Telefon: 0155-24

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 7 a 1 (15) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum 2013-05-31 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 7 a

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster

AVTAL. Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster AVTAL Ramavtal, 64-05, Tandtekniska tjänster Parter Mellan Praktikertjänst AB, 103 55 STOCKHOLM nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland

2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland 1 (13) 2. LOV-kontrakt Program för primärvården i Västmanland År 2014 Kontraktsnr/dnr DU-UPP12-189 2 (13) 1 Parter Detta kontrakt har träffats mellan Landstinget Västmanland, Vårdvalsenheten, 721 89 Västerås,

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer