1 BAKGRUND ÅTAGANDET ÅTERFÖRSÄLJARE UNDERLEVERANTÖRER PRODUKTER OCH TJÄNSTER PRISER... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5"

Transkript

1 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND ÅTAGANDET ÅTERFÖRSÄLJARE UNDERLEVERANTÖRER PRODUKTER OCH TJÄNSTER PRISER UPPDATERING AV PRISER UPPDATERING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER AVROP ADMINISTRATIONSAVGIFT OCH REDOVISNING REVISION AVTALSPERIOD FÖRTIDA UPPHÖRANDE RAMAVTALSINFORMATION ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTAL ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG MEDDELANDEN KONTAKTPERSONER... 14

2 Ramavtal 2(14) RAMAVTAL Detta ramavtal med avtalsnummer 6849/07, har träffats mellan Verva organisationsnummer , och Dustin Partner AB organisationsnummer för anbudsområde Webb- och volymleverantörer. DEFINITIONER Avrop Avtal Med Avrop avses köp eller beställning av produkter och/eller tjänster som Kund gör genom användande av detta Ramavtal Med Avtal avses det avtal som upprättas mellan Kund och Ramavtalsleverantören i samband med avrop Huvudtext Med Huvudtext avses detta dokument Kund Parter Ramavtal Med Kund avses statliga myndigheter och organisationer som har rätt att delta i den statliga inköpssamordningen samt de organisationer inom övrig offentlig förvaltning som deltagit i upphandlingen enligt Bilaga 2. Med Parter i denna Huvudtext avses Verva och Ramavtalsleverantören Med Ramavtal avses denna Huvudtext inklusive Bilagor

3 Ramavtal 3(14) 1 BAKGRUND 1.1 Ramavtalet har tillkommit genom upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Kund kan utan att själv genomföra upphandling göra avrop från Ramavtalet. Genom Ramavtalet skall Ramavtalsleverantören till Kund tillhandahålla de produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet. 1.2 I Ramavtalet ingår, förutom denna Huvudtext nedanstående Bilagor. Bilagorna 1e-g gäller endast om utkontraktering av SAMtjänst erbjuds. Bilaga 1a Vervas tillägg till avtal 90 Bilaga 1b Avtal 90 (ver. 90) (endast tillgängligt i pappersformat) Bilaga 1c Allmänna villkor konsulttjänster uppdrag Bilaga 1d Allmänna villkor konsulttjänster resurs Bilaga 1e Vervas avtalssida IT-Drift Bilaga 1f Vervas tillägg till allmänna bestämmelser till IT-Drift Bilaga 1g Allmänna bestämmelser IT-Drift (endast tillgängligt i pappersformat) Bilaga 2 Avropsberättigade kunder utöver statliga myndigheter och verk Bilaga 3 Priser Bilaga 3a Ramavtalspriser Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster Bilaga 5 Produktsortimentslista Bilaga 6 Redovisningsformulär Bilaga 7 Underleverantörer 1.3 Om Ramavtalshandlingarna innehåller motstridiga uppgifter skall handlingarna gälla i ovan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 2 ÅTAGANDET 2.1 De produkter och tjänster som ingår i Ramavtalet skall uppfylla de i förfrågningsunderlaget F:195 ställda skall-kraven och de enligt anbudet uppfyllda bör-kraven under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla leveranser av produkter och tjänster under ramavtalsperioden.

4 Ramavtal 4(14) 2.2 Giltig ansvarsförsäkring skall finnas vid Ramavtalets ikraftträdande och finnas under hela avtalsperioden. Ramavtalsleverantören skall vid anmodan kunna visa upp giltigt försäkringsbevis. 2.3 Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet skall hållas intakt under hela ramavtalsperioden. Bredden avseende ramavtalsleverantörens sortiment skall upprätthållas under hela avtalsperioden. 2.4 Ramavtalsleverantören skall i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leveranser under hela ramavtalsperioden. Frågor avseende produktkvalitet, produktutveckling och bakåtkompatibilitet skall Ramavtalsleverantören reglera med sina underleverantörer (här avses även programvarutillverkare). 2.5 Ramavtalsleverantören skall vid avrop tillhandahålla de produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet, i enlighet med vad som anges i Ramavtalet. Anskaffningar under Ramavtalet skall präglas av ett storkundsförhållande mellan Ramavtalsleverantören och offentlig förvaltning. Detta skall gälla även vid mindre anskaffningar. Kund som är berättigad att göra avrop får inte vägras leverans av produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet. I tider av stor efterfrågan och förlängda leveranstider skall Kund tillhöra Ramavtalsleverantörens högst prioriterade Kunder. 2.6 I Ramavtalsleverantörens åtagande ingår att tillse att Kund informeras om Ramavtalet och verka för att avrop sker i enlighet med Ramavtalet. 2.7 Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Verva kan komma att genomföra. 2.8 Ramavtalsleverantören skall ha väl dokumenterade rutiner för ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta ramavtal. 2.9 Verva äger rätt att från Ramavtalet ta bort de produkter och tjänster som enligt Vervas tolkning inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget. 3 ÅTERFÖRSÄLJARE Utgår, ej aktuellt i detta ramavtal.

5 Ramavtal 5(14) 4 UNDERLEVERANTÖRER 4.1 Om Ramavtalsleverantören använder underleverantör för att utföra del av ramavtalsåtagandet, svarar Ramavtalsleverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete så som för sitt eget. 4.2 Mellan Ramavtalsleverantören och underleverantör skall ett giltigt samarbetsavtal finnas. Ramavtalsleverantör som anlitar underleverantörer skall på Vervas begäran kunna uppvisa ett giltigt samarbetsavtal. 4.3 Underleverantör skall ej av anbudsgivaren delegeras rätten att mottaga avropsförfrågningar eller teckna avtal med Kund 4.4 Tillägg eller byte av underleverantör som utför väsentlig del av ramavtalsåtagandet får endast ske efter godkännande av Verva genom uppdatering av Bilaga 7. Uppdatering av Bilaga 7 sker genom Vervas försorg. 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 5.1 De produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet anges i Bilagorna 3, 3a, 4 och 5. 6 PRISER 6.1 De priser som gäller för de produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet anges i Bilaga 3 och 3a. 6.2 Ramavtalsleverantörens produktpriser skall utryckas som en inprislista alternativt en referens/listprislista med omräkningsfaktorer (påslag eller rabattsats) och till Kunderna redovisas i form av ramavtalsprislista. 6.3 Ramavtalsleverantörernas priser för utbildningstjänster, skall uttryckas som en referens/listprislista med omräkningsfaktorn rabattsats och till Kunderna redovisas i form av ramavtalsprislista. Undantag gäller priser för utbildning som tillhandahålls av Systemintergratörer och Öppna programvaruleverantörer då dessa skall uttryckas enligt Ramavtalsleverantörernas priser för konsulttjänster skall uttryckas som en Ramavtalsprislista.

6 Ramavtal 6(14) 6.5 Avtalad omräkningsfaktor är den lägsta rabatten/högsta påslaget under hela ramavtalsperioden och uttrycker ett avtalat förmånsläge, som skall bibehållas under hela ramavtalsperioden. 6.6 Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas. 7 UPPDATERING AV PRISER 7.1 Prishöjningar av produkter får ske tidigast trettio (30) dagar efter Ramavtalets ikraftträdande. 7.2 Prishöjningar avseende produkter skall endast vara förorsakade av: a) väsentliga valutakursförändringar eller b) förändring av priser från programvarutillverkare 7.3 Prishöjning av produkter sker genom uppdatering av Bilaga 3a genom Ramavtalsleverantörens försorg på sin egen webbplats. I förekommande fall skall även Bilaga 3, uppdateras genom Ramavtalsleverantörens försorg och skall insändas till Verva. 7.4 Om Ramavtalsleverantören sänker priserna för de produkter som omfattas av Ramavtalet, skall dessa sänkningar omgående tillämpas vid avrop och göras kända och tillgängliga för alla Kunder genom uppdatering av Bilaga 3a genom Ramavtalsleverantörens försorg på sin egen webbplats. I förekommande fall skall även Bilaga 3 uppdateras genom Ramavtalsleverantörens försorg och skall insändas till Verva. 7.5 Prishöjningar avseende konsult- och utbildningstjänster får ske tidigast tolv (12) månader efter Ramavtalets ikraftträdande. Ramavtalsleverantören har rätt att höja priserna högst en (1) gång per år. Prishöjning skall ske enligt förändring av IT-företagens arbetskostnadsindex för IT-konsulter. Höjningens storlek begränsas då till detta index förändring under den föregående 12-månadersperioden räknat från det att höjningen påkallats. Prishöjning skall regleras genom Tilläggsavtal.

7 Ramavtal 7(14) 7.6 Om Ramavtalsleverantörens allmänna prisnivå på motsvarande konsult- och utbildningstjänster understiger avtalade priser skall dessa allmänna priser omgående tillämpas vid avrop och göras kända och tillgängliga för alla Kunder. Verva har rätt att begära att Ramavtalsleverantören sänker sina priser på avtalade konsult- och utbildningstjänster om IT-företagens arbetskostnadsindex för ITkonsulter utvecklas negativt. Sänkningens storlek begränsas då till detta index förändring under den föregående 12-månadersperioden. 7.7 Ramavtalsleverantören skall tillse att Bilaga 3 och 3a kontinuerligt är uppdaterade på sin webbplats. 7.8 Vid produkt-, konsult- och utbildningstjänsteprisförändringar skall Vervas avtalade förmånsläge inte försämras, d.v.s Ramavtalsleverantörens princip för prissättning skall bibehållas under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören skall föra en löpande förteckning (loggbok) över varje prisförändring som inträffar, för vilka produkter/konsult- och utbildningstjänster och när prisförändringen sker. Förteckningen skall föras under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören skall på Vervas begäran insända förteckningen till Verva. 7.9 Verva är skyldig att följa de regler som finns i bl.a. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Detta innebär att Verva måste ha fungerande rutiner för utlämnande av aktuella prislistor, Bilaga 3 och Bilaga 3a (allmän handling). En arkivläggning av dessa listor måste också kunna ske. Det innebär att Verva måste ha tillgång och åtkomst till dessa Bilagor genom att när som helst kunna begära utdrag ur dessa. 8 UPPDATERING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER 8.1 Nya produkter som inryms inom ramavtalsområdet och som avser ursprungliga i anbudet offererade tillverkare får uppdateras i Ramavtalet. Nya konsult- och utbildningstjänster får enbart ske inom de områden där Ramavtalsleverantören fått Ramavtal. Uppdatering med nya produkter, konsult- och utbildningstjänster sker genom uppdatering av Bilaga 3a genom Ramavtalsleverantörens försorg på sin egen webbplats. I förekommande fall skall även Bilaga 3, 4 och 5 uppdateras genom Ramavtalsleverantörens försorg och skall insändas till Verva för godkännande.

8 Ramavtal 8(14) 8.2 Uppgradering får kontinuerligt ske av produkter som ingår i Ramavtalet. Uppgradering av nya produkter sker genom uppdatering av Bilaga 3a genom Ramavtalsleverantörens försorg på sin egen webbplats. I förekommande fall skall även Bilaga 3, 4 och 5 uppdateras genom Ramavtalsleverantörens försorg och skall insändas till Verva för godkännande. 8.3 Produkter, konsult- eller utbildningstjänster med helt ny funktionalitet får inte tillföras Ramavtalet. Dock kan en produkt, om det är fråga om utveckling av befintlig programvara få läggas till Ramavtalet under förutsättning att produkten inryms inom ramavtalsområdet. Tillägg av produkt med utvecklad funktion sker genom uppdatering av Bilaga 3, 3a, 4 och 5 efter godkännande av Verva. 8.4 Antalet tillverkare skall vara maximalt 40 tillverkare under ramavtalsperioden. Byte av programvarutillverkare får ske, dock maximalt fem gånger under ramavtalsperioden. Om Verva utlöser option om förlängning av ramavtalets giltighetstid får byte av tillverkare ske ytterligare maximalt 2 gånger under förlängningsperioden. Tillägg eller byte av nya tillverkare sker efter godkännande av Verva genom Tilläggsavtal. 8.5 Ramavtalsleverantören skall tillse att Bilaga 4 och 5 kontinuerligt är uppdaterade. 8.6 Ramavtalsleverantören skall föra en löpande förteckning (loggbok) över varje förändring av produkter, konsult- och utbildningstjänster som inträffar och när detta sker. Förteckningen skall föras under hela Ramavtalets giltighetstid. Ramavtalsleverantören skall på Vervas begäran insända förteckningen till Verva. 8.7 Verva är skyldig att följa de regler som finns i bl.a. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Detta innebär att Verva måste ha fungerande rutiner för utlämnande av aktuella listor avseende aktuellt produkt-, tjänste- och utbildningssortiment, Bilaga 4 och 5 (allmän handling). En arkivläggning måste också kunna ske. Det innebär att Verva måste ha tillgång och åtkomst till dessa Bilagor genom att när som helst kunna begära utdrag ur denna.

9 Ramavtal 9(14) 9 AVROP 9.1 Ramavtalet tillämpas genom avrop av i Bilagorna 3, 3a, 4 och 5 specificerade produkter och tjänster. Avrop kan göras av samtliga Kunder. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning skall en myndighet använda Ramavtalen om myndigheten inte finner annan form av avtal sammantaget bättre. Kommuner, landsting, m.fl. som deltar i denna upphandling kan på motsvarande sätt komma att genomföra egna upphandlingar. 9.2 Avrop kan antingen ske genom tillämpning av villkoren i Ramavtalet eller genom en förnyad konkurrensutsättning. 9.3 I det fall Kunden väljer att avrop skall ske genom tillämpning av villkoren i Ramavtalet skall Kunden, utifrån Ramavtalens innehåll, välja den Ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose Kundens behov. Denna avropsform bör främst användas vid avrop av begränsad omfattning och/eller när det av Kunden inte anses vara ekonomiskt mest fördelaktigt att gå ut i en förnyad konkurrensutsättning. 9.4 I det fall Kunden väljer att avrop skall ske genom förnyad konkurrensutsättning skall avrop föregås av en avropsförfrågan som Kund gör för att erfara vilken Ramavtalsleverantör som kan erbjuda den för Kunden bäst anpassade lösningen. 9.5 För avropsförfrågan gäller följande: 1. Avropsförfrågan skall ställas till samtliga Ramavtalsleverantörer som är i stånd att genomföra Avtalet. I avropsförfrågan skall Kunden referera till de avtalsvillkor som angivits i Ramavtalet. Vid behov får Kunden precisera dessa villkor i avropsförfrågan. 2. Kunden skall ange de kriterier som kommer att ligga till grund för val av Ramavtalsleverantör. Utgångspunkten är att kriterierna för avropet skall vara de bör-krav som angetts i förfrågningsunderlaget. 3. Kunden skall ange en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist skall fastställas med hänsyn till avtalsföremålets komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. 4. Avropssvaren skall vara skriftliga och innehållet i dem skall vara hemligt fram till det att beslut fattats om val av Ramavtalsleverantör.

10 Ramavtal 10(14) 5. Avtalet skall tecknas med den Ramavtalsleverantör som lämnat det för Kunden bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan. 6. Kunden skall på begäran meddela de Ramavtalsleverantörer som deltagit i den förnyade konkurrensen om beslut som fattats om val av Ramavtalsleverantör. På begäran från Ramavtalsleverantör skall Kunden redovisa skälen för beslutet. 9.6 Vid avrop skall ett skriftligt Avtal upprättas mellan Kund och Ramavtalsleverantören som äger rätt att mottaga avrop. I Avtalet skall följande preciseras: detta Ramavtals benämning och nummer, Kund och Ramavtalsleverantörens kontaktpersoner Produkter, tjänster och utbildning som omfattas av avropet (avtalad specifikation), avtalad leveransdag / när konsulttjänsten ska vara slutförd, leveransadress, tidigaste installationsdag (i förekommande fall), 9.7 Ett avtal kan även ingås genom att Kundens beställning skriftligt bekräftas av Ramavtalsleverantören. 9.8 Avtal bör inte ingås för längre tidsperiod än sex (6) månader efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört. 10 ADMINISTRATIONSAVGIFT OCH REDOVISNING 10.1 Ramavtalsleverantören skall till Verva erlägga en administrationsavgift avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om högst en procent (1%) av fakturerat nettobelopp, dvs. fakturavärdet exklusive mervärdesskatt. Avgiftens storlek fastställs av Verva för två (2) kvartal i taget. Förändring meddelas Ramavtalsleverantören senast en (1) månad före det kvartal som ny administrationsavgift skall gälla Ramavtalsleverantören skall till Verva lämna en redovisning av försålda produkter och tjänster under detta Ramavtal. Redovisning skall även ske av försäljning under eventuella Avtal som löper efter ramavtalstidens utgång. Redovisningen skall ske i enlighet med Bilaga 6 och omfatta föregående kvartal fakturerat belopp exklusive mervärdesskatt.

11 Ramavtal 11(14) 10.3 Redovisningen skall delas upp för var och en av de tre (3) grupperna statlig förvaltning, kommunal förvaltning och landstingsförvaltning Redovisningen skall lämnas senast den 15:e i andra månaden efter det kvartal som redovisningen avser, d.v.s. 15/2, 15/5, 15/8, 15/ Efter mottagen redovisning fakturerar Verva en administrationsavgift inklusive mervärdesskatt. Fakturan skall betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum En av Ramavtalsleverantören anlitad auktoriserad revisor skall vid första redovisningstillfället intyga att Ramavtalsleverantörens redovisning till Verva är korrekt. 11 REVISION 11.1 Verva skall äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Ramavtalsleverantörens anbud och åtagande är i enlighet med Ramavtalet. Revision skall i det fall så krävs även kunna ske av Ramavtalsleverantörens anlitade underleverantörer. Vid revision skall Verva ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Med anlitande av en av Verva utsedd auktoriserad revisor, skall kontroll kunna ske av att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt punkt Ramavtalsleverantören skall på begäran tillhandahålla de dokument som Verva behöver för att genomföra revisionen t.ex. Avtal, fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören Verva svarar för kostnaden för revisionen om Ramavtalsleverantören fullgjort sitt åtagande. I annat fall skall Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. 12 AVTALSPERIOD 12.1 Ramavtalet träder ikraft när båda Parter undertecknat Ramavtalet Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller trettio (30) månader från Ramavtalets ikraftträdande. Parterna kan komma överens om förlängning av Ramavtalets avtalsperiod med högst tolv (12) månader. Förlängning regleras genom Tilläggsavtal.

12 Ramavtal 12(14) 12.3 Att Ramavtalet upphört att gälla skall inte påverka giltigheten av Avtal som ingåtts under Ramavtalets giltighetstid. Avtal kan emellertid inte ingås efter det att Ramavtalets avtalsperiod har gått ut. Detta hindrar dock inte att leverans kan ske vid en senare tidpunkt, under förutsättning att Avtal tecknats inom Ramavtalets avtalsperiod. 13 FÖRTIDA UPPHÖRANDE 13.1 Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger Verva rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om a) Ramavtalsleverantören, eller annan för vilken Ramavtalsleverantören svarar i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller b) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller c) det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med Ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal, eller d) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter trots påpekan från Verva eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud Vid bristfällig, försenad eller utebliven redovisning samt utebliven eller försenad betalning av administrationsavgift äger Verva rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal Vid avsaknad av giltigt samarbetsavtal mellan Ramavtalsleverantör och av denne anlitade underleverantörer äger Verva rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Ramavtal Ramavtalsleverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om Verva i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.

13 Ramavtal 13(14) 13.5 Utöver ovanstående rätt till förtida upphörande i vissa situationer äger Ramavtalsleverantören eller Verva inte göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt detta Ramavtal. 14 RAMAVTALSINFORMATION 14.1 Ramavtalsleverantören skall på sin webbplats eller i förekommande fall webbutik tillhandahålla aktuella ramavtalspriser enligt Bilaga 3a. Bilaga 3a skall vara åtkomlig via länk från till Ramavtalsleverantörens webbsida för Ramavtalet som bör vara åtkomlig utan lösenord Ramavtalets produkter, konsult- och utbildningstjänster skall finnas tillgängligt via Ramavtalsleverantörens webbplats eller i förekommande fall webbutik senast trettio (30) dagar från Ramavtalets ikraftträdande. Webbplatsen eller i förekommande fall webbutiken för Ramavtalet bör vara åtkomligt utan lösenord Ramavtalet, med undantag för Ramavtalsleverantörens anbud och Bilaga 3a, kommer att läggas ut på aktuell webbplats för Ramavtal som tecknas inom ramen för statlig inköpssamordning, Webbplatsen ger avropande Kunder möjlighet att söka efter produkter och tjänster som de är i behov av. 15 ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTAL 15.1 Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan. 16 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 16.1 Ändringar av och tillägg till Ramavtalet som skall regleras genom Tilläggsavtal skall upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknat av Verva och Ramavtalsleverantören för att vara gällande.

14 Ramavtal 14(14) 17 TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG 17.1 Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Ramavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler skall dock inte vara tillämpli-ga. 18 MEDDELANDEN 18.1 Meddelanden som enligt detta Ramavtal skall tillställas den andre Parten, skall tillställas skriftligen till Parts kontaktperson. 19 KONTAKTPERSONER Kontaktperson för Verva Mikael Larsson Telefon: Box Stockholm E-post: Kontaktperson för Dustin Partner AB Per-Anders Barhag Telefon: Hangövägen Stockholm E-post: Detta Ramavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Verva Dustin Partner AB Rolf Bengtsson

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:043 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag

RAMAVTAL. för TRYCKERITJÄNSTER. mellan. Statens inköpscentral. och. Arkitektkopia Aktiebolag Ramavtal Tryckeritjänster Diarienr: 96-71-2011 Statens inköpscentral Avtalsnummer: 96-71-2011:010 RAMAVTAL för TRYCKERITJÄNSTER mellan Statens inköpscentral och Arkitektkopia Aktiebolag INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-115-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) timdebitering bas Referensnr: Upph. ref.nr: 96-115-2014:002

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver

Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Datum/Date Dnr/Ref.no. 2012-12-05 137-KB 463-2012 Inbjudan att lämna anbud till ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Norrköping Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:043 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Stockholm zon 9 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:097 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer:

Avtal. Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Taxitjänster Storstockholm Referensnr: 96-105-2014:001 Taxitjänster Upph. ref.nr: 96-105-2014 2015-10-01 Slutdatum: 2017-09-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer