DNR: Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst Support

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support"

Transkript

1 Avropsförfrågan Support 1

2 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B Malmö Kontaktperson Mats Johnsson Fredrik Selarp Ramavtalsområde Kammarkollegiets upphandling:, ärendenummer Kontraktets giltighetstid Ursprunglig giltighetstid Beskrivning av myndigheten Myndigheten är ansvarig för de elevadministrativa, administrativa och pedagogiska systemen i grundskoleförvaltningen. Myndigheten önskar utveckla den pedagogiska lärmiljön för att möta brukaren dvs. personal och elever på ett mer ändamålsenligt sätt. Genom att integrera de olika systemen finns möjligheten att utveckla dagens parallella processer till synkroniserade processer med ett gränssnitt för brukaren. Myndigheten arbetar idag med Google som lärplattform. Målsättningen med avropet är att avropa support för systemhandläggarna inom Google Apps for education och de integrationer som finns idag för att kunna möta behoven för samtliga användare (ca ). 5 Beskrivning av nuvarande IT-miljö I den nuvarande IT-Miljön finns ett antal system. Extense (IST) är grundsystemet för den elevadministrativa hanteringen för grundskolan och gymnasieskolan, till detta är kopplat Hypernetlösningar för vuxenutbildning, kulturskola och förskola. Grundskola och gymnasieskola arbetar med Nova schem som schemaprogram. I grundskolan arbetar man med omdömesstrukturen och frånvarosystemet i Skola 24, i gymnasieskolan arbetar man med Dexter(IST) angående frånvaro och omdöme. Grundskolan och gymnasieskolan arbetar med GoogleApps for education som lärplattform. Användarkonto genereras från det elevadministrativa systemet Extens. 6 Behov och volymer Myndigheten har redan ett avtal med Google Apps for education. Myndigheten önskar att utveckla miljön och möta den utveckling som behövs och för detta kan extern support behövas. Avropet gäller totalt köp av supporttjänst för :- sek exkl mervärdesskatt. 2

3 7 Kravspecifikationen Leverantören skall vara Google Partner eller ha genomfört minst tre integrationsprojekt mellan Google Apps och verksamhetssystem i offentlig sektor. Dokumentation ska vid förfrågan tillhandahållas. Redogör för ovan efterfrågade uppgifter i fritextfältet och bifoga eventuella intyg/dokument (Fritextsvar) Leverantören ska vara klassad i nivå 3 utefter Kammarskollegiets kompetensnivåmodell Allt supportmaterial som tas fram vid förfrågan ska tillfalla Malmö stad, grundskoleförvaltningen 7.1 Dokumentation och hjälpfunktioner Leverantören ska, utifrån de arbeten som genomförs, tillhandahålla dokumentation om så krävs av Malmö stad 7.2 Genomförande Leverantören ska lämna support med timtaxa uppdelad på 15 min intervall det vill säga att timpriset delas upp i fyra delar. Leverantören fakturerar i efterhand per påbörjad 15 min intervall utifrån. Då avropets debiterbara summa är debiterad avslutas kontraktet eller avslutas senast Redogör för ovan efterfrågade uppgifter i fritextfältet och bifoga eventuella intyg/dokument (Fritextsvar) 7.3 Leverans Leverantören ska vara nåbar för support under kontorstid under arbetsveckan måndag till fredag. 3

4 7.4 Leveranskontroll Leveranskontroll sker vid avstämning mellan leverantör och Malmö stad månadsvis. Avstämningen ska inte debiteras Malmö stad, avstämningen genomförs med i avropet angiven kontaktperson för leverantören och i avropet angiven kontaktperson för Malmö stad. 8 Faktureringsvillkor och rutiner Malmö stads faktureringsrutiner ska följas. Faktureras månadsvis i efterskott 30 dagar netto alternativt att projektet faktureras i helhet i efterskott 30 dagar netto Betalning och fakturering Betalning 30 dagar netto. Betalning sker enbart för utförd leverans av beställd tjänst. Samtliga fakturor ska vara elektroniska. Se villkor avseende elektroniska fakturor. Leverantören skickar en månatlig faktura med den samlade debiteringen för föregående månad. För övrigt gäller att: Mervärdesskatt ska redovisas separat. Fakturerings-, expeditions- eller påminnelseavgifter får ej förekomma. Fakturan ska innehålla uppgift om beställarens namn, kundnummer, referensperson, mottgaradress, etc. Fakturan ska innehålla uppgift om leverantörens plus-/bankgiro nummer, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis samt namn, adress och telefonnummer. Fakturan ska innehålla specifikation, ersättningskostnad, specificerad moms etc. Felaktig faktura ska krediteras. Faktureringsrutiner kan komma att förändras. Faktura ska ställas till respektive avropares förvaltnings eller enhets fakturaadress. Dröjsmålsränta utgår enligt Räntelag (1975:635). Elektroniska fakturor Beställaren kräver elektronisk fakturering baserat på de standarder, Svefaktura eller SFTI Fulltextfaktura, som tagits fram genom SFTI (Single Face to Industry). Alla fakturor ska ställas till en gemensam faktureringsadress enligt exempel nedan. Fakturorna ska även innehålla, av beställaren, angiven referens. Förvaltningskod och förvaltningsnamn Scanningenheten 4

5 Enhetens namn Malmö 9 Språk Avropssvaret ska vara på svenska. Svenska språket ska tillämpas i tal och skrift i alla avseenden som rör detta avrop och påföljande avtalsperiod. Avtalade konsulter skall kunna kommunicera i skrift och tal på svenska och engelska i ev. kommunikation med aktuella systemleverantörer. 10 Pris och prismodell Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt per påbörjad 15 min intervall samt redovisas i pris per timme. Pris ska omfatta samtliga kostnader förenade med uppdraget enligt villkoren i denna avropsförfrågan. Redogör för ovan efterfrågade uppgifter i fritextfältet och bifoga eventuella intyg/dokument (Fritextsvar) 11 Dokument Kravspecifikation enligt punkt 7 i avropet Kontraktsutkast bifogas i samband med tilldelningsbeslut Personuppgiftsbiträdesavtal bifogas i samband med tilldelningsbeslut 12 Krav på redovisning i avropssvaret För varje avsnitt finns ett antal krav, och vid tilldelningsgrund ekonomisk mest fördelaktiga även kriterier, samt frågor om specifika beskrivningar. Krav är obligatoriska och måste vara uppfyllda, medan kriterier (börkrav) endast är önskemål som medför ett mervärde för beställaren och som anbudsgivaren premieras för i utvärderingsfasen. Beskrivningar och redogörelser är en viktig del av anbudsgivningen. Därav ska svar med beskrivning och redogörelse vara tydliga och uttömmande. 5

6 För varje krav, kriterium eller fråga finns utrymme för förtydligande/beskrivning i ett kommentars-/fritextfält där anbudsgivaren lämnar information när så efterfrågas. Likaså kan kommentarsfältet användas för förtydligande beskrivning. Samtliga kostnader som förknippas med de krav och kriterium, som anbudsgivaren uppger att den uppfyller, ska inkluderas i det offererade anbudspriset. Leverantörerna ska redovisa i avropssvaret enligt ovan angivna kriterier Leverantören ska svara mot de punkter som finns i avropsförfrågan. DNR: Tidpunkter och frågor All information och kommunikation i samband med denna upphandling hanteras och besvaras skriftligt via till samt till samt brevledes till: Malmö stad, Grundskoleförvaltningen Fredrik Selarp Rönnbladsgatan 1 B Malmö. Frågor avseende avropsförfrågan ställs, via , till samt till senast Frågor som inkommer efter den kommer inte att besvaras. Svar på frågeställningar (avidentifierade) skickas, via , till samtliga som hämtat ut handlingarna. Endast skriftliga svar är bindande för beställaren. Frågor, från beställaren, riktade till anbudsgivare under anbudsutvärderingen, ställs och besvaras skriftligt via Sista anbudsdag Anbudet ska vara upphandlande myndighet tillhanda senast : Helt eller delat anbud Anbud ska inlämnas på hela uppdraget. En (1) leverantör kommer att antas. Bilagor eller information med villkor för utförandet som finns i anbudet, men som beställaren inte har efterfrågat eller som inte motsvarar kravställningen, accepteras inte som en del av det antagna anbudet. 16 Muntlig presentation Leverantören ska på begäran av beställaren muntligen presentera sitt anbud. Presentationen avser att förtydliga eventuella frågeställningar och ska inte betraktas som förhandling

7 17 Avropssvarens giltighetstid Avropssvarets giltighetstid är sex månader efter avropssvarets senaste datum. 18 Utvärdering av svar Den anbudsgivare som uppfyller samtliga krav och har lämnat lägsta pris i anbudet kommer att tilldelas kontrakt. 19 Förutsättning för tecknande av kontrakt För att avropet ska vara förenligt med Personuppgiftslagen (1998:204) måste ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med Ramavtalsleverantören. 20 Kontaktuppgifter Leverantören ska ange de kontaktuppgifter som efterfrågas nedan. Leverantör accepterar att kontakt under upphandlingen sker med den person som vid inlämnande av anbud anges. 1. Vem från ert företag ska vara inskriven som kontaktperson i avtalet? Uppge namn, telefon- och mobilnummer, e-postadress och postadress. (Fritextsvar) 2. Vilka kontaktuppgifter kommer att gälla för avrop underavtalstiden? (Fritextsvar) 21 Offentlighet och sekretess Absolut sekretess enligt 19 kap. 3 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller till dess att tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen. För tid därefter kan delar av anbud omfattas av sekretess enligt andra bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Huvudregeln är dock att alla handlingar blir offentliga efter fattat tilldelningsbeslut. Anbudsgivare som begär att delar av anbudet ska omfattas av sekretess, anmodas ange vilka delar som avses samt skälen till varför sekretess ska gälla för de delarna. Beställaren gör sedan en självständig sekretessprövning utifrån 19 kap. 3 och 31 kap offentlighets- och sekretesslagen och kan inte garantera att anbudsgivarens angivna delar blir sekretessbelagda uppgifter. Begär anbudsgivare inte sekretess kan anbudshandlingar lämnas ut i sin helhet. Ange vilka uppgifter som bör sekretessbeläggas och skälen till denna begäran samt information om vilken skada anbudsgivaren kan drabbas av om uppgifterna röjs. 7

8 (Fritextsvar) 22 Underskrift av behörig företrädare Leverantören ska till anbudet bifoga ett undertecknande av behörig företrädare för leverantören. Se "Bilaga Anbudsbrev". 23 Anbudsutvärdering 23.1 Grund för tilldelning av kontrakt Tilldelningsgrund är lägsta pris Utvärderingsmodell Prövning av anbuden kommer att ske av alla krav som är ställda i förfrågningsunderlaget. 24 Meddelande om beslut att tilldela kontrakt När beslut om antagen leverantör fattats underrättas samtliga anbudsgivare om beslutet via e-post. Det är av stor vikt att angiven e-postadress är korrekt och hänvisar till behörig kontaktperson, eftersom samtlig korrespondens skickas till angiven e-post. Tilldelningsbeslut utgör ingen accept. Civilrättsligt bindande avtal föreligger när ett upphandlingskontrakt, i två exemplar, har undertecknats av avtalsparterna. Avtalsspärr infaller med 10 dagar efter att tilldelningsbeslut har meddelats. 8

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer