Ramavtal för Utskrifttjänster projektnummer: Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal för Utskrifttjänster projektnummer: Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter"

Transkript

1 Ramavtal för Utskrifttjänster projektnummer: Ramavtalets parter och kontaktpersoner Parter 1.1 SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (nedan kallad SKI) och Parajett Aktiebolag, organisationsnummer , (nedan kallad leverantören) har efter SKI:s upphandling Utskrifttjänster slutit detta ramavtal. Kontaktpersoner 1.2 Kontaktperson för SKL Kommentus Inköpscentral AB är Torunn Acking, Hornsgatan 15, Stockholm, e-post tfn Kontaktperson för leverantören är Mats Hansson, e-post tfn Avropsberättigade parter 2.1 De upphandlande myndigheter som anges i Bilaga 01 har rätt men inte skyldighet att sluta kontrakt med anledning av detta ramavtal. Detsamma gäller kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag som bildats efter att upphandlingen annonserades och består av eller ägs i sin helhet av en eller flera i bilagan angivna upphandlande myndigheter och övertar deras potentiella behov av de varor och tjänster som omfattas av ramavtalet. Upphandlande myndigheter (UM) som finns med i Bilaga 01 och enbart byter namn efter annonseringen är fortsatt avropsberättigade på ramavtalet. De avropsberättigade parterna enligt denna punkt benämns i detta avtal upphandlande myndigheter eller UM.

2 3 Avtalshandlingar och deras inbördes ordning 3.1 Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning. 1. Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet 2. Ramavtalet med bilagor 3. Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlag med bilagor 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 5. Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud med bilagor 6. Anbud med bilagor Inga andra handlingar än dessa gäller vid tolkning av detta ramavtal. 3.2 Ramavtalsbilagor Bilaga 01 Avropsberättigade parter Bilaga 02 Anbudets underskrift Bilaga 03 Prisbilaga Bilaga 04 Krav på angivelse avseende underleverantör Bilaga 05 Krav på informationssäkerhet 4. Avtalsperiod ramavtal och kontrakt 4.1 Avtalsperiod Ramavtalet träder i kraft den dag då det har undertecknats av båda parter.

3 4.1.2 Ramavtalet gäller för en inledande period om två (2) år. Om SKI inte säger upp ramavtalet till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med upp till ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger. Om SKI avser att säga upp ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. En uppsägning ska vara skriftlig. Uppsägningen får ske med en, flera eller samtliga ramavtalsleverantörer När ramavtalet har löpt i maximalt fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning Att ramavtalet upphört att gälla påverkar inte giltigheten av kontrakt (leveransavtal) som ingåtts under ramavtalets giltighetstid. Kontrakt får löpa som längst sex månader efter ramavtalets giltighetstid har löpt ut. 4.2 Avrop Anskaffning av tjänster sker genom avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning i enlighet med 5 kap. 7, LOU. Förfarandet innebär att UM skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom aktuellt län för att på nytt lämna avropssvar (anbud) i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Detta görs för att avgöra vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda de för UM bästa produkterna och tjänsterna utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan Fastställda villkor i ramavtalet får inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt Kontrakt.

4 4.2.3 I avropsförfrågan ska en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar anges. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet i dem omfattas av sekretess fram till det att beslut fattats om val av leverantör. Kontrakt tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat lägsta pris utifrån de villkor som angetts i avropsförfrågan. Om efterfrågade produkter och tjänster inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas UM. 5 Leverantörens åtaganden 5.1 Omfattning Ramavtalsleverantören åtar sig att leverera utskriftstjänster och Mina meddelanden i enlighet med villkoren i avtalshandlingarna med bilagor Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska upprätthållas under hela ramavtalsperioden I Ramavtalsleverantörens åtagande ingår att informera UM om ramavtalet och verka för att avrop sker i enlighet med Ramavtalet. 5.2 Informationsplikt Parterna har en skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för ramavtalet. Ramavtalsleverantören har härutöver en skyldighet att lämna korrekt information om ramavtalet och dess villkor till UM. 5.3 Lojalitetsplikt Parterna är förpliktade att fullgöra sina avtalsförpliktelser på ett lojalt sätt och ska agera korrekt, ärligt och lojalt med beaktande av motpartens intressen i enlighet med god affärssed.

5 5.4 Uppföljningsmöten Parterna ska samarbeta under avtalsperioden. Ramavtalsleverantören är skyldig att minst en gång per år delta i ett uppföljningsmöte där ramavtalets villkor följs upp samt eventuella andra omständigheter som påverkar avtalsförhållandet diskuteras. 5.5 Revision Ramavtalsleverantören ska tillämpa sådana administrativa rutiner att det är möjligt att löpande kontrollera att ställda krav uppfylls och att föreskriven kravnivå upprätthålls. SKI har rätt att under avtalstiden utföra kontroller av leverantören för att säkerställa att ramavtalsleverantören uppfyller uppställda krav i ramavtalet inklusive inbetalning av skatter och avgifter samt ekonomisk stabilitet. SKI ska ha möjlighet att uppdra åt fristående konsult, egen personal, revisor eller liknande att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering av villkoren i detta ramavtal. Ramavtalsleverantören är skyldig att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. 5.6 Otillåten marknadsföring och försäljning Ramavtalsleverantören har inte rätt att, med hänvisning till detta ramavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av ramavtalet Ramavtalsleverantören har endast rätt att hänvisa till ramavtalet vid marknadsföring på ett sunt och korrekt sätt i enlighet med avtalet och på ett sådant sätt att mottagaren får en rättvisande bild av avtalet. SKI:s godkännande ska inhämtas i förväg. Om sådant godkännande inte inhämtats i förväg och Ramavtalsleverantören inte omedelbart upphör med marknadsföring som SKI påpekat är otillåten eller inte på ett korrekt sätt återspeglar innehållet i ramavtalet har SKI rätt till vite. Vite utgår om SEK. Därefter utgår löpande vite med SEK per påbörjad 30-dagarsperiod tills marknadsföringen har upphört. SKI har rätt till skadestånd för liden skada. Har vite utgått ska detta avräknas från SKI: s skadestånd.

6 6 Leverans av tjänst 6.1 Leveransförsening, inklusive brist i leveransen, och vite Om ramavtalsleverantören finner det sannolikt att ramavtalsleverantören inte kan hålla avtalad leveranstid ska ramavtalsleverantören utan dröjsmål skriftligen meddela den upphandlande myndigheten detta samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske Om ramavtalsleverantören inte följer de avtalade leveranstiderna är den upphandlande myndigheten berättigad till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad dag som leveransen är försenad med 10 procent av värdet på den försenade delen av leveransen Om förseningen varar mer än sju (7) dagar har den upphandlande myndigheten rätt att återkalla beställningen. Med försening avses även brist i leverans vilket omfattar varje avvikelse från vad som har avtalats avseende leveransen eller i övrigt från vad som är fackmannamässigt eller sådan kvalitet som kan förväntas gälla för leveransen Den upphandlande myndigheten äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite genom att antingen vid betalningen för den försenade leveransen göra avdrag på priset eller genom att till leverantören framställa särskilt krav om betalning. Särskilt krav om betalning ska framställas senast 30 dagar från den dag då förseningen inträdde eller 30 dagar från den dag då brist i leveransen reklamerades. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom 30 dagar från den dag då kravet framställdes. Vid försenad betalning äger den upphandlande myndigheten rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen Om leveransförsening beror på den upphandlande myndigheten eller något förhållande på dennes sida ska vite inte utgå och avtalad leveranstid förlängas med den tid som kan anses skälig Inget vite utgår enligt denna bestämmelse under de närmast följande trettio(30) dagarna från den dag då kontraktet undertecknades.

7 6.2 Avveckling id avveckling ska ramavtalsleverantören vara behjälplig och tillhandahålla den information som är nödvändig att den upphandlande myndigheten ska att kunna avveckla tjänsten på ett för UM tillfredställande sätt. Ramavtalsleverantören ska i nära samarbete med UM planera och genomföra avvecklingen. Alla tjänster som omfattas ska återlämnas till UM eller annan part anlitad av UM när tjänsten avvecklas. Ramavtalsleverantören ska vara UM behjälplig i ett eventuellt nytt införandeprojekt med annan part. Ingen ersättning utgår till Ramavtalsleverantören för arbete relaterat till avvecklingen. 7 Antidiskrimineringsklausul Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av tjänsten i Sverige följa 16 kap. 8 och 9 brottsbalken (1962:700), diskrimineringslagen (2008:567) och 16 föräldraledighetslagen (1995:584). Skyldigheten gäller även underleverantörer som utför en betydande eller viktig andel av ramavtalsleverantörens åtagande inom ramavtalet. 8 Sociala och etiska krav Tjänster som levereras enligt detta Ramavtal ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111,138 och182, FN:s barnkonvention, artikel32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön och det social försäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

8 Ramavtalsleverantören är skyldig att på anmodan från SKI eller UM redovisa att kraven i p.1 uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som SKI eller UM begär, om detta inte är oskäligt. Ramavtalsleverantören är vidare skyldig att möjliggöra för SKI eller UM att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven i 1 uppfylls Skulle SKI eller UM, till exempel som resultat av en kontroll enligt p. 2, ha anledning att misstänka att kraven i p. 1 inte uppfylls är Ramavtalsleverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat fall gäller vad som sägs i Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i 1-3 innebär ett avtalsbrott. SKI eller UM får med anledning av avtalsbrottet begära rättelse inom den tid SKI respektive UM bestämmer, förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig får SKI undanta ramavtalsleverantören från rätten att ta emot avropsförfrågningar till dess att rättelse skett. SKI eller UM får häva ramavtalet respektive kontrakt som har slutits enligt detta ramavtal om leverantören bryter mot något åtagande enligt p. 1 och inte inom tre månader eller annan tid som SKI eller den upphandlande myndigheten medger, efter SKI:s eller den upphandlande myndighetens begäran därom, har avhjälpt avtalsbrottet. SKI respektive UM har rätt att omedelbart häva ramavtalet respektive kontrakt om avtalsbrottet innebär grova överträdelser av grundläggande mänskliga frioch rättigheter. SKI respektive UM har i sådana fall rätt till ersättning för den skada som hävningen orsakar.

9 9 Särskilda kontraktsvillkor 9.1 Krav som ska uppfyllas inom tre månader Krav som är angivna som särskilda kontraktsvillkor, i detta fall uppbyggnad av kanalväxel för tjänsten Mina meddelanden, ska vara uppfyllda senast tre (3) månader efter det att ramavtalet har tecknats Ramavtalsleverantören ska senast vid denna tidpunkt till SKI redovisa att dessa krav är uppfyllda. SKI kommer därefter att genomföra kontroller av att de särskilda kontraktsvillkoren har uppfyllts Ramavtalsleverantören äger inte rätt att teckna Kontrakt med UM för Mina meddelanden före den tidpunkt då SKI skriftligen godkänt ramavtalsleverantörens redovisning av krav för uppfyllande av de särskilda kontraktsvillkoren. 9.2 Rätt till uppsägning vid ej uppfyllda krav Om det vid SKI:s kontroller efter tre (3) månader konstateras att ramavtalsleverantören inte lever upp till ställda krav avseende avsnitt 9.1 får SKI säga upp detta ramavtal med omedelbar verkan. 10 Pris- och betalningsvillkor 10.1 Pris Ramavtalsleverantören har rätt till ersättning enligt Bilaga 3 - "Prislista". Ersättningen reglerar samtliga med tjänsterna förenade kostnader. Observera dock att angivna priser är takpriser och att leverantör vid den förnyade konkurrensutsättningen har möjlighet att sänka sitt pris, däremot inte höja.

10 10.2 Fakturering UM har rätt att välja mellan att erhålla e-faktura eller pappersfaktura. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott till UM om inte annat anges av UM. Fakturering sker från Ramavtalsleverantören till UM på angiven faktureringsadress Av faktura ska följande framgå: datum för utfärdandet UMs namn, adress av UM angivet kostnadsställe eller referensnummer faktureringsadress Ramavtalsleverantörens namn, organisationsnummer, adress och telefonnummer fakturanummer/referens Ramavtalsleverantörens plus/bankgiro fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter mervärdesskatt specifikation på beställda tjänster samt leveransdatum övriga uppgifter UM önskar Betalning ska ske senast trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum. Felaktiga fakturor som inte är specificerade kan UM returnera utan åtgärd. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får inte debiteras. Fakturavillkor får inte strida mot ramavtalet E-faktura Om den upphandlande myndigheten begär det, ska leverantören tillhandahålla e-fakturor enligt SFTI-standard (Single Face To Industry) i form av Fulltext faktura eller Svefaktura eller skicka e-fakturor via av myndigheten tillhandahållen fakturaportal.

11 10.4 Prisjustering avseende takpriserna Priserna avseende takpriserna (se Bilaga 3 "Prislista") gäller under hela ramavtalsperioden Prisjustering avseende eventuella portokostnader För det fall UM, i samband med förnyad konkurrensutsättning (se avsnitt 4.2 ), väljer att inkludera porto i avropet ska nedanstående prisjuteringsklausul gälla Såvida inte annat framgår av Avtalet har part rätt att under avtalstiden, och eventuell förlängningsperiod, årligen, fr.o.m. den månad som infaller ett (1) år efter avtalstidpunkten, justera priset för Tjänst med SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom privat sektor, SNI 2002, kolumn 1. Priset får justeras med det procenttal som motsvarar indexförändringen - eller det procenttal som anges i Avtalet - för den 12 månadersperiod som slutar tre månader före den månad då prisjusteringen sker. Om AKI skulle upphöra under avtalsperioden skall parterna komma överens om nytt likvärdigt index. Kan parterna inte komma överens om nytt index eller hur priset eljest skall justeras, har part rätt att säga upp avtalet till upphörande för den tjänst som prisjusteringen avser med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

12 Leverantör kan en (1) gång årligen under avtalstiden begära att förhandling upptas mellan parterna om justering av avtalade portopriser p.g.a. ökade drivmedelskostnader, valutaförändringar och statliga pålagor utanför Leverantörens kontroll alternativt ta ut en avgift (drivmedelstillägg DMT ) utöver överenskommet pris. Leverantören skall då verifiera de faktiska kostnadsökningarna. Sådan ökning eller förändring skall vara av onormalt slag och inte avse sådan del av kostnadsökningen som ingår i överenskommet index. i de fall villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet eller Tjänst som Avtalet omfattar avsevärt förändras till följd av ny lagstiftning eller statliga beslut, då Leverantörens priser för Tjänst måste ändras på grund av prisreglering i författning eller myndighetsbeslut Ovanstående gäller oavsett om det är leverantören eller dennes underleverantör som är föremål för ovan angivna omständigheter Kan inte överenskommelse uppnås om prisjustering enligt ovan har Leverantören rätt att omedelbart säga upp, med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid, de delar i avropsavtalet som avser fysisk distribution av utskrifter utan att avtalets övriga delar påverkas.

13 11 Förtida upphörande av ramavtalet 11.1 Hävning av ramavtalet SKI har rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om: a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende inbetalning av svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från SKI, eller b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott, eller person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören har belagts med näringsförbud, eller c) ) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller d) Ramavtalsleverantörens företrädare varit dömd för yrkesrelaterade brott enligt 10 kap. 1 LOU eller döms för sådant brott under avtalstiden, eller e) Ramavtalsleverantören eller dess företrädare döms för brott avseende yrkesutövningen, ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud enligt lagakraftvunnen dom, eller f) Ramavtalsleverantören under avtalstiden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller det under avtalstiden framkommer att Leverantören vid tidpunkten för upphandlingen hade begått sådant fel och detta skulle medfört uteslutning SKI har därutöver rätt att säga upp Ramavtalet om tilldelning av ramavtalet skett till följd av oriktiga uppgifter vid avlämnande av anbud till ramavtalet eller om domstol eller myndighet fastställer att ramavtalet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen Utöver vad som anges på annan plats i detta ramavtal äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom.

14 Under den tid det tar att utreda och pröva misstankarna mot ramavtalsleverantören enligt ovan har SKI rätt att tillfälligt ta bort tillgängligheten(s.k. tillfälligt avropsstopp) för ramavtalsleverantörens ramavtal i avtalsdatabasen. Det tvistiga förhållandet som föranlett avropsstoppet kräver inte att en tvist slutligen avgjorts Ramavtals leverantören har inte rätt till ersättning för uteblivna intäkter eller andra kostnader på grund av tillfälligt avropsstopp Skadestånd med anledning av ramavtalets upphörande Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan SKI och ramavtalsleverantören. Ersättning ska utgå för skada som följer av anledningen till hävningen.

15 11.3 Förtida upphörande av kontrakt Den upphandlande myndigheten har rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om: a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende inbetalning av svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från SKI, eller b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott, eller person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören har belagts med näringsförbud, eller c) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller d) Ramavtalsleverantörens företrädare varit dömd för yrkesrelaterade brott enligt 10 kap. 1 LOU eller döms för sådant brott under avtalstiden, eller e) Ramavtalsleverantören eller dess företrädare döms för brott avseende yrkesutövningen, ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud enligt lagakraftvunnen dom, eller f) Ramavtalsleverantören under avtalstiden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller det under avtalstiden framkommer att Leverantören vid tidpunkten för upphandlingen hade begått sådant fel och detta skulle medfört uteslutning Den upphandlande myndigheten har därutöver rätt att säga upp kontraktet om tilldelning av kontraktet skett till följd av oriktiga uppgifter vid avlämnande av avropssvar eller om domstol eller myndighet fastställer att ramavtalet eller kontraktet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen.

16 Utöver vad som anges på annan plats i detta Ramavtal äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt kontraktet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Oavsett om part vidtar rättelse eller inte har part rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om motparten vid fler än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader i väsentlig mån brustit i sina förpliktelser enligt kontraktet I Ramavtalet anges att SKI har rätt att med omedelbar verkan häva Ramavtalet om tilldelningen av Ramavtal skett till följd av oriktiga uppgifter i anbudet till ramavtalsupphandlingen. Den upphandlande myndigheten har till följd av sådan hävning rätt att häva hela kontraktet eller den del av kontraktet som hänför sig till grunden för SKI:s hävning av Ramavtalet om kontraktet har ingåtts i förlitan på sådana oriktiga uppgifter För det fall den upphandlande myndigheten häver avtalet har upphandlande myndighet rätt att i ett kommande avrop, som syftar till att ersätta det upphävda kontraktet, inte vända sig till Ramavtalsleverantören.

17 11.4 Överlåtelse av ramavtalet SKI får överlåta detta ramavtal till annan juridisk person om den ska fullgöra de uppgifter som för närvarande åvilar SKI Leverantören får inte utan SKI:s medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta ramavtal och inte utan den upphandlande myndighetens medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt något kontrakt. Överlåtelse kan medges om den nya leverantören uppfyller de ursprungliga kriterierna för kvalitativt urval, grund för uteslutning saknas och den nya leverantören helt eller delvis träder i ramavtalsleverantörens ställe till följd av exempelvis företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och att det inte medför andra väsentliga ändringar av ramavtalet eller kontraktet. För att den nya ramavtalsleverantören ska ha rätt att leverera enligt ramavtalet ska en kopia av överlåtelseavtalet sändas till SKI. Sker överlåtelse utan SKI:s respektive den upphandlande myndighetens medgivande har de rätt till ersättning för den skada som den otillåtna överlåtelsen medfört. Om skadan är väsentlig har SKI respektive den upphandlande myndigheten dessutom rätt att omedelbart häva ramavtalet respektive kontraktet Force Majeure Parterna i ramavtalet och kontraktet är befriade från skyldighet att betala vite eller skadestånd om och i den mån som den kan visa att dess avtalsbrott beror på ett hinder utanför dess kontroll som den inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid ingående av avtalet och vars följder den inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

18 11.6 Byte eller anlitande av underleverantör Tillägg eller byte av underleverantör får endast ske efter SKIs godkännande Sker byte eller anlitande av underleverantör utan SKI:s godkännande får SKI undanta ramavtalsleverantören från rätten att ta emot avropsförfrågningar till dess att ny underleverantör kan godkännas. Om skadan är väsentlig får SKI omedelbart häva ramavtalet. Detsamma gäller om upphandlande myndighet till följd av det otillåtna bytet drabbas av väsentlig skada i kontraktsförhållandet. SKI och den upphandlande myndigheten har därtill rätt till ersättning för skada de lider till följd av hävningen Ansvarsbegränsning Parternas skyldighet att betala vite eller skadestånd vid avtalsbrott i enskilda kontrakt ska aldrig överstiga 35 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Motsvarande skyldighet enligt ramavtalet ska aldrig överstiga 35 prisbasbelopp. 12 Försäkringar 12.1 Ansvarsförsäkring Ramavtalsleverantören ska inneha och under hela avtalsperioden vidmakthålla giltig ansvarsförsäkring samt andra för verksamheten erforderliga försäkringar. Ramavtalsleverantören ska vid anmodan av SKI respektive UM kunna visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande försäkringsbevis.

19 13 Tvistelösning och preskription 13.1 Preskription Parterna i ramavtalet förlorar sin rätt till ersättning enligt ramavtalet om talan om sådan ersättning inte väcks senast ett år efter det att ramavtalet har slutat gälla. Om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger är tiden för att väcka talan fem år från motsvarande tidpunkt Parterna i kontrakt förlorar sin rätt till ersättning enligt kontraktet om talan om sådan ersättning inte väcks senast ett år efter det att kontraktet har slutat gälla. Om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger är tiden för att väcka talan fem år från motsvarande tidpunkt Lagvalsregler Tvister med anledning av detta ramavtal ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvister med anledning av kontrakt ska avgöras av svensk allmän domstol där den upphandlande myndigheten har sitt säte Den omständighet att tvist mellan Parterna hänskjuts till domstol för rättsligt avgörande innebär inte att Leverantören får avbryta att utföra sitt uppdrag Rättigheter och skyldigheter enligt Ramavtalet bestäms av svensk lag med undantag av dess lagvalsregler.

20 14. Administrativa villkor 14.1 Administrativ ersättning och redovisning Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 2 % av fakturerat belopp enligt detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga den administrativa avgiften om 2 % under hela den period som Kontrakt löper Administrativ avgift utgår även efter det att ramavtalet eller enskilda Kontrakt har upphört att gälla under förutsättning att ramavtalet fortfarande tillämpas mellan leverantören och en avropande myndighet eller enhet. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som avrop görs. SKI behöver ha vetskap om vilka myndigheter och enheter som tillämpar utgångna ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande ramavtal Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen Ramavtalsleverantör Ramavtalsleverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift på den upphandlande myndighetens faktura. Redovisning får endast ske i det fall myndigheten/enheten särskilt begär det Redovisning av statistik Ramavtalsleverantören ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av försålda tjänster som omfattas av ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört.

21 Redovisning ska inlevereras månadsvis, på av SKI anvisat sätt, uppdelad per UM och enhet som avropat på ramavtalet under den aktuella redovisningsperioden Redovisningen ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad och omfatta föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar innan rapportering eller i annat format som SKI och ramavtalsleverantören överenskommer om Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan kostnad för SKI Fakturering Den administrativa ersättningen faktureras ramavtalsleverantören månadsvis av SKI med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto, påminnelseavgift enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635) Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum.

22 14.4 Vite SKI har, för det fall ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite. Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som ramavtalsleverantören brister i sin redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning utgår vite om SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med maximalt SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall maximalt vite utgått och ramavtalsleverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att till ramavtalsleverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning Revision SKI äger rätt att kontrollera att ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för ramavtalsleverantören Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående SKI ska svara för kostnaden för revisorn i det fall ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Ramavtalsleverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för kostnaderna för revision om maximalt vite om SEK enligt ovan utgått under de senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om ramavtalsleverantören har varit i dröjsmål med betalningen med minst 30 dagar den senaste tolvmånadersperioden.

23 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har fått var sitt Ramavtalet träder i kraft när båda parter undertecknat det. Underskrift av behörig avtalstecknare: SKL Kommentus Inköpscentral AB Parajett Aktiebolag Stockholm Ort/datum Stockholm Ort/datum Underskrift Underskrift Mia Friari Söderholm Namnförtydligande Namnförtydligande Kategorichef Befattning Befattning

Avtal om förvaltningsersättning

Avtal om förvaltningsersättning Avtal om förvaltningsersättning Detta avtal reglerar förvaltningsersättning för all leverans av [varor/tjänster] enligt kontrakt om köp av bränslepellets, mellan [Leverantörens namn] och [UMs namn] av

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. 1 Ramavtalets parter. 2 Ramavtalets omfattning. Avtalets namn: Bevakning och larmtjänster

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. 1 Ramavtalets parter. 2 Ramavtalets omfattning. Avtalets namn: Bevakning och larmtjänster Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Bevakning och larmtjänster 2016-2 Referensnr: 10340 Bevakning och larmtjänster Upph. ref.nr: 10340 2016-2 2016-10-30 Slutdatum: 2018-10-29 Ramavtal

Läs mer

Kontraktsmall Upphandling genom SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem Bränslepellets 10310

Kontraktsmall Upphandling genom SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem Bränslepellets 10310 Kontraktsmall Upphandling genom SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem Bränslepellets 10310 Kontraktsvillkoren ska accepteras för varje enskild upphandling inom det dynamiska inköpssystemet.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10151 10151 2016-03-07 Slutdatum: 2018-03-06

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Ramavtalets parter. Referensnr: Kopieringspapper inkl pall 2014 Kopieringspapper inkl pall 2014.

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Ramavtalets parter. Referensnr: Kopieringspapper inkl pall 2014 Kopieringspapper inkl pall 2014. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Kopieringspapper inkl pall 2014 Kopieringspapper inkl pall 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10244 10244 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer Ramavtal avseende Resebyråtjänster 2011-2, projektnummer 10209. 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter

1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner. Parter 1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner Parter 1.1 SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Edenred Sweden AB 556253-6341 (nedan kallad leverantören) har

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer:

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Siba Referensnr: 10146 Vitvaror 2012-2 Upph. ref.nr: 10146 2013-08-19 Slutdatum: 2016-07-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner Förfrågningsunderlag 2015-11-11 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Jenny Åberg 10151 Sista anbudsdag: 2016-01-12 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. Ramavtalets parter. Avtalets namn: SKL Kommentus Inköpscentral AB. Dahl Sverige Aktiebolag.

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. Ramavtalets parter. Avtalets namn: SKL Kommentus Inköpscentral AB. Dahl Sverige Aktiebolag. Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: VA-material 2015 Referensnr: 10271 VA-material 2015 Upph. ref.nr: 10271 2017-04-18 Slutdatum: 2020-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 2 år Parter:

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. 1 Ramavtalets parter. Kontorsmaterial 2014 Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: Ramavtalsutkast. 1 Ramavtalets parter. Kontorsmaterial 2014 Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Kontorsmaterial 2014 Referensnr: 10283 Kontorsmaterial 2014 Upph. ref.nr: 10283 2015-12-08 Slutdatum: 2017-12-07 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra drift av fastighetsnät och trådlöst nät till kunden Skellefteå enligt bilaga 1 svarsformulär uppdragsbeskrivning, bilaga 2a objektlista fastighetsnät,

Läs mer

Innehåll. Ramavtal Litteratur 2016 Projektnr 10306

Innehåll. Ramavtal Litteratur 2016 Projektnr 10306 Innehåll 1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner... 2 2 Avropsberättigade parter... 2 3 Avtalshandlingar och deras inbördes ordning... 2 4 Avtalsperiod ramavtal och kontrakt... 3 5 Ramavtalsleverantörens

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Ramavtal - Lunchkuponger 2012

Ramavtal - Lunchkuponger 2012 Ramavtal - Lunchkuponger 2012 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Edenred Sweden

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Avtal. Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil:

Avtal. Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Järnhandelsvaror 2015 Referensnr: 10269 Järnhandelsvaror 2015 Upph. ref.nr: 10269 2016-04-25 Slutdatum: 2018-04-24 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter 1 (6) Handläggare Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48 Helene.hill@huddinge.se Datum 2017-10-13 Avtalsparter I direktupphandling av Konsult för utredning av -Möjliga verktyg där äldre planers

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Tjänster för avtalsuppföljning 2018 Informationssäkerhet. Avropsstöd. Informationssäkerhet

Tjänster för avtalsuppföljning 2018 Informationssäkerhet. Avropsstöd. Informationssäkerhet Avropsstöd Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1 Tjänster... 3 3. Avrop på ramavtalet (Avropsavtal)... 3 3.1. Förnyad konkurrensutsättning... 4 3.1.1. Frågor och svar under anbudstiden... 4

Läs mer

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer:

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Resebyråtjänster 2014 Referensnr: 10248 Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: 10248 2015-06-01 Slutdatum: 2017-05-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Ramavtal i SKI:s upphandling Kreditupplysning 2018

Ramavtal i SKI:s upphandling Kreditupplysning 2018 Ramavtal i SKI:s upphandling Kreditupplysning 2018 Innehåll 1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner... 2 2 Avropsberättigade parter och avropsordning... 2 3 Avtalshandlingar och deras inbördes ordning...

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster

MALL RAMAVTAL Revisionstjänster Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-04-30 14LS1062 1(11) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se MALL RAMAVTAL Revisionstjänster 2014-04-30 14LS1062 2(11) 1 AVTALSPARTER

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Särskild vägledning för avrop RAMAVTAL POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 OCH Avrop under ramavtalets sista tid

Särskild vägledning för avrop RAMAVTAL POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 OCH Avrop under ramavtalets sista tid Särskild vägledning för avrop RAMAVTAL POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 OCH 2013-2 Avrop under ramavtalets sista tid Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 REKOMMENDATION... 3 2.1 Förlängningar av befintliga avropsavtal...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006 Stockholm, 2006-XX-XX Dnr KUR 2005/XXXX 1(7) Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2006 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1. RAMAVTALETS PARTER, KONTAKTPERSONER OCH UNDERLEVERANTÖRER AVROPSBERÄTTIGADE PARTER AVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES ORDNING...

1. RAMAVTALETS PARTER, KONTAKTPERSONER OCH UNDERLEVERANTÖRER AVROPSBERÄTTIGADE PARTER AVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES ORDNING... 2017-05-10 Vitvaror 2016, projektnummer 10301. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. RAMAVTALETS PARTER, KONTAKTPERSONER OCH UNDERLEVERANTÖRER... 2 2. AVROPSBERÄTTIGADE PARTER... 2 3. AVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH UH-2014-196 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/naringsliv-ocharbete/upphandling-och-inkop/ Sida 1 (7) Innehåll 1

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Köksbörsen AB

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Köksbörsen AB Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING 2012-2 Köksbörsen AB 1 RAMAVTALSVILLKOR 1.1 PARTER Mellan parterna Köksbörsen AB med organisationsnummer 556742-5631 nedan kallad Leverantören och SKL Kommentus

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx.

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd

AVTAL. Ramavtal, 76-03, Husgeråd AVTAL Ramavtal, 76-03, Husgeråd Parter Mellan Harry Carlssons Hushållsmaskiner AB, Stenkumlaväg 4 a, 621 46 VISBY, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtalsutkast. 1.1 Definitioner. 1.2 Ramavtalets parter. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. Ramavtalsutkast. 1.1 Definitioner. 1.2 Ramavtalets parter. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10247 10247 2015-06-01 Slutdatum:

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

KONTRAKT PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016

KONTRAKT PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016 Bilaga 04 Mall för kontrakt Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 Projektnummer 10344 KONTRAKT AVSEENDE PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2016 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MALL FÖR

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer