Google GSA med backupenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Google GSA med backupenhet"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Google GSA med backupenhet 1. ADMINISTRATÍVA FÖRESKRIFTER 1.1. Allmän orientering Förnyad konkurrensutsättning av ramavtal Detta är en förnyad konkurrensutsättning av Kammarkollegiets ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Upphandlingsobjekt Denna upphandling avser Google GSA med backupenhet 39 månaders licens Upphandlingsförfarande Upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsförfarande Förnyad konkurrensutsättning Avtalstart Avtal gäller för perioden till Licenserna gäller till Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Landstinget i Jönköpings Län genom Inköpsavdelningen. För information om Landstinget i Jönköpings län, se hemsida: Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Upplysning, Frågor och svar Frågor och svarsfunktionen i Tendsign innebär att frågor ställs och svar besvaras enbart i denna funktion. I annonsen finns funktionen under Frågor och svar. Frågor ska av frågeställaren formuleras på ett sådant sätt att de, tillsammans med Landstingets svar, utan åtgärder från Landstinget kan offentliggöras. Utskrivet: :13 Sida 1 av 6

2 Frågorna bör därför inte innehålla uppgift om frågeställarens företag, produkter eller annan känslig information. Är anbudsgivare registrerad i Tendsign erhålls alla inkomna frågor och avgivna svar genom Tendsign. Övriga måste själva bevaka ställda frågor och givna svar. Frågor ställs senast fyra (4) arbetsdagar innan anbudstiden utgår. Svar lämnas senast två (2) arbetsdagar innan anbud ska lämnas. Med anledning av frågor kan landstinget företa kompletteringar och förtydliganden. Anbudsgivare ska beakta dessa innan anbud inlämnas Tid och plats för anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske via Tendsign efter sista anbudsdag Sekretess vid upphandling Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen till dess att tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. Leverantörer som vill att sekretess ska råda även efter det att anbudssekretessen upphört måste begära detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle drabba leverantören om uppgifterna röjs. Alla uppgifter som leverantören vill sekretessbelägga lämnas i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. I de fall sekretess önskas ange orsaken till behovet av sekretess i fältet nedan och ange vilka dokument eller dokumentdelar önskan om sekretess avser (Fritextsvar) Avbrytande av upphandlingen Om upphandlingen avbryts kommer samtliga leverantörer att underrättas. I underrättelsen anges grunden för beslutet att avbryta upphandlingen Upphandlingskontrakt Avtal tecknas med antagen leverantör. Avtalet utgörs av ett skriftligt kontrakt som baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud Underrättelse om beslut Underrättelse om vilken leverantörer som tilldelats kontrakt och skälen för detta, lämnas via Tendsign till alla leverantörer i den aktuella upphandlingen Ersättning för upprättande av anbud Landstinget medger inte ersättning för upprättande av anbud Upphandlingsföreskrifter Obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som är obligatoriska. Förutsättningen för att ett anbud ska kunna utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på leverantören och anbudet som på efterfrågade produkter (varor och tjänster). Utskrivet: :13 Sida 2 av 6

3 Helt eller delat anbud - Avtal med en leverantör Anbud ska lämnas för samtliga efterfrågade produkter. Avtal tecknas med en leverantör Anbudstidens utgång Anbud ska vara angiven webbadress, tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande t o m Anbudets form och innehåll Hela anbudsförfarandet genomförs på svenska och anbudet ska lämnas elektroniskt via Tendsign. Anbudet ska utformas helt i enlighet med förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte Avlämnande av anbud - Elektroniskt anbudsförfarande Landstinget i Jönköpings län använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Anbudsgivare som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud via Tendsign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på vardagar kl Prövning av anbud Prövning av obligatoriska krav Anbud prövas avseende uppfyllelse av obligatoriska krav på anbudet och offererade produkter/tjänster Utvärdering = Lägsta pris Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller krav enligt detta förfrågningsunderlag, kommer det alternativt de anbud som erbjuder lägsta pris att tilldelas kontrakt. Om anbudsutvärderingen visar att två eller flera anbud är exakt lika kommer valet av leverantör att ske genom lottning. 2. KRAV OCH KRITERIESPECIFIKATION 2.1. Produktspecifikation Denna förnyade konkurrensutsättningen avser 39 månaders licens, en av varje artikel GSA-G K-3Y-STD och GSA-G K-HOT-3Y-STD Obligatoriska krav och utvärderingskriterier Samtliga krav och kriterier ska besvaras. Utskrivet: :13 Sida 3 av 6

4 Om hänvisning till annat dokument görs är det viktigt att det tydligt framgår under vilken punkt eller rubrik i detta dokument informationen finns. Anbud kan komma att förkastas om svaren är ofullständiga eller saknas. På anmodan ska leverantören kunna verifiera sina uppfyllda obligatoriska krav. Verifikationer kan vara referenser, intyg, certifieringar etc. Anbuden kan komma att förkastas om svaren är ofullständiga eller saknas Pris Pris, allt inkluderat för licensperioden Ange totalt pris (Prisruta) % 100, Accept av obligatoriska krav Accepteras samtliga obligatoriska krav? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 3. VILLKOR 3.1. Kontrakt (leveransavtal) Detta kontrakt reglerar avrop från Kammarkollegiets ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Ange ramavtalsnummer (Fritextsvar) 3.2. Kontraktets omfattning Leveransens omfattning och villkor kring denna framgår av Kontraktet med tillhörande bilagor samt Ramavtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Ramavtalets huvudtext Ramavtalets bilaga Allmänna villkor Detta Kontrakt med tillhörande bilagor (såsom avropsförfrågan, avropssvar, eventuella optioner etc.) 3.3. Beskrivning och specifikation av leveransen I enlighet med den förnyade konkurrensutsättningens förfrågningsunderlag Registrering Det åligger säljaren att omgående efter avtalstecknande registrera samtliga produkter om detta är något som behöver göras Samarbete under avtalstiden Under avtalsperioden ska säljaren: - Tillhandahålla tjänster med hög kompetens, hög kvalitet och god leveransförmåga, - arbeta aktivt med att stödja Landstingets arbete genom att lämna relevant information om förbättrings- och utvecklingsmöjlighet inom avtalsområdet 3.6. Priser Angiva priser gäller fasta i svenska kronor (SEK) exkl mervärdesskatt och inkluderar samtliga åtaganden enligt förfrågningsunderlaget samt inkluderar eventuella kostnader för emballage, Utskrivet: :13 Sida 4 av 6

5 försäkring, tull, miljöavgifter, transport, expeditions och faktureringsavgifter Leveransvillkor DDP angiven leveransadress, enligt Incoterms Leveranstid Leverans av hårdvara på plats Fakturerings- och betalningsvillkor Faktura skall ställas till i beställningen angiven fakturaadress. Även eventuella påminnelser och krav skall sändas till samma adress. Vid fakturering ska köparens referens (ansvarskod) och köparens beställningsnummer finnas med på fakturan förutom ordinarie fakturauppgifter. Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader inkluderas i avtalat pris och föranleder ej särskild debitering. I de fall årliga kostnader förekommer faktureras dessa tidigast vid årsdag för kommande år. Betalning sker 30 dagar efter erhållen faktura. Om köparen inte betalar faktura i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för parterna Sekretess Offentlighets- och sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och sjukvårds-personal anställd av köparen. Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens upp-gifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna Hävning av avtal Köparen äger rätt att häva avtalet helt eller delvis om leverantören: - i väsentlig mån avviker från vad som avtalats eller - inställt sina betalningar, begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackordsuppgörelse eller - i övrigt kan befaras vara på obestånd Vid leveransförsening äger köparen rätt att häva avtalet helt eller delvis enligt ALOS Intrång i upphovsrätt och patent Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av Utskrivet: :13 Sida 5 av 6

6 levererade produkter för avsett ändamål. Leveran-tören åtar sig vidare att ersätta köparen för de skade-stånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Om det fastställs att intrång har skett ska leverantören på egen bekostnad antingen: - tillförsäkra köparen rätt att fortsätta använda produkterna - ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång - ändra produkten så att intrång inte föreligger - återta produkten och kreditera köparen ett belopp som motsvarar produktens värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid. Innebär intrånget väsentlig olägenhet för köparen har denne rätt att genom skriftligt meddelande till leverantören häva avtalet i sin helhet Tvist och tillämplig lag Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser ska avgöras av svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag Acceptans av kontraktsvillkor Accepteras samtliga kontraktsvillkor? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :13 Sida 6 av 6

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Vägledning för avrop av översättningstjänster

Vägledning för avrop av översättningstjänster Vägledning 1 (21), tillägg förtydliganden 2013-09-27 Vägledning för avrop av översättningstjänster 96-79-2011 Vägledning 2 (21) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Ramavtalsleverantörer 3 4 Övergripande

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer