i_ JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i"

Transkript

1 /& Registrator Från: Skickat: Till: Ämne: augusti: Registrator Anmälan av Läkemedelsverket Q& JUSTITIEI CAX5LERN i_ Dnr _&4 -J3-& Akbil i Hej, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket, har på ett filmat personalmöte i april 2012 uttryckt sitt ogillande att medarbetare läcker till media (se Att läcka till media har väldigt negativ inverkan och det görs av någon som vill oss illa, ansåg Christina Åkerman. Ni kan få tillgång till ett filrnklipp av XJNT. Till UNT uttryckte generaldirektören att hon inte gjort något fel (http://www.unt.se/uppsala/akennan-svai-ar-vi-slca-vara-oppnamot-omvarlden aspx). Hela fihnen av personalmötet går att se på Youtube, men ni behöver få tillgång till den från Läkemedelsverket: http ://youtu.be/qlzphq 5 ikly Bakgrunden till filmen är att regeringens utredare av vårdmyndigheterna Stefan Carlsson presenterat sin utredning. Där föreslog han att Läkemedelsverket skulle splittras och delarna flyttas till Stockholm. Det använde Christina Åkerman som ett hot till tystnad på personalmötet. Sluta bråka så kanske myndigheten får vara kvar i Uppsala och ni slipper pendla löd budskapet. Det frarnkornmer om man tar del av hela filmen. Ärendet blev tyvärr aldrig prövat av JK eller JO. mställningen till meddelarfriheten kvarstår därför på Läkemedelsverket och medias kritik raljeras det över intemt. De som använt sig av meddelarfriheten betraktas som illojala. Ledningen anser att mellanchefema är de som läckt information till media och nu pågår ledarutveckling bl.a. för att cheferna på Läkemedelsverket ska bli lojala mot arbetsgivaren. se bifogat avtal. Jag önskar att ni prövar ärendet för att ge Läkemedelsverket ledning insikt att de behöver utbndning om och respekt för meddelarfrihet. Annons: Skaffa Sprav Mail du också - Gratis, enkelt och säkertl l

2 m LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Förfrågningsunderlag JUSTITIEKAN5LERN ink Upphandlingsansvarig Läkemedelsverket Conny Björk AtoM Upphandling Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Diarienr. 5821:2012/ Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas gr Texten ingår i kvalificeringen Si Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet % Texten innehåller sekretessbelagd information %f Frågan besvaras av köparen Avropsförfrågan Chef och ledarutveckling 1. Allmän orientering om avropsförfrågan l.i. Beskrivning av avropsförfrågan Avropsförfrågan sker med fömyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet..., Läkemedelsverket (LV) inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lamna anbud. Avropsförfrågan innehaller uppdrag enligt löpande räkning. Leverans skall ske till LV i Uppsala Syfte med avropsförfrågan Ledarutveckling Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef Flera av våra chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte pa meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. Vi har behov av att ge cheferna möjllgheter att khva,n i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar for ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge forutsattningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag I denna avropsförfrågan kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckl.ng Uppdragsbeskrivning och omfattning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat. Ledarutveckling Utskrivet: :12 Sida 1 av! Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

3 Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi harfrån Socialdepartementet. Förändringsledning Läkemedelsverket befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Vi har genomlyst myndigheten med extern hjälp och fått många värdefulla synpunkter på oss som myndighet. Vi har under vintern arbetat med detta material genom att belysa de externa förväntningarna mer i detalj. Detta arbete visade att Läkemedelsverkets nya uppdrag är otydligt för externa intressenter. Det finns ett behov av och krav från regeringen att Läkemedelsverket utvecklar och tydliggör positionen i Sverige - skapar en angelägen och tydlig nationell roll för säker och effektiv läkemedelsanvändning. Mot den bakgrunden beslutade verkets ledningsgrupp i slutet av 2011 att med utgångspunkt i huvuduppdragen tydliggöra de övergripande strategierna för respektive huvuduppdrag. Resultatet ärfyra nya direktörsbefattningar, en helt ny och tre delvis med nytt innehåll. Även nivå 2-ledet av chefer kommer att genomlysas. Vi är i behov av att ge våra chefer förutsättningar att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring. Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Utskrivet: :12 Sida 2 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

4 Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Läkemedelsverkets verksamhet Läkemedelsverket bildades 1990 av den dåvarande läkemedelsavdelningen i Socialstyrelsen. Myndigheten har därefter under lång tid framgångsrikt arbetat för en stark europeisk position inom rådgivning, produktionsgranskning (godkännande) och tillsyn av läkemedel, Dagens Läkemedelsverk strävar efter att behålla den starka europeiska positionen, men har även i uppdrag att ta en starkare nationell position och via nya roller och uppdrag öka sitt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik. Annat som ligger inom myndighetens ansvarsområde är tillståndsgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika samt tillståndsgivning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets organisation finns också Giftinformationscentralen. Pa senare tid har Läkemedelsverket fått en ny och viktig roll i det svenska samhället då regeringen har utsett oss att ta samordningsansvaret för den Nationella läkemedelsstrategin. Det innebär att vi ska samordna och följa upp ett 30-tal projekt som drivs av berörda myndigheter och aktörer inom läkemedelsområdet. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige. På Läkemedelsverket pågår ett antal parallella arbeten som ska skapa förutsättningar för att LV ska kunna leva upp till myndighetens uppdrag startade ett värdegrundsarbete som tog sin utgångspunkt i Läkemedelsverkets uppdrag och som nu är inne i fasen att arbeta fram verkets värdeord. Samtidigt har ett strategiarbete avslutats som övergått i ett organisationsutvecklingsarbete som ser över organisationen för att stödja utfallet av det arbetet. LV har också startat arbetet med att införa Lean. Några pilotprojekt har genomförts och under hösten kommer införandet intensifieras och spänna över hela organisationen. Utskrivet: :12 Sida 3 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

5 Vi är cirka 700 anställda, varav manga farmacevter och läkare. Andel kvinnor är 73 %. Den gehomsnittliga anställningstiden ligger runt 8 år för tillsvidareanställda medarbetare. Antal disputerade är 146, vilket är 21,3 % av samtliga anställda. Läkemedelsverket har haft en personalomsättning på 6,4 % Antal anställda i ledande befattningar är 60. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är anslags, bidrags och avgiftsfinansierad Annonsering LV annonserar avropsförfrågan endast via Tendsign direkt till respektive ramavtalsleverantör via den e-post adress som finns angivet i ramavtalet. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns att tillgå i Tendsign Leveransavtalsperiod Avtalstid 2 år, med möjlighet att förlänga i år Bilagor Bilaga 1: Linjärskalemodell 2. Administrativa krav 2.1. Anbudets inlämning och struktur Anbudet utgörs av strukturerade dokument som alla återfinns i upphandlingsverktyget Tendsign. Förfrågningsunderlagets frågor ska besvaras i Tendsign. Anbudsgivare ska skriva alla sina svar i Tendsigns strukturerade dokument och inte ange svaren i form av bifogade bilagor, om bilagor inte specifikt efterfrågas eller tillåts. Anbudssvar ska vara på svenska. Anbudssvar ska följa anvisningarna i förfrågningsunderlag för att anses som komplett Frågor och svar om avropsförfrågan Förfrågningsunderlag, svar på frågor, kompletteringar och förtydliganden, upplysningar och tilldelningsbeslut m.m. erhålls via upphandlingens sida Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och i god tid för att säkerställa att svar ges inom rimlig tid innan anbudstidens slut. Möjligheten att ställa frågor om underlaget i detta sammanhang är endast avsett för att underlätta för anbudsgivare att förstå underlaget. Frågor av annan karaktär besvaras inte, exempelvis, varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur LV avser att utvärdera anbudet utöver vad som anges. Anbudsgivaren aviseras att svar erhållits i Tendsign. Tilldelningsbeslutet skickas via elektronisk post. Anbudsgivaren kan också ta del av tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapporten direkt på sin sida i Tendsign. Observera att sista dag för att kunna ställa frågor är den: Sista anbudsdatum Anbudet ska vara inlämnat senast: Utskrivet: :12 Sida 4 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

6 2.4. Tilldelnigsbeslut LV planerar att skicka ut tilldelningsbesked senast: Juli månad Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt t.o.m. : Är anbudet giltigt t.om. redovisat sista anbudsdatum? svar) Kravgräns Ja Nej (Ja/Nej o o 2.6. Villkor enligt Ramavtal Upphandlade tjänster ska baseras på villkoren i Ramavtalet samt på anbudsgivarens anbud. 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering av anbud Utvärdering kommer att ske med följande utvärderingskriterier: 1) Kompetens/erfarenheter 80 % Utöver kravställd nivå utifrån kunskap och erfarenhet kommer hänsyn tas till såväl kompetensbredd som kompetensdjup (spetskompetens i något särskilt område). Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. 2) Pris viktas 20 % Utvärderingskriteriet pris utvärderas genom att anbudsgivarens pris för varje "problemlösning" adderas samt att även angivet timpris viktas. Utvärdering enligt bifogad beskrivning av linjärskalemodell. Om det vid utvärderingen visar sig att anbudsgivare får samma poäng och det ej går att skilja dem åt, så avgörs detta via lottning. 4. Krav på tjänsten 4.1. Om krav och svar För att LV ska kunna avgöra om anbudet uppfyller ställda bör-krav bör anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar enligt anvisningarna för respektive krav. I det fall ett svar på ett bör-krav är motsägelsefullt eller kombinerat med villkor för svarets giltighet på någon plats i anbudet, kan bör-kravet komma att bedömas vara ej uppfyllt och svaret därmed ändras. Annan information än den som direkt efterfrågas i förfrågningsunderlaget undanbedes, exempelvis säljbroschyrer etc. Anbudsgivare som väljer att beskriva mer och annat än det som efterfrågas försenar utvärderingsarbetet. Svar som ges av anbudsgivare i form av hänvisningar i förfrågningsunderlaget till ej begärda handlingar i form av bilagor, kommer inte att utvärderas. Efterfrågade svar ska lämnas i anbudet och i vissa förekommande fall kan svar även kompletteras som bilagor, dock inte bara i form av bilagor. I de fall svar och beskrivningar efterfrågas är det viktigt att anbudsgivaren lämnar ett uttömmande svar enligt instruktionerna utan hänvisningar till andra svar eller hänvisningar till information utanför anbudet eller i form av bilagor. LV kan endast beakta den information Utskrivet: :12 Sida 5 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

7 som ingar i anbudet vid prövning och utvärdering, ta därför ej "för givet" att nagonting är självklart eller känt för LV Beskrivning av utvärdering Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", dessa föreslagna lösningar kommer att poängsättas och viktas. Utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. Anbudsgivare ska beskriva via bilaga hur man tänker lösa följande "problem": Problem 1 Högutbildade medarbetare inom enheten x har kommunikationssvårigheter och beteendet mot varandra tar sig uttryck i bl a höga skarpa ordval. Detta medför att arbetet blir lidande och i slutändan kunden/uppdragsgivaren. Enheten x består av tre grupper med en enhetschef och två gruppchefer. Trots att grupperna tillhör samma enhet saknas vikänsla och känslan är mer av vi och dom mellan de tre grupperingama inom enheten. Grupperna består av utredare, handläggare och assistenter. Samarbetet fungerar dessutom dåligt mellan yrkeskategorierna. Personligheterna hos medarbetarna och deras sämsta sidor har under en längre tid fått visa sig. Arbetsbelastningen är dessutom hög på enheten. Problem 2 I organisationen finns tre chefsnivåer, direktör, enhetschef och gruppchef. Chefema har olika lång erfarenhet av chefskap samt olika lång erfarenhet av chefskap inom statsförvaltningen. De upplever sig ofta ensamma i sina roller och stödet hämtar de oftare från stödfunktionerna än från kollegorna. Det sker stora förändringar på myndigheten och en del av cheferna kommer att själva bli berörda. De stundande förändringarna skapar stor oro hos medarbetarna vilket yttrar sig i frågor kring t ex; kommer jag att behöva jag byta organisatorisk tillhörighet och kollegor, kommer mitt arbete finnas på annan ort i framtiden etc. LVs bedömning lösning av problem 1. (4 poäng mycket bra, 3 Si %* poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng LV's bedömning lösning av problem 2. (4 poäng mycket bra, 3 ffö ** poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng Ange liknande uppdrag som anbudsgivaren utfört under de senaste tre åren. (Fritextsvar) LVs bedömning av leverantörens bakgrund, erfarenhet av Si %? liknande uppdrag. (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.3. Krav på konsulter Konsult ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. Utskrivet: :12 Sida 6 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

8 cv Anbudsgivare skall bifoga CV på de konsulter som avses utföra uppdrag på LV. Utvärdering av bifogade CV (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, ^ *& 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.4. Referenser Q Referenser ska lämnas via bilaga på att anbudsgivare under de tre senaste åren ha utfört uppdrag varav en inom offentlig sektor enligt nedanstående: - Chef - och ledarskapsutveckling samt förändringsledning (ledarskapets olika delar, metoder och koncept som lyfter chefens ledarskap etc.) - Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) - Coaching i grupp och individuellt, Har anbudsgivare bifogat tre st godkända referenser? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej ^ 5. Pris 5.1. Pris Ange pris för lösning av problem 1. (Linjär skala) Enhet: sek Ange pris för lösning av problem 2. (Linjär skala) Enhet: sek Ange timpris för konsult (Linjär skala) Enhet: sek Si Expanderad skala Expanderad skala 6. Leveransvillkor 6.1. Inledning Genom leveransavtalet skall Leverantören till LV tillhandahålla konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och avropsförfrågan Parternas åtaganden Leverantören skall tillförsäkra LV en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leverans av tjänst under hela avtalsperioden Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande Avtalsstart Den efterfrågade tjänsten ska börja levereras direkt i anslutning efter att avtalsspärr har släppts och som beräknas till den: Utskrivet: :12 Sida 7 av 8 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/508690

9 6.5. Kontaktpersoner I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen. Utskrivet: :12 Sida 8 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

10 0> LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Avtalets Ledarutveckling och namn: Upphandling: förändringsledning Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Startdatum: Typ av avtal: Avtal Avtal Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Förlängning: Diarienr. Aktbil 5821:2012/ Diarienr. 5821:2012/ st a 1 år JUSTITIEKAXSLEEN ink Parter: Köpare Upph. enhet: Läkemedelsverket Handläggare: Pernilla Rosengren Johans Org. nr: Moms reg SE nummer: Adress: Box 26 Postnummer: Postort: UPPSALA Land: Sverige Telefon: Mobil: Fax: E-post: pernilla.rosengrenjohanss mpa.se Säljare: Säljare: Kontaktperson: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Gaia Leadership AB Micael Mathsson SE Mäster Samuels gatan STOCKHOLM Sverige +46 (8) (0) (0) dership.se Avtal Chef och ledarutveckling 1. Avtalsvillkor 1.1. Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan Läkemedelsverket (LV), org. nr , och Gaia Leadership AB, org. nr och har ingåtts efter förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet. Leverans skall ske till (LV) i Uppsala Kontaktpersoner Kontaktpersoner för (LV) är: Pernilla Rosengren Johansson. Kontaktpersoner för Gaia Leadership är: Micael Mathsson. I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen Avtalsperiod Avtalstid är 2 år från och med avtalets undertecknande, med möjlighet att förlänga i o ar Syfte med avtalet Utskrivet: :08 Sida 1 av 5 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/ /

11 Ledarutveckling Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Vi ska stärka myndighetens samlade ledarskap på alla nivåer och etablerar ett ledarskap som omfattar alla. Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef. Flera av (LV.s) chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte på meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. (LV) har behov av att ge cheferna möjligheter att kliva in i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar för ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge förutsättningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag i denna avtal kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckling Uppdragsbeskrivning Handledning och coachning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching individuellt eller i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat Uppdragsbeskrivning Ledarutveckling Ledarutveckling Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi har från Socialdepartementet. Utskrivet: :08 Sida 2 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

12 1.7. Uppdragsbeskrivning Förändringsledning Förändringsledning Läkemedelsverket står inför betydande utmaningar och förändringar under de närmaste åren, bl a: o genom nya roller och uppdrag öka vårt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse o att skapa en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige och stärka vår nationella position o bibehålla vår starka europeiska position För att leva upp till vårt uppdrag har vi: o Arbetat med att tydliggöra strategierna för respektive huvuduppdrag o Förändrat vår organisation och ledningsstruktur med bla nya direktörsbefattningar o Startat ett arbete med att införa Lean i hela organisationen o Pabörjat ett värdegrundsarbete (Lv) är i behov av att ge cheferna förutsättning att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring Uppdragsbeskrivning Management audit Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Det innebär även att definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Detta kommer att avropas i samråd mellan (LV) och Gaia Leadership Uppdragsbeskrivning Stöd i teamutveckling Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Detta kommer att avropas successivt när (LV) anser att behov uppstår Regler vid uppdrag Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges Utskrivet: :08 Sida 3 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

13 möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Krav på konsulter Konsult som utför uppdrag på (LV) ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. I bilaga 4 är angivet av Gaia Leadership vilka konsulter som avses utföra uppdrag på (LV) Priser Pris för uppdrag enligt överenskommelse för varje uppdrag, som baseras på angivet timpris i anbudet. Uppdrag på så kallad löpande räkning kan även förekomma. Timpris enligt anbud är: SEK/tim Sekretess Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna omfattar personer som genom uppdrag eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar i eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid fått ta del av sekretessbelagd information. Personer som Gaia Leadership ställer till förfogande för uppdragets fullgörande omfattas således av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Tystnadsplikt gäller även efter att uppdraget är slutfört. Gaia Leadership förbinder sig att informera berörda personer om detta. Berörda personer ska underteckna en sekretessförbindelse, se bilaga Bilagor Bilaga 1 Sekretessförbindelse. Bilaga 2 Svarsmall priser. Bilaga 3 Gaia missiv. Bilaga 4 CV. Bilaga 5 Originalanbud Gaia Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skail upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande. Utskrivet: :08 Sida 4 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

14 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: Läkemedelsverket Säljare: Gaia Leadership AB Ort/datum: Ort/datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Utskrivet: :08 Sida 5 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

4. Uppdragsbeskrivning Del A - Ledning och ledarskap

4. Uppdragsbeskrivning Del A - Ledning och ledarskap Förfrågningsunderlag 2014-09-19 Upphandlande organisation Landstinget Västmanland Annica Johansson Upphandling Ledning och Ledarskap DU-UPP14-055 Sista anbudsdag: 2014-10-29 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2012-05-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Försäkringskassan Webbutbildning och utbildning av interna instruktörer inom hot och våld Annika Fridh 027187-2012 Sista anbudsdag: 2012-06-13

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster FÖRFRÅGAN 1(9) HR Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende direktupphandling av rekryteringstjänster.

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer