i_ JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i_ 2013-08- 13 JUSTITIEI CAX5LERN Dnr _&4 -J3-& Akbil i"

Transkript

1 /& Registrator Från: Skickat: Till: Ämne: augusti: Registrator Anmälan av Läkemedelsverket Q& JUSTITIEI CAX5LERN i_ Dnr _&4 -J3-& Akbil i Hej, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket, har på ett filmat personalmöte i april 2012 uttryckt sitt ogillande att medarbetare läcker till media (se Att läcka till media har väldigt negativ inverkan och det görs av någon som vill oss illa, ansåg Christina Åkerman. Ni kan få tillgång till ett filrnklipp av XJNT. Till UNT uttryckte generaldirektören att hon inte gjort något fel (http://www.unt.se/uppsala/akennan-svai-ar-vi-slca-vara-oppnamot-omvarlden aspx). Hela fihnen av personalmötet går att se på Youtube, men ni behöver få tillgång till den från Läkemedelsverket: http ://youtu.be/qlzphq 5 ikly Bakgrunden till filmen är att regeringens utredare av vårdmyndigheterna Stefan Carlsson presenterat sin utredning. Där föreslog han att Läkemedelsverket skulle splittras och delarna flyttas till Stockholm. Det använde Christina Åkerman som ett hot till tystnad på personalmötet. Sluta bråka så kanske myndigheten får vara kvar i Uppsala och ni slipper pendla löd budskapet. Det frarnkornmer om man tar del av hela filmen. Ärendet blev tyvärr aldrig prövat av JK eller JO. mställningen till meddelarfriheten kvarstår därför på Läkemedelsverket och medias kritik raljeras det över intemt. De som använt sig av meddelarfriheten betraktas som illojala. Ledningen anser att mellanchefema är de som läckt information till media och nu pågår ledarutveckling bl.a. för att cheferna på Läkemedelsverket ska bli lojala mot arbetsgivaren. se bifogat avtal. Jag önskar att ni prövar ärendet för att ge Läkemedelsverket ledning insikt att de behöver utbndning om och respekt för meddelarfrihet. Annons: Skaffa Sprav Mail du också - Gratis, enkelt och säkertl l

2 m LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Förfrågningsunderlag JUSTITIEKAN5LERN ink Upphandlingsansvarig Läkemedelsverket Conny Björk AtoM Upphandling Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Diarienr. 5821:2012/ Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas gr Texten ingår i kvalificeringen Si Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet % Texten innehåller sekretessbelagd information %f Frågan besvaras av köparen Avropsförfrågan Chef och ledarutveckling 1. Allmän orientering om avropsförfrågan l.i. Beskrivning av avropsförfrågan Avropsförfrågan sker med fömyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet..., Läkemedelsverket (LV) inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lamna anbud. Avropsförfrågan innehaller uppdrag enligt löpande räkning. Leverans skall ske till LV i Uppsala Syfte med avropsförfrågan Ledarutveckling Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef Flera av våra chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte pa meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. Vi har behov av att ge cheferna möjllgheter att khva,n i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar for ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge forutsattningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag I denna avropsförfrågan kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckl.ng Uppdragsbeskrivning och omfattning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat. Ledarutveckling Utskrivet: :12 Sida 1 av! Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

3 Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi harfrån Socialdepartementet. Förändringsledning Läkemedelsverket befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Vi har genomlyst myndigheten med extern hjälp och fått många värdefulla synpunkter på oss som myndighet. Vi har under vintern arbetat med detta material genom att belysa de externa förväntningarna mer i detalj. Detta arbete visade att Läkemedelsverkets nya uppdrag är otydligt för externa intressenter. Det finns ett behov av och krav från regeringen att Läkemedelsverket utvecklar och tydliggör positionen i Sverige - skapar en angelägen och tydlig nationell roll för säker och effektiv läkemedelsanvändning. Mot den bakgrunden beslutade verkets ledningsgrupp i slutet av 2011 att med utgångspunkt i huvuduppdragen tydliggöra de övergripande strategierna för respektive huvuduppdrag. Resultatet ärfyra nya direktörsbefattningar, en helt ny och tre delvis med nytt innehåll. Även nivå 2-ledet av chefer kommer att genomlysas. Vi är i behov av att ge våra chefer förutsättningar att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring. Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Utskrivet: :12 Sida 2 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

4 Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Läkemedelsverkets verksamhet Läkemedelsverket bildades 1990 av den dåvarande läkemedelsavdelningen i Socialstyrelsen. Myndigheten har därefter under lång tid framgångsrikt arbetat för en stark europeisk position inom rådgivning, produktionsgranskning (godkännande) och tillsyn av läkemedel, Dagens Läkemedelsverk strävar efter att behålla den starka europeiska positionen, men har även i uppdrag att ta en starkare nationell position och via nya roller och uppdrag öka sitt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik. Annat som ligger inom myndighetens ansvarsområde är tillståndsgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika samt tillståndsgivning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets organisation finns också Giftinformationscentralen. Pa senare tid har Läkemedelsverket fått en ny och viktig roll i det svenska samhället då regeringen har utsett oss att ta samordningsansvaret för den Nationella läkemedelsstrategin. Det innebär att vi ska samordna och följa upp ett 30-tal projekt som drivs av berörda myndigheter och aktörer inom läkemedelsområdet. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige. På Läkemedelsverket pågår ett antal parallella arbeten som ska skapa förutsättningar för att LV ska kunna leva upp till myndighetens uppdrag startade ett värdegrundsarbete som tog sin utgångspunkt i Läkemedelsverkets uppdrag och som nu är inne i fasen att arbeta fram verkets värdeord. Samtidigt har ett strategiarbete avslutats som övergått i ett organisationsutvecklingsarbete som ser över organisationen för att stödja utfallet av det arbetet. LV har också startat arbetet med att införa Lean. Några pilotprojekt har genomförts och under hösten kommer införandet intensifieras och spänna över hela organisationen. Utskrivet: :12 Sida 3 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

5 Vi är cirka 700 anställda, varav manga farmacevter och läkare. Andel kvinnor är 73 %. Den gehomsnittliga anställningstiden ligger runt 8 år för tillsvidareanställda medarbetare. Antal disputerade är 146, vilket är 21,3 % av samtliga anställda. Läkemedelsverket har haft en personalomsättning på 6,4 % Antal anställda i ledande befattningar är 60. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är anslags, bidrags och avgiftsfinansierad Annonsering LV annonserar avropsförfrågan endast via Tendsign direkt till respektive ramavtalsleverantör via den e-post adress som finns angivet i ramavtalet. Förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor finns att tillgå i Tendsign Leveransavtalsperiod Avtalstid 2 år, med möjlighet att förlänga i år Bilagor Bilaga 1: Linjärskalemodell 2. Administrativa krav 2.1. Anbudets inlämning och struktur Anbudet utgörs av strukturerade dokument som alla återfinns i upphandlingsverktyget Tendsign. Förfrågningsunderlagets frågor ska besvaras i Tendsign. Anbudsgivare ska skriva alla sina svar i Tendsigns strukturerade dokument och inte ange svaren i form av bifogade bilagor, om bilagor inte specifikt efterfrågas eller tillåts. Anbudssvar ska vara på svenska. Anbudssvar ska följa anvisningarna i förfrågningsunderlag för att anses som komplett Frågor och svar om avropsförfrågan Förfrågningsunderlag, svar på frågor, kompletteringar och förtydliganden, upplysningar och tilldelningsbeslut m.m. erhålls via upphandlingens sida Eventuella frågor om upphandlingen ska lämnas skriftligen och i god tid för att säkerställa att svar ges inom rimlig tid innan anbudstidens slut. Möjligheten att ställa frågor om underlaget i detta sammanhang är endast avsett för att underlätta för anbudsgivare att förstå underlaget. Frågor av annan karaktär besvaras inte, exempelvis, varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur LV avser att utvärdera anbudet utöver vad som anges. Anbudsgivaren aviseras att svar erhållits i Tendsign. Tilldelningsbeslutet skickas via elektronisk post. Anbudsgivaren kan också ta del av tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapporten direkt på sin sida i Tendsign. Observera att sista dag för att kunna ställa frågor är den: Sista anbudsdatum Anbudet ska vara inlämnat senast: Utskrivet: :12 Sida 4 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

6 2.4. Tilldelnigsbeslut LV planerar att skicka ut tilldelningsbesked senast: Juli månad Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara giltigt t.o.m. : Är anbudet giltigt t.om. redovisat sista anbudsdatum? svar) Kravgräns Ja Nej (Ja/Nej o o 2.6. Villkor enligt Ramavtal Upphandlade tjänster ska baseras på villkoren i Ramavtalet samt på anbudsgivarens anbud. 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering av anbud Utvärdering kommer att ske med följande utvärderingskriterier: 1) Kompetens/erfarenheter 80 % Utöver kravställd nivå utifrån kunskap och erfarenhet kommer hänsyn tas till såväl kompetensbredd som kompetensdjup (spetskompetens i något särskilt område). Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. 2) Pris viktas 20 % Utvärderingskriteriet pris utvärderas genom att anbudsgivarens pris för varje "problemlösning" adderas samt att även angivet timpris viktas. Utvärdering enligt bifogad beskrivning av linjärskalemodell. Om det vid utvärderingen visar sig att anbudsgivare får samma poäng och det ej går att skilja dem åt, så avgörs detta via lottning. 4. Krav på tjänsten 4.1. Om krav och svar För att LV ska kunna avgöra om anbudet uppfyller ställda bör-krav bör anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar enligt anvisningarna för respektive krav. I det fall ett svar på ett bör-krav är motsägelsefullt eller kombinerat med villkor för svarets giltighet på någon plats i anbudet, kan bör-kravet komma att bedömas vara ej uppfyllt och svaret därmed ändras. Annan information än den som direkt efterfrågas i förfrågningsunderlaget undanbedes, exempelvis säljbroschyrer etc. Anbudsgivare som väljer att beskriva mer och annat än det som efterfrågas försenar utvärderingsarbetet. Svar som ges av anbudsgivare i form av hänvisningar i förfrågningsunderlaget till ej begärda handlingar i form av bilagor, kommer inte att utvärderas. Efterfrågade svar ska lämnas i anbudet och i vissa förekommande fall kan svar även kompletteras som bilagor, dock inte bara i form av bilagor. I de fall svar och beskrivningar efterfrågas är det viktigt att anbudsgivaren lämnar ett uttömmande svar enligt instruktionerna utan hänvisningar till andra svar eller hänvisningar till information utanför anbudet eller i form av bilagor. LV kan endast beakta den information Utskrivet: :12 Sida 5 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

7 som ingar i anbudet vid prövning och utvärdering, ta därför ej "för givet" att nagonting är självklart eller känt för LV Beskrivning av utvärdering Som underlag för utvärdering får leverantören presentera en lösning på av LV upprättade "problem", dessa föreslagna lösningar kommer att poängsättas och viktas. Utvärdering kommer också att utföras av leverantörens bakgrund, erfarenhet av liknande uppdrag och konsulternas CV. Anbudsgivare ska beskriva via bilaga hur man tänker lösa följande "problem": Problem 1 Högutbildade medarbetare inom enheten x har kommunikationssvårigheter och beteendet mot varandra tar sig uttryck i bl a höga skarpa ordval. Detta medför att arbetet blir lidande och i slutändan kunden/uppdragsgivaren. Enheten x består av tre grupper med en enhetschef och två gruppchefer. Trots att grupperna tillhör samma enhet saknas vikänsla och känslan är mer av vi och dom mellan de tre grupperingama inom enheten. Grupperna består av utredare, handläggare och assistenter. Samarbetet fungerar dessutom dåligt mellan yrkeskategorierna. Personligheterna hos medarbetarna och deras sämsta sidor har under en längre tid fått visa sig. Arbetsbelastningen är dessutom hög på enheten. Problem 2 I organisationen finns tre chefsnivåer, direktör, enhetschef och gruppchef. Chefema har olika lång erfarenhet av chefskap samt olika lång erfarenhet av chefskap inom statsförvaltningen. De upplever sig ofta ensamma i sina roller och stödet hämtar de oftare från stödfunktionerna än från kollegorna. Det sker stora förändringar på myndigheten och en del av cheferna kommer att själva bli berörda. De stundande förändringarna skapar stor oro hos medarbetarna vilket yttrar sig i frågor kring t ex; kommer jag att behöva jag byta organisatorisk tillhörighet och kollegor, kommer mitt arbete finnas på annan ort i framtiden etc. LVs bedömning lösning av problem 1. (4 poäng mycket bra, 3 Si %* poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng LV's bedömning lösning av problem 2. (4 poäng mycket bra, 3 ffö ** poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng Ange liknande uppdrag som anbudsgivaren utfört under de senaste tre åren. (Fritextsvar) LVs bedömning av leverantörens bakgrund, erfarenhet av Si %? liknande uppdrag. (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.3. Krav på konsulter Konsult ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. Utskrivet: :12 Sida 6 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

8 cv Anbudsgivare skall bifoga CV på de konsulter som avses utföra uppdrag på LV. Utvärdering av bifogade CV (4 poäng mycket bra, 3 poäng bra, ^ *& 2 poäng mindre bra, 1 poäng ej godkänd.) (Linjär skala) Enhet: Poäng 4.4. Referenser Q Referenser ska lämnas via bilaga på att anbudsgivare under de tre senaste åren ha utfört uppdrag varav en inom offentlig sektor enligt nedanstående: - Chef - och ledarskapsutveckling samt förändringsledning (ledarskapets olika delar, metoder och koncept som lyfter chefens ledarskap etc.) - Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) - Coaching i grupp och individuellt, Har anbudsgivare bifogat tre st godkända referenser? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej ^ 5. Pris 5.1. Pris Ange pris för lösning av problem 1. (Linjär skala) Enhet: sek Ange pris för lösning av problem 2. (Linjär skala) Enhet: sek Ange timpris för konsult (Linjär skala) Enhet: sek Si Expanderad skala Expanderad skala 6. Leveransvillkor 6.1. Inledning Genom leveransavtalet skall Leverantören till LV tillhandahålla konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet enligt de villkor som följer av Ramavtalet och avropsförfrågan Parternas åtaganden Leverantören skall tillförsäkra LV en stabil och långsiktig relation vad gäller priser och leverans av tjänst under hela avtalsperioden Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skall upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande Avtalsstart Den efterfrågade tjänsten ska börja levereras direkt i anslutning efter att avtalsspärr har släppts och som beräknas till den: Utskrivet: :12 Sida 7 av 8 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/508690

9 6.5. Kontaktpersoner I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen. Utskrivet: :12 Sida 8 av 8 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/508690

10 0> LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY Avtalets Ledarutveckling och namn: Upphandling: förändringsledning Avrop Ledarutveckling och förändringsledning Startdatum: Typ av avtal: Avtal Avtal Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Förlängning: Diarienr. Aktbil 5821:2012/ Diarienr. 5821:2012/ st a 1 år JUSTITIEKAXSLEEN ink Parter: Köpare Upph. enhet: Läkemedelsverket Handläggare: Pernilla Rosengren Johans Org. nr: Moms reg SE nummer: Adress: Box 26 Postnummer: Postort: UPPSALA Land: Sverige Telefon: Mobil: Fax: E-post: pernilla.rosengrenjohanss mpa.se Säljare: Säljare: Kontaktperson: Org. nr: Moms reg nummer: Adress: Postnummer: Postort: Land: Telefon: Mobil: Fax: E-post: Gaia Leadership AB Micael Mathsson SE Mäster Samuels gatan STOCKHOLM Sverige +46 (8) (0) (0) dership.se Avtal Chef och ledarutveckling 1. Avtalsvillkor 1.1. Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan Läkemedelsverket (LV), org. nr , och Gaia Leadership AB, org. nr och har ingåtts efter förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets Ramavtal Managementkonsulttjänster, chef - och ledarutveckling, fortsättningsvis benämnd Ramavtalet. Leverans skall ske till (LV) i Uppsala Kontaktpersoner Kontaktpersoner för (LV) är: Pernilla Rosengren Johansson. Kontaktpersoner för Gaia Leadership är: Micael Mathsson. I den utsträckning som parterna anger kontaktpersoner i avtalet skall dessa kontaktpersoner vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas motparten skriftligen Avtalsperiod Avtalstid är 2 år från och med avtalets undertecknande, med möjlighet att förlänga i o ar Syfte med avtalet Utskrivet: :08 Sida 1 av 5 Refnr.: Diarienr, 5821:2012/ /

11 Ledarutveckling Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Vi ska stärka myndighetens samlade ledarskap på alla nivåer och etablerar ett ledarskap som omfattar alla. Bli trygg i chefsrollen och få möjlighet att utvecklas som chef. Flera av (LV.s) chefer har rekryterats på specialistmeriter och inte på meriter att de har tidigare erfarenheter som ledare. (LV) har behov av att ge cheferna möjligheter att kliva in i chefsrollen, att bli medvetna om en chefs ansvar att ge förutsättningar för ett medarbetarskap, ge förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag, ge förutsättningar till vidare kompetensutveckling. Ett första steg ska vara att få kunskaper om vad det innebär att vara en arbetsgivarföreträdare, att representera en arbetsgivare och dess huvuduppdrag och vara lojal med detta uppdrag Exempel på uppdrag i denna avtal kan vara handledning och coaching, ledarutveckling, förändringsledning, management audit och teamutveckling Uppdragsbeskrivning Handledning och coachning Handledning och coaching Våra chefer skall erbjudas handledning/coaching individuellt eller i grupp för att utvecklas i chefs- och ledarrollen. Behovet av detta är stort och efterfrågat Uppdragsbeskrivning Ledarutveckling Ledarutveckling Chefer behöver utvecklas vidare till ledare, till ett ledarskap som vi beskriver i vår senaste rekrytering av direktörer: "Viktiga egenskaper hos den person som vi söker är intresse av och förståelse för andra människor, en person som tar ansvar, initiativ och agerar förtroendeingivande. Viktigt är också förmåga till att analysera organisationens/verksamhetsområdets övergripande strategibehov och utifrån detta definiera och utveckla strategier. Erfarenhet av och förmåga att kommunicera visioner, mål och beslut i olika sammanhang är en mycket viktig egenskap/erfarenhet. Detta i kombination med att beslut verkställs och genomförs är avgörande för att det uppdrag som beskrivits ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. I sitt ledarskap ska den person som vi söker har förmåga att ge tydliga direktiv utifrån väldefinierade mål, delegerar arbetsuppgifter och motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter och ger medarbetare utvecklingsmöjligheter. Befattningen kräver förmåga till att fatta, ibland snabba, och tydliga beslut. Det krävs förmåga att få med sig medarbetare genom förankring och involvering. Vidare är det viktigt att ha förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utanför Läkemedelsverket. Befattningen kräver ett stort mått av erfarenhet av att leda i förändring, vilket innebär att den person som söker befattningen ska ha erfarenhet av förändringsledning från större och kunskapsintensiva organisationer. Inom Läkemedelsverket arbetar vi med vår värdegrund, vilket innebär och förutsätter intresse för att själv som ledare arbeta med etiska och moraliska värden." Vi vill diskutera med er hur vi kan bygga upp ett målinriktat ledarskap med starkt fokus på resultat och intresse för de uppdrag vi har från Socialdepartementet. Utskrivet: :08 Sida 2 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

12 1.7. Uppdragsbeskrivning Förändringsledning Förändringsledning Läkemedelsverket står inför betydande utmaningar och förändringar under de närmaste åren, bl a: o genom nya roller och uppdrag öka vårt bidrag till svensk sjuk- och hälsovård och till samhällsutvecklingen i vidare bemärkelse o att skapa en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige och stärka vår nationella position o bibehålla vår starka europeiska position För att leva upp till vårt uppdrag har vi: o Arbetat med att tydliggöra strategierna för respektive huvuduppdrag o Förändrat vår organisation och ledningsstruktur med bla nya direktörsbefattningar o Startat ett arbete med att införa Lean i hela organisationen o Pabörjat ett värdegrundsarbete (Lv) är i behov av att ge cheferna förutsättning att leda detta arbete och samtidigt kunna hantera att själv vara i förändring. Att förändringsleda och att leda sig själv i förändring Uppdragsbeskrivning Management audit Management audit - Potentialbedömningar (hur kan chefen utvecklas vidare i rollen som ledare) Läkemedelsverket står inför förändringar och därmed behöver vi även Etablera en gemensam ledningsfilosofi inom myndigheten med utgångspunkt av vår värdegrund samt tydliggöra hur vi som ledare vill och ska agera för att kunna uppnå våra uppsatta mål och vår vision. Det innebär även att definiera en tydligare kravprofil för det framtida ledarskapet på verket. Om det vid en gapanalys uppstår diskrepanser mellan nuvarande förutsättningar att verka som chef och kravet på det framtida ledarskapet, så behöver vi kunna ge stöd och möjligheter att kunna fortsätta verka som chef. Detta kommer att avropas i samråd mellan (LV) och Gaia Leadership Uppdragsbeskrivning Stöd i teamutveckling Stöd i teamutveckling (avser både stöd direkt till chefer samt till medarbetare om chefen har behov av att se över/utveckla gruppdynamiken, gruppens effektivitet etc.) Vi har ett behov av att ge chefer verktyg för ett mera medvetet arbete med att utveckla sin arbetsgrupp. De flesta av våra chefer är naturvetare och har inte någon sådan utbildning i sin grundutbildning. Detta kommer att avropas successivt när (LV) anser att behov uppstår Regler vid uppdrag Under genomförande av uppdrag ska Läkemedelsverket inom ramen för de avtalade villkoren ges möjlighet att ge synpunkter och förslag samt i övrigt kunna lämna förslag som ur Läkemedelsverkets synpunkt kan förbättra uppdragsresultatet. Läkemedelsverket kräver ett nära samarbete mellan konsulten och myndigheten. Det arbete som utförs för Läkemedelsverkets räkning ska dokumenteras skriftligt om annat inte särskilt överenskommit. Uppdragsredovisningens art och omfattning ska av parterna fastställas i samband med överenskommelsen om avrop. Läkemedelsverket ska ges Utskrivet: :08 Sida 3 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

13 möjlighet att lämna sina synpunkter innan den slutliga uppdragsredovisningen levereras. Uppdragsredovisning ska, om så begärs, även kunna göras muntligt för berörda hos Läkemedelsverkets samt, efter särskild överenskommelse, vid konferenser, seminarier med mera som anknyter till uppdraget. Person som för anbudsgivares räkning utför arbete hos Läkemedelsverket ska beakta kraven på personlig integritet vilket innebär att all information som erhålls vid utförande av avtalat arbete alltid ska behandlas konfidentiellt Krav på konsulter Konsult som utför uppdrag på (LV) ska ha Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med chef- och ledarutveckling. I bilaga 4 är angivet av Gaia Leadership vilka konsulter som avses utföra uppdrag på (LV) Priser Pris för uppdrag enligt överenskommelse för varje uppdrag, som baseras på angivet timpris i anbudet. Uppdrag på så kallad löpande räkning kan även förekomma. Timpris enligt anbud är: SEK/tim Sekretess Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud mot att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna omfattar personer som genom uppdrag eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar i eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid fått ta del av sekretessbelagd information. Personer som Gaia Leadership ställer till förfogande för uppdragets fullgörande omfattas således av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Tystnadsplikt gäller även efter att uppdraget är slutfört. Gaia Leadership förbinder sig att informera berörda personer om detta. Berörda personer ska underteckna en sekretessförbindelse, se bilaga Bilagor Bilaga 1 Sekretessförbindelse. Bilaga 2 Svarsmall priser. Bilaga 3 Gaia missiv. Bilaga 4 CV. Bilaga 5 Originalanbud Gaia Ändringar och tillägg Ändringar av och tillägg till avtalet skail upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av båda parter för att vara gällande. Utskrivet: :08 Sida 4 av 5 Refnr.: Diarienr. 5821:2012/ /

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 1 (31) Fastställd: 2013-11-29 Diarienr: 96-43-2013 Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 2 (31) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund 5 2.2 Mål och syfte 5

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer