AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR /2013 SID 1 (9) AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL

2 SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad. Tillståndsenheten är i dagsläget belägen på Swedenborgsgatan 20 på Södermalm i Stockholm. För kontakt gällande denna avropsförfrågan hänvisas till enhetschef Anders Häregård på alternativt Ramavtal Denna avropsförfrågan avser avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Ramavtal med bilagor samt förfrågningsunderlag utgör underlag för kommande leveransavtal samt denna avropsförfrågan. 1.3 Leveransavtalstid Leveransavtalet kommer att gälla från , eller så snart som möjligt efter detta datum, och för en period om tre (3) år med möjlighet till förlängning av leveransavtalet i ett (1) år. 1.4 Leverans och leveranskontroll Beräknad första giltighetsdag för leveransavtalet är eller snarast efter detta datum. Avtalad leveransdag kan efter tilldelning av leveransavtal justeras till att börja gälla 30 dagar efter leveransavtalets första giltighetsdag eller vid en senare tidpunkt, dock senast 90 dagar efter leveransavtalets första giltighetsdag. Leveranskontroll regleras i leveransavtalet med utgångspunkt i villkoren i ramavtalet med bilagor. 1.5 Tidpunkt och formkrav för svar på förfrågan Svar på avropsförfrågan skall vara Tillståndsenheten i Stockholms stad tillhanda senast För sent inkommet anbud bedöms inte. Anbudet skall vara fullständigt avseende att besvara ställda skall-krav och lämna efterfrågade uppgifter. Tänk på att inkomma i god tid med eventuella frågor. Frågor skall ställas skriftligt till. Frågor som ställs senast kommer att besvaras senast Svar på eventuella frågor kommer att kommuniceras med samtliga ramavtalsleverantörer per e-post. Om ingen annan e- postadress har meddelats Tillståndsenheten kommer svaren att skickas till samma e-postadress som avropsförfrågan skickades till. Anbudet skall vara skrivet på svenska och samtliga priser anges i svenska kronor. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudgivaren, dokument med namnteckning skannas in.

3 SID 3 (9) Anbudet skall vara läsbart i MS Office 2007 eller i PDF-format samt lämnas i elektronisk form till E-postmeddelandet skall ha rubriken Anbud e-förvaltningsstödjande tjänster och innehålla all begärd information. Anbudet skall vara giltigt till Offentlighet och sekretess Som myndighet omfattas Tillståndsenheten av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i Offentlighets- och sekretesslagen. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Tillståndsenheten. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Av Offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att vissa uppgifter i ert anbud skall sekretessbeläggas måste ni precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Vi vill samtidigt framhålla att det är Tillståndsenheten som enligt lagen skall besluta om en uppgift skall sekretessbeläggas. Om Tillståndsenheten beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet dock alltid överklagas till förvaltningsdomstol. 2. Beskrivning 2.1 Allmänt Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad handlägger ärenden om serveringstillstånd för alkohol på restauranger och på andra serveringsställen. Enhetens verksamhet inrymmer såväl prövning av ansökningar om nya serveringstillstånd som ändringar i och tillsyn över befintliga tillstånd. Enhetens verksamhet styrs främst av alkohollagen, stadens riktlinjer om serveringstillstånd samt förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Tillståndsenheten använder idag verksamhetssystemet Public 360 med anpassningar för att uppfylla verksamhetens behov. Kopplat till Public 360 finns även stadens e-tjänster, där berörda parter kan ansöka om eller anmäla in förändringar i tillstånd. E-tjänstplattformen drivs gemensamt för staden av en extern aktör, det är inte aktuellt att avropa denna del. Däremot byggs

4 SID 4 (9) Tillståndsenhetens version av e-tjänsten samt vidareutveckling av densamma och integrationen till Public 360 av Tillståndsenhetens leverantör. E-tjänsten är integrerad med Public 360 på så vis att metadata och filer från e-tjänsten importeras till Public 360, på motsvarande sätt visas viss metadata från Public 360 i e-tjänsten för behöriga användare. Mer information om Tillståndsenheten finns på vår webbplats: Anledning till aktuellt avrop är att nuvarande leverantörsavtal löper ut. 2.2 Nuläge Tillståndsenheten har i dagsläget ungefär 40 användare av Public 360. Användarna har olika behörighet i systemet beroende på arbetsuppgifter, hälften av användarna har någon av två begränsade behörigheter och den andra hälften har någon av de mindre begränsade behörigheterna. Antalet användare kan variera över tid. En tredjedel av användarna med begränsad behörighet arbetar i kundtjänst för Tillståndsenhetens kunder och sitter i andra lokaler än Tillståndsenheten. De har en begränsad tittbehörighet. Resterande två tredjedelar arbetar som arvoderade inspektörer i Tillståndsenhetens yttre tillsyn, de har enbart behörighet att se sina egna pågående ärenden samt att redigera information och lägga till dokument i dessa ärenden. Övriga 21 användare arbetar i Public 360 under en stor del av sin arbetsdag och har olika behörigheter som handläggare, huvudregistratorer, chefer och administratörer. Public 360 är Tillståndsenhetens verksamhetssystem och används för såväl diarieföring som ärendehantering. Tillståndsenheten använder idag en specialanpassad version av Public 360, vilken är uppbyggd för att tillgodose enhetens behov av att registrera såväl juridiska personer som privatpersoner samt serveringsställen och serveringstillstånd. Serveringstillstånden är upplagda som aktiviteter och är sammankopplade mellan en kontakt och ett serveringsställe. Utifrån serveringstillstånden är det sedan möjligt att följa en tillståndshavares ärenden, serveringstider, anställd ansvarig personal med mera. Tillståndsenhetens användare har, beroende på behörighet, möjlighet att skapa dokument och filer av olika slag, bland annat med hjälp av enhetens mallar vilka i dagsläget är ca 65 stycken. Det är även möjligt att importera filer från e-post eller datorn samt att skapa försättsblad och skanna in filer i ett ärende. Vi skapar även ett större projekt varje år där ca 2000 rapportärenden skapas för att inhämta information från tillståndshavarna och därefter fakturera den årliga tillsynsavgiften baserat delvis på de uppgifterna. Vi skapar även projekt samt inspektionsärenden genom en specialbyggd inspektionsmodul som vi använder för att planera och rapportera resultat av enhetens yttre tillsyn. Vi har sex ärendetyper eller huvudgrupper av ärenden och totalt 47 olika ärendeslag. Till vissa ärenden finns även checklistor och ett arbete med processplaner är under utveckling. Det pågår även projekt

5 SID 5 (9) gällande påkoppling till e-arkiv och till Statens folkhälsoinstituts register i framtiden. Integrationer är byggda med såväl faktureringsprogrammet Agresso som med stadens självservicetjänst. Självservicetjänsten är en egen e-tjänst på stadens gemensamma SOA-plattform. Inloggning, signering och plattform är gemensamma för hela staden och omfattas inte av denna avropsförfrågan. Viss utveckling, support och underhåll av delar av e-tjänsten avseende främst import och export av metadata mellan e-tjänsten och Public 360 ingår dock samt ett samarbete med övriga leverantörer vilka är involverade i e-tjänsten och vid behov kontakt mellan enheten och övriga leverantörer i supportärenden. Ytterligare utveckling av e-tjänsten kan komma att ske under avtalets löptid. 2.3 Behov, specifikationer och volymer Tillståndsenheten avser att fortsätta använda de funktioner och volymer som har beskrivits under rubriken Nuläge ovan. Behov finns av såväl underhåll som support av dagens tjänster samt eventuellt vidareutveckling samt komplettering av desamma inom ramen för aktuellt ramavtal. Beslut om eventuell vidareutveckling alternativt komplettering av tjänsterna kommer att fattas löpande av Tillståndsenheten efter verksamhetens behov och budget. Samråd med leverantören kommer att ske för planering av eventuell vidareutveckling. Tillståndsenheten förutsätter att leverantören har de licenser och eventuella andra rättigheter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till Tillståndsenheten. Licenskostnaden för 2013 är betald till nuvarande leverantör. 3. Utvärdering och prövning 3.1 Utvärdering av svar Denna avropsförfrågan genomförs som en förnyad konkurrensutsättning. Tillståndsenheten kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet med hänsyn till nedan angivna utvärderingskriterier. Prövning och utvärdering av anbud kommer att ske i två steg, skall-kravsprövning och utvärdering av bör-krav samt pris. De leverantörer som uppfyller skall-kraven går vidare till utvärdering av bör-krav och pris. Kriterier för tilldelning av leveransavtal efter skall-kravsuppfyllande: 1. Kvalitet baserat på svar på bör-krav. Viktning 70 %. 2. Pris baserat på frågorna under rubriken pris nedan. Viktning 30 %. 3.2 Poängskala De sju bör-kraven ger vardera 0-5 poäng. 0 poäng ges om bör-kravet inte är uppfyllt alternativt inte har redovisats. 5 poäng ges när anbudet till fullo anses

6 SID 6 (9) motsvara eftersökt nivå eller kvalitet. Lägre poäng ges i fallande skala i förhållande till bedömd uppfyllandegrad. Bör-kraven ger totalt mellan 0-35 poäng. För pris gäller att lägsta anbud får 5 poäng och övriga får poäng i förhållande till lägsta anbud. Pris bedöms i tre kategorier, vardera kategorin ger 0-5 poäng, totalt kan 0-15 poäng erhållas för pris. Poängen för respektive kriterium summeras. Avtal tecknas med den leverantör varas anbud uppnår högst poäng. 3.3 Skall-krav Leverantören skall uppfylla nedanstående skall-krav samt övriga skall-krav som finns markerade med skall i denna avropsförfrågan. Leverantören skall beskriva hur den uppfyller kraven samt, om det inte tydligt framgår, styrka detta genom bilagor: Leverantören skall tillhandahålla samtliga i denna avropsförfrågan efterfrågade tjänster Leverantören skall ange vilka tjänster eller delar av/kombinationer av tjänster i respektive tjänstekatalog leverantören lämnar anbud på samt, vid behov, utveckla beskrivningen av tjänsterna Leverantören skall beskriva support-, utvecklings- och förvaltningsorganisationen och ge en bild av helhetsåtagandet med kringliggande utrustning och kopplingar till Public 360. Ange hur leverantören arbetar med test- och utvecklingsmiljö, om test- och utvecklingsmiljöer finns tillgängliga hos leverantören, om testmiljö kan tillgängliggöras även på plats hos Tillståndsenheten med mera Samtliga tjänster som ingår i anbudet skall uppfylla de i ramavtalet med tillhörande bilagor och i förfrågningsunderlaget ställda skall-kraven under hela leveransavtalstiden. Särskild dokumentation kring detta skall kunna lämnas på förfrågan från kund under hela leveransavtalstiden, men behöver inte bifogas anbudet. 3.4 Bör-krav Anbudsgivarens konsulter bör ha kompetens och erfarenhet av konfiguration, installation, anpassningar, integration, driftplanering, driftsättning, testning och utbildning avseende införande, drift, utveckling och support av e-förvaltningsstödjande tjänster. Ange på vilka kompetensnivåer 2-4 som ni disponerar konsulter som i huvudsak arbetar med ovanstående frågor samt som står till Tillståndsenhetens förfogande om ni vinner upphandlingen. Ange även antal konsulter på respektive nivå som beräknas ingå i uppdraget hos Tillståndsenheten. För kriterier på kompetensnivåer, se bilaga A1 Definitioner. Poäng ges för högsta erbjudna kompetensnivå minus 1, dvs. kompetensnivå 4 ger 3 poäng osv. Tillägg på

7 SID 7 (9) 1 poäng ges om alla tre kompetensnivåerna kan erbjudas eller om fler än en tillgänglig konsult finns på nivå 3, 4 eller 5, det vill säga maximalt 1 tilläggspoäng. Maximal sammanlagd poäng är De e-förvaltningsstödjande tjänsterna bör understödja att kunna överföra inkomna och upprättade handlingar till arkivtjänst, planer finns att i framtiden skicka ärenden till stadsarkivets e-arkiv. Beskriv er lösning för överföring av ärenden till e-arkiv, hur ni arbetar med sekretess, gallring, personuppgifter med mera samt eventuella erfarenheter och referenser från andra kunders e-arkivslösningar. Beskrivning av er lösning ger 0-3 poäng och erfarenheter samt referenser från andra kunder ger 0-2 poäng Leverantören bör ha erfarenhet av att utföra integrationer till och från Public 360 gällande nedanstående områden: E-tjänster för formulär, debiteringsunderlag mot ekonomisystemet Agresso, SIP-paket till e-arkiv. Ingen erfarenhet ger 0 poäng, erfarenhet från ovanstående områden ger 1 poäng per område. Erfarenhet från samtliga områden ger 1 tilläggspoäng, erfarenhet från samtliga områden från minst tre kunder ger ytterligare 1 tilläggspoäng Leverantören bör ha tidigare erfarenhet av drift, underhåll och utveckling av tjänsterna hos andra kunder. 0 poäng ges vid ingen tidigare erfarenhet av drift, underhåll och utveckling hos andra kunder. 1 poäng ges vid erfarenhet hos 1 kund, 2 poäng ges vid erfarenhet hos 2-3 kunder, 3 poäng ges vid erfarenhet hos 4 kunder eller fler. Ytterligare 1 poäng ges vid erfarenhet från drift och underhåll av kundspecifika anpassningar. 1 tilläggspoäng ges vid erfarenhet från utveckling av kundspecifika anpassningar. Totalt ges 0-5 poäng Leverantören bör kunna tillhandahålla samtliga tjänster snarast möjligt efter leveransavtalets första giltighetsdag och se till att samtliga konsulter som anlitas till uppdraget, samt relevanta ledningsfunktioner hos leverantören, uppnår tillräcklig kunskap om Tillståndsenhetens anpassningar i Public 360 samt övriga integrationer till Public 360 för att kunna utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt. 0 poäng ges om ovanstående villkor inte kan uppfyllas alls eller senare än 90 dagar efter leveransavtalets första giltighetsdag. 1 poäng ges vid uppfyllande enligt angivna villkor inom dagar, 2 poäng ges vid uppfyllande enligt angivna villkor inom dagar, 3 poäng ges vid uppfyllande enligt angivna villkor inom dagar, 4 poäng ges vid uppfyllande enligt angivna villkor inom dagar, 5 poäng ges vid uppfyllande enligt angivna villkor inom 30 dagar.

8 SID 8 (9) Leverantören bör erbjuda möjlighet till support under helgfri vardag. Beskriv er kundsupport såväl gällande vem/vilka hos kund som får kontakta supporten, svarstider, tid för felsökning och åtgärd, öppettider, kontaktvägar samt kompetensen hos personalen i kundtjänst, ange kompetensnivå utifrån definitionerna i bilaga A1 om möjligt, beskriv annars kompetensen. Kompetensen anges dels utifrån utbildning och/eller erfarenhet av kundtjänst, support alternativt utbildning samt dels utifrån erfarenhet och/eller utbildning i aktuella tjänster. Högst poäng ges till den leverantör som erbjuder högst kompetens, enklast kontaktväg, snabbast felsökning och åtgärd samt mest flexibel tillgänglighet till kundsupport och som beskriver kundtjänststrukturen och eventuell flexibilitet på ett tydligt sätt. 0-5 poäng Leverantören bör kunna erbjuda möjlighet till gemensam inloggning till samtliga tjänster med hjälp av användarens användar-id. Beskriv hur er lösning för inloggning till tjänsterna fungerar, om användaren behöver logga in flera gånger för att få tillgång till samtliga delar av tjänsten och integrationerna, om möjlighet finns att använda den inloggning med tjänstekort kopplat till användarens användar-id i staden som användaren använder för att logga in på sin tjänstedator eller om separat inloggning krävs till Public 360 samt integrationer. Beskriv även hur det påverkar en användare om han/hon har flera behörigheter i systemet, om det krävs inloggning för att växla mellan behörigheterna etc. 0-5 poäng. 3.5 Pris Pris för support och underhåll skall anges i anbudet. I anbudet skall anges vilka tjänster ur respektive tjänstekatalog alternativt kombinationer av dessa som ramavtalsleverantören lämnar anbud på samt total kostnad för dessa tjänster för enhetens samtliga användare. Ange om ytterligare kostnad tillkommer för nya användare, vad den kostnaden blir samt hur många nya användare kostnaden avser. Kostnad för licenser och övriga rättigheter skall ingå i priset. Specificera hur många timmars support som ingår i priset samt ange timkostnad för ytterligare supporttimmar. Ange om tillhandahållande av utvecklings- samt systemtestmiljö hos leverantör samt testmiljö hos Tillståndsenheten ingår i priset eller om det tillkommer. Ange i förevarande fall prisuppgift för tilläggskostnad. Ger totalt 0-5 poäng Pris för konsultkostnad per timme för utveckling och styrning av utvecklingsprojekt skall anges separat i anbudet. I samband med detta skall även konsulternas kompetensnivå enligt ramavtalets Bilaga A1 redovisas, ange om kostnaden är olika beroende på konsulternas kompetensnivå samt vilken kompetensnivå som beräknas användas i normal utveckling. Ger 0-5 poäng.

9 SID 9 (9) Pris för support och underhåll av befintliga anpassningar skall anges separat uppdelat i pris per timme. Tillståndsenheten är medveten om att ett exakt pris inte är möjligt att lämna för leverantörer som inte är insatta i enhetens specifika anpassningar. Genom att ange extra kostnad för anpassningarna per timme i anslutning till testning, uppgradering samt ordinarie support och underhåll utöver ordinarie kostnad är avsikten att få en rättvisande bild av kostnadsläget. Ger 0-5 poäng. Med vänlig hälsning, Anders Häregård, enhetschef Tillståndsenheten

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avrop med förnyad konkurrensutsättning från E- förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-02-01 Dnr/Ref. KS 2013/0148 STADSKONTORET Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation.3 Avropsprocessen...4 Avropsanmälan..5 Behovsanalys..7 Förnyad konkurrensutsättning..

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Trygghetslarm & larmmottagning 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation 4 Avropsprocessen.. 5 Behovsanalys. 7 Förnyad konkurrensutsättning....10 Hur du använder

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Bevakningstjänster /

Bevakningstjänster / Bevakningstjänster 96-8-2014/96-53-2014 Instruktion för användning av avropsblankett I samband med att avrop görs från det statliga ramavtalet för Bevakningstjänster 2014 rekommenderas att använda den

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer