i_ JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i"

Transkript

1 /& Registrator Från: Skickat: Till: Ämne: augusti: Registrator Anmälan av Läkemedelsverket Q& JUSTITIEI CAX5LERN i_ Dnr _&4 -J3-& Akbil i Hej, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket, har på ett filmat personalmöte i april 2012 uttryckt sitt ogillande att medarbetare läcker till media (se Att läcka till media har väldigt negativ inverkan och det görs av någon som vill oss illa, ansåg Christina Åkerman. Ni kan få tillgång till ett filrnklipp av XJNT. Till UNT uttryckte generaldirektören att hon inte gjort något fel (http://www.unt.se/uppsala/akennan-svai-ar-vi-slca-vara-oppnamot-omvarlden aspx). Hela fihnen av personalmötet går att se på Youtube, men ni behöver få tillgång till den från Läkemedelsverket: http ://youtu.be/qlzphq 5 ikly Bakgrunden till filmen är att regeringens utredare av vårdmyndigheterna Stefan Carlsson presenterat sin utredning. Där föreslog han att Läkemedelsverket skulle splittras och delarna flyttas till Stockholm. Det använde Christina Åkerman som ett hot till tystnad på personalmötet. Sluta bråka så kanske myndigheten får vara kvar i Uppsala och ni slipper pendla löd budskapet. Det frarnkornmer om man tar del av hela filmen. Ärendet blev tyvärr aldrig prövat av JK eller JO. mställningen till meddelarfriheten kvarstår därför på Läkemedelsverket och medias kritik raljeras det över intemt. De som använt sig av meddelarfriheten betraktas som illojala. Ledningen anser att mellanchefema är de som läckt information till media och nu pågår ledarutveckling bl.a. för att cheferna på Läkemedelsverket ska bli lojala mot arbetsgivaren. se bifogat avtal. Jag önskar att ni prövar ärendet för att ge Läkemedelsverket ledning insikt att de behöver utbndning om och respekt för meddelarfrihet. Annons: Skaffa Sprav Mail du också - Gratis, enkelt och säkertl l

2 m LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Förfrågningsunderlag JUSTITIEKAN5LERN ink Upphandlingsansvarig Läkemedelsverket Conny Björk AtoM Upphandling Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Diarienr. 5821:2012/ Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas gr Texten ingår i kvalificeringen Si Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet % Texten innehåller sekretessbelagd information %f Frågan besvaras av köparen Avropsförfrågan Chef och ledarutveckling 1. Allmän orientering om avropsförfrågan l.i. Beskrivning av avropsförfrågan Avropsförfrågan sker med fömyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet..., Läkemedelsverket (LV) inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lamna anbud. Avropsförfrågan innehaller uppdrag enligt löpande räkning. Leverans skall ske till LV i Uppsala Syfte med avropsförfrågan Ledarutveckling Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef Flera av våra chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte pa meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. Vi har behov av att ge cheferna möjllgheter att khva,n i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar for ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge forutsattningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag I denna avropsförfrågan kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckl.ng Uppdragsbeskrivning och omfattning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat. Ledarutveckling Utskrivet: :12 Sida 1 av! Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

3 Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi harfrån Socialdepartementet. Förändringsledning Läkemedelsverket befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Vi har genomlyst myndigheten med extern hjälp och fått många värdefulla synpunkter på oss som myndighet. Vi har under vintern arbetat med detta material genom att belysa de externa förväntningarna mer i detalj. Detta arbete visade att Läkemedelsverkets nya uppdrag är otydligt för externa intressenter. Det finns ett behov av och krav från regeringen att Läkemedelsverket utvecklar och tydliggör positionen i Sverige - skapar en angelägen och tydlig nationell roll för säker och effektiv läkemedelsanvändning. Mot den bakgrunden beslutade verkets ledningsgrupp i slutet av 2011 att med utgångspunkt i huvuduppdragen tydliggöra de övergripande strategierna för respektive huvuduppdrag. Resultatet ärfyra nya direktörsbefattningar, en helt ny och tre delvis med nytt innehåll. Även nivå 2-ledet av chefer kommer att genomlysas. Vi är i behov av att ge våra chefer förutsättningar att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring. Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Utskrivet: :12 Sida 2 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

4 Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Läkemedelsverkets verksamhet Läkemedelsverket bildades 1990 av den dåvarande läkemedelsavdelningen i Socialstyrelsen. Myndigheten har därefter under lång tid framgångsrikt arbetat för en stark europeisk position inom rådgivning, produktionsgranskning (godkännande) och tillsyn av läkemedel, Dagens Läkemedelsverk strävar efter att behålla den starka europeiska positionen, men har även i uppdrag att ta en starkare nationell position och via nya roller och uppdrag öka sitt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik. Annat som ligger inom myndighetens ansvarsområde är tillståndsgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika samt tillståndsgivning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets organisation finns också Giftinformationscentralen. Pa senare tid har Läkemedelsverket fått en ny och viktig roll i det svenska samhället då regeringen har utsett oss att ta samordningsansvaret för den Nationella läkemedelsstrategin. Det innebär att vi ska samordna och följa upp ett 30-tal projekt som drivs av berörda myndigheter och aktörer inom läkemedelsområdet. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige. På Läkemedelsverket pågår ett antal parallella arbeten som ska skapa förutsättningar för att LV ska kunna leva upp till myndighetens uppdrag startade ett värdegrundsarbete som tog sin utgångspunkt i Läkemedelsverkets uppdrag och som nu är inne i fasen att arbeta fram verkets värdeord. Samtidigt har ett strategiarbete avslutats som övergått i ett organisationsutvecklingsarbete som ser över organisationen för att stödja utfallet av det arbetet. LV har också startat arbetet med att införa Lean. Några pilotprojekt har genomförts och under hösten kommer införandet intensifieras och spänna över hela organisationen. Utskrivet: :12 Sida 3 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

5 Vi är cirka 700 anställda, varav manga farmacevter och läkare. Andel kvinnor är 73 %. Den gehomsnittliga anställningstiden ligger runt 8 år för tillsvidareanställda medarbetare. Antal disputerade är 146, vilket är 21,3 % av samtliga anställda. Läkemedelsverket har haft en personalomsättning på 6,4 % Antal anställda i ledande befattningar är 60. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är anslags, bidrags och avgiftsfinansierad Annonsering LV annonserar avropsförfrågan endast via Tendsign direkt till respektive ramavtalsleverantör via den e-post adress som finns angivet i ramavtalet. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns att tillgå i Tendsign Leveransavtalsperiod Avtalstid 2 år, med möjlighet att förlänga i år Bilagor Bilaga 1: Linjärskalemodell 2. Administrativa krav 2.1. Anbudets inlämning och struktur Anbudet utgörs av strukturerade dokument som alla återfinns i upphandlingsverktyget Tendsign. Förfrågningsunderlagets frågor ska besvaras i Tendsign. Anbudsgivare ska skriva alla sina svar i Tendsigns strukturerade dokument och inte ange svaren i form av bifogade bilagor, om bilagor inte specifikt efterfrågas eller tillåts. Anbudssvar ska vara på svenska. Anbudssvar ska följa anvisningarna i förfrågningsunderlag för att anses som komplett Frågor och svar om avropsförfrågan Förfrågningsunderlag, svar på frågor, kompletteringar och förtydliganden, upplysningar och tilldelningsbeslut m.m. erhålls via upphandlingens sida Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och i god tid för att säkerställa att svar ges inom rimlig tid innan anbudstidens slut. Möjligheten att ställa frågor om underlaget i detta sammanhang är endast avsett för att underlätta för anbudsgivare att förstå underlaget. Frågor av annan karaktär besvaras inte, exempelvis, varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur LV avser att utvärdera anbudet utöver vad som anges. Anbudsgivaren aviseras att svar erhållits i Tendsign. Tilldelningsbeslutet skickas via elektronisk post. Anbudsgivaren kan också ta del av tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapporten direkt på sin sida i Tendsign. Observera att sista dag för att kunna ställa frågor är den: Sista anbudsdatum Anbudet ska vara inlämnat senast: Utskrivet: :12 Sida 4 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

6 2.4. Tilldelnigsbeslut LV planerar att skicka ut tilldelningsbesked senast: Juli månad Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt t.o.m. : Är anbudet giltigt t.om. redovisat sista anbudsdatum? svar) Kravgräns Ja Nej (Ja/Nej o o 2.6. Villkor enligt Ramavtal Upphandlade tjänster ska baseras på villkoren i Ramavtalet samt på anbudsgivarens anbud. 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering av anbud Utvärdering kommer att ske med följande utvärderingskriterier: 1) Kompetens/erfarenheter 80 % Utöver kravställd nivå utifrån kunskap och erfarenhet kommer hänsyn tas till såväl kompetensbredd som kompetensdjup (spetskompetens i något särskilt område). Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. 2) Pris viktas 20 % Utvärderingskriteriet pris utvärderas genom att anbudsgivarens pris för varje "problemlösning" adderas samt att även angivet timpris viktas. Utvärdering enligt bifogad beskrivning av linjärskalemodell. Om det vid utvärderingen visar sig att anbudsgivare får samma poäng och det ej går att skilja dem åt, så avgörs detta via lottning. 4. Krav på tjänsten 4.1. Om krav och svar För att LV ska kunna avgöra om anbudet uppfyller ställda bör-krav bör anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar enligt anvisningarna för respektive krav. I det fall ett svar på ett bör-krav är motsägelsefullt eller kombinerat med villkor för svarets giltighet på någon plats i anbudet, kan bör-kravet komma att bedömas vara ej uppfyllt och svaret därmed ändras. Annan information än den som direkt efterfrågas i förfrågningsunderlaget undanbedes, exempelvis säljbroschyrer etc. Anbudsgivare som väljer att beskriva mer och annat än det som efterfrågas försenar utvärderingsarbetet. Svar som ges av anbudsgivare i form av hänvisningar i förfrågningsunderlaget till ej begärda handlingar i form av bilagor, kommer inte att utvärderas. Efterfrågade svar ska lämnas i anbudet och i vissa förekommande fall kan svar även kompletteras som bilagor, dock inte bara i form av bilagor. I de fall svar och beskrivningar efterfrågas är det viktigt att anbudsgivaren lämnar ett uttömmande svar enligt instruktionerna utan hänvisningar till andra svar eller hänvisningar till information utanför anbudet eller i form av bilagor. LV kan endast beakta den information Utskrivet: :12 Sida 5 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

7 som ingar i anbudet vid prövning och utvärdering, ta därför ej "för givet" att nagonting är självklart eller känt för LV Beskrivning av utvärdering Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", dessa föreslagna lösningar kommer att poängsättas och viktas. Utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. Anbudsgivare ska beskriva via bilaga hur man tänker lösa följande "problem": Problem 1 Högutbildade medarbetare inom enheten x har kommunikationssvårigheter och beteendet mot varandra tar sig uttryck i bl a höga skarpa ordval. Detta medför att arbetet blir lidande och i slutändan kunden/uppdragsgivaren. Enheten x består av tre grupper med en enhetschef och två gruppchefer. Trots att grupperna tillhör samma enhet saknas vikänsla och känslan är mer av vi och dom mellan de tre grupperingama inom enheten. Grupperna består av utredare, handläggare och assistenter. Samarbetet fungerar dessutom dåligt mellan yrkeskategorierna. Personligheterna hos medarbetarna och deras sämsta sidor har under en längre tid fått visa sig. Arbetsbelastningen är dessutom hög på enheten. Problem 2 I organisationen finns tre chefsnivåer, direktör, enhetschef och gruppchef. Chefema har olika lång erfarenhet av chefskap samt olika lång erfarenhet av chefskap inom statsförvaltningen. De upplever sig ofta ensamma i sina roller och stödet hämtar de oftare från stödfunktionerna än från kollegorna. Det sker stora förändringar på myndigheten och en del av cheferna kommer att själva bli berörda. De stundande förändringarna skapar stor oro hos medarbetarna vilket yttrar sig i frågor kring t ex; kommer jag att behöva jag byta organisatorisk tillhörighet och kollegor, kommer mitt arbete finnas på annan ort i framtiden etc. LVs bedömning lösning av problem 1. (4 poäng mycket bra, 3 Si %* poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng LV's bedömning lösning av problem 2. (4 poäng mycket bra, 3 ffö ** poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng Ange liknande uppdrag som anbudsgivaren utfört under de senaste tre åren. (Fritextsvar) LVs bedömning av leverantörens bakgrund, erfarenhet av Si %? liknande uppdrag. (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.3. Krav på konsulter Konsult ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. Utskrivet: :12 Sida 6 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

8 cv Anbudsgivare skall bifoga CV på de konsulter som avses utföra uppdrag på LV. Utvärdering av bifogade CV (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, ^ *& 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.4. Referenser Q Referenser ska lämnas via bilaga på att anbudsgivare under de tre senaste åren ha utfört uppdrag varav en inom offentlig sektor enligt nedanstående: - Chef - och ledarskapsutveckling samt förändringsledning (ledarskapets olika delar, metoder och koncept som lyfter chefens ledarskap etc.) - Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) - Coaching i grupp och individuellt, Har anbudsgivare bifogat tre st godkända referenser? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej ^ 5. Pris 5.1. Pris Ange pris för lösning av problem 1. (Linjär skala) Enhet: sek Ange pris för lösning av problem 2. (Linjär skala) Enhet: sek Ange timpris för konsult (Linjär skala) Enhet: sek Si Expanderad skala Expanderad skala 6. Leveransvillkor 6.1. Inledning Genom leveransavtalet skall Leverantören till LV tillhandahålla konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och avropsförfrågan Parternas åtaganden Leverantören skall tillförsäkra LV en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leverans av tjänst under hela avtalsperioden Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande Avtalsstart Den efterfrågade tjänsten ska börja levereras direkt i anslutning efter att avtalsspärr har släppts och som beräknas till den: Utskrivet: :12 Sida 7 av 8 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/508690

9 6.5. Kontaktpersoner I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen. Utskrivet: :12 Sida 8 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

10 0> LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Avtalets Ledarutveckling och namn: Upphandling: förändringsledning Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Startdatum: Typ av avtal: Avtal Avtal Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Förlängning: Diarienr. Aktbil 5821:2012/ Diarienr. 5821:2012/ st a 1 år JUSTITIEKAXSLEEN ink Parter: Köpare Upph. enhet: Läkemedelsverket Handläggare: Pernilla Rosengren Johans Org. nr: Moms reg SE nummer: Adress: Box 26 Postnummer: Postort: UPPSALA Land: Sverige Telefon: Mobil: Fax: E-post: pernilla.rosengrenjohanss mpa.se Säljare: Säljare: Kontaktperson: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Gaia Leadership AB Micael Mathsson SE Mäster Samuels gatan STOCKHOLM Sverige +46 (8) (0) (0) dership.se Avtal Chef och ledarutveckling 1. Avtalsvillkor 1.1. Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan Läkemedelsverket (LV), org. nr , och Gaia Leadership AB, org. nr och har ingåtts efter förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet. Leverans skall ske till (LV) i Uppsala Kontaktpersoner Kontaktpersoner för (LV) är: Pernilla Rosengren Johansson. Kontaktpersoner för Gaia Leadership är: Micael Mathsson. I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen Avtalsperiod Avtalstid är 2 år från och med avtalets undertecknande, med möjlighet att förlänga i o ar Syfte med avtalet Utskrivet: :08 Sida 1 av 5 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/ /

11 Ledarutveckling Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Vi ska stärka myndighetens samlade ledarskap på alla nivåer och etablerar ett ledarskap som omfattar alla. Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef. Flera av (LV.s) chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte på meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. (LV) har behov av att ge cheferna möjligheter att kliva in i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar för ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge förutsättningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag i denna avtal kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckling Uppdragsbeskrivning Handledning och coachning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching individuellt eller i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat Uppdragsbeskrivning Ledarutveckling Ledarutveckling Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi har från Socialdepartementet. Utskrivet: :08 Sida 2 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

12 1.7. Uppdragsbeskrivning Förändringsledning Förändringsledning Läkemedelsverket står inför betydande utmaningar och förändringar under de närmaste åren, bl a: o genom nya roller och uppdrag öka vårt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse o att skapa en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige och stärka vår nationella position o bibehålla vår starka europeiska position För att leva upp till vårt uppdrag har vi: o Arbetat med att tydliggöra strategierna för respektive huvuduppdrag o Förändrat vår organisation och ledningsstruktur med bla nya direktörsbefattningar o Startat ett arbete med att införa Lean i hela organisationen o Pabörjat ett värdegrundsarbete (Lv) är i behov av att ge cheferna förutsättning att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring Uppdragsbeskrivning Management audit Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Det innebär även att definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Detta kommer att avropas i samråd mellan (LV) och Gaia Leadership Uppdragsbeskrivning Stöd i teamutveckling Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Detta kommer att avropas successivt när (LV) anser att behov uppstår Regler vid uppdrag Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges Utskrivet: :08 Sida 3 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

13 möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Krav på konsulter Konsult som utför uppdrag på (LV) ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. I bilaga 4 är angivet av Gaia Leadership vilka konsulter som avses utföra uppdrag på (LV) Priser Pris för uppdrag enligt överenskommelse för varje uppdrag, som baseras på angivet timpris i anbudet. Uppdrag på så kallad löpande räkning kan även förekomma. Timpris enligt anbud är: SEK/tim Sekretess Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna omfattar personer som genom uppdrag eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar i eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid fått ta del av sekretessbelagd information. Personer som Gaia Leadership ställer till förfogande för uppdragets fullgörande omfattas således av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Tystnadsplikt gäller även efter att uppdraget är slutfört. Gaia Leadership förbinder sig att informera berörda personer om detta. Berörda personer ska underteckna en sekretessförbindelse, se bilaga Bilagor Bilaga 1 Sekretessförbindelse. Bilaga 2 Svarsmall priser. Bilaga 3 Gaia missiv. Bilaga 4 CV. Bilaga 5 Originalanbud Gaia Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skail upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande. Utskrivet: :08 Sida 4 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

14 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: Läkemedelsverket Säljare: Gaia Leadership AB Ort/datum: Ort/datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Utskrivet: :08 Sida 5 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer:

Avtal. Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5. nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Skyltproducenter Referensnr: 2015/195-5 Skyltproducenter Upph. ref.nr: 2015/195 2015-06-15 Slutdatum: 2017-06-15 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier i Sverige.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2014-06-10 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Lärplattform för distansutbildning Jessica Johansson 2014/1281 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-24 Texten/frågan

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER. Anbudsförfrågan

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER. Anbudsförfrågan Diarienummer: 2015/136 FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER Anbudsförfrågan 1. LEVERANTÖREN... 3 2. INLEDNING... 3 2.1 Om Fjärde AP-fonden... 3 2.2 Upphandlande myndighet...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3 2.1 Leverantörsuppgifter...

Läs mer